۱بررسی تاثیر آرامسازی پیشرونده عضلانی بر فشارخون سالمندان مبتلا به هیپرتانسیون اولیه ساکن در مرکز سالمندان کهریزک
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: Quarterly Journal of Rehabilitation، سال
تعداد صفحات: ۵

۲تاثیر اجرای برنامه خودتدبیری در ارتقا سطح خودکارآمدی بیماران مبتلا به هیپرتانسیون اولیه
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)، شهريور, دوره  ۲۲ , شماره  ۹۲، سال
تعداد صفحات: ۱۰
سابقه و هدف: هیپرتانسیون از بیماری های شایع، مزمن، عودکننده می باشد که به علت ایجاد تغییرات وسیع و طولانی مدت در رفتارهای مربوط به سبک زندگی، چالش برانگیز و پراهمیت از نظر درمانی در سراسر دنیا، محسوب می شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر اجرای برنامه خودتدبیری در ارتقا سطح خودکارآمدی بیماران مبتلا به هیپرتانسیون اولیه می باشد.مواد و روش ها: این پژوهش نیمه تجربی از نوع کارآزمایی بالینی و دو گروهی بر روی 150 بیمار مبتلا به فرم خفیف و متوسط هیپرتانسیون اولیه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد که به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (75) و تجربه (75) قرار گرفتند. مداخله شامل یک کارگاه یک روزه چهار ساعته و طرح سناریو و سپس مدن دو ماه پیگیری تلفنی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و روش های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد بین گروه کنترل و تجربه از نظر میزان خودکارآمدی بعد از اجرای مداخله اختلاف آماری معنی دار وجود دارد (p=0.000)، یعنی اجرای برنامه خودتدبیری توانسته است سطح خودکارآمدی بیماران را افزایش دهد.استنتاج: اجرای برنامه خودتدبیری و متعاقب آن ارتقا سطح خودکارآمدی، می تواند برای متقاعد کردن بیماران به انجام تغییرات رفتاری و پایبندی به رژیم های غذایی، دارویی و ورزش و فعالیت فیزیکی و در نتیجه کنترل فشار خون مناسب و کارآمد باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه