۱مطالعه کانی شناسی و سنگ شناسی میکای قره باغ ارومیه و تعیین موارد مصرف با توجه به ویژگیهای خاص کاربردی
اطلاعات انتشار: دومین همایش علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۱۵
میکای مورد نظر در منطقه قره باغ ارومیه از نظر کانی شناسی و سنگ شناسی با توجه به آنالیز میکروپروب و مطالعات میکروسکوپی و مشاهدات صحرایی مورد مطالعه و بررسی قرارگرفت. مطالعات صورت گرفته نشان داد که در اسکارن ها کانه زایی ویژه ای صورت نگرفته از جمله کانیهای صنعتی که از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت می باشد فلوگوپیت است که د رحال حاضر قابلاستخراج می باشد اپاتیت و آزبست از جمله کانی های صنعتی دیگری هستند که در گستره مورد مطالعه وجود دارند ولی مقادیر آن بسیا رکم بوده و در حد اقتصادی نمی باشند فلوگوپیت در منطقه مورد مطالعه اولا در ارتباط با اسکارن زایی بوده و ثانیا فلوگوپیت قابل استخراج بصورت درشت بلور در امتداد گسل ها و درزه ها در زون برشی متمرکز شده است.

۲آزادسازی پتاسیم از موسکویت و فلوگوپیت توسط چند اسید آلی
اطلاعات انتشار: آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)، بهار, دوره  ۲۳ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۱
اسیدهای آلی در افزایش زیست فراهمی عناصر غذایی خاک نقش مهمی دارند. پتاسیم غیر تبادلی خاک ها که عمدتا در بین لایه های میکاها محبوس گردیده است، منبع مهمی برای پتاسیم مورد نیاز گیاهان در بسیاری از خاک ها محسوب می شود. این مطالعه به منظور تعیین تاثیر برخی اسیدهای آلی در رها سازی پتاسیم از کانی های میکایی و مطالعه تغییرات کانی شناسی کانی ها تحت تاثیر اسیدهای آلی انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل در بر گیرنده دو نوع کانی رسی (موسکویت و فلوگوپیت)، سه نوع اسید آلی (اگزالیک، سیتریک و مالیک) با چهار غلظت (صفر، 500، 2000 و 4000 میکرومولار) در شش زمان مختلف (5 ساعت، 2، 10، 30، 60 و 120 روز) با سه تکرار انجام شد. کانی های میکایی (کوچک تر از 60 میکرومتر) تحت تاثیر اسیدهای آلی با غلظت های مختلف در دوره های زمانی معین قرار گرفتند. سپس مقدار پتاسیم رها شده از این کانی ها به محلول، با دستگاه فلیم فتومتر اندازه گیری شد. نتایج نشان دادند که سرعت رهاسازی پتاسیم بسته به نوع اسیدهای آلی و ترکیب شیمیایی و ساختمان تبلور کانی های میکایی متفاوت است. اسید سیتریک با غلظت 4000 میکرومولار در بین سایر اسیدها پتاسیم بیشتری از کانی ها آزاد نمود و مقدار پتاسیم رها شده از کانی ها با افزایش غلظت اسیدها، افزایش یافت. کانی فلوگوپیت در تمام تیمارها، پتاسیم بیشتری نسبت به کانی موسکویت آزاد نمود. روند رها سازی پتاسیم غیر تبادلی از کانی ها دارای دو فاز مشخص رهاسازی سریع در مراحل اولیه و رهاسازی با سرعت ثابت تا انتهای آزمایش بود. به نظر می رسد اسیدهای آلی از طریق کئوردیناسیون گروه های کربوکسیلیک و هیدروکسیل با کاتیون های فلزی جذب کانی ها شده و کئوردیناسیون قوی اسیدهای آلی، آزادسازی پتاسیم به محلول را افزایش می دهد. کانی های میکایی تحت تاثیر اسیدهای آلی تا غلظت 4000 میکرومولار و تا 4 ماه تغییر کانی شناسی قابل تشخیص با دستگاه پراش پرتو ایکس نداشتند.

۳مقایسه ارقام مختلف یونجه در جذب پتاسیم از فلوگوپیت در خاکهای مناطق خشک
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی، سال
تعداد صفحات: ۶
نتیجه قطعی محدودیت نزولات آسمانی چیزی جز خشکی نیست . نتایج کانیشناسی در ایران نشان دادهاست که در اکثر خاکها به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک کانیهای پتاسیمدار جزء کانیهای غالب خاک هستند .مطالعات محدودی در مورد توانایی گیاهان مختلف در جذب پتاسیم غیرتبادلی وجود دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی نقش ارقام متفاوت یونجه بر توانایی جذب پتاسیم از فلوگوپیت در قالب طرح کاملاً تصادفی با کشت سه رقم یونجه MF)MF) 2065 Pickseed) رهنانی R همدانی (H) در بسترهای حاوی مخلوط شن کوارتزی و فلوگوپیت با اندازه کوچکتر از 53 میکرومتر در زمستان 1389 در گلخانه هیدروپونیک دانشگاه صنعتی اصفهان انجام و غلظت پتاسیم گیاهان با دستگاه فلیم فتومتر قرائت شد. در شرایط تغذیهای بدون پتاسیم بیشترین غلظت و جذب پتاسیم در رقم MF بدست آمد. غلظت پتاسیم در این رقم 1\3 برابر رقم همدانی و 1\6 برابر رقم رهنانی بود. لذا ضروری است علاوه بر سایر پارامترها، نوع رقم نیز در برآورد نیازهای پتاسیمی گیاه در مناطق خشک مد نظر قرار گیرد.

۴مقایسه بهکارگیری اقتصادی مقادیر متفاوت فلوگوپیت و موسکویت در محیط کشت جو جهت تأمین نیاز پتاسیمی گیاه
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی، سال
تعداد صفحات: ۶
مطالعات متعددی بر روی عوامل مختلف مؤثر در فرآیند رهاسازی پتاسیم از کانی های پتاسیمدار صورت گرفته است، اما به جنبه تأثیر مقدار کانی بر رهاسازی پتاسیم، پرداخته نشده است. همچنین شناخت خصوصیات کانیها کمک زیادی به تعیین محدودیتها و پتانسیلها و بهرهبرداری بیشتر از این منابع مینماید. بنابراین مطالعه حاضر، با هدف بررسی اثر مقدار کانی در فرآیند مذکور و تعیین اهمیت بیشتر این فاکتور در میکاهای دی و تریاکتاهدرال، در قالب طرح کاملاً تصادفی در محیط ریشه جو، در پن سطح از مقادیر مختلف موسکویت و فلوگوپیت در گلخانه کشت هیدروپونیک دانشگاه صنعتی اصفهان، در سال جاری انجام شد. نتای نشان داد که تأثیر افزای مقدار بر غلظت و جذب کل پتاسیم در موسکویت مؤثرتر از فلوگوپیت بوده است. چنین به نظر میرسد که اثر افزای مقدار برای کانی موسکویت نسبت به فلوگوپیت در جهت تأمین نیاز پتاسیمی گیاه و رسیدن به حد کفایت این عنصر، ضروریتر به نظر میرسد. بنابراین استفاده از کانی فلوگوپیت به عنوان یک منبع طبیعی و فراوان در کشور، در بستر کشت گیاهان، نسبت به موسکویت، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر است.

۵کانی شناسی و شیمی دایک های لامپروفیری شمال غرب رفسنجان
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، سال
تعداد صفحات: ۶
توده های لامپروفیری در شمال غرب رفسنجان به صورت دایک هایی در میان نهشته های ولکانیکی منطقه به سن ائوسن فوقانی نفوذ کرده اند. کانی های تشکیل دهنده این سنگ ها، شامل کلینوپیروکسن، الیوین، فلوگوپیت، بیوتیت و پلازیوکلاز می باشد. براساس ترکیب کانی شناسی و شواهد ژئوشیمیایی، لامپروفیرهای منطقه مورد نظر کالکو آلکالن و بیشتر از نوع مینیت می باشد بررسی نمودارهای عنکبوتی بهنجار شده با کندریت بیانگر غنی شدگی عناصر نادر خاکی سبکLREE) نسبت به عناصر نادر خاکی سنگینHREE)و بالا بودن مقدار عناصر ناسازگارLILنسبت بهHFSهمچنین بی هنجاری منفی شاخص Ta, Nb Ti در این نمونه ها نشانگر منشا گرفتن آنها از یک گوه گوشته ای غنی شده می باشد

۶تاثیر ماده آلی بر قابلیت جذب پتاسیم از میکاهای دوجایی و سه جایی توسط یونجه
اطلاعات انتشار: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، تابستان, دوره  ۱۵ , شماره  ۵۶، سال
تعداد صفحات: ۱۳
مطالعات فراوانی در زمینه تاثیر ماده آلی بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، حاصل خیزی و بیولوژیکی خاک ها، از جمله تاثیر مواد آلی بر قابلیت جذب عناصری مثل فسفر، نیتروژن، فلزات سنگین و غیره صورت گرفته است، ولی تاثیر ماده آلی بر قابلیت جذب پتاسیم از کانی های میکایی بررسی نشده است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر ماده آلی بر رهاسازی پتاسیم از کانی های میکایی توسط یونجه صورت گرفت. تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. بستر کشت مخلوطی از شن کوارتزی، دو نوع کانی میکایی (موسکویت یا فلوگوپیت) و ماده آلی در سه سطح شاهد، نیم و یک درصد بود. از یونجه رقم رهنانی برای کشت استفاده شد. در دوره 120 روزه کشت گیاهان با محلول غذایی کامل یا بدون پتاسیم تغذیه شدند. پس از اتمام دوره رشد، بخش هوایی و ریشه گیاهان برداشت و عصاره گیری به روش خاکستر خشک انجام و مقدار پتاسیم عصاره ها تعیین شد. حضور ماده آلی در محیط کشت دارای فلوگوپیت، در شرایطی که گیاهان با محلول غذایی بدون پتاسیم تغذیه شده بودند باعث افزایش معنی دار عملکرد ریشه و اندام هوایی نسبت به تیمار بدون ماده آلی شد. همچنین در این شرایط تغذیه ای تنها کانی فلوگوپیت توانست غلظت پتاسیم اندام هوایی را به حد کفایت برساند. از لحاظ غلظت پتاسیم، بین سطوح مختلف ماده آلی در تیمار بدون کانی میکایی و تیمار دارای موسکویت در شرایط بدون پتاسیم تفاوت معنی داری دیده نشد. در هر دو وضعیت تغذیه ای، حضور ماده آلی در محیط کشت دارای فلوگوپیت باعث افزایش معنی دار میزان جذب پتاسیم اندام هوایی و ریشه نسبت به شرایط بدون ماده آلی شد. ولی در بستر دارای موسکویت، در شرایط بدون پتاسیم حضور ماده آلی تفاوت معنی داری در جذب پتاسیم اندام هوایی و ریشه ایجاد نکرد. تجزیه ماده آلی و فعالیت های ریشه، اسیدیته ریزوسفر را افزایش داده و آزادسازی پتاسیم را تنها در کانی سه جایی فلوگوپیت در شرایط کمبود پتاسیم تسهیل کرده است. بنابراین تاثیر ماده آلی روی آزادسازی پتاسیم به نوع کانی میکایی وابسته است.

۷اثر تیمارهای حرارتی بر آزاد شدن پتاسیم کانی های میکایی در ریزوسفر یونجه
اطلاعات انتشار: آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)، بهمن و اسفند, دوره  ۲۵ , شماره  ۶، سال
تعداد صفحات: ۱۱
کانی های میکایی حرارت دیده تحت اسامی تجاری متفاوت از جمله ورمیکولیت، در تهیه بستر کشت گیاهان گلخانه ای استفاده می شوند. اعمال حرارت بر کانی ها می تواند با تغییر ساختار آن ها، آزادسازی عناصر و از جمله پتاسیم را تحت تاثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی توانایی گیاه یونجه، به عنوان یک علوفه مهم در سطح جهان، در جذب پتاسیم غیرتبادلی و ساختاری کانی های میکایی حرارت دیده انجام شد تا تاثیر همزمان تیمارهای حرارتی و ترشحات ریزوسفری بر رهاسازی پتاسیم از دو کانی میکایی حرارت دیده، یک کانی دی اکتاهدرال (موسکویت) و یک کانی تری اکتاهدرال (فلوگوپیت)، بررسی شود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. دماهای 100 تا 900 درجه سانتیگراد به مدت 5 ساعت بر کانی ها اعمال شده و سپس کانی ها به صورت مخلوط با شن کوارتزی (به عنوان ماده پرکننده) در بستر کشت استفاده شد. در طول دوره 150 روزه کشت، گیاهان با دو نوع محلول غذایی (کامل و بدون پتاسیم) و آب مقطر آبیاری شدند. در پایان دوره کشت، بخش هوایی و ریشه گیاه جدا شده و عصاره گیری به روش خاکسترگیری خشک انجام و مقدار پتاسیم در عصاره گیاه با شعله سنج نوری قرائت شد. کانی های میکایی پاسخ های متفاوتی به تیمارهای حرارتی نشان دادند. در تیمارهای بدون پتاسیم مقدار پتاسیم جذب شده توسط گیاه به طور معنی داری تحت تاثیر نوع بستر کشت قرار داشت. در دماهای 100 و 200 درجه سانتیگراد به ترتیب برای موسکویت و فلوگوپیت بیشترین پتاسیم قابل دسترس گیاه آزاد شد، همچنین تغییرات ساختاری که منجر به کاهش قابل ملاحظه در آزادسازی پتاسیم گردید، برای موسکویت در دمای بالاتر از 700 و برای فلوگوپیت در دمای 500 تا 700 درجه سانتیگراد اتفاق افتاد.

۸اثر نوع عصاره گیر و دفعات عصاره گیری بر آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی از میکاها
اطلاعات انتشار: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، زمستان, دوره  ۱۳ , شماره  ۵۰، سال
تعداد صفحات: ۱۳
این تحقیق با هدف تعیین اثر عصاره گیرهای مختلف برای استخراج پتاسیم غیرتبادلی از سه کانی میکایی بیوتیت، فلوگوپیت و مسکوویت انجام شد. کانی ها به دو اندازه کوچک تر از 60 و 100– 60 میکرومتر تفکیک و سطوح تبادلی آنها با کلسیم اشباع شد. عصاره گیری متوالی با استفاده از سه عصاره گیر شامل اسیدکلریدریک 0.01 مولار، استات آمونیوم 1 مولار و کلرید باریم 0.05 مولار انجام شد. غلظت تجمعی پتاسیم استخراج شده از سه کانی میکایی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که اثر عصاره گیرهای مختلف بر هر کدام از کانی های میکایی متفاوت بوده و انواع کانی هایی که در خاک به عنوان میکا از آنها نام برده می شود، می توانند مقادیر متفاوتی پتاسیم آزاد نمایند. به طورکلی برای اندازه ذرات ریزتر (کوچک تر از 60 میکرومتر) اسیدکلریدریک و برای ذرات درشت تر (100–60 میکرومتر) استات آمونیوم پتاسیم بیشتری از کانی های میکایی استخراج نمودند. پتاسیم استخراج شده از کانی مسکوویت به وسیله عصاره گیرهای استات آمونیوم و کلریدباریم بیش از سایر کانی های میکایی بود بنابراین به نظر می رسد مسکوویت یک منبع خنثی و بی اثر برای پتاسیم در خاک نیست. هم چنین اندازه ذرات کانی ها اثر بسیار مهمی بر آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی از کانی های میکایی داشت و ذرات درشت تر پتاسیم بیشتری نسبت به ذرات ریز آزاد کردند. بنابراین توزیع اندازه ذرات کانی های میکایی مختلف در خاک ها ممکن است یکی از دلایل تفاوت در مقدار آزادسازی پتاسیم در خاک ها باشد.

۹تغییرات کانی شناسی فلوگوپیت و موسکویت در اندازه رس تحت تاثیر همزیستی قارچ اندوفایت با فسکیوی بلند
اطلاعات انتشار: آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)، مرداد و شهريور, دوره  ۲۴ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۲
همراهی قارچ های اندوفایت با گراس های سردسیری به ویژه فسکیوی بلند یکی از مهمترین همزیستی ها در طبیعت است. بررسی های فراوانی در رابطه با نقش مثبت این همزیستی در مقاومت گیاه به تنش های متفاوت انجام شده، لیکن تاثیر آن در جذب عناصر غذایی متفاوت به ویژه پتاسیم و تحولات کانی های پتاسیم دار ناشناخته است. لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر قارچ اندوفایت بر تغییر و تحولات کانی های میکایی در اندازه رس انجام شد. این پژوهش به صورت گلدانی و در شرایط گلخانه ای با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. محیط کشت مخلوطی از شن کوارتزی (به عنوان ماده پرکننده) و کانی های میکایی فلوگوپیت و موسکویت بود. جهت انجام کشت، از ژنوتیپ75B  فسکیوی بلند در دو نوع حاوی و عاری از اندوفایت استفاده شد. در طول دوره 140 روزه کشت گلدان ها به وسیله آب مقطر و محلول غذایی در دو نوع حاوی و عاری از پتاسیم، آبیاری و تغذیه شدند. در پایان دوره کشت گیاه برداشت و به روش خاکستر خشک تجزیه و مقدار پتاسیم عصاره گیاه توسط شعله سنج تعیین شد. همچنین تجزیه بخش رس کانی ها، توسط پراش پرتو ایکس انجام گردید. نتایج بدست آمده ورمی کولیتی شدن کانی فلوگوپیت را در هر دو شرایط تغذیه ای نشان داد. شدت تغییرات کانی شناسی در شرایط تغذیه ای بدون پتاسیم بسیار بیشتر از شرایط تغذیه ای با پتاسیم بود. تشکیل کانی های کلریت و اسمکتیت نیز به مقدار کم در بستر کشت فلوگوپیت مشاهده گردید. همچنین، ورمی کولیتی شدن بسیار ضعیف کانی موسکویت علیرغم دی اکتاهدرال بودن کانی مشاهده شد. در شرایط تغذیه ای بدون پتاسیم و در کانی فلوگوپیت، نسبت قله 1.4 به 1.0 نانومتر تقریبا 4 برابر بیشتر از شرایط عدم حضور اندوفایت بود. این اختلاف معنی دار را می توان به تاثیر رابطه همزیستی قارچ اندوفایت بر میزان و نوع ترشحات ریشه و در نهایت، تغییر کانی فلوگوپیت مرتبط دانست. کاهش معنی دار مقادیر pH ریزوسفر در شرایط حضور قارچ نیز این فرضیه را تایید می کند.

۱۰توانایی سه گونه گیاهی در جذب پتاسیم از فلوگوپیت
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)، , دوره  ۱۷ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۹
پتاسیم یکی از عناصر ضروری رشد گیاه بوده و اهمیت آن در کشاورزی به خوبی شناخته شده است. این عنصر نقش مهمی در بهبود کیفیت محصولات کشاورزی ایفا می کند. از آن جا که کانی های میکایی در خاک های ایران فراوان هستند و نقش گونه گیاهی در جذب پتاسیم ساختمانی حائز اهمیت است، این مطالعه با هدف مقایسه توانایی سه گونه گیاهی جو، یونجه و فسکیوی بلند در استفاده از پتاسیم غیرتبادلی و ساختاری فلوگوپیت انجام شد. جو به عنوان دومین محصول پرتولید کشور، یونجه به عنوان مهمترین علوفه زراعی در مقیاس جهانی و فسکیوی بلند به عنوان گراس طبیعی در این آزمایش استفاده شدند. این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل نوع گیاه (جو، یونجه و فسکیوی بلند)، نوع بستر کشت (شن کوارتزی + فلوگوپیت و شن کوارتزی به عنوان شاهد) و نوع محلول غذایی (کامل و بدون پتاسیم) بودند. بستر کشت مخلوطی از شن کوارتزی (به عنوان ماده پرکننده) و کانی پتاسیم دار فلوگوپیت بوده و گیاهان به وسیله آب مقطر آبیاری و توسط محلول غذایی در دوره 140 روزه کشت تغذیه شدند. در پایان دوره کشت بخش هوایی و ریشه گیاه جدا برداشت شده و عصاره گیری به روش خاکستر خشک انجام و مقدار پتاسیم در عصاره گیاه توسط فلیم فتومتر تعیین شد. نتایج حاصله نشان داد که غلظت پتاسیم در گلدان های تحت کشت فلوگوپیت و تغذیه شده با محلول غذایی بدون پتاسیم برای دو گیاه جو و یونجه در محدوده کفایت قرار دارد. این در حالی است که غلظت پتاسیم در شرایط ذکر شده برای گیاه فسکیوی بلند کمتر از حد کفایت گیاه بوده است. مقایسه مقدار پتاسیم جذب شده توسط اندام هوایی در بین گیاهان کشت شده به این ترتیب است: جو < یونجه < فسکیوی بلند (P<0.05). در طول دوره کشت این گیاهان به ترتیب قادر به تخلیه 50، 41 و 28 درصد از پتاسیم موجود در کانی فلوگوپیت در شرایط تغذیه ای بدون پتاسیم بوده اند. این نشان می دهد که رهاسازی پتاسیم به میزان زیادی وابسته به گونه گیاهی بوده و نیاز گیاه به پتاسیم، سرعت رشد گیاه و مورفولوژی ریشه از علل اختلاف بین گیاهان می باشد. نتایج بدست آمده در این آزمایش به روشنی نشان می دهد که علی رغم وجود ذخایر بالای پتاسیم در خاک های ایران، بی توجهی به عدم استفاده کودهای پتاسیم دار تخلیه خاک های کشور از پتاسیم و کاهش راندمان تولید را به دنبال خواهد داشت.

۱۱شیمی کانی های فلوگوپیت در سنگ های آتشفشانی پتاسی پلیو–کواترنری، شمال غرب مرند
اطلاعات انتشار: بلورشناسي و كاني شناسي ايران، پاييز, دوره  ۱۹ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۴
سنگ های آتشفشانی پتاسی و ابر پتاسی با سن پلیوکواترنری در بخش شمالی کمان ماگمایی ارومیه–دختر در شمال غرب مرند تشکیل شده اند. ترکیب کانی شناسی این سنگ ها با فنوکریست های کلینوپیروکسن، فلوگوپیت، لویسیت و الیوین در زمینه ای از پلاژیوکلاز، سانیدین، کلینوپیروکسن و بیوتیت و شیشه آتشفشانی مشخص می شود. فنوکریست های فلوگوپیت بلورهای شکل دار با حاشیه واکنشی هستند. بر اساس رده بندی انجمن بین المللی کانی شناسی، ترکیب فلوگوپیت ها بین سیدروفیلیت و استونیت قرار می گیرد و مقدار نسبت Fe\(Fe+Mg) آن ها کوچکتر از 0.33 است. بر اساس مقادیر TiO2, MgO, MnO و AlVI، میکاهای بررسی شده دارای ترکیب میکاهای ماگمایی اولیه هستند. نمونه های بررسی شده تا 5 و 8.62 درصد BaO و TiO2 دارند و شبیه به فلوگوپت های بررسی شده از سایر سنگ های آتشفشانی پتاسی و ابر پتاسی جهان هستند. با افزایش BaO مقادیر Al2O3, TiO2 افزایش و SiO2, FeO, MgO, K2O کاهش نشان می دهند. با این برداشت جانشینی های مختلف برای جانشینی Ba و Ti بحث شده است. مقایسه ترکیب فلوگوپیت های بررسی شده نشانگر شباهت آن ها با فلوگوپیت های سنگ های آتشفشانی پتاسی و ابر پتاسی نوع رومن ایتالیاست.

۱۲مطالعه اثر تأمین کننده فلوئور در رفتار حرارتی سیستم شیشه– سرامیک فلوئوروفلوگوپیت
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۸
از آنجا که در سیستم های شیشه سرامیکی فلوگوپیتی، تبخیر فلوئور از مشکلات ذوب این سیستم است، برای بررسی این موضوع از دو تأمین کننده فلوئور (AIF(3 و (MgF(2 جداگانه در دو سیستم فلوئورو فلوگوپیت استفاده شد. برای مطالعه رفتار سینترینگ و تبلور، از دستگاه های XRD, DTA, HSM استفاده شد. نتایج DTA نشان می دهد اولاً دمای ذوب شیشه فلوگوپیتی با منبع (AIF(3 تا 150˚C افزایش می یابد، ولی افزایش دمای تبلور حدود 40˚C است. از سوی دیگر طبق نتایج HSM دمای شروع سینترینگ پودر شیشه فلوگوپیت با (AIF(3 تا 200˚C کاهش می یابد مطالعات XRD نشان می دهد، اگر چه فازهای کریستالی ایجاد شده، در دو سیستم، یکی است، ولی تبلور فلوگوپیت در سیستم (AIF(3 دار زمان براست.

۱۳اثر سیدروفور دسفرال بر جذب سطحی روی به وسیله ی کانی فلو گوپیت
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۶
سیدروفورها ازمهمترین عوامل موثربرزیست فراهمی و سرنوشت فلزات سنگین درخاکهای مناطق خشک و نیمه خشک هستند که درشرایط کمبود آهن به وسیله میکروارگانیزم های خاک و ریشه ی برخی ازگیاهان ترشح میشوند این پژوهش به منظور بررسی اثرسیدروفوردسفرال DFOB برجذب سطحی روی توسط کانی فلوگوپیت انجام شد جذب سطحی روی برروی کانی فلوگوپیت به عنوان تابعی ازph درمحدوده 9–4غلظت روی 5میلی گرم برلیتر و به عنوان تابعی ازغلظت فلز غلظت روی درمحدوده 1تا6میلی گرم برلیتر درحضور وعدم حضور سیدروفورغلظت 250DFOBمیکرومولار موردمطالعه قرارگرفت نتایج ازمایشات وابسته به PH نشان داد که سیدروفور باعث کاهش مقدارجذب روی برروی کانی فلوگوپیت درتمامی PHهای موردمطالعه گردید نتایج ازمایشات هم دما نشان داد که سیدروفورجذب سطحی روی را درتمامی غلظتهای تعادلی روی کاهش داد ایزوترم های فروندلیخ و لانگمویرداده های جذب روی را درتمامی سیستم های موردمطالعه به خوبی توصیف کردند مقادیرضریب KFمدل فروندلیخ وKL مدل لانگمویر درسوسپانسیون های حاوی سیدروفور کمتر ازسیستمهای بدون سیدروفور بود که نشان دهنده رقابت فلوگوپیت و سیدروفور برای تشکیل کمپلکس بایون روی است

۱۴اثر آهک بر قابلیت جذب پتاسیم از کانی فلوگوپیت توسط یونجه در شرایط گلخانه ای
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۷
پتاسیم ازعناصرضروری رشد گیاه است کربناتها که درمناطق خشک و نیمه خشک ازاجزا متداول تشکیل دهنده خاکها می باشند تاثیر قابل توجهی برخواص فیزیکی و شیمیایی خاکها دارند مطالعاتی برروی اثراهک برروی قابلیت جذب پتاسیم توسط گیاهان ازکانی فلوگوپیت انجام نشده است این مطالعه باهدف بررسی اثرآهک بررهاسازی پتاسیم ازکانی فلوگوپیت توسط یونجه صورت گرفت مطالعه درقالب طرح کاملا تصدفی باکشت یونجه دربسترهای حاوی مخلوط شن کوارتزی و درصد مختلف آهک 0و2و12و5و25درصد و تحت دونوع محلول غذایی کامل و بدون پتاسیم و باسه تکرار دریک دوره شش ماهه اجرا شد پس ازاتمام دوره رشد بخش هوایی وریشه گیاه برداشت و عصاره گیری با روش خاکستر خشک انجام و مقدارپتاسیم عصاره ها تعیین شد افزایش آهک درمحیط کشت باعث کاهش عملکرد اندام هوایی و ریشه گیاهان نسبت به تیمارشاهد شد غلظت پتاسیم نیز با افزایش آهک دربسترکشت دراندام هوایی و ریشه گیاه کاهش یافت کمترین جذب پتاسیم اندام هوایی و ریشه گیاهان مربوط به تیمار با 25درصد اهک دربسترکشت بامحلول غذایی بدون پتاسیم بود

۱۵پترولوژی و ژئوشیمی اسکارن های فلوگوپیت دار و کلسیک جانشینی منطقه جهق – زنجانبر (ایران مرکزی)
اطلاعات انتشار: مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان، سال
تعداد صفحات: ۱۸

۱۶مطالعه سینتیک آزادسازی پتاسیم از چند کانی میکایی با استفاده از عصاره گیرهای استات آمونیم و تترافنیل بوران سدیم
اطلاعات انتشار: مجله تحقيقات آب و خاك ايران، چهل و هفتم،شماره۲، ، سال
تعداد صفحات: ۱۰
این پژوهش با هدف مقایسه قابلیت دو عصاره گیر استات آمونیوم (NH4OAc) و تترا فنیل بوران سدیم (NaBPh4) در رها سازی پتاسیم از کانی های میکایی بیوتیت، فلوگوپیت و موسکویت انجام شد. در این راستا، رها سازی پتاسیم در کانی های مذکور در بازه زمانی 5 تا 11520 دقیقه توسط هر دو عصاره گیر انجام شد و سینتیک رهاسازی پتاسیم توسط رگرسیون غیرخطی معادلات شبه درجه دوم، تابع توانی، ایلوویچ و پخشیدگی پارابولیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که عصاره گیر NaBPh4 توانایی بیشتری در خروج پتاسیم از هر سه کانی میکایی دارا است. تترا فنیل بوران سدیم به ترتیب 15\56، 14\60 و 78\10 درصد از پتاسیم کل کانی های فلوگوپیت، بیوتیت و موسکویت را آزاد کرد در حالی که این مقادیر برای عصاره گیر NH4OAc به ترتیب 81\0، 84\0 و 62\0 درصد بود. روند رها سازی پتاسیم از کانی ها دارای دو فاز رها سازی سریع در مراحل اولیه و رها سازی با سرعت کمتر تا انتهای آزمایش بود. سرعت آزاد شدن پتاسیم در کانی­های بیوتیت و فلوگوپیت توسط معادله تابع توانی به خوبی توصیف گردید (99\0–98\0=R2 و 43\2–20\1=SE ). علاوه بر معادله تابع توانی، معادله ایلوویچ نیز دارای برازش خوبی برای کانی فلوگوپیت بود (98\0=R2 و 23\2=SE). همچنین نتایج نشان داد که معادله پخشیدگی پارابولیک دارای بهترین برازش برای کانی موسکویت بود (87\0=R2 و 26\1=SE). بنابراین، می توان گفت که سرعت آزاد شدن پتاسیم به وسیله پخشیدگی از سطح کانی ها کنترل می شود.

۱۷توانایی مقایسه ای سه رقم یونجه در جذب پتاسیم از کانی فلوگوپیت
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۴(پياپي ۷۰)، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مطالعات محدودی در مورد توانایی گیاهان مختلف در جذب پتاسیم غیرتبادلی وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی توانایی ارقام متفاوت یونجه در جذب پتاسیم از فلوگوپیت در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با کشت سه رقم یونجه MF) Pickseed 2065) ، رهنانی و همدانی در بسترهای حاوی مخلوط شن کوارتزی و فلوگوپیت با اندازه کوچکتر از 53 میکرومتر و تحت دو نوع محلول غذایی (پتاسیم دار و بدون پتاسیم) با سه تکرار در یک دوره شش ماهه انجام شد. در طول دوره کشت چهار برداشت از اندام هوایی انجام شد و در پایان دوره کشت بخش هوایی و ریشه گیاه جدا شده و غلظت پتاسیم آنها اندازه گیری شد. در شرایط تغذیه ای بدون پتاسیم، بیشترین غلظت و جذب پتاسیم در اندام هوایی و ریشه رقم MF به دست آمد. غلظت پتاسیم در اندام هوایی و ریشه این رقم به ترتیب 1\6 و 1\5 برابر رقم رهنانی و 1\8 برابر رقم همدانی بود. میزان جذب پتاسیم در اندام هوایی و ریشه این رقم به ترتیب 1\6 و 1\9 برابر رقم همدانی و 1\6 و 1\5 برابر رقم رهنانی بود. در نتیجه نوع رقم یونجه در میزان پتاسیمی که جذب گیاه می شود اهمیت بسزایی داشته و بایستی در کوددهی مد نظر قرار گیرد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۷ از میان ۱۷ نتیجه