۱مدل سازی مساله چند هدفه انتخاب تامین کننده با در نظرگرفتن همزمان منافع خریدار و تامین کنندگان
اطلاعات انتشار: نشريه مهندسي صنايع (دانشکده فني دانشگاه تهران)، مهر, دوره  ۴۴ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۶
امروزه توجه به منافع تامین کنندگان در استراتژی های مدیریت زنجیره تامین، یکی از عوامل کلیدی موفقیت برای ارتباط بلندمدت و راهبردی با تامین کنندگان است. بدین سبب محققان، مدل های هماهنگی زنجیره تامین را در پاسخ به این نیاز توسعه داده و راهبرد برنده– برنده را به عنوان یکی از اهداف این نوع مدل ها مطرح کرده اند. با تعمیم این راهبرد به یک مساله انتخاب تامین کننده، تغییر نگرشی صورت خواهد گرفت که در آن تولیدکنندگان (خریداران) به جای اینکه فقط به افزایش سود خود توجه داشته باشند، منافع تامین کنندگان را نیز مد نظر قرار می دهند. در این مقاله برای ایجاد هماهنگی بین خریدار و تامین کنندگان در یک مساله انتخاب تامین کننده، یک مدل چندهدفه با سه هدف از جنس هزینه، کیفیت و تحویل به موقع پیشنهاد شده است. «حداکثر کردن تعداد محصولات سالم دریافت شده» به عنوان هدف کیفیت و «حداقل کردن تعداد تاخیرات» به عنوان هدف تحویل به موقع در نظر گرفته شده است. هزینه زنجیره تامین در برگیرنده هزینه های خریدار و تامین کنندگان است و در آن هزینه سفارش دهی، خرید، نگهداری موجودی، جبران تاخیرات و جبران خرابی ها مورد توجه قرار گرفته است. مدل ارائه شده، یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح آمیخته است که برای به دست آوردن مجموعه جواب های موثر آن، یک روش ابتکاری توسعه داده شده است. نتایج حل مدل نشان می دهد که در یک مساله انتخاب تامین کننده، استفاده از مدل هماهنگی بین خریدار و تامین کننده نسبت به حالتی که از این مدل استفاده نمی شود، منافع بیشتری را عاید زنجیره تامین می کند.

۲مدل سازی و حل مساله چندهدفه بازپرسازی موجودی در مراکز توزیع با در نظرگرفتن موعد تحویل و محدودیت ظرفیت
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد، بهار و تابستان, دوره  ۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۳استفاده از روش تجزیه بندرز برای حل مدل جامع دوسطحی دوهدفه زمان بندی نشست و برخاست هواپیماها و تخصیص گیت در فرودگاه تحت عدم قطعیت
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۹
امروزه با توجه به رشد روزافزون تعداد پروازها که فرودگاه های جهان را با حجم بالایی از آن ها در بازه های زمانی بسیار کوتاه روبرو ساخته است، مسئله مدیریت، تخصیص و زمان بندی این پروازها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار گشته است. در این تحقیق، برای نخستین بار تخصیص و زمان بندی گیت ها و باندهای نشست و برخاست فرودگاه به طور همزمان بادرنظر گرفتن عدم در دسترس بودن برخی باندها مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور یک مدل ریاضی جامع دوهدفه که تمامی پارامترها و متغیرهای تصمیم مربوط به مسائل دو حوزه تخصیص باند و تخصیص گیت را دربر می گیرد، معرفی شده است. همچنین، با توجه به وجود پارامترهای غیرقطعی ورودی این نوع مسائل دنیای واقعی، برای رویارویی با این جنبه در این مقاله از برنامه ریزی فازی استفاده شده است. یکی از نوآوری های این تحقیق ارائه مدل خطی به صورت دوسطحی است. تابع هدف پیشرو، مجموع زمان های تأخیر برای استفاده از باند و جهت قرارگرفتن در گیت برای کلیه هواپیماها بر اساس اهمیت هریک از آنها را کمینه می کند. مجموع مسافتی که کلیه مسافرین در ترمینال فرودگاه طی نمایند بر اساس تابع هدف پیرو کمینه می شود. الگوریتم تجزیه بندرز برای حل مدل پیشنهادی بکار گرفته شده است. از داده های تجربی برای اعتبار سنجی و کاربردی بودن مدل ارائه شده، استفاده شده است. نتایج محاسباتی نشان دهنده ی اثربخشی و کارا بودن مدل پیشنهادی است و صرفه جویی قابل توجهی در هزینه ها را به دست آورده است.

۴یک مدل چندهدفه ترای مساله مکان یاتی مسیریاتی انثارها تا در نظر گرفتن نگرانی های زیست محیطی و حل توسط الگوریتم ژنتیک تا مرته سازی نامغلوب
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی، سال
تعداد صفحات: ۲۰
این مقاله با ارائه مدلی به طور همزمان به انتخاب انبارهای یک واحد تولیدی و مسیریابی وسایل نقلیه می پردازد. یک مدل برنامه ریزی ریاضی جهت بهینه سازی همزمان جاپایی انبارها و مسیریابی وسایل نقلیه و حل توسط روش فراابتکاری ارائه شده است. مدل پیشنهادی دوهدفه در این مقاله با درنظر گرفتن تمامی هزینه ها ضمن کاهش در هزینه های حمل و نقل و انبار داری باعث کاهش در مسافت سفر نیز شده است. شرکت تولیدی در گره شماره یک قرار دارد و توزیع از آنجا شروع می شود و وسایل نقلیه می توانند در صورت افزایش مازاد ساعت کاری با توقف در ایستگاه های توقفی– خدماتی با استراحت، سوخت گیری و غیره ادامه مسیر را طی نمایند. تابع هدف اول کمینه سازی هزینه ها و تابع هدف دوم کمینه سازی میزان عوامل آلاینده محیط زیست را نشان می دهد. با درنظر گرفتن هزینه اضافه کاری برای راننده انعطاف پذیری مدل برای تخصیص وسایل نقلیه به مسیر ها بالا رفته و با درنظر گرفتن مراکز خدماتی– توقفی میزان زمان مفید حرکت یک وسیله نقلیه افزایش یافته است. زمان طی کردن مسیر (زمان سرویس دهی) نیز کوتاه تر شده که خود باعث کاهش مصرف سوخت، کاهش استهلاک وسیله نقلیه و کاهش تولید گازهای الاینده مضر برای محیط زیست نیز می شود. برای حل مدل از روش فراابتکاری الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب استفاده شده است که مدت زمان پاسخگویی برای تعداد گره های بالا را به میزان بسیار قابل توجهی کاهش می دهد و نتایج حل را در مقایسه با سایر روش ها با نزدیکی بیشتری ارائه می کند.

۵مدل سازی و حل مساله چندهدفه بازپرسازی موجودی در مراکز توزیع با درنظرگرفتن موعد تحویل و محدودیت ظرفیت
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه پژوهشهاي مهندسي صنايع در سيستمهاي توليد، اول،شماره۱، بهار و تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۱
درصنایع بزرگ، حجم کالاهای مورد استفاده در چرخه تولید بسیار زیاد بوده و معمولاً بسیار سرمایه بر هستند. از این رو در سیستم های تولیدی و مخصوصاً سیستم­های توزیع برنامه ریزی بازپرسازی انبارها، مراکز توزیع و حتی قفسه های فروش محصول در کنار مسائل مرتبط با حمل و نقل مواد بسیار حائز اهمیت خواهد بود. هدف اصلی این مقاله ارائه مدلی چندهدفه در حوزه بازپرسازی موجودی با درنظر گرفتن موعد تحویل در چرخه تصمیم گیری می باشد و همزمان تعداد دفعات بازپرسازی و مقدار بازپرسازی تعیین می شود. این مدل برای بازپرسازی موجودی انبار یک توزیع کننده با سیستم سفارشی توسعه یافته و دو هدف بازپرسازی و هزینه را مدنظر قرار داده است. محدویت ها نیز ناظر بر ظرفیت انبار و محدودیت های سفارش دهی است. مساله با روش های استاندارد برنامه ریزی چندهدفه در فضای گسسته و پیوسته حل شده و دو تحلیل به صورت «تغییر تعداد بازپرسازی» و «تغییر نسبت هزینه نگهداری و کمبود» انجام شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش تعداد بازپرسازی، هزینه سیستم افزایش یافته است و همچنین در تعداد مشخصی از بازپرسازی با افزایش تعداد دفعات، به دلیل افزایش هزینه های ناشی از انجام بازپرسازی غیرضروری، جهش قابل توجهی در هزینه ها رخ می دهد. همچنین با افزایش هزینه نگهداری و کاهش هزینه کمبود، مجموع موجودی ها در پایان دوره ها کاهش می یابد.
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه