۱بررسی تاثیر معنویت کارکنان بر رضایت شغلی آنها
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مقاله وابستگی معنویت و رضایت شغلی با انجام تحلیل میدانی صد نفر از کارکنان بانک ملت از طریق آزمون استقلال مورد بررسی قرار
گرفته است. با التزام به منافع معنویت در سه سطح فردی و گروهی و سازمانی در این تحقیق شش شاخص از هر سه سطح در نظر گرفته شده
است. پس از جمع آوری نتایج حاصل از پرسشنامه ها و تحلیل آنها نتیجه گیری و پیشنهادات نیز ارائه گردیده است.

۲تحلیل رابطه بین رهبری معنوی با کارآفرینی سازمانی
اطلاعات انتشار: همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی، سال
تعداد صفحات: ۱۷
رهبری عنوانی با کاربرد جهانی است و در نشریات مشهور و ادبیات علمی و تحقیقی مطالب زیادی درمورد آن آمده است به زعم فراوانی نوشته ها درباره رهبری هنوز هم محققان مردم را به یک کوشش جدی برای فهم آن دعوت می کنند.

۳مطالعه رهبری معنوی به عنوان عاملی اثرگذار بر کارافرینی در سازمان ها
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۲۲
رهبری عنوانی با کاربردی جهانی است و به رغم فراوانی نوشته ها درباره رهبری هنوز هم محققان مردم را به یک کوشش جدی برای فهم آن دعوت می کنند دراین تحقیق رهبری معنوی در یک مدل انگیزشی توسعه یافته است که چشم انداز امید، ایمان و عشق به نوع دوستی و بینش مشترک در محیط کار و بقا معنوی را در هم آمیخته است منظور از رهبری معنوی ایجاد و تحقق چشم انداز و همسانی ارزشها درماورای رهبری استراتژیک می باشد رهبری معنوی یا فراهم آوری بسترها و ایدئولوژی ها منجر به ایجاد شرایطی می گردد که سایر ویژگیهای مثبت سازمانی از قبیل سازمان یادگیرنده ، سازمان کارآفرین، سازمان دانشی و ... امکان ظهور می یابند.

۴تاثیر رهبری معنوی بر کارآفرینی در سازمان ها
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی، سال
تعداد صفحات: ۱۷
رهبری عنوانی با کاربرد جهانی است و به رغم فراوانی نوشته ها درباره رهبری هنوز هم محققان مردم را به یک کوشش جدی برای فهم آن دعوت میکنند. در این تحقیق رهبری معنوی در یک مدل انگیزشی توسعه یافته است که چشم انداز، امید\ ایمان و عشق به نوع دوستی و بینش مشترک در محیط کار و بقاء معنوی را در هم آمیخته است. منظور از رهبری معنوی ایجاد و تحقق چشم انداز و همسانی ارزش ها در ماورای رهبری استراتژیک میباشد. رهبری معنوی با فراهم آوری بسترها و ایدئولوژی ها منجر به ایجاد شرایطی میگردد که سایر ویژگی های مثبت سازمانی ازقبیل سازمان یاد گیرنده، سازمان کارآفرین، سازمان دانشی و... امکان ظهور می نمایند. یکی از مهمترین این رویکردها کارآفرینی سازمانی است. بر اساس مدل مفهومی به دست آمده از ترکیب 2 متغیر، رهبری معنوی و کارآفرینی سازمانی، 4 فرضیه تدوین و توسط نرم افزارSPSS جهت آزمونهای آماری کلموگروف اسمیرنوف، آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن، آزمون فریدمن وتحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از نرم افزارLisrel انجام گرفت. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است، از این رو پس از گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه به تجزیه و تحلیل یافته ها پرداخته شد. جامعه آماری، شرکت ایران خودرو می باشد و با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده 155 نفر از کارکنان این سازمان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته ها حاکی از آن است که بین دو متغیر مورد بررسی در این پژوهش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

۵معنویت در محیط کار، راهکاری برای موفقیت در جهاد اقتصادی
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی، سال
تعداد صفحات: ۱۷
کشور ما در طول این سالها، با مفهوم جهاد، بیگانه نبوده و در مقاطع گوناگون و برحسب نیازهای روز خود، جهاد عملی را در حوزه های گوناگونی اجرا کرده است. آن روزی که ایران مورد طمع دشمنانش واقع شد، این جهاد به صورت جهاد دفاعی خودنمایی کرد و روز دیگربرای بازسازی سریع کشور جهاد سازندگی مطرح شد. با بهبود روند بازسازیهای پس از جنگ، جهاد کشاورزی مطرح شد و در جایی دیگر برای پیشرفتهای روز افزونتر و حضور ایران در معادلات جهانی نام جهاد علمی و فناوری را به خود گرفت، با توجه به موفقیت های ایران در طول جهادهای گذشته باید گفت آن چه که باعث به دست آمدن این پیروزیها شد وجود نوعی معنویت (اخلاص) در کار بود که درطول دفاع مقدس با تعابیری چون روحیه بسیجی و غیره به کار می رفت. حال در سومین سال دهه پیشرفت و عدالت و درحالیکه ایران درکانون توجهات سیاسی کشورهای دنیا قرار دارد و در شرایطی که ابرقدرتهای جهانی درگیر بحران جهانی اقتصاد هستند، تبیین، تحلیل واجرای مفهوم جهاد اقتصادی یک تلاش مقدس و وظیفهای واجب برای همگان محسوب میشود. انجام تکلیف در این زمینه، نیز میسر نخواهد شد، مگر اینکه همان روحیات معنوی در طول جهادهای گذشته وجود داشت وارد عرصه محیط کار شود. این پژوهش با الهام گیری ازموفقیتهای گذشته در طول جهادهای مختلف و با ارائه مدل معنویت در محیط کار به دنبال ارائه الگویی جهت موفقیت در جهاد اقتصادی است.

۶بررسی رابطه بین معنویت محیط کاری و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان بنیاد شهید شهر کرمان
اطلاعات انتشار: مديريت بهره وري (فراسوي مديريت)، بهار, دوره  ۴ , شماره  ۱۶، سال
تعداد صفحات: ۱۸
در عصر حاضر اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده است، رفتار آنها هم می تواند بسیار با اهمیت تلقی شود. از این روست که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته اند و از طرف دیگر محیط کاری به عنوان یکی از عواملی است که در رفتار شهروندی سازمانی نقش دارد. لذا هدف از مطالعه حاضر تعیین رابطه بین معنویت محیط کاری با رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان بنیاد شهید شهر کرمان می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی و همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان بنیاد شهید شهر کرمان در سال 1389 بوده که نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شده است. تعداد 190 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده و ابزار گردآوری اطلاعات برای معنویت محیط کاری پرسشنامه استاندارد میلیمن و همکاران و برای رفتار شهروندی سازمانی پرسشنامه محقق ساخته می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای معنادار کار، همبستگی با دیگران و همسویی با ارزش های سازمان و رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه معنادار گزارش شده است.

۷تبیین رهبری معنوی و رابطه متقابل رهبر – پیرو
اطلاعات انتشار: پژوهشگر (مديريت)، زمستان, دوره  ۸ , شماره  ۲۴، سال
تعداد صفحات: ۱۰
چشم انداز، تعهد سازمانی، عضویت، عشق به نوعدوستی، ایمان، معناداری و بازخورد عملکرد همگی به طور گسترده ای مرتبط با رهبری معنوی هستند، اما تاکنون کسی امتحان نکرده است که این هفت مشخصه چگونه به طور مستقیم مرتبط با مشخصه های تئوری متقابل رهبر–پیرو است. هدف از این مقاله مطالعه این ارتباط و همچنین ارائه یک مدل برای توصیف آنها می باشد. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – همبستگی است. اطلاعات بوسیله پرسشنامه جمع آوری شده و جامعه آماری از بین مدرسین دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد انتخاب شده اند، از روش پیرسون، رگرسیون و تحلیل عاملی تاییدی برای ارزیابی فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاصله به این امر دلالت دارد که رفتار رابطه مدار در یک رهبر نقشی کاملا اساسی در برقراری ارتباط بین رهبری معنوی و LMX دارد و این درحالی است که این نقش در رابطه با برخی از مشخصه های رهبری معنوی (چشم انداز–تعهد سازمانی) و LMX از اهمیت کمتری برخوردار است. این مطالعه اولین مورد کاربردی است که به طور همزمان به تحقیق در رابطه با روابط پیچیده میان هفت بعد رهبری معنوی و روابط متقابل رهبر–پیرو می پردازد. مفهوم کاربردی به این امر دلالت می کند که معنویت در رهبری و روابط متقابل رهبر–پیرو می بایست در فرایند انتخاب رهبر و برنامه های ارتقائی گنجانده شوند.

۸تاملی بر معنویت در محیط کار مفاهیم ،مزایا ، نقدها
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، سال
تعداد صفحات: ۱۲
یکی از چالشهای اولیه مدیریت امروز غلبه بر عواملی است که مشارکت کارکنان را محدود می سازد . هدف ایجاد محیط کاری است که الهام بخش ، خلاق و همراه با همکاری و تعاون باشد . بنابراین امروزه ترویج معنویت در محیط کار و مدیریت فرهنگ معنویت در سازمان اجتناب ناپذیر می نماید . در این مطالعه به روش کتابخانه ای مفاهیم مرتبط با معنویت در محیط کار ، مانند : هویت ، دینداری و سیاسی شدن محیط کار بیان گردیده و نیمه تاریک این جنبش نیز مورد بحث قرارگرفته است. نتایج مرور مقالات نشان داد معنوی شدن و سیاسی شدن محیط کاری با یکدیگر متفاوت است . بایستی معنویت در محیط کار را کنترل نمود و از آسیب های ناشی از استفاده نامناسب از آن جلوگیری کرد تا از مزایای بیشمار آن در سازمانها بهره مند شد . پیشنهادات کاربردی این تحقیق نیز بستر مناسبی برای نحوه پیاده سازی معنویت در محیط کار و انجام اقدامات عملی در آینده می باشد

۹نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران
اطلاعات انتشار: پاییز و زمستان- شماره ۱، سال
تعداد صفحات: ۲۰
با ورود معنویت و خدا به عرصه سازمان و مدیریت،به عنوان چالش قرن بیست و یکم،مدیران و رهبران سازمانها به خصوص نهادهای آموزشی باید الزاما با این پدیده نوپا دست و پنجه نرم کنند. نقش رهبران معنوی تحریک و برانگیختن کارکنان با استفاده از چشم‌انداز معنوی و ایجاد زمینه‌های فرهنگی براساس ارزش‌های انسانی می‌باشد تا کارکنانی توانمند،دارای بهره‌وری بالا، متعهد و با انگیزه را تربیت و پرورش دهند.در این مقاله تلاش می‌شود تا نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران تبیین شود.یافته‌های مقاله حاکی از آن است که بین رهبری‌ معنوی در دانشگاه تهران و توانمندسازی کارکنان رابطه معنی‌دار وجود دارد.همچنین بین چشم‌ انداز سازمانی،عشق به نوعدوستی،ایمان به کار،معناداری در کار و عضویت در سازمان رابطه‌ علی معنی‌دار و مثبت و تعهد سازمانی رابطه منفی و بازخورد عملکرد رابطه علی معنی‌دار و معکوسی با توانمندسازی کارکنان وجود دارد.همچنین جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان‌ شاغل دانشگاه تهران می‌باشد.

۱۰تحلیل معنویت حرفه ای، به عنوان یک بعد اخلاقی، برپایه مولفه های معنویت سازمانی
اطلاعات انتشار: اخلاق در علوم و فناوري، تابستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه: به نظر می رسد که در عصر حاضر، کارکنان در جست وجوی چیزی فراتر از مسایل مالی در سازمان ها هستند، تجاربی که کار آنها را بامعنا و هدف دار می کند. به این منظور، پژوهش حاضر با هدف تحلیل معنویت در محیط کار دانشگاه ها بر اساس مولفه های معنویت در سازمان انجام پذیرفت.روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران در سال 1393 می باشد و نمونه تحقیق 278 نفر تعیین شد که به وسیله نمونه گیری خوشه ای از جامعه مورد نظر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه گرایش به معنویت می باشد. برای تحلیل یافته ها از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونه ای استفاده گردید.یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از وجود هشت مولفه اصلی معنویت به نام های؛ اعتقاد به ماوراءالطبیعه، دقت و تعامل در کار به همراه اعتماد به نفس، همدلی و همسویی با ارزش ها همراه با ادراک ماورای حسی، کار برای رضای خدا و اعتماد به دیگران، هدفمندی کار در جهت کمک به جامعه، زندگی بامعنا، اعتقاد به زندگی اخروی و دوست داشتن دیگران در واحدهای دانشگاهی مورد مطالعه بود. همچنین تحلیل یافته ها نشان داد که میزان معنویت در محیط کار واحدهای دانشگاهی مورد مطالعه بالاتر از سطح متوسط می باشد.نتیجه گیری: امروزه معنویت واقعیتی انکارناپذیر است که نه تنها نقش بسیار مهمی در زندگی سازمانی افراد دارد بلکه تعیین کننده موفقیت و راه دستیابی به بالندگی در سازمان محسوب می شود و بایستی به آن توجه ویژه نشان داد و آن را تقویت نمود.

۱۱رابطه معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
اطلاعات انتشار: رهيافتي نو در مديريت آموزشي، بهار, دوره  ۷ , شماره  ۱ (پياپي ۲۵)، سال
تعداد صفحات: ۲۵
هدف از این پژوهش تبیین رابطه معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز بوده است. روش پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز هستند که بالغ بر 379 نفر است. حجم نمونه طبق فرمول کوکران برابر با 191 نفر است و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. جهت جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی لی وآلن، پرسشنامه معنویت در محیط کار میلیمان و همکارانش و پرسشنامه تهعد سازمانی موودی، استیرز و پورتر استفاده شده است و هر سه پرسشنامه از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد کهبین معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین هر دو متغیر تعهد سازمانی و معنویت در محیط کار پیش بینی کننده معنادار برای رفتار شهروندی سازمانی هستند. بین ابعاد معنویت در محیط کار و ابعاد تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. البته از بین ابعاد معنویت در محیط کار دو بعد معنادار بودن و همسوئی با ارزش های سازمانی پیش بینی کنندگان معنی داری برای رفتار شهروندی هستند، اما بعد احساس همبستگی پیش بینی کننده معنی داری برای رفتار شهروندی نیست. همچنین از میان ابعاد تعهد سازمانی دو بعد تعهد عاطفی و تعهد تکلیفی پیش بینی کننده معناداری برای رفتار شهروندی می باشد. اما بعد تعهد عاطفی پیش بینی کننده معنی داری برای رفتار شهروندی نمی باشد.

۱۲جایگاه معنویت محیط کاری و نقش آن درتعهد سازمانی کارکنان بیمه ایران خراسان شمالی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ، سال
تعداد صفحات: ۲۰
معنویت در سازمان امر نوپایی است که می تواند نیرویی قدرتمند و ژرف را برای زندگی به ارمغان آورد. این نیرویقدرتمند زمانی حاصل می شود که زندگی کاری با زندگی معنوی کارکنان پیوند بخورد. با چنین نیرویی کارکنان باتقریبا هزاران ساعت کاری، می توانند زندگی لذت بخش تر، متوازن تر و معنادارتر داشته باشند.تعهد سازمانی، یکیاز مفاهیم مهم در بررسی های رفتار سازمانی به حساب می آید که وجود آن در بین افراد در هر سازمان موجب تعالیفرد و سازمان می گردد. تعهد سازمانی نوعی وابستگی عاطفی به سازمان می باشد. بر این اساس فردی که به شدتمتعهد است هویت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می آمیزد و از عضویت در آنلذت می برد هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی کارکنان بیمهایران خراسان شمالی است. بدین منظور دیدگاه 021 نفر حجم نمونه که با جدول حجم نمونه مورگان از مجموع061 نفر از کارکنان بیمه ایران خراسان شمالی مشخص شده بودند، جمع آوری گردید. از دو پرسشنامه معتبرکه سه بعد معنادار ،)  =1\ استفاده شد، پرسشنامه معنویت در محیط کار میلیمن و همکاران ) 2112 ( با اعتبار ) 87بودن کار ، احساس همبستگی و همسویی با ارزشهای سازمان را اندازه گیری می کرد و پرسشنامه استاندارد تعهدسازمانی مایر و آلن) 0990 ( که شامل سه بعد )تعهد مستمر ، تعهد عاطفی و تعهد هنجاری( بود.همچنین از ضریب همبستگی اسپیرمن جهت تعیین ارتباط بین متغیرها استفاده شد.براساس یافته های تحقیق بین معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی و سه بعد آن یعنی معنادار بودن کار ، احساسهمبستگی و همسویی با ارزشهای سازمان ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. به نظر می رسد با گرایش محیطکار بسوی معنویت در محیط کار تحلیل رفتگی شغلی، فرسودگی هیجانی و .... کارکنان بیمه ایران کم شده است کهدر نتیجه بهره وری سازمانی را به همراه خواهد داشت.

۱۳مبانی و رویکردهای مدیریت اسلامی، ضرورتی برای پیشرفت و ارتقای جوامع اسلامی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
مدیریت اسلامی موضوعی است که از دیرباز مورد توجه و تعلق خاطر کسانی بوده که دغدغه وارد کردن ارزشها و مبانی اسلامی را به زمینهی مدیریت داشتهاند و بر همین اساس بسیاری اندیشمندان کوشیدهاند تا در جهت شناخت، معرفی و پیادهسازی این مقوله گامی به جلو بردارند. از طرفی مفهوم معنویت در محیط کار و سازمان و کاربردهای آن برای رهبران سازمان، مدیران و کارکنانی که داعیه اسلام دارند اهمیت فراوانی دارد. امروزه اندیشمندان اسلامی معتقدند که پیادهسازی ابعاد گوناگون معنویت در محیطهای سازمانی، سعادت و خلاقیت فردی و گروهی، هماهنگی سازمانی، بهبود عملکرد و موفقیتهای بلندمدتسازمان را افزایش میدهد. به همین منظور در این مقاله سعی بر آن است تا به این سوال پاسخ دهیم که رعایت اصول مدیریت اسلامی چگونه باعث پیشرفت جوامع اسلامی خواهد شد؟ برای پاسخ به این سوال پس از بیان تعاریفی از مفاهیم مدیریت اسلامی، سعی میشود با ارائه توضیحاتی در زمینه تئوریها و ویژگیهای مدیریت اسلامی، نقش آن در سازمانها و همچنین جوامع اسلامی، تشریح شود.

۱۴نقش رهبری معنوی در یک سازمان نوپا در جهت توسعه نوآوری وخلق کارآفرینی
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری، سال
تعداد صفحات: ۱۲
رهبری عنوانی با کاربرد جهانی است. و رهبری معنوی مفهومی نه چندان قدیمی است که به رغم فراوانی نوشته ها درباره رهبری معنوی هنوز هم محققان سازمانها را به یک کوشش جدی برای فهم آن دعوت می کنند. منظور از رهبری معنوی، ایجاد و تحقق چشم انداز و همسانی ارزشها، ورای رهبری استراتژیک است که اخیراً واژه ( Spiritual Leadership ) در سازمان به موضوع حائز اهمیتی در ادبیات مدیریت ورفتار سازمانی بدل شده است . . در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین شاخص های رهبری معنوی به بررسی تاثیر ونقش آن در یک سازمان نو پا و جدید در جهت توسعه نوآوری بپردازد که علاوه بر پرداختن به مفاهیم اصلی رهبری معنوی تعاریف مختصری درباره نوآوری، نوآوری سازمانی، مدل های نوآوری اهداف و پیامدهای نوآوری سازمانی بیان کرده و در پایان رابطه بین رهبری معنوی در سازمان نوپادرجهت توسعه نوآوری سازمانی مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. و یک طبقه بندی جامع از شاخص های معنویت در رهبری نیز ارائه شود .

۱۵رابطه بین معنویت محیط کاری و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان جمعیت هلال احمر استات سیستان و بلوچستان
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی، سال
تعداد صفحات: ۸
در عصر حاضر اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده است و رفتار آنها بسیار با اهمیت تلقی می شود هدف از مطالعه حاضر تعیین رابطه بین معنویت محیط تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی از نظر ماهیت توصیفی– همبستگی است که به روش پیمایشی می باشد کاری با رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان هلال احمر زاهدان می باشد تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. جامعه آماری کلیه کارکنان هلال احمر زاهدان و نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شده است انتظار می رود یافته های تحقیق رابطه معناداری بین متغیرهای معنویت در محیط کار و رفتار شهروندی سازمانی را نشان می دهد.

۱۶تئوری نهادی و نقش آن در توسعه معنویت سازمانی
اطلاعات انتشار: همایش بین المللی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۳
معنویت سازمانی از جمله دریچه های نوینی است که در حوزه رفتار سازمانی گشوده شده و هر روزعلاقمندان بیشتری را جذب خود می کند. گرچه مطالعات زیادی پیرامون نظریه های سازمان و معنویتصورت گرفته است لیکن آنچه محقق را بر آن داشت تا به نگارش این مقاله مبادرت ورزد، مفغول ماندن مبحث توسعه معنویت سازمانی با رویکرد برون گرا بود. علی رغم بیان روش های مختلف ترویج و توسعهمعنویت در محیط کار و سازمان در مطالعات موجود، هیچیک از آنها به نقش تئوری نهادی در توسعه معنویت اشاره ای نکرده است. آنچه در این مقاله بیان شده است بررسی گسترده ادبیات تحقیق در حوزهنظریه های سازمان، اشکال سازمانی معنویت گرا و بنیان های توسعه ای معنویت می باشد. نویسندگان کوشش کرده اند نقش نظریه نهادی بر توسعه معنویت سازمانی را با رویکرد برون گرا تشریح نمایند و در نهایت بکارگیری این تئوری را به عنوان راهکار نوینی جهت پیشبرد اهداف سازمان های معنویت گرا ارائه دهند

۱۷وضعیت سنجی معنویت در محیط کار در محیط های آموزش عالی
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، سال
تعداد صفحات: ۹
هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت معنویت در محیط کار محیط های آموزش عالی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان به تعداد 393 بود. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی 195 نفر انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی معنویت در محیط کار میلمان ( 2003 )، با پایایی0\80 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که معنویت سازمانی اعضای هیأت علمی در حد مطلوبی قرار دارد

۱۸بررسی رابطه بین رهبری معنوی و عوامل کلیدی موفقیت خلاقیت سازمانی در میان کارکنان دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 94–93
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری، سال
تعداد صفحات: ۱۸
هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین و بررسی رابطه بین رهبری معنوی با خلاقیت سازمانی کارکنان در دانشگاه اصفهان بود. پژوهش به روش توصیفی (همبستگی) انجام شد و تعداد 265 نفر از کارکنان بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند و به همین منظور تعداد 300 پرسشنامه در جامعه آماری توزیع شد که تعداد 240 پرسشنامه به محققین عودت داده شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل دو مقیاس : الف) رهبری معنوی به صورت کلی و ب) عوامل کلیدی موفقیت خلاقیت سازمانی با شش بعد (اعتقادات و جو سازمانی، ابعاد ساختاری برای نوآوری، صلاحیت منابع انسانی، استراتژی برای نوآوری، مکانیزم حمایتی برای نوآوری، کشف، جمع آوری و انتشار دانش) بود. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های T مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و همبستگی تفکیکی و رگرسیون خطی دو متغیره تجزیه و تحلیل شدند. یافته های حاصل از تحقیق نشان داد که بین رهبری معنوی و موفقیت خلاقیت سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. به طوریکه اعمال رهبری معنوی در سازمان با افزایش میزان خلاقیت سازمانی همراه بود. شایان ذکر است که در این مطالعه سطح تحصیلات افراد کنترل شد که تأثیر خیلی کمی در شدت رابطه همبستگی بین دو متغیر داشت.

۱۹بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار و استرس شغلی دبیران مقطع متوسطه شهر دزفول
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۸
هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار و استرس شغلی دبیران مقطع متوسطه شهر دزفول است. جامعه آماری این تحقیق همبستگی را کلیه دبیران مدارس متوسطه اول و دوم دخترانه شهر دزفول تشکیل داده اند که تعداد آنها 097 نفر است. از بین این تعداد با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان و کرجسی 207 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری اظلاعات از دو پرسشنامه ی معنویت در محیط کار میلیمن و همکاران 2772 و پرسشنامه ی استرس شغلی کوپر 2772 استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها با استفاده از نظرات اساتید و اجرای آزمایشی تأیید شد و ضریب پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای معنویت در محیط کار0\88 و برای استرس شغلی 0\91 بدست آمد که ضریب قابل قبولی میباشد. تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در سطح آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد، میانگین، انحراف معیار، واریانس، کمترین و بیشترین، رسم نمودار و در سطح آمار استنباطی شامل آزمون کولموگروف اسمیرنوف، – آزمون همبستگی، آزمون تحلیل واریانس، آزمون توکی و رگرسیون چندگانه وبا استفاده از نرم افزار spss صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد بین معنویت در محیط کار و استرس شغلی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد و با بالا رفتن معنویت در محیط کار، استرس شغلی کاهش می یابد. ضریب همبستگی این دو متغیر –0\58 می باشد و مؤلفه های معنویت در محیط کار در پیش بینی کنندگی استرس شغلی نقش خوبی ایفا میکنند

۲۰رابطه رهبری معنوی مدیران و پذیرش تغییر دبیران(مطالعه موردی: دبیرستانهای دخترانه دولتی اهواز)
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۰
با توجه به تغییرات سریع جهان، سازمانهای آموزشی نیز همیشه در حال تغییر وتحول هستند. این سازمانها باید برای تطبیق بانیازهای آتی جامعه تغییر پیدا کنند. لذا با توجه به اهمیت نقش رهبران در سازمانها، محققان و صاحبنظران مدیریتی در پی کشف ویژگی ها و خصوصیات رهبران و تغییراتی که می توانند در سازمانها داشته باشند. ، برآمده اند. رهبری معنوی با داشتن شاخصها مولفه های ارزشمند توانسته در شرایط نامطمئن پیچیده و پویا به هدف متعالی سازمانی دست یابد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه رهبری معنوی مدیران با پذیرش تغییر دبیران بوده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش پژوهش، توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل 1507 دبیر دبیرستانهای دخترانه دولتی شهر اهواز با مدرک تحصیلی فوق دیپلم بالاتر است که از بین آنان تعداد 306 نفر به روش تصادفی طبقه ای نمونه گیری گردید. داده ها پس از جمع آوری از طریق پرسشنامه رهبری معنوی به وسیله نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

۲۱مطالعه رابطه بین معنویت در محیط کار با ویژگی‌های رفتاری در بین اعضای هییت علمی دانشگاههای شهر تهران
اطلاعات انتشار: فرهنگ در دانشگاه اسلامي، سال
تعداد صفحات: ۲۰
هدف: با ورود معنویت و خدا به عرصه سازمان و مدیریت، مدیران سازمانها باید از آن به عنوان سازوکاری برای بهبود رفتارهای فراوظیفه‌ای و کاهش رفتارهای منفی بهره گیرند. لذا هدف این تحقیق، تبیین بروز رفتارهای داوطلبانه و نوع‌دوستانه و همچنین عدم بروز رفتارهای ضد شهروندی در قالب معنویت در محیط کار است. روش: روش تحقیق، توصیفی– همبستگی بوده که به صورت پیمایشی انجام شده است. همچنین جامعه آماری شامل اعضای هییت علمی دانشگاههای شهر تهران است که در دانشگاهها و مراکز پژوهشی فعالیت می‌کنند. یافته‌ها: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق بر اساس الگوسازی معادلات ساختاری، حاکی از آن است که بین معنویت در محیط کار و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در بین اعضای هییت علمی دانشگاههای شهر تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرفی، بین معنویت در محیط کار و بروز رفتارهای ضد شهروندی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. نتیجه‌گیری: باید در فضای آموزشی بین اعضای هییت علمی با یکدیگر و همچنین بین آنها و دانشجویان، نوعی صمیمیت و یکپارچگی و دوستی از طریق کارهای گروهی، ایجاد اعتماد متقابل بین اعضا، ایجاد اهداف و ارزشهای مشترک، تحقق عدالت سازمانی و همچنین تقدّم منافع عمومی بر منافع شخصی حکمفرما شود.

۲۲بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با کارآفرینی و نقش تعدیل کنندگی ویزگی شخصیتی کارکنان
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۶
رفتار شهروندی سازمانی و معنویت در محیط کار ، از مفاهیمی است که در سالیان اخیر در ادبیات مدیریت و کسبوکار به دفعات بکار رفته است.با توجه به تنوع دیدگاهها درباره معنویت، در ادبیات مدیریت ، معنویت در محیط کار بارویکردهای دینی، درونگرا و اگزیستانسیالیستی بررسیشده است.کاربرد مفهوم معنویت در سازمان ، برای مدیران ارشد ، مدیران منابع انسانی ، مدیران فناوری اطلاعات و کارکنان اهمیت فراوانی داردچراکه سعادت و خلاقیت فردی ، هماهنگی سازمانی هر موقعیت تجاری بلند مدت را افزایش می دهد. از طرفی رفتار شهروندی سازمانی رفتارهایفراوظیفه و خودجوشی است که از سوی سازمان طراحی نشده اما کارکنان را در وضعیتی قرار می دهد که به صورت اختیاری فراتر از شرح شغلخود عمل نمایند. این گونه وضعیت ها در واحدهای فناوری اطلاعات و شرکتهای کامپیوتری نمود بیشتری پیدا می کنند. از جمله راه های تقویترفتار شهروندی سازمانی و ارتقاء آن را می توان از طریق مباحث گزینش و استخدام ، آموزش و توسعه ، ارزیابی عملکرد و جبران خدمت و نهایتانقش های غیررسمی دنبال نمود. رفتار شهروندی سازمانی در آموزه های دینی تحت مفاهیم معنویت مطرح شده است که مصادیق آن را می تواندر موضوعاتی همچون احسان و بخشش ، جوانمردی ، مهرورزی، برادری، رفتارهای کمک کننده و یاری رسان مشاهده نمود. مقاله حاضر سعی درشناخت مفاهیم و مدل های موجود رفتارهای شهروندی سازمانی و عوامل موثر بر آن دارد.

۲۳بررسی رابطه بین رهبری معنوی و یادگیری سازمانی کارکنان شبکه های بهداشت نوشهر و چالوس
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۵
این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان رهبری معنوی و یادگیری سازمانی انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، کارکنان شبکه های بهداشت شهرستان های نوشهر و چالوس بوده اند. این تحقیق از لحاظ نوع، توصیفی بوده و از لحاظ هدف نیز کاربردی است. علاوه بر آن، برای گرداوری داده های مورد نیاز در این پژوهش، از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است. برای سنجش ابعاد رهبری معنوی از پرسشنامه استاندارد فرای، و برای اندازه گیری متغیر یادگیری سازمانی از پرسشنامه استاندارد نیفه استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شده است. برای آزمون فرضیات و سوالات تحقیق، از آزمون های همبستگی استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات پژوهش، طبق آزمون همبستگی ، میان ابعاد رهبری معنوی که شامل چشم انداز، عشق به همنوعان، امید و ایمان، عضو بودن، معناداری و هویت، تعهد سازمانی، بازخورد عملکرد است و یادگیری سازمانی کارکنان شبکه های بهداشت شهرستان های نوشهر و چالوس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در پایان نیز بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیات و در راستای اهداف پژوهش، راهکارهایی ارائه شدهاست.

۲۴بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی مطالعه موردی: مجتمع گاز پارس جنوبی
اطلاعات انتشار: کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار، سال
تعداد صفحات: ۱۲
توجه به همسویی اهداف فردی و سازمانی ایجاب میکند تا این واقعیت در نظر گرفته شود که گاهی بین اهداف فرد و اهداف سازمان برخورد و کشمکش ایجاد میگردد. این دو میتوانندگاهی اوقات در تضاد باشند و بنابراین یکی ازمشکلات عمدهای که مدیریت با آن روبهرو میباشد، یافتن ابزار ووسایلی در جهت به سازش کشیدن آنان است. در این مقاله تلاش شده تا عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی مورد بررسی قرارگیرد. در اینراستا کلیه عوامل در قالب 8 شاخص مدیریت بر مبنای ارزش، معنویت در محیط کار، شفافیت، نظام انگیزشی پرداخت، نظارت و کنترل، عدم اطمینان محیطی، مدیریت مشارکتی و همسویی اهداف فردی و سازمانی مطرح گردیده است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی پیمایشی میباشد.پژوهش در بین کارکنان ستادی مجتمع گاز پارس جنوبی به عنوان جامعه آماری صورت گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که کلیه عوامل ذکر شده در همسویی اهداف فردی و سازمانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار هستند و بین آنان و همسویی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. همچنین تفاوت معناداری بین جنسیت، سن، سابقه خدمت و وضعیت استخدامی کارکنان و همسویی اهداف فردی و سازمانی وجود ندارد. اما بین وضعیت تحصیلی و وضعیت تأهل کارکنان و همسویی اهداف فردی و سازمانی تفاوت معنادار وجود دارد

۲۵بررسی رابطه معنویت در محیط کار و عزت نفس سازمانی
اطلاعات انتشار: مطالعات رفتار سازماني، سال
تعداد صفحات: ۲۴
پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین رابطه معنویت در محیط کار و ابعاد سه­گانه آن (کار معنی­دار، حس همبستگی با دیگران و همسویی با ارزش­های سازمانی) با عزت نفس سازمانی کارکنان انجام گرفته است. تحقیق فوق به لحاظ هدف کاربردی، از حیث جمع­آوری داده­ها، توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری تحقیق شامل بدنه کارشناسی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در محدوده زمانی سال 1392 است که به­صورت نمونه­گیری دو مرحله ای (خوشه­ای) انتخاب شدند. حجم نمونه 154 نفر برآورد شد. در این تحقیق برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه­های عزت نفس سازمانی پیرس و همکاران(1989) و پرسشنامه معنویت در محیط کار میلیمن(2003) استفاده شد. پس از سنجش روایی و پایایی ابزار سنجش، پرسشنامه­ها در اختیار نمونه هدف قرار داده شد. داده­ها به کمک نرم افزار SPSS و به­کارگیری روش های آمار توصیفی و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و آنالیز واریانس ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق بیانگر رابطه معنی­دار ابعاد سه­گانه معنویت در محیط کار و عزت نفس سازمانی است. بنابراین یکی از راه های ارتقای عزت نفس کارکنان، بهبود شاخص های معنویت در محیط کار است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۴۱ نتیجه