۱بررسی مهارت اجتماعی در گروهی از دانش آموزان نابینا از نظر معلمان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: بهار و تابستان- شماره ۶۴، سال
تعداد صفحات: ۲۰
هدف این پژوهش بررسی رفتارهای اجتماعی و مشکلات رفتاری دانش‌آموزان نابینای دوره ابتدایی با استفاده از فرم معلمان مقیاس روش درجه‌بندی مهارت اجتماعی (SSRS)طراحی شده توسط گرشام و الیوت (1990) برای سه مقطع پیش‌دبستان، دبستان و دبیرستان بوده است و هر فرم دارای دو بخش مهارت اجتماعی و مشکلات رفتاری است. در این پژوهش از فرم ویژه معلمان مقطع دبستان استفاده شد.جامعه نمونه این پژوهش 62 کودک دختر و پسر 7 تا 15 ساله بودند که در دبستانی ویژه دانش‌آموزان نابینا در شهر شیراز تحصیل می‌کردند. معلمان پرسشنامه را برای این کودکان تکمیل کردند و سپس اطلاعات حاصل از این بررسی تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد که: معلمان فراوان‌ترین مشکلات کودکان نابینا را بی‌قراری و حواسپرتی، قلدری، دعواکردن، قطع مکالمه، عصبانیت، و لج کردن و کاستی‌های مهارت اجتماعی آنان را کنترل خشم، انتقاد پسندیده، مصالحه در مجادله، تعریف مناسب از خود و دیگران، گذراندن مناسب اوقات فراغت، عکس‌العمل مناسب در مقابل رفتار غیرمنصفانه، و کمک به همسالان در انجام تکالیف و نادیده‌گرفتن سر و صدا گزارش کردند. مهارت‌اجتماعی تابع سن کودک نبود. تحلیل عوامل منجر به استخراج عواملی نظیر مقیاس اصلی گردید.

۲یادگیری مشارکتی، وابستگی مثبت و تعاملات تقویت کننده
اطلاعات انتشار: تابستان- شماره ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۶
یکی از گرایش‌های هزارهء سوم،ظهور فرا نو گرایی وزیر سؤال رفتن‌ کل گرایی و نگرش‌های مطلق گرایانه است.بشر فرا نو گرا می‌داند که همه چیز حتی اندیشه‌های شخصی خود را نیز باید با نظر نقد مورد مطالعه قرار دهد و با به رسمیت شناختن تنوعات و تکثرات،اندیشه‌های تربیتی را در بستری‌ تکثرا گرا(پلور الیستی)قرار دهد.در فرهنگ کثرت گرا خرده فرهنگ‌ها، اقلیت‌ها و اشخاص جایگاه خاصی پیدا می‌کنند و دانش آموزان طوری تربیت‌ می‌شوند که می‌توانند نقش یک شهر وند بین‌المللی را ایفا نمایند،نگرش‌های‌ متنوع را هضم نمایند و ظرفیت خود را در مقابل اندیشه‌های دیگران افزایش‌ دهند و به صورت یک شهروند جهانی درآیند. برای بازی در نقش یک شهروند جهانی،افزایش بهینهء تعاملات و مشارکت‌ها و به کاربردن روش یاد گیری مشارکتی امری لازم و ضروری‌ به نظر می‌رسد.در این نوع یاد گیری انواع تعاملات و مشارکت‌ها آزموده‌ می‌شود،شرایط مساعد برای تحقق جامعه‌پذیری فراگیران مهیا می‌شود و فرد علاوه بر کسب مهارتهای اجتماعی،رشد می‌کند و موفقیتهایی در ابعاد گوناگون به دست می‌آورد.پژوهشگران در این مقاله در پی آن هستند که با شیوه‌ای تحلیلی،به بحث دربارهء روش یاد گیری مشارکتی بپردازند و چشم اندازهای این روش را در جامعه پذیری،تعاملات مثبت و یاد گیری‌ سازنده نشان دهند.اگر چه نوع افراطی این نظریه مسائل و مشکلاتی را به دنبال‌ دارد که قابل نقد است.

۳بررسی مهارتهای زندگی کودکان مبتلا به تالاسمی 19–11 ساله مراجعه کننده به مراکز آموزشی و درمانی شهر رشت از دیدگاه مادران آنها در سال 88–87
اطلاعات انتشار: پرستاري و مامايي جامع نگر (فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان)، بهار و تابستان, دوره  ۲۰ , شماره  ۶۳، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: کودکان مبتلا به بیماریهای مزمن از جمله تالاسمی نسبت به افراد سالم از مشکلات روانی و اجتماعی شدیدتری برخوردارند. سازگار شدن با این شرایط مستلزم آگاهی از نحوه کنار آمدن با مشکلات است. کسب مهارت زندگی در کنار کسب علم و دانش و تغییر متناسب نگرشها، ارزشها و تقویت رفتارهای مناسب به رفتارهای سالم می انجامد که خود، مشکلات و موانع سلامتی را کاهش می دهد و در نتیجه بهداشت روانی را ارتقا می بخشد.هدف: این پژوهش با هدف تعیین مهارتهای زندگی کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور 19–11 ساله مراجعه کننده به مراکز آموزشی ودرمانی شهررشت از دیدگاه مادران آنها در سال 88 –1387 انجام شد.روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی – مقطعی است که در آن 150 نفر از مادران کودکان مبتلا به تالاسمی مراجعه کننده به مراکز آموزشی و درمانی شهر رشت شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می باشد که مشتمل بر دو بخش اطلاعات دموگرافیک و مهارت زندگی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمارتوصیفی و استنباطی استفاده شد.نتایج: نتایج حاصله بیانگر آن بود که از دیدگاه مادران مهارت شناختی، اجتماعی و عاطفی اکثریت کودکان در حد متوسط تا خوب بود و از بین سه حیطه مهارت زندگی، کودکان واحدهای مورد پژوهش در مهارت شناختی از کمترین و در مهارت اجتماعی از بیشترین مهارت برخوردار بودند.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که 68 درصد از کودکان واحدهای مورد پژوهش از دیدگاه مادران آنها از مهارت مطلوبی برخوردار بودند.

۴رابطه رشد زبان بیانی و مهارت های اجتماعی در کودکان 4 تا 6 ساله فارسی زبان
اطلاعات انتشار: (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research، , دوره  ۲۱ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: اکتساب گفتار و زبان یکی از مهم ترین مولفه های رشد است که تعامل اجتماعی نقش بنیادی را در این فرایند ایفا می کند. تحقیقات اخیر نشان داده است که توانایی های زبانی کودک ارتباط نزدیکی با مهارت اجتماعی وی دارد. هدف از این پژوهش بررسی وجود ارتباط بین رشد زبان بیانی و ابعاد مهارت های اجتماعی در کودکان چهار تا شش ساله فارسی زبان بود.روش بررسی: در این پژوهش،  123کودک 6–4 ساله 76 پسر و 47 دختر که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، از بین کلیه مهدکودک های شیراز، انتخاب شدند. انتخاب مهدکودک ها بر اساس نمونه گیری خوشه ای صورت گرفت. از این کودکان آزمون رشد زبان و مقیاس نظام درجه بندی مهارت های اجتماعی که شامل دو فرم معلم و والدین است، گرفته شد. داده های حاصله با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: ارتباط مثبت و معنی داری بین زبان بیانی و ابعاد مهارت های اجتماعی مشاهده شد(p<0.001)  ولی ضرایب همبستگی بین تحول زبان بیانی و ابعاد مهارت های اجتماعی فرم والدین، ضعیف تر از فرم معلمان بود (p=0.031) .همچنین، بین نظرات معلم و والدین همبستگی معنی داری وجود نداشت(p=0.27) .نتیجه گیری: با توجه به نتایج، رشد زبان بیانی با رشد مهارت های اجتماعی افزایش می یابد. از طرفی در ارتباط با ضعیف بودن این رابطه از دیدگاه والدین می توان به عدم پویایی آن و شرایط متفاوت محیط خانه و محیط آموزشی در امر تعلیم و تربیت کودکان اشاره کرد.

۵بررسی رابطه بین هوش هیجانی و ملوفه های آن با رضایت زناشویی کارکنان بیمارستان
اطلاعات انتشار: تازه ها و پژوهش هاي مشاوره، سال
تعداد صفحات: ۱۲

۶تاثیر کاربرد نرم افزارهای آموزشی در ارتقا یادگیری مهارت های اساسی درس هنر
اطلاعات انتشار: فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي، پاييز, دوره  ۳ , شماره  ۱ (پياپي ۹)، سال
تعداد صفحات: ۱۷
در عصر اطلاعات و ارتباطات و با ورود فن آوری های نوین در حوزه آموزش و پرورش، فراگیران با مخاطرات و ریسک های بیشتری برخورد می کنند و نسبت به نسل های قبل، نیاز به یادگیری دانش و مهارت های جامع تر و جدیدتری خواهند داشت. پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر کاربرد نرم افزارهای آموزشی در ارتقا یادگیری مهارت های اساسی درس هنر دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در مدارس شهرستان آمل و در سال 1390 اجرا گردید. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود. جامعه تحقیق 150 کلاس درس پنجم ابتدایی بود. از میان آنها به روش تصادفی ساده دو کلاس 25 نفره انتخاب و دانش آموزان آن به دو گروه آزمایش و شاهد تقسیم شدند. ابزار گرد آوری داده ها، پرسش نامه (به صورت چک لیست رفتار) بود که مطابق استانداردهای آموزشی دفتر برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش تنظیم شده بود که به صورت پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از آزمون t گروه های مستقل استفاده شد. مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون نشان داد که دو گروه از نظر سطح مهارت ها، همگن بوده اند. مقایسه میانگین نمرات پس آزمون بین دو گروه نشان داد که بین عملکرد دو گروه آزمایش و شاهد از نظر آماری تفاوت معناداری وجود داشت. بدین معنی که استفاده از نرم افزارهای آموزشی در ارتقا مهارت های اساسی هنر شامل مهارت های حسی، گفتاری، حرکتی، قابلیت های تفکر و مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم به طور قابل ملاحظه ای موثر بوده است.

۷مقایسه هوش هیجانی در میان سطوح سه گانه مدیریت (مطالعه موردی)
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۲۶، سال
تعداد صفحات: ۱۸
ادبیات مدیریتی بیانگر آن است که مهارت‌های مدیریتی در کل،و هوش هیجانی به‌طور خاص، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت مدیران در محیطهای کاری دارند.این مقاله به مقایسهء هوش هیجانی‌ در میان سطوح سه‌گانهء مدیریت در سطح سازمان می‌پردازد.سنجش هوش هیجانی براساس پنج بعد مدل هوش هیجانی گلمن(1995)،یعنی خودآگاهی،خودنظمی،انگیزش،همدلی و مهارت صورت‌ گرفته است.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که وضعیت هوش هیجانی در کل میان مدیران سطوح‌ گوناگون متفاوت است و این تفاوت بیشتر در ابعاد خودآگاهی،خودنظمی و انگیزش نمود داشته،ولی در دو بعد همدلی و مهارت اجتماعی،تفاوت مشاهده شده معنادار نیست.در ضمن،این پژوهش نشان‌ می‌دهد که هد چه در نردبان سلسله مراتب بالا می‌رویم،سطح هوش هیجانی افزایش می‌یابد.

۸بررسی رابطه عملکرد خانواده و میزان مهارت های اجتماعی نوجوانان
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده، سال
تعداد صفحات: ۴
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین عملکردخانواده و میزان مهارت های اجتماعی نوجوانان بود جامعه اماری این پژوهش کلیه دانش اموزان دخترشهرستان ساری بودند نمونه این پژوهش ازبین جامعه موردنظر برروی 364هزاردختران دبیرستانی با استفاده ازروش نمونهه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند ابزار مورد استفاده این پژوهش پرسشنامه مهارت اجتماعی که پرسشنامه عملکرد fA خانواده که شامل شش بعد حل مساله کاکررد رفتاری امیختگی عاطفی پاسخ دهی عاطفی نقش ها و ارتباطات می باشد بوده است روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی بود سپس داده ها به وسیله روش اماری رگرسیون تحلیل شد نتایج فرضیه های این پژوهش نشان داد که عملکرد خانواده برمیزان مهارت های اجتماعی نوجوانان و تمام مولفه های آن تاثیر مستقیم دارد )P<0.05

۹بررسی تاثیر آموزش جرات ورزی برمهارتهای اجتماعی؛اضطراب اجتماعی و ابزار وجود در دانش آموزان پسر سال اول مقطع متوسطه
اطلاعات انتشار: علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۱۰بررسی مهارت اجتماعی در چهار گروه منزلت اجتماعی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان، سال
تعداد صفحات: ۱۸

۱۱اثربخشی بازی های گروهی بر مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی 6 تا 7 ساله شهر اصفهان
اطلاعات انتشار: تحقيقات علوم رفتاري، , دوره  ۱۰ , شماره  ۳ (پي در پي ۲۴)، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بازی های گروهی بر بهبود مهارت های اجتماعی کودکان دختر پیش دبستانی 6 تا 7 ساله شهر اصفهان انجام شد.مواد و روش ها: پژوهش از نوع آزمایشی و حجم نمونه مورد نظر شامل 20 دختر پیش دبستانی بود که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به طور مساوی در دو گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند و گروه آزمایش به 12 جلسه بازی پرداختند. ابزار پژوهش، چک لیست مهارت های اجتماعی بود و ارزیابی مداخله ای به صورت پیش آزمون – پس آزمون و تحلیل داده ها به کمک آزمون ANCOVA صورت گرفت.یافته ها: مهارت های اجتماعی کودکان گروه آزمایش در مقایسه با گروه شاهد، به طور معنی داری افزایش یافت.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که بازی های گروهی می تواند به گونه ای موثر، مهارت های اجتماعی کودکان دختر پیش دبستانی را افزایش دهد.

۱۲تاثیر بازی های آموزشی رایانه ای بر مهارت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
اطلاعات انتشار: فناوري آموزش (فناوري و آموزش)، تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۹
هدف پژوهش شبه تجربی حاضر، تاثیر بازی های آموزشی رایانه ای بر مهارت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بوده است که به این منظور 60 نفر از دانش آموزان سال پنجم ابتدایی به روش نمونه گیری در دسترس، در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه آزمایش در طی دو ماه و طی 60 جلسه 45 دقیقه ای مفید در معرض بازی های آموزشی رایانه ای قرار گرفتند، نتایج تحلیل کوواریانس حاکی از آن بود که بازی های آموزشی رایانه ای متغیرهای همکاری، ابراز وجود را به گونه معناداری افزایش نمی دهد، اما در مولفه های همدلی، اندازه اثر 10.2 درصدی، در مولفه کنترل خود، اندازه اثر 8.2 درصد و در کل مهارت اجتماعی، اندازه اثری به میزان 13.8 درصد و در پیشرفت تحصیلی، اندازه اثری به میزان 84.2 درصد وجود داشته است.

۱۳مقایسه جنبه های روانی اجتماعی در نوجوانان مبتلا به تالاسمی و نوجوانان سالم
اطلاعات انتشار: سلامت و روان شناسي، تابستان, دوره  ۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۹
در این پژوهش احساس تنهایی، ناامیدی، عزت نفس و مهارت اجتماعی را در نوجوانان مبتلا به تالاسمی با نوجوانان سالم مقایسه کردیم. دراین مطالعه 100 نوجوان مبتلا به تالاسمی و 100 نوجوان سالم شرکت کردند. نوجوانان مبتلا به تالاسمی به شیوه نمونه گیری آسان از مراکز بیماری های خاص، مرکز تالاسمی بزرگسالان ظفر و درمانگاه تالاسمی بیمارستان مفید و نوجوانان سالم به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از مدارس راهنمایی و دبیرستان انتخاب شدند. این دو گروه از نظر سن، جنس، سطح تحصیلات و درآمد خانواده همگن شدند. داده ها به روش خودگزارشی جمع آوری شد. فرم انتخاب نمونه و فرم مشخصات دموگرافیک، مقیاس ناامیدی بک و مقیاس تنهایی، مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت و پرسش نامه مهارت اجتماعی ماتسون ابزار هایی بودند که در این پژوهش به کار گرفته شد. اطلاعات به وسیله نرم افزار آماری SPSS ویرایش 14 و با استفاده از آمار توصیفی کای دو، تی تست، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. یافته ها تفاوت آماری معناداری بین میانگین نمره ناامیدی (P=0.047)، مهارت اجتماعی (p=0.038) و عزت نفس (p=0.033) در نوجوانان مبتلا به تالاسمی و نوجوانان سالم نشان داد، اما در احساس تنهایی بین نوجوانان مبتلا به تالاسمی و نوجوانان سالم تفاوت آماری معناداری وجود نداشت (P=0.387). بر اساس نتایج این مطالعه مشکلات روانی اجتماعی در نوجوانان تالاسمی شایع است. شناسایی منابع امیدبخش، ارتقای سلامت روانی و آموزش مهارت های اجتماعی به نوجوانان مبتلا به تالاسمی، ضروری به نظر می رسد.

۱۴مهارت اجتماعی، رضایت از زندگی و منبع کنترل در دانش آموزان عادی و کم شنوا
اطلاعات انتشار: (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research، , دوره  ۲۳ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۸

۱۵رابطه سطح نیازهای دبیران با مهارت های اجتماعی آنان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مطالعات رسانه اي، پاييز, دوره  ۸ , شماره  ۲۲، سال
تعداد صفحات: ۱۱

۱۶کالبد شکافی مهارت اجتماعی: راهبردی به سوی رشد و توسعه توانایی های اجتماعی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: تعليم و تربيت استثنايي، سال
تعداد صفحات: ۶

۱۷تاثیر طراحی و سازمان دهی محیط فیزیکی کودکان در رشد مهارت های اجتماعی آنان
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۶
پایداری اجتماعی یکی ازابعادتوسعه پایداردرزمینه معماری است که درمقایسه با سایرابعاد آن کمتر موردتوجه قرارگرفته است ازآنجا که کودکان آینه سازان جوامع هستند توجه به رشد مهارتهای اجتماعی آنان برای دستیافتن به پایداری اجتماعی اجتماعات آینده ضروری به نظر می رسد این مقاله به بررسی تاثیرمحیط فیزیکی بررفتارها و مهارتهای اجتماعی کودکان می پردازد براساس نظریه ویگوتسکی بازی عاملی برای ارتباط کودک باهمسالان و درنتیجه رشداجتماعی است بنابراین محیط هایی که موجب تحریک کودکان برای شرکت دربازی ها وفعالیت هامیشوند میتوانند دررشدمهارتهای اجتماعی کودکان تاثیرگذارباشند دراین مقاله براساس مطالعات کتابخانه ای و مشاهده رفتارکودکان درمهدکودک ها نیازهای محیطی کودکان و ویژگیهای محیط فیزیکی مهدکودک که درافزایش تمایل کودکان برای شرکت درفعالیت ها و بازی ها موثر می باشد جستجوشدند درادامه راه حل ها و نکته های طراحی مراکز مهدکودک که درارتقا مهارتهای اجتماعی کودکان تاثیرگذار است ارایه شدند نتایج حاصل ازاین مطالعه بیان می کنند که سازماندهی فضای مهدکودک شکل دهنده جریان بازی و تعاملات میان کودکان درمحیط است بنابراین نحوه سازماندهی فضای مهدکودک و فعالیت های آن موجب حضوربیشتر کودکان درفعالیت ها و بازیها میشود که این مسئله خود موجب افزیاش تعاملات میان کودکان و رشد مهارتهای اجتماعی آنان میگردد

۱۸بررسی اثربخشی برنامه های صبحگاهی بر رشد مهارتهای اجتماعی کودکان طیف اوتیسم در شهر شیراز
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، سال
تعداد صفحات: ۷
پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی برنامه های صبحگاهی بر رشد مهارتهای اجتماعی کودکان طیف اوتیسم انجام شد. این پژوهش به روش تجربی(آزمایشی) و با استفاده از طرح پیش آزمون پس – آزمون همراه با گروه کنترل انجام گرفت. بدین منظور از بین مراکز اوتیسم شهر شیراز یک مرکز به صورت هدفمند انتخاب شد. سپس از بین دانشآموزان این مرکز به صورت تصادفی 30 نفر کودک اوتیسم انتخاب و پس از اجرای پیش آزمون و بررسی نتایج اولیه بصورت تصادفی در دو گروه ( 15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) به عنوان نمونه قرار داده شدند. سپس گروه آزمایش به مدت 3 ماه در برنامه هایصبحگاهی(حضور کودکان اوتیسم در بین سایر کودکان استثنایی) شرکت داده شدند، لازم به ذکر است که گروه کنترل در این برنامه ها شرکت نکردند. در پایان اجرای برنامه های مداخله ای برای همه آزمودنیها پس آزمون اجرا شد. برای ارزیابی مهارتهای اجتماعی کودکان اوتیسم از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. نتایج نشان داد که پرسشنامه دارای روایی و پایایی مورد قبول میباشد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده گردید. نتایج نشان داد که برنامه های صبحگاهی باعث رشد مهارتهای اجتماعی در گروه آزمایش شده است، ولی گروه کنترل تغییری نشان نداده اند.

۱۹مقایسه مهارتهای اجتماعی بین دانش آموزان عادی و نابینا مقطع ابتدایی شهرستان تربت حیدریه درسال تحصیلی 92–91
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، سال
تعداد صفحات: ۱۶
پژوهش حاضر با هدف بررسی مهارتهای اجتماعی بین دانش آموزان عادی و نابینا مقطع ابتدایی شهرستان تربت حیدریه در سال تحصیلی 92–91 اجرا گردید . جهت اجرای این پژوهش با روش نمونه گیری تصادفی 42 نفر از دانش آموزان عادی و نابینا تربت حیدریه انتخاب شدند و برای جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه رشد اجتماعی وایلنداستفاده گردید سپس داده های بدست آمده با استفاده از آزمون t مستقل و میانگین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج بدست آمده بیان کننده وجود تفاوت مهارتهای اجتماعی بین دانش آموزان عادی و نابینا مقطع دبستان می باشد .

۲۰بررسی میزان اثربخشی بازی درمانی برافزایش مهارت های اجتماعی کودکان دارای اظطراب
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، سال
تعداد صفحات: ۹
هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر بازی درمانی بر افزایش مهارتهای اجتماعی کودکان می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از جهت نوع، نیمه تجربی می باشد. جامعه پژوهش دربرگیرنده تعداد کل دانش آموزان مقطع پیش دبستانی ناحیه 1 آموزش و پرورش شهر تبریز به تعداد 2050 دانش آموز در سال تحصیلی 91–90 می باشد. در این تحقیق انتخاب دو مدرسه بصورت غیر تصادفی (در دسترس )بوده است. تعداد دانش آموزان این دو مدرسه 240 نفر می باشد. با استفاده از جدول مورگان تعداد 61 نفر بعنوان نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید. جهت غربال دانش آموزان دارای مهارت های اجتماعی از پیش تست استفاده شد. پس از جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و مشخص شدن کودکانی که در مهارتهای اجتماعی مشکل دارند ، تعداد دانش آموزان در هر گروه به صورت تصادفی ساده و 30 نفر برای گروه آزمایش و 31 نفر برای گروه کنترل انتخاب گردید. برای ارزیابی مهارتهای اجتماعی از فرم مربی مقیاس درجه بندی مهارتهای اجتماعی برای کودکان پیش دبستانی استفاده شد. این مقیاس متشکل از سه خرده مقیاس عدم کفایت اجتماعی، مهارتهای اجتماعی و ارتباط با همسالان است. تعداد جلسات بازی درمانی به تعداد 8 جلسه برگزار گردید. یافته های تحقیق با نرم افزار (SPSS) و روش تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق نشان داد که جلسات بازی درمانی میزان مهارتهای اجتماعی، کفایت اجتماعی و ارتباط با همسالان را در کودکان افزایش داده است.

۲۱تبیین مشتری گرایی کارکنان خدماتی در هتل ها
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۷
در سازمانهای خدماتی غالباً کارکنان خط مقدم، ارایه دهنده خدمات بوده و اثر مهمی بر رضایت مشتری و کیفیت خدمات ارایه شده می گذارند. مشتری گرا بودن کارکنان سبب ارایه خدمات با کیفیت بهتر، رضایت بیشتر مشتری و در نهایت ایجاد رابطه ی بلندمدت بامشتریان می گردد. پس در این پژوهش به بررسی رابطه مشتری گرایی کارکنان در تماس مهمانان در صنعت هتلداری مهمان نوازی به عنوان یکی از صنایع خدماتی پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی– همبستگی است. جامعهآماری این تحقیق مهمانان هتلهای دو ستاره به بالای استان خوزستان میباشد. 483 پرسشنامه میان مهمانانهتل ها توزیع شده است. برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و برای تجزیه و تحلیل دادهها، از تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. یافتهها حاکی از آن است که ابعاد مهارت فنی، مهارت اجتماعی، انگیزش و اختیار ادراکی تصمیم گیری، تبیین کننده مشتری گرایی کارکنان خدماتی هستند.

۲۲رابطهی بین هوش هیجانی و استرس شغلی کارکنان
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار، سال
تعداد صفحات: ۱۴
این مقاله در پی بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و استرس شغلی می باشد. متغیر استرس شغلی به عنوان متغیر وابسته در این تحقیق در نظرگرفته شده و شاخص های هوش هیجانی شامل متغیرهای خودآگاهی، خودتنظیمی، انگیزش، همدردی و مهارت اجتماعی در نقش متغیر مستقل تعریف شده اند. روش پژوهش حاضر،توصیفی از نوع همبستگی است. پرسشنامه های مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه ی جک (برای سنجش هوش احساسی) و پرسشنامه ی جکدیش دوا (برای سنجش استرس شغلی) می باشد. جامعه ی آماری تحقیق، کارکنان و مدیران معاونت حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ایران است که تعداد آنها 50 نفر بوده و با توجه به جدول مورگان تعداد نمونه برای این تحقیق 45 نفر از اعضای جامعه ی آماری در نظر گرفته شده است. شاخص خودآگاهی به میزان 310\0– در استرس شغلی تاثیرگذار است. به همین ترتیب شاخص خودتنظیمی به میزان 407\0– ، شاخص انگیزش به میزان 370\0–، شاخص همدردی به میزان 260\0 –و شاخص مهارت اجتماعی به میزان 460\0 –واحد در استرس شغلی تاثیرگذار است. برای بررسی اطلاعات جمعیت شناختی متغیرها از آزمون تی– استیودنت و آنالیز واریانس و جهت اولویت بندی شاخص های هوش احساسی از آزمون رتبه ای فریدمن استفاده شده است. نتایج اولویت بندی شاخص های هوش هیجانی نشان میدهد که انگیزش با میانگین رتبه ای2.78 در اولویت نسبت به سایر ابعاد قرار دارد . پس از آن به ترتیب خودآگاهی با میانگین رتبه ای 2.57، خودتنظیمی با میانگین رتبه ای2.56 ودر پایان همدردی با میانگین رتبه ای 2.10 و مهارت اجتماعی با 2.08 در اولویت میباشد

۲۳تربیت شهروندی و مهارتهای اجتماعی
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی، سال
تعداد صفحات: ۱۵
آموزش و پرورش یک جامعه تاثیر بسزایی در جامعه پذیر کردن دانش آموزان دارد، آماده سازی نسل جدید برای ایفای نقش شهروندی و مهارتهای اجتماعی در جامعه محلی، ملی و جهانی نیز امری است که از این نهاد آموزشی انتظار می رود زیرا ایفای نقش شهروندی مستلزم دانایی، آگاهی، مهارت لازم برای حل مسالمت آمیز مشکلات و چالش هایی است که فرد در زندگی اجتماعی خود با آن برخورد خواهد کرد واز مهمترین بسترهای کسب چنین شایستگی هایی نظام آموزشی و پرورش هر جامعه است واضح است که نظام آموزش هر کشوری متاثر از نظام ارزشهای حاکم برجامعه است و بالتبع تربیت شهروندی نیز باید در راستای فرهنگ و هویت دینی و ملی جامعه، انجام می گیرد. در این راستا زندگی شهروندی باید محتوای عینی مرتبط با محیط زندگی ایرانی را که دانش آموز در آن به سر می برد، داشته باشد. از چنین مسیری است که بومی کردن آموزش زندگی شهروندی محلی و ملی میسر می شود و مقدمه ی آموزش شهروندی جهانی را فراهم می آورد همچنین آموزش مهارتهای اجتماعی به نوجوانان، یکی از مهمترین وظایف خانواده و مراکز آموزشی است. چون فرض بر این است که نوجوانان بدون داشتن این مهارتها قادر نیستند در تعامل اجتماعی با سایرین وظایف خود را انجام دهند. لذا در این مقاله به بررسی مهارتهای اجتماعی و تربیت شهروندی پرداخته می شود.

۲۴بررسی فرایندهای تحول روانی– اجتماعی در نوزادان و کودکان با معلولیت بینایی
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی، سال
تعداد صفحات: ۵
تحول اجتماعی از مهم ترین جنبه ها ی تحول کودکان و نوجوانان است. در سایه کسب مهارت های اجتماعی فرد قادر به برقراری ارتباط با سایرین و سازگاری با خود و دیگران می شود. منظور از مهارت های اجتماعی هر گونه رفتاری است که انجام دادن آن موجب تقویت مثبت و دریافت پاداش می شود (مک کاسپی، 1991، به نقل از نامنی و همکاران، 1381). میزان توانایی فرد در مهارت های اجتماعی به طور مستقیم به رشد اجتماعی فرد و کمیت و کیفیت رفتارهای اجتماعی مطلوبی که از خود نشان می دهد مربوط می شود (متسون و اولندیک؛ ترجمه به پژوه1384).

۲۵بررسی رابطه بین وابستگی به اینترنت و مهارت تقویت اجتماعی دانشجویان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی، سال
تعداد صفحات: ۹
موضوع تحقیق عبارت است از بررسی رابطه بین وابستگی به اینترنت و مهارت های اجتماعی دانشجویان . یکی از عناصر اجتماعی شدن در کلیه فرهنگ ها ، مهارت های اجتماعی یا قدرت برقراری ارتباط با دیگران به نحو موثر می باشد. از جمله عواملی که این مهارت را تحت تاثیر قرار می دهد وابستگی به اینترنت است که اخیرا مورد توجه بسیاری از محققین و اندیشمندان قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین وابستگی به اینترنت و مهارت های اجتماعی دانشجویان می باشد در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد در مقطع کارشناسی به عنوان جامعه اماری انتخاب گردیدند و حجم نمونه آن 354 نفر می باشد ابزارهای مورد استفاده جهت انجام پژوهش از دو پرسشنامه که یکی مربوط به وابستگی اینترنت و دیگری مهارت های اجتماعی دانشجویان بود استفاده شد و داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های مربوطه مورد تحلیل قرار گرفتند . نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین متغیر وابستگی به اینترنت و متغیر مهارت های اجتماعی رابطه وجود دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۷۱ نتیجه