۱بررسی نقش مرکز هماهنگی داده در SDI و چگونگی اجرای آن
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 83، سال
تعداد صفحات: ۱۱
ایجاد مراکز خدماتی جدید ، مستلزم صرف هزینه های زیاد می باشد و تعیین مکان بهینه این مراکز به نحوی که همه شهروندان از آن بهره مند شوند ، مهم است . یکی از این مراکز خدماتی پارکینگهای عمومی هستند . با توجه به افزایش جمعیت و رشد غیر اصولی شهرها از یک طرف و افزایش خودروها از طرف دیگر و همچنین کم بودن عرض خیابانها به خصوص در مناطق مرکزی شهر وپراکندگی نامناسب و غیر اصولی پارکینگها که باعث افزایش ترافیک شهری و در نتیجه افزایش مدت زمان سفرهای شهری می شود،ضرورت مکانیابی صحیح پارکینگها را بیش از پیش آشکار می سازد . مکانیابی صحیح پارکینگها باعث کاهش سفرهای درون شهری ،کاهش پارک حاشیه ای و در نتیجه افزایش عرض خیابانها و روان شدن تردد وسایل نقلیه در خیابانها می شود . پارکینگها بایستی بگونهای مکانیابی شوند که در نزدیکی مراکز با جذب سفر بالا مانند مراکز تجاری ، اداری و پارکها واقع شوند . ضمن اینکه پارکینگها بایستی درنزدیکی خیابان ها به ویژه خیابانهای پرتردد واقع شوند تا از پارکهای حاشیه ای خیابانها کاسته شود . بنابراین برای مکانیابی صحیح پارکینگ بایستی نکات فوق را به صورت معیارهای مکانیابی در نظر گرفت

۲تلفیق مدل AHP و منطق IO در محیط GIS جهت مکان گزینی تجهیزات جدید شهری (مورد مطالعه: مکانیابی آرامستان جدید شهر سنندج)
اطلاعات انتشار: سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
تجهیزات شهری ، از جمله مراکز مهم و حیاتی خدمات رسانی در شهرها هستند که نقش مهمی در تامین ایمنی و آسایش شهروندان و توسعه ی اقتصادی شهرها ایفا می کنند . بدیهی است خدمات رسانی کارآ و پایدار این تجهیزات ، در گروی استقرار آنها در مکان های مناسب می باشد . عوامل متعددی در مکانیابی تجهیزات شهری دخالت دارند که تحلیل همه جانبه ی آنها به وسیله روش های سنتی مکانیابی نظیر : رویهم گذاری دستی نقشه ها بدلیل حجم زیاد داده ها امکانپذیر نمی باشد . از طرفی عدم توجه به این عوامل در مکانیابی تجهیزات شهری موجب هدر رفتن سهم قابل توجهی از منابع مادی و از دست دادن حجم زیادی از انرژی و نیروی کار انسانی در شهرها گردیده و صدمات سنگینی رابه مردم ودولت ها تحمیل می کند . لذا استفاده از ابزار تحلیلگر توانمندی چون سیستم
اطلاعات جغرافیایی (GIS )که بتواند با حجم وسیعی از داده ها کار کند، ضروری می باشد . یکی از مهمترین تجهیزات شهری، آرامستان ها هستند که از جایگاه خاصی در فرهنگ و اعتقادات مردم برخوردار می باشند و نگاه مردم به آنها ، بعنوان محل آرامش و سکون و یادآورد خاطرات تلخ و شیرین می باشد و بی شک انتخاب مکان مناسب برای استقرار آنها می تواند نقش بسزایی در حفظ جایگاه آن داشته باشد . در این پژوهش به کمک تلفیق مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP )و منطق ارزش گذاری لایه ها( Index Overlay )با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS )، مدلی جهت مکانیابی تجهیزات شهری از جمله : آرامستان در شهر ارائه می شود . در ادامه این مدل بر روی شهر سنندج اعمال شده است . در شهر سنندج مکان گزینی آرامستان بهشت محمدی بعد از پر شدن آرامستانهای درون شهری چون تایله ، تپه شیخ محمد باقر و ... در سالهای اول انقلاب انجام گرفته اما امروزظرفیت آرامستان فعلی این شهر تقریبا پرشده است و به علت موانع طبیعی امکان توسعه فیزیکی پیوسته آن نیز وجود ندارد . لذا با استفاده از مدل پیشنهادی ، مناسبترین سایت جهت احداث آرامستان جدید برای این شهر انتخاب شده است .

۳انتخاب محل و بهره برداری ایمن و زیست محیطی واحدهای تولید و توزیع گاز طبیعی مایع شده (LNG)
اطلاعات انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۰
با توجه به احتمال بروز خطرات مختلف زیست محیطی و ایمنی واحدهای LNG از جمله نشت گازهای آلاینده، انفجار و آتش سوزی در این واحدها ، در نظر گرفتن جوانب زیست محیطی و ایمنی نتایج این خطرات پیش از انتخاب محل تاسیس و همچنین در طول دوره بهره برداری ضروری است. این جوانب شامل شبیه سازی انتشار و پخش غلظت آلودگی در محیط اطراف و بر آورد گستره انفجار و آتش سوزی و تشعشع حرارتی به منظور مکان یابی صحیح و رعایت فواصل ایمن از مراکز انسانی ، مخازن و تاسیسات حساس می باشد. در بسیاری از کشورها مطالعات شبیه سازی انتشار و انفجارو تشعشع حرارتی، پیش از احداث این واحدها اجباری شده است. در مقاله حاضر کاربرد مدلهای شبیه سازی انتشار گازهای آلوده و انفجار و آتش سوزی های احتمالی در بررسیهای اولیه احداث این واحد ها مورد بررسی قرار گرفته است. برای پیش بینی انتشار گاز به محیط، مدل DEGADIS و برای محافظت از تشعشع حرارتی، مدل LNGFIRE معرفی و کاربرد آنها مورد بررسی قرار گرفته است.کاربرد این مدلها در فرایند انتخاب سایت و بهره برداری ایمن و زیست محیطی واحد های گاز طبیعی مایع شده به شکل شبیه سازی سناریوهای احتمالی بروز حادثه نشت، یا حریق و انفجار وبررسی اثرات احتمالی در اثر بروز چنین حوادثی در موقعیتهای گوناگون واحد LNG انجام می پذیرد.

۴مکانیابی مراکز امداد و اسکان (نمونه موردی منطقه یک شهرداری تهران)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
تعیین مکان¬های مناسب برای استقرار مراکز امداد رسانی پس از وقوع زلزله و اسکان آوارگان یکی از موارد مهم در برنامه¬ریزی و مدیریت بحران است. براین اساس مطالعات حاضر باتوجه به چهار ویژگی مهم برای این مراکز و ارائه شاخصهایی بر اساس این ویژگی¬ها، اقدام به ارائه مدلی برای مکان¬یابی مراکز امداد و اسکان پس از وقوع بحران (بویژه زمین لرزه) نموده است. این چهار ویژگی عبارتند از: ایمنی، کارایی، اثر بخشی، مجهز بودن.
فرآیند مکان¬یابی مراکز مورد نظر، در محدوده منطقه یک شهرداری تهران و برپایه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS Based)، و با کمک ابزار تحلیلگر فضایی (Spatial Analyst) نرم افزار (Arc view 9) انجام شده است. تحلیل¬های انجام شده در این مطالعات برپایه بانک اطلاعات «مطالعات ریز¬پهنه بندی لرزه¬ای تهران بزرگ»( )، «مهندسین مشاور شاران» و «شهرداری تهران» انجام یافته است.
توجه این مطالعات بر روش¬و فرآیند مکانیابی¬مراکز مورد نظر بوده¬است که¬می¬توان از آن، با ایجاد تغییراتی در شاخص¬های مدل، برای سایر مناطق کشور نیز بهره برداری کرد.

۵بررسی کارآیی مدلهای مختلف در مکانیابی پخش سیلاب با استفاده از GIS( مطالعه موردی حوزه دویرج ایلام )
اطلاعات انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۸
پخش سیلاب یکی از روشهای مهار و همچنین بهره برداری از سیلاب می باشد که تعیین مکان مناسب برای پخش آب و نفوذ دادن آن به داخل سفره های زیر زمینی خود یکی از مهمترین مراحل این گونه پـروژه هاسـت . هـدف از ایـن تحقیق بررسی کارآیی چند مدل ) (Fuzzy Logic, Index Overlay, Boolean logic در مکانیابی پخـش سـیلاب درحوزه دویریج می باشد . با تشکیل لایه های اطلاعاتی ( ژئومرفولوژی، شیب، گروه های هیدرولیکی ) در قالـب مـدلهای مختلف تلفیق، نقشه های خروجی را با عرصه های کنترل مقایسه و مورد ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت منطق فازی بـا عملگر Gamma=0.2 بیشترین همپوشانی را با عرصه های کنترل نشان داد .

۶بانک اطلعاتی و مدلهای تقاضا جهت استفاده از مدلهای مکانیابی خدمات فوریتهای پزشکی
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
یکی از مهمترین پارامترها در ارایه با کیفیت خدمات فوریتهای پزشکی، زمان ارایه این خدمات است. محل پایگاه های خدمات فوریتهای پزشکی نقش بسیار اساسی درکاهش زمان پاسخ به تقاضا دارد، و از این رو، مکانیابی این پایگاه ها در سطح شهرها به خصوص کلانشهرها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. تعیین محل و تعداد پایگاه ها و آمبولانسها با استفاده از مدلهای مکانیابی صورت می پذیرد. هدف این مدلها عمدتا بدست آوردن حداکثر پوشش تقاضا در سطح شهر با توجه به محدودیت زمان و بودجه است. برای کاربرد این مدلها در یک شهر بزرگ احتیاج به اطلاعات اولیه ای وجود دارد که برآورد این اطلاعات یکی از گامهای مهم و اساسی در مکانیابی خدمات فوریتهای پزشکی است. در این مقاله سعی شده است تا نحوه تعیین پارامترهای مدلهای مکانیابی در یک شهر بزرگ نشان داده شود، بدین منظور شهر مشهد به عنوان مطالعه موردی انتخاب و مورد آزمایش قرار گرفت.

۷کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مکانیابی محلهای دفع پسماندهای ویژه
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند، سال
تعداد صفحات: ۱۱
از موارد مهم در مدیریت جامع پسماندهای ویژه مکانیابی محل دفع (Site Selection) می باشد. سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS از جمله روشهای نوینی است که امروزه برای انجام مطالعات مکانیابی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این تحقیق ارائه کاربرد این روش به منظور محل دفع پسماندهای ویژه در استان مرکزی است. استان مرکزی از جمله استانهایی است که کارخانه های صنعتی متعددی در آن متمرکز شده اند و میزان قابل توجهی مواد زائد صنعتی و خطرناک تولید می کنند. اطلاعاتی درباره موضوعات مختلف از قبیل مناطق حفاظت شده، زمینشناسی، لرزه خیزی، توپوگرافی، هیدرولوژی و هیدروژئولوژی، کاربری اراضی، هواشناسی، پراکنش جمعیتی، پراکنش معادن، راهها و خطوط انتقال نیرو و ... جهت انجام تحلیل GIS در انتخاب محل مناسب ضروری به نظر میرسد. در اولین مرحله پس از تهیه اطلاعات مورد نیاز و تبدیل آنها به فرمت قابل استفاده در نرمافزار تحلیل GIS، تحلیلهای انجام شده و مناطق مناسب وواجد شرایط شناسایی شدند. پس از آماده سازی فایلها محدوده و حریم در نظر گرفته شده برای هر یک از عوارض روی آنها اعمال شده و این حریم توسط نرم افزار برای تک تک عوارض در نظر گرفته میشود. این حریم در سه بخش به صورت سه حالت خوب، متوسط و ضعیف روی هر یک از عوارض اعمال شد. برای هر یک از عوارض یک ضریب اهمیت (بین 1 تا 4) در نظر گرفته شد و پس از اعمال حریم ها کلیه عوارض مورد نظر توسط نرم افزار GIS روی همگذاری شدند تا در نتیجه با اشتراک گیری بتوان مناسبترین محدوده ها را برای اجرای مرکز پسماندهای ویژه تعیین کرد.

۸پیاده سازی الگوریم تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS جهت مکان گزینی بهینه فضاهای عمومی شهری ( نمونه مورد مطالعه : فضاهای ورزشی منطقه شش شهر تهران )
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 86، سال
تعداد صفحات: ۱۳
کاربری زمین شهری از دو منظر اصلی قابل بررسی است . اولا از مفاهیم پایه واصلی شهرسازی است که در حقیقت شالوده شکل گیری این علم را بنیان می نهد بنابراین لازم است به گونه ای دقیق و موشکافانه شناخته شود . ثانیا از ابزارهای مهم برای دستیابی به اهداف کلان اجتماعی ، اقتصادی وکالبدی است کـه نـه تنهـا اثراتـی بسیار بر سرمایه گذاری وتصمیمات عمومی وخصوصی می گـذ ارد، بلکـه نقـشی مهـم در میـزان رشـد شـهری وکیفیت محیط کالبدی دارد . در این میان فضاهای ورزشی به اشکال مختلف به عنوان مهمترین فـضاهای شـهری مطرح می گردند چرا که به عنوان عناصر اصلی توزیعی مراکز محله ، ناحیه ومنطقه محسوب می شوند . به گفتـه برتراند راسل » آخرین دستاورد تمدن توانایی انسان در پر کردن هوشمندانه ایام فراغت است )«. کلی، ).1374 ایـن
عمل هوشمندانه به دست یک مدیر ناهشیار انجام نمی پذیرد، بلکه از بطـن مـدیریتی کـه آگاهانـه حیـات مـدنی انسان ها را ارج می نهد و برای آن برنامه ریزی می کند، برمی خیزد ( سعیدنیا، 1379 ؛ ).16 بنابراین فضاهای ورزشـی به عنوان یکی از کاربری های اصلی اوقات فراغت نیز باید از این هوشیاری در مدیریت برخوردار باشد . امروزه با توجه به پیچیدگی های مسایل شهری به خصوص در کلان شهری چون تهران روش های سنتی حل مـسئله دیگـر جواب گوی نیازهای رو به رشد شهر نمی باشد . از ای ن رو روش های جدیـد مکـان یـابی بـر اسـاس سیـستم هـای اطلاعات مکانی و نرم افزارهای کامپیوتری که توانایی نگهداری، روی هم گذاری و تحلیـل داده هـای بـسیار زیـاد چنین شهرهایی را دارند، تنها راه پیش روی یک مدیر هوشمند می باشد . در این پژوهش سعی شده بـا توجـه بـه نیاز ها و مسای ل موجود امروز شهر تهران نقش سامانه اطلاعات مکانی در مدیریت و برنامه ریزی شهری از طریـق برنامه ریزی فضاهای ورزشی در شهر مورد بررسی قرار گیرد .

۹مدلسازی مکانیابی تاسیسات شهری با استفاده از GIS با تاکید بر مکانیابی پارکینگهای طبقاتی
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 86، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مدیریت و هدایت جابجایی انسان و کالا در سطح معابر یک شهر، با هدف افزایش سرعت، امنیت و کاهش هزینه حمل و نقل مهمترین هدف ایجاد سیستمهای حمل و نقل شهی است. کارکرد این سیستم وابسته به وجود زیر ساختهای لازم و نیز قرارگیری مناسب اجزا مختلف آن و نیز هماهنگی این اجزا با یکدیگر است. یکی از مهمترین زیر ساختهای سیستم حمل و نقل پارکینگهای عمومی هستند که نقش عمده ای در کاهش پارک حاشیه ای و روانی ترافیک ایفا می کنند. پارکینگهای عمومی زمانی می توانند کارایی لازم را داشته باشند که در مکان مناسبی احداث شوند. در حال حاضر مکانیابی پارکینگهای عمومی به روش سنتی و با بازدید از محل انجام می گیرد. در این روش مکانهای انتخابی فقط با لحاظ نمودن تعداد محدودی از پارامترها مانند قیمت زمین انجام می گیرد. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) که علم و فناوری تجزیه و تحلیل داده های مکان مرجع می باشد، توانایی تلفیق تعداد زیادی پارامتر را بصورت همزمان دارد. GIS سیستمی مناسب جهت تصمیم گیریهای چند معیاره مانند مکانیای می باشد.از مشکلات رایج در فرایندهای مکانیابی با استفاده از GIS انتخاب روش وزندهی و روش تلفیق مناسب لایه ها می باشد. در این مقاله ضمن ارائه الگویی مناسب جهت مکانیابی بهینه پارکینگهای عمومی به وسیله GIS به مقایسه روشهای مختلف وزندهی به لایه های مکانیای پارکینگ ، نیز پرداخته شده است. با اسفتاده از روشهای وزندهی نظیر همبستگی آماری، Fuzzy AHP ، Structured AHP, AHP three degree چهار سناریوی مکانیابی پارکینگ ایجاد شده و در ادامه با مقایسه این سناریوها روش وزندهی مناسب انتخاب شده است.

۱۰ارایه یک مدل چند هدفه برای مکانیابی امکانات خدمات فوریتهای پزشکی در یک کلانشهر
اطلاعات انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
روزانه افراد زیادی در معرض تصادفات یا بیماریهایی نظیر حمله قلبی و مسمومیتها قرار می گیرند که احتیاج به دریافت تمهیدات فوری برای نجات دارند. اولین گام که در این گونه موارد برای نجات جان انسانهای درگیر مطرح می سود اعزام کمکهای اولیه پزشکی است. کمکهای اولیه پزشکی معمولا توسط مراکز خدمات فوریتهای پزشکی ارایه می شود. برای کمک گرفتن از مراکز فوریتهای پزشکی، به طور معمول، با شماره گیری یک تلفن سه رقمی به نزدیکترین مرکز فرماندهی منطقه ای متصل شده و این مرکز از طریق ارتباط رادیویی، نزدیکترین پایگاه ( پایگاهها) به محل متقاضی، اعلام ماموریت می کند. یکی از مهمترین پارامترها در ارایه با کیفیت خدمات فوریتهای پزشکی، زمان ارایه این خدمات است. محل پایگاههای خدمات فوریتهای پزشکی نقش بسیار اساسی در کاهش زمان پاسخ به تقاضا دارد، و از این رو مکانیابی این پایگاهها در سطح شهرها به خصوص کلانشهرها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. تعیین محل و تعداد پایگاهها و آمبولانسها با استفاده از مدلهای مکانیابی صورت می پذیرد. هدف این مدلها عمدتا بدست آوردن حدامثر مورد بررسی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آنها مشخص شده است. سپس، با در نظر گرفتن این تجربیات، به ارایه یک مدل مکانیابی مراکز خدمات پزشکی برای یک کلانشهر پرداخته می شود.

۱۱مکانیابی پایانه های باری برونشهری با استفاده از یک مدل تلفیقی سطحی و شبکه ای
اطلاعات انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
یکی از مسائل مهم سیستم حمل و نقل جاده ای مکانیابی بهینه برای استقرار و تاسیس پایانه های باربری برونشهری بر اساس کمینه سازی مسافت بین مبادی (پایانه باربری) و مقاصد ( مراکز تولید و مصرف) است. تا کنون روشها و مدلهای بسیاری برای پاسخ به مساله مکانیابی تسهیلات ارایه شده اند که عموما از یک ساختار ریاضی برای بهینه سازی یک تابع هدف تحت شرایط مفروض برخوردارند. از دیدگاه جغرافیایی می توان این مدلها را به دو طبقه اصلی مکانیابی در سطح و شبکه تقسیم بندی کرد که در حالت اول یک محیط پیوسته برای نقاط بالقوه در نظر گرفته می شود و در حالت دوم مطلوبیت های مکانی در روی شبکه تعریف شده ای تعیین می گردد در این کار پژوهشی سعی شده است با ارائه یک روش دو مرحله ای برای مکانیابی پایانه های باری بین شهری از مزایای هر دو روش سطحی و شبکه ای بهره گرفته شود. برای این منظور نخست خطوط تمایل سفرهای باری بر حسب تناژ جابجا شده در محدوده مطالعه ترسیم شده و بر اساس این خطوط یک یا چند مرکز ثقل باربری تعیین می گردد. یپس مجموعه ای از نقاط بالقوه مناسب برای پایانه ها در روی شبکه در نزدیکترین فاصله نسبت به مرکز ثقل انتخاب می شوند. این نقاط باید حائز مطلوبیت های ذاتی یک پایانه از قبیل مساحت کافی، قیمت مناسب از شهر، امکان توسعه و دسترسی های مناسب را داشته باشد. در مرحله دوم برای مکانیابی پایانه بر روی شبکه از مدل P–median به عنوان یک برنامه سازی خطی (1،0) استفاده شده است. با استفاده از روش تلفیقی فوق مکانیابی پایانه بار استان قزوین مورد بررسی قرار گرفته است.

۱۲طراحی شبکه خدماترسانی با تقاضای جریانی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۱۵
مکانیابی یکی از تصمیمگیریهای مهم در طراحی مدلهای شبکه خدمترسانی میباشد که علاوه بر تأثیرات هزینهای، روی سطح خدمات ارائه شده به مشتری نیز تأثیر گذار است . در بسیاری از این مدلها، تقاضا به صورت نقطهای در نظر گرفته میشود . هدف در اینگونه مسائل برای تصمیمگیرندگان و طراحان شبکه مینیمم کردن فاصله بین محل خدمترسانی و نقطه تقاضا است . اما در واقعیت امر مشتریان شبکه مسیرهای از پیش تعیین نشدهای را برای دریافت خدمات مورد نظر طی میکنند که بیشتر به خاطر محدودیت زمانی و یا مکانی این مشتریان میباشد . همانند مشتریان پمپ بنزین، مشتریان عابر بانک و یا خودروهای نیازمند سرویس فوری در جادهها . در اینگونه مسائل تقاضا به صورت جریان میباشد که هدف طراحی برای تصمیمگیرندگان شبکه به صورت ماکزیمم کردن جریان تقاضای سرویس داده شده توسط مراکز تعریف میشود . در این مقاله یک مدل ریاضی برای شبکه خدمترسانی وسایل نقلیه سنگین جادهای که تقاضا جریانی است، ارائه شده است . مدل به صورت دو سطحی، دو محصولی و با ظرفیت محدود میباشد که حالت واقعی آن با نرمافزار Lingo حل و نتایج در انتها ارائه شده است

۱۳مکانیابی و مدیریت موجودی مراکز مدیریت بحران
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۱۶
تحقیقات انجام شده نشان میدهد که با گذشت زمان تعداد حوادث غیرمترقبه زمینی، اقیانوسی و جوی در هر سال در حال افزایش است از اینرو موضوع " مدیریت بحران " بهعنوان یکی از حایز اهمیت ترین مباحث علمی – کاربردی مطرح میشود که امروزه کشورهای مختلف، مخصوصاً کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به آن متمایل شدهاند . بهطوریکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، مراکزی برای استقرار فعالیت های مدیریت بحران به نام " مرکز مدیریت بحران " وجود دارد که کلیه مراحل و فرایندهای مدیریت بحران در این مکانها صورت می گیرد . با توجه به این مسائل تعیین نظامی کلی برای مدیریت لجستیک، به هنگام مقابله با بحران و به حداقل رساندن خسارات ناشی از آن امری مهم است . از اینرو در این مقاله به ارائه مدل چند هدفهی یکپارچه برای مکانیابی مراکز بحران با در نظر گرفتن حملونقل و تعیین میزان موجودی کالاهای مورد نیاز پرداخته میشود . بطوریکه که این اهداف عبارتند از : الف ) کمینه کردن هزینههای مربوطه و ب ) کمینه کردن ریسک در پاسخگویی به بحرانهای بوجود آمده که بهصورت حداقل کردن متوسط فاصله بین مراکز مستقر شده با افراد آسیبدیده بیان شده است . مدل مذکور در چهار حالت مختلف که ترکیب وجود یا عدم وجود محدودیت در تعداد مراکز جدید و وجود یا عدم وجود مراکز بحران مستقر شده قبلی میباشد بررسی شده است . سپس به تعیین موجودی مراکز مستقر شده پیش از وقوع بحران و تعیین سیاست سفارشدهی در زمان پاسخگویی پرداخته شده است . علاوهبراین از انجاییکه وقوع بحران و میزان تقاضای کالاها بصورت غیر قطعی میباشد در این مقاله سعی شده است تا جنبه احتمالی مربوط به بحران و تقاضاهای ایجاد شده نیز لحاظ گردد

۱۴کاربرد GIS در مکان گزینی کاربریهای شهری
اطلاعات انتشار: اولین همایش GIS شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۱
یکی از دلمشغولیهای برنامه ریزان شهری در فضاهای شهری بویژه کلانشهرهای کشور طراحی و مکانیابی فضاهای خدماتی مناسب و مطلوب می باشد. از این رو یکی از ابزارهای کارآمد در مکانگزینی فضاهای خدماتی در سطح نواحی و مناطق شهری بکارگیری از نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی است.
در کلانشهر مشهد یکی ازمهمترین معضلات شهری تراکم بیش از اندازه کارگاههای مزاحم در سطح مناطق شهری بویژه منطقه در هفت شهرداری مشهد می باشد. در این مقاله ابتدا با بکارگیری سامان های اطلاعات جغرافیایی بمدد نرم افزارهای مختلف تمامی کاربریهای مشاغل مزاحم در سطح منطقه هفت مورد شناسایی قرار گرفته است. از سوی دیگر با استفاده ابزارهای متفاوت در تحلیل مکانی، میزان تراکم کاربریهای مختلف مورد سنجش قرار گرفت. در ادامه بر اساس شاخص های گوناگون نحوه مکانگزینی انواع خدمات شهری مورد ساماندهی قرار گرفته است. ازاین رو یکی از کاربردهای اساسی سامان های اطلاعات جغرافیایی بکارگیری آن در تعیین الگوهای کاربری شهری بویژه مدیریت شهری می باشد.

۱۵مدیریت مواد زائد شهری با استفاده از GIS
اطلاعات انتشار: اولین همایش GIS شهری، سال
تعداد صفحات: ۹
با توجه به اینکه توسعه روز افزون مناطق شهری و افزایش بی رویه جمعیت در آنها باعث تولید انواع زباله های شهری شده است، آنچه امروز به یکی از دغدغه ها در محیط زیست شهری تبدیل گردیده، چگونگی دفع و معدوم سازی آنهاست. از طرف دیگر، مشکل جستجوی یک محل دفن مناسب به علت وجود عوامل و پارامترهای متعدد دخیل در این امر، همواره از جمله مسائل پیچیده ، پر هزینه و وقت گیر بوده است. لیکن سیستم های اطلاعات جغرافیایی ابزارکارآمدی را برای مدیریت وکاربرد داده های مکانی مختلف بدست می دهند. که با صرف وقت و هزینه کمتر می توان مکا ن های مناسبتری را جهت دفن مواد زائد جامد یافت. در مقاله حاضر چهار شاخص بهداشت عمومی، مسائل زیست محیطی، مسائل اجتماعی و مسائل اقتصادی در قالب 16 لایه که در مکان یابی مکان دفع زباله مفید می باشند، در نظر گرفته شده است. بعد از آماده سازی لایه ها و ورود آنها به محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی و تبدیل آنها به حالت گرید، مدلسازی به دو صورت بولین و هم پوشانی شاخصها انجام گرفت. در نهایت مناطق مختلف موجود در شهرستان تبریز بر اساس استقرار مکان دفع زباله ، اولویت بندی شدند.

۱۶مکانیابی پست های فشار قوی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی
اطلاعات انتشار: اولین همایش GIS شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۰
همراه با رشد جمعیت و پیشرفت تکنولوژی مصرف انرژی برق افزایش یافته و به این ترتیب شبکه های سراسر برق گسترش می یابند. گسترش شبکه برق نیازمند احداث پست های فشار قوی می باشد. احداث پست های فشار قوی هزینه سرمایه گذاری بسیاری را به دنبال دارد. وجود مسائل اقتصادی و تعدد عوامل موثر در تصمیم گیری، در کنار حجم بالای داده های مکانی و توصیفی موجب گردیده تا طراحان شبکه به دنبال روش ها و سیستم هایی کاراتر، به منظور انتخاب مکان بهینه این پست ها باشند. سیستم اطلاعات جغرافیایی با برخورداری از توانایی های منحصر به فرد در زمینه مدیریت و تحلیل داده های مکانی و غیر مکانی به عنوان ابزاری قدرتمند در زمینه مکانیابی پست های فشار قوی مطرح می باشد. در این مقاله، ابتدا عوامل و معیارهای موثر بر مکانیابی در قالب لایه های اطلاعاتی معرفی می گردند. سپس با توجه به جایگاه هر پارامتر و میزان تاثیر آن بر مکانیابی ، دیاگرام ارتباطی موجودیت ها جهت تلفیق لایه های اطلاعاتی تهیه می گردد. در انتها بر اساس دیاگرام ارتباطی تهیه شده، لایه های اطلاعاتی با استفاده از مدل های تلفیقی بولین، همپوشانی شاخص و منطق فازی با یکدیگر ترکیب شده و نتایج آنها مورد ارزیابی قرار می گیرند.

۱۷مروری بر برنامه توسعه فضاهای تخلیه امن در شهر تهران بر اساس تحلیل خطر پذیری لرزه ای
اطلاعات انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از موضوعات مهم در پیشگیری و مدیریت بحران زلزله در شهر تهران، نحوه توسعه فضاهای تخلیه امن متناسب با تراکم جمعیت و دسترسی ساکنین به آنها می باشد. با توجه به اینکه معمولا فضاهای تخلیه امن بایستی در مکانهایی انتخاب گردند که در هنگام انتخاب آنها نیاز به مطالعات مختلفی در جنبه های فیزیکی و عملکردی دارد. در این مقاله ضمن بررسی معیارهای اصلی برای شناسایی فضاهای تخلیه امن، پارامترهای مهم برای شناسایی و تجهیز این فضاها در شهر تهران تشریح می گردد.

۱۸بررسی معیارهای زمینشناسی موثر در مکانیابی محل دفن پسماندهای ویژه با استفاده از منطق تقاطع در محیط ) GIS مطالعه موردی : استان سیستان و بلوچستان )
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
با رشد روزافزون صنایع در کشور، انتخاب مکان مناسب جهت دفن پسماندهای ویژه از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است . مهمترین مطالعاتی که در مکانیابی محل دفن باید مورد توجه قرار گیرد، بررسی عوامل زمینشناسی منطقه مورد نظر است . هدف از این تحقیق مشخص کردن مناطق مستعد از دیدگاه زمینشناسی جهت احداث مکان دفن پسماند ویژه در استان سیستان و بلوچستان میباشد . بدین منظور معیارهای جنس زمین، فاصله از گسل و فاصله از زمینلغزش پس از مراحل آمادهسازی و ویرایش دادهها بر اساس مطلوبیت برای محل دفن پسماندهای ویژه، تحت استانداردسازی ( نرمال – (Decision سازی ) قرار گرفته و لایههای بولین تولید گردید . در مرحله بعد پس از رویهمگذاری با استفاده از منطق تقاطع در فضای راهبردی تصمیمStrategy Space)، مناطق مناسب برای محل دفن پسماند ویژه مشخص شد . نتایج نشان میدهد که از دیدگاه زمینشناسی مناطق غربی و جنوبی زاهدان، قسمتهایی از شرق نصرتآباد و مناطقی از غرب استان دارای شرایط بسیار خوبی برای احداث مکان دفن پسماند ویژه میباشد . ضمن آنکه مناطق اطراف زابل نیز از این حیث مستعد میباشند . همچنین قسمت وسیعی از استان بهعنوان مناطق ممنوعه شناخته شدهاند که نمیتوانند بهعنوان مکان دفن انتخاب .شوند

۱۹ترکیب مدل همپوشانی شاخص (IO) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تعیین بهترین مکان احداث ایستگاه آتش نشانی (مطالعه موردی قسمتی از منطقه ی 6 تهران)
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 87، سال
تعداد صفحات: ۱۱
فقدان ضوابط و مقررات کافی و عدم اجرای صحیح و کارای مقررات ایمنی موجود، احداث ساختمان های بلند، ضعف فرهنگ ایمنی مردم، نبود طرح جامع آموزش ایمنی به شهروندان، عدم رعایت ملاحظات حفاظت در برابر حریق در طرح های بزرگ شهری، نبود جایگاه قانونی و حقوقی مناسب برای آتشنشانان، کمبود اعتبارات برای احداث و تجهیز ایستگاه های آتشنشانی و عدم صحیح مکان گزینی ایستگاه های آتشنشانی، از عوامل مهم رشد و افزایش سوانح آتش سوزی در کل کشور نسبت به سال های گذشته است.
هدف از انجام این تحقیق تعیین مکانهای مناسب و بعد از آن بهترین مکان برای احداث ایستگاه آتش نشانی (مطالعه موردی قسمتی از منطقه 6 تهران) می باشد. برای این منظور از سامانه اطلاعات مکانی (GIS) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) استفاده شده است.
در این مقاله با بررسی و ارزیابی فاکتورهای مورد نیاز در مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی و به کارگیری نقشه های 1:2000 منطقه 6 تهران، ابتدا با توجه به فاکتورهای لازم برای مدل سازی مکانهای مناسب ایستگاه ها، نقشه های فاکتور تهیه و طبقه بندی مجدد 2 (Reclassification) روی انها انجام گرفت و بعد از آن به روش وزندهی مقایسه زوجی، که بخشی از روش AHP است، به هر یک از فاکتورهای وزنی داده شد و با استفاده از مدل تهیه شده نقشه های فاکتور بهروش همپوشانی شاخص تلفیق و مناطق مناسب مشخص و در انتها نیز با استفاده از فرایند سلسله مراتبی (AHP) بهترین مکان برای احداث ایستگاه آتش نشانی تعیین گردید.

۲۰معیارهای مکانیابی و ارزیابی زیست محیطی محل های دفع پسماندهای خطرناک
اطلاعات انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۹
دفع پسماندهای خطرناک گام اساسی و نهایی در مدیریت جامع این زایدات است. در کشورهای در حال توسعه، غالباً پسماندهای خطرناک در مکان های کنترل نشده و یا در محل های دفع پسماندهای شهری دفع می شوند. مکان نا مناسب دفع می تواند اثرات زیست محیطی، اقتصادی و اکولوژیکی مخربی را به وجود آورد، لذا قبل از اینکه فرآیند مکانیابی آغاز شود نیاز به مجموعه ای از معیارها و ضوابط است تا سایت مناسب بر اساس آنها انتخاب شود. با اعمال این معیارها بر لایه های اطلاعاتی مربوطه با استفاده از GIS، مکان های نامناسب حذف می شوند. با اتخاذ روش مناسب می توان سایت های باقیمانده را اولویت بندی کرد. امروزه یکی از روش های مرسوم، روش ارزیابی زیست محیطی (EIA) است. در این مقاله جزئیات معیارهای مکانیابی از دیدگاه سازمانهای معتبر جهانی ذکر گردیده و روش ارزیابی زیست محیطی به عنوان یک روش مؤثر اولویت بندی سایت های انتخابی مورد بررسی قرار می گیرد.

۲۱مکانیابی محل دفع پسماندهای خطرناک در استان فارس به روش رویهم گذاری لایه های اطلاعاتی در محیط GIS
اطلاعات انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۹
با پیشرفت تکنولوژی و توسعة صنایع، یکی از معضلات زیست محیطی جوامع در حال توسعه مانند ایران، مسئلة دفن پسماندهای خطرناک است . سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) از جمله روش های نوینی هستند که به عنوان یک ابزار قدرتمند برای انجام مطالعات مکانیابی با استفاده از داده های مکانی بکار می روند . در این پژوهش با اعمال معیارهای لازم بر لایه های اطلاعاتی مربوطه در محیط ArcView GIS و رویهم گذاری لایه ها، سایتهای نامزد در سطح استان فارس تعیین گردیدند . با انجام بازدیدهای میدانی توسط تیم متخصص، 3 سایت برای اولویت بندی انتخاب شدند . برای اولویت بندی سایت ها از روش شاخص های حساسیت سایت استفاده شد . شاخص ها با معادلات چند جمله ای که با استفاده از آنالیز رگرسیون به دست آمده اند، بیان می شوند . با مقایسة نمرات حساسیت برای این سایت ها، سایتی که دارای کمترین نمرة حساسیت بود، به عنوان سایت بهینه انتخاب شد .

۲۲مکانیابی دفع پسماندهای ویژه در استان گلستان با استفاده از GIS
اطلاعات انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۸
در مکان یابی دفع پسماندها معیارهای بسیار زیادی در منابع مختلف علمی معرفی شده است. این معیارها را می توان به صورت معیارهای اقلیمی، هیدرولوژیکی، هیدروژئولوژیکی، خاک شناسی، زمین شناسی، اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی، و متفرقه طبقه بندی نمود. به منظور مکان یابی دفع پسماندهای ویژه در استان گلستان با بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) ، تعداد 45 معیار از گروههای مذکور مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از این معیارها ابتدا مناطقی که نباید به عنوان مکان دفع پسماندهای ویژه انتخاب شوند در مرحله حذفی با بکارگیری یک بافر مناسب حذف شده اند. سپس مناطق باقی مانده از مرحله اول، یعنی مناطقی که بعد از عمل تعیین بافر برای مناطق نامناسب باقی مانده اند، با توجه به ویژگی هایی که دارند امتیاز دهی می شوند. در مرحله آخر، مناطق مختلف با توجه به سه پارامتر امتیاز کل، درجه گردی و مساحت مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت مناسبترین گزینه ها انتخاب شده اند. با عنایت به نتایج بدست آمده از ارزیابی معیارهای مختلف می توان نتیجه گرفت که مناسب ترین گزینه ها برای دفع پسماندهای ویژه در استان گلستان در حوضه اترک مرکزی، که در شمال استان واقع شده است، قرار گرفته اند. در حوضه اترک مرکزی سفره زیرزمینی وجود ندارد و اگر بخشی از منطقه یک جریان ضعیف زیرزمینی وجود داشته باشد بسیار شور خواهد بود. اندازه گیری های انجام شده بیانگر این است که هدایت الکتریکی آب در این منطقه از حدود 20000 تا 70000 میکروموس متغیر بوده است.

۲۳مدلی برای مکانیابی بهینه اصلاحات جزئی در شبکه خطوط ریلی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
سیر تحولی راه آهن نشان می دهد که صرف وجود یک خ ط راه آهن به هیچ وجه توجیه کافی برای ادامه بهر هبرداری اقتصادی ازآن نمی باشد، از اینرو با توجه به رشد و پیشرفت تکنولوژی و افزایش تقاضا، خطوط و سیستم ریلی دائماً در حال تغییر و تحول بوده و ایجاد اصلاحات همواره ضروری است. در این پژوهش، بخشهای تشکیل دهنده یک فرآیند تصمیم گیری شامل: شناسایی، پیشنهاد گزینه، بررسی اقتصادی پیشنهادات و در نهایت انتخاب گزینه های بهینه جهت مکانیابی اصلاحات جزئی در شبکه خطوط ریلی مورد مطالعه قرار گرفت. علاوه بر آن این پژوهش در تلاشی برای کاربردی کردن انتخاب گزینه های اصلاحات جزئی در شبکه خطوط ریلی سعی کرد تا ضمن پیاده سازی مراحل مختلف فرآیند انتخاب گزینه های برتر در یک محیطGIS تمامی عوامل اثر گذار در مدل و محدودیتهای آن را مورد توجه قرار دهد. در این راستا پس از ارائه روشی برای شناسایی بلاکهای کاندید جهت اصلاح، به ساخت مدلی به منظور انتخاب بلاکهای دارای اولویت و نوع گزینه اصلاح مبادرت ورزید و درنهایت با استخراج توابع هزینه تأثیر گذار در تمام مراحل بهره برداری خطوط ریلی و وارد نمودن آنها در برنامه،ARCGIS به امکان برآورد پارامترهای مدل با توجه به طرح هندسی مسیر و توپوگرافی منطقه پرداخته شد. در پایان، مسیر تهران– مشهد به عنوان مطالعه موردی برای بررسی کارایی مدل ارائه شده در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد مدل پیشنهادی می تواند برای سطوح مختلف بودجه، بهترین بلاکها (از نظر میزان مسافر و بار) همراه با مناسب ترین گزین ه های پیشنهادی اصلاح را انتخاب نماید.

۲۴انتخاب مکان مناسب برای محل دفع پسماندهای خطرناک در استان فارس با استفاده از ابزار GIS
اطلاعات انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) از جمله روش های نوینی هستند که به عنوان یک ابزار قدرتمند برای انجام مطالعات مکانیابی با استفاده از داده های مکانی بکار می روند . در این پژوهش با فراهم نمودن لایه های اطلاعاتی موجود در استان فارس و رویهم گذاری لایه ها در محیطArcView GIS و نیز اعمال معیارهای لازم، سایتهای نامزد در سطح استان تعیین گردیدند . با انجام بازدیدهای میدانی و اولویت بندی با استفاده از روش وزن دهی، سایت های قادرآباد، هفت برم و کوهنجان به ترتیب اولویت به عنوان محل دفن این پسماندها در استان فارس معرفی شدند .

۲۵یک روش نوین در مکانیابی بهینه SVC برای افزایش حداکثر بارپذیری و جلوگیری از فروپاشی ولتاژ
اطلاعات انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
حداکثر بارپذیری سیستم ، جلوگیری از ناپایداری استاتیکی و فروپاشی ولتاژ ، حفظ پروفیل آن از مهمترین مباحث در سیستمهای قدرت است. در این مقاله یک روش جدید و موثر برای مکانیابی مناسب جهت نصب Static Var ) SVC (Compensator به منظور جلوگیری از فروپاشی ولتاژ، افزایش پایداری استاتیکی و بارپذیری شبکه قدرت و اصلاح پروفیل ولتاژ شبکه ارایه گردیده است . جایابی یکبار بدون در نظر گرفتن محدودیت روی توان راکتیو تولی دی ژنراتورها و بار دوم با در نظر گرفتن این محدودیت انجام گرفته است . SVC یک بیشینه مقدار از نظر تعداد در یک شبکه نمونه پیدا شده است که ماورای آن افزایش تعداد عنصر نصب شده تاثیری در جلوگیری از ناپایداری ولتاژ ندارد به عبارت دیگر بعد از نص ب تعداد معینی از این عنصر حداکثر بار پذیری سیستم تغییر چندانی نکرده و ناپایداری ولتاژ روی خواهد داد . جهت نیل به اهدف مورد نظر از یک مدل دقیق و مناسب برایSVC در حالت دایم استفاده گردیده سپس مدل ارایه شده برای مطالعات حالت دایم در معادلات پخش بار به همراه عناصر Flexible ) FACTS (AC Transmission System وارد گردیده است. ابتدا با استفاده از الگوریتم ژنتیک محل مناسب برای نصبSVC از
دید تسطیح ولتاژ و حفظ مقدار ولتاژ در محدوده مجاز پیدا شده که نتیجه آن افزایش تسطیح ولتاژ در باسها و حفظ پروفیل ولتاژ است. در مرحله بعدی با استفاده از یک پخش بار تداومی(Continuation Power Flow ) و همزمان با آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک تعداد و مکان عناصر نصب شده به منظور دستیابی به بیشینه مقدار بارپذیری سیستم و منحن یهایP–V که ) در واقع مسیر حرکت سیستم قدرت به سوی ناپایداری را نشان می دهند) تاثیرSVC های نصب شده در افزایش حدود پایداری استاتیکی، جلوگیری از فروپاشی ولتاژ و افزایش بار پذیری سیستم نشان داده شده است . علاوه بر آن به عنوان یک شبیه سازی کلی(global ) با استفاده از بهینه سازی چند منظوره و الگوریتم ژنتیک مکان مناسبSVC در حفظ پروفیل ولتاژ ، افزایش بارپذیری سیستم مطالع ه گردیده است . همچنین نشان داده شده است که با نصب مناسب این عنصر در یک سیستم قدرت نه تنها می توان تا حدود زیادی از وقوع فروپاشی ولتاژ جلوگیری کرد بلکه محل آغازین در وقوع فروپاشی را نیز جابجاکرد. مطالعه انجام شده بر روی سیستم نمونه ٥٧ شینهIEEE شکل ( ٦) صورت گرفته است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۶۳۴ نتیجه