۱آسیب شناسی نقش دولت و شوراهای شهر در تأمین منابع درآمدی شهرداری‌ها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۱۰
شهرداری نهادی عمومی و غیردولتی با شخصیت حقوقی مستقل است که به حکم قانون مأمور به انجام برخی از خدمات عمومی بسیار مهم، در محدوده‌ی قانونی و حریم شهرهاست و یگانی از تقسیمات کشوری و جلوه‌گاه اصلی زیست‌ جمعی اجتماعات بشری در زندگی نوین امروزی محسوب می‌شود. بنابراین باید گفت شهرداری مؤسسه‌ای است که به دلیل پذیرش بخش عمده‌ای از تصدی‌های دولت و حاکمیت برای ارائه خدمت به شهروندان غلبه‌ی نفع همگانی در فعالیت‌هایش، نمود عینی انکارناپذیری دارد. به همین دلیل اساسی است که دولت نمی‌تواند نسبت به وضعیت شهرداری‌ها و توانایی یا ضعف آنها در ادای تکالیف تعیین شده بی‌تفاوت باشد، زیرا شهرداری یک بنگاه خصوصی نیست. با وجود این دلایل تا سال 1362 بیشترین منابع درآمدی و مالی شهرداری‌ها، از محل اعتبارات عمومی و به دست دولت تأمین می‌شده است، فرایندی که قانون بودجه‌ی 1362 با تأکید بر استقلال مالی و درآمدی شهرداری‌ها بر آن نقطه پایان گذاشت. البته در همان زمان و هم زمان با بحث استقلال مالی و درآمدی شهرداری‌ها، وزارت کشور مکلّف شد که در مدت شش ماه لایحه‌ی وابسته به منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها را تهیه و از طریف دولت برای تصویب مجلس شورای اسلامی ارائه کند که این مهم انجام نشد. بنابراین باید گفت که یکی از چالش‌ها و آسیب‌های اساسی در تعیین منابع درآمدی شهرداری‌ها بی‌عنایتی دولت به نقش خود در این زمینه است که می‌توانست در قالب‌های گوناگونی جلوه‌گر شود، با این حال برای بررسی، تحلیل و آسیب‌شناسی و بازشناسی نقش دولت و شوراهای اسلامی در تعیین منابع درآمدی شهرداری‌ها باید موضوع از جنبه‌ها و زوایای مختلف تجزیه و تحلیل شود. جنبه‌های گوناگون بررسی در این پژوهش می‌تواند موارد زیر را در بر داشته باشد:
1– مبانی الزام دولت و شوراهای شهر در تعیین و تأمین منابع درآمدی شهرداری‌ها؛
2– حدود صلاحیت دولت و شوراهای شهر در تأمین منابع درآمدی شهرداری‌ها؛
3– صلاحیت‌های دولت و شوراها در تأمین منابع درآمدی شهرداری‌ها هم‌راستای یکدیگرند یا در عرض هم قرار دارد؛
4– نقاط اشتراک و افتراق صلاحیت‌های دولت و شوراها در این قلمرو کدام است؛
5– مهمترین چالش‌ها و آسیب‌های وارد بر صلاحیت هریک از مراجع در تعیین منابع درآمدی شهرداری‌ها کدام است و
6– نظام مطلوب و پیشنهادی درآمدی در پاسخ به آسیب‌ها و محدودیت‌های وارد بر صلاحیت‌ها و اختیارات دولت و شوراها کدام است.
بدیهی است دستیابی به پاسخ‌های قانع‌کننده در ارتباط با هر یک از پرسش‌های بالا می‌تواند دست‌مایه‌ای برای بحث‌های علمی و کارشناسی بیشتر و موجب گشودن دریچه‌های امیدوارکننده در نظرگاه مدیران و برنامه‌ریزان شهری برای توجه جدی‌تر به موضوع منابع درآمدی شهرداری‌ها و روش‌های تأمین آن باشد.

۲جایگاه عوارض نوسازی در تأمین مالی شهرداری‌ها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۱۴
بدون شک شهرداری برای فراهم کردن موجبات گسترش موزون و متناسب شهر و تأمین تأسیسات زیربنایی و تجهیزات شهری، و خدمات عمومی مورد نیاز شهروندان، احتیاج به منابع مالی کافی و مطمئن دارد و بدون آن امکان هیچ‌گونه فعالیت عمرانی و خدمات‌رسانی وجود نخواهد داشت. براساس بررسی‌های انجام شده، عمده‌ی هزینه‌های شهر و شهرداری را می‌توان به شرح زیر دسته‌بندی کرد:
الف– تهیه‌ی زمین مورد نیاز برای تأسیسات عمومی و اجتماعی؛
ب– هزینه‌ی احداث تأسیسات زیربنایی و عمران و نوسازی شهری و
ج– هزینه‌های خدمات مستمر و جاری و نگهداری و اداره‌ی تأسیسات و تجهیزات شهری.
منبع تأمین درآمد برای جبران هزینه‌های گروه «ج»، دریافت عوارض سالانه از ساختمان‌ها و زمین‌های واقع در محدوده و حریم شهر بر اساس درصدی از قیمت آنهاست که در کشور ما به نام «عوارض نوسازی» معروف است. در این مقاله سعی می‌کنیم نقش «عوارض نوسازی» را در تأمین منابع درآمدی شهرداری‌های سایر کشورها با شهرداری تهران سنجش کنیم.

۳تحلیلی بر ساختار نظام مدیریت شهری با تأکید بر منابع مالی:مطالعه موردی: شهرداری خرم آباد
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی و مدیریت محیط، سال
تعداد صفحات: ۱۷
شهر به مثابه بخشی از سلسله مراتب سیستم فضایی و تقسیمات سیاسی – جغرافیایی هر کشور بر اساس معیارهای مختلفی مانند نوع حکومت ، سطح آگاهی، مدیریت، علاقمندی اجتماعی و مشارکت مردم شکل می گیرد. هرگونه فعالیتی در شهرها مستلزم کسب درآمد و صرف هزینه ها است که بالطبع پیش نیاز آن تعادل بخشی به هزینه های مصرفی و منابع درآمدی است. شهرداری به عنوان یکی از ارکان بنیادی مدیریت شهری مانند دیگر سازمان ها برای حفظ و ارتقای کارایی خود ، باید از اصول تعادل بین منابع درآمدی و هزینه ها به عنوان یک رویکرد اساسی در تامین و مصرف منابع مالی خود استفاده کند. کمبود منابع مالی جهت ارائه خدمات شهری یکی از دغدغه های جدی مدیران شهری است که همواره عدم وجود و یا کمبود اعتبارات اجرای طرحهای شهری و خدمات رسانی به شهروندان را با چالش مواجه می نماید. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی منابع و میزان درآمد شهرداری خرم آباد و ارائه راهکارهایی جهت افزایش درآمد آن تدوین گردیده است، رویکرد حاکم بر پژوهش توصیفی تحلیلی است. بررسی بودجه و سرانه درآمدی شهرداری خرم آباد طی ۵سال بیانگر آن است که این شهرداری همواره با کسری بودجه مواجه می باشد و رقم پیش بینی شده محقق نمی شود و این موضوع منجر به عدم اجراء بخشی از برنامه های عمرانی در شهرداری خرم آباد شده است.

۴نگاهی به وضعیت منابع درآمدی شهرداریهای کشور
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: شهرداريها، سال
تعداد صفحات: ۴

۵بررسی منابع درآمدی شهرهای جدید استان سیستان و بلوچستان
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران، سال
تعداد صفحات: ۲۱
با آغاز تشکیل بلدیه درسال 1286 هجری شمسی در کشاکش حوادث مشروطیه درشهر تهران قدیم و به دنبال آن در سایر شهرهای کشور کمتر کسی فکر می کرد درحدود یک قرن بعد شهرنشینی رشد سرسام آوری پیدا کند و نسبت 70 به 30 جمعیت روستانشینی و شهرنشینی روند معکوسی در پیش بگیرد و به نسبت 30 جمعیت روستانشین و 70 جمعیت شهرنشین شود اداره مطلوب شهرها و ارایه خدمات مناسب و کنترل و هدایت پروژه های عمرانی علاوه براعمال مدیریت صحیح مستلزم اعتبارات و درآمدهای کافی و هزینه صحیح آن می باشد دسترسی به روشهای جدید و مابع درآمدی مطمئن و بدون تبعات ناگوار اقتصادی اجتماعی و سیاسی نقش بسیار موثری درجلب رضایت جامعه شهری سرعت بخشیدن به توسعه و عمران محدوده های شهری و درنهایت شهرهای آباد و زیبا خواهد داشت از آنجا که بسیاری از مشکلات شهرهای کشور ریشه در نظام مدیریت درامد و هزینه آنها دارد هدف مقاله حاضر بررسی منابع درآمدی شهرداریهای شهرهای جدید استان سیستان و بلوچستان بررسی چالشهای پیش روی نظام درآمدی و ارایه راه کارهای رویارویی با آنها است نتایج این بررسی نشان میدهد کهشهرهای مورد بررسی منابع درآمد متنوعی ندارند درپایان راه کارهایی جهت تامین درآمد برای این شهرداریها پیشنهاد شده است.

۶بررسی میزان تناسب منابع درآمدی و ماموریت های شهرداریها مورد مطالعه شهرداری تهران
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
درمیان منابع شناخته شده برای سازمان ها منابع مالی به حقیقت موتور محرکه سازمان ها به حساب می آید برای تامین مناسبع درآمدی پایدار ناچار به استفاده از منابع درآمدی متعددی هستیم دراین میان مهمترین مساله ترکیب بهینه این منابع درآمدی گوناگون با توجه به وظایف مختلف سازمان می باشد تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی از نوع همبستگی و دارای رویکرد اکتشافی جهت شناسایی ترکیب بهینه منابع درآمدی درشهرداری تهران می باشد دراین تحقیق برای بررسی تناسب میان منابع عمده درآمدی حکومتهای محلی و شهرداری ها درکشورهای مختلف و وظایف و هزینه های شهرداری تهران از روش دلفی استفاده شده است تا خبرگان نظر خود را در خصوص میزان تناسب هرکدام از منابع درآمدی با وظیفه مورد نظر با استفاده از مقیاس لیکرت اعلام کنند جامعه آماری این پژوهش 43 نفر از نخبگان و صاحبنظران علمی و اجرایی در حوزه مدیریت شهری می باشند نمونه گیری بصورت تصادفی و با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شده است روش گردآوری داده دراین ت حقیق پرسشنامه و نیز از آزمون فریدمن برای رتبه دهی به سازوکارهای پیشنهادی استفاده شد.

۷بررسی و تحلیل منابع درآمدی شهرداری های کشور طی سال های 1380–1376
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: شهرداريها، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۸بررسی آثار اتکای منابع درآمدی شهرداری ها به ضوابط و مقررات شهرسازی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: شهرداريها، سال
تعداد صفحات: ۶

۹مدیریت شهری و راهکارهای تامین مالی پایدار شهری
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۲۰
یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران و برنامه ریزی شهر، دستیابی به توسعه پایدار شهری است. با توجه به رشد شدید شهرنشینی، تقاضا برای کالاها و خدمات در شهرها از افزایش قابل ملاحظه ای برخوردار است و در این راستا تامین نیازهای شهروندان خود مستلزم وجود منابع مالی کافی است. اما نکته حائز اهمیت در بحث تامین و اصلاح منابع مالی شهرداری ها، پایداری منابع درآمدی است؛ به طوری که این درآمدها باید علاوه بر داشتن قابلیت اتکاء و استمرار پذیری، تهدیدی برای توسعه پایدار شهری نیز نباشند. رونق اقتصاد شهر به این دلیل نقش شهرداری ها را برجسته می کند که شهرداری ها، حکومت های محلی به حساب می آیند، عملکرد و فعالیت های آنها به توسعه یا توقف رشد اقتصادی شهرها می انجامد. تامین نیاز شهروندان، فراهم کردن خدمات رفاهی و اساساً زیر ساخت هایی که توسط شهرداری ها پایه گذاری می شود، همه و همه نهایتا به پویایی اقتصاد شهر منجر می شود. موضوع منابع مالی پایدار و مستمر از یک سو و از سوی دیگر خودکفایی شهرداری ها، تلاش و توجه مدیران و برنامه ریزان شهری را در جهت شناسایی و ارائه منابع درآمدی جدید و پایدار برمی انگیزاند. عمده منابع درآمدی شهرداری های کشور، ناپایداری و غیرقابل اتکا بوده و در دراز مدت دیگر چندان پاسخگو نخواهد بود. در این مقاله به بررسی منابع تامین مالی شهری پرداخته و از طریق مطالعات پژوهشی، کتابخانه پیشنهاداتی برای مدیریت شهری در جهت افزایش دادن درآمد شهری ارائه شده است.

۱۰تاثیرمنابع درآمدی شهرداری برتوسعه پایدارشهری مطالعه موردی، شهرسردشت
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۶
اداره مطلوب شهرها، ارائه خدمات مناسب و بموقع، کنترل و هدایت پروژه های عمرانی، علاوه بر اعمال مدیریت صحیح توسط شهرداران، مستلزم داشتن منابع درآمدی لازم و کسب اعتبارات مکانی و هزینه صحیح آن می باشد. چرا که منابع مالی شهرداری ها به صورت مختلف قابل حصول است، اما همه آ نها از خصوصیات درآمدی پایدار برخوردار نیستند. پایداری درآمدها مستلزم آن است که اولاً این اقلام از یک استمرار نسبی برخوردار باشند و ثانیاً حصول این درآمدها شرایط کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد. هدف تحقیق حا ضر آن ا ست که تأثیر م نابع درآ مدی شهرداری را بر توسعه پایدار شهری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و به این پرسش پاسخ دهد با توجه به درآمدهای شهرداری شهر سردشت امکان توسعه پایدار برای این شهر وجود دارد؟ ناحیه مورد مطالعه تحقیق شهر سردشت می باشد که در جنوب غربی استان آذربایجان غربی واقع شده است و جمعیت آن 37699 نفر می باشد. داده های مورد نیاز از طر یق کتابخا نه ها و مر کز آ مار ا یران و ق سمت ا مور مالی و حسابداری شهرداری جمع آوری شده و سپس با استفاده از الگوی خاص نظری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با تحلیل داده ها و اطلاعات در جداول و نمودارها، درآمدهای شهرداری شهر سردشت از سال 89– 1385 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد، با توجه به اینکه درآمدهای پایدار شهرداری شهر سردشت تنها 33\14 درصد از کل درآمدهای شهرداری را تشکیل می دهد و درآمدهای ناپایدار 53\55 درصد از درآمدها را شامل می شود، می توان نتیجه گرفت که درآمدهای شهرداری شهر سردشت منجر به توسعه پایدار شهری شهر نخواهد شد

۱۱شهرداری های رانتیر و کلاف سردرگم
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اطلاعات سياسي - اقتصادي، سال
تعداد صفحات: ۱۲

۱۲نقش منابع درآمدی بر استقلال خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)
اطلاعات انتشار: فرهنگ ارتباطات، تابستان, دوره  ۳ , شماره  ۱۰، سال
تعداد صفحات: ۳۶
موضوع مورد بررسی در این تحقیق، پاسخ به این سوال است که "منابع درآمدی چه نقشی بر استقلال خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) دارد؟"هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی نقش عواملی مانند منابع درآمدی بر استقلال ایسنا بوده است تا زمینه های لازم برای تامین بودجه ها و منابع مالی متنوع، مستقل و پایدار و البته حفظ استقلال خبرگزاری ها در ایران فراهم شود.جامعه آماری این تحقیق 144 نفر از خبرنگاران، دبیران، سردبیران، مدیران و معاونان دفتر مرکزی ایسنا هستند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، فرمول کوکران و روش پیمایشی و تکنیک پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفتند و مواردی همچون منابع درآمدی، استمرار فعالیت حرفه ای و موفق، امکانات وتجهیزات، ارائه اخبار و محصولات متنوع، عدم وابستگی به نهادهای مختلف و دولتها، ساختارهای سیاسی اقتصادی، ذینفعان، رقابت با دیگر رسانه ها و اعتماد مخاطبان، به عنوان متغیرهای بدست آمده از ادبیات پژوهشی تحقیق و فاکتورهای موثر بر استقلال ایسنا، مورد سنجش قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان داد که از نظر پاسخ دهندگان، همه موارد یادشده بجز ساختارهای سیاسی اقتصادی و رقابت با دیگر رسانه ها، در استقلال ایسنا نقش دارند و با افزایش منابع درآمدی ایسنا، ضریب استقلال این خبرگزاری نیز افزایش می یابد.در جمع بندی کلی و بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از جداول یک بعدی و دو بعدی حاصله از پرسشنامه، می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که منابع درآمدی نقش تعیین کننده ای در تامین استقلال یک رسانه دارند و خبرگزاری دانشجویان ایران نیز برای حفظ استقلال خود، باید منابع درآمدی متنوع، مستقل و پایدار داشته باشد.

۱۳آسیب شناسی نظام تأمین منابع مالی و درآمدی شهرداری ها مطالعه موردی: شهرداری شهر جویبار
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی، سال
تعداد صفحات: ۱۹
منابع درآمدی شهرداریها در حال حاضر پاسخگوی نیازهای عمرانی و سرمایه گذاری روزافزون شهرهانیست. از این رو روی آوردن شهرداریها، به ویژه شهرداری جویبار به بازارهای مالی و استفاده از منابعبخش خصوصی به منظور تجهیز منابع مالی ضروری به نظر میرسد. مقاله به روش توصیفی– تحلیلیمیباشد. بخشی از دادههای مورد نیاز از منابع اسناد مالی شهرداری شهر جویبار استخراج گردید و برایبخشی دیگر از منابع اسنادی و کتابخانهای استفاده گردید.نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد کههمواره درآمد شهرداریها به این دلیل که درصد قابل توجهی از آن از طریق فروش تراکم و صدورپروانه ساخت حاصل میشود، در دورههای رکود و رونق دچار نوسان شده و در دوره رکود به کسریبودجه شهرداری می انجامد. لذا یافتن منبع درآمدی مطمئن و پایدار به منظور تأمین مالی پروژههایزیرساخت شهری از اهمیت فوق العادهای برخوردار است. و از طرفی به دلیل ضعف بدنه کنونیشهرداریها و فقدان نیروهای متخصص و کارآمد باعث گردیده است که نتواند وظایف مربوطه را بهطور مناسب و مطلوب انجام داده و علاوه بر این وظایف مدیریتی خود را نیز ایفا نماید. بنابراین به دلیلپایین بودن میزان مطلوبیت ارائه اینگونه خدمات، افزایش هزینه ها و درگیر شدن شهرداری در اموراجرایی و به جای انجام وظایف مدیریت و برنامه ریزی شهری، کاهش تصدی گری و یا خصوصی سازیبه عنوان راهکاری جهت افزایش بهره وری ارائه خدمات و ارتقاء سطح وظایف و فعالیت شهرداری ها درجهت ارائه مدیریت شهری مناسب مطرح گردد.

۱۴بررسی منابع درآمدی و راهکارهای افزایش آن در شهرداری ها با روش تحلیلی SWOT (مطالعه موردی اهر)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)، سال
تعداد صفحات: ۲۰
مسئله موردمطالعه در این تحقیق بررسی منابع درآمدی و راهکارهای افزایش آن در شهرداری ها با روش تحلیلیSWOT (مطالعه موردی اهر) می باشد که منجر به شناسایی مهمترین عوامل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهایمنابع درآمدی اهر گردید و درنهایت به تدوین راهبردهای مناسب برای افزایش منابع درآمدی اهر منجر گردید. ابتداپژوهشگر ادبیات مرتبط با موضوع پژوهش را از منابعی مانند کتب، مجلات، مقالات و پایان نامه های مرتبط دردانشگاه های مختلف کشور را موردمطالعه دقیق قرار داده تا روش تحقیق مناسب انتخاب شود که نهایتاً با توجه بهویژگی های متغیرهای پژوهش و مطالعات انجام شده، روش تحقیق توصیفی، پیمایشی انتخاب و مورداجرا گذارده شد. دراین تحقیق لیست عوامل SWOT با مشارکت استاد راهنما، مسئولان، کارشناسان و متخصصان منابع درآمدی شهرداریاهر در قالب پرسشنامه محقق ساخته با طیف بندی لیکرت 5 قسمتی که از روایی و پایایی بسیار بالایی برخوردار بود،به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات استفاده شد. در ضمن برای تعیین روایی ازنظر اساتید و متخصصان منابع درآمدیو برای تعیین پایایی پرسشنامه 30 عدد از پرسشنامه ها در نمونه پخش گردید و ضریب آلفای کرونباخ برای سؤالات آنمحاسبه شد. در نهایت پرسشنامه اصلی با درجه اعتبار 0\87 مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق کلیه کارشناسان و متخصصان منابع درآمدی شهرداری اهر که جمعاً 60 نفر شناسایی گردید؛ که به دلیل محدود بودن،پرسشنامه در بین همهی آنها توزیع و اطلاعات پرسشنامه ها جمع آوری گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده ازفرمول های کمی سازی، وزن نسبی درون گروهی هریک از عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت ها وتهدیدها) مشخص و بر اساس آنها هر یک از عوامل داخلی و خارجی رتبه بندی گردید و درنهایت طبق عوامل داخلی وخارجی و با استفاده از تکنیک SWOT استراتژی های چهارگانه ی ST, WO, SO و WT جهت افزایش منابع درآمدیشهرداری اهر ارائه گردید.

۱۵درآمدهای پایدار لازمه توسعه، عمران و مدیریت پویا و کارآمد شهرداری شیراز
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مديريت شهري نوين، سال
تعداد صفحات: ۲۴

۱۶شهرداری ها در جستجوی همیشه ی منابع در آمدی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: شهرداريها، سال
تعداد صفحات: ۱۳

۱۷چهارچوب درآمدی نهادهای محلی (شهرداری ها ) در کشور چین
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: فصلنامه اقتصاد شهر، اول،شماره۲، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۶
از زمان بنیانگذاری جمهوری خلق چین در سال 1949، این کشور دارای نوعی نظام یکپارچه است. به موجب این نظام اداره امور مالی نه تنها به صورت متمرکز قدرت مالی را کنترل می کند، بلکه نظام درآمد و هزینه های مالی نیز به صورت متمرکز و توسط دولت، برنامه ریزی، کنترل و تصویب می شود. افزون بر این قوانین و سیاست های مالی ملی توسط دولت وضع می شود. این در حالی است که دولت های محلی تنها می توانند بعضی از قوانین و روش های متناسب با شرایط محلی را سازگار کنند. در چین، بیشتر مسئولیت های مربوط به ارائه خدمات به حکومت های محلی و منطقه ای واگذار شده و منابع درآمدی حکومت های محلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اصلی ترین منبع درآمدی حکومت های استانی و محلی، انتقالات مالی مرکزی ـ استانی و استانی ـ محلی است؛ به گونه ای که در سال 2003، این انتقالات 67 درصد از هزینه های استانی، 57 درصد از هزینه های فرمانداری و 66 درصد از هزینه های بخشداری چین را تامین بودجه کرده اند (Qiao and Shah، 2006).این مقاله ضمن مروری بر ساختار حکومت های محلی و منابع درآمدی آنها، به بررسی محرک های مربوط به طراحی انتقالات مالی بین حکومتی و پیامدهای آن بر کارایی و برابری تامین خدمات عمومی در چین می پردازد.

۱۸تجزیه چندگانه نابرابری درآمد در ایران با رویکردی به ضریب جینی تعمیم‌یافته
اطلاعات انتشار: سياست گذاري پيشرفت اقتصادي، سال
تعداد صفحات: ۲۸
تجزیه ضریب جینی به‌صورت همزمان به منابع درآمدی خانوار و زیرگروه‌های جمعیتی می‌تواند نابرابری ناشی از هر منبع درآمدی درون هر یک از زیرگروه‌های جمعیتی و همچنین بین آنها را اندازه‌‌گیری نماید. بنابراین، با تجزیه چندگانه ضریب جینی می‌توان به سهم هر منبع از نابرابری درون\بین گروهی آگاهی یافت و تصمیمات مناسب‌تر را برای کاهش نابرابری اتخاذ نمود. در این جهت با استفاده از آمارهای هزینه و درآمد خانوار سال 1389، درآمدهای خانوار را به 12 منبع درآمدی و گروه‌های جمعیتی را به دو گروه فقیر و غیرفقیر تقسیم‌‌ می‌کنیم تا بتوانیم سهم نابرابری هر منبع، هر گروه و هر منبع\گروه از نابرابری کل دو بخش شهری و روستایی ایران را به‌دست آوریم. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در بخش شهری درآمدهای متفرقه (پولی) در کنار دستمزد و حقوق بگیری بخش دولتی (پولی) بیشترین سهم را در نابرابری درآمد دارند که آن به‌صورت قابل توجهی از نابرابری درون گروه غیرفقیر ناشی شده و در بخش روستایی درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی (پولی) بیشترین سهم را از نابرابری درآمد دارد که آن نیز به میزان زیادی از نابرابری درون گروه غیرفقیر به‌دست آمده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۸ از میان ۱۸ نتیجه