۱تحلیل موج سازه های امواج نا منظم با استفاده از تئوری پراش خطی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۹
سه نوع موج ساز پیستونی، فلپی و گوه ای مورد بررسی قرار گرفته اند. با فرض جریان پتانسیل و با فرض اینکه تیزی امواج تولید شده کوچک باشد با استفاده از تئوری پراش خطی حل میدان جریان حاصل از حرکت موج ساز انجام شده است. در دو نوع موج ساز اول پتانسیل سرعت بصورت تحلیلی بدست آده و در مورد سوم با استفاده از روش هم مکانی مرزی مسئله حل شده است. سپس توابع تبدیل هر موج ساز از طریق محاسبه پروفیل سطح موج برای هارمونیک بدست آمده است. با انتخاب طیف امواج نامنظم و با داشتن توابع تبدیل، طیف نوسانی موج ساز برای ایجاد موج نامنظم مورد نظر محاسبه شده است.

۲ارایة الگوریتمی برای طراحی فیلترهای دوتنظیمه بر اساس تصحیح ضریب توان برای مبدل های HVDC
اطلاعات انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله الگوریتمی برای تعیـین دقیـق پارامترهـای فیلتـر دوتنظیمه ارایه می شود تا با اسـتفاده از آن عـلاوه بـر کـاهش اعوجاجات هارمونیکیِ ناشـی از منـابع تولیـد هارمونیـک در سیستم قـدرت، ضـریب تـوان شـبکه نیـز اصـلا ح گـردد . بـا بکارگیری این روش می توان المان های فیلتـر دوتنظیمـه را بـا توجــه بــه اطلاعــاتی نظیــر تــوان راکتیــو مــورد نیــاز شــبکه، فرکانس های تنظیم، فرکانس رزونانس مـوازی و ولتـاژ شـبکه تعیین نمود . سپس روش پیشنهادی برای حذف هارمونیک های جریان یک مبدل 6 پالسة HVDC به کار بر ده شده و نتایج بـه کمک نرم افزار MATLAB شبیه سازی می شوند . نتـایجِ حاصل از شبیه سازی، عملکرد مناسب فیلترها را نشان می دهد .

۳کنترل فیلتر فعال با استفاده از شار مجازی و مدولاسیون بردار فضایی دوازده ناحیه ای
اطلاعات انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۰
یکی از روش های کاهش هارمونیک های ایجـاد شـده توسـط بارهای غیر خطی استفاده از فیلتر های فعال می باشد . فیلتر های فعال نه تنها جریان های هارمونیکی را از بـین مـی برنـد بلکـه برای جبران سازی توان راکتیو ناشی از بارهای نامتقارن متصـل به شبکه یا ولتاژهای نامتقارن شبکه موثر م ی باشند . فیلتـر هـای فعال، استفاده از یکسوکننده ها را بدون هزینه زیاد و تجهیزات اضافی گسترش داده اند . در این مقالـه روش مـوثر و جدیـدی برای کنترل فیلترهای فعال ارائه می گردد . ایـن روش بـر پایـه کنترل مستقیم توان ) ) DPC 1 با مدولاسـیون بـردار فضـائیSVM 2 بــا ســاختار دوازده ناحیــه ای بــرای کنتــرل هــم زمــان جریان های AC و ولتاژ DC بنا شده است . همچنین بـه جـای سنسور های ولتاژ خط از تخمین زن شـار بـه منظـور تخمـین ولتاژ شبکه استفاده شده است . برای اینکه این روش در برابر اعوجاج هـای بوجـود آمـده در ولتاژ خط مقاوم باشد از یک حلقه قفـل فـاز مـ وثر و کارآمـد استفاده شده است .
مزایای این روش الگوریتم ساده، دینامیـک مناسـب، فرکـانس سوییچینگ ثابت و مقاوم بودن روش کنترل در برابر اعوجـاج خط می باشد

۴مطالعه هارمونیکی شبکه برق کارخانه لاستیک سازی کرمان و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش هارمونیهای تولیدی
اطلاعات انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۱
ایــن مقالــه شــبکه بــرق کارخانــه لاســتیک کرمــان از نظــر هــارمونیکی مطالعــه ، تحلیــل و راهکارهــایی جهــت کــاهش هارمونیهای تولیدی ارائه گردیده است . مطالعـات هـارمونیکی بندرت در کارخانجات و صنایع داخلی انجام گرفته لذا میتوان این مطالعه را جزء اولین مطالعات هارمونیکی در شـبکه هـای الکتریکی در کارخانجـات ایـران دانسـت . بـا توجـه بـه نـوع پروسه، بهینه سازی مصرف انرژی و سرپوشـیده بـودن سـالن های خط تولید، بارهای عمده مولد هارمونی عبارتنداز : محرکه های الکتریکـی AC و DC ، لامپهـای تخلیـه گـازی و شـارژرها . طیف هـارمونیکی جریـان فـاز محرکـه هـا بـا حـد مجـاز در اســتاندارد IEEE مقایســه شــده، کــه نتــایج فراتــر از مقــادیر استاندارد است . از عوامل افزایش دهنده آلـودگی هـارمونیکی محرکه ها، میتـوان عـدم تنظـیم زوایـای آتـش تریسـتورها و تقسیم ناصحیح مدار تکفاز تغذیه سیم پیچ میدان موتورهـای DC ، بین سه فاز را نام برد . اصلاح موارد مذکور میزان آلودگی هارمونیکی محرکه هـا را کـاهش میدهـد . راهکارهـای مـورد استفاده جهت کاهش هارمونیهـا عبارتنـداز : مبـدل 12 پالسـه، فیلتر هارمونی مرتبـه 5 ام و قـرار دادن انـدوکتانس در ورودی ب رخی از محرکه ها میباشد . نمودار %THD جریان فاز شین ها با استفاده از آنالایزر هارمونیکی اندا زه گیـری و بـا اسـتاندارد هــارمونیکی ایــران مقایســه میشــود کــه حــاکی از آلــودگی هارمونیکی نسبتا قابل ملاحظه در شبکه برق مجتمع است

۵روشی نوین در بهبود کنترل بهبود دهنده ی یکپارچه ی کیفیت برق جهت جداسازی مشترک و شبکه در ایجاد اغتشاشات هارمونیکی و عدم تعادل
اطلاعات انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۱
این مقاله روش های فعلی کنترل تجهیزات بهبـود دهنـده ی یکپارچه ی کیفیت برق و ضعف آنها در تخمین دقیـق مقـادیر مرجع برای جبران سازی بررسی می شـود، روش هـای موجـود کنترل تجهیزات بهبود دهنده ی یکپارچه ی کیفیت برق 1 ، فرض می کنند که مقادیر ولتاژ و جریان اندازه گیری شده همان مقادیر مرجع برای جبران سازی است، در این مقاله روشی تازه بـرای کنترل ادوات بهبود دهنده ی یکپارچه ی کیفیـت بـرق پیشـنهاد می گردد که طی آن یک بهبود دهنده ی یکپارچه ی کیفیت برق که در محل اتصال مش ترک به شبکه قرار دارد، ابتدا در یک فاز شناسایی، پارامترهای شبکه و مدل هارمونیکی و عـدم تعـادل بار را شناسایی می کند و پس از این تخمین، به صورت دقیـق سهم هر یک از شبکه و مشترک در ایجاد جریـان هـارمونیکی هارمونیک های مختلف و عدم تعادل جریان مشخص می گردد که چه میز ان از این اغتشاشات در نتیجه اعوجـاج هـارمونیکی و عدم تعادل ولتاژ شبکه ی قدرت ایجاد می شود و چـه میـزان از آن در نتیجه ی بارهای هارمونیکی و نامتعادل مصرفکننـده ایجاد شده است . شناسایی دقیق اغتشاشات ناشی از هـر یـک، موجبــات تصــحیح ایــن اغتشاشــات توســط بهبــود دهنــده ییکپارچه ی کیفیت برق را فراهم می سازد . در نهایت به وسـیله شبیه سازی ایـن روش کنتـرل بـر روی یـک بهبـود دهنـده ی یکپارچه ی کیفیـت بـرق ، دسـتاوردهای ایـن روش کنتـرل بـا روش های فعلی مقایسه می شود .

۶ارائه یک الگوریتم وفقی خطی و کاربرد آن در یک فیلتر اکتویر قدرت برای حذف هارمونیک بارهای غیر خطی و بالا بردن راندمان و پیشنهاد استفاده در زیردریایی‌ها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا، سال
تعداد صفحات: ۱۶
ایــن مقالــه یــک فیلتــر وفقــی بــرای آشکارســازی و اســتخراج هارمونیــک هــا ارائــه مــی کنــد . ایــن فیلتــر مــی توانــد بعنــوان بخــش اصــلی سیســتم کنتــرل یــک فیلتــر اکتیــو قــدرت مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و در شــناورهای زیرســطحی باعــث حــذف هارمونیــک بارهــای غیرخطــی و نیــز بــالا بــردن رانــدمان سیســتم گــردد . پایــداری و همگرائــی آنالیزهــای ایــن فیلتــر وفقــی بــر اســاس تئــوری سیســتم هــای دینــامیکی ارائــه شــده اســت . کــارائی فیلتــر بــه عنــوان وســیله ای بــرای تولید سیگنال های مرجع در یک فیلتر توان اکتیو شنت تأیید شده است .

۷پیشنهاد استفاده از تکنیک تصحیح ضریب توان (PFC) در منابع تغذیه جهت صرفه‌جوئی انرژی الکتریکی در زیردریایی
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا، سال
تعداد صفحات: ۱۶
امــروزه منــابع تغذیــه جــزء لاینفــک تمــامی سیســتمهای الکترونیکــی از قبیــل دســتگا ههــای صــوتی، تصــویری و ... می باشد . وجود یـک پـل سـاده بـه همـراه یـک فیلتـر خـازنی موجـب مـی گـردد کـه کیفیـت جریـان ورودی ایـن منـابع تغذیــه بســیارپائین بیایــد و تعــدد آنهــا در تجهیــزات مــورد اســتفاده توســط مصــرف کننــده هــا میتوانــد اعوجــاج قابــل ملاحظــه ای ایجادکنــد . بــه همــین دلیــل سیســتمهای تصــحیح ضــریب تــوان ) ) pfc ازاهمیــت ویــژه ای برخــوردار گشــته اســت . مشخصــه عمــده ایــن سیســتمها، قــدرت کــم، ســادگی و ارزانــی مــی باشــد بطوریکــه قیمــت سیســتمهای مــورد استفاده را به مقـدار زیـاد افـزایش ندهـد . بـ ه بیـ ان سـاده یـ ک PFC بـا تکن یـ ک و یـ ژه خـودش مصـرف تـوان الکتر یکـ ی از سیســتم AC را بــه طــور قابــل ملاحظــه ای کــاهش مــ ی دهــد و چــون در زیردریــائی هــا یکــی از مباحــث مهــم صــرفه جــوئی در انــرژی الکتریکــی اســت بحــث PFC مــی توانــد ســهم بــه ســزائی در ا یــن شــناورها داشــته باشــد . درایــن مقالــه، یــک ســاختا ر تصــحیح ضــریب تــوان از لحــاظ نــوع مبــدل ســوئیچینگ بکــار رفتــه در آن، تجزیــه و تحلیــل ســیگنال کوچــک و طراحــی کنتــرل کننــده هــای حلقــه ولتــاژ و جریــان بــر اســاس ایــن تجزیــه و تحلیــل بــرای اســتفاده در زیردریــایی هــا بررســی مــی شــود . در انتهــا یــک نمونــه عملــی pfc کــه بــرای تــوان پــائین طراحــی و ســاخته شــده، آورده شده است، که نتایج بدست آمده از تئوری و شبیه سازی را به خوبی تصدیق می کند .

۸استفاده از شبکه عصبی در کنترل توان راکتیو TSC و TCR به منظور کاهش هارمونیک
اطلاعات انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از مهمترین پارامترهای جبران کننده های توان راکتیو، تولید حداقل هارمونیک می باشد . امروزه با توجه بـه حرکـت سیستمهای قدرت جهت بهتر کردن کیفیت توان 1 و از آنجا که یکی از مهمترین بحثهای کیفیت توان بحث هارمونیک اسـت، جبران کننده ها باید به گونـه ای طراحـی شـوند کـه حـداقل هارمونیک را تولید کنند . در این مقاله بحث کاهش هارمونی ک در تعیــین زوایــای آتــش TCR 2 و TSC 3 کــه از مهمتــرین ادوات کنترل توان راکتیو، FACTS 4 ، می باشد مطـرح شـده است . نحوه بدست آوردن این زوایای بهینه در تولیـد THD 5 مینیمم آورده شده و در نهایت برای تصمیم گیری Online به منظور سرعت عمل بیشتر از شبکه های عصبی جهت تصـمیم گیری استفاده شده است .

۹بررسی تاثیرات محل نصب فیلترهای اکتیو موازی درسیستم های قدرت بر ویژگی های جبرانسازی و پایداری شبکه
اطلاعات انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۰
استفاده از فیلترهای اکتیو مـوازی یکـی از روشـ های مـوثر جبرانســازی تــوان راکتیــو و حــذف یــا محــدود نمــودن هارمونیکهای شبکه های توزیع است ولی در این میـان توجـه به محل نصب آن در شبکه اهمیت خاصـی دارد . از آنجاییکـه فیلترهای اکتیو همانند منابع جریان کنترل شده عمـل نمـوده و با مقایسه جریان بار، جریان منبـع و یـا ولتـاژ منبـع بـا شـکل موجهای سینوسی، جریانهای هارمونیکی را به مدار تزریق می کنند تا شک ل موجهای شبکه توزیع سینوسی گردد، در صورت عدم انتخاب محل ص حیح نصب فیلتـر اکتیـو، امکـان افـزایش میزان هارمونیکها در بعضی از باسهای شـبکه وجـود دارد کـه موجب کاهش کیفیت توان کلی شـبکه مـی گـردد . همچنـین سیستم کنترلی بکار رفته برای کنترل فیلتر اکتیو مـی توانـد در صورت عدم انتخاب صحیح محل نصب آن موجب ناپایداری فیلتر اکتیو و حتی شبکه توزیع گردد . در این مقاله بـه بررسـی تاثیر محل نصـب فیلتـر اکتیـو و روش کنترلـی آن بـر میـزان جبرانسازی و بهبود کیفیـت تـوان شـبکه هـای توزیـع و نیـز
پایداری سیستم کنترلی فیلتر و شبکه توزیـع پرداختـه شـده و روشی برای این منظور پیشنهاد و مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه است . در این روش، ابتدا به بررسی پاسخ فرکانسـی و تحلیـل حساسیت ولتاژ شبکه توزیـع در باسـهای مختلـف شـبکه در صورت نصـب فیلتـر در باسـهای مختلـف پرداختـه و میـزان اعوجاج قبل از نصب فیلتر و پس از آن را در تمامی باسـهای شبکه مورد بررسی قرار دهیم تا بهترین محل نصـب فیلتـر را انتخاب نماییم . در انتها نیز نتایج شـبیه سـازیهای انجـام شـده برای یک شبکه توزیع توسط نرم افزار MATLAB\SIMULINK و روند انتخاب بهترین محل نصب فیلتر آورده شده است

۱۰بهبود ویژگیهای جبرانسازی فیلترهای پسیو با استفاده از فیلترهای اکتیو در سیستمهای قدرت
اطلاعات انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از روشهای بهبود کیفیت توان و حذف هارمونیکهای سیستمهای قدرت استفاده همزمان از فیلترهای اکتیو و پسیو بصورت فیلتر هیبرید و بهمراه سیستم کنترلی مناسب آن در شبکه می باشد . یکی از ساختارهای فیلترهای هیبرید، اتصال سری فیلترهای اکتیو و پسیو بکمک ترانسهای کوپلینگ و موازی کردن مجموعه فیلتر هیبرید با بار غیرخطی شبکه است . در این مقاله به بررسی نحوه برانسازی هارمونیکها و تصحیح ضریب توان شبکه توزیع بکمک این ساختار از فیلتر هیبرید پرداخته شده، عوامل موثر بر کیفیت کار فیلتر پسیو و اکتیو و نحوه طراحی فیلتری با ویژگیهای فیلترینگ مناسب
مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین نتایج شبیه سازیهای انجام شده برای یک شبکه توزیع دارای بار غیرخطی بهمراه ساختار فیلتر هیبرید مورد بحث و بدون آن توسط نرم افزارPSCAD\EMTDC آورده شده و تاثیر ساختار فیلتر هیبرید را بر بهبود کیفیت توان با مقایسه شکل موجهای جریان و نمودار توزیع فرکانسی جریان شبکه نشان داده خواهد شد .

۱۱طراحی فیلترهای هارمونیکی بر اساس تصحیحضریب قدرت برای مبدل های HVDC
اطلاعات انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۹
این مقاله روشی را برای طراحی فیلترهای هارمونیکی پسیو ارائه می کند تا علاوه بر میـرا کـردن اعوجاجـات هـارمونیکیِ ناشی از منابع تولید هارمونیک در سیستم قدرت، ضریب توان شبکه نیز اصلاح گردد . در ای ن مقاله راجع بـه روش تحلیـل و طراحی فیلترهای تک تنظیمه و بالاگـذر بـر اسـاس تصـحیح ضریب قدرت بحث می شـود . سـپس روش پیشـنهادی بـرای پالسـة 6 حذف هارمونیک های جریـان یـک مبـدل HVDC بکار برده شده و نتایج به کمک نرم افزار MATLAB شـبیه سازی می شوند . نتـایجِ حاصل از شبیه ساز ی، عملکرد مناسب فیلترها را نشان می دهد

۱۲شناسایی جریان مرجع APF با استفاده از ANF
اطلاعات انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۶
استفاده از بارهای غیر خطی مانند داریو موتورها و همچنین کوره های قوس الکتریک ی، باعث تولید هارمونیـک در شـبکه قدرت می گردد . فیلترهای اکتیـو بصـورت گسـترده ای بـرای حذف این هارمونیکها بکار می رود م حاسبه دقیق هارمونیک هـا برای عملکرد درست فیلتر اکتیو از اهمیـت بـالایی برخـوردار است . روشهای سنتی تخمین هارمونیکها ماننـد تبـدیل فوریـه سریع (FFT )دارای معـایبی چـون ، Leakage ،Aliasing و Picket–fence مــی باشــد همچنــین توانــایی تشــخیص اینترهارمونیکها و سیگنالهای متغییر با زمان را دارا نمی باشـند . با توجه به موارد فوق ، در ای ن مقالـه از یـک روش جدیـد بـر اســاس فیلترهــای شــکاف دار تطبیقــی ســری و الگــوریتم اسلایدینگ در فیلتر اکتیو موازی استفاده گردیده اسـت . نتـایج شبیه سـ ازی نشـان مـی دهـد روش پیشـنهادی در مقایسـه بـا روشهای متـداول تحلیـل هارمونیـک دارای دقـت و سـرعت بیشتری می باشد .

۱۳طراحی و کنترل جبران کننده اکتیو موازی سه فاز با استفاده از روش کنترل مد لغزشی و فیدبک انرژی
اطلاعات انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۰
وجود بارهای غیرخطی و عدم تعادل در شبکه سه فاز , باعث ایجاد هارمونیکها و تلفات در شبکه می شود . اعمال فیلترهای اکتیو و پسیو از جمله روشهای معمول کاهش یا حذف این اثرات می باشد . فیلترهای پسیو در فرکانس خاص طراحی، و هارمونیک معینی را حذف می کند و عیب آن امکان رزنانس آن با امپدانس شبکه معادل متصل به آن، و اندازه بزرگ المانهای آن می باشد . استفاده از فیلتر اکتیو مشکلات فوق را برطرف و علاوه بر حذف هر هارمونیک دلخواه بطور مجزا یا همگی با هم امکان رزنانس با شبکه نیز نخواهد داشت . از مشکلات این فیلترها سرعت پاسخ دینامیکی محدود بوده که در نتیجه هارمونیکها را در حالت دائم مورد نظر قرار می دهند . در این مقاله اینورتر مورد استفاده در فیلتر اکتیو بر خلاف روشهای قبلی تحلیل تکفاز، بصورت دقیقتر یعنی تحلیل همزمان سه فاز مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین اثر اهمی سلفهای مسیر فازها نیز منظور شده است . استفاده از روش کنترل مد لغزشی و فیدبک انرژی خازنها سرعت پاسخ دینامیکی فیلتر را بطور مؤثری نسبت به روشهای قبلی بهبود داده و قادر است نا متعادلی بار و هارمونیک را سریعاً جبران نماید .

۱۴اندازه گیری فلیکر و هارمونیک بااستفاده از روش دمدولاسیون غیر مستقیم و فیلترمناسب
اطلاعات انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۷
فلیکر وهارمونیک از مهمترین اغتشاشات شبکه برق می باشند، بنابراین شناسایی دقیق وموثر آنها به جبران سازی بهتر وحذف اثرات مخرب آنها کمک شایانی خواهد نمود . بارهای با ماهیت نوسانی ( مانند ، کوره قوس الکتریکی وماشین جوشکاری و ...) باعث ایجاد فلیکر و هارمونیک در شبکه برق می شوند . در این مقاله یک روش مفید برای شناسایی همزمان فلیکر وهارمونیک ارائه شده است . در این روش، ابتدا با استفاده از دمدولاسیون غیر مستقیم، مقدار موثر ولتاژ محاسبه شده، سپس با استفاده از الگوریتمهای تبدیل فوریه سریع، میزان فلیکر را برای محاسبه معیار تجمعی آن تعیین نموده، و نهایتاٌ بوسیله یک فیلتر میانگذر چبی چف نوع II ، اغتشاشات فرکانس پایین وبالا حذف شده و شناسایی دقیق تر هارمونیک ها میسرخواهد شد . استفاده از این روش باعث افزایش سرعت و همچنین دقت در اندازه گیری فلیکر وهارمونیک ها خواهد شد

۱۵شناسایی منبع هارمونیک در شبکه های شعاعی به روش جستجوی ابتکاری
اطلاعات انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۸
حضور هارمونیکها در سیستم قدرت می تواند باعث بروز مشکلات متعددی در بهره برداری مؤثر از سیستم قدرت گردد . یکی از اقدامات اولیه برای مقابله با این مشکلات، شناسایی منابع هارمونیک در سیستم می باشد . در این مقاله روشی جدید بر مبنای جستجوی ابتکاری برای شناسایی یک منبع هارمونیک در شبکه های شعاعی ارائه گردیده و مزایای آن نسبت به سایر روشها بیان گردیده است . روش پیشنهادی مبتنی بر جستجوی باسهای سیستم بوده و شامل دو فاز می باشد . در فاز اول، فیدر حاوی منبع هارمونیک و در فاز دوم، محل دقیق منبع هارمونیک، بر روی فیدر شناسایی شده در فاز اول، تعیین می گردد . در پایان روش پیشنهادی بر روی یک شبکة شعاعی 12.5kV تست گردیده و نتایج حاصل از آن ارائه گردیده است .

۱۶بررسی طیف تابشی رنگینه کومارین 6 برانگیخته شده با لیزر 532 نانومتر
اطلاعات انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386، سال
تعداد صفحات: ۴
در این مقاله به بررسی طیف تابشی رنگینه کومارین 6 که توسط لیزر Nd:YAG هارمونیک دوم بر انگیخته شده است می پردازیم . چگونگی تاثیر غلظت رنگینه در محلول بر طیف تابشی بررسی می شود . همچنین طیف تابشی فیلم پلیمری ساخته شده از رنگینه با حالت محلول مقایسه شده و میـزان تـاثیر پلیمـر و حـلال در طیف تابشی بیان می گردد

۱۷تولید هارمونیک دوم پالس کوتاه لیزری در پلاسمای سرد مغناطیسی
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴
در این مقاله تولید هارمونیک دوم پالس کوتاه لیزری با قطبش خطی دریک محیط پلاسمای مغناطیسی مورد بررسی قرار گرفته است . میدان مغناطیسی با اندازه ثابت وجهت های متفاوت در نظر گرفته شده و با استفاده از تئوری اختلال ( به دلیل اثرات غیر خطی ضعیف ) مؤلفه های میدان الکتریکی هارمونیک اول و دوم را تا مرتبه دوم اختلال و هم چنین بردار پوئینتینگ را محاسبه کرده ایم و در نهایت تغییرات بردار پوئینتینگ هارمونیک های اول و دوم را با تغییردادن جهت میدان مغناطیسی مورد مطالعه قرار می دهیم .

۱۸طراحی و ساخت یک لیزر Nd:YVO4 دمش شده طولی توسط دیود لیزری، با مولد هارمونیک دوم ( بلور KTP) درون کاواک
اطلاعات انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385، سال
تعداد صفحات: ۴
در این مقاله شیوه طراحی و ساخت یک لیزر Nd:YVO4 در طول موج 1\064 میکرون با دمش طولی توسط یک لیزر دیودی، که قادر به ایجاد هارمونیک دوم ( طول موج532 نانومتر) با استفاده از یک بلور KTP در وضعیت درون کاواکی است، ارائه شده است . پارامترهای مهم برای طراحـی کـاواک لیـزر محاسـبه شـده و نهایتـا خروجی با توان حدود 320 میلی وات در طول موج سبز رنگ به ازای توان دمشی 2\36 وات ( طول موج 808 نانومتر ) و شیب بازده %16 بدست آمد

۱۹ارائه روشی جدید برای تعیین سهم شبکه و مصرف کننده در ایجاد اعوجاج هارمونیکی ولتاژ و جریان در باس PCC
اطلاعات انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
با توجه به رشد روز افزون بارهای هارمونیک زا در شبکه، نیاز به روشی مناسب مبتنی بر اندازه گیری در باس PCC برای تعیین اینکه کدامیک از شبکه و یا مصرف کننده در ایجاد اعوجاج هارمونیکی ولتاژ و یا جریان در این بایاس نقش بیشتری دارد، احساس می شود. با وجود اینکه برای این منظور ، بیشتر از روش تعیین جهت توان هارمونیکی در باس PCC استفاده می شود، این روش در بعضی از موارد پاسخ نادرست می دهد. لذا در اینمقاله روش جدیدی مبتنی بر اندازه گیری در باس PCC و نیز در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به محدوده تغییرات امپدانس هارمونیکی شبکه و مصرف کننده پیشنهاد شده است.

۲۰کنترل DSTATCOM با استفاده از تخمین شار
اطلاعات انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
یک راه حل موثر برای اصلاح کیفیت توان در شبکه های توزیع استفاده از جبرا ن سازهای سنکرون استاتیکی توزیع (DSTATCOM) می باشد. DSTATCOM های معمولی از یک حلقه کنترل برای جریان های AC و از یک حلقه کنترلی دیگر برای کنترل ولتاژ DC خازن ذخیره ساز انرژی استفاده می کنند. در این مقاله از روش کنترل مستقیم توان (DPC) با مدولاسیون بردار فضائی (SVM) برای کنترل هم زمان جریان های AC و ولتاژ DC استفاده شده است. همچنین به جای سنسورهای ولتاژ خط از تخمین زن شار به منظور تخمین ولتاژ شبکه استفاده شده است. نشان داده شد ه است که این جبران ساز استاتیکی برای حذف توان راکتیو تزریقی از طرف منابع اعوجاج دار، منابع نامتعادل و فلیکر ها موثر است. بنابراین ضریب قدرت نزدیک به واحد را می توان با نصب این جبران سازها بر روی شبکه توزیع، تنها با دو سنسور جریان و بدون استفاده از سنسور ولتاژ خط دریافت کرد.

۲۱طراحی و ساخت یک فیلتر اکتیو قدرت موازی با استفاده از یک روش جدید مبتنی بر پردازنده های دیجیتال
اطلاعات انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
در این مقاله استخراج جریان مرجع لازم جهت کنترل فیلترهای اکتیو قدرت با استفاده از یک روش جدید مبتنی بر پردازش در حوزه زمان صورت گرفته است. روش ارائه شده بر پایه ساخت یک فضای ارتوگونال جهت استخراج ترم راکتوری ساز بار استوار است. این روش بطور قابل ملاحظه ای حجم محاسبات را کاهش داده و سرعت پردازش را افزایش می دهد. ساخت نمونه عملی موید صحت روش ارائه شده است.

۲۲طراحی و ساخت دستگاه مولد ولتاژ با شکل موج دلخواه و کاربرد آن جهت بررسی اثر فلیکر در لامپ های مختلف بصورت نمونه
اطلاعات انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۹
توجه به کیفیت برق و اثرات نامطلوب فلیکر و هارمونیک ها بر مصرفکنندگان، لزوم بررسی کیفی این عوامل را آشکار می – سازد . این مقاله به بیان چگونگی طراحی و ساخت یک مولد سیگنال ولتاژ برای تولید شکل موج های مختلف بخصوص ولتاژهای فلیکری تا توان یک کیلووات جهت بررسی تاثیر کیفیت برق بر تجهیزات الکتریکی می پردازد . برنامه نویسی کامپیوتر، مدار تقویت کننده قدرت و یک مبدل دیجیتال به آنالوگ در ساخت این دستگاه بکار رفته است . در ادامه بعد از تعاریف و بیان نحوه ارزیابی فلیکر، اثرات درجات مختلف فلیکر برلامپهای مختلف بررسی شده است . در پایان نیز موج فلیکر واقعی ایجاد شده از یک کوره الکتریکی نمونه جهت بررسی اثرات حقیقی وقوع آن با این دستگاه شبیه سازی و تولید شده است

۲۳راهکاری نوین جهت استخراج جریان های رفرنس جبران سازی فیلتر اکتیو قدرت موازی در سیستم سه فاز چهار سیمه نامتعادل و اعوجاجی
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۷
با ارائه تعاریف توان های لحظه ای در سال 1983 توسطAkagi ، روشی مناسب جهت استخراج جریان های رفرنس جبران سازی برای فیلترهای اکتیو قدرت معرفی گردید . اگر چه این روش در ولتاژ متعادل و سینوسی بار، عملکرد بسیار خوبی دارد با این حال در ولتاژ نامتعادل و غیر سینوسی در مسیر جبران سازی با مشکل مواجه می گردد . در این مقاله ضمن بررسی دقیق علل بروز مشکل فوق، راه کاری نوین جهت جبران سازی هارمونیک ها و عدم تعادل جریان منبع در ولتاژ نامتعادل و غیر سینوسی ارائه گردیده است . همچنین با توجه به لزوم استخراج مولفه مثبت هارمونیک پایه ولتاژ، روشی جدید جهت استخراج مولفه فوق ارائه گردیده و برتری آن در مقایسه با روش های مرسوم استخراج مولفه مثبت هارمونیک پایه بررسی گردیده است . شبیه سازی های انجام یافته با استفاده از MATLAB–SIMULINK ، جهت تائید مطالب، ارائه گردیده اند .

۲۴اثرات نامطلوب نصب خازن بر کیفیت توان شبکه و روشهای کاهش آنها
اطلاعات انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۲
استفاده از جبران کننده های توان راکتیو یکی از بهترین راهکارها برای فائق آمدن بر محدودیتها و مشکلات مو جود شبکه برق است . خازن بعلت سادگی و هزینه کم از متداولترین ادوات جبران کننده توان راکتیو است، که عموماً برای جبران توان راکتیو شبکه توزیع و بهبود ضریب توان بارهای صنعتی استفاده می گردد . اهمیت مفهوم کیفیت توان، همچنین افزایش آلودگی هارمونیکی شبکه و افزایش حساسیت بارهای شبکه، نصب خازن را با چالشهای جدیدی روبرو نموده است . برای مثال کلیدزنی خازن باعث بروز اغتشاشاتی در شبکه می گردد . همچنین نصب خازن در یک نقطه می واند باعث تقو یت برخی هارمونیکهای موجود در آن نقطه گردد . در این مقاله دو موضوع فوق یعنی تقویت هارمونیکها توسط خازن و اغتشاشات ایجاد شده در لحظه کلیدزنی خازن بررسی می شود و در ادامه روشهایی برای کاهش اثرات نامطلوب خازن ارائه می گردد . کلیه مباحث مطرح شده توسط نرم افزار Simulink® شبیه سازی شده که نتایج حا صل از این شبیه سازی ها لزوم توجه به تأثیرات خازن بر کیفیت توان شبکه و همچنین کارایی روشهای کاهش این تأثیرات را بخوبی نشان می دهد .

۲۵اندازه گیری شاخص های کیفیت برق در شینه های 63 و 230 و 400 کیلوولت و فیدر 230 کیلوولت در نیروگاه بندرعباس
اطلاعات انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۳
امروزه توجه شرکتهای برق و مشترکین آنها به شکل روزافزونی به مسئله کیفیت برق معطوف شده است . در این راستا، وزارت نیرو ا قدام به تدوین استاندارد کیفیت برق نموده و شرکتهای تولید و توزیع نیرو در کشور را ملزم به رعایت آن کرده ا ست، که شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان برای انجام این امر در نیروگاه بندرعباس پیش قدم گردید . در این مقاله نتایج مربوط به شاخصهای کیفیت ولتاژ در شینه های 230 ، 400 و 63 کیلوولت و شاخصهای کیفیت جریان در یک فیدر 230 کیلوولت در نیروگاه بندرعباس که توسط شرکت مهندسین مشاور نیرو اندازه گیری و تحلیل شده، ارائه گردیده است . اندازه گیری شاخصهای کیفیت برق شامل هارمونیکها ( جریان وولتاژ ) ، فلیکر،عدم تعادل ولتاژ و جریان و تغییرات بلندمدت ولتاژ مطابق با استاندارد وزارت نیرو برای مدت یک هفته انجام گرفت که خلاصه نتایج اندازه گیری، تحلیل شاخصها و تطبیق آن با استاندارد کیفیت برق وزرات نیرو در این مقاله آمده است .
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۲۳۰ نتیجه