۱رابطه بین تخریب و تراکم خاکدانه ها در خاک کشاورزی مارنی تحت تاثیر قطرات باران
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
خاک های مارنی از جمله خاک های حساس به فرسایش آبی هستند. قطرات باران نقشی مهم در تخریب کیفیت فیزیکی خاک دارند. این تحقیق به منظور بررسی تخریب خاکدانه ها و تراکم خاک با استفاده از شبیه ساز باران در خاک کشاورزی مارنی در سال 1389 در زنجان انجام شد. برای این منظور جعبه های محتوی خاکدانه در ابعاد زمانی مختلف (صفر، 5\7، 15، 5\22، 30، 5\37، 45، 5\52 و 60 دقیقه) زیر باران قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش مدت بارندگی، میزان تخریب خاکدانه ها و تراکم خاک به طوری معنی دار (001\0>P) افزایش یافتند. بین میزان تراکم خاک و تخریب خاکدانه ها رابطه معنی دار مثبت (001\0>P ،93\0=2R) وجود داشت

۲تاثیر شدت–مدت بارندگی بر فرسایش پاشمانی–یک مقاله مروری
اطلاعات انتشار: دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، سال
تعداد صفحات: ۷
فرسایش خاک و اثرات مرتبط با آن یکی از مشکلات بزرگ زیست محیطی جهان میباشد، که اثرات بیولوژیکی، فیزیکی وشیمیایی آن هم در درون منطقه و هم در بیرون منطقه قابل اغماضس نیست. شناخت عوامل و فرآیندهای مؤثر بر فرسایش خاک در یک منطقه در ارائه راهکاری برای حفاظت خاک و محیط زیست سالم ضروری میباشد. اگرچه فرآیندهای فرسایش و عوامل مؤثر بر آن تاکنون مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند؛ اما تحلیل چگونگی و میزان تأثیر مهمترین خصوصیات بارندگی شامل شدت و مدت بارندگی به عنوان دو پارامتر مهم در فرسایش پاشمانی و همچنین تحلیل همزمان این دو عامل و بررسی اثر متقابل آنها در جهان و بویژه ایران کمتر مورد ارزیابی قرار گرفته است. لذا هدف این پژوهش مرور و جمع آوری مطالعات گذشته تا اکنون است تا بتوان به این طریق با نگاهی جامع بهترین شیوه را جهت شناخت و کنترل فرسایش دریافت و به این ترتیب گامی مهم در جهت مدیریت پایدارعرصه های طبیعی برداشت.

۳تغییر میزان نرخ پاشمان در شدت ها و مدت های مختلف بارندگی در خاک های مارنی
اطلاعات انتشار: فصلنامه پژوهش هاي فرسايش محيطي، چهارم،شماره۱۵، ، سال
تعداد صفحات: ۱۳
فرسایش پاشمانی اولین مرحله در فرآیند فرسایش شناخته شده که نتیجه ی بمباران سطح خاک بوسیله ی قطرات باران است. جدا شدن ذرات خاک توسط قطرات باران و انتقال ذرات جدا شده توسط رواناب، دو فرآیند پایه ای فرسایش خاک می باشند. در این تحقیق به بررسی تاثیر مقادیر مختلف شدت بارش بر روی مقدار فرسایش پاشمانی در سه مدت زمان بارندگی 10 ، 20 و 30 دقیقه با استفاده از باران ساز FEL3 در آزمایشگاه بر روی خاک مارن پرداخته شد. پس از کالیبراسیون باران ساز و توزین نمونه ها در آون، نمونه ها در زیر باران شبیه سازی شده با شدت های 60 ، 90 و 120 میلی–متر بر ساعت برای مدت های 10 ، 20 و 30 دقیقه قرار گرفت. بعد از اتمام بارش، نمونه ها مجدداً برای مدت 24 ساعت در آون با دمای 105 درجه ی سانتی گراد قرار داده شد تا وزن ثانویه ی آن ها محاسبه شود. نتایج حاکی از آن است که بین مقادیر مختلف شدت و مدت بارندگی بر افزایش میزان فرسایش پاشمانی اختلاف معنی دار وجود دارد. اما اثر متقابل دو فاکتور شدت و مدت بر میزان پاشمان اختلاف معنی دار نداشت. با تداوم بارندگی، میزان پاشمان در شدت های های مختلف به دنبال تخریب خاکدانه ها افزایش یافت به گونه ای که در شدت 120 میلی متر در ساعت و زمان 30 دقیقه بیشترین میزان پاشمان مشاهده شده است. هم چنین نتایج نشان داد که در مدت زمان 20 دقیقه از شروع بارش در هر سه شدت، بدلیل ایجاد لایه سطحی از آب بر روی خاک، هر چند میزان فرسایش پاشمانی افزایش پیدا کرده است اما این افزایش معنی دار نبود.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه