۱نیازهای تغذیه ای ورزشکاران: ریزمغذی ها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پنجمین کنگره تغذیه ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
توجه به ارتباط میان رژیم غذایی و فعالیتهای گوناگون موضوع تازه ای نیست. هر شخصی برای حفظ سلامتی و بقا به دریافت مقدار کافی مواد مغذی متشکله آن نیازمند است. در این بخش به برخی از نیازمندیهای مواد مغذی ورزشکاران می پردازیم.

۲بررس‍‍‍‍‍‍ی ناپایداری مفصل مچ پا در ورزشکاران تیم های مل‍‍‍‍‍‍ی (کشت‍‍‍ی، فوتبال و بسکتبال)
اطلاعات انتشار: فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)، زمستان, دوره  ۱۳ , شماره  ۴ (مسلسل ۴۲)، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: آسیب های مچ پا یکی از شایع ترین آس‍‍‍‍‍‍یب های اسکلت‍‍‍‍‍‍ی عضلان‍‍‍‍‍‍ی در فعالیت های ورزش‍‍‍‍‍‍ی است که به طور کل‍‍‍‍‍‍ی 10 الی 15 درصد از کل آسیب ها را شامل م‍‍‍ی شود. احتمال بروز پ‍‍‍‍‍‍یچ خوردگ‍‍‍‍‍‍ی پای ورزشکار در یک دوره ‍45 درصد م‍‍‍ی باشد که 10 الی 30 درصد از آس‍‍‍یب های مچ پا متاسفانه به فرم مزمن  تبدیل م‍‍‍‍‍‍ی شود. پژوهش حاضر با هدف بررس‍‍‍‍‍‍ی ناپایداری مفصل مچ پا در ورزشکاران ت‍‍‍‍‍‍یم های مل‍‍‍‍‍‍ی فوتبال، کشت‍‍‍‍‍‍ی آزاد و فرنگ‍‍‍‍‍‍ی و بسکتبال که ب‍‍‍‍‍‍یشترین فشار را بر روی مچ پا دارند، انجام گرفته است.مواد و روش ها: این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی مقطعی بر روی 229 نفر از ورزشکاران ت‍‍‍‍‍‍یم های مل‍‍‍‍‍‍ی رشته های فوتبال، کشتی آزاد، فرنگی و بسکتبال که به اردوی تیم ملی دعوت شده بودند انجام گرفت. م‍‍‍‍‍‍یانگ‍‍‍‍‍‍ین سن و قد این ورزشکاران به ترتیب 23 سال و 185 سانت‍‍‍‍‍‍یمتر بود. جهت بررسی نتایج این تحق‍‍‍‍‍‍یق در ورزشکاران آس‍‍‍‍‍‍یب دیده رشته های مختلف، از آزمون مجذور کای استفاده شد. همچن‍‍‍ین تشخ‍‍‍یص آس‍‍‍یب مچ پا با معاینات بال‍‍‍ین‍‍‍ی و برای تایید آن از تست گراف‍‍‍یortise view  استفاده گردید.یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش، ناپایداری مفصل مچ پا درکشتی  گیران آزاد 8.6 درصد، کشت‍‍‍ی گ‍‍‍یران فرنگ‍‍‍ی 5.9 درصد، فوتبال‍‍‍یست ها 14.7 درصد دربسکتبالیست ها 7.3 درصد بود. همچن‍‍‍ین ارتباط معنی داری بین ناپایداری مفصل مچ پا و ضربه و پ‍‍‍یچ خوردگ‍‍‍ی به دست آمد (P<0.01).نتیجه گیری: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که آسیب های ورزشکاران مورد مطالعه به دلیلی اعمال نیروی خارجی است. بنابراین، شایع ترین علت ناپایداری مچ پا، ضربه و پ‍‍‍یچ خوردگ‍‍‍ی معرف‍‍‍ی شده است و با سابقه ورزش ارتباط دارد که با نتایج سایر تحق‍‍‍‍‍‍یقات انجام شده در خارج از کشور نیز همخوان‍‍‍‍‍‍ی دارد.

۳بررسی فراوانی مصرف استروییدهای آنابولیک و آگاهی نسبت به عوارض آن‌ ها در ورزشکاران بدن‌ سازی شهر کرج در سال 1382
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)، , دوره  ۱۱ , شماره  ۴۴ (فوق العاده دو)، سال
تعداد صفحات: ۸
از گذشته سو مصرف استروییدهای آنابولیک مشکل بزرگ تمام رشته‌های ورزشی به خصوص رشته‌های قدرتی مانند بدن‌سازی و پاورلیفتینگ بوده است. هم‌چنین عوارض شایع و گاه تهدید کننده حیات این داروها، برای خود ورزش‌کاران موضوع مهم و مورد بحثی می‌باشد. مصرف این مواد از حدود دهه 50 میلادی در ورزش‌کاران رواج یافت و با افزایش مصرف آن‌ها، گزارش‌هایی از سراسر جهان در رابطه با اثرات جانبی تهدید کننده آن‌ها منتشر شد. از جمله این عوارض، می‌توان به تومورهای کبدی، ژنیکوماستی، کوتاهی قد در نوجوانان و ریزش مو در ورزش‌کاران اشاره کرد. با توجه به اهمیت موضوع و وجود گزارش‌هایی در رابطه با مصرف بی‌رویه استروییدهای آنابولیک در ورزش‌کاران کشورمان، برآن شدیم تا فراوانی مصرف این مواد و سطح آگاهی ورزش‌کاران را در سطح شهر کرج تعیین کنیم. در این مطالعه مقطعی، 403 ورزش‌کار رشته بدن‌سازی از 9 باشگاه در سطح شهر کرج توسط نمونه‌گیری چند مرحله‌ای مورد بررسی قرار گرفتند. روش جمع‌آوری داده‌ها استفاده از پرسش‌نامه‌ای شامل 25 سوال دموگرافیک و اختصاصی در زمینه سنجش آگاهی از عوارض داروها بود. با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS ver 11 و آزمون‌های آماری Spearman correlation coefficient، ANOVA، Chi–square  و T.test داده‌های طرح توصیف شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین سنی ورزش‌کاران (8± )6\22 سال به دست آمد و اغلب آن‌ها دارای تحصیلات زیردیپلم بودند (1\47%). سیزده درصد ورزش‌کاران از این داروها استفاده می‌کردند و در حدود 13% نیز سابقه مصرف آن‌ها را ذکر می‌کردند. شایع‌ترین استرویید مصرفی، اکسی‌متولون با شیوع 7\16% بود. حدود 2\22% از ورزش‌کاران از نوع تزریقی استروییدهای آنابولیک استفاده می‌کردند. از مجموع امتیاز کل پرسش‌نامه (400 امتیاز)، میانگین سطح آگاهی ورزش‌کاران 8\66 به دست آمد. بیش‌ترین میزان آگاهی مربوط به عوارض ناندرولون بود. بین سن ورزش‌کاران، سطح تحصیلات و سابقه ورزشی آن‌ها با آگاهی از عوارض داروها ارتباط مستقیم وجود داشت. به طور کلی سابقه حداقل 1 نوبت مصرف استروییدهای آنابولیک در ورزش‌کاران مورد بررسی در حدود 26% بود که این میزان نسبتا بالا و نگران‌کننده است. آگاهی از عوارض این داروها بسیار پایین بود بنابراین آموزش ورزش‌کاران در مورد عوارض استروییدهای آنابولیک و اجرای طرح تحقیقاتی در مورد نگرش جوانان نسبت به مصرف این داروها توصیه می‌گردد.

۴بررسی ناپایداری مفصل مچ پا در ورزشکاران تیم های ملی (کشتی ، فوتبال و بسکتبال )
اطلاعات انتشار: Journal of Sabzevar University of Medical Science، سال
تعداد صفحات: ۷

۵مطالعه شیوع صدمات دندانی ناشی از ضربه در ورزشهای رزمی ورزشکاران مشهد در سال 1380
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد، بهار و تابستان, دوره  ۲۷ , شماره  ۲-۱، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: هدف از انجام این مطالعه تعیین شیوع صدمات دندانی ناشی از ضربه در ورزشکاران ورزشهای رزمی شهر مشهد بوده است. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی که در سال 1380 انجام شد، 338 ورزشکار مرد ورزشهای رزمی باشگاه های ورزشی حرفه ای و دانشجوئی بطور تصادفی و تحت شرایط یکسان از نظر وجود صدمات دندانی معاینه قرار گرفتند. و برای هرکدام از آنها پرسشنامه کاملی تکمیل گردید. جهت ثبت نوع صدمات دندانی از روش Criage– Hargreeves استفاده شد. یافته ها: 22.8%از ورزشکاران دچار صدمات دندانی بوده و در انواع این ورز ش ها بیشترین میزان شیوع به ترتیب مربوط به بوکسورها (34.7%) و کاراته کاران (22%) بوده است. صدمات وارده بیشتر در فک بالا بخصوص ثنایای میانی (61.2%) و در بین صدمات وارده به دندانها، شکستگی مینا شایعتر (42.2%) بوده است . محافظ دهانی تنها در 15.4% افراد مورد مطالعه در هنگام ورزش بکار برده شده است. در بین انواع ورزشها، بوکسورها بیشترین ورزشکارانی (34%) بوده اند که از این وسیله استفاده می کرده اند. ولی متاسفانه این افراد هم بطور نامنظم و موردی این وسیله لازم را بکار می بردند. بین استفاده از محافظ دهان و صدمات دندانی رابطه معنی داری وجود داشت (p<0.0001). نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای صدمات دندانی در ورزشکاران رزمی مورد مطالعه (22.8%) بخصوص در رشته بوکس توصیه می شود اهمیت کاربرد و آموزش صحیح استفاده از محافظ دندانی کاربرد نوع ii این محافظ ها یه این عزیزان داده شود .

۶نقش وضعیت بدنی در ورزش
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ال‍م‍پ‍ي‍ك‌، سال
تعداد صفحات: ۹

۷بررسی صدمات ورزشی (میزان شیوع ، علل و پیشگیری ) از دیدگاه مربیان با سابقه ورزشکاران نخبه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ال‍م‍پ‍ي‍ك‌، سال
تعداد صفحات: ۱۲

۸خلاصه تحقیق "قشربندی اجتماعی ورزشکاران و مربیان تیمهای ملی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ال‍م‍پ‍ي‍ك‌، سال
تعداد صفحات: ۳۰

۹بررسی اثرات تمرین و بی تمرینی بر ظرفیتهای هوازی و بی هوازی دانشجویان پسر ورزشکار 19–23 ساله دانشگاه بیرجند
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ال‍م‍پ‍ي‍ك‌، سال
تعداد صفحات: ۱۱

۱۰آیا ورزشکاران بعد از ترمیم جراحی رباط متقاطع قدامی قادر به ادامه ورزش حرفه ای می باشند؟
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران، بهار, دوره  ۲ , شماره  ۳ (مسلسل ۷)، سال
تعداد صفحات: ۴
سوالی که همواره در مورد پارگی رباط متقاطع قدامی در ورزشکاران مطرح بوده است این است  که آیا ورزشکاری که دچار آسیب دیدگی رباط می شود قادر است با یا بدون درمان جراحی به ورزش قبلی خود بپردازد و اگر چنین است در چه سطحی تا چه وقت می تواند به آن ادامه دهد؟درجواب این سوال، عقیده عمومی بر این است که نظیر سایر موارد زندگی، عوامل مداخله گر متعددی در این موضوع نقش دارند:آیا این پارگی به صورت ایزوله بوده و یا با ضایعات دیگری مثل پارگی منیسک ها و صدمه غضروف مفصلی همراه می باشد و یا بی ثباتی قدامی خارجی است؟ آیا ورزشکار در حین ورزش دچار پیچ خوردگی مکرر می شود؟ نوع ورزش چه می باشد؟ سن ورزشکار در هنگام آسیب چقدراست؟ آیا بعد از این آسیب، محدودیت حرکتی در زانو پیدا شده است؟تمام نکات فوق می تواند در آینده حرفه ورزشی ورزشکار تاثیرگذار باشد و خیلی از آنها می توانند موجب پیدایش تغییرات آرتریتیک در مفصل زانو شوند.بنابراین هدف اصلی برای ترمیم یا بازسازی رباط متقاطع قدامی، جلوگیری و یا کند کردن این پدیده ناتوان کننده می باشد. در این بررسی سعی شده درحد امکان به سوالات فوق پاسخ داده شود.

۱۱سازش های ساختاری و عملکرد قلب ورزشکاران (فوتبالیست ها)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: حركت، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۱۲بررسی مقایسه ای عزت نفس و خوپنداره پسران ورزشکار و غیر ورزشکار دوره متوسقه نواحی آموزش و پرورش شهراهواز و رابطه آنها با پیشرفت تحصیلی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: حركت، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۱۳مقایسه عزت نفس دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: حركت، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۱۴پاسخ بارورفلکس کاروتیدی در مردان جوان ورزشکار
اطلاعات انتشار: المپيك، , دوره  ۸ , شماره  ضمیمه شماره ۱۵ (پیاپی۱۶)، سال
تعداد صفحات: ۶
بیست ورزشکار جوان در دامنه سنی 18–25 سال و گروه مشابهی از غیرورزشکاران به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. از دستگاه مکش گردن (مدل اکبرگ) برای تحریک بارورسپتورهای کاروتیدی استفاده گردید. به منظور مطالعه پاسخ قلبی بارورفلکس کاروتیدی در سه حالت درازکش، نشسته و ایستاده، سه پروتکل (C,B,A) طراحی شد. در هر سه پروتکل، شدت تحریک –30mmHg برای مدت 30 ثانیه بود. از ثبت ممتد الکتروکاردیوگرام (ECG) نیز برای تعیین تغییرات پاسخ قلبی استفاده شد. نتایج نشان داد که در هر دو گروه پاسخ حاد بارورسپتورها در سه ثانیه اول تحریک اتفاق افتاد. ولی میزان و شدت آن در ورزشکاران بیشتر بود (p<0.001).پاسخ قلبی در هر سه وضعیت مذکور، از ثانیه دوازدهم تحریک به بعد تثبیت گردید. در حالی که میزان تطابق در گروه ورزشکار بیشتر از گروه غیرورزشکار بود (p<0.001).در ضمن پس از خروج از تحریک در هر دو گروه، حداکثر تاکیکاردی حاصله در سه ثانیه دوم بعد از خروج از تحریک مشاهده گردید که در گروه ورزشکار بیشتر بود (p<0.001).با توجه به نتایج مذکور، بارورفلکس کاروتیدی در اثر تطابق های درازمدت فیزیولوژیک در ورزشکاران کارائی بیشتری پیدا می کند. 

۱۵مقایسه کیفیت زندگی ورزشکاران ورزشهای همگانی و قهرمانی استان اصفهان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری، سال
تعداد صفحات: ۶
امروزه کیفیت زندگی به عنوان یکی از شاخص های سلامتی در جهان اهمیت زیادی دارد. هدف این مقاله بررسی کیفیت زندگی ورزشکاران ورزش های همگانی و قهرمانی استان اصفهان بود. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بود. جمع آوری داده ها توسط پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی ورزشکاران جنتنر انجام شد. جامعه آماری شامل 1098 نفر بود که از این میان حدود 388 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد(110 زن و 278 مرد) که با توجه به نوع فعالیت به دو گروه همگانی و قهرمانی تقسیم شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون یومن ویتنی انجام شد. نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی ورزشکاران ورزش های همگانی و قهرمانی تفاوت معنی داری وجود نداشت. در نتیجه می توان گفت اثرات فعالیت بدنی بین دو گروه ورزش همگانی و قهرمانی یکسان است.

۱۶رابطه اختلال شخصیت خودشیفته و مرزی با استفاده از مواد نیروزا دربین ورزشکاران شهر کرمانشاه
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین، سال
تعداد صفحات: ۱۳
مقدمه: با توجه به شیوع روزافزون استفاده از مواد نیروزا در بین ورزشکاران و به خصوص بدنسازان و با توجه به آسیب های جسمانی و روانی دوپینگ پژوهش حاضر را انجام دادیم. روش ها: این پژوهش بر روی ورزشکاران شهر کرمانشاه صورت گرفت که برای انجام آن از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. در این مطالعه، پرسشنامه های خودشیفته و مرزی میلون برای تشخیص اختلال شخصیتی و پرسشنامه محقق ساخته برای مصرف مواد نیروزا استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده ازآزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین شخصیت خودشیفته با مصرف مواد نیروزا 0) و همچنین بین شخصیت مرزی و مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران بدنساز \ رابطه مثبت و معنادار( 41 0وجود دارد. \ همبستگی 54 نتیجه گیری:با توجه به نتایج به مسئولان و برنامه ریزان ورزش و تربیت بدنی پیشنهاد می شود که به شخصیت ورزشکارن و ویژگی های شخصیتی در ورزش به خصوص ورزشهای حرفهای توجه کنند.

۱۷بررسی ویژگیهای روانشناختی (شناختی شخصیتی) دوچرخهسواران نخبه موفق
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این تحقیق به ویژگی های روان شناختی دوچرخه سواران تیم ملی پرداخته شده و سؤال اصلی تحقیق بدین شرح مطرح گردید که ویژگیهای روانشناختی متضمن موفقیت ورزشی دوچرخه سواران نخبه ایران چیست؟جامعهآماری تحقیق حاضر را تمامی دوچرخه سواران تیم ملی تشکیل می دهند. با توجه به اینکه تعداد اعضای جامعه آماری نیز 11 نفر می باشند و طرح تحقیق حاضر نیز توصیفی بوده ، ابزار مورد استفاده در این پژوهش ، مقیاسهوشی تهران استانفورد بینه، پرسشنامه سخت رویی مدی و کوباسا و پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا( ز – – هر لایه 15 نفر( ت بنیادی و کاربردی( د، عد از سفارت بلغارستان پ 71 واحد 7بی در پژوهش حاضر نیز مهر – –تاییدی بر این ادعاست. در نهایت، با استفاده از مدل آماری تحلیل واریانس دوطرفه و رگرسیون چندمتغیری ، به آزمون سؤالات تحقیق پرداخته و مشخص شد تفاوت چندانی بین نیمرخ هوشی دوچرخه سواران با استانداردهای هوشی وجود ندارد و تنها حافظه فعال این افراد بالاتر از حد نرمال است؛ میزان تعهد، کنترل وسر سختی روانی )در کل( در دوچرخه سواران بالاتر از حد متوسط یا مورد انتظار است در حالیکه میزان چالش ، از حد مورد انتظار جامعه پایین تر است و میزان بروز وی ژگی های افسردگی، هیستری، جامعه ستیزی، اسکیزوئید و مانیا در دوچرخه سواران در حد مورد انتظار جامعه است ولی ویژگی های پارانوئید و اضطراب و تنش در آنها بالاتر از حد مورد انتظار و ویژگی هیپوکندریا کمتر از حد مورد انتظار یا نرم جامعه است

۱۸بیش تمرینی در ورزشکاران
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی، سال
تعداد صفحات: ۷
بیش تمرینی تجمع فشارهای تمرین یادیگرفشارهاس که به اف بلندمدت توانایی ورزشکارمی انجامدوممکن اس بانشانه های فیزیولوژی وروانی یابدون آنهاباشد. دراین حال زمان بازیابی شایدچندهاته تاچندماه باشد. معیاراصلی بیش تمرینی یازیاده رویکاهش درعملکردورزشکاراست وبه نشانه های ظاهری نبایدبسنده کردگاهی عملکردورزشکار کاهش می یابد ولی نشانه های بیش تمرینی دیده نمی شود یاخودبه آنهااشاره می کندولی اجرای اوکاهش نیافته است . البته جداکردن این دوحال درعمل ساده نیستولی دانستن آن بی فایدهنخواهدبود. مجموعه ای ازنشانه های ناخوش آیندبه ویژه خستگی طولانی مدت درآن دسته ازورزشکارانی که حجم وشدت تمریناتشان بیش ازحدجسمی وروانی شان باشد. این ورزشکاران دچاراف عملکردشده ونمی تواندبه رکوردهای دوماه خوددست یابند. تعریف دیگراینکه مجموعه عوامل استرس زای تمرینی یاغیرتمرینی اس که درکوتاه مدت موجب کتاهشظرفی عملکردبرای مدت چندهاته یاچندماه می گرددرابیش تمرینی می نامند. زمانی که هیپوتالاموس نتواننتدمیزان فشارواردبربدنورزشکارراکنترل کنددرعملکردسیستم عصبی هورمونی اختلال ایجادشده و سب تغییر دررفتار می گردد. دراین مطالعه مروری به – پیشینه تحقیق وبرخی ازنشانه های فیزیولوژی بیش تمرینی علل بروز بیش تمرینی درورزش انواع بیش تمرینی در ورزش ها و – – – تلاش برای چاقی زدایی توصیه هایی درخصوص پیشگیری اشاره می شود.

۱۹نوع، میزان و علل آسیبهای ورزشی در ورزشکاران رزمیکار نخبه
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف از پژوهش حاضر، نوع، میزان و علل آسیبهای ورزشی در ورزشکاران رزمیکار نخبه بود . به همین منظور تعداد 63 n= ورزشکار که در رشتههای کونگفو، تکواندو، کاراته و ووشو لیگ 1 و لیگ برتر کشور کهدر سال 1765 در مسابقات کشوری شرکت کرده بودند، در این تحقیق حضور داشتند. پرسشنامه بین کلیه نمونهها توزیع و در نهایت تعداد 37 n= پرسشنامه عودت و مورد استفاده قرار گرفت . در تحقیق حاضر از فرم گزارشآسیب فولر و پرسشنامه جمعیت شناختی استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی )آزمون خیدو( استفاده شد. نتایج نشان داد که عدم آمادگی بدنی 47\9 ماهیت رشته 39\7 و گرم نکردن 21\9 درصد بیشترین علل آسیب در بین رزمیکاران بوده است. گرفتگی عضلانی ) 73 درصد(، کوفتگی 32\6 درصد و استرین 15\2 درصد( بیشترین نوع آسیبهای وارد شده در رزمیکاران بوده است همچنین توزیع آسیبهای ورزشی را نشان میدهد. ناحیه سر و صورت با 69\6 درصدبطورمعناداری بیشترین>5\ آسیب را به خود اختصاص داده است ) 50 p (. بنابراین، بر اساس یافته های تحقیق حاضر و تحقیقات مشابه عدم آمادگی بدن و ناکافی بودن میزان و کیفیت برنامههای تمرینی مهمترین دلایل بروز آسیب در رشته های رزمیمی باشد. لذا مربیان و دست اندرکاران تیم های رزمی بویژه در سطوح ملی و در رده های مختلف خصوصا نوجوانان و جوانان که به علت تجربه پایین درصد آسیب پذیری بیشتری دارند ، باید از روش های اصولی گرم کردن وهمچنین کاربرد روش های علمی تمرین از بروز آسیب دیدگی جلوگیری نمایند . قابل ذکر است که شروع فعالیت های رقابتی پیش از عدم بهبود کامل و رهایی از آسیب دیدگی می تواند از مهمترین عوامل موثر بر آسیبدیدگی رزمی کاران باشد که باید در تحقیقات آینده مورد بررسی قرار گیرد

۲۰بررسی شیوع صدمات دندانی ناشی از ورزش های غیر رزمی کشتی، فوتبال و بسکتبال در ورزشکاران مذکر شهر مشهد در سال 1380
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد، بهار و تابستان, دوره  ۳۰ , شماره  ۲-۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: در کشور ما که جامعه جوان، درصد زیادی از جمعیت را به خود اختصاص می دهد و شاهد حضور هر چه بیشتر جوانان در میادین ورزشی هستیم، بررسی شیوع صدمات دندانی و راه های پیشگیری از آن ضروری به نظر می رسد. هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع صدمات دندانی ناشی از ورزش های غیر رزمی  کشتی، فوتبال و بسکتبال در ورزشکاران مرد شهر مشهد بود.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی، تعداد 409 ورزشکار مرد در سه رشته ورزشی غیررزمی (کشتی، فوتبال و بسکتبال) از 12 باشگاه ورزشی حرفه ای و غیرحرفه ای شهر مشهد پس از تکمیل پرسشنامه در مورد سابقه فعالیتهای ورزشی، از نظر صدمات دندانی مورد معاینه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار EPI6 انجام شد و سپس با استفاده از آزمون آماری کی دو تحلیل گردید.یافته ها: 1– از تعداد کل معاینه شوندگان 33% دارای صدمات دندانی بودند.2 – بیشترین صدمات مربوط به دندان های فک بالا (75.2%)، دندان سانترال (60.5%) و یک سوم انسیزالی (26.1%) بود.3 – از کل افراد دارای صدمه دندانی 24.7% برای درمان کامل مراجعه کرده بودند.نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای صدمات دندانی در بین ورزشکاران مرد مورد مطالعه (33%) و با توجه به عوارض ناشی از عدم درمان صحیح و به موقع، آموزش مربیان ورزشی، مربیان بهداشت مدارس و همچنین ورزشکاران در مورد اهمیت استفاده از محافظ دهانی و درمان سریع  آسیب های دندانی ضروری به نظر می رسد.

۲۱در پیشگیری از ضعف سیستم ایمنی در ورزشکاران c و e بررسی اثر ویتامین
اطلاعات انتشار: پاییز و زمستان- شماره ۲۲، سال
تعداد صفحات: ۱۲
:پژوهش حاضر تأثیر ویتامین‌ E و C در پیشگیری از ضعف ایمنی در ورزشکاران مرد را مورد مطالعه قرار داده است.در این پژوهش 45 نفر از دانشجویان ورزشکار در چهار گروه کنترل، ویتامین E ، ویتامین‌ C و ترکیب ویتامین‌ E و C مورد مطالعه قرار گرفتند.آزمودنی‌ها در گروه مصرف کننده ویتامین روزانه و به مدت 15 روز به ترتیب 400 میلی‌گرم ویتامین‌ E ، 1000 میلی‌گرم ویتامین C ، ترکیب 400 میلی‌گرم ویتامین‌ E و 1000 میلی‌گرم ویتامین‌ C و گروه کنترل دارونما مصرف کرده‌اند.پس از 15 روز همه آزمودنی‌ها، آزمون بیشسنه بروس روی نوار گردان را تا رسیدن به واماندگی کامل اجرا کردند.سپس نمونه‌های خونی پیش، بلافاصله و 2 ساعت پس از فعالیت آزمودنی‌ها برای اندازه‌گیری تعدد کل گلبول‌های سفید خون، نوتروفیل‌ها، مونوسیت‌ها، سلول‌های +4DC و +8DC و نسبت‌، غلظت‌ MgI ، EgI ، AgI سرم و فعالیت بیگانه‌خواری نوتروفیل‌هاگرفته شده بلافاصله پس از فعالیت در هر گروه آزمودنی، تعدد کل گلبول‌های سفید، نوتروفیل‌ها، مونوسیت‌ها، (به استثنای گروه کنترل)، +8DC ، غلظت‌ MgI (به استثنای گروه ویتامین‌ E ) GgI ، AgI و فعالیت بیگانه‌خواری نوتروفیل‌ها افزایش و نسبت‌کاهش یافت.به هنگام مقایسه میانگین‌های چهار گروه، این تغییرات تنها در مورد کاهش درصد مونوسیت‌ها در مرحله بلافاصله پس از فعالیت در گروه کنترل نسبت به سایر گروه‌ها معنی دار بود (05\0 p ).2 ساعت پس از فعالیت در هر چهار گروه، تعداد کل گلبول‌های سفید، تعداد نوتروفیل‌ها، نسبت‌غلظت‌ MgI و فعالیت بیگانه‌خواری نوتروفیل‌ها افزایش و تعداد مونوسیت‌ها(به استثنای گروه کنترل)، لنفوسیت‌ها، +8DC ، +4DC ، غلظت‌ GgI (به استثنای گروه کنترل)کاهش یافت.درطول 2 ساعت پس از فعالیت غلظت‌ GgI در گروه‌های کنترل و ترکیب ویتامین‌های E و C افزایش و در گروه‌های ویتامین‌ E و ویتامین‌ C کاهش نشان داد.در مقایسه گروه‌ها با یکدیگر هیچ یک از این تغییرات معنی دار نبود(05\0 p )، که احتمالا ممکن است به علت کوتاه بودن مدت فعالیت و یا کوتاه بودن دوره مصرف ویتامین‌ها با مقادیر مورد استفاده در این تحقیق باشد.با وجود رسادندن ورزشکاران به سر حد واماندگی، به نظر می‌رسد مدت فعالیت به اندازه‌ای نبوده است که ذخایر ویتامین‌ E و C بدن را تخلیه کرده و مصرف آنها بتواند نقش مؤثری بر عملکرد ایمنی داشته باشد.

۲۲بررسی تروماهای ورزشی مسابقات لیگ های ورزشی مردان شهر کاشان طی سال های 1387 تا 1388
اطلاعات انتشار: فيض، , دوره  ۱۴ , شماره  ۵ (ضميمه)، سال
تعداد صفحات: ۶
سابقه و هدف: تروماهای ورزشی یکی از خطراتی است که ورزشکاران در میادین ورزشی و از جمله در مسابقات لیگ های ورزشی با آن مواجه می شوند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی فراوانی تروما در مسابقات لیگ های ورزشی مردان شهر کاشان در سال تحصیلی 88–1387 بود.مواد و روش ها: در این تحقیق توصیفی مقطعی تروماهای ورزشی لیگ های ورزشی شهر کاشان در سال تحصیلی 88–1387 با حضور در محل برگزاری مسابقات مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج: در مجموع 160 مورد ترومای ورزشی در 146 مسابقه رشته های مختلف ورزشی ثبت گردید.بیشترین فراوانی تروماها در مسابقات هندبال با 45 مورد (25.6 درصد) و سپس در مسابقات فوتبال با 36 مورد (22.5 درصد) ثبت گردید.نتیجه گیری: توصیه می شود به ورزشکاران این رشته ها آموزش لازم جهت اجتناب از مصدومیت و استفاده از وسائل محافظتی داده شود.

۲۳مخاطرات ناشی از صعود سریع (مقاله آموزش مداوم)
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research)، تابستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۲ (مسلسل ۳۸)، سال
تعداد صفحات: ۵
سابقه و هدف: از زمان اولین پرواز بشر یکی از مهمترین نگرانی ها در زمینه هوا و فضانوردی ناآشنایی با ماهیت جو پوشاننده اطراف کره زمین بوده است. تلاش های بی بدیل و خستگی ناپذیر محققین علوم هوایی و فضایی سبب شد تا ابهامات موجود در این خصوص به شکل چشمگیری مرتفع شود، چرا که ورود انسان در یک محیط ناشناخته و پرمخاطره واجد چنین آگاهی هایی می باشد.مواد و روش ها: مقاله حاضر حاصل مجموعه اطلاعات و داده های گردآوری شده در خصوص جو کره زمین از کتب معتبر موجود در این زمینه می باشد.یافته ها: اتمسفر زمین از مجموع 5 لایه مختلف تشکیل شده که هر لایه دارای ویژگی های خاصی بوده و بر اساس پارامتر دما به ترتیب (از سطح دریا) شامل: تروپوسفر، استراتوسفر (ازنسفر)، مزوسفر، ترموسفر (یونسفر) و اگزوسفر می باشد. این لایه های فرضی از نظر دما، فشار، میزان بخار آب و غیره تفاوت دارند. ضخامت اتمسفر (به دلیل اختلاف دما) در نقاط مختلف کره زمین متفاوت است. با صعود به ارتفاع کاهش رقت، فشار و غلظت اکسیژن رخ می دهد. در استوا ضخیم تر و در قطبین نازک تر است.بحث و نتیجه گیری: فعالیت همزمان و هماهنگ نیروی هوایی و بخش هوایی نیروی دریایی در کنار نیروهای سطحی و زیرسطحی جهت انجام موفق کلیه عملیات های محوله نیروی دریایی ضروری است. لذا اطلاع کافی از ویژگی های مهم اتمسفر برای خلبانان، ملوانان، مهندسین و پزشکان هوا فضا و زیرسطحی، پرستاران و امدادگران هوایی و دریایی و ورزشکاران ضروری به نظر می رسد. این مقاله در همایش طب پیشگیری و بهداشت شناورهای سطحی و زیرسطحی سال 1389 بندرعباس ارائه گردیده است.

۲۴ارتباط بین ابعاد رضایت زناشویی و بهداشت روانی در مردان ورزشکار و مقایسه آن با افراد عادی
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین رضایت زناشویی و مشکلات روئانشناختی در دو گروه مردان ورزشکار و غیر ورزشکار و نیز مقایسه ای این متغیرها بین دو گروه بود. روش شناسی: این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و علی– مقایسه ای بود. دو گروه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. آزمودنی ها گروه اول را 172 شناگر مرد متأهل شرکت کننده در مسابقات شنای همگانی شهر تهران تشکیل می داد که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گروه افراد عادی نیز با توجه به آزمودنی های گروه ورزشکار عبارت بود از 193 مرد متأهل غیر ورزشکار که از لحاظ سن، درآمد، سطح تحصیلات، مدت ازدواج و تعداد فرزندان با گروه ورزشکار همتا بودند و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. کلیه افراد پرسشنامه رضایت زناشویی انریج( اعتبار 0\95) و پرسشنامه علائم روانیscl–90–R ( اعتبار 0\94) را پر کردند جهت تحلیل داده های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون همبستگی بیانگر ارتباط منفی و معنی داری بین رضایت زناشویی ومشکلات روانشناختی در هر دو گروه بود. همچنین نتایج آزمون t نشان داد که مشکلات روانشناختی در گروه افراد ورزشکاران نسبت به غیر ورزشکاران به طور معناداری پایین تر است. بین دو گروه در فاکتور رضایت زناشویی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق که سطح سلامت روانی بالاتری را در ورزشکاران نسبت به غیر ورزشکاران گزارش کرد و نیز نتایج آن با نتایج مطالعات محققینی مثل ناواکی(1997) همراستا می باشد، توصیه می شود که فعالیت های ورزشی به عنوان یک استراتژی و رویکرد مناسب و ارزان جهت افزایش سلامت روحی افراد جامعه مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

۲۵بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای ورزشکاران و مربیان روی اعتماد و تعهد هواداران نسبت به باشگاه (مطالعه موردی باشگاه سپاهان)
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف: هدف اصلی این تحقیق بررسی رعایت اصول اخلاق حرفه ای ورزشکاران و مربیان و تأثیر روی اعتماد و تعهد هواداران نسبت به باشگاه سپاهان می باشد. روش شناسی تحقیق: پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی هواداران فوتبال باشگاه سپاهان می باشد. تعداد نمونه این تحقیق 450 نفر از هواداران این باشگاه می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط اساتید صاحب نظر در رشته مدیریت و مدیریت ورزشی و همچنین روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفته که ضریب بدست آمده 0\80 می باشد. برای تحلیل داده ها نیز از تکنیک معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق بیانگر آن است که اخلاق حرفه ای تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد و اعتماد هواداران به باشگاه داشته است. همچنین اعتماد هواداران نسبت به باشگاه روی تعهد او نسبت به باشگاه تأثیر مثبت و معناداری داشته است. بحث و نتیجه گیری: اعتماد و تعهد مشتری نسبت به سازمان به اعتقاد بسیاری از محققان به عنوان بنیان های اولیه برای شکل گیری روابط بلند مدت و پایدار میان مشتری و سازمان خواهد بود. لذا با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت که اخلاق حرفه ای ورزشکاران و مربیان سهم عمده ای را در شکل گیری اعتماد و تعهد هواداران نسبت به باشگاه خواهد داشت.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۱۹ نتیجه