۱شاخصهای پیش بینی کننده عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی در نوجوانان تهرانی: مطالعه قند و لیپید تهران
اطلاعات انتشار: پژوهش در پزشکي، پاييز, دوره  ۲۷ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۰
سابقه و هدف : بیماریهای قلبی عروقی یکی از مشکلات عمده بهداشتی و اجتماعی در کشور ما محسوب می شود. هدف از این بررسی شاخصهای پیش بینی کننده عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی در نوجوانان منطقه 13 تهران است .مواد و روشها: از بین 15005 نفر مورد بررسی در مطالعه قند ولیپد تهران ارزیابی دریافتهای غذایی افراد به روش دو روز یاد آمد بطور تصادفی در نوجوان 18–11 ساله انجام شد. پس از حذف افراد کم گزارش دهنده و بیش گزارش دهنده 290 نفر نوجوان در مطالعه باقی ماندند. اطلاعات مربوط به استعمال دخانیات جمع آوری شد. قد و وزن اندازه گیری و BMI محاسبه و فشار خون در دو نوبت در وضعیت نشسته اندازه گیری گردید. سطح کلسترول، تری گلیسرید و HDL در یک نمونه خون پس از 12 ساعت ناشتا اندازه گیری و LDL محاسبه شد. جهت تعیین عوامل مرتبط با ریسک فاکتورهای قلبی – عروقی از مدل رگرسیون خطی، روش گام به گام استفاده شد .یافته ها: افزایش BMI با افزایش سن دختران معنی دار بود (P<0.05). توزیع نوجوانان مورد مطالعه از نظر مصرف سیگار در دو رده سنی تفاوتی نداشت. نتایج حاصل از مدل رگرسیون خطی ارتباط قوی و مثبتی میان BMI با فشار خون سیستولی و دیاستولی در دختران (به ترتیبP<0.001 ، ?=1.8 وP<0.01 ، ?=0.8) و پسران (به ترتیبP<0.001 ، ?=0.04 وP<0.01 ، ?=0.05) نشان داد. کلسیم دریافتی با سطح تری گلیسیرید سرم و فشار خون سیستولی و دیاستولی در دختران ارتباط معکوس داشت. همچنین در پسران نوجوان ارتباط معکوسی میان کلسیم دریافتی و فشار خون سیستولی و دیاستولی مشاهده شد .نتیجه گیری و توصیه ها: برخی عوامل تغذیه ای و غیر تغذیه ای با بعضی از عوامل خطر بیماریهای قلبی و عروقی در جامعه مورد بررسی می باشند که در برنامه های پیشگیری از این بیماریها باید مورد توجه قرار گیرند.

۲بررسی تاثیر پوشش بر نتایج اندازه گیری نبض و فشار خون
اطلاعات انتشار: طب و تزکيه، بهار, دوره  - , شماره  ۴۸، سال
تعداد صفحات: ۵
بر اساس منابع موجود هنگام اندازه گیری فشار خون هیچ گونه پوششی نباید بین بازوی بیمار و کاف فشار سنج قرار گیرد که این امر مستلزم لمس بدن است. در شرایطی که معاینه کننده و بیمار غیر همجنس باشند این امر از نظر شریعت مبین اسلام حرام است. مطالعه حاضر به منظور تعیین تاثیر پوشش بر نتایج اندازه گیری نبض و فشار خون انجام شد. در این کار آزمایی بالینی 231نفر دانشجوی علوم پزشکی مورد برسی قرار گرفتند و در حالت درازکش یک بار بدون پوشش و 5 دقیقه بعد با پوشش، تعداد، ریتم و کیفیت نبض و هم چنین فشار سیستولیک و دیاستولیک کنترل شد. اختلاف میانگین فشار سیستولیک با وبدون پوشش 0.3 میلی متر جیوه و فشار دیاستولیک 0.07 میلی متر جیوه بود که از نظر آماری معنی دار نیست (به ترتیبP=0.39 و P=0.84).از نظر تعداد، ریتم و کیفیت نبض نیز اختلاف آماری معنی داری در دو حالت با و بدون پوشش مشاهده نشد. (P=0.55)بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در شرایط معاینه توسط افراد غیر همجنس می توان از یک پوشش با ضخامت معمولی (مانند پیراهن مردانه یا پارچه تترون) برای اندازه گیری نبض و فشار خون استفاده نمود.

۳کاهش عوارض قلبی و عروقی به هنگام خارج کردن لوله تراشه با استفاده از کلونیدین خوراکی به عنوان پیش دارو
اطلاعات انتشار: حكيم، زمستان, دوره  ۶ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: خارج کردن لوله تراشه در انتهای بیهوشی عمومی گاهی همراه با عوارض قلبی عروقی نظیر افزایش فشار خون و ضربات قلب می باشد. این تغییرات در بیماران با زمینه بیماریهای قلبی عروقی ممکن است خطرناک باشد. هدف از این مطالعه بررسی توانایی داروی کلونیدین خوراکی به عنوان پیش دارو در کنترل تغییرات قلبی عروقی در زمان خارج کردن لوله تراشه و بعد از آن می باشد. روش کار: مطالعه حاضر به صورت کارآزمایی بالینی دوسوکور بر روی 99 بیمار کلاس یک و دو (تقسیم بندی انجمن بیهوشی آمریکا) متعاقب جراحی انتخابی بر اندام فوقانی صورت گرفت. بیماران به سه گروه 33 نفری تقسیم شدند. به گروه یکو دو قرص کلونیدین 2\0 و 4\0 میلی گرمی و به گروه شاهد نیز دارونما (قرص ویتامین ب 6) تجویز شد. بیماران براساس معیار وورد به مطالعه انتخاب و به صورت تصادفی ساده در سه گروه گردیدند. روش بیهوشی عمومی یکسان بود. مقادیر ضربان قلب و فشارخون در سه نوبت 5 دقیقه قبل، بعد و حین خارج کردن لوله تراشه مقایسه گردید. یافته ها: یافته ها نشان میدهد که بیشترین افزایش فشارخون و ضربان قلب در گروه کنترل در مقایسه با دو گروه دیگر بوده است (P<0.001). بین گروه های مطالعه اختلاف معنی دار وجود نداشت. نتیجه گیری: با توجه به عدم وجود تفاوت در بکارگیری مقادیر 2\0 و 4\0 میلی گرمی کلونیدین در پیشگیری از عوارض قلبی عروقی حین خارج کردن لوله تراشه میتوان از داروی 2\0 میلی گرمی برای این منظور بهره برد.

۴مقادیر مرجع فشارخون برای قد در کودکان 12–6 ساله شیراز
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان، تابستان, دوره  ۱۳ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مقدمه: فشارخون کودکان می تواند تحت تاثیر عوامل بی شماری نظیر عوامل محیطی، فرهنگی، اجتماعی و ژنتیک قرار گیرد. بنابراین پویا بوده و می تواند در جوامع مختلف و در زمان های مختلف تحت تاثیر قرار بگیرد. مطالعه حاضر به منظور مقایسه فشارخون در کودکان شیراز با معیار آمریکا انجام شد و برای اولین بار صدک های هموار فشارخون بر اساس قد در کودکان 12–6 ساله تعیین  شد. روش: قد و فشارخون سیستول و دیاستول 2494 کودک دبستانی 12–6 ساله که به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده بودند، با روش معیار اندازه گیری شد. با استفاده از فرمول رگرسیون پیشنهادی توسط چهارمین گزارش گروه ملی برنامه آموزش پرفشاری خون در کودکان و نوجوانان در آمریکا (NHBPEP) مقادیرصدک های فشارخون بر اساس صدک های قد به دست آمده و با مقادیر مشابه در آمریکا که با همین روش محاسبه شده، مقایسه شدند. صدک های هموار فشارخون بر اساس قد نیز توسط روش Healy–Rasbash–yang (HRY) محاسبه و ترسیم شدند.یافته ها: این مطالعه نشان داد که مقادیر فشارخون در کودکان شیراز پایین تر از کودکان آمریکایی می باشد.نتیجه گیری: توصیه می گردد فشارخون در کودکان با معیارهای محلی، و نه معیار آمریکایی سنجیده شود. نتیجه دیگر این که چون فشارخون کودکان با کنترل قد رابطه ای با سن نداشت، بهتر است مقادیر صدک فشارخون به جای این که بر اساس سن محاسبه شود بر اساس قد محاسبه گردد تا تشخیص پرفشاری خون با اطمینان بیشتری صورت  پذیرد

۵بررسی بروز 4 ساله رتینوپاتی دیابتی و عوامل موثر بر آن در دیابت نوع 2
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد، پاييز, دوره  ۱۴ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۹
مقدمه: با توجه به بهبود مراقبت ها، درمان های جدید، بیماریابی دیابت و همچنین کنترل بهتر این بیماری و عوامل موثر بر آن به نظر می رسد که شیوع و بروز عوارض دیابت از جمله رتینوپاتی در حال تغییر باشد لذا با توجه به این مساله بر آن شدیم که میزان بروز و پیشرفت رتینوپاتی و عوامل موثر در پیشرفت آن را در دیابت نوع II بررسی می کنیم.روش بررسی: در این مطالعه آینده نگر از بین بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی– درمانی دیابت یزد 120 بیمار دیابتی نوع II که فاقد رتینوپاتی بودند به صورت متوالی انتخاب شده، پس از انتخاب بیماران و انجام معاینات کامل چشم، آزمایشات قند خون ناشتا، تری گلیسرید، کلسترول و قند دو ساعت بعد از صبحانه و همچنین اندازه گیری قد، وزن و فشار خون انجام گرفته و بیماران برای 4 سال به طور سالانه تحت معاینات چشم پزشکی قرار گرفتند. نتایج: بروز تجمعی 4 ساله رتینوپاتی دیابتی 47.5% (با حدود اعتماد 95% (%38.6–56.4 [%95CI] بود. که از این میان 43 نفر (35.8%) دارایRetinopathy (Mild NPDR)  Mild Non Proliferative Diabetic، 10 نفر (8.3%) دچار Moderat NPDR، 3 نفر (2.5%) دچار Sever NPDR و یک نفر (0.8%) دچار (Proliferative Diabetic Retinopathy) PDR شدند. میزان بروز رتینوپاتی در سال اول 5.8%، در سال دوم 20.3%، در سال سوم 24.4% و در سال چهارم 7.4% بود. بین درجات رتینوپاتی و قند خون ناشتا، فشار خون سیستولیک و طول مدت ابتلا به دیابت در ابتدای مطالعه رابطه معنی داری وجود داشت (P=0.001, P=0.004, P=0.02). ولی رابطه معنی داری بین سن، جنس، BMI، تری گلیسرید، کلسترول، نوع درمان، سیگار، فشارخون دیاستولیک و رتینوپاتی وجود نداشت.نتیجه گیری: مدت زمان دیابت، قند خون و فشارخون سیستولیک عوامل موثر در بروز رتینوپاتی دیابتی می باشند.

۶بررسی اثر رمی فنتالین بر تغییرات فشار خون و ضربان قلب مادران و آپگار نوزادن به هنگام بیهوشی در سزارین انتخابی
اطلاعات انتشار: مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه، , دوره  ۲۵ , شماره  ۴۶، سال
تعداد صفحات: ۸

۷ارتباط اسیدیته معده با محل خونریزی داخل مغزی اولیه
اطلاعات انتشار: مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences، زمستان, دوره  ۸ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۶

۸بررسی اثر کلونیدین خوراکی به عنوان پیش دارو بر فشار خون در بیماران تحت بیحسی نخاعی
اطلاعات انتشار: مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences، تابستان, دوره  ۸ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: از آنجایی که اعمال جراحی همراه با بیهوشی دارای مخاطرات و عوارض در حین و بعد از اعمال جراحی می باشد، امروزه از داروهایی که بتواند نقشی در کاهش عوارض اعمال جراحی داشته باشد استفاده می شود. یکی از این داروها که به عنوان پیش دارو می توان از اثرات مفید آن استفاده نمود کلونیدین است.مواد و روش کار: در این مطالعه دوسو کور در سال 1380، اثرات کلونیدین به عنوان پیش دارو بر روی 50 بیمار که برای انجام عمل جراحی به بیمارستان خاتم الانبیا (ص) زاهدان مراجعه کردند در دو گروه 25 نفری مورد بررسی قرار گرفت. گروه اول آنهایی که 90 دقیقه قبل از انجام بیحسی نخاعی کلونیدین خوراکی به میزان 2 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دریافت کرده اند و گروه دوم آنهایی که دارو و پلاسبو دریافت نکرده بودند. فشارخون در این دو گروه مقایسه گردید و نتایج با استفاده از آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: افت فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در 12% افراد گروه دریافت کننده دارو در 24% افراد گروه کنترل، افت فشارخون سیستولیک و 16% آنها افت فشارخون دیاستولیک در دقیقه 10 پس از بی حسی نخاعی داشته اند. بنابر نتایج آزمون، اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه در دقیقه 10 وجود نداشت.نتیجه گیری: تجویز پیش دارو با کلونیدین خوراکی تاثیری در افت فشارخون به دنبال بی حسی نخاعی ندارد. لذا می توان از این دارو به عنوان پیش دارو جهت استفاده از سایر اثرات مفید آن استفاده نمود.

۹فشارخون طبیعی در کودکان 11–7 ساله زاهدان
اطلاعات انتشار: مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل، پاييز, دوره  ۵ , شماره  ۴ (پی در پی ۲۰)، سال
تعداد صفحات: ۴
سابقه و هدف: فشار خون بر اساس، سن، جنس، قد و وزن تغییر می کند و استفاده از استانداردها جهت تفسیر آن ضروری است. این مطالعه به منظور تعیین میزان فشار خون طبیعی در کودکان 11–7 ساله زاهدان و مقایسه آن با استانداردها انجام شده است.مواد و روشها: این مطالعه پس از کسب مجوزهای قانونی و دریافت اطلاعات لازم از اداره کل آموزش و پرورش زاهدان بر روی 1500 دانش آموز که با روش نمونه گیری خوشه ای از میان مدارس ابتدایی مناطق مختلف زاهدان انتخاب شده بودند، انجام شد. از این تعداد 750 دانش آموز پسر و 750 نفر دختربودند که از هر پایه تحصیلی 150 نفر بطور تصادفی انتخاب شدند. پس از اندازه گیری قد و وزن و بعد از برقراری آرامش و رفع اضطراب دانش آموزان اندازه گیری فشار خون با کاف های مناسب جهت هر فرد در 2 نوبت جداگانه و به فاصله 2 هفته انجام می شد.یافته ها: میانگین قد پسران 11–7 ساله به ترتیب سن 116، 120.6، 127، 131.6 و 136 و دختران به ترتیب 117، 121.5، 126.5،132.8  و 136.6 سانتیمتر بوده است و میانگین وزن در پسران به ترتیب سن 19.5، 21.2، 23.5، 25.9 و 28 و در دختران به ترتیب 101، 101.2، 103.5 و 106.5 کیلوگرم بوده است. میانگین فشار خون سیستولیک در پسران به ترتیب سن 99.5، 100، 102، 102.1 و 105.3 و در دختران به ترتیب 101، 101.2، 102، 103.5 و 106.5میلیمتر جیوه و میانگین فشار خون دیاستولیک در پسران به ترتیب سن 68.5، 68.8، 70.7، 70.7 و 70.6 و در دختران به ترتیب 70، 70.1،‌ 71.5، 71.6 و 72.8 به دست آمد. جهت تخمین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک بر حسب قد و وزن از معادله رگرسیون خطی و برای تعیین همبستگی بین فشار خون، قد و وزن از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که مشخص گردید این متغیرها با هم ارتباط مستقیم دارند.نتیجه گیری: فشار خون سیستولیک در این منطقه تقریبا در حد قابل مقایسه با استانداردها می باشد در حالیکه فشار خون دیاستولیک به نسبت بالاتر و قد و وزن کودکان نیز به وضوح کمتر از مقادیر استاندارد برای هر صدک است.

۱۰بررسی عوامل خطر ابتلا به بیماری دیابت تیپ 2 در بیماران تحت مراقبت مرکز دیابت استان کردستان
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان، زمستان, دوره  ۷ , شماره  ۲ (مسلسل ۲۶)، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: با توجه به اختلاف فاحش شیوع دیابت و تفاوتهای جغرافیایی، شناخت جامعه از نظر اپیدمی و عوامل خطر از درجه اهمیت بسزایی برخوردار است. کمیته بین المللی دیابت،غربالگری را در افراد با خصوصیات زیر:سن مساوی یا بیشتر از 45 سال،BMI  مساوی یا بیشتر از 27 کیلوگرم بر متر مربع، اقوام درجه یک دیابتی، سابقه تولد نوزاد بیش از4.1کیلوگرم. فشار خون بالای 140.90میلی متر جیوه، سابقه دیابت بارداری، هیپرتری گلیسیریدمی، سابقه IGT را پیشنهاد می نماید. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط عوامل خطر مانند سابقه مثبت فامیلی، چاقی، فشارخون بیش از 140.90 میلی متر جیوه،دیابت بارداری، سقط خودبخودی بیش از 2 بار، مرده زایی با بیماری دیابت در بیماران تحت پوشش مرکز دیابت استان کردستان می باشد. مواد و روشها: مطالعه اخیر از نوع مورد شاهدی بوده گروه مورد شامل 240 دیابتی تحت پوشش مرکز دیابت استان و گروه شاهد شامل 240 فرد سالم بدون سابقه دیابت بود که به آزمایشگاه مرکزی سنندج مراجعه نمودند. با استفاده از آزمون کای دو،منتل هنزل و T–test داده ها تجزیه و تحلیل شد. نتایج :این مطالعه نشان داد که عوامل خطر دیابت در فامیل با نسبت شانس 18.17 و حدود اطمینان 95% (14.47–4.65)، عامل چاقی با نسبت شانس 1.92 و حدود اطمینان (1.31–2.81) 95% ،عامل فشار خون 2.53 و حدود اطمینان 95% (3.88–1.66)، عامل افزایش سن بالای 40 سال با نسبت شانس 8.65 و حدود اطمینان 95% (6.81–4.36) عامل جنس زن با نسبت شانس 0.58 و حدود اطمینان 95% (0.88–0.38) عامل سابقه مرده زایی با نسبت شانس 2.3 و حدود اطمینان 95% (4.20–1.3) در جمعیت هدف با بیماری دیابت ارتباط معنی دار دارد. اما سقط دوبار خودبخودی و سابقه دیابت بارداری با بیماری دیابت ارتباط معنی دار ندارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه که هماهنگ با نتایج سایر مطالعات است پیشنهاد می شود جهت پیشگیری اولیه بیماری دیابت که دارای عوارض سیستمیک خطرناک می باشد. افراد با سن 45 سال و بیشتر، افراد چاق، مبتلایان به هیپرتانسیون، دارای سابقه مثبت فامیلی دیابت و خانمهای با سابقه مرده زایی حتما از نظر ابتلا به بیماری دیابت غربالگری شوند.

۱۱اثر L – کارنیتین بر روی سطح نیتریک اکسید و فعالیت آنزیم مبدل آنژیوتانسین سرمی در موش های صحرایی نرمال و دیابتی شده با استرپتوزوسین
اطلاعات انتشار: مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران)، بهار, دوره  ۶ , شماره  ۳ (پياپي ۲۰)، سال
تعداد صفحات: ۹
مقدمه: مشکلات قلبی– عروقی و از جمله پرفشاری خون، از عوارض  ناشی از ابتلا به دیابت طولانی مدت می باشند. مطالعات محدودی حاکی از اثرات مثبت L– کارنیتین بر پرفشاری خون موجود می باشد. در بررسی حاضر، اثرات احتمالی L– کارنیتین بر سطح نیتریک اکسید (NO) و فعالیت آنزیم مبدل آنژیوتانسین ((ACE سرمی و فشار خون سیستولیک (SBP) در موش های صحرایی نرمال و دیابتی شده مورد مطالعه قرار گرفته است.روش ها: در این مطالعه، تعداد 40 راس موش صحرایی در چهار گروه کنترل درمان نشده (C)، کنترل درمان شده (CT)، دیابتی درمان نشده (D) و دیابتی درمان شده (DT) مورد بررسی قرار گرفتند. دیابتی شدن حیوانات با تزریق استرپتوزوسین صورت گرفت. دو گروه C و D آزادانه به آب و غذا دسترسی داشتند و گروه های CT و DT، دوز مشخصی از L– کارنیتین را در آب مصرفی بطور روزانه دریافت نمودند. پس از طی 12 هفته میزان NO، SBP و فعالیت ACE سرمی ارزیابی گردید.یافته ها: میزان فشار خون سیستولیک در گروه DT نسبت به گروه D کاهش معنی داری یافت. همچنین فعالیت ACE سرم در گروه DT در قیاس با گروه D کاهش معنی داری داشته و سطح NO سرم در دو گروه CT و DT به ترتیب نسبت به گروه های C و D افزایش معنی داری یافته است.نتیجه گیری: بدین ترتیب چنین می توان نتیجه گرفت که L – کارنیتین ممکن است بتواند با افزایش سطح NO و کاهش فعالیت ACE سرمی موجب کاهش SBP در موش های صحرایی دیابتی گردد.

۱۲نقش رسپتور گابا A در کنترل فشارخون و ضربان قلب در هسته BED NUCLEUS STRIA TERMINALIS در موش صحرایی نر
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: فيزيولوژي و فارماكولوژي، زمستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه: تحریک شیمیایی Bed Nucleus Stria Terminalis (BST) توسط ال گلوتامیت باعث کاهش فشارخون و ضربان قلب می شود، اما چگونگی این اثر شناخته نشده است. در مطالعه حاضر نقش سیستم گاباارژیک با تزریق آگونیست و آنتاگونیست های این سیستم مورد بررسی قرار گرفت.روشها: آزمایشات بر 21 موش صحرایی نر بیهوش انجام شده است. داروها با حجم 100–50 نانولیتر درون BST تزریق شد. فشارخون و ضربان قلب قبل از تزریق و در تمام مدت آزمایش ثبت گردید.یافته ها: تزریق یک میلی مول بیکوکولین باعث افزایش فشارخون (14.2±3.08) و ضربان قلب (9.8±2.5) شد (P<0.05). تزریق 5 میلی مول موسیمول آگونیست گابا A باعث کاهش فشارخون (–10.2±4.1) و کاهش ضربان قلب (–20.3±9.4) شد (P<0.05) در حالیکه تزریق 5 میلی مول فاکلوفن تغییر معنی داری در فشارخون و ضربان قلب ایجاد نکرد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که سیستم مهاری گابا درون BST با واسطه رسپتور A و نه B باعث کاهش فشارخون و ضربان قلب می شود.

۱۳بررسی تداخل اثر آنتاگونیست گابا و گلوتامیت بر پاسخ های قلبی عروقی بخش افقی دیاگونال باند بروکا
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: فيزيولوژي و فارماكولوژي، پاييز, دوره  ۱۰ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه: قبلا نشان داده شده که بخش افقی دیاگونال باند بروکا Horizontal limb of diagonal of Broca (hDB) یک بخش مهم از مسیر بار و گیرنده های مرکزی برای کنترل عصبی قلب و گردش خون است. در این تحقیق به منظور شناخت چگونگی نقش hDB بر کنترل قلب و گردش خون تداخل عمل سیستم گلوتامینرژیک و گاباارژیک با تزریق توام آنتاگونیست های گیرند آنها مورد بررسی قرار گرفت.روش ها: آزمایشات بر 27 رت بیهوش با یوروتان انجام شد. داروها توسط میکروپیپت و بصورت داخل هسته ای با حجم 50 نانولیتر تزریق گردید و فشار و ضربان قلب حیوان قبل و بعد از تزریق اندازه گیری می شد. میانگین تغییرات فشارخون و ضربان قلب در هر گروه و در مقایسه با گروه کنترل با استفاده از آزمون ANOVA repeated measure مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که تزریق توام یک میلی مول BMI و 2.5 میلی مول AP5 باعث تضعیف شدید اثر هیپرتانسیون و تاکی کاردی BMI شد (ANOVA, P<0.01) تزریق توام یک میلی مول BMI و یک میلی مول CNQX نیز باعث تضعیف شدید اثر هیپرتانسیون و تاکی کاردی BMI شد (ANOVA, P<0.01) تزریق توام یک میلی مول BMI و 2.5 میلی مول AP5 و یک میلی مول CNQX نیز همین اثر را ایجاد کرد.نتیجه گیری: این یافته ها پیشنهاد می کند در کنترل قلب و گردش خون مهار سیستم گاباارژیک وابسته به فعال شدن گیرنده های NMDA و AMPA گلوتامینرژیک است یک توضیح اجتمالی نتایج این است که سیستم گلوتامینرژیک موجب فعال شدن سیستم مهاری گاباارژیک در hDB می شود و این سیستم فشارخون و ضربان قلب را کاهش می دهد.

۱۴بررسی ارتباط افزایش فشارخون با افزایش وزن مابین جلسات همودیالیز در بیماران دیالیزی مرکز همودیالیزبیمارستان بوعلی– اردبیل
اطلاعات انتشار: مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، بهار, دوره  ۷ , شماره  ۱ (پياپي ۲۳)، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: فشارخون یکی از عوامل مهم دخیل در بیماری های قلبی و عروقی در بیماران همودیالیز است که اثر خود را با تغییرات عروقی اعمال می کند. 75–80% بیماران با (End–Stage Renal Disease) ESRD فشارخون دارند. علی رغم وجود داروهای زیاد و متنوع پایین آورنده فشارخون، بسیاری از این بیماران هیپرتانسیو می مانند. علت عمده فشارخون در این بیماران افزایش حجم خون است که به واسطه احتباس آب و نمک در بدن است. بنظر نمی رسد برداشت مایع بدن در یک دوره کوتاه در تغییرات فشار این بیماران اثر بارزی داشته باشد.روش کار: این مطالعه به صورت توصیفی– تحلیلی بر روی 80 بیمار همودیالیزی که در مرکز همودیالیز بیمارستان بوعلی تحت همودیالیز بودند،‌ انجام گرفت. ابتدا بیماران از نظر عواملی همچون چون سن و جنس و تعداد دفعات دیالیز در هفته و مدت زمان دیالیز مورد بررسی قرار گرفتند. سپس برای هر یک از بیماران فشارخون قبل و بعد دیالیز و فشارخون در ساعت شروع و در طول دیالیز و تغییرات وزن قبل و بعد دیالیز طی دو جلسه متوالی همودیالیز مورد سنجش قرار گرفت. میانگین تغییرات وزن و فشارخون محاسبه و میزان میانگین فشار شریانی (Mean Arterial Pressure) MAP تعیین گردید. یافته ها بر اساس نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل آماری شد.یافته ها: 48 بیمار از 74 بیمار فشارخون بالا داشتند. در 41 (55.4%) بیمار فشارخون تحت کنترل بود. سن، جنس، مدت دیالیز، ساعت جلسات دیالیز ارتباطی با کنترل فشارخون نداشت. در این مطالعه شیوع پرفشاری خون بالا بود. 48 نفر (64.9%) و در اکثریت بیماران فشارخون بخوبی تحت کنترل نبود (44.6%).بحث: تغییرات وزن بیمار در فشارخون اثر معنی داری ندارد که می تواند نشانگر وجود علل فشارخون به دلایلی به جز مسایل افزایش حجم در بیماران همودیالیزی باشد و شاید افزایش حاد حجم خون یک عامل افزایش در فشارخون نباشد.

۱۵پاسخ های همودینامیک در لوله گذاری تراشه از راه دهان با گلایدسکوپ در کودکان کمتر از یکسال
اطلاعات انتشار: پژوهنده، بهمن و اسفند, دوره  ۱۱ , شماره  ۶ (پي در پي ۵۴)، سال
تعداد صفحات: ۶
سابقه و هدف: تفاوت آناتومی راه هوایی در کودکان زیر یک سال باعث می شود که از نظر تکنیکی نسبت به بالغین و جوانان راه هوایی مشکل ترین داشته باشند. لوله گذاری داخل تراشه با دید مستقیم و با استفاده از لارنگوسکوپ معمولا با افزایش فشارخون شریانی و تعداد ضربان قلب همراه است که گاهی ممکن است عوارض نامطلوبی داشته باشد. در مطالعات مختلف زمان لارنگوسکوپ و لوله گذاری با گلایدسکوپ طولانی تر از لارنگوسکوپی رایج با تیغه مکینتاش بوده است که این تحریک طولانی تر ممکن است پاسخ های همودینامیک شدید تری ایجان کند.مواد و روشها: در یک کارآزمایی بالینی 64 کودک کمتر از یک سال که کاندیدای بیهوشی عمومی و لوله گذاری تراشه جهت جراحی غیر اورژانس بودند وارد مطالعه شدند که بعد از القای بیهوشی به صورت تصادفی در دو گروه لارنگوسکوپی با گلایدسکوپ و لارنگوسکوپ با تیغه مکینتاش قرار گرفتند. فشارخون سیستولی، فشارخون دیاستولی، ضربان قلب و درصد اشباع اکسیژن خون شریانی قبل از القای بیهوشی، بعد از القای بیهوشی و قبل از لارنگوسکوپی و یک و پنج دقیقه بعد از لوله گذاری و ثابت کردن تراشه و نیز زمان لارنگوسکوپی و لوله گذاری ثبت شد.یافته ها: تفاوت معنی داری در مقادیر همودینامیک بیماران و درصد اشباع اکسیژن خونی شریانی آنها در زمان های مختلف در یک گروه و نیز بین گروهها برای زمانهای متناظره مشاهده نشد. میانگین زمان لارنگوسکوپی و لوله گذاری در گروه گلایدسکوپ، 7.95 ±20.87ثانیه (انحراف معیار ± میانگین)، و در گروه مکینتاش 4.10±15.41ثانیه بود (P<0.01).نتیجه گیری: با توجه به مشابه بودن پاسخ های همودینامیک در دو گروه مورد مطالعه با وجود بیشتر بودن زمان لوله گذاری در گروه گلایدوسکوپ به نظر می رسد که این زمان طولانی تر و در نتیجه تحریک بیشتر، تاثیری بر وضعیت همودینامیک بیمار و درصد اشباع اکسیژن خونی شریانی نخواهد گذاشت.

۱۶فشارخون کودکان 12–7 ساله مناطق روستایی شهرکرد بر اساس پرسنتال قد، 1379
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، تابستان, دوره  ۴ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۷
فشارخون بر اساس سن، قد و وزن متغیر است و لذا برای تفسیر آن نیاز به استاندارد قابل قبول در جامعه می باشد که این استانداردها نیز بر اساس نژاد و نوع رژیم غذایی متفاوت است. این مطالعه به منظور تعیین جدول فشارخون 95–90 درصد پرسنتایل بر اساس منحنی صدک قدکودکان 12–7 سال کودکان روستایی شهرستان شهرکرد انجام شد.قد، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک 2000 کودک 12–7 ساله روستایی اندازه گیری شد. کودکان به دو گروه جنسی مذکر و مونث تقسیم شدند و هرکدام در 6 گروه سنی (7، 8، 9، 10، 11، 12) قرار گرفتند، سپس میانگین قد و فشارخون کودکان مورد مطالعه استخراج و با استفاده آزمون X2 رابطه فشارخون سیستولیک و دیاستولیک با متغیرهای مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان داد که: 1) فشارخون سیستولیک و دیاستولیک با افزایش قد افزایش می‌یابد، 2) فشار سیستولی و دیاستولی در سنین 7، 8 و 9 در دختران کمتر از پسرها بود،3 ) خون سیستولی و دیاستولی در سنین 10، 11 و12 در دختران بیشتر از پسرها بود، 4) فشارخون سیستولی و دیاستولی در کودکان مورد مطالعه ما کمتر از گروه استاندارد(Task Force)  بود. نتایج تحقیق نشان داد می‌ دهد که فشارخون سیستولی و دیاستولی در کودکان جامعه ما کمتر از کودکان غربی است لذا توصیه می‌شود که استانداردهای فشارخون در کودکان ایرانی نیز مشخص گردد.

۱۷بررسی میزان فشار خون دانش آموزان مدارس ارومیه به منظور تعیین استاندارد فشار خون
اطلاعات انتشار: مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه، تابستان, دوره  ۱۴ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۷
پیش زمینه و هدف: تعیین وضعیت فشار خون شریان در کودکان از جمله ابزارهای مهم در تشخیص سلامتی کودکان و نوجوانان می باشد. تفسیر فشارخون به منحنی استاندارد وابسته است که خود تحت تاثیر وزن، جنس، قد و شرایط محیطی و توده عضلانی قرار دارد.مواد و روش: فشارخون 3400 دانش آموز شش تا هیجده ساله که از مدارس شهر ارومیه که به روش نمونه گیری طبقه بندی – تصادفی استخراج و انتخاب شدند، مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر فشارخون بر اساس جنس، سن و توده عضلانی مشخص شد.یافته ها: بیشترین میزان همبستگی بین فشار خون سیستولیک و وزن در هر دو جنس وجود دارد و کمترین میزان همبستگی بین فشار خون دیاستولیک و قد در هر دو جنس دیده می شود. همبستگی معنی داری بین فشارخون سیستولیک و دیاستولیک با قد و وزن و توده عضلانی (BMI) در هر دو جنس وجود دارد(P<0.5%) . نتایج بیانگر آن است که فشار خون شریانی در پسران بالاتر از دختران است. میزان صدکهای 95 و 90 سیستول و دیاستول در هر دو جنس پایین تر از صدک مرجع مورد استفاده عمومی فعلی می باشد.بحث و نتیجه گیری: نتایج به دست آمده با مرجع مورد استفاده فعلی کشوری تفسیر فشارخون در بعضی شاخص ها متفاوت است. ضمن تاکید بر مطالعات دیگر مد نظر قرار دادن نتایج این پژوهش که نمایانگر وجود اختلاف با سایر مطالعات می باشد در تفسیر فشارخون افراد در منطقه پیشنهاد می شود.

۱۸تاثیر آلفنتانیل بر تغییرات همودینامیک (ضربان قلب، فشارخون) به دنبال لارنگوسکوپی
اطلاعات انتشار: مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل، بهار, دوره  ۷ , شماره  ۲ (پی در پی ۲۶)، سال
تعداد صفحات: ۴
سابقه و هدف: تغییرات همودینامیک به دنبال لارنگوسکوپی و لوله گذاری تراشه یکی از مسایل و مشکلات اصلی در بیهوشی عمومی می باشد. روشها و داروهای مختلفی جهت کم نمودن این تغییرات مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مطالعه از داروی آلفنتانیل که یک ضد درد مخدر کوتاه اثر می باشد جهت بررسی روی کاهش تغییرات همودینامیک استفاده گردید.مواد و روشها: 100 بیمار ASA Class I به دو گروه 50 نفری تقسیم شدند. به هر دو گروه دیازپام 0.1 mg\kg و مرفین 0.1 mg\kg و فلاکسیدیل 20mg به عنوان پریمد تزریق شد. سه دقیقه قبل از شروع بیهوشی گروه مطالعه 10 µg\kg آلفنتانیل و گروه کنترل نرمال سالین بعنوان پلاسبو دریافت نمودند. بیهوشی در هر دو گروه با تیوپنتال سدیم و ساکسنیل کولین انجام شد. فشار خون و ضربان قلب در دو گروه قبل و بعد از پرمید و دقایق یک، سه و پنج بعد از لوله گذاری ثبت و داده ها با هم مقایسه شدند.یافته ها: تغییرات فشار خون سیستول و دیاستول و ضربان قلب بعد از پریمد با هم تفاوتی نداشتند، اما میانگین تغییرات فشار خون و ضربان قلب در گروهی که آلفنتانیل دریافت کردند نسبت به گروه کنترل کمتر بوده و از نظر آماری معنی دار بود. در هر دو گروه تغییرات همودینامیک بعد از 5 دقیقه به حالت ثابتی رسید.نتیجه گیری: با توجه به نتایج، آلفنتانیل داروی موثری در کم کردن فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و ضربان قلب به دنبال لارنگوسکوپی و لوله گذاری تراشه می باشد و استفاده از آن قبل از لارنگوسکوپی در بیهوشی عمومی توصیه می شود.

۱۹ارتباط تغذیه با شیر مادر دردوران شیرخوارگی با میزان فشارخون در ابتدای سنین بزرگسالی
اطلاعات انتشار: مجله پزشكي هرمزگان، بهار, دوره  ۱۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۵
مقدمه: مطالعات اخیر نشان داده است که تغذیه با شیر مادر موجب کاهش فشار خون دردوره کودکی می گردد، اما ارتباط بین تغذیه با شیر مادر با فشارخون در دوره بزرگسالی مشخص نیست. هدف این مطالعه تعیین ارتباط تغذیه با شیرمادر با میزان فشارخون در ابتدای سنین بزرگسالی می باشد.روش کار: این مطالعه مقطعی بر روی 384 نفر از دانشجویان سنین 32–18 سال دانشگاه آزاد اسلامی سمنان که به روش تصادفی در پرسشنامه ثبت شده بودند، انجام شد. متغیرهای مخدوش کننده با مصاحبه در پرسشنامه ثبت گردید. در نوبت اول قد و وزن نمونه ها اندازه گیری شد. فشارخون در سه نوبت (صبح، ظهر، عصر)، یک روز در میان اندازه گیری گردید. در تحلیل داده ها نمونه ها بر حسب مدت تغذیه با شیر مادر به سه گروه کمتر از 3 ماه (یا شیر خشک)، 5–3 ماه و 6 ماه یا بیشتر تقسیم شدند. از آزمونهای کای دو و آنالیز واریانس یک طرفه برای تحلیل داده ها استفاده شد.نتایج: از 384 نفر نمونه مورد مطالعه، 314 نفر مرد و 170 نفر زن بودند. میانگین سن، شاخص توده بدنی و تعداد نخ سیگار مصرفی در سه گروه تفاوت معنی داری نداشت. همچنین سه گروه از نظر توزیع جنسی، سابقه فشار خون بالا در خانواده و قند خون بالا همگن بودند. میانگین فشارخون سیستولی و دیاستولی در بین سه گروه اختلاف معنی داری را نشان نداد.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد که تغذیه با شیرمادر در نوزادی با فشارخون سیستولی و دیاستولی در ابتدای سنین بزرگسالی ارتباطی ندارد.

۲۰بررسی مقاومت عروقی در داپلر شریان رحمی در زنان حامله مبتلا به فشار خون مزمن
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند، تابستان, دوره  ۱۴ , شماره  ۲ (پیاپی ۳۱)، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: جریان خون رحمی جفتی به وسیله سونوگرافی داپلر که یک روش غیر تهاجمی است، قابل بررسی می باشد. امپدانس جریان شرایین رحم به طور پیشرونده طی سه ماهه اول و دوم در حاملگی نرمال کاهش می یابد که علت آن تهاجم تروفوبلاستیک به پوشش عضلانی– ارتجاعی شرایین مارپیچی رحمی می باشد. ارتباط بین تهاجم تروفوبلاستیک و شاخص مقاومت (Resistance Index=RI) جفتی در پیش بینی نتیجه حاملگی، بخصوص تاخیر رشد داخل رحمی کمک کننده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش RI داپلر شریان رحمی در پیشگویی سرانجام حاملگی بیماران مبتلا به فشارخون مزمن انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه مورد– شاهدی، سرعت سنجی (Velocimetry) شریان رحمی در سن حاملگی 28–32 هفته در 67 بیمار حمله مبتلا به فشارخون مزمن به وسیله سونوگرافی رنگی داپلر بررسی گردید. RI ثبت شد و ارتباط آن با ایجاد پره اکلامپسی اضافه شونده، فشارخون تشدید شده در حاملگی و تاخیر رشد داخل رحمی بررسی گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون آماری دقیق فیشر در سطح معنی داری P≤0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: عوارض حاملگی در 21 بیمار با RI غیرطبیعی با 46 بیمار با RI طبیعی مقایسه شد و پره اکلامپسی اضافه شونده 43% در مقابل %6.5، فشارخون تشدید شده در حاملگی 24%‌ در مقابل %4.3 و تاخیر رشد داخل رحمی در 71% در مقابل %4.3 مشاهده شد.نتیجه گیری: سرعت سنجی داپلر شریانی رحمی به تشخیص تاخیر رشد داخل رحمی و عوارض حاملگی در بیماران مبتلا به فشارخون مزمن کمک می کند.

۲۱میزان بروز پرفشاری خون در بیماران دیابت نوع 2
اطلاعات انتشار: مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران، پاييز, دوره  ۴ , شماره  ۳ (مسلسل ۱۵)، سال
تعداد صفحات: ۵
مقدمه: شایعترین علت مرگ و میر در بیماران دیابتی نوع 2 بیماریهای قلبی ـ عروقی است. در این مطالعه به بررسی بروز 5 ساله فشار خون در بیماران مرکز دیابت اصفهان پرداخته شده است.مواد و روشها: در این مطالعه آینده نگر 770 بیمار (3\42% مرد و 7\57% زن) با فشارخون طبیعی از سال 1374 وارد مطالعه شدند. سن، جنس، وزن، قد، مصرف سیگار، طول مدت دیابت تعیین شده و سطح کلسترول، تری گلیسیرید،HbA1c  اندازه گیری شده و اندازه گیری این عوامل به علاوه فشارخون هر 6 ماه تا 5 سال تکرار شد. معاینه چشم و بررسی ادرار از نظر وجود پروتیین نیز هر 6 ماه انجام شد.یافته ها: از 770 بیمار بررسی شده، 174 نفر (23%) از ابتدای مطالعه فشارخون داشتند و از ابتدای مطالعه 272 نفر به علت مصرف داروهای موثر بر فشارخون و عدم همکاری مناسب حذف شدند. بروز 5 ساله پرفشاری خون 5\41% بوده، میزان متوسط ± انحراف معیار فاکتورهای BMI، سن و طول مدت دیابت در افراد مبتلا به فشارخون و غیرمبتلا به ترتیب 8\3±8\27 در مقابل 8\3±2\26 کیلوگرم بر متر مربع، 10±6\52 در مقابل 10±6\45 سال، 8\5±8\6 در مقابل 5\4±1\5 سال بود، که تفاوتها معنی دار بود. بعد از تعدیل سایر متغیرها، متغیرهایی مستقل موثر بر فشارخون، سن و BMI می باشند. میزان بروز پر فشاری خون در بیماران با پروتیینوری و رتینوپاتی به ترتیب: 6\1 برابر و 97\1 برابر افزایش مییابد.بحث: بروز پرفشاری خون در جامعه دیابتی ما نسبتا بالا بود و ریسک فاکتورهایی مثل BMI و سن در بروز آن موثر است. وجود رتینوپاتی و پروتیینوری احتمال بروز پرفشاری خون در آینده را بیشتر می کند.

۲۲رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخص های فشارخون، نمایه توده بدنی و نسبت دور کمر به باسن در جمعیت شهری تهران (مطالعه آینده نگر قند و لیپید تهران)
اطلاعات انتشار: مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران، زمستان, دوره  ۳ , شماره  ۴ (مسلسل ۱۲)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: تحقیق حاضر به منظور تعیین رابطه بین شاخص های نمایه توده بدنی، نسبت دور کمر به باسن (WHR) و فشارخون با شاخص وضعیت تحمل گلوکز در سال 80–1377 در جمعیت شهری 69–30 ساله شرق تهران انجام پذیرفت.مواد و روشها: این مطالعه بخشی از یک مطالعه مقطعی است که در آن 15000 نفر از جمعیت شهری 69–3 ساله ساکن شرق تهران از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. از این جمعیت 2886 مرد و 4013 زن در گروه سنی 69–30 سال قرار داشتند که تحت آزمون تحمل گلوکز خوراکی 2ساعته قرار گرفتند. دیابت قندی و اختلال تحمل گلوکز بر اساس معیارهای سازمان بهداشت جهانی تعریف شدند. BMI برابر یا بالاتر از 30 kg\m2، چاقی و BMI بین 25–29 kg\m2، اضافه وزن تعریف شدند. WHR بالاتر از 0.8 در زنان و بالاتر از 95\0 در مردان به عنوان چاقی تنه ای در نظر گرفته شد. فشارخون سیستولی 140 میلیمتر جیوه یا بیشتر و دیاستولی 90 میلیمترجیوه یا بالاتر یا مصرف داروی ضد فشارخون به عنوان پرفشاری خون تعریف شدند. از مدل رگرسیون لجستیک گام به گام پیشرو برای تعیین ارتباط بین دیابت و شاخصهای مورد بررسی استفاده شد.یافته ها: از کل 6899 نفر جمعیت مورد مطالعه، 911 نفر (2\13%) دچار IGT و 372 نفر (4\5%) مبتلا به دیابت بودند. چاقی در افراد دیابتی (1\45%) و در افراد دارای (39.1%) IGT نسبت به افراد سالم (22.9%) شایعتر بود (P<0.001). نتایج رگرسیون لوجستیک گام به گام پیشرو بعد از تطبیق دهی بر اساس سن و جنس در فاصله اطمینان 95% نشان دهنده وجود ارتباط معنی دار دیابت با سن (OR=4.4, P<0.001)، چاقی تنه ای (OR=1.8, P<0.001)، چاقی (OR=3, P<0.001) و اضافه وزن (OR=2, P<0.001) بود. شیوع پرفشاری خون در دیابتی ها، افراد دارای IGT و افراد طبیعی بترتیب 9\51، 5\39 و 8\18% بود (P<0.001) و بعد از تطبیق دهی بر اساس سن، جنس، BMI و WHR، دیده شد که انواع اختلالات گلوکزی با پرفشاری خون دارای رابطه معنی داری بودند: در افراد دیابتی (OR=2.4, P<0.001) و در افراد دارای (OR=1.8, P<0.001) IGT.نتیجه گیری: پرفشاری خون، چاقی و چاقی تنه ای در افراد دیابتی و افراد دارای IGT شایعتر از جمعیت عادی است. به علاوه، چاقی تنه ای در مقایسه با چاقی عمومی، بیشتر با اختلال تحمل گلوکز همراه است.

۲۳رابطه اندازه دور کمر و فشارخون
اطلاعات انتشار: مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران، آذر, دوره  ۹ , شماره  ۳ (مسلسل ۳۵)، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: چاقی یکی از عوامل خطرزای ایجاد فشارخون است. اندازه دور کمر (WC) انعکاسی از چاقی تنه ای و هم چنین توزیع چربی در ناحیه شکم است. بنا بر این می توان ارتباطی بین WC و فشارخون به دست آورد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین WC و فشارخون بود.مواد و روش ها: این مطالعه، یک مطالعه اقماری از طرح ملی بررسی بیماری های قلب و عروق است که در آن 7806 نفر بررسی شدند. نمونه گیری به صورت خوشه ای تصادفی انجام شد. در ابتدا اطلاعات دموگرافیک بیماران توسط پرسشنامه جمع آوری سپس وزن، قد، دور کمر، فشارخون سیستولی و دیاستولی افراد شرکت کننده اندازه گیری شد. آنالیز آماری با استفاده از آزمون های آماری همبستگی، رگرسیون لوجستیک و رگرسیون خطی انجام شد.یافته ها: در همه گروه های سنی هم در زنان و هم مردان رابطه ای بین فشارخون سیستولی و دیاستولی با WC وجود داشت که در گروه مردان 31 تا 55 ساله این رابطه با فشارخون سیستولی (0.268 r=) و در گروه مردان بالای 55 سال این رابطه با فشارخون سیستولی (r=0.199) قوی تر بود (P<0.001). بعد از تعدیل اثرهای سن، جنس و میزان دریافت انرژی، رابطه بین فشار خون و دور کمر هم چنان معنی دار بود (P<0.001).نتیجه گیری: بین WC و فشارخون سیستولی و دیاستولی حتی در محدوده طبیعی ارتباط خطی و مستقیم وجود دارد و این ارتباط مستقل از عواملی مثل جنس و سن است. افزایش دور کمر حتی در افراد با وزن طبیعی احتمال بروز فشارخون بالا را افزایش می دهد.


۲۵شریان های متعدددهنده زنده و تاثیر آن بر نتیجه پیوند کلیه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: Trauma Monthly، سال
تعداد صفحات: ۴
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۲۳۱ نتیجه