۱حقیقت انسان تعریف ناپذیر است
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: بهار و تابستان- شماره ۳۲ و ۳۳، سال
تعداد صفحات: ۱۶
مقاله حاضر در جست‌وجوی این است تا پاسخی هر چند کوتاه بر پرسشهایی که ذهن انسان را به خود معطوف می‌دارد از راه شناخت روان و از دریچه نفس ارائه دهد.هویت و ماهیت انسان چیست؟آیا گوهر انسان قبال تعریف منطقی است؟در این نوشتار به انظار و افکار اشاره شده و از میان آنها دیدگاه عرفانی درباره شناخت نفس را برتر شمرده و این نکته را مفروض دانشته که ما نمی‌توانیم خود را صرفا ذهن بنامیم، یعنی نمی‌توانیم هویت خویش را مجموعه‌ای از آگاهیهای فردی و خاطرات بدانیم.سرانجام بر این لوازم دست یافته‌ایم که گوهر و هویت انسان یک حقیقت جاوید، غیرقابل تعریف منطقی، غیرقابل تجزیه است و فساد و تباهی در او راه ندارد، زیرا اولا عاری و فاقد از هرگونه ضد است و ثانیا زوال علل چهارگانه با توجه به اینکه نفس انسان صورتی زاید بر ذات ندارد و فاعل و غایت او واجب‌الوجود است، در او مفهوم نیست.

۲ابهاماتی چند در فلسفه اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: خ‍ردن‍ام‍ه‌ ص‍درا، سال
تعداد صفحات: ۱۳

۳تحلیل پارادوکس تقابل وحدت ذات با جهان هستی از منظر امام علی (ع)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پاييز و زمستان- شماره ۵ و ۶، سال
تعداد صفحات: ۲۰
مبحث وحدت و کثرت از دیرباز مورد توجه فلاسفه و متکلمان شرق و غرب بوده است و هر مکتبی براساس نگرش‌هاس خود به این موضوع‌ پرداخته است.ما در این مقاله با استفاده از سخنان امام عارفان به تحلیل این‌ معضل پرداختیم.ابتدا معانی واحد را که حضرتش در روایتی بیان کرده‌اند به‌ تفصیل مورد بحث قرار دادیم و علل و وجوه عقلی برخی معانی واحد را که‌ اطلاقش بر خداوند سبحان جایز است و همچنین مواردی را که اطلاق آن بر خداوند جایز نیست تبیین نمودیم.وحدت حقه حقیقیه نافی هر نوع تعدد و کثرت است و در عین حال با همه کثرات معیت قیومی دارد.براساس این‌ وحدت صفات ثبوتی حق تعالی مشتمل بر همه کمالات و اوصاف جمال و کمال خواهد بود بدون اینکه بین صفت و موصوف تمایزی باشد.تنها وجود باری تعالی است که در عین وحدت،کثیر و در عین کثرت،واحد است‌ بگونه‌ای که وحدتش مانع از کثرت،و کثرت اسمایی و صفاتی او مانع از وحدتش نخواهد بود.حیث و حدت و کثرت،اول و آخر و ظاهر و باطن یکی‌ است،در حلی که در ماسوی الله چنین نیست.چراکه همه ممکنات چند حیثیتی هستند.انواع معیت،چه معیت حقی و چه معیت خلقی،به تفصیل،با استناد به آیات و سخنان حضرت در نهج البلاغه و روایات مأثوره،تحلیل‌ شده است.

۴تاثیر عرفان نظری در پی ریزی قاعده بسیط الحقیقه
اطلاعات انتشار: آينه معرفت، زمستان, دوره  - , شماره  ۱۳، سال
تعداد صفحات: ۲۴
قاعده «بسیط الحقیقه کل الاشیا و لیس بشی منها» ثابت می کند که واجب الوجود از آنجایی که بسیط الحقیقه است،‌ واجد کمالات و جهات وجودی تمام اشیا و فاقد حدود، تعینات و نقایص آنهاست. این قاعده نخستین بار توسط صدرالمتالهین شیرازی به صورت برهانی بیان شده است. مقاله حاضر، نخست به توضیح و تبیین و تحلیل منطقی این قاعده می پردازد و درباره حدود موضوع و محمول و نوع حمل در آن به بحث می نشیند و پس از تحلیل منطقی برهان اثباتی آن، نشان می دهد که صدرالمتالهین در تدوین این قاعده در چهار محور زیر از آرا عرفا متاثر بوده است: الف) وحدت شخصی وجود؛ ب) ظهور اتم و اعلای اشیا در عالم اسما و صفات حق تعالی؛ ج) اعیان ثابته؛ د) تعبیر اجمال در عین تفصیل و تفصیل در عین اجمال. در نهایت این نتیجه حاصل می شود که نیل تام به حقیقت این قاعده به نیروی تفکر فلسفی در کنار شهود عرفانی امکان پذیر بوده است.

۵تبیین تفاوت های اساسی دو حوزه معرفتی فلسفه و عرفان نظری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: عرفان، سال
تعداد صفحات: ۲۶

۶تعلیمات ta mathematica افلاطون و ارتباط آن با حیات عالم
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: Journal of Faculty of Letters and Humanities، سال
تعداد صفحات: ۱۵

۷تعلیمیات (ta mathematica) افلاطون و ارتباط آن با حیات عالم
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پاییز و زمستان- شماره ۲۰۲، سال
تعداد صفحات: ۱۶
این مقاله اظهارات افلاطونی مشهور،لئون روبن را مبنی بر این‌که افلاطون میان نفس‌ و تعلیمیات نوعی قرابت نزدیک به وحدت می‌دیده است،تأیید و اثبات می‌کند.بدین‌ معنی که منظور افلاطون از تعلیمیات و نفس سریان‌یافته در سرتاسر عالم صیرورت یک‌ چیز بوده است؛درست همان‌گونه که وی مثل را همان اعداد می‌پنداشته است.پس چنانکه‌ در یکی پنداشتن مثل و اعداد هیچ‌گونه استبعادی به ذهن صاحب‌نظران نرسیده است،این‌ جا نیز طرح چنین استبعادی منطقی به نظر نمی‌رسد؛زیرا هر دو در راستای اندیشه‌ای‌ واحد و مبتنی بر نفوذ آموزه‌های فیثاغوری در تفکر افلاطون است.به ویژه اگر در نظر داشته باشیم که حیثیت بهره‌مندی،که گاه از آن با نام نظم و تناسب‌های ریاضی و گاهی‌ دیگر با نام نفس یاد می‌شود،نمی‌تواند دو حیثیت باشد؛زیرا که در آن صورت با هدف او که تبیین«وحدت در کثرت»در چارچوب نظریهء بهره‌مندی است،ناسازگار شود.در ضمن‌ مباحث نیز خواهیم دانست که تعلیمیات،اموری جدا از عالم محسوسات و از عالم مثل‌ نیستند.روش کار عمدتا بر مبنای استفاده از تعالیم مشهور افلاطون،از جمله نظریهء اعداد مثالی،نظریهء بهره‌مندی،جایگاه نفس در نظام هستی،موقعیت امور میانه یا تعلیمیات در نظام هستی و وحدت‌گرایی افلاطون بوده است.در عین‌حال از عبارات افلاطون و برخی‌ مفسران قدیم و جدید برجسته نیز در تأیید مطلب استفاده شده است.

۸بازشناسی مراتب وجودی در معماری اسلامی ایران
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی، سال
تعداد صفحات: ۱۶
بازنگری پیوند بین هستی شناسی و معماری جهت رسیدن به حقیقت هنری در اثر، ملزم به نگرش وجودی است که بدون آن نگرش، ادراک و خلق آثار معماری معطوف به ذهن گرایی و معرفت شناسی فردی می گردد. مراتب وجودی در هستی، تجلیاتی برجا گذاشته است که انسان متأله با ادراک این تجلیات، حقیقت مطلق را دریافته و خواهان بیان آن است. هنرمند مسلمان در خلق آثار معماری اسلامی، آنچه را که با علم حضوری و شهود دریافته است، در ماده تجلی داده و مرتبه وجودی خیال را که واسطه ای بین عالم معقول و محسوس است را به صورت نقش های ازلی و جاودانه در آثار خود متجلی ساخته است. مرتبه خیال، مرتبهخلاقیت است، مرتبه ای که در آن ادراک سایر مراتب وجودی هستی اتفاق افتاده و توسط قوه متخیله هنرمند در اثر ظهور می یابد. توجه به عملکرد عالم خیال و ارتباط آن با مراتب وجودی معماری و خلاقیت موضوعی است که امروزه مغفول مانده و ذهن هنرمند را به جای حقیقت گرایی به سوی فرم گرایی سوق داده است. پژوهش حاضر سعی بر این دارد با تکیه بر مرتبه وجودی وقوس صعود و نزول، خلق و شناخت را بار دیگر در آثار معماری اسلامی بازشناسی کند و همواره عالم خیال را که از هر دو مرتبه عقل و ماده بهره می گیرد، به عنوان مرتبه مهمی از درک حقیقت در آثار معماری اسلامی معرفی نماید.

۹ثمره عرفان عملی در معماری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا، سال
تعداد صفحات: ۱۰
معماری عالم سرگشتگی است عالمی که متعلق به هنرمند نیست بلکه باید متحول کننده متحیرین و واماندگان خود پرست در ملک آفرینش نیز باشد برای انان که مسافر سفرنامه هستی شده اند ولی چشم بصیرت بازنکرده کمال و رعنایی معبود را دلبری نکردهاند از جز به کل راه نپیموده و از ذره به افلاک نردبان نزده اند حال این معمار که تشعشعات عرفان عملی انار قدسی در ارضو سماء را در نوردیده و مبهوت قله های کشف و شهود و تجلیات حق گردیده می تواند حیرت و شگفت و اعجاز در معماریش را نصیب این خاکیان کند کشف و شهود سرچشمه هر آفرینش هنری است در این مقاله پژوهشی ابتدا با ارائه مقدمه مفاهیم و مبانی عرفانی در معماری بیان شده و ثمره عرفان عملی در معماری تشریح می گردد سپس راهبرد اصلی و اثرگداز فن معماری عرفانی را در جهت سلوک بشری با بررسی چرایی عدم توجه به بعد روحانی در معمار و معماری و ضرورت بروز بعد عرفانی در قالب های ظاهری برگرفته از آیات قرآن کریم ارائه می گردد همچنین به تاثیر معنویت در ایده طراح در قالب معماری انتقال آن به مخاطب توجه داده می شود در پایان نتیجه گیری و راهکار پیشنهادی آورده شده است

۱۰تمثیلات هستی شناسی عرفانی در گلشن راز و مفاتیح الاعجاز
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: جستارهاي ادبي، سال
تعداد صفحات: ۲۰

۱۱جایگاه وجودشناسی و معرفت شناختی عقل فعال در فلسفه مشاء
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نامه مفيد، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۱۲نگاهی به هفت وادی عطار در منطق الطیر
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: فصلنامه عرفان اسلامي، دوم،شماره۵، پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۱۴
منطق الطیر عطار نیشابوری یکی از بزرگترین منظومه های عرفانی ایران زمین است که با بیش از 4600 بیت یک دوره آموزش سیر و سلوک را به مشتاقان و سالکان می آموزد. او با استفاده از قرآن به داستان مرغان و رساله الطیر پرداخته که پیش از او و بعد از او در عرفان حضور داشته و سفری هفت مرحله ای را در هفت شهر عشق روایت می کند. این هفت وادی عبارتند از: طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، فقر و فنا. در این مقاله توضیحاتی درباره هر کدام از این وادی ها داده شده و شرح احوال مرغان که هدهد توصیف کننده آن است، به این نتیجه می رسد که سی مرغ، خود راهمان سیمرغ می یابند.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۲ از میان ۱۲ نتیجه