۱اندازه گیری و مقایسه دز تیروئید ناشی از پرتوهای پراکنده در تصویربرداری از قفسه سینه به چهار روش CT Scan
اطلاعات انتشار: مجله علوم پايه پزشکي ايران، بهار, دوره  ۶ , شماره  ۱ (پیاپی ۱۷)، سال
تعداد صفحات: ۶
در این تحقیق از روش دزیمتری ترمولومینسانس (TLD) برای اندازه گیری و مقایسه دز سطحی تیرویید ناشی از پرتوهای پراکنده در تصویربرداری قفسه سینه در چهار روش مختلف CT scan استفاده گردید. افراد مورد مطالعه از بین بیماران بالغ و با جثه متوسط که در زمان انجام این مطالعه به مرکز تصویربرداری پزشکی ولیعصر بیمارستان امام خمینی تهران مراجعه نمودند، به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. روشهای CT Scan مورد استفاده عبارتند از:  CT Scanمعمولی، CT Scan مارپیچی با سه فاکتور Pitch مختلف1.2) ، 1.5، .(1.7 برای دزیمتری از تراشه های TLD از نوع LiF ,Mg ,Ti موسوم به TLD–100 استفاده شد. در هر روش از 30 بیمار دزیمتری به عمل آمد. نتایج دزیمتری در هر فرد نسبت به فاکتورهای: BMI، وزن، طول اسکن،  BMIو طول اسکن به طور توام نرمالایز گردید و سپس میانگین مقادیر دز و دز نرمالایز شده در هر روش محاسبه و به کمک آزمون آماری t–student با ضریب اطمینان 95% مقایسه شدند. نتایج حاصل نشان دهنده کاهش دز در استفاده از CT Scan مارپیچی با فاکتور Pitch بزرگتر از یک به جای CT Scan معمولی و همچنین هنگام افزایش فاکتور Pitch می باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه