۱بررسی خواص مکانیکی بتن سبک ساز های با استفاده از مصالح موجود در ایران و میکروسیلیس
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
کاهش وزن مردة ساختمان و استفاده از بتن هایی با وزن مخصوص کمتر از ١٩٠٠ کیلوگرم بر متر مکعب و مقاومت فشاری بیش از ١٧ مگاپاسکال در ساز ههای بتن مسلح، همواره مورد توجه بسیاری از مهندسین طراح بوده است. در این راستا نیز مطالعات متنوعی در سطح جهان صورت گرفته است؛ ولی علیرغم تمامی این تحقیقات تاکنون بتن سبک جایگاه خود را در ساخت سازه های بتن آرمه در کشور ایران پیدا ننموده است. مقالة حاضر به ارزیابی خواص مکانیکی و فیزیکی بتن سبک ساز دای با استفاده از دو نوع مصالح سبک موجود در ایران می پردازد. در این مقاله ضمن بررسی تاثیر نوع بر رفتار مکانیکی این بتن ارزیابی می شود. همچنین W\C درشت دانة سبک بر روی خواص مکانیکی بتن سبک، اثرات تغییر تاثیر استفاده از افزودنی هایی نظیر میکروسیلیس بر خواص مکانیکی بتن سبک نیز مورد توجه قرار می گیرد

۲استفاده از سبک دانه های پوزولانی (پامیس) تفتان و سیمانهای پوزولانی کارخانه سیمان خاش جهت تهیه بتن سبک
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۸
نیازگسترده و روز افزون جامعه به ساختمان ومسکن، ضرورت استفاده از روش ها ومصالح جدید را به منظور افزایش سرعت ساخت، سبک سازی، افزایش عمر مفید ونیز مقاوم نمودن ساختمان ها در برابر زلزله را بیش از پیش مطرح ساخته است . در این
راستا ارتقای سطح علمی وتخصصی جامعه مهندسی کشور وآشنایی با انواع مصالح جدید ساختمانی امری اجتناب ناپذیر است. مقاله حاضر که با هدف آشنایی با مصالح سبکدانه ای موجود در کوه آتشفشانی تفتان وخصوصیات آنها ارایه می گردد، می تواند زمینه استفاده از مصالح موجود را در بخش های مختلف از جمله در صنعت ساختمان سازی فراهم سازد. در این مقاله خواص بتن سبک ساخته شده با سبکدانه های طبیعی پامیس ومحدوده کاربرد آن مورد بررسی قرار می گیرد. سبکدانه های طبیعی شامل پامیس وتوف در دامنه های کوه تفتان به میزان زیادی یافت می شوند .در حال حاضر تنها زمینه مصرف این سبکدانه ها به صورت ذرات پودرشده، در صنعت تولید سیمان های پوزولانی می باشد. از آن جایی که استفاده از سبکدانه های طبیعی ارزان ترین، سریع ترین وساده ترین روش برای ساخت بتن سبک است می توان با بهره گیری از پتانسیل ها ی موجود در منطقه از جمله استفاده از سبکدانه های پوزولانی (از نوع پامیس )وبا احداث صنایع جنبی در مجاورت کارخانه سیمان خاش، نسبت به تولید بتن سبک به صورت بتن های آماده، پانل، انواع بلوک های سقفی ودیواری وهمچنین قطعات زیباسازی و… مبادرت نمود.

۳تولید آجر سبک با استفاده از زغال سنگ کم عیار
اطلاعات انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
امروزه تولید و بکارگیری مصالح ساختمانی سبک و در عین حال عایق صوت و حرارت به سرعت رو به گسترش است و در این زمینه آیین نام هها و ضوابطی نیز از طرف سازمانهای مربوطه تعریف و برخی از آنها اجرایی شده است . تحقیق حاضر با توجه به موارد فوق و با هدف استفاده از زغالسنگ های کم عبار استان آذربایجان غربی انجام شده است . در اجرای این تحقیق دو نمونه از زغالسنگ های کم عیار استان با درصد خاکستر متفاوت انتخاب و آجرهایی با صفر، ۱۰، 20 و 30 درصد زغال تهیه و در ، مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی مورد پخت قرار گرفت . آزمایشات برای اندازه گیری تخلخل، وزن مخصوص، مقاومت فشاری تک محوری، تست برزیلی و مقاومت خمشی بر روی نمونه ها انجام و نشان داد که با افزایش درصد زغالسنگ مصرفی در آ جرها، تخلخل با روند ثاب تی افزایش و مقاومت ها و وزن مخصوص کاهش می یابد. بررسی نتایج حاصل و مقایسه آنها با استانداردهای مربوطه نشان می دهد که می توان آجرهای تولیدی را در بخش های مختلف ساختما ن ها بکار برد، ضمن اینکه زغال موجود در ترکیب آجر به دلیل داشتن ارزش حرارتی قابل توجه می تواند در صرفه جویی هزینه های سوخت کور ههای آجرپزی نیز مؤثر باشد.

۴روشهای سبک سازی و مزایای مصالح سبک در بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان
اطلاعات انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه بحث مقاوم سازی و بهبود عملکرد ساختمان در برابر زلزله یکی از مباحث مهم می باشد. با توجه به زلزله های اخیر در کشورمان ایران و خسارات وارده، ارائه راهکارهای مناسب در جهت ساخت و سازهای آینده برای کاهش خسارات مالی و جانی ضروری به نظر می رسد. یکی از روشهای مناسب در کاهش نیروی زلزله کاهش جرم سازه و سبک سازی می باشد که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی روشهای سبک سازی و معرفی مصالح سبک با عملکرد مناسب پرداخته شده است.

۵معماری سبک راهکاری برای ایمنی لرزه ای
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس سازه و معماری، سال
تعداد صفحات: ۱۱
امروزه سبک سازی یکی از مفاهیم کاربردی در زمینه ایمنی لرزهای به شمار می رود. اصلی ترین هدف سبک سازی در ساختمان ها، کاهش نیروهای وارده به ساختمان در هنگام وقوع زلزله است. برای رسیدن به این هدف باید سبک سازی هم در عناصر سازهای و هم در عناصر غیر سازهای یک ساختمان لحاظ شود. به طور کلی مفهوم سبک سازی در ساختمان ها را می توان از دو دیدگاه مجزا بررسی کرد، یکی استفاده از مصالح سبک بجای مصالح سنگین و سنتی در ساخت و ساز و دیگری طراحی بهینه سیستم سازه ای ساختمان بدون در نظر گرفتن وزن مصالح سازه که نتیجه آن کاهش وزن ساختمان خواهد شد. بر پایه این دیدگاه در این مقاله سعی شده است تا از منظر مباحث تکنولوژی معماری راهبردهای دستیابی به روش های ساخت ساختمان های سبک و در عین حال ایمن در برابر زلزله از جوانب مختلف بررسی شود. این بررسی در زمینه های انتخاب مصالح و سیستم های المان های غیر سازهای سبک و با عملکرد مناسب ، استفاده از مصالح سازهای سبک ، که نسبت مقاومت به وزن بالایی داشته باشند و استفاده از سیستم های سازهای سبک ، انجام شده است و همچنین در هر بخش سعی شده مزایا و معایب روشها و مصالح مورد بحث قرار گیرد. در نهایت هدف از این بررسی های انجام شده، دستیابی به راهکارهایی است که مدیران و طراحان را در مسیر یک طراحی ایمن و اقتصادی یاری کند؛ به طوریکه ساختمان طراحی شده به نقطه بهینه ای از ایمنی لرزه ای و خواست های دیگر دست یابد.

۶تاثیر ملاحظات طرح و مصالح سبک در ایمنی ساختمان در برابر سوانح طبیعی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه، سال
تعداد صفحات: ۱۴
امروزه سبک سازی یکی از مفاهیم کاربردی در زمینه ایمنی لرزه ای به شمار می رود . اصلی ترین هدف سبک سازی در ساختمان ها، کاهش نیروی وارده به ساختمان در هنگام وقوع زلزله است. برای رسیدن به این هدف باید سبک سازی هم در عناصر سازه ای و هم در عناصر غیر سازه ای یک ساختمان لحاظ شود. سبک سازی در قسمت غیرسازه ای به معنی کاهش وزن المانهای جداگر و پانلهای نما، مصالح مصرفی در دیوارهای خارجی و داخلی، کاهش وزن کف و سقف و استفاده از مصالح سبکتر در این قسمت ها می باشد . در ساختمان های متداول در ایران ، وزن عناصر غیر سازه ای از وزن عناصر سازه ای بیشتر می باشد . بنابراین برای سبک سازی توجه به اجزای غیر سازه ای یک ساختمان که معمولا " قسمت بیشتری از وزن یک بنا را تشکیل می دهند، مهم تر از بخش اجزا سازه ای می باشد.در این مقاله با توجه به ضرورت و راهکارهای کاهش وزن ساختمان، ملاحظاتی جهت طرح و ساخت عناصر غیرسازه ای ساختمان در زمینه های انتخاب مصالح و سیستم اجزای غیرسازه ای سبک با عملکرد مناسب و استفاده از مصالح سازه ای سبک ارائه شده است. که توجه به آنها گامی به سوی حفظ وبهره وری منابع ، مواد ، انرژی وحفظ سرمایه ها وثروت ملی خواهد بود.

۷تاثیر وزن مخصوص دانه های رسوب بر آبشستگی اطراف پایه
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
عمده آزمایشاتی که در زمینه آبشستگی اطراف پایه های پل در آزمایشگاه انجام می گیرد از رسوبات طبیعی با چگالی 2\65gr\cm3 استفاده می شود و این موضوع مشکلاتی را نظیر زمان طولانی آزمایشات بهمراه دارد. در این مقاله تاثیر وزن مخصوص دانه های رسوب بر آبشستگی اطراف یک پایه مورد بررسی قرار گرفته است بر این اساس در یک آزمایش آبشستگی علا وه بر مصالح طبیعی از مصالح سبک با چگالی 1\05gr\cm3 نیز استفاده شد و نتایج آنها با هم مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد در شرایط یکسان برای رسیدن به حداکثر مقدار آبشستگی، زمان آزمایش در حالت مصالح سبک به شدت کاهش می یابد.

۸فن آوری نوین پلی‌ون در صنعتی سازی ساختمان های سبک
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های مشکل مسکن در کشور گرایش به تولید صنعتی ساختمان می‌باشد تا علاوه بر رعایت استانداردها و ضوابط مهندسی طراحی ساختمان در شرایط مختلف اقلیمی و لرزه‌خیزی کشور باعث افزایش سرعت اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن شود. از آنجائیکه بیشتر مناطق ایران جزء نواحی لرزه‌خیز قرار دارد لذا احداث ساختمانهای سبک و مقاوم در برابر زلزله از اهمیت به سزایی برخوردار است. مطالعه حاضر ضمن بررسی شیوه‌های ساخت و ساز سبک صنعتی نسبت به معرفی روش نوین پلی‌ون به عنوان یک روش مؤثر و کارآمد در تولید ساختمانهای سبک پیش‌ساخته اقدام نموده و مزایا و معایب آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. روش نوین پلی‌ون در خانواده ساختمان‌های فولادی سردنود شده قرار گرفته که با ایجاد برخی قابلیت‌ها و نوآوریها، ارتقاء پیدا کرده که می‌توان به پر نمودن دیوارهای تو خالی با مصالح سبک، استفاده از اتصالات پیچ و مهره‌ای، سازگاری با مصالح مرسوم ساخت و ساز و سهولت نصب و اجراء بدون تجهیزات و ماشین آلات سنگین اشاره نمود. تولید صنعتی به این روش و ارتقاء کیفیت تولید باعث ایجاد تضمین کیفیت ساختمان و کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری ساختمان در حین بهره‌برداری می‌گردد. در این مقاله ضمن مروری بر سیستم سازه‌ای ساختمانهای پلی‌ون جهت انتقال بارهای ثقلی و جانبی و روشهای طراحی آن، به منظور مقایسه اقتصادی تولید این نوع ساختمان نسبت به ساختمانهای متداول، یک تحلیل اقتصادی بهمراه معرفی عوامل موثر در کاهش هزینه ارائه شده است. بر اساس نتایج بدست آمده بار جانبی از یک کاهش حداقل 20درصدی برخوردار بوده و مصالح مصرفی سازه نیز تا سقف 50 درصد کاهش می‌یابد.

۹طرح وساخت قابل سبک فولادی (LSF )
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش مقاوم سازی و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۸
[فایل اصل مقاله دارای مشکل است]
امروزه سبک سازی یکی از مفاهیم کاربردی در زمینه ایمنی در زمان وقوع زلزله به شمار می رود. اصلی ترین هدف سبک سازی در ساختمان ها، کاهش نیروی وارده به ساختمان در هنگام وقوع زلزله است برای رسیدن به این هدف باید سبک سازی هم در عناصر سازه ای و هم در عناصر غیرسازه ای یک ساختمان لحاظ شود در اکثر ساختمان ها درایران وزن عناصر غیرسازه ای از وزن عناصر سازه ای بیشتر می باشد بنابراین برای سبک سازی توجه به اجزای غیرسازه ای یک ساختمان که معمولا قسمت بیشتری از وزن یک بنا را تشکیل می دهند مهمتر از بخش اجزا سازه ای می باشد دراین مقاله با توجه به ضرورت و راهکارهای کاهش وزن ساختمان، ملاحظاتی جهت طرح و ساخت قابل سبک فولادی (LSF) با استفاده از مصالح سازه ای سبک ارائه شده است که توجه به آنها می توان گام بلندی درجهت حفظ و بهره وری منابع، مواد، انرژی و حفظ سرمایه ها و ثروت ملی و جلوگیری از تلف شدن انرژی برداشت

۱۰HSE وتاثیر فن آوریهای نوین ساخت در کاهش حوادث
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی ایمنی ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۰
دردنیای امروز تحولات سریع تکنولوژیک وتغیر ی و افزایش الگوهای مصرف ، نیازهای سریع تولید را به دنبال دارد . این تحولات پرداختن به موضوعات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست را به یکی ازاولویت های جوامع امروز تبدیل نموده است

۱۱تعیین خواص بتن سبک غیر سازه ای ساخته شده با پوکه معدنی لیکا
اطلاعات انتشار: همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۷
با توجه به اینکه بخش عمده ای وزن ساختمان ها را اجزای غیرسازه ای تشکیل میدهند کاهش وزن این اجزا تاثیر بسزایی درکاهش وزن ساختمان ها دارد استفاده ا زمواد و مصالح روز یک امر بدیهی و استاندارد در صنعت ساختمان می باشد با توجه به زلزله خیز بودن ایران و قرار گیری آن برروی کمربند زلزله نیاز است که از مصالح سبکتر استفاده شود. دراین مقاله خواص بتن ساخته شده با پوکه معدنی لیکا جهت مصارف غیرسازه ای در چندین طرح اختلاط با هم بررسی شده است.

۱۲مدیریت بکارگیری مصالح نوین سبک توام باسیستم طراحی مناسب در ساختمان های بتنی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث، سال
تعداد صفحات: ۱۳
افزایش جمعیت و محدودیتهایی از قبیل مصالح و زمین در موقعیتهای مناسب لزوم استفاده از ساختمانهای مرتفع، تقسیم–بندی فضای داخلی در ابعاد کوچکتر، بهرهوری هر چه بیشتر و بهتر از فضا را ایجاب میکند استفاده نامناسب از سیستمهای باربرثقلی و جانبی و استفاده از مصالح نامناسب سبب بالا رفتن وزن سازه میشود که در پی آن نیروهای ثقلی و جانبی و به تبع آن ابعاد المانهای تیر و ستون افزایش مییابد. لذا نتایج حاصل از تحلیل گزینههای متفاوت نشان میدهد که استفاده از مصالحسبک و بکارگیری سیستمهای باربر جانبی و ثقلی مناسب موجب صرفه جویی در مصالح، بهرهوری بیشتر از فضاهای داخلی و در نتیجه کاهش هزینهها خواهد شد. بدین منظور یک نمونه ساختمان بتن مسلح با حالتهای مختلف سیستم باربر ثقلی و جانبی و همچنین مصالح مختلف از نظر وزن در نظر گرفته شده است. اثرات تغییر سیستم و همچنین مصالح مختلف در سبکسازی سازه لحاظ شده و نتایج ان با هم مقایسه شده است.

۱۳بررسی تغییرات پارامترهای مقاومتی خاک های دانه ای مخلوط با خرده لاستیک، به روش اجزای مجزا DEM
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۷
خاک های دانه های مخلوط با خرده لاستیک به دلیل خاصیت تراکم پذیری کنترل شده و همچنین وزن سبک آن ها به طور گسترده ای در صنعت مهندسی عمران و سازه های ژئوتکنیکی به کار گرفته شده اند. تغییرات نسبت و شرایط اختلاط خرده لاستیک های بازیافتی و خاک های ماسه ای بهتغییر در مقاومت مصالح مخلوط می انجامد. مطالعات آزمایشگاهی گوناگونی جهت معرفی و ارائه نسبت اختلاط بهینه خرده لاستیک و ماسه انجامپذیرفته است چرا که تعیین این نسبت به منظور دستیابی به بیشترین ظرفیت باربری و مناسب ترین تراکم ایجاد شده ضروری به نظر می رسد. یکی از می باشد که دارای قابلیت شبیه سازی خاک به صورت (DEM) روش های عددی نوین در بررسی رفتار خاک های دانه ای، روش اجزای مجزا مجموعه ای از ذرات است. در پژوهش پیش رو، با کمک این روش، مخلوط دانه های ماسه و خرده لاستیک شبیه سازی شده است. در این مقالهیک توده شامل بیش از 1000 دانه به روش اجزای مجزا به صورت دوبعدی شبیه سازی شده و در فشار همه جانبه ی 200 کیلو پاسکال تحت آزمون دو محوری Biaxial) قرار گرفته است. در نتایج دیده می شود که با افزودن به ترتیب 10 و 30 درصد وزنی خرده لاستیک به مجموعه فقط شامل ماسه، زاویه اصطکاک داخلی حدود 2\5,5\6درجه افزایش می یابد.

۱۴مطالعه و بررسی استفاده از خاکستر مواد معدنی به عنوان مصالح ساختمانی جدید در سبک سازی ساختمان ها
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف از این تحقیق بررسی خاکستر مواد معدنی جهت استفاده در تولید بتن برای افزایش دوام بتن و مقاومت آن در برابر حملات مواد مخرب شیمیایی و همچنین کاهش وزن آن جهت تولید مصالح سبک و مقاوم می باشد. روش تحقیق به اینصورت است که جهت تولید خاکستر از مواد زاید محصولات کشاورزی مانند پوسته و ساقه برنج، پوسته و غلاف برگ ارزن هندی یا همان نیشکر چینی، غلاف برگ گندم و ... و همچنین خاکستر بادی تولید شده از سوخت زغال سنگ استفاده می شود و مورد پردازش قرار می گیرد که عوامل و پارامترهای پردازش آنها از جمله مقدار فعال کننده های شیمیایی و شرایط مختلف پخت مانند: دما، وزن و رطوبت می باشد که مورد بررسی قرار می گیرد نتایج نشان دهنده این است که مواد تولید شده در حالت ترکیب آب، سلیکات سدیم و مواد خاکستر در دمای 80 درجه سانتیگراد و در مدت زمان 24 ساعت جهت افزایش مقاومت بتن در حالت های مورد انتظار تاثیر قابل قبولی داشته است

۱۵تاثیر متقابل فن آوری های نوین وHSEبر مخاطرات ساخت
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی، سال
تعداد صفحات: ۹
دردنیای امروز تحولات سریع تکنولوژیک وتغیر ی و افزایش الگوهای مصرف ، نیازهای سریع تولید را به دنبال دارد. این تحولات پرداختن به موضوعات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست را به یکی ازاولویت های جوامع امروز تبدیل نموده استHSEعلمی است که در بر گیرنده سه مفهوم بهداشتhealth)ایمنیsafety)و محیط زیستenvironment)می باشد. در این علم ، توجه به نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی جوامع ، بهبود فرآیندهای کار درراستای تولید و بهره وری بهینه و دقت در موضوعات زیست محیطی به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار به عنوان سه اصل مهم جوامع انسانی مورد بررسی قرار می گیرد. یکی از مسایل مهم در ارتباط با ساختمان آسیب هایی است که چه در حین اجرا و چه بعد از آن به دلیل وقوع حوادث ، ایمنی انسان ها را به خطر می اندازد. حوادث حین کار و یا آسیب های ناشی از حوادث مانند زلزله عمدتا به سقوط مصالح سنگین ساختمانی بر میگردد. لذا سبک سازی ساختمان و استفاده از مصالح نوین و سبک، علاوه بر مزایای اجرایسریع و صحیح از مخاطرات و حوادث ناگهانی میکاهد و در صد این آسیب ها را به میزان حداقل کاهش میدهد. در این مقاله ویژگی های ساخت سنتی و نوین و مخاطرات احتمالی آنها مقایسه گردیده و در انتهامزایای بهره گیری از روشهای ساخت و مصالح نوین در جلوگیری و کاهش آسیب ها و افزایش ایمنی بر شمرده شده است.

۱۶گزارش اجمالی در معرفی فن آوری ساخت با مصالح سبک
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دان‍ش‌ ن‍م‍ا، سال
تعداد صفحات: ۸

۱۷سبکسازی یکی ازفناوریهای نوین درکاهش سهم نیروهای جانبی وارد برساختمانها
اطلاعات انتشار: سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، سال
تعداد صفحات: ۵
ازآنجایی که کشورماایران برروی نوارزلزله خیزآلپاید واقع شده است لذا به چهارمنطقه بزرگ زلزله خیزشامل کمربند زاگرس نواحی مرکزی و شرقی و آذربایجان و رشته کوههای البرز تقسیم شده است درطی سالیان گذشته وجود ساختارهای سست بنیاد وهمچنین زلزله های مهیب سبب وارد شدن خسارت سنگین جانی ومالی شده است امروزه فناوریهای نوین درتولید مصالح سبب جایگزینی مصالح سبک با مصالح سنتی سنگین تر شده است دراین تحقیق سعی شده است که با بررسی این جایگزینی فناوریهای نوین درمصالح سهم کاهش میزان نیروهای جانبی وارده برساختمان را درمقایسه با استاندارد 2800 ایران ویرایش سوم و چهارم مورد بررسی و ارزیابی قرارداده است قابل توجه است که دربررسی نتایج این تحقیق مشخص شده است که کاهش وزن ساختمان میتواند تاثیر بسزایی دراقتصاد و کاهش نیروهای جانبی موثربرسازه را داشته باشد
نمایش نتایج ۱ تا ۱۷ از میان ۱۷ نتیجه