۱بررسی تاثیرات محل نصب فیلترهای اکتیو موازی درسیستم های قدرت بر ویژگی های جبرانسازی و پایداری شبکه
اطلاعات انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۰
استفاده از فیلترهای اکتیو مـوازی یکـی از روشـ های مـوثر جبرانســازی تــوان راکتیــو و حــذف یــا محــدود نمــودن هارمونیکهای شبکه های توزیع است ولی در این میـان توجـه به محل نصب آن در شبکه اهمیت خاصـی دارد . از آنجاییکـه فیلترهای اکتیو همانند منابع جریان کنترل شده عمـل نمـوده و با مقایسه جریان بار، جریان منبـع و یـا ولتـاژ منبـع بـا شـکل موجهای سینوسی، جریانهای هارمونیکی را به مدار تزریق می کنند تا شک ل موجهای شبکه توزیع سینوسی گردد، در صورت عدم انتخاب محل ص حیح نصب فیلتـر اکتیـو، امکـان افـزایش میزان هارمونیکها در بعضی از باسهای شـبکه وجـود دارد کـه موجب کاهش کیفیت توان کلی شـبکه مـی گـردد . همچنـین سیستم کنترلی بکار رفته برای کنترل فیلتر اکتیو مـی توانـد در صورت عدم انتخاب صحیح محل نصب آن موجب ناپایداری فیلتر اکتیو و حتی شبکه توزیع گردد . در این مقاله بـه بررسـی تاثیر محل نصـب فیلتـر اکتیـو و روش کنترلـی آن بـر میـزان جبرانسازی و بهبود کیفیـت تـوان شـبکه هـای توزیـع و نیـز
پایداری سیستم کنترلی فیلتر و شبکه توزیـع پرداختـه شـده و روشی برای این منظور پیشنهاد و مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه است . در این روش، ابتدا به بررسی پاسخ فرکانسـی و تحلیـل حساسیت ولتاژ شبکه توزیـع در باسـهای مختلـف شـبکه در صورت نصـب فیلتـر در باسـهای مختلـف پرداختـه و میـزان اعوجاج قبل از نصب فیلتر و پس از آن را در تمامی باسـهای شبکه مورد بررسی قرار دهیم تا بهترین محل نصـب فیلتـر را انتخاب نماییم . در انتها نیز نتایج شـبیه سـازیهای انجـام شـده برای یک شبکه توزیع توسط نرم افزار MATLAB\SIMULINK و روند انتخاب بهترین محل نصب فیلتر آورده شده است

۲راهکاری نوین جهت استخراج جریان های رفرنس جبران سازی فیلتر اکتیو قدرت موازی در سیستم سه فاز چهار سیمه نامتعادل و اعوجاجی
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۷
با ارائه تعاریف توان های لحظه ای در سال 1983 توسطAkagi ، روشی مناسب جهت استخراج جریان های رفرنس جبران سازی برای فیلترهای اکتیو قدرت معرفی گردید . اگر چه این روش در ولتاژ متعادل و سینوسی بار، عملکرد بسیار خوبی دارد با این حال در ولتاژ نامتعادل و غیر سینوسی در مسیر جبران سازی با مشکل مواجه می گردد . در این مقاله ضمن بررسی دقیق علل بروز مشکل فوق، راه کاری نوین جهت جبران سازی هارمونیک ها و عدم تعادل جریان منبع در ولتاژ نامتعادل و غیر سینوسی ارائه گردیده است . همچنین با توجه به لزوم استخراج مولفه مثبت هارمونیک پایه ولتاژ، روشی جدید جهت استخراج مولفه فوق ارائه گردیده و برتری آن در مقایسه با روش های مرسوم استخراج مولفه مثبت هارمونیک پایه بررسی گردیده است . شبیه سازی های انجام یافته با استفاده از MATLAB–SIMULINK ، جهت تائید مطالب، ارائه گردیده اند .

۳یک روش جدید برای محاسبة جریانهای مرجع فیلترهای اکتیو موازی سه فاز
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۹
استفاده از فیلترهای اکتیو موازی به عنوان روشی مؤثر جهت کمپانزاسیون توان راکتیو و کاهش هارمونیک جریانهای بارهای غیرخطی یک روش شناخته شده ای می باشد . در این میان، محاسبه و تولید جریانهای مرجع فیلتر اکتیو مهم می باشد . برخلاف روشهای متداول که از تبدیل مختصات برای محاسبة جریانهای مرجع استفاده می کنند، در این مقاله از روش بالانس توان اکتیو و راکتیو لحظه ای استفاده شده است . نشان داده می شود که روش ارائه شده برای جبران سازی توان راکتیو و مؤلفة هارمونیکی توان اکتیو مناسب می باشد .

۴مدلسازی ریاضی فیلترهای فعال قدرت بمنظور بهسازی کیفیت توان در شبکه توزیع
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق، سال
تعداد صفحات: ۷
با توجه به دامنه وسیع استفاده از مبدلهای الکترونیک قدرت، و ایجاد هارمونیکهای جریان ناشی از کاربرد آنها در شبکه توزیع استفاده از فیلترهای اکتیو به منظور حذف اثر هارمونیکها همیشه مورد توجه بوده است، در این مقاله روشی جهت بهبود کیفیت توان با استفاده از فیلتر فعال موازی با بکارگیری روش کنترل برداری ارایه شده است، و عملکرد این فیلتر در جبرانسازی وحذف اعوجاجات هارمونیکی، تصحیح ضریب قدرت ، شرایط بار نامتعادل و تغییرات در شرایط بار مورد بررسی قرار گرفته است.

۵استراتژی کنترل جریان در فیلتر اکتیو موازی سه فاز با استفاده از شبکه عصبی، برای کاهش هارمونیکها و جبران توان راکتیو
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله یک روش جدیدکنترل جریان در فیلتر اکتیو سه فاز موازی، توسط شبکه عصبی، که قابلیت بهبود کیفیت توان از طریق جبران سازی هارمونیکها و توان راکتیو مورد نیاز با یک بار غیر خطی را دارد، ارائه شده است. روش جبران سازی فقط بر پایه اندازه گیری جریان خط بوده و از این نظر با روشهای معمول که در انها دانستن مقدار هارمونیکها و ولت آمپر راکتیو مورد نیاز بار لازم است، تفاوت دارد. نتایج شبیه سازی ، نشان میدهد که رفتار دینامیکی سیستم مطلوب می باشد. تولید الگوی PWM بمنظور بدست آوردن سیگنالهای سوئچ ها، بر پایه روش کنترل جریان توسط شبکه عصبی می باشد. که از مزایای آن کاهش تلفات سوئیچینگ، کاهش ریپل جریان و همچنین بی اثر ماندن عیوب احتمالی بوجود آمده در شبکه می باشد.

۶ارائه یک روش کنترلی قابل انعطاف برای سیستم تولید پراکنده جهت بهبود شاخصهای کیفیت توان در شبکه توزیع
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق، سال
تعداد صفحات: ۸
کلید اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه ادوات الکترونیک قدرت هستند. استفاده از روشهای گوناگون کنترلی این امکان را فراهم می آورد تا بتوان سیستم های تولید پراکنده را با قابلیت انعطاف زیاد در شبکه های توزیع مورد استفاده قرار داد و با اتخاذ سیاست های مناسب، آنها را جایگزین ادوات بهبود دهنده کیفیت توان در شبکه نمود.

۷نگرشی نو در چگونگی بکار گیری فیلترهای هیبرید
اطلاعات انتشار: بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مقاله از یک توپولوژی جدید برای حذف هارمو نیک مبتی بر فیلترهای هیبرید پیشنهاد شده است .سیستم پیشنهاد شده مشخصات بهتری در مقایسه با توپولوژی های فیلتر هیبرید معمولی دارد و برای اغتشاشات هارمونیکی و بارهای غیر خطی فیلتری مناسب است . در فیلتر هیبرید بکار برده شده ، فیلتر پسیو برای حذف هارمونیک های با فرکانس بالا( 11 و 13 و 15 و 17 ) و فیلتر اکتیو برای حذف هارمونیک های با فرکانس پایین( 5و 7و 9) طراحی شده است

۸بررسی و مقایسه قابلیت اطمینان توپولوژ یهای مختلف فیلتر اکتیو موازی
اطلاعات انتشار: بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۶
فیلترهای اکتیو در دهه های اخیر به عنوان یکی از راه حل های موثر بهبود کیفیت توان، از طریق حذف یا کاهش هارمونیکها، مورد توجه قرار گرفته است. در ساختار فیلترهای اکتیو از سوییچهای کنترل شونده استفاده می شود. این سوییچها ممکن است معیوب شده در نتیجه باعث عملکرد نامناسب فیلتر اکتیو شوند. در سالهای اخیر توپولوژیهای مختلف فیلتر اکتیو موازی معرفی شده اند که قادرند پس از بروز عیب در یکی از سوییچهای کنترل شونده شان بدون اشکال به کار خود ادامه دهند. در این مقاله ضمن تشریح این توپولوژیها، شاخصهای قابلیت اطمینان آنها محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفته است.

۹استفاده از الگوریتم PSO جهت کمینه کردن اعوجاج های هارمونیکی ولتاژ شبکه های توزیع با استفاده از فیلتر اکتیو
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی، سال
تعداد صفحات: ۸
در دهه های اخیر کاربرد بارهای غیرخطی همجون بارهای الکترنیک قدرت استفاده از لامپهای کم مصرف جهت کاهش مصرف انرژی الکتریکی سطح هارمونیک ها را بشدت افزایش داده است وجود هارمونیک ها می تواند منجر به ایجاد حرارت تلفات اضافی در ترانسفورماتورها خازن ها، عایق هاه و ماشینهای الکتریکی شود استفاده از فیلترهای اکتیو موازی یکی از روشهای موثر جبرانسازی توان راکتیو و حذف یا محدود نمودن هارمونیک های شبکه توزیع است دراین مقاله از مدلهای ارائه شده برای محاسبه جریان مورد نیاز فیلتر اکتیو جهت تزریق به شبکه با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات PSO جهت کمینه کردن اعوجاچات هارمونیکی ولتاژ استفاده شده است دراین روش ابتدا به بررسی پاسخ فرکانس تحلیل حساسیت ولتاژ و میزان اعوجاج ولتاژ شبکه توزیع در باسهای مختلف شبکه قبل از نصب فیلتر اکتیو پرداخته شده که پس از ان دو حالت بدون قیدجریان نامی و با قید جریان نامی فیلتر اکتیو وضعیت هارمونیکی در شبکه های مورد مطالعه مورد بررسی قرارگرفته است.

۱۰بهبود کیفیت توان یکمزرعه بادی با استفاده ازUPQS
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
از آنجایی که در سالهای اخیر تولید انرژی توسط توربینهای بادی به سرعت در حال افزایشاست، حل مشکلات مربوط به آنها از جمله کیفیت توان نیز مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عناصر مطرح در بهبود کیفیت توان UPQSمیباشد که در آن یک فیلتر اکتیو موازی به جبرانسازی هارمونیکهای جریان بار و توان راکتیو پرداخته است. بعلاوه یکفیلتر اکتیو سری نیز به منظورجبرانسازی هارمونیکهای ولتاژ و یک یکسوکننده کنترل شده با کنترلر مستقل جهت تامین و کنترل سطح ولتاژDC استفاده شده است. در این مقاله تاثیر UPQS بر کیفیت توان یک مزرعه بادی با استفاده از یک ساختار جدید مورد بررسی قرار گرفته است. در روش پیشنهادی برای کنترلر سطح ولتاژ DC از یکسوئیچ تکفاز استفاده شده که در سمت بار فیلتر اکتیو موازی قرار گرفته است. همچنین جهت کنترل فیلترهای اکتیو موازی و سری نیز از روش توان لحظهای ثابت استفاده شده است. سیستم آزمایشی مورد استفاده جهت بررسی متشکل از یک مزرعه بادی مجهز به ژنراتور سنکرون میباشد که یک بار غیر خطی را تغذیه نموده و در محیطMatlab–Simulink شبیهسازی شده است. نتایج بررسی نشان میدهد که میتوانUPQS با طراحی مناسب به عنوان یک بهبود دهنده جامع کیفیت توان جهت تغذیه بارهای حساس استفاده کرده و شکل موج جریان منبع را نیز به صورت سینوسی تبدیل نمود

۱۱مقایسه روش های شناسایی هارمونیک و ارائه روشی بهینه برای کاهش تاخیر پاسخ فیلتر های اکتیو
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
شناسایی هارمونیک در شبکه های مختلف به منظور جبران سازی با روش های مختلفی انجام میگیرد. غالب این روشها با حداقل یک سیکل تأخیر به پاسخ مطلوب میرسند. بیشتر هارمونیک های موجود در شبکه، هارمونیک های فرد هستند که نسبت به مبدأ مختصات متقارن اند. در این مقاله با استفاده از ویژگی تقارن هارمونیک های فرد روشی برای شناسایی هارمونیک ارائه می شود که مقدار تأخیر پاسخ جبران کننده های اکتیو را تا حد ممکن کاهش و سرعت رسیدن به پاسخ را افزایش می دهد. نتایج شبیهسازی ها کارائی و مناسب بودن روش را در کاهش تأخیر زمان جبرانسازی، حذف هارمونیک و جبران توان راکتیو تأئید میکند. کنترل جریان بر اساس دو روش کنترلی هیسترزیس و هیسترزیس تطبیقی انجام می گیرد. برای اطمینان از مقاوم بودن روش، شبیهسازیها برای دو نوع بار متفاوت انجام شده است. همچنین به منظور مقایسه بین روش های مختلف شناسائی و جبران هارمونیک در شبکه های قدرت، چندین روش متداول شناسائی هارمونیک شبیه سازی و پیاده سازی شده است

۱۲ارایه الگوریتمی برای جبران همزمان هارمونیکها و عدم تعادل بارشبکه تغذیه سیستم های حمل و نقل ریلی الکتریکی AC تکفاز
اطلاعات انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۳
سیستم های حمل و نقل ریلی الکتریکی بدلیل استفاده از کانورترهای الکترونیک قدرت و عملکرد تکفاز موجب آلودگی هارمونیکی و عدم تعادل (کاهش کیفیت برق ) در شبکه تغذیه خود می شوند. در مقاله حاضر الگوریتم جبران عدم تعادل و هارمونیک ها به صورت همزمان با استفاده از فیلتر اکتیو هایبرید ارائه گردیده است. نشان داده شده است که الگوریتم ارایه شده برای هر نوع اتصال ترانسفورماتور تغذیه قابل اجرا می باشد. خصوصیت دیگر جبران ساز بکارگیری آ ن در سمت بار است که بدون نیاز به ترانسفورماتور کوپلینگ نصب می گردد . این امر هزینه کلی جبران سازی را کاهش میدهد.

۱۳ارائه روشی جدید به منظور کنترل فیلتر اکتیو جهت بهبود شاخص های کیفیت توان با کاهش اندازه فیلتر اکتیو
اطلاعات انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله روشی جدید برای کنترل فیلتر اکتیو برای حذف هارمونیک های مزاحم و ارتقاء ضریب توان سیستم به مقدار واحد با استفاده از تئوری تعادل قدرت ارائه شده است. این روش که به تخمین جریان های مرجع منبع م یپردازد، به گونه ایی عمل م یکند که منبع، فقط مولفه اصلی جریان را به بار تحویل دهد و مولفه های دیگر که هارمونیکی هستند توسط فیلتر اکتیو تامین شوند. با ایجاد تغییرات در استراتژی کنترلی تئوری تعادل توان، روش کنترلی بدست آمده است که موجب کاهش 1 ساق از 3 ساق مبدل شده در نتیجه باعث کاهش اندازه و هزینه فیلتر اکتیو شده است . کارایی روش کنترلی با تغییر دادن سطح بار هارمونیکی و قرار دادن بار های هارمونیکی متفاوت در هر فاز مورد بررسی قرار گرفته است. در شبیه سازی مربوط به این روش ویژه کنترلی امپدانس مسیر تا حد امکان اهمی– سلفی در نظر گرفته شده است تا کمترین جریان هارمونیکی نیز اثر خود را بر روی ولتاژ نشان دهد . با انجام شبی هسازیهای مربوطه، استراتژی جدید کنترلی پیاده شده بر روی فیلتر اکتیو و سیستم تحت بررسی مورد ارزیابی قرار م یگیرند. نتایج شبیه سازی نشان دهنده کارایی خوب روش پیشنهادی نسبت به روش های مرسوم دیگر در کنترل فیلتر اکتیو است.

۱۴کاربرد فیلتر اکتیو به منظور کاهش هارمونیکو فلیکر در مزرعه بادی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک، سال
تعداد صفحات: ۶
امروزه استفاده از انرژی باد با رشد چشمگیری مواجه است. لذا مزارع بادی به سرعت در حال توسعه و گسترش هستند. اضافه شدن مزارع بادی به شبکه باعث ایجاد محدودیت هایی در شبکه قدرت میشود. لذا باید با استفاده از ابزار مناسب معایب و محدودیت های ناشی از مزرعه بادی را تا حد ممکن کاهش داد. یکی از مباحث مهم در اتصال مزرعه بادی به شبکه، کیفیت توان خروجی مزرعه بادی است.کیفیت توان دارای مولفه های متعددی است که در این مقاله به بررسی دو نمونه از آن یعنی هارمونیک جریان و فلیکر ولتاژ خروجی مزرعه بادی، پرداخته شده است.تا کنون تجهیزات متعددی برای بهبود کیفیت توان معرفی شدهاند. در این مقاله عملکرد یک فیلتر اکتیو شنت را که به یک شبکه نمونه (نیروگاه منجیل – والفجر 1) متصل است، در هنگام بروز خطا و در شرایط نرمال بررسی می شود. برای شبیه سازی از نرم افزارPSCADاستفاده شده است.

۱۵معرفی ساختار جدید جبران ساز یکپارچه کیفیت توان با قابلیت جبران سازی همزمان در فیدرهای مجاور
اطلاعات انتشار: مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران، بهار, دوره  ۷ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله یک ساختار جدید برای جبران ساز یکپارچه کیفیت توان ارایه خواهد شد. در این ساختار جدید با اضافه کردن یک مبدل سری در فیدر مجاور، که از طریق منبع جداگانه تغذیه می شود، قابلیت های جبران ساز یکپارچه کیفیت توان ارتقا یافته است. به نحوی که علاوه بر جبران هم زمان ولتاژ و جریان در یک فیدر، توانایی حفاظت از بار حساس و بحرانی موجود در فیدر مجاور، در مقابل کلیه اغتشاشات ولتاژ و به خصوص قطعی ولتاژ را دارا می باشد. در ساختار ارایه شده تمامی مبدل ها از نوع منبع ولتاژ بوده و در سمت DC به یک خازن مشترک متصل شده اند. محاسن ساختار ارایه شده عبارتند از: 1) انتقال توان از یک فیدر به فیدر مجاور برای جبران قطعی ولتاژ و 2) استفاده از تنها یک مبدل موازی برای جبران سازی جریان و تنظیم ولتاژ خازن مشترک باس DC بین هر سه مبدل. نتایج شبیه سازی انجام گرفته با نرم افزار PSCAD\EMTDC، در یک سیستم مطالعاتی نمونه متشکل از دو باس و دو فیدر، موید قابلیت های ساختار ارایه شده و سیستم کنترل آن بوده است.

۱۶کنترل توان در سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه با کنترلر هیسترزیس تطبیقی به منظور ردیابی نقطه بیشینه توان
اطلاعات انتشار: ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی، سال
تعداد صفحات: ۸
این مقاله به معرفی یک سیستم فتوولتائیک با ردیابی نقطه بیشینه توان متصل به شبکه سه فاز می پردازد. الگوریتم رد یابی نقطه ی بیشینه توان برای بدست آوردن توان ماکزیمم تحت شرایط مختلف تابش و دما برای سیستم فتوولتائیک به کار برده شده است. سیستم معرفی شده نه تنها توانائی تزریق توان اکتیو به شبکه را دارد بلکه می تواند هارمونیک و توان راکتیو بارهای غیر خطی را به عنوان فیلتر اکتیو جبران کند. مطابق این استراتژی در طول روز و زمانی که تابش خورشید وجود دارد سیستم همزمان توان اکتیو به شکبه تزریق می کند و همچنین به جبران سازی توان راکتیو بار می پردازد. و همچنین در زمانی که تابش وجود ندارد (در طول شب) اینورتر به جبران سازی توان راکتیو بار می پردازد. اتصال سیستم فتوولتائیک به شبکه توسط اینورتر منبع ولتاژ (VSI) انجام می شود. ا ستراتژی کنترل بر پایه تئوری توان راکتیو لحظه ای (p–q theory) و کلید زنی اینورتر بر اساس روش هیسترزیس تطبیقی (AHBC) می باشد تا مشکل فرکانس سوئیچینگ متغیر روش هیسترزیس با باند ثابت را بر طرف ک رده و توانایی تولید فرکانس سوئیچینگ ثابت را دارا باشد. نتایج شبیه سازی توسط نرم افزار MATLAB\SIMULINK نشان دهنده موفقیت آمیز بودن این سیستم در تزریق توان ماکزیمم سیستم فتوولتائیک به شبکه در شرایط متغیر تابش و دما و همچنین جبران سازی هارمونیک جریان و توان راکتیو بارهای غیر خطی می باشد.

۱۷بهینه سازی فیلتر اکتیو جهت بهبود کیفیت توان شبکه های توزیع نیروی برق به کمک الگوریتم PSO
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۰
استفاده از فیلترهای اکتیو موازی یکی از روشهای موثر جبران سازی توان راکتیو و حذف یا محدود نمودن هارمونیکهای شبکه های توزیع است. در این مقاله مقدار بهینه ای برای جریان تزریقی فیلتر اکتیو با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات ( PSO) محاسبه گردیده است. در این روش ابتدا به بررسی پاسخ فرکانسی، تحلیل حساسیت ولتاژ و میزان اعوجاج ولتاژ شبکه توزیع در باس های مختلف شبکه قبل از نصب فیلتر اکتیو پرداخته شده است و پس از آن در دو حالت بدون قید جریان نامی و با قید جریان نامی فیلتر اکتیو، وضعیت هارمونیکی در شبکه های مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است.

۱۸کنترل فیلتر اکتیو با تابع لیاپانوف جهت بهبود کیفیت توان در سیستم های توزیع
اطلاعات انتشار: همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق، سال
تعداد صفحات: ۸
با توجه به استفاده وسیع از مبدل های الکترونیک قدرت و ایجاد هارمونیک های جریان ناشی از کاربرد آنها در شبکه توزیع استفاده از فیلتر اکتیو بهمنظور حذف اثر هارمونیک ها همیشه مورد توجه بوده است. در این مقاله جهت بهبود کیفیت توان یک فیلتر قدرت اکتیو ( APF ) تکفاز بابکارگیری روش کنترل بر اساس تابع لیاپانوف معرفی شده است. ورودی کنترل APF از طریق تابع لیاپانوف تعیین می شود. جبران سازی جریانهارمونیک بار از طریق تزریق جریان های هارمونیک مشابه با جریان های هارمونیک بار و البته با فاز مخالف، به جریان متناوب، با سوئیچینگIGBT و استفاده از PWM ساخته شده است. عملکرد فیلتر در جبرانسازی و حذف اعوجاجات هارمونیکی، تصحیح ضریب قدرت و تغییرات بارمورد بررسی قرار گرفته است. فیلتر اکتیو پیشنهادی در محیط Simulink\ MATLAB مدل سازی و شبیه سازی گردیده است. نتایج شبیه سازیعملکرد صحیح روش کنترل ارائه شده را تایید می کند.

۱۹فیلتر اکتیو قدرت موازی ازنوع افزاینده بدون اینورتر برای جبران توان راکتیو و هارمونیک ها
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات برق پالایش، سال
تعداد صفحات: ۸
هارمونیک های ناشی از بارهای غیرخطی باعث کاهش کیفیت توان در سیستم قدرت می شود. فیلترهای اکتیو شنت به طور گسترده ای برای مقابله با هارمونیک های جریان و ضریب قدرت کم اعمال می شود. با این حال فیلترهای اکتیو مبتنی بر اینورترهای منبع ولتاژ سنتی، که معمولا از خازن های بزرگ الکترولیتی به عنوان عناصر ذخیره سازی انرژی استفاده می کنند، نمی توانند کاربرد تجاری زیادی داشته باشند. یک روش جدید که از تبدیل مستقیم AC–AC و مدولاسیون هارمونیک زوج استفاده می کند، می تواند کمک به حذف عناصر ذخیره سازی انرژی بزرگ، و درعین حال جبران هارمونیک و اصلاح ضریب قدرت نماید. در این مقاله یک فیلتر قدرت اکتیو شنت بدون اینورتر ازنوع بوست (افزاینده) سه فاز سه سیمه برای اصلاح ضریب قدرت و جبران هارمونیک ارائه شده است. راه حل پیشنهادی، حذف خازن های الکترولیتی بزرگ و استفاده از خازن های AC کوچکتر در مقایسه با مبدل های AC–AC از نوع کاهنده است. علاوه بر این، جریان پیوسته در سمت شبکه حاصل شده که نیازی به فیلتر اضافی در سمت شبکه نیست. از محاسبات عددی برای مدلسازی استفاده شده و الگوریتم کنترلی حلقه بسته با استفاده از قاب مرجع سنکرون برای اصلاح ضریب قدرت و جبران هارمونیک ها نیز ارائه شده است. توپولوژی پیشنهادی و الگوریتم کنترلی در MATLAB\Simulink شبیه سازی شده است.

۲۰استفاده از UPQS در شبکه های توزیع جهت بهبود کیفیت توان و تاثیران بر حفظ محیط زیست
اطلاعات انتشار: دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، سال
تعداد صفحات: ۹
امروزه با افزایش بارهای غیر خطی در شبکه توزیع انرژی الکتریکی ، بهبود کیفیت توان و افزایش قابلیت اطمینان شبکه برای عملکرد صحیح فرآیندهای صنعتی به ویژه شامل بارهای حساس ضروری است. این نوع بارها مانند عناصر الکترونیک دیجیتال دارای حافظه، به اختلالات جزئی توان بسیار حساس می باشند. فیلتر اکتیو از جمله سیستم هایی است که در دو دهه اخیر، علاوه بر جنبه تئوری در عمل نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است و با استفاده از مبدلهای الکترونیک قدرت برای جبران سازی اعوجاج های جریان در ترکیب موازی و اعوجاج های ولتاژ در ترکیب سری به کار می رود اما هر کدام از این فیلترها به تنهایی نمی توانندهمه پارامترهای کیفیت توان را به طور کامل جبران نمایند. به عنوان یک راه حل کلی می توان از UPQC استفاده نمود. لذا هرجه قدر استفاده بهینه از شرایط موجود را داشته باشیم توانسته ایم بستر مناسبی را برای حفظ محیط زیست فراهم نماییم که امید ان می رود با مطالعه دقیق این آلاینده ها به حداقل خودش برسد.

۲۱جبرانسازی هارمونیک با فیلتر اکتیو برپایه شبکهMLPو هیسترزیس بهبودیافته
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنفرانس منطقه ای سیرد، سال
تعداد صفحات: ۵
در این مقاله شبکه عصبی پرسپترون چند لایهMLPبه منظور استخراج جریان جبرانسازی فیلتر اکتیو بکار برده شده است. استراتژی بیان شده در این مقاله، بر مبنای استخراج جریان لحظه ای هارمونیک اصلی از جریان بار به وسیلهتوپولوژی شبکه عصبی میباشد که در نتیجه آن سیگنال جریان مرجع فیلتر بدست می آید. همچنین از کنترلر هیسترزیس بهبودیافته جهت کنترل جریان بدست آمده استفاده می شود که این کنترلر بر اساس باند متغیر کار می کند. در این روش پهنای باند بر اساس تابعی از ولتاژ منبع، نرخ تغییرات جریان مرجع و ولتاژ خازن لینکDCبیان میگردد که در نهایت باعث می شود فرکانس سوئیچینگثابت باقی بماند این روش در مدار حقیقی رگولاتورACبا یک مقاومتRL سری اجرا و شبیه سازی انجام گرفته است. با استفاده از این ترکیب سرعت جبرانسازی و دقت آنهمزمان افزایش خواهد یافت.شبیه سازی در نرم افزار مطلب انجام شده و نتایج مشاهده شده حاکی از جبرانسازی سریع و دقیق هارمونیک بوده و کارآمدی ترکیب پیشنهادی را نشان می دهد

۲۲توپولوژی جدید UPQC جهت بهبود کیفیت توان در سیستم های قدرت
اطلاعات انتشار: اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه با افزایش بارهای غیرخطی درشبکه توزیع انرژی الکتریکی بهبود کیفیت توان و افزایش قابلیت اطمینان شبکه برای علمکرد صحیح فرایندهای صنعتی بویژه شامل بارهای حساس ضروری است فیلتراکتیو ازجمله سیستمهایی است که دردودهه اخیر علاوه برجنبه تئوری درعمل نیز بسیارموردتوجه قرارگرفته است و با استفاده ازمبدلهای الکترونیک قدرت برای جبرانسازی اعوجاجهای جریان درترکیب موازی و اعوجاجهای ولتاژ درترکیب سری به کارمیرود اما هرکدام ازاین فیلترها به تنهایی نمی توانند همه پارامترهای کیفیت توان را بهطور کامل جبران نمایند به عنوان یک راه حل کلی میتوان ازUPQC استفاده نمود که میتواند تمام پارامترهای مربوطبه کیفیت توان مانند جریان راکتیو نامتعادلی و هارمونیکهای جریان بار قطعی کمبود بیشبود نامتعادلی و فلیکر ولتاژ را جبران کند لذا دراین مقاله که بیشتر هدف ما ایجادشرایط مناسبی جهت بهبود کیفیت توان درسیستم های قدرت می باشد

۲۳طراحی وکنترل اینور تر سه فاز سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه در راستای بهبود کیفیت توان
اطلاعات انتشار: سمینار فناوری های الکترونیک قدرت، سال
تعداد صفحات: ۷
در این مقاله آرایه ی فتوولتاییک به وسیله ی اینورتر سه فاز به شبکه متصل شده است با بهره گیری از تئوری مرجع همزمان dqo جریان خروجی اینورتر با این هدف کنترل می شود که سیستم همانند فیلتر اکتیو موازی کار کند وهارمونیک های جریان بار را حذف وتوان راکتیو را جبران نماید. سیستم پیشنهادی استاندارد IEEE519 در مورد سطح مجاز هارمونیک جریان را ارضا می کند.نقطه ی بیشینه ی توان به وسیله ی یک مبدل افزاینده والگوریتم MPPT دنبال می شود تا عملکرد دینامیکی سیستم در شرایط متفاوت تابش ودما بهبود یابد وضریب توان همواره نزدیک به یک باقی بماند

۲۴یک روش کنترلی جدید برای فیلتر اکتیو چهارسیمه با استفاده از تبدیل موجک
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر، سال
تعداد صفحات: ۱۵
در این مقاله یک الگوریتم جدید برای فیلترهای اکتیو موازی بر اساس تبدیل موجک معکوس و فیلتر FIR پیشنهاد میشود. روش پیشنهادی میتواند هارمونیکها و عدم تعادل جریان بار را جبرانسازی کرده و توان راکتیو مورد نیاز بار را نیز تامین نماید. در روش پیشنهادی از فیلتر FIR و تبدیل موجک معکوس برای استخراج مولفهی اصلی ولتاژ و جریان استفاده شده است. استفاده همزمان از تبدیل موجک و فیلتر FIR باعث بهبود استخراج مولفهی اصلی نسبت به روش استفاده از تبدیلموجک و معکوس آن شده است. ویژگی دیگر روش پیشنهادی، توانایی جبرانسازی هارمونیکها، عدم تعادل و توان راکتیو در شرایط ولتاژ غیر سینوسی است. برای بررسی درستی روش پیشنهادی، یک سیستم قدرت سه فاز چهار سیمه در نرم افزار MATLAB شبیهسازی میشود. نتایج بدست آمده کارآمدی روش پیشنهادی را تایید میکنند.

۲۵طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی فیلترفعال موازی به قدرت نامی 20کیلوولت آمپر
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر، سال
تعداد صفحات: ۸
دراین مقاله که ازنتایج یکطرح پژوهشی استخراج شدها ست ایده ی استفاده ازفیلترهای فعال موازی درشبکه های توزیع پیشنهاد شده است ازمهمترین مشکلات عدم کیفیت توان میتوان به افزایش تلفات و کاهش راندمان تجهیزات الکتریکی و شبکه های توزیع احتمال تریپ ناخواسته دژنکتور و سایرکلیدهای موجود درشبکه های توزیع نیرو پیری زودرس و افزایش احتمال اسیب دیدن خازنهای جبران ساز موجوددرشبکه افزایش خطای اندازه گیری کنتورهای موجود احتمال اسیب دیدن بارهای حساس متصل به شبکه کاهش عمرمفید کلیه تجهیزات متصل به شبکه تداخل الکترومغناطیسی و ایجاداشکال درسیستم های مخابراتی و ... اشاره کرد که بااستفاده ازروش پیشنهادی دراین مقاله حل شده است
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۳۱ نتیجه