۱روش آنالیز پوش اور مدال فزاینده بررسی عملکرد غیرخطی سازه ها
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله به بررسی یک روش جدید جهت تحلیل ساختمان ها پرداخته شده است که روشی کاربردی برای بررسی رفتار لرزه ای و نحوه عملکرد واقعی سازه ها تحت نیروی زلزله می باشد و در عین که حال روشی سریع و کم هزینه می باشد ازدقت قابل قبولی نیز برخوردار است. در حقیقت این روش تلفیقی از 2 روش تحلیلIncremental Dynamic و ModalPushover می باشد و حتی الامکان از مزایای هر دو روش سود می برد یعنی با معادل سازی ساختمان ها به یک سازه تک درجه معادل و اعمال سطوح مختلف بارهای لرزه ای می توان به سادگی یه منحنی ای دست یافت که بیانگر رفتار و عملکرد خطی و غیرخطی سازه در سطوح مختلف زلزله باشد . در این مقاله با بررسی قاب های 2بعدی چهار، هشت و دوازده طبقه و چندین رکورد مختلف زلزله به مقایسه روش مذکور با روشIncremental Dynamic پرداخته شده است و نتایج رضایت بخشی نیزحاصل گردیده است.

۲بررسی فنّی و تعیین مطابقت استانداردهای ملی وبینالمللی: استانداردهای ساخت، عملکرد و بازدهانرژی تجهیزات انرژیبرِ سوخت فسیلی
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۲۲
در حالیکه تجهیزات انرژیبر الکتریکی در نقطه مصرف از بازده بالایی برخوردار هستند، بیشتر تلفات در تبدیل سوختهای فسیلی به انرژی الکتریکی در نیروگاهها و سیستم انتقال قدرت به وجود میآید. در مقایسه، بهرهبرداری ازانرژیهای سوخت فسیلی در نقطه مصرف از کارآئی پایینتری برخوردار است و به کارگیریی استانداردهای عملکردِ اینگونه تجهیزات، که مبتنی بر دینامیک انرژی بری میباشد، از دیدگاه بهینه سازی مصرف انرژی اهمیت ویژهای پیدا میکند و در کاهش شدت انرژی موثر واقع میگردد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی فنی و مقایسه استانداردهای ملی ایران با استانداردهای بینالمللی به صورت تحلیلی میباشد. نتایج تحقیقات انجام شده نشان میدهد که استانداردهای ملی تجهیزات انرژیبر سوخت فسیلی از قبیل آبگرمکن فوری دیواری34\77% اجاق خوراکپزی 49\22% آبگرمکن مخزندار گازی46\49%و بخاری گازی دودکشدار 68 % درمطابقت با استانداردهای بینالمللی مربوطه میباشد.

۳بهینه سازی توربین گازی خورشیدی با استفاده از گاز طبیعی
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۸
کوران طبیعی (Natural draft) بوجود آمده در دودکش یک نیروگاه بادی خورشیدی باعث چرخش پره های آسیاب مانند آن می شود. در نمونه ای که مهندسان آلمانی در صحرای اسپانیا برای تولید دویست کیلووات انرژی الکتریکی ساختند، دودکشی به بلندی دویست متر و با قطر ده متر به کار رفت که نصب آن با مشکلاتی همراه بود. در کار حاضر، امکان تلفیق نیروگاه گازی با یک نیروگاه بادی خورشیدی مورد بررسی قرار می گیرد. اگر کارکرد مدل جدید را همانند یک نیروگاه گازی در نظر بگیریم، انرژی خورشیدی می تواند به صورت کمکی در خروجی کمپرسور و قبل از محفظه احتراق و یا در صورت وجود قبل ازبازیاب (Regenerator)اعمال شود. نتیجه عمل انبساط سطح محصور در دیاگرامT–S یعنی افزایش بازدهی حرارتی است. همچنین می توان به جایگاه انرژی گاز طبیعی در مدل جدید از روی عملکرد نیروگاه بادی خورشیدی پی برد؛ با افزایش دمای متوسط دودکش که بدلیل سوختن گاز طبیعی در پائین دودکش اتفاق میافتد، اثر دودکشی افزایش می یابد؛ نتیجه عمل می تواند به کاهش ارتفاع دودکش منجر شود. به نظرنویسنده، احداث نیروگاههای محلی با روش اخیر و در زمینهای لم یزرع، امکان عادلانه از انرژی خورشیدی را برای جوامع آپارتمان نشین امروزی افزایش می دهد.

۴کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای اداری – تجاری با استفاده ازسیستمهای تهویۀ مطبوع قابل انعطاف از نوعUAD
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله مقایسه ای کلی بین عملکرد سیستم تهویه مطبوع بسیار متداول VAV (Variable Air Volume) وسیستم تهویه مطبوع نسبتا جدیدی که در متون علمی از آن تحت عنوان UAD (Underfloor Air Distribution) یاد شده است صورت پذیرفته است.اختلاف عمده این دو سیستم در این است که در سیستم UAD بر خلاف سیستم VAV هوای خروجی از هواساز به جای اینکه از طریق سقف سالن وارد فضای مربوطه شود از طریق کف سالن بداخل آن هدایت میشود. با این کار، سیستمUAD قادر میشود که عمل تهویه مطبوع را فقط در آن بخشی از اتاق یا سالن که توسط پرسنل و یا تجهیزاتی همچون کامپیوتر اشغال شده است انجام دهد. بعبارت دیگر، درسیستم UAD به هوایی که بین فرد و سقف وجود دارد اهمیتی داده نمی شود و به آن اجازه داده میشود که در دمایی بالاتر از حد آسایش انسان قرار گیرد. در این مقاله سعی شده است که عملکرد این دو سیستم در ساختمانهای اداری – تجاری از جنبه های مختلف بویژه از نظر مصرف انرژی با یکدیگر مقایسه گردد. در این مقاله نشان داده خواهد شد که سیستم UAD علاوه بر امتیازاتی که از نظر راندمان تهویه،بهبود کیفیت هوا و قابلیت انعطاف در مقابل تغییرات احتمالی در آرایش فضای داخل یک ساختمان دارد از نظر میزان مصرف انرژی نیز به مراتب بر سیستم VAV ارجحیت دارد.

۵مدیریت هوشمند تاسیسات و بنا – مهتاب Building Management System – B.M.S.
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۷
افزایش جمعیت، رشد و تنوع خواسته انسانها در کار و فعالیت اجتماعی ومسائل زندگی از قبیل دستیابی به اهداف پیش بینی شده، رفاه بیشتر، تغییر فرهنگ زندگی و ساختارهای اجتماعی و یا گسترش سطح زیربنای ساختمانها و یا امکان بهرهگیری ازتکنولوژی روز در زندگی، مجموعاً مسائل نوینی را در بهرهبرداری و مدیریت یک ساختمان در زمینههای مختلف از قبیل ایمنی، حفاظت, تعمیر و نگهداری تجهیزات و تاسیسات، ارائه خدمات مطلوب، مصرف مناسب و بهینه سازی مصرف در انواع انرژیها را مطرح ساخته اند.البته در هر کدام از زمینههای فوق راهحلهای مقطعی، جداگانه و یا فصلی ارائه و تکامل یافته است مثلاً در زمینه ایمنی، مسائل مربوط به اعلام و اطفاء حریق به رشد و تکامل و بلوغ مطلوبی رسیده است. چارهجوئی در مورد مسائل حفاظتی نیز بصورت پراکنده حسب مورد صورت پذیرفته و بعضاً راهحلهای قابل قبولی دربرداسته است، در زمینه تعمیرات و نگهداری و نظارت بر حسن عملکرد و راهبری تاسیسات و تجهیزات بمنظور بهرهبرداری مناسب و ارائه خدمات مطلوب بیشتر روشهای سنتی و راهحلهای محدود و با هزینههای قابل توجه به کار گرفته شده است اما برای اعمال مدیریت نوین بمنظوربهرهبرداری مطلوب از یک ساختمان در جمیع جهات از قبیل عمر مفید تجهیزات و تاسیسات، سرویس و نگهداری بموقع، مصرف بهینه انواع انرژی و تعیین حداقل هزینه در کشور، هنوز باید اقدامات موثر و عملی فراوانی انجام گردد. و به جرات میتوان گفت یک چرخش اساسی در نگرشها نیز نیاز میباشد. شاید کمتر ساختمانی در ایران باشد که بتوان آماری از مصرف انرژیها، اتلاف آنها، تعیین هزینههای مبتنی بر آمار از آنها ارائه نمود. در این مقاله ضمن معرفی روشهای مدیریت و کنترل هوشمند هماهنگ ویکپارچه تجهیزات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی در ساختمانها، به مصداقی ازبکارگیری سیستم مدیریت هوشمند در یکی از ساختمانها اشاره شده و نشان داده میشود که صرفه جوئی مستقیم و غیر مستقیم ناشی از بکارگیری سیستم مدیریت هوشمند چه میزان میباشد و این سیستم چگونه ابزاری قدرتمند برای مدیریت یک ساختمان کارآئی دارد.

۶ارزیابی عملکرد انرزی جداره های خارجی ساختمان های مسکونی طبق مقررات ملی ساختمان با استفاده از نرم افزار بهسازان
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۶
به منظور طراحی ساختمانهایی با حداقل تلفات انرزی، انطباق عملکرد انرژی جداره های پوسته خارجی ساختمان با استاندادها و مقررات ملی کشور از شرایط اولیه محسوب می شود. در مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان( صرفه جویی در مصرف انرژی) بسته به مختصات جغرافیایی، شرایط آب و هوایی، سطح نیاز انرژی و کاربری ساختمان، می توان مقادیر شاخص خورشیدی و ضریب انتقال حرارت مرجع برای ساختمان مورد نظر را محاسبه نمود. از سویی بر اساس مشخصات معماری و ابعادی اجزای ساختمان، مقادیر ضریب انتقال حرارت طرح و هر یک از جداره ها محاسبه می شود. با توجه به اهمیت و ضرورت انطباق طرح ساختمان با شرایط مذکور در مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، در نرم افزار بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی (بهسازان) قابلیت محاسبه شاخص خورشیدی و ضریب انتقال حرارت طرح و نیز مقایسه مقادیر ضرایب انتقال حرارت هر یک از انواع جداره های پوسته خارجی در نظر گرفته شده اند.

۷انتخاب پنجره های مناسب برای دستیابی به بهینه سازی مصرف انرژی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۲۶
فن آوری های جدید برای پنجره ها امکان استفاده بهتر از انرژی و نیز پدید آوردن آسایش در محیط را افزایش داده و راهکارهای علمی بیشتری را در اختیار مصرف کنندگان پنجره ها قرار داده است. این مقاله که یک راهنمای انتخاب پنجره مناسب می باشد به دارندگان ساختمانها معماران و سازندگان کمک می کند که از مزایا و امکانات جدید بازار در حال توسعه پنجره ها استفاده بیشتری نمایند. این راهنما دارای سه بخش می باشد در بخش اول مشخصات مربوط به انرژی پنجره ها توضیح داده می شود.در بخش دوم نیز بحثی در مورد دسته بندی عملکرد پنجره ها از لحاظ انرژی آورده و در بخش سوم نیز یک چک لیست مناسب برای انتخاب پنجره آورده شده است.

۸افزایش بهره وری در مصرف انرژی از طریق تهویه طبیعی در ساختمانها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۳
یکی از الزامات اساسی در طراحی و اجرای ساختمانها، تعبیه سیستم تهویه هواست. امروزه این موضوع بدیل پیشرفتهای صنعتی و دسترسی آسان به منابع انرژی فسیلی از طریق سیستمهای تهویه مصنوعی مانند کولر، چیلرها و مانند آن انجام می شود. در حالیکه بررسی اجمالی از شیوه های بکار گرفته شده توسط پیشینیان در مورد رفع نیاز تهویه ساختمانها نشان می دهد که هنر و خلاقیت آنها در بکارگیری نیروها و انرژی طبیعی سبب شده بود تا بدون نیاز به وسایل مکانیکی، جریان هوای مطبوعی را در طول سال در فضاهای داخل ساختمان ایجاد نمایند. در تحقیق حاضر ابتدا ویژگی ها و اصول حاکم بر ساخت سیستمهای تهویه طبیعی برای ایجاد سرمایش و در ساختمانها مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا عملکرد بادگیر به عنوان یکی از شاهکارهای معماری گذشته تشریح شده است، سپس با الگو گرفن از ایده های کلی مربوط به آن ، روشهایی برای استفاده از تهویه طبیعی هوا در فصول گرم سال در ساختمانهای متعارف ارائه می شود که در مناطق مختلف ایران از جمله مناطق گرم و مرطوب، گرم و خشک و حتی معتدل و مرطوب نیز قابل استفاده می باشد.

۹شبیه سازی عددی و مقایسه عملکرد مبرد ( RX–2 جانشین مستقیم R–12) بامبردهای R–12 و R–134a در سیستم های سرمایش تراکمی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۹
به علت مخرب مبرد R–12 ، تحقیقات وسیعی در جهت یافتن جایگزینی مناسب برای آن صورت گرفته است. در این مقاله مبرد جدید RX–2 با ترکیب ( R–134a \ R–218 \ R–600a) و نسبت (3%–9%–88%) با هدف پاک کردن محیط زیست از آلوده کننده R–12 ارایه گردیده است. در ادامه طی یک فرآیند شبیه سازی کامپیوتری، مشخصات سیکل تبرید از جمله: ظرفیت سرمایش، ضریب عملکرد، نسبت تراکم، فشار و دمای نقاط مختلف سیستم و قدرت کمپرسور محاسبه گردیده است که پایه ای است برای مقایسه میان مبردها. نتایج نشان می دهند که ضریب عملکرد سیستم در صورت استفاده از مبرد جدیدRX–2 به جای مبردR–12 تغییر چندانی نخواهد داشت و مبرد RX–2 می تواند به عنوان جانشین مستقیم مبردR–12 عمل نموده بدون اینکه در عملکرد نهایی سیستم تاثیر نامطلوبی داشته باشد.

۱۰طراحی توربین ترموسیفونی پربازده
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۸
گرمای تابشی خورشید، زمین گرمایی، گرمای تلف شده در واحدهای مختلف و نظایر آنها ، منابع متداولی از انرژی های قابل دسترس با طبیعت دماهای پایین هستند. امکان تولید انرژی الکتریکی و البته اقتصادی در چنین دماهای پایینی همواره مورد توجه محققین بوده است و نتیجه بخش بودن آن می تواند از نگرانی های انسان نسبت به تامین انرژی مورد نیازش بکاهد. به لحاظ امکانپذیری ، آزمایشهای اخیر نشان داده اند که تولید برق در یک توربو موتور ترموسیفونی که در دمایهای پایین و با سیکل بسته رانکین کار میکند امکانپذیر است. این ماشین از قرار دادن توربین تصل به ژنراتور بر مسیر شارش سیال در داخل یک لوله گرمایی ساخته می شود. به لحاظ اقتصادی از این آزمایش ها عملکرد مقرون به صرفه ای گزارش نشده است، ولی به دلیل اهمیت زیاد موضوع همچنان پیگیری می شود.

۱۱قاب هرم شیدی پنجره روش طراحی پنجره با توجه به نیازهای اقلیمی و رفتار بهره گیری از نور و گرمای خورشید
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۶
در زمینه صرفه جویی در مصرف انرژی و حفاظت محیط زیست، یکی از مواردی که باید در امر طراحی معماری خصوصا طراحی پنجره مورد توجه قرار گیرد استفاده بهینه از نور و گرمای خورشید است. در این ارتباط هر روشی که بتواند به سادگی و سرعت، دانش لازم در مورد کنترل گرما و نور خورشید را در اختیار معمار قرار دهد، مورد استقبال خواهد بود. مقاله حاضر به معرفی روشی ساده ، جامع و عملی برای محاسبه کارآیی پنجره بر اساس بهر مندی غیر فعال از نور و گرمای خورشید اختصاص دارد. در این روش نحوه عملکرد پنجره در برابر نور و گرمای خورشید در یک دوره یکساله، روی تقویم نیاز اقلیمی ترسیم خواهد شد. این نمودار قاب هرم شیدی نامیده شده است که به کمک آن می توان درصد کارآیی پنجره نسبت به وضعیت ایده آل بهر مندی از نور گرمای خورشید( براساس نیازهای اقلیمی و رفتاری فضای پشت پنجره) را محاسبه نمود. درصد به دست آمده عدد هرم شیدی پنجره نامیده شده است.

۱۲مدلسازی و بررسی فنی و اقتصادی پمپ حرارتی زمینی
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۸
پمپ های حرارتی زمینی، سیستمهای گرمایشی \ سرمایشی هستند که از زمین به عنوان یک چشمه \ چاه حرارتی استفاده می کنند. تفاوت این سیستمها با پمپهای حرارتی معمولی در ترکیب شدن آنها با یک حلقه زمینی است که در آن با استفاده از یک سیال واسطه، حرارت از زمین گرفته یا به آن داده می شود. در مقالة حاضر یک پمپ حرارتی با حلقة بستة عمودی زمینی، مدلسازی و بررسی فنی و اقتصادی شده است. پارامترهای طراحی و عملکرد این پمپ حرارتی در شرایط مشخص بار حرارتی (سرمایش و گرمایش)، شرایط اقلیمی و اقتصادی مطالعه شده و مشخصات سیستم پمپ حرارتی زمینی مطلوب بدست آمده است.

۱۳مدل سازی رفتار سنگ دوزها در توده های سنگی اطراف تونل با تکیه بر توزیع تنش در بدنه سنگ دوز
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۸
امروزه استفاده از سنگ دوزها به دلیل هزینه کم و عملکرد مؤثر در تقویت و پایدارسازی توده های سنگی به خصوص در تونل سازی کاربرد وسیعی یافته است. سهولت اجرا، قابلیت وسیع کاربرد در هر مکان و با هر هندسه و مکانیزه بودن نصب، از جمله دیگر مزایای سنگ دوزها می باشد. در این مقاله ضمن معرفی مدل های ریاضی مورد استفاده در طراحی سنگ دوزها سعی شده است عملکرد آنها در دیواره های اطراف تونل شبیه سازی شده و تأثیر تقویتی آنها به عنوان المان حایل بررسی شود. از آنجایی که سنگ دوزهای تزریقی دارای رفتار پیچیده تری نسبت به سایر سنگ دوزها هستند، در این تحقیق مورد توجه بیشتری قرار گرفته و توزیع تنش در اطراف آنها بررسی شده است. در این تحلیل ها رفتار الاستوپلاستیک سنگ دوز و توده سنگ، توزیع تنش در طول سنگ دوز و تأثیر نصب سنگ دوز بر پارامترهای توده سنگ توسط نرم افزار FLAC و با روش تفاضل محدود مدل شده است. مدل های ساخته شده به حالت تقارن مرکزی بوده و بر روی سنگی با پارامترها و حالت تنش از پیش تعیین شده و تونلی به قطر 10 متر پیاده شده است. تعداد 12 سنگ دوز ملاتی بکار برده شده، دارای قطر 25 میلیمتر و طول 6\5 متر می باشند که به طور متقارن و به فواصل یک متر از یکدیگر در اطراف تونل نصب شده اند. تحلیل ها بر روی دو نوع سنگ دوز تزریقی و ته گیردار و هر کدام در دو حالت پیش تنیده و غیر تنیده انجام گرفته اند. همچنین مقایسه ای بین حالت حفاری تونل در یک مرحله و چهار مرحله صورت گرفته است. در نهایت مدل های بدست آمده از روش عددی با نتایج بدست آمده از روش تحلیلی Indraratna و Kaiser مقایسه شده است

۱۴مدلسازی کابل فولادی تمام تزریق در الگوریتم تغییرشکلهای ناپیوسته (DDA)
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
ساختار ناپیوسته توده های سنگی، مسئله تعیین تئوریک نحوه توزیع بار در امتداد کابلهای تمام تزریق را مشکل می نماید. محققین زیادی به ظرافتهای این موضوع اشاره کرده و بیان داشته اند که مدلسازی صحیح یک بولت تمام تزریق فقط در یک محیط ناپیوسته میسر است. متأسفانه در تحقیقات قبلی فرضیات مورد استفاده در تعیین توزیع بار در امتداد کابلها فولادی عموماْ با نقائصی روبرو بوده اند. در این پروژه سعی شده تا این فرضیات نا صحیح را حذف کرده و با استفاده از الگوریتم DDA (Discontinuous Deformation Analysis) و همراه کردن آن با الگوریتم کابل فولادی که قبلا تهیه شده است (Moosavi,1997) دید صحیح تری از نحوه عملکرد این سیستمهای تقویتی بدست آورد. در ادامه با ارائه مثالهایی توانائیهای روش فوق به نمایش گذاشته شده است

۱۵مقایسه روش های طراحی فضاهای زیرزمینی در محیط های درزه دار
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
دراین مقاله تحلیل پایداری و طراحی یک تونل مفروض با سه روش تجربی، تحلیلی و عددی ارائه می گردد. داده های زمین شناسی و ژئوتکنیکی مورد استفاده در این مقاله بر مبنای مطالعات اولیه در پروژه انتقال آب قمرود انتخاب گردیده است. در ابتدا سیستم نگهداری تونل با دو روش طبقه بندی RMR و Q پیشنهاد می شود. سپس با روش تحلیلی، منحنی اندرکنش نگهدارنده و سنگ ترسیم شده و عملکرد سیستم پیشنهادی تجربی مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور بررسی بیشتر رفتار توده سنگ، یک مدل عددی با برنامه UDEC ساخته شده و رفتار توده سنگ و سیستم نگهداری با دقت بیشتر مطالعه می گردد. در انتها نیز برای مقایسه بین دو روش تحلیلی و عددی، منحنی مشخصه زمین با برنامه UDEC ترسیم گردیده که نتایج حاصله انطباق خوب آنها را نشان می دهد

۱۶ارزیابی جایگزینی هستة رسی با هستة بتن آسفالتی در سدهای خاکی
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
هسته مرکزی در سدهای خاکی و سنگریزه ای وظیفه آب بندی ونگهداری آب پشت سد را بر عهده دارد بدلیل خاصیت نفوذناپذیری رس و فراوانی آن در طبیعت در اغلب موارد هسته مرکزی را از جنس رس می سازند. استفاده از هسته بتن آسفالتی در سدهای سنگریزه ای یکی از روشهایی است که توجه کارشناسان این حرفه را به خود جلب نموده است با توجه به مشکلاتی از قبیل حجم زیاد مصالح رسی مورد نیاز برای هسته زمان زیاد مورد نیاز برای اجرا نیاز هسته های رسی به کنترل کیفی بسیار دقیق نظیر کنترل رطوبت و تراکم حساسیت شدید مصالح رسی به آب و هوا و از تغییر فصل حساس بودن دانه بندی فیلر و نواحی انتقالی برای پیشگیری از شسته شدن مصالح رسی و غیره که در استفاده از هسته های رسی وجود دارد ضرورت مطالعه و بررسی استفاده از هسته ای غیر رسی مطرح می شود. هسته های بتن آسفالتی نه تنها در شرایط بد آب و هوایی و کوهستانی و نظایر آینها به عنوان انتخاب مناسب مطرحند بلکه در شرایط مشابه می توانند در کنار هسته های رسی به عنوان انتخابهای قابل بررسی رقابت نمایند. در این مقاله مسئله نشت در هسته با روش المانهای محدود بررسی شده و خط زه آزاد و خطوط جریان و خطوط هم پتانسیل درون دو نوع هسته رسی و بتن آسفالتی تعیین گردیده است و به عنوان مقایسه در یک مطالعه موردی در سد مخزنی تنگوئیه سیرجان اثر جایگزینی بتن آسفالتی با رس ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد که اولا عملکرد آب بندی در سدهای خاکی با هسته بتن آسفالتی بسیار بالاتر از سدهای خاکی با هسته رسی است ثانیا اضافه فشار آب منفذی در سدهای با هسته بتن آسفالتی در حد انتظار بوده و گسیختگی هیدرولیکی بوجود نمی آید. ثالثا هسته بتن آسفالتی نقش یک پرده آب بند را ایفا نموده که خود هدف اصلی یعنی غیر قابل نفوذ بودن هسته را برآورده می نماید.

۱۷تاثیر میزان تراکم بر عملکرد فیلتر سدهای خاکی از نقطه نظر جلوگیری از فرسایش داخلی
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
مهکترین جنبه عملکرد فیلتر سدهای خاکی نقش آن به عنوان یک خط دفاعی می باشد که جهت جلوگیری از فرسایش پیش رونده هسته و حمل دانه های شسته شده ای که در اثر ایجاد نشت غیر منتظره به حرکت در آمده اند ایفای نقش می نمایند. در حال حاضر طرح فیلتر که منجر به ارائه معیار فیلتر می باشد صرفا معطوف به معرفی خصوصیات فیلتر از نظر دانه بندی و مقایسه آن با دانه بندی خاک مبنا بدون در نظر گرفتن اثر میزان تراکم مصالح فیلتر می باشد. از طرفی محققین و طراحان تمایل دارند که در طراحی بدنه سدهای خاکی از فیلتر با تراکم پایین استفاده کنند. این مسئله باعث انعطاف پذیری بیشتر فیلتر می شود و از انتقال تنش از هسته و پوسته و همچنین از ایجاد ناپیوستگی های ایجاد شده در هسته رسی در اثر نشستهای احتمالی جلوگیری می گردد. با توجه به نتایج آزمایشات انجام شده در این تحقیق علاوه بر طرح نیز می تواند در ایفای نقش فیلتر اثر گذارد. فیلترهایی که طبق آیین نامه ها طرح شده اند می توانند در دانسیته های نسبی پایین عملکرد ناموفق داشته باشند.

۱۸توان باربری پی‌های سطحی با استفاده از نتایج CPT
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
آزمون در جای CPTدارای کارایی فراوانی در مطالعات ژئوتکنیکی می باشد از مزایای نسبی آن اندازه گیری چند مشخصه خاک تهیه پروفیل پیوسته و امکان تجهیز آن به ابزارهای مختلف اندازه گیری بوده که باعث توسعه روز افزون آن در مهندسی ژئوتکنیک شده است. مشابهت عملکرد و عکس العمل خاک کف و اطراف در مقابل پنترومتر و نیز شمع تحت بار محوری باعث تمرکز تحقیقات در بررسی مسائل مربوطه به شمع شده است لذا اطلاعات نسبتا محدودی در تعیین مستقیم ظرفیت باربری پی های سطحی با استفاده از نتایج CPT در دسترس می باشد با فرض مکانیزم گسیختگی اسپیرال لگاریتمی در پی های سطحی و با ملاحظه اثرات ابعاد و سربار پی، یک مدل تحلیلی تعیین مستقیم ظرفیت باربری با استفاده از نتایج CPT ارائه شده است. مدل ارائه شده و دو روش معموا مایرهوف و اشمرتمن در تعیین مستقیم ظرفیت باربری پی ها با استفاده از نتایج CPT، با نتایج 12 مورد واقعی پی سطحی با ابعاد 0\3 تا 3 متر و با توان باربری نهایی خاک زیر پی بقرار 1\7 تا 15kg\cm2 مورد ارزیابی قرار گرفته و بررسی خطاهای حاصله نتایج مناسبی را برای روش جدید به همراه داشته است.

[توجه: جداول و شکلها در داخل متن مقاله درج نشده است.]

۱۹روشهائی برای کنترل صحت برنامه‌های مدلهای رفتاری خاک‌ها در نرم‌افزارهای اجزای محدود
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از مهمترین عوامل در پیش بینی رفتار واقعی خاکها، استفاده از مدلهای رفتاری خصوصا مدلهای الاستوپلاستیک برای در نظر گرفتن رفتار غیر خطی آنها می باشد. به همین جهت توسعه مدلهای رفتاری کاملتر و نشان دادت قابلیت های آنها در پیش بینی رفتار حاکم تحت شرائیط مختلف و نیز جایگذاری این مدلها در نرم افزارهای اجزای محدود، یکی از محورهای مهم پژوهشهای تئوریک فعلی در مهندسی ژئوتکنیک می باشد با اینحال در زمینه اخیر و بخصوص در زمینه روش هایی برای کنترل صحت این برنامه های مدلهای رفتاری در نرم افزارهای اجزای محدود کمتر روشهای مستند و متدولوژیک ارائه شده است. در این مقاله روشهایی برای کنترل صحت برنامه های مدلهای رفتاری الاستوپلاستیک خاکها ارائه می شود تا به کمک آنها بتوان از عملکرد صحیح این قانونهای رفتاری تحت شرایط مختلف اطمینان حاصل نمود. این امر با ارائه مثالهای کلاسیک متعددی در زمینه مکانیک خاک که دارای جوابهای تحلیلی کامل و یا غیر کامل و یا تقریبی می باشند و مقایسه آنها با جوابهای بدست آمده از مدلهای رفتاری جایگذاری شده در نرم افزار مربوطه صورت می پذیرد به نحوی که با کنترل این موارد تصویر نسبتاً روشنی از پیش بینی و قابلیت نرم افزار خاکها در مسائل عملی و شرائط مختلف بدست خواهد آمد.

۲۰کاربرد خرده تایرهای فرسوده در تسلیح خاکریز ماسه ای پشت دیوار حایل
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
به منوظر بررسی عملکرد تایرهای فرسوده خرد شده برای تسلیح ماسه به عنوان مصالح خاکریز پشت دیوار حایل مدل فیزیکی دیوار حایلی به ارتفاع یک متر ساخته شد. دیواره جلویی مدل قابلیت دوران و لغزش بسمت بیرون از مصالح خاکریز را دارد و برای تعیین فشارهای جانبی در سه نقطه از ارتفاع ابزاربندی شده است. یکی از وجوه جانبی مدل نیز از جنس پلاسکی گلاس شفاف می باشد که ردیابی الگوهای حرکت مصالح را در هنگام گسیختگی ممکن می سازد نتایج نمونه های حاوی 20 و 10 درصد حجمی خرده پلاستیک نشان دادند که افزایش میزان لاستیک ها بطور قابل توجهی فشارهای جانبی روی دیوار را کاهش و مقاومت برشی ماسه را افزایش می دهد.میزان این کاهش فشار جانبی ( یا افزایش مقاومت برشی) از 0 تا 10 درصد قابل توجه بوده ولی از 0 تا 20 درصد میزان آن قابل توجه نمی باشد.

۲۱استفاده از روشهای زیستی در حفاظت و ساماندهی مناطق ساحلی بخش جنوبی دریای خزر
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله در رابطه با نحوه تشکیل وضعیت گسترش و تراکم خصوصیات هندسی مکانی ساختارهای حفاظت طبیعی و شرایط عکس العمل ناحیه ساحلی در مقابل نیروهای فرساینده محیطی در سواحل جنوبی دریای خزر توضیح داده می شود. سپس با معرفی سیستماتیک گونه های گیاهی سازگار با محیط ساحلی در مناطق مورد مطالعه نقش آنها در تشکیل حفاظت تثبیت و پایداری ساختارهای یاد شده ارزیابی می شود. و در نهایت گونه های کارآمد طبیعی جهت استفاده از آنها در جلوگیری از فرسایش ناحیه پشت ساحل معرفی می گردند. بطور اعم با بررسی های بعمل آمده بر روی نقشه های توپوگرافیو عکس های هوایی و تصاویر ماهواه ای، موقعیت گسترش و تراکم تپه های ساحلی و میزان عملکرد فرسایش در مناطق ساحلی با توجه به شرایط زمین شناسی حاکم در بخش جنوبی دریای خزر متغیر می باشد که بازدیدهای صحرایی به عمل آمده این موضوع را تأیید نموده است. همچنین نمونه برداری از گونه های گیاهی سازگار با محیط ساحلی در منطقه مورد مطالعه حاکی از وجود جنسهای مختلفی از تیره های گیاهی علوفه ای، درختچه ای و درختی بوده که هر یک از آنها در ایجاد ، تثبیت و ساماندهی مناطق ساحلی نقش ویژه ای از خود ایفا می کنند.

۲۲بررسی تجربه تاثیر عرض و آبخوره سازه در عملکرد هیدرولیکی موج شکن های شناور
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۷
این مقاله حاصل انجام آزمایشاتی بر روی موج شکن های شناور پانتونی با عرض و آبخورهای متفاوت می باشد در هر آزمایش 250 موج با پریود و ارتفاعهای متفاوت به سازه تابانیده شده و عملکرد هیدرولیکی آنها در مقابل امواج نامنظم در فلوم موج مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به صورت منحنی ارائه شده است. طیف مورد آزمایش طیف Pierson–Moskowits انتخاب شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که با افزایش عرض و آبخور موج شکن ضریب انتقال موج کاهش و با افزایش موج ضریب انتقال موج افزایش می یابد.

۲۳بررسی علل تغییرات خطوط ساحلی سنگی دریای عمان
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
واحدهای سنگی ساحلی دریای عمان با روند شرقی–غربی با شیب ملایم و رو به شمال در طول حدود 165 کیلومتر از کرانه های دریای عمام گسترده شده اند. این واحدها در واقع یال جنوبی یک ناودیس بسیار باز می باشند. از لحاظ سنگ شناسی همگی رسوبی بوده و در قاعده از ماسه سنگ MPL و برروی آن تناوبی از سنگ آهک بایوکلاستی با مارن و مارون سیلتی گچ دار MPLsm با سن میوپلیوسن، پلیوسن و بعضا کواترنری تشکیل شده اند. ضخیم ترین (105متر) و کاملترین توالی این واحدها در شرق خلیج پزم واقع شده اند پیمایشهای میدانی و بررسی تصاویر هوایی و ماهواره ای به عمل آمد نشان داد که مهمترین تغییرات خطوط ساحلی سنگی دریای عمان، پسروی، عقب نشینی و بالاآمدگی تدریجی آنها است. این سواحل شاخصترین سواحل پیشرونده (Progressive Coast)– در سواحل جنوب کشور می باشند. نرخ متوسط عقب نشینی و بالا آمدگی سواحل سنگی مورد مطالعه به ترتیب 1متر و 0\02در سال برآورد شده است.مهمترین عللی پسروی این سواحل مربوط به عوامل زمین شناسی، هیدرودینامیکی، اقلیمی و در مواردی فعالیتهای انسانی می باشند که گاهی به تنهایی و یا با تعامل یکدیگر در تخریب و فرسایش واحدهای سنگی ساحلی موثر بوده اند. روند فرسایش و عقب نشینی خطوط ساحلی سنگی دریای عمان بدین ترتیب بدست آمده است که بالاآمدگی تدریجی واحدهای سنگی با عملکرد انواع سیستمهای گسلش و توسعه درزه ها و گوه های گسله توأم بوده است. از طرفی به لحاظ قرارگیری و لایه بندی آنها و بافت سست، متخلخل و نامتراکمشان (1\2گرم برسانتیمتر مکعب) فرایندهای دیاژنز نظیر انحلال، تجزیه و دگرسانی کانی های سازنده به شدت بر آنها اثر کرده و بر میزان فرسایش پذیری بطور قابل ملاحظه ای افزوده است.

۲۴بررسی عملکرد ملات تعمیری اصلاح شده با پلیمر در شرایط محیطی خلیج فارس
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۶
بتن و بتن مسلح بعنوان مصالح با دوام در بسیاری از سازه های مورد استفاده قرار گرفته اند. اما در طول زمان عملکرد و دوام بتن نشان داد که ساختار فیزیکی و رفتار سازه ای آن تابع شرایط محیطی است. درصورتیکه بتن مناسب با شرایط محیطی و اقلیمی طراحی و اجرا نگردد دوام و عمر مفید آن کاهش یافته و نیاز به تعمیر آن افزایش می یابد. مصداق این مورد در کشورمان سازه های بتنی در سواحل جنوبی کشور و نواحی خلیج فارس است. در این منطقه به دلیل شرایط خاص محیطی(وجودکلر ، سولفات، رطوبت و دمای بالا) عمر مفید سازه های بتنی کوتاه بوده و نیاز به تعمیر امری اجتناب ناپذیر است. در چنین شرایطی برای تعمیر بتن آسیب دیده ضروریست علاوه بر انتخاب مصالح مناسب تمهیدات ویژه ای نیز در نظر گرفته شود. با توجه به شرایط محیطی مهاجم منطقه در این تحقیق دو نوع ملات تعمیری خاص بر پایه سیمان و اصلاح شده با پلیمر بوده که در مرکز تحقیقات توسعه یافته تولید و مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور خواص مکانیکی، جمعشدگی و چسبندگی ملات تعمیری اصلاح شده با لاتکس استایرین و ملات سیمانی بصورت مقایسه در شرایط آزمایشگاهی و شرایط محیطی شبیه سازی شده با خلیج فارس مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهد که ملات اصلاح شده با استایرین بودتاین و استفاده از پر کننده مناسب می تواند دوام و چسبندگی بین ملات تعمیری و بتن پایه را بطور قابل ملاحظه ای افزایش دهد. در این راستا ضروریست نسبت به کنترل کیفیت مصالح تشکیل دهنده و ملات تعمیری و عمل آوری کافی آن توجه ویژه بعمل آید.

۲۵بهینه سازی سامانه تخلیه آببند کشتیرانی بمنظور عبور سریع و مطمئن کشتی ها
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۱۶
رودخانه بهمنشیر در 2 کیلومتری جنوب شرقی خرمشهر از رودخانه کارون منشعب می شود و پس از طی مسافت 78 کیلومتر به خلیج فارس می ریزد. لایروبی این رودخانه به منظور ساماندهی و قابل کشتیرانی نمودن در دست مطالعه و اجرا می باشد. به منظور جلوگیری از نفوذ شوری خلیج فارس به درون رودخانه بهمنشیر، که به عنوان یک حوضچه آب شیرین در طرح ابیاری جزیره آبادان و خرمشهر مطرح است و برای تردد کشتی ها به درون این حوضچه احداث دو عدد آب بند کشتیرانی در بالادست و پایین دست حوضچه در طرح پیش بینی شده است. در طرحی آب بندهای کشتیرانی دو هدف عمده مورد توجه است:1–عبور کشتی ها با سریعترین زمان ممکن از داخل آببند2–عبور مطمئن و ایمن کشتی ها از درون آببند. بمنظور پیش بینی شرایط حاکم بر سیستم و کنترل اهداف مورد نظر و جلوگیری از اتلاف سرمایه گذاری های کلان بعمل آمده در ساخت این سازه استفاده از مدل فیزیک–هیدرولیکی ضروری می باشد. سامانه تخلیه و پرکردن آببند کشتیرانی از دو سری روزنه تحتانی در دو دیواره موازی تشکیل شده که محفظه ای بین دو دیواره وجود دارد. مشخص نبودن افت هیدرولیکی در این محفظه و ارتفاع متغییر آب در بالادست، پایین دست(داخل محفظه اصلی آببند) شرایط پیچیده ایجاد می نماید که آزمایش روی مدل فیزیکی را برای مطالعه عملکرد آببند (اعم از زمان تخلیه و پر و ایجاد شده) ضروری می سازد. بدین منظور سه سری آزمایش با ترکیب مختلف ابعاد سامانه تخلیه و پر نمودن آببند کشتیرانی بر روی مدل فیزیکی صورت گرفته است و در هر سری با انتخاب زمان های متفاوت برای باز شدن دریچه روزنه ها تعدادی آزمایش صورت گرفته است. بدین ترتیب ابعاد سامانه تخلیه بهینه و زمان باز شدن دریچه بهینه طوری تعیین شده است که ارتفاع موج در داخل محفظه اصلی آببند به حداقل استاندارد مورد نظر برسد و زمان پر شدن محفظه نیز حداقل مورد نظر طرح گردد تا امکان تردد حداکثر تعداد کشتی بصورت مطمئن فراهم گردد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۹۸۶۴ نتیجه