۱بررسی رابطه بین گسترش فرسایش خندقی و اقلیم های مختلف موجود در استان زنجان در محیط GIS
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 84، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف از این مقاله بررسی رابطه بین گسترش فرسایش خندقی و اقلیم های مختلف در استان زنجان در محیط GIS می باشددر این راستا نقشه ها و داده های مورد نیاز وارد محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی شده و بعد از سازماندهی و پردازش یک بانک اطلاعاتی برای تجزیه و تحلیل تهیه گردید. این مطالعه نشان می دهد با توجه به وسعت استان، گستردگی تعداد خندق ها و اقلیم، سیستم اطلاعات جغرافیایی می تواند تمام پارامترهای مورد نیاز را تلفیق نموده و بین تعداد خندق ها و اقلیم رابطه ایجاد نماید. نتایج حاصله از آن است که بیشترین تعداد خندق های استان در اقلیم نیمه خشک سرد قرار گرفته است.

۲تعیین عوامل موثر ایجاد فرسایش خندقی با استفاده از GIS در حوزه آبخیز سرخ اباد مازندران
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
فرسایش خندقی از انواع فرسایش آبی است که در اکوسیستمها و اقالیم مختلف ایجاد شده و با توجه به ابعاد نسبتا وسیع توسعه سریع و تولید رسوب، سبب تخریب گسترده اراضی می گردد. جهت کنترل این پدیده لزوما شناخت مکانیسم تشکیل و عوامل موثر بر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده اند، لذا جهت شناخت ابعاد مختلف این پدیده در حوزه سرخ آباد استان مازندران مطالعات اجمالی صورت گرفته پارامترهای لیتولوژی، شیب، عمق خاک و پوشش زمین مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعات بر مبنای نقشه های پایه 1:50000 و در سیستم اطلاعات جغرافیایی و استفاده از نرم افزار ILWIS صورت گرفت. با بررسی نسبت سهم شرکت هر پارامتر در منطقه رخساره خندقی در کل حوزه می توان میزان دخالت هر یک از این پارامترها را در پدید آمدن رخساره خندقی تعیین نمود. نتایج بررسی نشان می دهد که انواع لیتولوژی آندزیت، رسوبات آواری و شیل زغالی به ترتیب با نسبت سهم شرکت 19\7%،20\4% و 16\9 پوشش گیاهی درختچه ای و مرتعی به ترتیب با نسبت سهم شرکت 10\23% و 6\92% خاکهای کم عمق و عمق متوسط و شیب 40–30% با نسبت سهم شرکت 8\07% در ایجاد این پدیده بیشترین نقش را داشتند. در مجموع بنظر می رسد عامل لیتولوژی با توجه به تغییرات عمده نسبت به سهم شرکت آن در مناطق خندق از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده پس از آن عامل پوشش زمین از درجه اهمیت برخوردار است.

۳ارزیابی قابلیت GPS برای اندازه گیری خصوصیات مورفومتری فرسایشهای خندقی و مقایسه نتایج آن با روشهای سنتی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۷
امروزه با توجه به اهمیت رعایت جنبه های اقتصادی پروژه ها و فعالیت های مختلف اجرایی و تحقیقاتی، همواره باید به دنبال روشها و ابزاری بودکه در عین اقتصادی بودن کاربرد آنها از دقت و اعتبار لازم نیز برخوردار باشند. بر این اساس، در این تحقیق کاربرد GPS در اندازه گیری مشخصات مورفومتری فرسایش خندقی شامل موقعیت، طول، مساحت حوزه آبخیز، پلان عمومی، حجم و تراکم خندقها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن با داده های حاصل از روش سنتی نقشه برداری و مترکشی مورد مقایسه قرار شده است. بر اساس تجزیه و تحلیل های دو سری داده، بطور کلی داده های برداشت شده بوسیله GPS از صحت و اعتبار قابل قبولی برخوردار بوده و با مقایسه این ارقام این دو روش، مشاهده گردید که هرچقدر مشخصات موفومتری خندقها بیشتر و گسترده تر باشد داده های اندازه گیری شده بوسیله GPS به روش نقشه برداری و مترکشی نزدیکتر و حتی در موارد بسیار نزدیک و مشابه می باشد اما در مقادیر کوچکتر اختلاف اینها زیاد بوده و در استفاده از آنها باید دقت نمود. ولی در خندقهایی با ابعاد بزرگتر استفاده از این روش هم از نظر دقت و اعتبار داده ها و هم ازنظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه می باشد.

۴بررسی عوامل ایجاد فرسایش خندقی در حوزه آبخیز سرخ آباد مازندران با استفاده از GIS
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب، سال
تعداد صفحات: ۴
فرآیند فرسایش عاملیست که وجود و ارزش آب و خاک را به خطر انداخته، با هدر دادن آنها همواره سبب خسارت سنگین و گاه جبران ناپذیری می گردد. فرسایش خندقی از انواع فرسایشی آبی است که در اکوسیستمها و اقالیم مختلف ایجاد شده و با توجه به ابعاد نسبتا وسیع، توسعه سریع و تولید رسوب ، سبب تخریب گسترده اراضی می گردد. جهت کنترل این پدیده لزوما شناخت مکانیسم تشکیل و عوامل موثر بر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا جهت شناخت ابعاد مختلف این پدیده در حوزه سرخ آباد استان مازندران مطالعات اجمالی صورت گرفته،پارامترهای لیتولوژی ، شیب، عمق خاک و پوشش زمین شامل 3 پارامتر فرعی مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعات بر مبنای نقشه های پایه 1:50000 صورت گرفت. با بررسی نسبت سهم شرکت هر پارامتر در منطقه رخساره خندقی در کل خوزه می توان میزان دخالت هر یک از این پارامترها را در پدید آمدن رخساره خندقی تعیین نمود. نتایج بررسی ها نشان می دهد که عامل لیتولوژی با توجه به تغییرات عمده نسبت به سهم شرکت آن در مناطق خندقی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده، پس از آن عامل پوشش زمین از درجه اهمیت برخوردار است.

۵بررسی عوامل موثر در تشکیل و توسعه فرسایش خندقی در حوزه آبخیز سرخ آباد مازندران
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب، سال
تعداد صفحات: ۵
تحقیق حاضر به منظور بررسی نقش بارش بیش از 10 میلی متر در روز، سطح آبخیز خندق ، شیب آبراهه ، شیب عمومی حوزه خندق، درصد پوشش گیاهی، میزان املاح محلول و درصد ذرات خاک بر رشد 14 خندق کوچک و متوسط در حوزه آبخیز سرخ آباد مازندران انجام شد. ارتباط عوامل مذکور با رشد خندق از طریق اندازه گیری های صحرایی و بررسی روابط رگرسیونی بررسی گردید. نتایج تحقیق دلالت بر نقش بارز املاح محلول خاک در تشکیل و توسعه فرسایش خندقی منطقه مذکور داشته است.

۶تاثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در رخداد فرسایش خندقی و مرفولوژی خندق ها
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب، سال
تعداد صفحات: ۸
فرسایش خندقی یکی از عوامل فرسایش آبی است که موجب تخریب اراضی و بر هم خوردن تعادل در پهنه های منابع طبیعی و اراضی کشاورزی می شود. یکی از عوامل موثر در رخداد فرسایش خندقی و تشکیل انواع خندقها خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک است. در این مقاله سعی گردیده است رابطه بین رخداد فرسایش خندقی و شکل گیری انواع خندقها با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر اساس نتایج حاصل از تحقیق انجام شده در حوزه آبخیز زنجانرود واقع در شمال غرب کشور ارائه شود. تحقیق انجام شده به منظور دستیابی به هدف فوق مبتنی بر اجرای پژوهش در دو مرحله شناسایی ویژگیهای منطقه تحقیق در چارچوب مطالعات و بررسیهای متداول طرحهای آبخیزداری و تهیه نقشه ها و جداول و ذخیره آمار و اطلاعات ذیربط در محیط GIS از یکسو و مشخص نمودن مناطق تحت تاثیر فرسایش خندقی در واحدهای همگن و تقسییم بندی خندقهای موجود در منطقه تحقیق بر اساس مرفولوژی آنها با استفاده از داده های سنجش از دور همراه با عملیات میدانی و نقشه برداری پلان انواع خندقها همراه با تشریح پروفیل خاک و تجزیه آزمایشگاهی نمونه های خاک از سوی دیگر بوده است. به طوری که برای بررسی رابطه بین رخداد فرسایشی خندقی و مرفولوژی خندقها با خصوصیات فیزیمی و شیمیایی خاک مناطق خندقی شده در مقایسه با مناطق شاهد خندقی نشده از آزمونهای Kruskal – Wallis تجزیه واریانس ، LSD و تجزیه و تحلیل همبستگی بین مرفولوژی خندقها به عنوان متغیر وابسته و خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون های آماری انجام شده نشانگر این بوده است که با توجه به روند افزایشی رشد و گسترش خندق ها ، از بین پارامترهای خاک مقادیر پارامترهای اسیدیته (PH) و هدایت الکتریکی (EC) درصد اشباع خاک (SP) در افقهای C,B,A خاک محل تشکیل خندقهای شاخه درختی، پنجه انگشتی و جبهه ای دارای اختلاف معنی دار در سطح 1% بوده و سایر پارامترها نقشی درایجاد خندق ها با مرفولوژی های مختلف ندارند. افزون بر این تجزیه و تحلیل همبستگی بین درصد رس، سیلت و شن، درصد اشباع خاک ، هدایت الکتریکی و درصد گچ موجود در خاک مثبت و رابطه بین آنها در سطح 5% معنی دار می باشد. جمع بندی خاصل از انجام این تحقیق بیانگر این است که شکل گیری و ایجاد انواع شبکه خندقها تابعی از بافت خاک در افقهای مختلف، درصد اشباع خاک و هدایت الکتریکی بوده به طوریکه با افزایش املاح محلول موجود در خاک رخداد فرسایش توتلی و ایجاد خندقهای جبهه ای مرکب به شدت افزایش می یابد.

۷بررسی تغییرات فرسایش خندقی در استان خوزستان با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعاتی جغرافیایی
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۱۵
تحقیق انجام شده به بررسی روند فرسایش خندقی در اراضی جنوب شرقی شهرستان شوشتر که قسمتی از حوزه شهید مدرس، واقع در استان خوزستان است می پردازد. تاثیرپذیری عوامل اقلیمی، زمین شناختی، خاک و دخالتهای انسانی از یکدیگر، موجب بروز فرسایش شدید خندقی در منطقه شده است.بنحوی که این پدیده نقش مهمی در تخریب و هدر رفت خاک و همچنین بیابانی شدن اراضی داشته است. در تحقیق انجام شده به کمک پردازش داده های ماهواره ای لندست TM سال 1370، تفسیر استریسکوپی عکسهای هوائی به مقیاس 20\000: 1 سال 1343 و سایر داده های مرجع زمینی منطقه و همچنین با استفاده از تکنیک های موجود در GIS ، اراضی تخریب شده منطقه شناسایی و نحوه گسترش آنها مورد بررسی قرار گرفته است. جهت استفاده از عکس های هوائی، ابتدا به کمک تفسیر استریسکوپی، محدوده های فرسایش خندقی منطقه تعیین و سپس بر روی کاغذ منعکس گردید. این اطلاعات سپس مورد اسکن قرار گرفته و پس از زئورفرنس نمودن و انجام سایر تصحیحات، جهت مقایسه با تصاویر ماهواره ای مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که در سال 1370 حدود 46 تا 50 درصد اراضی منطقه تخریب گردیده و مقایسه زمانی (در یک دوره زمانی 27 ساله) تصاویر ماهواره ای با عکس های هوائی (سال 1343) روشن می سازد که روند تخریب اراضی حدود 15\6 درصد رشد دداشته، بنحوی که سالانه بطور متوسط 45 هکتار از اراضی منطقه تحت فرسایش و تخریب قرار گرفته اند.

۸بررسی عوامل موثر بر فرسایش خندقی، تولید رسوب و هدر رفت خاک در منطقه گوراسپید استان فارس
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
فرسایش خندقی به دلیل تولید رسوب و خسارات فراوانی که در نتیجه تخریب اراضی، راه ها و سازه های عمرانی در استان فارس وارد می نماید از اهمیت خاصی برخوردار است . تحقیق حاضر سعی نموده تا عوامل موثر بر ایجاد فرسایش خندقی در منطقه گوراسپید را مورد بررسی قرار دهد . در این تحقیق 15 خندق فعال و معرف از نظر ویژگی های مورفومتریک، سازند و کاربری انتخاب گردید . طول خندق،عمق، عرض بالا و پایین و حجم فرسایش خندقی در آن ها اندازه گیری شد . برای تعیین عوامل موثر در گسترش و رسوب زایی خندق ها، با استفاده از روش Stepwise در نرم افزارSPSS تحلیل آماری صورت گرفت . نتایج نشان می دهد، رسوب تولیدی ناشی از گسترش خندق ها در گوراسپید تابع پنج متغیر درصد شیب، مساحت و پوشش گیاهی است . این نتایج دلالت بر غالب بودن رواناب زیرسطحی به عنوان فرآیند هیدرولوژیک عمده در گسترش خندق ها EC آبخیز، ، شن، در این منطقه دارد . بررسی آستانه توپوگرافی نشان داد به علت م ثبت شدن توان ) ) b فرآیند رواناب زیرسطحی غالب است و با نتایج محققین خارجی تطابق دارد . همچنین این نتایج بیانگر تاثیر ویژگی حوزه آبخیز و سازند زمین شناسی در تولید رسوب ناشی از فرسایش خندقی است و هر اقدامی که بتواند حجم یا ارتفاع رواناب تولیدی را کاهش دهد، در کنترل خندقهای این منطقه موثر است . انحراف رواناب از پیشانی خندقها و کاهش شیب می – تواند در امر کنترل گسترش خندقها موثر باشد

۹بررسی فرآیند غالب هیدرولوژیک در گسترش خندقها با استفاده از آستانه تو پو گرافی در اقلیمهای مختلف استان فارس
اطلاعات انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۸
فرسایش خندقی یکی از مهم ترین انواع فرسایش آبی است و به دلیل اتصال بالا دست آبخیزها به پائین دست و تسریع در زهکشی رطوبت خاک و آب زیر زمینی مناطق واقع در اطراف آنها نقش مهمی در انتقال آلاینده ها، کاهش تولید اراضی دیم و مراتع و به خطر افتادن امنیت غذ ا و افزایش خطر بیابانی شدن مناطق خشک دارد . این تحقیق در نظر دارد تا مشخص کند در چه اقلیم هایی و دارای چه ویژ گیهای مساحت و شیب، خندق های استان فارس گسترش بیشتری دارد . بدین منظور پانزده خندق معرف از هر اقلیم به روش دومارتن اصلاح شده انتخاب گردید و مساحت آبخ یز و شیب واقع در بالادست پیشانی خندق ها از طریق میدانی اندازه – گیری شد . رابطه بین مساحت آبخیز و شیب هر خندق از طریق نرم افزار Excell مشخص گردید . با استفاده از رابطه توانی نوع فرآیند غالب هیدرولوژیک در گسترش خندق ها تعیین گردید و با ضرایب منطقه ای تحقیقات ان جام شده در خارج از کشور مقایسه شد . نتایج این تحقیق نشان داد، با توجه به فرمول ارایه شده برای آستانه توپوگرافی، و مشخص شدن ضرایب منطقه ای، فرآیند رواناب سطحی در اقلیم های خشک بیابانی سرد ( نیریز ) و خشک بیابانی معتدل ( فداغ ) ، فرآیند غالب هیدرولوژیک موثر بر گسترش خندق ها است و در اقالیم خشک بیابانی گرم ( کنارتخته ) ، نیمه خشک معتدل ( میشان ) ، نیمه خشک سرد ( گورسپید ) و مدیترانهای معتدل ( دژکرد ) ، فرآیند رواناب زیرسطحی عامل هیدرولوژیک موثر در گسترش خندق ها می باشد . نتایج موید این نکته است که در بالغ بر پنجاه درصد از اقل یمهای دارای فرسایش خندقی استان فارس، فرآیند هیدرولوژیک زیر سطحی سبب گسترش خندقها و تولید رسوب شده است . لذا افزایش پوشش گیاهی در اطراف خندق ها می تواند از رواناب زیرسطحی و گسترش آن ها بکاهد .

۱۰برآورد میزان رشد طولی فرسایش خندقی با استفاده از مدلها همراه با تعیین بهترین مدل ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز حبله رود )
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز، سال
تعداد صفحات: ۱۴
فرسایش خندقی یکی از مخرب ترین و پیچیده ترین انواع فرسایش آبی می باشد . برای مبارزه با این نوع فرسایش می بایست عوامل موثر در توسعه آن شناخته شوند . در حال حاضر مدل هایی برای اندازه گیری رشد و توسعه وتعیین میزان این نوع فرسایش ابداع شده اند . اما برای استفاده از این مدل ها ارزیابی و واسنجی آنها برای هرکشوری ضرورت دارد . لذا در این تحقیق به ضرورت این ارزیابی در یکی از زیرحوزههای حوزه آبخیز حبله رود به نام ده نمک در اقلیم خشک ونیمهخشک پرداخته شد . بدین صورت که در ابتدا با استفاده از عکسهای هوایی موجود در کشور که مربوط به
سالهای 1335 ، 1346 و 1379 بوده میزان رشد طولی خندق ها در سه دوره متفاوت زمانی 1335 تا 1346 ، 1346 تا 1379 و 1379 تا 1384 بدست آمد . سپس برای واسنجی چهار مدل Thompson ، مدل اول سرویس حفاظت خاک، مدل دوم سرویس حفاظت خاک و FAO ، عوامل هر یک اندازه گیری شده و مورد مطالعه قرار گرفتند . همچنین مطالعات آماری از سه طریق محاسبه درصد خطای نسبی، درصد خطای مطلق و درصد ضریب تغییرات انجام شد . نتایج حاصل از انجام مطالعات آماری حاکی از این است که مدل ) SCS(ІІ دارای درصد خطای نسبی 37\3 ودرصد خطای مطلق 7\51 بوده ومدل FAO دارای درصد خطای نسبی 40\06 ودرصد خطای مطلق 18\21 میباشند، همچنین تنها به میزان %0\51 دارای اختلاف در درصد ضریب تغییرات نسبی می باشند . زیرا عوامل هر کدام از این دو مدل و همچنین ضرایب بهکار رفته در آنها به هم نزدیک میباشند . در نهایت بهترین مدلها به ترتیب ) SCS(ІІ ، FAO و(SCS(І)در منطقه تحقیق بوده اما مدل Thompson به هیچ وجه توصیه نمیشود .

۱۱مدیریت اراضی خندقی از طریق بررسی عوامل موثر و ارائه مدل جهت تعیین پتانسیل رشد طولی خندقها ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز حبله رود )
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۱۳
فرسایش خندقی یکی از مخرب ترین و پیچیده ترین انواع فرسایش آبی می باشد . برای مبارزه با این نوع فرسایش در ابتدا باید عوامل موثر در توسعه آن شناخته شوند . لذا این تحقیق، در یکی از زیرحوضههای حوزه آبخیز حبله رود به نام ده نمک در اقلیم خشک ونیمه خشک انجام شد . ابتدا با استفاده از عکسهای هوایی مربوط به سال 3351 ، میزان رشد طولی خندق ها در دوره زمانی 1335 تا 1384 بدست آمد . سپس عوامل موثر در رشد طولی خندقها که برگرفته از سه مدلThompson: ، مدل اول سرویس حفاظت خاک آمریکا و مدل دوم سرویس حفاظت خاک آمریکا بودهاند و شامل عوامل مساحت حوزه آبخیز بالادست خندق، میزان درصد رس، درصد شیب کف خندق، و همچنین عواملی چون درصد نمک – های محلول، میزان درصد سیلت و میزان درصد ماسه در نظر گرفته شدند . در نهایت میزان معنیداری برای هر کدام از عوامل موثر با میزان رشد طولی خندقها در سطح %95 طی دوره زمانی 1335–1384 بررسی شد . نتایج حاصل از انجام مطالعات آماری حاکی از این است که عواملی چون مساحت حوزه آبخیز بالادست خندق با ضریب همبستگی 0\98 ، درصد نمکهای محلول با ضریب همبستگی 0\97 و میزان درصد رس با ضریب همبستگی 0\96 به ترتیب بیشترین معنیداری را در سطح %95 داشتهاند . سپس ارائه مدل با استفاده از عوامل موثر ذکر شده و نرم افزار آماریSPSSاز دو روش Backward و Enter صورت گرفت و پتانسیل رشد طولی خندقها در سالهای آتی از طریق مقایسه مقادیر برآورد شده توسط مدل و مقادیر اندازهگیری شده توسط عکسهای هوایی بررسی شد . در نهایت با توجه به اختلاف دقت 0\001 درصدی بین دو روش Enter و Backward روش Backward پیشنهاد شد

۱۲بررسی علل توسعه فرسایش خندقی در حوزه آبخیز علی آباد استان گیلان
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از انواع فرسایش آبی که خسارات زیادی به اراضی کشاورزی و مرتعی وارد می نماید فرسایش خندقی می باشد که شناسایی علل آن نقش مهمی در مدیریت حوزه های آبخیز و جلوگیری از تخریب اراضی در راستای توسعه پایدار دارد . برای شناسایی مناطق تحت تاثیر فرسایش خندقی از تجربیات کارشناسان استان گیلان، عکسهای هوایی به مقیاس 1:40000 ، بازدید صحرائی و عملیات گسترده میدانی با استفاده از GPS استفاده، و نقشه پراکنش فرسایش خندقی تهیه گردید . در مرحله بعد تعدادی از مهمترین عوامل موثر در رخداد این نوع فرسایش مانند سنگ شناسی، شیب، منابع و قابلیت اراضی، جهت شیب و کاربری اراضی مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که واحد های سنگ شناسی Ng1 و 60 Qf1 درصد و تیپ اراضی تپه ماهور 57 درصد از مناطق تحت تاثیر فرسایش خندقی را به خود اختصاص داده اند . ضمنا طبقه شیب 5–20 درصد ( حدود 89 درصد ) ، جهت شیب جنوبی 82) درصد ) و کاربری مرتع فقیر 100) درصد ) دارای بیشترین گسترش مناطق تحت تاثیر فرسایش خندقی در حوزه آبخیز مورد مطالعه می باشند

۱۳تجزیه و تحلیل کمی هیدروژئومورفولوژی حوضه آبخیز اسکو چای با تاکید بر فرسایش خاک و رسوبدهی و راهکارهای آبخیزداری جهت کنترل فرسایش خاک و مدیریت آن ( جنوب تبریز )
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز، سال
تعداد صفحات: ۱۲
حوضه آبخیز اسکو چای با مساحت 274\ 746 km 2 ، با میانگین بارندگی حدود 300 میلیمتر ، تراکم زهکشی 1\ 04 ، طول آبراهه های 285\8 km و متوسط شیب 8 ، %7 در جنوب تبریز واقع شده است . فرسایش خطی روان آبها ( بصورت شیاری و خندقی ) در این حوضه تحت عوامل موثر مانند تکتونیک فعال،دخالت بیش از حد انسانها ،بارشهای نامنظم بویژه در فصول گرم و ... در تشدید فرسایش و اتلاف خاکهای حاصلیخیز حوضه بسیار مشهود است . نتایج تحقیق نشانگر وجود رابطه همبستگی مثبت و معنی دار بین افزایش طول و عمق خندقها نیز رابطه معکوس بین افزایش شیب و طول خندق ها است . فرمولهای مختلف اقلیمی بررسی استعداد حوضه به فرسایش خندقی ( مانند HTK,WS و ..) نشانگر مستعد بودن آن برای فرسایش خندقی می باشند . متوسط فرسایش خاک حوضه 216 ton\ha\year ، 005 می باشد و مجموع کل فرسایش خاک حوضه 61734229 ton\ha\y بر آورد شد که حاکی از اتلاف شدید خاکهای کشاورزی حوضه است . لذا شیوه های آبخیزداری متناسب با ویژگیهای حوضه ارائه گردید

۱۴بررسی نقش خصوصیات مورفومتریک خندق و ویژگی های خاک در یجاد فرسیش خندقی حاشیه رودخانه های قمرود و قره چای
اطلاعات انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۹
این تحقیق با هدف بررسی تاثیر خصوصیات مورفومتریک خندق و ویژگی های خاک در توسعه فرسایش خندقی حاشیه رودخانه های قمرود و قر ه چای انجام شده است. بدین منظور ابتدا با استفاده از تصاویر ماهوار ه ای، عک س های هوایی وبازدیدهای میدانی، مناطق دارای فرسایش خندقی شناسایی گردید و انداز ه گیری ویژگی های شکل شناسی و برداشت نمونه خاک و آزمایشات مربوطه بر روی آنها ا نجام گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، خند ق های حاشیه رودخانه های قمرود وقره چای در محدوده استان قم، از نظر تکاملی جزء خند ق های ناپیوست ه شناخته می شوند و شکل پلان عمومی و مقطع عرضی آنها به ترتیب پنجه ای وV شکل می باشد و از نظر عمق، در گروه خندق های متوسط ( 1 تا 10 متر ) قرار می گیرند. بافت خاک سطحی در مناطق خندقی شده مورد مطالعه عمدتاً لومی شنی و بعضاً لومی و لومی سیلتی بوده و خاک تحتانی نیز عمدتاً دارای بافت لومی شنی و لومی سیلتی می باشد. در اغلب مناطق خندقی، میزان رس در لایه سطحی خاک بیشتر از لایه تحتانی بوده و این امر می تواندیکی از علل تولید رواناب سطحی و تشکیل خند ق های جبهه ای در این مناطق باشد. نیمرخ عمودی رأ سخندق نیز در بیشتر خندق ها مایل بوده که بعضاً اشکال غارمانند نیز در مناطقی که خاک آنها دارای املاح زیاد به ویژه سدیم می باشد، مشاهده گردید که این امر به واسطه وجود فرآیندهایی نظیر لوله ای شدن در آنها است . علاوه بر این، شکل پلان عمومی
(پنجه ای) و پلان رأس (غالباً نقطه ای و بعضاً شاخه ای) خندق ها نشان دهنده تأثیر رواناب سطحی به دلیل سله بستن سطح خاک و کاهش ضریب آبگذری آن میباشد.

۱۵اثر عوامل زمین محیطی بر توزیع مکانی فرسایش خندقی
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
فرسایش خندقی یکی از اشکال ویژه ای از فرسایش آبی است که تحت تاثیر عوامل مختلف محیطی در اکوسیستم ها واقالیم مختلف ایجاد می گردد . وقوع فرسایش خندقی در یک منطقه س بب بروز اثرات تخریبی زیادی می شود . عوامل زیادی درشکل گیری و توسعه خندق ها دخالت دارند . بخش وسیعی از حوزه آبخیز سرخ آباد در منطقه سوادکوه تحت تا ثیر این فرسایش دچار مشکلات اقتصادی و اجتماعی گشته است. در این تحقیق با استفاده از سنجش ازدور و سامانه اطلاعات جغ رافیایی عواملی نظیر سنگ شناسی ، شیب، جهت جغرافیایی، طبقات ارتفاعی، درصد پوشش گیاهی، کاربری اراضی، عمق خاک، گروه های هیدرولوژی خاک و فاصله از راه ها بعنوان عوامل موثر درشکل گیری و توسعه خندق مورد بررسی قرارگرفت . بدین منظور لایه های اطلاعاتی عوامل فوق در 5 م نطقه خندقی حو ضه مورد بررسی قرار گرفته و با محاسبه شاخص تراکم وزنی عوامل مختلف ، نقش این عوامل در وقوع فرسایش خندقی ارزیابی شد.

۱۶تعیین سهم فرسایش خندقی در میزان تولید رسوب با استفاده از ردیابهای آلی و سزیم 137
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
فرسایش خاک توسط آب یکی از فرایندهای مهم تخریب سرزمین در مناطق نیمه خشک ایران به شمار میآید. بیشترمطالعات انجام شده در طی چند دهه گذشته مبتنی است بر استفاده از مدلهای تجربی که بیشتر بر مواردی از قبیل فرسایش سطحی و شیاری تاکید می کنند. دانستن سهم رسوب حاصل از هر کدام از انواع فرسایش می تواند بعنوان یک ابزار مفید برای مدیریت اراضی به شمار می آید. به طوریکه با شناسایی منابع اصلی رسوب در جهت اولویت بندی عملیات حفاظت خاک اقدام نمود. آنچه مسلم است در این راستا مقیاس های زمانی و مکانی از عوامل موثر به شمار می آید. در تحقیق حاضر با استفاده از روش منشاء یابی چندگانه بر اساس ترکیب ردیابهای مختلف در سه حوزه آبخیز و حل معادلات مربوطه اقدام به تعیین سهم رسوب حاصل از فرسایش خندقی در منطقه سمل واقع دراستان بوشهر گردید. ردیابهای مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از کربن آلی، نیتروژن، فسفر، نسبت C\N و سزیم 137 که بیشترین توانایی را در جداسازی خاک سطحی از زیر سطحی دارند.
یافته های تحقیق فوق حاکی از آن است که سهم فرسایش خندقی در تولید رسوب بین 86 و 99 درصد متغیراست. علاوه بر این بر اساس میزان دقت مدل منشاء یابی ردیاب سدیم 137 با خطای 19 % دقیق ترین نتیجه را برای جدایی منابع رسوب سطحی و زیرسطحی (خندقی) را دارا می باشد

۱۷بررسی رابطه اقلیم، وسعت عرصه خندقی و خصوصیات ریخت شناسی خندق دراستان مرکزی
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب، سال
تعداد صفحات: ۷
قبل از هرگونه اقدام کنترلی روی خندقها لازم است مکانیسم آنها مشخص گردد . ل ذا در این راستا مناسب تر است مناطق مختلف خندقی طبقه بندی شده و با توجه به خصوصیات هر یک، راهکار مناسب برای کنترل آنها ارائه گردد. اولین مبنای مناسب برای این کار، اقلیم می باشد . لذا در استان مرکزی پس از تهیه نقشه اقلیم، مناطق خندقی هر اقلیم شناسایی شده و در هر اقلیم دو منطقه معرف خندقی در نظر گرفته شد. با توجه به 4 اقلیم که حدود 99 درصد خندق ها در آنها قرار داشتند، 8 منطقه خندقی در نظر گرفته شد و در هر منطقه عوامل اقلیمی، کاربری اراضی، عوامل ریخت شناسی و عوامل مهم موثر در ایجاد خندق استخراج گردید. نتایج نشان داد که طبقه بندی اقلیمی در نظر گرفته شده با توجه به تجزیه و تحلیل خوشهای و بر مبنای عوامل اقلیمی مورد تایید می باشد و وسعت مناطق خندقی در اقلیم خشک تر بیش تر می باشد. حتی در این اقالیم مناطق خندقی عمدتا در کاربری مرتع تشکیل شده، خاک شرایط نامساعد تری داشته و پلان و درجه تکاملی خندق ها با مناطق با اقلیم مرطوب تر فرق می کند. در اقالیم مرطوب تر عمدتا خندق ها در زمینهای زراعی و بدلیل شیوه های نامناسب زراعت ایجاد شده اند. با توجه به این که مهم ترین تاثیر عوامل اقلیمی (مانند
بارندگی) بر روی خاک است، در طبقه بندی مناطق خندقی پس از اقلیم، مناسب تر است خاک مبنای طبقه بندی قرار گیرد.

۱۸بررسی عوامل موثر بر وقوع فرسایش خندقی حوضه طرود
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب، سال
تعداد صفحات: ۷
این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر ایجاد فرسایش خندقی و پهنه بندی آن در حوزه آبخیز طرود با روش شاخص همپوشانی انجام شده است. مهم ترین عوامل موثر در وقوع فرسایش خندقی چون شیب، جهت شیب، سنگ شناسی، کاربری اراضی، فاصله از شبکه راه های ارتباطی، مدیریت اراضی و تاج پوشش انتخاب و سپس نقشههای این عوامل، در سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه گردیدند. نقشه مناطق تحت تاثیر فرسایش خندقی با استفاده از عکس های هوایی و بررسی های میدانی تهیه شد. با روی هم گذاری لایه های مربوط به عوامل فوق الذکر و نقشه پراکنش خندق ها، درصد عرصه های خندقی در هر کدام از طبقات عوامل به دست آمد و وزن دهی عوامل و طبقات آنها به روش Multi Class Maps صورت گرفت .

۱۹بررسی نقش کاربری اراضی بر فرسایش خندقی (مطالعه موردی : شهرستان دلیجان، استان مرکزی)
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب، سال
تعداد صفحات: ۸
منطقه مورد مطالعه در جنوب شهرستان دلیجان در استان مرکزی به لحاظ وجود خندق های فراوان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. خندقهای منطقه با توجه به نوع کاربری از نظ ر وسعت و تراکم مشابه نبوده، به طوری که در زمین های زراعی خندقهای وسیع و فعال و در اراضی مرتعی خندق ها عمدتا از نظر ابعاد کوچک تر ولی تراکم بیش تر دارند. به منظور بررسی علت این پدیده با تهیه نقشه واحد کاری منطقه، دو واحد کاری که تنها از نظر کاربری دارای تفاوت داشتند، در نظر گرفته شد. در دو واحد با انتخاب خندق های معرف، عناصر و عوامل خاک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اغلب عوامل در دو واحد کاری شرایط مشابهی داشتند. بنابراین مساله با توجه نحوه تشکیل خندق ها و عملکرد آب در شرایط متفاوت دو واحد از نظر کاربری مورد بررسی قرار گرفت. لذا مشخص گردید که در واحد کاری زراعی با انجام عملیات زراعی میزان هرزآب کم شده ولی به علت شرایط نامناسب آبیاری و شیوه سنتی آن و با توجه به فرسایش پذیر بودن حاک منطقه، در خاک تونل هایی ایجاد شده که به تدریج به خندق های بزرگی تبدیل می شود. در مقابل در واحد کاری مرتعی ب ه علت وجود هرزآب و تمرکز آن بتدریج با تخریب خاک و عمیق تر شدن آن خندق هایی با ابعاد کوچک تر، ولی تراکم بیش تر در واحد سطح ایجاد می شوند. پس کنترل هرزآبهای منطقه در قالب عملیات زراعی مناسب و شیوه های نوین آبیاری می تواند در کاهش فرسایش خندقی درمنطقه نقش بسزایی داشته باشد.

۲۰تهیه مدل منطقه ای فرسایش خندقی حوزه آبخیز قوری چای در شمال استان اردبیل با استفاده از GIS&RS
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا، سال
تعداد صفحات: ۱۳
فرسایش خندقی از جمله انواع فرسایش آبی و تشدید شونده است که موجب تخریب اراضی و به هم خوردن تعادل منابع زیست محیطی می شود با توجه به تنوع و میزان تاثیر عوامل مختلف در شکل گیری و گسترش فرسایش خندقی در مناطق مختلف، شناسایی مهمترین عوامل مشارکت کننده در وقوع آن در منطقه جهت معرفی راهبردهای کلان برای پیشگیری و مشخص نمودن درجه فرسایش پذیری در حوزه آبخیز و نمایش آن به صورت نقشه در محیط GIS در مدیریت بهینه منابع آب و خاک موثر خواهد بود دراین مطالعه عوامل محیطی موثر در وقوع فرسایش خندقی در حوزه آبخیز قوری چای در شمال استان اردبیل مورد بررسی قرار گرفته است.

۲۱نقش نوع فرایند موثر بر خندقی شدن روی آستانه توپوگرافی آن
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
از زمانی که انسان دوره زندگی کشاورزی را شروع کرد فرسایش تشدید شونده خاک نیز به عنوان یک پیامد حاصل از اثر مستقیم و غیر مستقیم انسان اثرات ویرانگر خود را بر چهره زندگی جوامع بشری به جای گذاشت. در این میان نقش فرسایش در روند تخریب خاک و سرزمین و تولید بخش اعظم رسوبات حوزه آبخیز است به طور کاملا واضح مشخص میباشد .فرسایش خندقی به عنوان یک فرایند آستانه ای به حساب می آید . در رابطه آستانه ای Scr=αA−β تحت اثر نوع فرایند غالب برای تشکیل خندق وشرایط زمین محیطی است در این تحقیق با بررسی رابطه آستانه توپوگرافی و تفکیک نتایج بر اساس نوع فرایند غالب سعی شد تا در ارتقاء سطح دقت این رابطه اقدام شود. بر اسا یافته های حاصله مقدار ضریبβ بزرگتر از 0\2که نشانه فعال بودن فرایند خندقی شدن توسط رواناب سطحی است. همچنین بر اساس یافته های این پژوهش برای ارتقاء سطح کیفی رابط آستانه شیب – مساحت می توان با گروه بندی داده ها بر اساس نوع فرایند غالب در شکل گیری خندق ها و نوع کاربری اراضی میزان دقت روابط فوق را ارتقاء نمود. یه طوریکه از ضریب تبیینR2 0\25 به مقدار 0\35 بهبود یافته است. این یافته ها به روشنی بیان کننده نقش اثر نوع فرایند غالب در رابطه شیب – مساحت به عنوان آستانه توپوگرافی به شمار می آید.

۲۲ویژگی های خندق ها و عوامل کنترل کننده فرآیندهای خندق زایی مطالعه موردی: محدوده بین اهر – مشکین شهر
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: جغرافيا و توسعه، بهار و تابستان, دوره  ۴ , شماره  پیاپی ۷، سال
تعداد صفحات: ۲۲
خندق ها از پیچیده ترین اشکال خطی هستند که تحت عوامل کنترل کننده مختلف، طی چندین مرحله، و در طول زمان، تحول و رشد می یابند. فعالیت فرآیندهای طبیعی که منجر به زایش خندق می شوند، معمولا در اثر کشت غیر اصولی، سیستم های آبیاری، چرای مفرط، جاده سازی، تغییرات کاربری و تغییرات اقلیمی، تشدید می گردند. منطقه مورد مطالعه که از محدوده مستعد به زایش خندق ها می باشد، به سبب دخالت عوامل انسانی، فعالیت چنین پدیده هایی به مرحله بحرانی و خطرناک رسیده است. در این مقاله سعی شده است که اثرات عوامل مختلف انسانی و طبیعی، بر روی فرسایش خندقی در روی شیب های مختلف، مورد مطالعه قرار گیرد. مطالعات نشان می دهد که شیب و مساحت حوضه های زهکشی بالادست هر خندق، عامل اصلی در تمرکز آب های جاری و تعیین کننده حد آستانه برای پدید آمدن خندق ها است. به همین دلیل در این مطالعه، نقش این دو پارامتر با استفاده از داده های جمع آوری شده بررسی و رابطه S=0.407A4.54857 به دست آمده است. علاوه بر رابطه مذکور، رابطه S=A0.4 نیز در منطقه مورد مطالعه، بررسی و مقادیر آن از 4،04  تا 21.32 به عنوان آستانه های برش بالا برای زایش خندق و طویل شدن آن، حاصل شده است. نتایج حاصل تحلیل های رگرسیونی نیز نشان می دهند که در بین پارامترهای مختلف توپوگرافی، طول دامنه و اختلاف ارتفاع، در طویل شدن خندق های منطقه، نقش اساسی ایفا می کنند. مشاهدات میدانی و تحلیل نمونه ای از خاک های جمع آوری شده، حاکی از این است که بیشتر خندق های بزرگ و عمده منطقه بر روی آبرفت های قدیمی توسعه یافته اند.

۲۳پژوهشی در فرسایش خندقی ارتفاعات جنوب غرب دشت هادی شهر (شمال غرب آذربایجان شرقی) از طریق روش ها و تکنیک های جدید
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: جغرافيا و توسعه، پاييز و زمستان, دوره  ۳ , شماره  پياپي ۶، سال
تعداد صفحات: ۲۲
منطقه مورد بررسی با وسعت km2 283 درمحدوده عرض شمالی '42–°38 تا '52–°38 و طول شرقی '23–°45 تا '40–°45 واقع شده، و از جمهوری آذربایجان 5\8 کیلومتر فاصله دارد. گسترش زیاد مواد آبرفتی نامتراکم و نیمه متراکم حاوی رس، سازندهای مارنی گچدار و نمکدار و پهنه های رسی دشت ها، بعلاوه سازند های سطحی غالبا ریزدانه در سطوح کم شیب میانکوهی، زمینه برای پیدایش و توسعه ی خندق ها به وجود آورده است. فرسایش خندقی شدید در منطقه نه تنها باعث از بین رفتن خاک و پوشش گیاهی می شود بلکه مشکلاتی را برای کارکرد ماشین های امور کشاورزی و آبیاری به وجود آورده است و لذا اهمیت تحقیق بیشتر معلوم می شود. نتایج شاخص های اقلیمی نیز نظیر Ws (میزان رطوبت موجود در سازندها)، ضریب هیدروترمال و معادله های مختلف، در تایید وجود استعداد خندق زایی زیاد برای منطقه می باشند.بیشتر خندق ها در سطح دشت ها، جایی که شیب بسیار ملایم است شکل گرفته اند، به عبارتی با افزایش شیب ضخامت سازند های سطحی سست کاهش یافته و به دنبال آن طول و تعداد خندق ها کاهش یافته است. این موضوع توسط رابطه ی رگرسیون خطی موجود بین شیب کف خندق ها با طول آنها، با میزان همبستگی معکوس و معنی دار 43% برای نمونه آماری مورد بررسی منطقه، به اثبات رسیده است. بین طول خندق ها و ارتفاع محل پیدایش آنها رابطه ی معکوس معنی دار در سطح اطمینان 95% با میزان ضریب همبستگی 45% وجود دارد. بنابراین با افزایش ارتفاع میزان شیب زیاد می شود ولی ضخامت مواد تخریب ریزدانه و خاک کاهش می یابد و در نتیجه خندق های طویل و عمیق در سطح آنها نسبت به سطوح تقریبا هموار و کم شیب، کمتر شکل می گیرد. از طرفی، وجود رابطه معکوس، معنی دار با میزان ضریب همبستگی 40% برای پارامترهای شیب و عمق خندق ها، در تایید مطلب مذکور فوق می باشد (متوسط عمق خندق های سطح دشت ها در حدود 2\2 متر و در محدوده کوهستان 62\1 متر می باشد). با عنایت به نتایج تحقیق میدانی حاضر، فرسایش خندقی یکی ازعوامل مهم در ناپایداری و تخریب سازند های سطحی دامنه ها و قسمت هایی از دشت هاست.

۲۴بررسی متغییر های موثر بر فرسایش خندقی استان قم با استفاده از GIS (مطالعه موردی:حوضه زواریان)
اطلاعات انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی، سال
تعداد صفحات: ۱۸
از میان انواع مختلف اشکال فرسایش آبی فرسایش خندقی یکی از عوامل مهم و تهدید کننده تعادل منابع زیست محیطی و پایداری آن محسوب می شود بطوریکه این تهدیدها تنها محدوده به ایجاد تغییرات نابهنجار در منظر زمین تخریب اراضی و از بین رفتن خاک و عدم امکان فعالیت های کشاورزی و بهره برداری اقتصادی از عرصه های منابع طبیعی نمی شود بلکه با رخداد و گسترش این نوع فرسایش جاری شدن تندابها و سیل جابجایی حجم قابل توجهی از رسوبات و پیامدهای ناشی از آن و بالاخره غیرقابل استفاده شدن اراضی تشدید می شوند تخریب اراضی برهم خوردن منظر زمین و تعادل اکولوژیک و به مخاطره افتادن منابع زیستی دراین مناطق ا زجمله موارد دیگری است که لزوم تحقیق درباره ای فرسایش به ویژه فرسایش خندقی در اراضی استان قم را گریزناپذیر و الزامی می نماید به این منظور حوضه ابخیز زواریان در استان قم جهت انجام تحقیق انتخاب گردید. به منظور تهیه نقشه پراکنش فرسایش خندقی از عکسهای هوایی تصاویر ماهواره ای ETM+ و عملیات میدانی با استفاده از GPS استفاده گردید.

۲۵کاربرد سازه های سنتی علگه و عل در تقسیم بندی حقآبه اراضی و جلوگیری از فرسایش خندقی (مطالعه موردی دشت گزیر– بندرلنگه)
اطلاعات انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۹
مطالعه دانش بومی کشور ایران در مدیریت حوزه آبخیز نشان می دهد در هر منطقه از ایران تکنیک های مدیریتی خاصی وجود دارد که قابل اتکاء می باشد، از جمله این مناطق دشت گزیر می باشد. در این منطقه از دوره صفویه، پیش سازه هایی با سنگ و ساروج به نام علگه و عل احداث شده است. علگه برای ایجاد تعادل حقآبه و تقسیم بندی رواناب و سیلاب ناشی از بارندگی به تناسب مالکیت اراضی پائین دست با دریچه و تونل هایی با عرض و طبقات ارتفاعی متفاوت احداث می گردد که بعضی از علگه ها دارای چهار دریچه عمودی طبقه ای و 10دریچه افقی و در مجموع 40دریچه جهت تقسیم و تعادل آب، کاهش سرعت آب، گرفتن رسوبات و گل و لای و مواد همراه رواناب می باشند. در مسائل حقوقی و تنظیم حقآبه اراضی، عرض دریچه ها بین 20سانتیمتر تا یک متر ساخته می شود. عل، آب مازاد از بند آب ها و نخلستان ها که پس از بسته شدن دریچه های علگه به طرف آن هدایت می گردد، نقش کنترل آب سرریز شده از علگه و جلوگیری از فرسایش خندقی را عهده دار می باشد. برای حفاظت از تخریب پایاب بندها و جلوگیری از نفوذ آب در پی و عدم واژگونی از مخلوط کود حیوانی، گل رس و شن استفاده می شود. این پژوهش به روش توصیفی و پیمایشی انجام شد که با توجه به احداث سازه های جدید آبخیزداری در منطقه، مشاهده می گردد سازه هایی که با الگوبرداری از سازه های سنتی طراحی شده پایداری خود را حفظ نموده و سازه هایی که بدون توجه به ساختار سنتی در منطقه احداث شده نتوانسته پایداری خود را حفظ کند، این امر ضرورت توجه به دانش بومی هر منطقه در امور اجرایی به ویژه در مدیریت حوزه آبخیز و ایجاد تعادل پایدار در منابع طبیعی را می رساند.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۸۵ نتیجه