۱تکاپوی معنا درفضای سنتی معماری ایرانی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر، سال
تعداد صفحات: ۱۴
انسان و فضایی که انسان را دربرگرفته است و برهم تاثیر گذارند فضا می تواند برنحوه زندگی افکار و رفتار افراد تاثیر گذارد هرفضا دربردارنده معانی و نمادهایی است که مستقیم یا غیرمستقیم حاوی پیامند درجهت رسیدن به جامعه ای سعادتمند باید بدانیم فضای خانه ایرانی چه رابطه ای با هویت افرادساکن درآن دارد و چگونه برنحوه زندگی او تاثیر گذار است دراین پژوهش با مطالعه و برشمردن ویژگیهای فضایی خانه های سنتی و معاصر ایرانی و اثری که هر کدام از این ویژگیها برمعنای زندگی انسان می گذارن اصولی را برداشت کرده و به معیارهایی برای خلق فضایی متناسب با فرهنگ والای ایرانی پرداخته شدها ست این نوشته از گونه پژوهشهای استدلال منطقی و بررسی تحلیلی مقایسه ای خانه های سنتی و معاصر است با هماهنگ ساختن نحوه نگرش به زندگی با شکل گیری فضای متناسب با آن میتوان به استخراج اصول درست معماری مسکونی پرداخت

۲مناسب سازی مسکن و شهر برای افراد دارای ناتوانی های جسمی– حرکتی (نمونه موردی: منطقه 8 شهر تهران)
اطلاعات انتشار: نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي)، , دوره  ۱۹ , شماره  ۱۰-ب، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف این نوشتار، ارایه اصول و مبانی طراحی فراگیر در فضاهای مسکونی و محیط های بلافصل آن است تا شرایط مناسب محیطی برای فعالیت افراد دارای ناتوانی های جسمی– حرکتی، پیش بینی و اجرا گردد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می شود که ناتوانایی های حرکتی برای بخش بزرگی از جمعیت، محدودیت ایجاد می کند. محدودیت های حاصل از ناتوانایی ها، نباید به عنوان مانعی در مقابل دستیابی آنها به فضاهای مورد نظرشان تلقی گردد، بلکه آنها باید بتوانند با حداکثر استقلال ممکن، رها از محدودیت ها و به دور از فشار قیودی که افراد عادی اجتماع از آن فارغ هستند، زندگی کنند. مناسب ترین فضاها برای افراد دارای محدودیت های حرکتی، نفوذ تامین عدالت و ایمنی اجتماعی در دسترسی هاست که علاوه بر ایجاد امنیت جانی و بهداشتی اثرات روانی فوق العاده ای به همراه خواهد داشت. در روش تحقیق این پژوهش، ابتدا مرور منابع، سوابق موضوع و تحقیقات مشابه به صورت کتابخانه ای انجام و سپس بر اساس تکنیک تحلیل محتوا، اصول کلی طراحی فراگیر تعریف و تبیین شد. به منظور بررسی وضع موجود فضاهای مسکونی و محیط های بلافصل آن، روش تحقیق میدانی مورد استفاده قرار گرفت. در این بررسی میدانی، مشکلات، محدودیت ها وخواسته های افراد از طریق برداشت های محلی و مشاهده وضع موجود، شناسایی شدند و در همین راستا پرسشنامه هایی در بین تعدادی از افراد ساکن در منطقه 8 شهر تهران توزیع گردید. در این پژوهش سعی بر این شد که علاوه بر افراد عادی، افراد با توانایی حرکتی محدود یا فاقد این توانایی، معلولین حسی و افرادی با معلولیت دیگر نیز مدنظر قرار گیرد. پس از انجام مطالعات میدانی، به بررسی و تجزیه و تحلیل خصوصیات کالبدی فضاهای مورد مطالعه پرداخته شد و بر اساس نتایج بدست آمده در زمینه محدودیات حرکتی افراد دارای نیازهای ویژه و پی بردن به تنوع مسایل و مشکلات و نارسایی های موجود، راه حل هایی به منظور فراگیر نمودن این فضاها برای حرکت آزاد و مستقل ارایه گردید.

۳گونه شناسی مسکن بومی ورکانه (نمونه معماری پایدار اقلیم سرد و کوهستانی)
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
نوشتار حاضر با تأکید بر ملاحظات میدانی به توصیف و دسته بندی انواع گونه های مسکن موجود در روستای سنگی ورکانه می پردازد. این گونه شناسی بر اساس شکل کلی پلان، شناخت فضاها و روابط داخلی، چگونگی کارکرد مسکن با بافت روستا و اقلیم سرد و کوهستانی منطقه انجام می گیرد. در ابتدا نگارندگان با انجام مطلاعات کتابخانه ای به بررسی ویژگیهای اقلیمی و خصوصیات معماری همساز با اقلیم در اقلیم سرد می پردازند. پس از آن مسکن بومی و اهمیت شناخت معماری بومی و لزوم استخراج اصول نهفته در این معماری بیان می گردد. چرا که مسکن جزء اصلی بافت روستایی است. در ادامه با استفاده از ملاحظات محصلی و نقشه های هوایی به بررسی و شناخت گونه های مختلف مسکن در روستای مورد ن ظر می پردازند. روشی که در این مقاله برگزینده شده است شیوه توصیفی– تحلیلی است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که چهارگونه مختلف پلان مسکونی در روستای ورکانه مشاهده می گردد. ین گونه ها عبارتند از گونه خطی، گونه ال شکل، گونه یو شکل و فرم حیاط مرکزی، گونه های مختلف مسکن در روستای ورکانه بر اساس جهت گیری اقلیمی مناسب، نورگیری مناسب فضاها، ایجاد محرومیتهای فضایی، ترکیب فضای مسکونی و فضای کار، همچنین ایجاد ارتباط بصری با فضای پیرامونی روستا سامان یافته اند. این تحقیق علاوه بر اینکه تلاشی است در جهت معرفی این روستا به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری استان همدان، نتایج حاصل از آن می تواند راهگشای دستیابی به اصول معاری همساز با اقلیم با شناخت شرایط کنونی باشد.

۴استفاده از انرژی های تجدیدپذیرخورشیدی درطراحی فضاهای مسکونی پایداردرمناطق گرم و خشک ایران
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک، سال
تعداد صفحات: ۶
با افزایش روز افزون جمعیت جهان وکثرت آلودگی محیط زیست ومحدود بودن ذخایر سوخت ،کلیه کشورها با مشکل کمبود انرژی وچالش زیست محیطی مواجه هستندباتوجه به سهم بالای مصرفانرژی وهمچنین میزان آلودگی های حاصل از سوختهای فسیلی درفضاهای مسکونی ،مطالعه انرژیهای تو دراینگونه فضاها ضروری بنظر می رسد یکی از انرژی های تو که امروزه مد نظر پژوهشگران قرارگرفته ،انرژی عظیم خورشیدی است بشرازدیرباز به روشهای گوناگونی ازاین انرژی بهره گرفته است کشور ایران بدلیل موقعیت مناسب جغرافیایی خود که درمدار 25 تا 40 درجه عرضشمالی قراردارد می تواند درنقاط مختلف بخصوص نقاط مرکزی ازاین نعمت خدادادی بهره گیرد دراین مقاله از روش کتابخانه ای وتوصیفی استفاده شدها ست به ارایه راهکارهایی جهت استفادها زان رژی تجدید پذیر خورشیدی درطراحی فضاهای مسکونی با تکیه برارزشهای معماری پایدار درمناظق گرم وخشک ایران خواهیم پرداخت.

۵بررسی نقش طراحی شهری در ایجاد حس امنیت (نمونه موردی: مقایسه مجتمع مسکونی فرهنگیان بابافت مسکونی محله های سنتی شهر خرم آباد)
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۳
نوشتار حاضر با اشاره به بحران سلامت محیطی در ابعاد جسمی، روانی و محیطی در فضای شهری معاصر آغاز می شود اهمیت شکل شهر بخاطر عملکردهایی است که میت واند برای ساکنین یک شهر انجام دهد و لذا نظم فرم شهر و نظم اجتماعی نمی تواند جدا باشند و بصورت موازی تسعه می یابند و متقابلا یکدیگر را الهام می دهند فرایندهای اجتماعی و اشکال فضایی بطور جدایی ناپذیری در هم آمیخته و بهم مربوطند و باید آن دو به صورت مکمل یکدیگر در برنامه ریزی شهری و یا در طراحی محیط زیست در نظر داشت تا بتوان در هر دو بعد بطور همزمان مسائلرا حل کرد اما در اکثرم واقع مجبوریم که یا شکل فضایی و کالبدی را ثابت فرض کنیم و یا فرایند های اجتماعی را در نظربگیریم این مقاله به فصل مشترک جنبه روان شناسی و ادراک محیطی که بخش جدایی ناپذیری از زندگی شهری است پرداخته و بررسی راهکارهای ارتقای سلامت عمومی شهروندان ازطریق طراحی فضاهای شهری و نواحی مسکونی معرفی شده است.

۶استانداردها و ابعاد انسانی در فضای مسکونی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: معماري و فرهنگ، سال
تعداد صفحات: ۶

۷استفاده از تجارب و دستاورد فضاهای مسکونی قدیمی در طراحی مسکن امروزی(نمونه موردی قزوین)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۰
یکی ازجنبه های شک لدهنده معماری بومی سازگاری با محیط طبیعی وپاسخگویی به مسائل اقلیمی است تجربه نشان داده است که معماری بومی راه کارهای موثری دراستفاده ازنیروهای طبیعت و تامین شرایط آسایش ارایه کرده است باتوجه به اینکه امروزه اتلاف انرژی درمسکن بطور چشمگیر افزایش پیدا کرده و نیاز به طراحی اقلیمی کاهش مصرف انرژی و صرفه جویی درانرژی ضرورت دارد به همین دلیل این بخش ازپژوهش به بررسی ساختارمسکن درمعماری بومی و معماری امروزی شهرقزوین پرداخته و همچنین مقایسه ای بین این دووارایه راهکارهای مناسب برای طراحی مسکن امروزی می باشد مواردی چون جهت گیری فرم پلان و تحلیل عناصرمعماری درخانه های بومی قزوین نشان دهنده توجه درگذشته به طراحی اقلیمی و به کارگیری این موارد باتوجه به جهت خورشید دراستقرار فضای زیستی و همچنین توجه به نیازحرارتی درفصلهای مختلف سال درطراحی مسکن امروزی است روش این تحقیق بیشتر بصورت توصیفی و تحلیلی می باشد بنابراین استفاده ازراهکارهای معماری بومی نه تنها منجر به کاهش اتلاف انرژی درساختمان های جدید میشود بلکه روشهایی را درجهت استفاده ازنیروهای طبیعت ارایه میدهد

۸مفهوم گذار و نقش آن در ایجاد حس آرامش در فضاهای مسکونی و ارائه احکام طراحی در خانه های امروزی (نمونه موردی خانه های کاشان)
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق، سال
تعداد صفحات: ۱۳
هنر پدیده ای است که مستقیما بر روح و روان بشر تاثیر گذار است. معماری در غالب یکی از کامل ترین و دربرگیرنده ترین هنرها ، با پدید اوردن فضا، تردیدی باقی نمی گذارد که تأثیر انکار ناپذیری بر زندگی و روح انسان دارد.در موضوع ادراک فضا از نظر تاثیرگذاری بردریافت هایروانی انسان منظور از فضا،فضای کیفی یا مراتب معنوی فضاست.از آنجایی که ساختن یک مسکن پدیده ای فرهنگی است، شکل مسکن وسازمان و نظم فضایی آن، شدیداً متأثر از محیطی فرهنگی است که مسکن به آن تعلق دارد. معماری مسکونی سنتی متاثر از مبانی فکری ایرانی، یک معماری مفهومی است.و همچنین واقعیت مهمی که در حین مطالعه تاریخ زندگانی انسان از همان ابتدای خلقت تا به امروز شاهدآن بوده ایم آن است که تمام تلاش انسان ها حرکت برای دستیابی به آرامش و آسودگی است .یکی از پارامترهایی که باعث ایجاد حسآرامش می شود سلسله مراتب و گذار است.در تعریف لغوی گذاربه معانی عبور، گذشتن، طى کردن، ترک کردن، رها کردن، نادیده گرفتن، بخشیدن، محول کردن، گذاشتن کارى به کسى، واگذاشتن و گذر و راه می رسیم. این گستردگی معنایی مفهوم گذار نشان میدهد که گذار یک تعریف واحد ندارد و چون یک مفهوم است خود اثر به وجود آورنده گذار می شود. مانند یک کلمه که در جمله معنا می شود .در معماریریزفضاها و دسترسی ها، گذار را تعریف می کنند؛و این مفهوم است که آرامش را القاء می کند.در این گفتار تلاش شده تا با تحلیل ریز فضاها و سلسله مراتب در خانه های مسکونی سنتی کاشان و بررسی مفهوم گذار در این فضاها، به الگویی نوین از این مفهوم در کالبد بناهای مدرن باشیم.

۹درآمدی بر بازتولید فضاهای مسکونی در نواحی حاشیه نشین: مطالعه موردی منطقه سیلاب تبریز
اطلاعات انتشار: جغرافيا و برنامه ريزي، سال
تعداد صفحات: ۴۱
این مقاله به بازتولید فضاهای مسکونی در بخشی از منطقه حاشیه نشین سیلاب تبریز می پردازد. اهمیت این موضوع بیشتر از آن رو است که بخش قابل توجهی از جمعیت شهر تبریز در نواحی حاشیه نشین اسکان دارند و هر ساله در اثر فرایندهای اجتماعی و اقتصادی نامناسب به تعداد آنها افزوده می شود. با توجه به اینکه با این روند رشد، امکان تامین و ارایه مسکن رسمی و استاندارد، حداقل در کوتاه مدت، منتفی است بنابراین ارایه طرح های مسکونی متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و کالبدی ساکنان اجتناب ناپذیر می نماید. مقاله حاضر در چارچوب فرایند برنامه ریزی و طراحی فضاهای مسکونی به صورت پیمایشی انجام می پذیرد. این مطالعه علاوه بر آمار و اطلاعات و نقشه های موجود، از مصاحبه حضوری، تنظیم و تکمیل پرسشنامه، طبقه بندی، برداشت های میدانی از محل همراه با بیان تصویری بهره می گیرد. بررسی فضاهای مسکونی منطقه سیلاب تبریز نشان می دهد که علاوه بر ارتقا کیفیت فضاهای زیستی، بهره برداری بهینه از فضاها و تقویت مصالح ساختمانی، بایستی آموزش اصول معماری توزیعی (چیدمان) و توسعه فضاهای چندمنظوره با توجه به شرایط حاکم بر اقلیم منطقه، معیشت و سنت سکونت ساکنان، مورد توجه قرار گیرد.

۱۰مزایای استفاده از نور طبیعی در فضاهای داخلی مسکونی در جهت ارتقا کیفیت زندگی
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، سال
تعداد صفحات: ۶
از میان حواس پنجگانه انسان بینایی به عنوان مهمترین حس انتقالی در میان دیگر حواس است، و در منتقل کردن احساسات و ادراکات مختلف به مغز انسان، نقش مهمی دارد. در این انتقال، عناصر و عوامل بسیاری از جمله نور از اهمیت ویژه و بسزایی برخوردار است. روشن است که هستی و بقای بشریت و همچنین یادگیری، آرامش، پیشرفت و ارتقای کیفیت زندگی اغلب انسان ها در گرو نگاه کردن و دیدن است ، و لازمه دیدن ، نور است .و از طرفی یکی از مهمترین ویژگی های فضاهای داخلی مسکونی که نقش مهمی در تامین نیازهای فیزیولوزیکی، روان شناختی و زیبایی شناختی افراد ساکن در آن بازی می کند، نور و روشنایی طبیعی است که عدم توجه به آن و به کارگیری نا مناسب آن در فضا می تواند تاثیرات مخربی را بر سلامت جسمی و روحی ، رفتار ها و نگرش ها ، همچنین حالات و عملکرد منفی ساکنان خود داشته باشد. نور روز طبیعی می تواند تقاضا برای سیستم روشنایی الکتریکی را کاهش دهد . پنجره ها مزیت مضاعفی برای دید به فضای بیرون و ارتباط با مردم در جهان خارج را فراهم می سازد. که این ارتباط می تواند مزایای روانشناختی و فیزیولوژیکی مهمی را فراهم سازد.روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی است. و ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه می باشد. و جامعه آماری آن افراد ساکن در خانه های آپارتمانی واقع در شهر رشت می باشد. پرسشنامه محقق ساخت ،اجرا شده و با استفاده از نرم افزار spss تحلیل و بررسی شده است. در این مقاله سعی شده است تا ضمن نشان دادن اهمیت نور ، با توجه به تاثیرپذیری جسم و روان انسان از نور و همچنین دست یابی به میزان و نحوه تاثیر عوامل گوناگون و متغیر های کنترل شده ای از قبیل جهت پنجره ، درصد سطح شیشه خور، ارتفاع دست انداز، میزان شفافیت پنجره بر بهره گیری مناسب از نور روز در منازل مسکونی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان دهنده آن است که نور یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر کیفیت زندگی افراد است. با بهره گیری مناسب از نور طبیعی روز می توان شاهد افزایش کیفیت روشنایی فضا، سطح سلامت جسمی، روحی و در نتیجه کارایی افراد و افزایش سطح کیفیت زندگی آنها بود. اهمیت و ضرورت تحقیق جایی نماینگر می شود که خانه های امروزی کمتر فاقد آرامش، احساس تعلق به مکان، گرمی و صمیمیت و احساس امنیت می باشد که سرانجام با نحوه فضا سازی در معماری با استفاده از نور طبیعی می توان طوری فضاسازی نمود که محل سکونت دارای کیفیت زندگی در فضاهای مسکونی باشد. به وسیله نور پردازی می توان در جهت درک حسی فضایی تلاش نمود.

۱۱تاثیرانرژی گرمایی درجهت گیری فضاهای مسکونی سنتی دزفول
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری، سال
تعداد صفحات: ۲۱
درمقاله حاضر سعی برآن است تا با بررسی و مکاشفه 10خانه مهم تاریخی دزفول ازنظر پلانی باتجزیه و تحلیل عملکردی آنها و انتخاب جهت گیری بهینه پیامدهای حاصل را مقایسه ای برای پیمایشی مقدار انرژی گرمایی تاثیرگذار بدانیم نتیجه این مقاله میتواند به واکاوی وتوجه به ضرورت استفاده ازفضاهایی با عملکردهای خاص درجهات مختلف خانه برمبنای تاثیر انرژی گرمایی ازچندجنبه مهم ظرفیت ، مقاومت را پیشنهاد دهد

۱۲تبیین اصل پرهیز از بیهودگی و رابطه آن بامعماری پایداردر فضاهای مسکونی ایرانی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۶
معماران ایرانی به ویژه پس ازاسلام می کوشیدند انچه بایسته بود به بهترین نحو انجام دهند آنان حتی درمهمترین بناها کاری بیهوده انجام نمی دادند و عنصریاماده ای بیهوده به کاربرند اما امروزه درساخت بناهای مسکونی شکلهایی ازبرخوردهای تشریفاتی و مسرفانه را شاهد هستیم که باعث هدردادن منابع مصالح و انرژی و درتعارض با اصول مطرح معماری پایدار دردنیاست توسعه و معماری پایدار ازمباحث مهم و رایج درعرصه جهانی است و پس ازاگاهی انسان ازتخریب و تحمیل برمحیط و اثرات نامطلوب زیست محیطی آن حائز اهمیت شده است روش تحقیق دراین مقاله تحلیلی توصیفی و بارویکردی استدلالی و بااستناد به مدارک کتابخانه ای و الکترونیکی بوده و هدف ازاین پژوهش بررسی اصل استادپیرنیا پرهیز ازبیهودگی درمعماری سنتی ایران و یافتن نقاط مشترک آن با اصول معماری پایدار و چگونگی به کارگیری این اصل درمعماری مسکونی امروز درجهت نیل به اصول و مفاهیم نوین درعرصه ی معماری پایدار می باشد

۱۳ونکوریسم: حل معمای شهری تحمل پذیر
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: معمار، سال
تعداد صفحات: ۵

۱۴بررسی ایجادحس تعلق به مکان درفضاهای مسکونی نمونه موردی شهرستان مهاباد
اطلاعات انتشار: سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۴
باتوسعه جوامع انسانی وتغییر شیوه زندگی و سکونت مردم توجه معماران طراحان و برنامه ریزان به کیفیت فضاها و محیطهای ساخته شده افزایش یافته و نقش طراحی به عنوان ابزاری برای شکل دادن به محیط زندگی و پاسخ گویی به توقعات و نیازهای انسان اهمیت بیشتری یافته است حس تعلق به مکان عاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای افراد خاص می گردد تعلق مکانی ازلحاظ فرهنگی منعکس کننده عامل اصلی حیات اجتماعی فرهنگی است درک معنای محیط و روند شکل گیری آن و نیز پارامتر تاثیر گذار برآن میتواند درخلق محیطی مطلوب که هدف اصلی معماری است تاثیر گذار باشد این مقاله سعی برآن دارد که پارامتر های تاثیر گذار درشکل گیری حس تعلق به مکان درشهرستان مهاباد درمحیطهای مسکونی را بدست بیاورد بدین منظور متونی شامل اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی مربوط به موضوع حس تعلق و معیارهای مربوط به آن بررسی و فیش برداری شده ست و بع دازطبقه بندی و تفسیر آنها ازاصول ثابتی استخراج گردید درمرحله بعد باجمعی ازصاحبنظران و متخصصان فعال درمنطقه مهابد نظریه پردازی برنامه ریزی و مصاحبه و گفتگو انجام گرفت و نتایج استخراجی ازآن متون پس ازارزیابی بااستفاده ازروش دلفی تجزیه وتحلیل گردیده است

۱۵ارتقا رضایتمندی وآسایش ساکنین آپارتمان ها مبتنی بر الگوی عمومی وخصوصی در طراحی حالت خاص آپارتمانهای شهر تهران
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مهم ترین فضایی که انسان اوقات خلوت خود را در آن میگذراند مسکن و خانه اوست از این رو این فضا و طراحی آن مهم ترین نقش را در ایجادو حفظ آسایش برای انسان دارد. مطالعات روانشناسی نشان میدهد که عدم وجود رضایتمندی و آسایش از جمله مسئله ایست که انسان امروزاز آن رنج میبرد.در این تحقیق سعی داریم رعایت الگوی مناسب عمومی وخصوصی در طراحی را که ازعوامل مرتبط با رضایتمندی از زندگیاست بررسی کنیم.در این تحقیق این فرضیه را ادعا کردیم که اگر در طراحی، مسئله عمومی و خصوص رعایت شود، آسایش و رضایتمندی افزایش می یابد. درطول تحقیق در جستجوی رد ویا پذیرش این فرضیه بودیم، یعنی پاسخ به این سوال که آیا میتوان با رعایت الگوی عمومی وخصوصی رضایتمندیساکنین را افزایش داد؟هدف از این تحقیق در راستای پاسخ به این پرسش است که همان یافتن یک سری از اصول و قوانین طراحی عمومی وخصوصی جهترضایتمندی ساکنین آپارتمان ها می باشد.در این تحقیق از روش همبستگی که زیر مجموعه روش توصیفی است بهره گرفته شده.و شیوه گردآوری داده ها از نوع پرسشنامه بوده است.هدف از انتخاب این روش پژوهش سنجش میزان همبستگی متغیر وابسته که همان رضایتمندی میباشد , نسبت به متغیر مستقل یعنی الگویطراحی عمومی وخصوصی است.با تحلیل داده های بدست آمده از این تحقیق این نتیجه حاصل گردید که فرضیه مطرح شده در بیش از هفتاد درصد از الگوهای طراحی عمومیوخصوصی صادق است و رعایت آنها باعث افزایش رضایتمندی وآسایش ساکنین می شود.

۱۶مناسب سازی مسکن و شهر برای افراد دارای ناتوانی های جسمی – حرکتی
اطلاعات انتشار: علوم مهندسي، سال
تعداد صفحات: ۱۱
نمایش نتایج ۱ تا ۱۶ از میان ۱۶ نتیجه