۱عنوان – حل انتگرال استوآس با استفاده از تبدیل ویولت
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 82، سال
تعداد صفحات: ۸
همواره یکی از اهداف اساسی و اولیه متخصصین ژئودزی رسیدن به تخمینی مناسب و بهینه ازژئوئید، به عنوان سطح هم پتانسیل مبنای میدان ثقل زمین بوده است، به نحوی آه برای دستیابی به چنین هدفی و از آنجا آه ژئوئید دارای ماهیت آاملا فیزیکی است، تا آنون تکنیکهای بسیاری از تئوری تقریبات از جانب دانشمندان علم ژئودزی مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. در مقاله حاضر، تئو ری ویولت به عنوان یکی از مباحث نو در عرصه تئوری تقریبات مورد توجه خاصی قرار گرفته بدین نحو آه پس از مطالعه خصوصیات نظری تئوری ویولت به عنوان یکی از روشهای آنالیز طیفی از این تکنیک در حل انتگرال استوآس آه منجر به برآورد ژئوئید میگردد بهره گرفته شده است و در نهایت ای روش مورد ارزیابی قرار گرفته است.

۲بررسی زمین شناسی اقتصادی و کانه آرائی مقدماتی کانسار ایلمنیت – آپاتیت قره آغاج ارومیه
اطلاعات انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
کانسار تیتانیوم – فسفات (ایلمنیت – آپاتیت) قره آغاج مورد بررسهای زمین شناسی ، اکتشافی و کانه آرائی مقدماتی قرار گرفته است. این کانسار ماهیت ماگمائی داشته و در پیوند با مجموعه آذرین نفوذی بازی – فوق بازی با اختصاصات ژئوشیمیایی آلکالن سدیک تشکیل یافته است. واحد فوق بازی با ترکیب سنگ شناسی ورلیت بعنوان سنگ میزبان کانی زائی مطر بوده و با توجه به طبیعت ماگایی کانی زائی این واحد سنگشناسی خود بعنوان کانسنگ ایلمنیت – آپاتیت در نظر گرفته یمشود. تکوین مجموعه بای – فوق بازی یاد شده و ژنژ کانسار با فرآیند های ماگمائی مختلف چون ناآمیختگی مایعات، تفریق و تبلور، پالایش فشاری و متاسوماتیسم در مراحل نهائی همراه بوده است. با توجه به بررسیهای بعمل آمده و درقیاس با کانسارهای مشابه، این کانسار در ردیف ذخایر بزرگ و استثنائی دنیا قرار گرفته و از اهمیت علمی و اقتصادی بسزائی برخوردار است.

۳مطالعه پتروگرافی و پترولوژیکی توده های نفوذی سهیل پاکوه و گلشکنان شمال نائین
اطلاعات انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
در شمال منطقه نائین ، دو توده گرانیتوئیدی وجود دارند که یکی از آن دو، زون افیولیتی و دیگری مجموعه آتشفشانی ائوسن منطقه را قطع نموده است.
سنگهای اذرین منطقه شامل گابرو، دایکهای آپلیتی، دلریتی ومیکروگابرویی، تونالیت، مونزونیت، گرانیت و خصوصا دیوریت ها، تحت تاثیر آلتراسیون هیدروترمال (Hydrothermal Alteration) و پنوماتولیتیک (Pneumatolotoc) ، متاسوماتیسم (Metasomatism) (به ویژه سدیک) و کانه زایی قرار گرفته اند.
مجموعه کانیهای موجود در رگه های گرمابی شامل اپیدوت، کانه های آهن، کوارتز، کلسیت و پرهنیت می باشند و در مرحله پنوماتولیتیک نیز کانیهای تورمالین، کوارتز و کانه های اهن و مس تشکیل شده اند.
ویژگیهای سنگ شناختی و پترولوژیکی این سنگها، ماهیت زیر قلیایی با گرایش به قلیایی کلسیمی را برای ماگمای سازنده آنها نشان می دهد. روابط صحرایی این توده ها نیز بیانگر وقوع تفریق ماگمایی واضح ازسمت شرق به غرب منطقه می باشد.

۴رابطه هنر و تکنولوژی در فرهنگ معاصر
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس سازه و معماری، سال
تعداد صفحات: ۸
این مقاله نشانگر فرایض مربوط به هنر و تکنولوژی می باشد و آن ها را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. در این مقاله با تبار شناسی این واژگان )هنر و تکنولوژی( سعی بر بررسی تکامل و روند شکل گیری و همچنین کاربرد آنها در اجتماع طی قرون گذشته شده است. نظریه های پیرامون این دو مقوله طی قرون اخیر حاکی از این امر بودند که این دو همچون دو نظام ارزشی رویاروی هم قرار گرفته اند، اما در این مقاله با جمع آوری نظریات و ایده های مختلفی پیرامون این دو سعی بر تاکید این نکته شده است که هنر و تکنولوژی حتی در مقام قطبهای متضاد، که در قرون اخیر برایشان قائل شده اند، همچنان پیوند دیرین خود را از دست نداده اند. بحث جبرگرایی تکنولوژی که در فرهنگ معاصر مطرح شد موکد این مطلب است که ابداع تکنولوژیکی عامل عمده و تعیین کننده ای در پیشرفتهای فرهنگی می باشد، لذا مستلزم اخذ تصمیمات جدی در چنین موقعیت های بحرانی ای می باشد. در هنر و تکنولوژی، رقابت یک چیز ذاتی و طبیعی است. اما از نظر فلسفی همچنان این امکان وجود دارد که یک راه پرمعنا و جدیدی برای رسیدن به هدف مورد نظر پیش روی ما گسترده شود.

۵تبدیل پسمان های هسته ای بلند عمر به رادیوایزوتوپهای کوتاه عمرتر و کم زیان تر توسط راکتورهای گداخت – شکافت
اطلاعات انتشار: همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات، سال
تعداد صفحات: ۶
عمده ترین نگرانی درچرخه سوخت هسته ای، پسمان های هسته ای، خصوصا عنصر فرا اورانیوم پلوتونیوم و پاره های شکافت بلند عمر می باشد. یکی از روش ها در سوزاندن و تغییر ماهیت این گونه پسمان ها، استفاده از راکتورهای گداخت – شکافت می باشد. در این راکتورها هر دو فرایند گداخت و شکافت اتفاق می افتد. این گونه پسمان ها به عنوان سوخت در داخل کره هایی قرار می گیرند که با هندسه ی خاصی درون یک blanket قرار میگیرند. ابتدا نوترون های سریع توسط فرایند گداخت تولید می شوند و سپس نوترون های تولید شده به blanket که شامل کره سوخت می شود برخورد می کنند و طی بر هم کنش هایی که عمدتا از نوع شکافت است، پسمان های بلند عمر به رادیو ایزوتوپ های کوتاه عمر با سمیت کم تر تبدیل می شوند. که علاوه بر کم کردن خطرات ناشی از پسمان های هسته ای، چرخه ی سوخت نیز افزایش می یابد.

۶استخراج رابطة تحلیلی جریان – ولتاژ در ترانزیستورهای اثرمیدانی نانولولههای کربنی ( CNTFET ) در ناحیة زیر آستانه
اطلاعات انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386، سال
تعداد صفحات: ۴
در این مقاله، ما مدل سازی ترانزیستورهای اثر میدانی با نانولولههای کربنی به عنوان کانال جریان الکتریکی را به صورت تحلیلی انجام داده ایم . برای این منظور، با استفاده ار رابطة بازگشتی که در محاسبات عددی مدل سازی رابطه جریان ولتاژ این ترانزیستورها مورد استفاده قرار می گیرد، وابستگی تابع چگالی حالت ها به سطح انرژی فرمی تقریب زده شده است . ماهیت این تقریب برای ناحیه زیر آستانه درجه دو و برای ناحیه یعد از آستانه نمایی می باشد . در ادامه، با مقایسه نتایج تحلیلی با اندازه گیری های تجربی نشان داده ایم که چنین تقریبی در ناحیة زیر آستامه معتبر است ، اما در ناحیة بعد از آستانه به صورت تحلیلی به پاسخ همگرا نمی رسد . در پایان ، روشی برای مدل سازی ناحیه بعد از آستانه پیشنهاد شده است .

۷مطالعه نظری خواص ساختاری و الکترونی در نانوتیوبهای تکدیواره نیترید بور) BNNTs: تحلیل داده های انرژی NBO AIM و
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو، سال
تعداد صفحات: ۷
در این کار، خواص ساختاری و الکترونی در BNNTs تـک دیـواره در دو مـدل زیگـزاگ و دسـته صـندلی در سـطح B3LYP\6–31G(d) مورد بررسی قرار گرفته است . مقادیر انرژی شکاف نوار، ممـان دوقطبـی، گرمـای تـشکیل و پتانـسیل یونش ) ) IP در نانوتیوبهای BN33ac ، BN43ac ، BN43zz و BN53zz محاسبه شده است . نحوه توزیع بار طبیعی اتم – ها و ماهیت پیوندهای B–N در نانوتیوب ها به ترتیب با روش های NBO و AIM مورد بررسی قرار گرفته است . کشش طولی در نانوتیوب BN43zz تا حدود 30% طول پیوند B–N در پنج مرحله مورد بررسی قرار گرفته است .

۸اندرکنش تبادلی کوتاه برد در حوزه پارا و نظریه تابع چگالی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال، سال
تعداد صفحات: ۴
نتایج تجربی مغناطیس پذیری A.C بیان شده در x–1 (T) در حوزه پارامغناطیس نشانی از عدم پیروی از قانون کوری – وایس ،که باید یونهای مغناطیسی کاملاً از یکدیگر مستقل باشند، دارد . انحناء و تعدد خط راست در حوزه فوق حکایت از اندرکنش کوتاه بردی دارد که با توجه به :
i) ساختار الکترونی عنصر خالص گادولینیوم با μeff=7.9 μ β
ii)ساختارμeff=9.6 μ βبا Gd2In کریستالی – مغناطیسی که می تواند ناشی از شرکت الکترونهای آزاد در اندرکنش تبادلی بین یونها از طریق اسپین پلاریزگی الکترونهای فوق و در نتیجه ممان مغناطیسی شدن آنها باشد،سؤال مورد نظر این است که آیا در مورد ساختار مغناطیسیGd2Al1–xInx با بررسی تئوری چگالی DFT و دو روش؛ تقریب L(S)DA+U و GGAمی توان تغییر ماهیت الکترونهای آزاد فوق را بیان کرد یا نه، اگر ممکن است پس چگونه می توان تغییر ساختار کریستالی را با توجه به چگالی حالت الکترونی فوق پیش بینی نمود

۹بررسی پتروگرافی و ژئوشیمیایی پلاژیوگرانیتهای شمال نائین
اطلاعات انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
پلاژیوگرانیتهای افیولیت شمال نائین شامل سنگهای دانه ریز تا متوسط می باشند که به رنگ سفید مایل به خاکستری به صورت رگه ها یا توده های آپوفیز مانند در ارتباط نزدیک با دایکهای صفحه ای و حتی گابروهای آمفیبول دار دیده می شوند. از نظر کانی شناسی شامل کوارتز و پلازیوکلاز می باشد و کانی های فرومنیزین آن شامل آمفیبول می باشد که به کلریت تجزیه شده اند.کانی های دیگر شامل اپیدوت، اسفن و کانی اپک می باشد. با توجه به دیاگرامهای ژئوشیمیایی این سنگها دارای ماهیت ساب آلکالن هستند که احتمالاً در محیط جزایر قوسی شکل گرفته اند. هم چنین یک روند آنومالی منفیEu در این سنگها دیده می شود که ناشی از شرایط فوگاسیته پایین اکسیژن و تفریق پلاژیوکلاز می باشد

۱۰ماگماتیسم پالئوژن منطقه تنگ چنار
اطلاعات انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
منطقه مورد مطالعه در جنوب تنگ چنار و در محدوده ای به مختصات ٥٤ درجه و ١٥ دقیقه تا ٥٤ درجه و ٣١ دقیقه طول شرقی و ٣١ درجه تا ٣١ درجه و ١٥ دقیقه عرض شمالی واقع شده است. سنگهای ولکانیک و آذرآواری ائوسن گستره وسیعی را در منطقه مورد مطالعه پوشانده است و با طیف ترکیبی سنگ شناسی ریولیت، داسیت، آندزیت و بازالت می باشد.دردیاگرامهای هارکر طیف پیوسته ای بین ترکیبات سنگی وجود دارد که مبین تفریق ماگمایی می باشد. براساس دیاگرامهای ژئوشیمیایی این سنگها ماهیت متاآلومین و کالکوآلکالن پتاسیم متوسط تا بالا را دارند وبالاخره سنگهای منطقه دارای منشاء اختلاطی (گوشته – پوسته) و در ارتباط با حاشیه فعال قاره ای می باشند.

۱۱پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتی کوه گبری، شرق رفسنجان
اطلاعات انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
کوهگبری در ۵۷ کیلومتری جنوبغربی کرمان و در شرق رفسنجان، در زون ساختاری ارومیه– دختر واقع شده است. این منطقه عمدتاً از سنگهای آهکی کرتاسه فوقانی و کنگلومرای پلیژنتیک پالئوسن زیرین تشکیل شده که دو استوک کوچک گرانیتی لوکوکرات کالکوآلکالن در آن نفوذ کردهاند. در اثر نفوذ این توده ها و تراوش سیالات حاصل از آن ها به درون سنگهای آهکی میزبان، یک مجموعه اسکارنی با ترکیب کانیشناسی متنوع متشکل از گارنت ( گروسولار، آندرادیت)، کلینوپیروکسن (دیوپسید – هدنبرژیت)، ولاستونیت، وزوویانیت، اپیدوت،فلوئوریت، منیتیت، هماتیت،
اسپیکولاریت و ... تشکیل شده است.
توده های گرانیتی مزبور دارای ترکیب گرانیت تا آلکالی گرانیت و ماهیت کالکوآلکالن بوده است. در نمودارهای همزمان تا بعد از برخورد محیطهای I ژئوشیمیایی مختلف در قلمرو نمونههای تفریق یافته ماگماتیسم گرانیتی نوع درون قاره ای (WPG) قرار می گیرند.

۱۲مدل سازی و تلفیق داده های اکتشافی با روش AHP در محیط GIS
اطلاعات انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۸
تفسیر و ترکیب نتایج ژئوفیزیک و ژئوشیمیایی در اکتشافات معدنی جهت تخمین بهترین منطقه ای برای حفاری در برخی موارد پیچیده تر از آن است که بتوان با روش های مرسوم به نتیجه واحدی رسید. ارزش دهی یکسان به روش های متداول اکتشافی، با توجه به ماهیت روش، هدف اکتشافی و میزان نوفه در منطقه ممکن است گمراه کننده باشد. در این مطالعه به کمک روش تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) میزان اهمیت روش های اکتشافی به کارگیری شده در منطقه چیچکلو در شرق تکاب مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با اعمال آن در نتایج نهایی بهترین منطقه برای حفاری پیشنهاد شده است.

۱۳واسطه گری مالی در اقتصاد اسلامی
اطلاعات انتشار: ارديبهشت- شماره ۴۱، سال
تعداد صفحات: ۱۴
این مقاله به بررسی ماهیت فعالیت بانک اسلامی در واسطه گری مالی میان واحدهای دارای مازاد (پس انداز کنندگان) و واحدهای دارای کسری (تاجران) می پردازد. نتیجه این بررسی آن است که برای تحقق سطح بهینه واسطه گری مالی، شایسته است که رابطه بانک اسلامی با دو طرف آن بر اساس عقود نیابتی (وکالت، مضاربه و مشارکت) شکل گیرد. این مقاله الگوی مزبور را با الگوی سنتی (واسطه گری بر اساس وام های ربوی) و هم چنین الگوی رایج در بانک های اسلامی (واسطه گری مالی بر اساس مرابحه) مقایسه نموده، نتیجه گرفته است که الگوی پیشنهادی برتر از دو الگوی دیگر می باشد. سوداوری این الگو از الگوی سنتی بیش تر است و کارایی آن نیز بیش تر از الگوی رایج ]در بانک های اسلامی[ می باشد. هم چنین مقاله به تبیین تفاوت های بانک اسلامی و تاجر و محدوده فعالیت هر یک می پردازد.

۱۴بررسی عوامل موثر بر شکل آنومالی های مغناطیسی
اطلاعات انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
آنومالی‌های مغناطیسی به دلیل ماهیت برداری خود از آنومالی‌های گرانی که فقط دارای اندازه می‌باشند پیچیده‌تر هستند. لذا عوامل مؤثر بر شکل آنومالی‌های مغناطیسی از آنومالی‌های گرانی بیشتر است که باعث دشواری تعبیر و تفسیر آنها خواهد شد.
برای بررسی نقش عوامل مختلف بر شکل آنومالی‌های مغناطیسی از مدل‌سازی دوبعدی استفاده و این کار توسط نرم‌افزار Mag2dc انجام شده است. از عوامل مؤثر بر آنومالی‌های مغناطیسی می‌توان زاویه میل و انحراف بردار میدان مغناطیسی، مغناطیس باقیمانده توده، امتداد خط برداشت، شکل توده، عمق توده و ساسبلیته را نام برد که در بین عوامل ذکر شده سه عامل ابتدایی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

۱۵استاد مطهری و نقد اندیشه های جامعه شناختی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: زمستانو بهارشماره ۳۰ و ۳۱، سال
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده با فحص در آثار گوناگون استاد مطهری، درصدد ارائه و نتیجه‌گیری مباحث انتقادی وی بر نظریات جامعه‌شناسان است. با توجه به‌این‌که در علم جامعه‌شناسی، دانشمندان غربی نظریه‌های جدیدی را ارائه کرده‌اند و با توجه به سیطره علمی غربیان، آن نظریات، اصول مسلم‌انگاشته می‌شده، استاد شهید با جسارت و توان علمی کم‌نظیر خود بر آن‌ها نقدهای اصولی وارد کرد و در جایگاه متفکر مسلمان، آن‌ها را به‌چالش کشاند. جمع‌آوری و دسته‌بندی نقدهای استاد مطهری بر آن نظریات وجه همت این مقاله است.

۱۶بررسی ناپایداری فاز مغناطیسی ترکیبات بین فلزی گادلینیم ناشی از پدیده چگالی موج اسپینی
اطلاعات انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387، سال
تعداد صفحات: ۵
از آنجایی که پارامتر اساسی تاثیرگذار در پایداری و تغییر فاز کریستالی – مغناطیسی ترکیبات بین فلزی ، انرژی چسبندگی است که تابعی از 1) فاصله مؤثر بین اتمی 2) دانسیته الکترون آزاد 3) انرژی پنهان اندرکنش تبادلی می باشد، لذا با توجه به بروز رفتارهای دوگانه مغناطیسی غیر عادی در بعضی ترکیبات بین فلزی عنصر گادلنیوم پدیده بحث برانگیز دانسیته اسپین الکترون آزاد در قالب پدیده SDW را که می توانند ناشی از تغییرات چگالی حالات و حتی تغییر ماهیت الکترون آزاد در فرآینداندرکنش تبادلی باشند، مورد بررسی قرار می دهیم. از اینرو با بررسی چگالش الکترون آزاد و وابستگی آن به دانسیته اسپینی از طریق ساختار باند که عامل اساسی شکل گیری ساختار کریستالی می باشد، بررسی پایداری و یا تغییر فاز ساختاری را مورد مطالعه قرار می دهیم.

۱۷حکم، قضیه و تصدیق: بررسی نظرات قطب الدین رازی و خواجه نصیرالدین طوسی در باب ماهیت تصدیق
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پاییز و زمستان- شماره ۶ و ۷، سال
تعداد صفحات: ۲۰
دو تفسیر اصلی برای تصدیق وجود دارد:نخست تفسیری‌ است که ما آنرا"تفسیر اسنادی تصدیق‌"خواهیم خواند.و دیگری تفسیری است که می‌توان آن را"اذعان به واقعیت‌ داشتن معنای قضیه‌"نامید.مطابق تفسیر نخست تصدیق‌ عبارت از نسبت دادن چیزی به چیزی("جعل الشی‌ء شیئا") است.این تفسیری است که به حکما منسوب است و خواجه نصیر الدین طوسی به دفاع از آن پرداخته است تفسیر دوم نظری است که ابن سینا و ابهری پذیرفته‌اند و قطب رازی‌ در برابر انتقادات خواجه به دفاع آن برخاسته است.غرض از تحریر این مقاله ارزیابی پاسخهای قطب الدین رازی از انتقادات خواجه از نظر ابهری و دفاع از دیدگاهی است که‌ خواجه در باب ماهیت تصدیق پذیرفته است.همچنین در مواردی ادله بیشتری در تأیید خواجه اقامه خواهد شد.

۱۸آموزه های عرفانی، اخلاقی از مکتب امام حسین (علیه السلام)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اسفند- شماره ۲۷، سال
تعداد صفحات: ۱۵
محتوای نوشتار حاضر به برخی از مؤلفه‌ها و آموزه‌های اخلاقی و عرفانی پرداخته است و موارد و مصادیق منتخب به جهت تأکید آن امام همام و کاربردی بودن آن می‌باشد. نخست سعی شده تا ماهیت و جایگاه انسان در نظام تکوین مشخص شده، سپس اوصافی که از منظر اولیای دین می‌تواند او را به جایگاه حقیقی خویش قرار دهد مورد بررسی قرار گرفته است. مفهوم زهد، راضی بودن به رضای حق، معنای خوف، توکل، صبر و استقامت، غیبت و آثار زیانبار فردی و اجتماعی آن از جمله این اوصاف و مؤلفه‌ها می‌باشد.

۱۹تبیین و تحلیل مفهوم دین
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: خرداد- شماره ۳۰، سال
تعداد صفحات: ۲۵
نوشتار حاضر، بعد از بیان مفاهیم و تعاریف ارائه شده در باب ماهیت دین، به این جمع‌بندی خواهد رسید که با این تعاریف و دیدگاهها، تبیین و تحلیل جامع و مانع در این زمینه، غیرقابل وصول است. در عین حال، بخشی از ابعاد و جنبه‌های گوناگون دین، در این دیدگاهها بیان شده است. نگارنده در ادامه، با بررسی برخی از تقسیمات مطرح درباره دین، بر این نکته تأکید دارد که کثرت شرایع با وحدت ادیان تنافی ندارد.

۲۰ماهیت گزاره های اخلاقی از دیدگاه استاد جوادی آملی
اطلاعات انتشار: مهر- شماره ۴۶، سال
تعداد صفحات: ۱۳
می‌توان گفت: تبیین ماهیت گزاره‌های اخلاقی (این که گزاره‌های اخلاقی اخباری است یا انشایی)، مهم‌ترین مسأله در فلسفه اخلاق است، به طوری که بیشتر مسائل مهم و اساسی فلسفه اخلاق، و حتی مکاتب مختلف آن، مبتنی بر نوع تبیین این مسأله است. آنچه در ذیل می‌آید، بیان ماهیت و ویژگیهای گزاره‌های اخلاقی از منظر استاد جوادی آملی است.

۲۱بررسی اثر تغذیه الیاف موثر فیزیکی بر دستگاه گوارش گاوهای شیری
اطلاعات انتشار: دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۵
دیواره سلولی مواد خوراکی به دو بخش دیواره سلولی موثر و دیواره سلولی موثر از نظر فیزیکی تقسیم میشود. دیواره سلولی موثر با تامین حداقل الیاف مورد نیاز، درصد چربی شیر را در حد مناسب حفظ میکند. نقش الیاف موثر فیزیکی به مشخصه ی فیزیکی دیواره سلولی (بر اساس اندازه ذرات) مربوط می شود که فعالیت جویدن و ماهیت دو فازی محتویات شکمبه ای را متاثر می سازد و در واقع باعث تشکیل لایه ی علوفه در سطح مایعات شکمبه می گردد که تحریک نشخوار و نگهداری حرکات طبیعی شکمبه را در پی خواهد داشت.

۲۲بررسی رابطه خورند دوغاب و نفوذ پذیری ساختگاه سد کوار
اطلاعات انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۷
تزریق ازمایشی مرحله ایی از مطالعا ت اولیه است که از نظر ماهیت تفاوت چندانی با تزریق معمولی ندارد هدف از اجرای عملیات تزریق آزمایشی در تکیه گاهها بررسی تزریق پذیری سازندهای رازک واسماری و به دست آوردن معیارهای لازم برای اجرای پرده تزریق دراین نهشته هاست. پارامترهای بدست آمده از نتایج تزریق آزمایشی نظیر میزان عملکرد مسیر انتخاب شده جهت اجرای عملیات بررسی آرایش ، و فواصل گمانه های تزریق، تعیین فشار شکست و فشار مجاز تزریق، مقدار خورند دوغاب و بررسی آنها با نتایج آزمایش فشار آب (WPT) به منظور کسب اطلاعا ت در مورد تزریق اصلی می باشد.

۲۳معمای فیبرولیت : مطالعه پیدایش و تنوع فیبرولیت ها در سنگهای دگرگونی و پلوتونیک منطقه همدان
اطلاعات انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۷
در منطقه همدان ، فیبرولیت در سنگهای دگرگونی ناحیه ای و مجاورتی متعدد و همچنیندر برخی از سنگهای پلوتونیک و رگه ای یافت می شود. معمولا فیبرولیت در داخل یا اطراف کانی های دیگر مانند گارنت، کردیریت، کیانیت ،سیلیمانیت، بیوتیت، فلدسپار و همچنین در زمینه سنگها هسته بندی نموده است. ماهیت پرآلومین سنگها و کانی هایی که با تشکیل فیبرولیت ها مرتبط بوده اند و تغییرات گرمایی سریع و احتمالا حضور فازهای سیال در مجاورت توده های نفوذی عوامل اصلی برای تشکیل فیبرولیت ها در این سنگها بوده اند.

۲۴سبک دگرشکلی در جنوب گسل ترود، جنوب دامغان
اطلاعات انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۷
در منتهی الیه شمال شرقی کویر بزرگ یا کویر نمک و درجنوب گسل ترود، ساختارهایی در سنگهای ائوسن و نئوژن دیده می شود که در نگاه نخست با توجه ماهیت تبخیری رسوبات نئوژن و برجستگی بالش مانند منطقه نسبت به اطراف به نظر می آید که حاصل دیاپیریسم باشند. مطالعات ما نشان میدهد که یک فاز فشردگی منطقه ای د راواخر میوسن سبب دگرشکلی فشارش لغزشی ( ترافشارش) در راستای گسل ترود گردیده و این دگرشکلی به جنوب گسل ترود منتقل شده و موجب چین خوردگی و گسلش در مجموعه سنگهای ائوسن و نئوژن شده است.

۲۵پتروگرافی و ژئوشیمی منشورهای بازالتی جنوب غرب کلیبر ( آذربایجان خاوری)
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۶
براساس مطالعات ژئوشیمی سنگهای بازالتی منطقه دارای ماهیت آلکالن با گرایش سدیک می باشند و از عناصر LREE غنی شدگی و از عناصر HREE تهی شدگی نشان میدهند.شواهد پتروگرافی و ژئوشیمیایی دال بر دخالت پدیده های تفریق و آلودگی و ذوب پوسته قاره ای در تشکیل سنگهای بازالتی است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۲۷۵ نتیجه