۱بررسی رفتار ورق های اتصال و مهاربندی فولادی همگرا تحت اثر بارهای یکنوا و چرخ های
اطلاعات انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۷
به منظور بررسی رفتار ورق های اتصال با استفاده از نرم افزار ANSYS تعدادی مدل ساخته و صحت سنجی شد. با لحاظ نمودن اثر سختی اعضای قاب، رفتار غیر خطی مواد و اشکالات اولیه قطعات، مطالعه پارامتریکی برای بررسی اندرکنش ورق اتصال و مهاربند تحت بارهای چرخه ای و تاثیر ضخامت ورق اتصال، سختی مهاربند و اعضای قاب بر رفتار آنها انجام گرفت. بررسی ندسته از ترکیبات ورق اتصال– مهاربند که ورق اتصال دارای ظرفیت فشاری کمتری نسبت به مهاربند بود نشان داد این ترکیبات تحت بارهای چرخه ای دارای رفتار پایدارتر و استهلاک انرژی بهتری نسبت به موارد دیگر هستند

۲بررسی اثر ورق اتصال انتهایی بادبندی ضربدری بر رفتار لرزه ای قاب های فولادی مهاربندی شده
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
یکی از اصلی ترین روش ها برای طراحی و مقاوم سازی سازه های فولادی در مقابل زلزله استفاده از سیستم های بادبندی هم محور می باشد. مهمترین حالت این سیستم های بادبندی، مهاربندهای ضربدری می باشد که دارای سختی جانبی و مقاومت بسیار خوبی بوده و در مورد شکل پذیری آنها هنوز جای بحث وجود دارد. در این مقاله به بررسی اثر اتصالات اعضاء بادبندی ضربدری به قاب اصلی سازه بررفتار این قاب ها از طریق مدلسازی یک قاب یک طبقه یک دهانه در نرم افزار ANSYS و انجام آنالیز گام به گام استاتیکی با در نظر گرفتن ورق اتصال و بدون آن پرداخته می شود.

۳بررسی تأثیر ورق اتصال بادبندی در صلبیت اتصال تیر و ستون قاب های فولادی ساده مهاربندی شده
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
سازه های فولادی موجود در کشور که به صورت قاب های ساده مهاربندی شده با بادبندی هم محور X و بر اساس آیین نامه 2800 طراحی شده اند معمولا برای ایجاد اتصال میان بادبند و قاب از ورق اتصال استفاده می نمایند. در این مقاله با مدلسازی قاب فولادیت یک طبقه یک دهانه دارای بادبندی ضربدری و ورق اتصال در نزم افزار ANSYS اثبات می وشد که ورق اتصال بادبندی نقش مؤثری در انتقال لنگرهای خمشی میان تیر و ستون قاب دارد و فرض اتصال ساده تیر به ستون برای قاب های دارای این سیستم بادبندی نادرست است. بنابراین نیاز به بازنگری این قاب ها و احتمالا مقاوم سازی آنها از ناحیه اتصال احساس می شود.

۴ارزیابی رفتار لرزه ای قاب های مهاربند همگرای طراحی شده بر اساس ضوابط لرزه ای آیین نامه ای
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد، سال
تعداد صفحات: ۹
قابهای مهاربندی شده فولادی همگرا CBFs از متداولترین سیستم های مورد استفاده برای مقاومت در برابر بارهای جانبی و لرزه ای می باشند دراین نوع قابها معمولا بادبندها بوسیله ورق اتصال به قاب متصل می شوند درایین نامه ها نیز به این نوع سیستم توجه ویژه ای شدهاست ایین نامه های لرزه ای این نوع سیستم را به دو گروه ویژه SCBF و عادی OCBF تقسیم بندی کرده اند که برای هریک ضوابط ویژه ای برای عضو بادبندی و هم برای ورق اتصال ارائه شده است دراین تحقیق نمونه هایی با جزئیات متفاوت با توجه به ضوابط ایین نامه برای هردوگروه قابهای ویژه و معمول مهاربندی همگرا طراحی شد. با مدلسازی نمونه های طراحی شده در نرم افزار المان محدود و انجام تحلیل های غیرخطی عملکرد و نحوه رفتار این نوع سازه ها بررسی و با توجه به معیار کرنش پلاستیک معادل حد شکل پذیری انواع نمونه ها و نقاط بحرانی که اولین شکست در انها رخ میدهد شناسایی شد.

۵بررسی عوامل موثر در ظرفیت فشاری غیرالاستیک ورق اتصال گوشه در قابهای دارای مهاربندهای کمانش ناپذیر
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال، سال
تعداد صفحات: ۱۰
یکی از نقاط ضعف سیستم مهاربندی مقاومت فشاری عضو مهاربندی و امکان کمانش آن درنتیجه کاهش ظرفیت باربری عضو می باشد مشکل با ظهور مهاربندی های کمانش پذیر Buckling restrained braces حل شده است مسئله مهم دیگر مقاومت پس از کمانش عضو BRB است که در آن عضو با یک افت مقاومت می تواند تغییر شکلهای بیشتری را تحمل کند و این امر سبب افزایش جذب انرژی و کمک به رفتار بهتر سازه می گردد جهت تحقق این امر تمهیدات طراحی لرزه ای آیین نامه AISC ملزم می دارد که ظرفیت محوری ورق اتصال از بار فشاری نهایی BRB بیشتر باشد و همچنین با توجه به آزمایشات بزرگ مقیاس اخیر انجام شده برروی قابهای دارای مهاربندی های کمانش پذیر که کمانش خار جاز صفحه ورق اتصال قبل از رسیدن به بار نهایی فشاری BRB را نشان میدهند این آیین نامه ملزم می دارد که ناپایداری ورق اتصال نیز مورد بررسی قرار گیرد.

۶بررسی رفتار ورق اتصال در قاب های مهاربندی شده با مهاربندهای کمانش ناپذیر قطری
اطلاعات انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۷
در سالهای اخیر استفاده از قابهای مهاربندی شده کمانشناپذیر BRBF)جهت تحمل نیروی جانبی بطور قابل ملاحظهای افزایشیافته است.BRBFها با قابهای مهاربندی شده متعارف فرق دارند زیرا مهاربندکمانشناپذیرBRB)بدون وقوع کمانش کلی در آن، هم در فشار و هم در کششتسلیم میشود. اتصالBRBبه تیر و ستون از طریق ورقهای اتصالی صورت میگیرد که در قابهای مهاربندی شده متعارف بکار میرود. لذا جهت اطمینان از اتلاف انرژی پایدار در عضوBRBتمهیدات طراحی لرزهای آییننام?AISC ملزم میدارد که ظرفیت محوری ورق اتصالاز بار فشاری نهاییBRB بیشتر باشد. و همچنین با توجه به آزمایشات بزرگمقیاسِ اخیرِ انجام شده بر روی قابهای دارای مهاربندهای کمانش ناپذیر که کمانشخارج از صفح? ورق اتصال، قبل از رسیدن به بار نهایی فشاریBRBرا نشان میدهند، این آییننامه ملزم میدارد که ناپایداریورق اتصال نیز مورد بررسی قرار گیرد. جهت توسعه و درک بهتر رفتار ورقهای اتصال درBRBFها، این مقاله یک مطالع? تحلیلی از رفتار فشاری ورقهای اتصال در قابهای دارای مهاربندهای کمانش ناپذیر قطری، با استفاده از نرم افزار اجزای محدود ارائه میکند

۷بررسی تحلیلی مقاومت فشاری و طراحی ورق اتصال گوشه درقابهای دارای مهاربندهای کمانش ناپذیر
اطلاعات انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی ازنقاط ضعف سیستم مهاربندی مقاومت فشاری عضو مهاربندی و امکان کمانش آن درنتیجه کاهش ظرفیت باربری عضو می باشد این مشکل با ظهور مهاربندی های کمانش ناپذیر Buckling Restrained Braces) حل شده است مساله مهم دیگر مقاومت پس ازکمانش عضو BRB است که درآ ن عضو با یک افت مقاومت می تواند تغییر شکلهای بیشتری را تحمل کند و این امر سبب افزایش جذب انرژی و کمک به رفتار بهتر سازه می گردد جهت تحقق این امر تمهیدات طراحی لرزه ای آیینامه AISC ملزم می دارد که ظرفت محوری ورق اتصال از بار فشاری نهایی BRB بیشتر باشد و همچنین با توجه به آزمایشات بزرگ مقیاساخیر انجام شده برروی قابهای دارای مهاربندهای کمانش ناپذیر که کمانش خارج از صفحه ورق اتصال قبل ا ز رسیدن به بار نهایی فشاری BRB را نشان میدهند این آیین نامه ملزم می دارد که ناپایداری ورق اتصال نیز مورد بررسی قرارگیرد.

۸بررسی تحلیلی مقاومت فشاری ورق اتصال درقابهای دارای مهاربندهای کمانش ناپذیر
اطلاعات انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
به منظور ایجاد مقاومت پس کمانشی درمهاربندBRB که درآن عضو با یک افت مقاومت می تواند تغییر شکلهای بیشتری را تحمل و انرژی بیشتری را جذب کند تمهیدات طراحی لرزه ای آیین نامه AISC ملزم میدارد که ظرفیت محوری ورق اتصال ازبار فشاری نهایی BRB بیشتر بوده و ناپایداری ورق اتصال نیز مورد بررسی قرارگیرد دراین مقاله یک مطالعه تحلیلی جهت ارزیابی مقاومت و رفتارفشاری غیرالاستیک ورقهای اتصال با ابعاد مختلف در BRBF ها با استفاده ازنرم افزار اجزای محدود انجام شده و نتایج آن ارایه شده است.

۹بررسی تاثیر نحوه اتصال ورق بادبند به تیر درقابهای مهاربندی شده واگرا EBFs
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه، سال
تعداد صفحات: ۱۱
استفاده ازسیستم های مهاربندی واگرا بدلیل قابلیت ایجاد بازشو صرفه اقتصادی و کاربرد آسان آن درمقاوم سازی ساختمان های موجود بعلت تاثیر کم دروزن سازه موجود با گسترش روزافزونی مواجه است موقعیت قرارگیری ورقهای اتصال و نحوه اتصال آن به تیر و بادبند تاثیر بسزایی روی رفتار کلی قاب دارند لذا دراین تحقیق پس ازصحت سنجی نتایج مدلسازی عددی و ازمایشگاهی با استفاده ازنرم افزار abaqus رفتارکلی این سیستم تحت تاثیر بارجانبی دراشکال ابعاد و موقعیت های متفاوت ورق اتصال با استفاده از16نمونه مورد بررسی قرارمیگیرد

۱۰بررسی آزمایشگاهی عملکرد لرزه ای قاب های مهاربندی ویژه
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)، سال
تعداد صفحات: ۸
قابهای مهاربندی ویژه فولادی ازسیستم های متداول سازه ای برای مقابله با بارهای جانبی می باشند درعین حال این گونه سیستم های سازه ای علاوه برتامین سختی مقاومت و شکل پذیری بسیار اقتصادی اند برای تامین رفتار قاب نیاز به اعمال ضوابطی برای شکل پذیری قابهای مهاربندی ویژه به منظور استهلاک انرژی درحین زلزله وجود دارد که آیین نامه های لرزه ای وپژوهشهای گذشته ضوابطی برای قسمت ورق اتصال ارایه کرده اند دراین پژوهش رفتار ازمایشگاهی چهارنمونه قاب مهاربندی ویژه فولادی با مهاری قطری با زیرسازه ای مستقل از یک دهانه ازقاب مهاربندی و اعمال بارجانبی بصورت چرخه ای مورد مطالعه قرارمی گیرد نمونه اول براساس ضوابط آیین نامه با تامین فاصله آزاد خمش مستقیم و نمونه دوم با تامین فاصله ازاد خمش بیضی شکل و دو نمونه نیز به همراه سخت کننده طراحی و درازمایشگاه ساخته شده اند سخت کننده ها براساس ظرفیت خمش فراارتجاعی عضو مهاربند طرح می شوند.

۱۱گسیختگی قالبی اتصال جوشی بادبندمتصل به ورق اتصال
اطلاعات انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
گسیختگی قالبی به عنوان یکی از مکانیزم های انهدام، با توجه به فراوانی وقوع آن در بسیاری از سازه ها، همیشه مورد توجه محققین قرار گرفته است. هرچند گسیختگی قالبی برای اتصالات پیچ و مهره به طور وسیعی بررسی گردید، اما مطالعات انجام گرفته روی گسیختگی قالبی اتصالاتجوشی نسبتا معدودتر است. در این مقاله با توجه به اینکه اتصال بادبند به ورق اتصال یکی از پر کاربردترین اتصالات در سازه های فولادیست، به بررسی گسیختگی قالبی در مورد نمونه اتصال جوشی بادبند تحت کشش متصل به ورق اتصال پرداخته شده است. در این مطالعه با استفاده از مدلهای اجزاء محدود غیرخطی چگونگی و مسیر انهدام شناخته می شود و همچنین تاثیر تغییرات پارامترهای موثری چون ضخامت ورق اتصال و سطح نشیمن بادبند روی ظرفیت نهایی شکست بررسی می شود. لازم به ذکر است مدل سازی اجزای محدود غیرخطی در تطابق با مطالات کارهای انجام شده توسط محققان دیگر صحت سنجی گردید و سپس دقت مدل های اجزاء محدود غیرخطی را در بررسی گسیختگی قالبی نمونه اتصال جوشی بادبند تحت کشش به ورق اتصال مناسب ارزیابی شد. نتایج نشان می دهد پارامترهای ذکر شده در ظرفیت گسیختگی قالبی اتصال تاثیر گذار است.

۱۲بررسی عددی رفتار ورقهای اتصال در مهاربندهای کمانش ناپذیر
اطلاعات انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۷
مهاربند های کمانش ناپذیر ) Buckling restrained braced ( بر خلاف مهاربندهای عادی که در کشش تسلیم و در فشار کمانش می کنند، این نوع مهاربندها هم در کشش و هم در فشار تسلیم می شوند. لیکن اتصالات آنها تحت فشار قبل از آنکه به حد تسلیم برسند، کمانش می کنند. برای جلوگیری از کمانش زودرس و افزایش ظرفیت اتصالات در برابر نیروی فشاری مهاربند به بررسی رفتار یک قاب یک دهانه – یک طبقه با مهاربند کمانش ناپذیر به روش المان محدود پرداخته شده است. ابتدا نتایج عددی با داده های آزمایشگاهی اعتبار سنجی شده اند و سپس مطالعات پارامتری روی آن انجام گرفته است. برای اعتبار سنجی نتایج و مطالعات پارامتری، از نرم افزار المان محدود ABAQUS با در نظر گرفتن مصالح بکار رفته در قاب استفاده شده است. در ادامه با افزایش ضخامت ورق و هسته مهاربند و افزودن سخت کننده ها به لبه آزاد ورق و همچنین استفاده از جفت ورق بجای ورق تکی ظرفیت فشاری ورق تا حد قابل قبولی افزایش می یابد. تحلیل به کار رفته در مدل به صورتتحلیل بار افزون) Pushover ( غیر خطی می باشد

۱۳تاثیر فاصله آزاد انتهایی مهاربند در شکل پذیری قاب های فولادی دارای مهاربندهای همگرا
اطلاعات انتشار: اميركبير مهندسي عمران و محيط زيست (اميركبير)، تابستان, دوره  ۴۵ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۲
نیاز به شکل پذیری در قاب های دارای مهاربندهای همگرا، باعث شده است محققین مطالعات گسترده ای را در زمینه عوامل موثر بر شکل پذیری این نوع سازه ها انجام دهند. فاصله آزاد انتهایی مهاربند یکی از عوامل موثر در این موضوع است که در آیین نامه های لرزه ای برای تامین رفتار شکل پذیر در نظر گرفته شده است. در تحقیق حاضر اثر فاصله آزاد انتهایی در رفتار لرزه ای این نوع سازه ها بررسی شده است. برای این منظور نمونه هایی با دو نوع ورق اتصال مستطیلی و باریک شده در نظر گرفته و تحت بارگذاری چرخه ای تحلیل شده اند. بمنظور داشتن معیاری برای تعیین حد نهایی باربری این گونه قاب ها، از مفهوم کرنش معادل پلاستیک برای پیش بینی شکست در نواحی بحرانی استفاده شده است. نواحی بحرانی در این نوع سازه ها میانه مهاربند و گوشه ورق اتصال است. با پیش بینی شکست در این نواحی ظرفیت نهایی شکل پذیری نمونه ها مشخص و با هم مقایسه شده است. نتایج نشان می دهند در حالی که در ورق های اتصال باریک شده رعایت فاصله آزاد 2tp (پیشنهاد آیین نامه ها) بهینه ترین حالت برای دستیابی به رفتار شکل پذیر در این نوع سازه ها است، در ورق های اتصال مستطیلی امکان کاهش این فاصله و در نتیجه دستیابی به ورق اتصال کوچکتر در عین حفظ رفتار شکل پذیر وجود دارد.

۱۴بررسی روشهای محاسبه ی نیروها درمحل اتصال ورق بادبند به تیروستون و ارائه ی روش جدید خرپای اصلاح شده
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، سال
تعداد صفحات: ۸
تعیین و تفکیک نیروهای موجود در محل اتصال ورق بادبند (Gusset Plate) به تیر و ستون برای طراحی جوش های محل اتصال لازم می باشد. مسیر انتقال نیروها در این ناحیه ی کوچک پیچیده بوده و با عوامل متعددی کنترل می گردد. از طرفی باید روش های مهندسی با در نظر گرفتن فرضیات منطقی و ساده شونده ارائه گردد تا امکان محاسبه ی این نیروها و طراحی جوش ورق بادبند به تیر و ستون وجود داشته باشد. از این رو تا کنون رو شهای مختلف با دیدگاه های متفاوت پیشنهاد شده است. در این روش ها سعی شده است خطاها در حد قابل قبولی باشند و یا با شناخت خطاهای موجود در این رو شها، ضرایب اطمینان مناسبی به کار رفته است تا طراحی ایمن و مطمئنی انجام شود. در این مقاله ضمن بررسی مختصر پنج روش موجود جهت تعیین نیروهای ورق بادبند در محل اتصال به تیر و ستون، ابداع و پیشنهاد شده است. این روش برگرفته از روش « روش خرپای اصلاح شده » روش جدید تحت عنوان معادلسازی خرپا می باشد با این تفاوت که در روش پیشنهادی، ترسیم بازوهای خرپای فرضی از محل تقاطع محور بادبند با محور چرخش آزاد ورق اتصال صورت می گیرند. با توجه به ماهیت محور چرخش آزاد در ورق اتصال بادبند، لنگر خمشی حول این محور کم و قابل چش مپوشی بوده و با نوشتن روابط تعادل، نتیجه ی مناسبی با خطای بسیار کم حاصل می گردد. در پایان، مدلسازی اجزاء محدود انجام و نیروهای به دست آمده از رو شهای قدیمی و روش پیشنهادی با نتایج مدل اجزای محدود مقایسه گردید و مشاهده شد که روش پیشنهادی ضمن سادگی، از دقت مناسبی برخوردار بوده و با استفاده از آن می توان به نتایج مناسبی دست یافت

۱۵بررسی گسیختگی قالبی ورق های اتصال در اتصال جوشی با تسمه کششی–قسمت اول:مطالعه ازمایشگاهی
اطلاعات انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
اتصال اعضای کششی به ورق اتصال از اتصالات معمول در ساختمان های فلزی به حساب می آید اعضای کششی می تواند با وسیله اتصال پیچ یاجوش به ورق اتصال متصل شود یکی از حالت های شکست در این اتصالات گسیختگی قالبی مصالح ورق اتصال اطراف ناحیه اتصال می باشد در این مطالعه به منطور بررسی مقاومت و رفتار گسیختگی قالبی اتصال اعضای کششی 6 نمونه ورق اتصال در اتصال جوشی با تسمه کششی مورد آزمایش قرار گرفته است پارامترهای آزمایش شامل ضخامت ورق اتصال، مساحت و شکل ناحیه همپوشانی اتصال طول صفحه کششی و برشی این ناحیه می باشد در همه نمونه ها گسیختگی قالبی حاکم بود هاست نتایج آزمایشات نشان داده اند که گسیختگی قالبی را با پیدایش ترک در انتهای صفحه کششی به همراه تغییر شکل غیر الاستیک ویژه ای در صفحه برشی آغاز شده است نمودار بار – جابجایی بدست آمده از آزمایش برای همه نمونه ها پس از پیدایش ترک دچار افت شدیدی می شود همچنین ظرفیت گسیختگی قالبی متناظر بیشترین بار در طول آزمایش در نظر گرفته شده که با توجه به وضعیت صفحات کششی و برشی در این لحظه در اکثر نمونه ها می توان گفت که ظرفیت گسیختگی از مجموع ظرفیت گسیختگی صفحه کششی و ظرفیت تسلیم صفحه برشی بدست آمده است.

۱۶بررسی تاثیر ورق اتصال بادبند بر صیبیت اتصال ساده تیروستون در قابهای با مهاربندی همگرا
اطلاعات انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۷
قاب فولادی بامهاربندی همگراواتصال ساده تیربه ستون یک سیستم متداول درایین نامه می باشد دراین سیستم برای اتصال مهاربند به قاب ازورق استفاده میگردد و اتصال تیروستون فقط برای انتقال نیروی برشی طرح میگردد بصورت ایده آل فرض میشود که هیچگونه لنگر خمشی دراتصال ظاهر نمی شود این پژوهش به بررسی و مطالعه تاثیر ورق اتصال انتهای بادبند همگرا برصلبیت جانبی قاب و اتصال تیربه ستون می پردازدبه همین منظور بااستفاده ازنرم افزار اجزا محدود مدل یک قاب دارای مهاربند همگرا صحت سنجی میگردد سپس سازه نمونه در5حالت مختلف مدلسازی و شاخصهایی نظیر مقادیرتنش و نحوه توزیع آنها نمودارهیسترزیس نمودار مقاومت قاب انرژی جذب شده و تغییر شکل زاویه ای اتصال تیر به ستون موردمطالعه قرارمیگیرد نتایج این بررسی نشان میدهد که ورق اتصال مهاربند بصورت چشمگیری سبب ایجادسختی جانبی درقاب و صلبیت اتصال تیر به ستون میگردد

۱۷مطالعه آزمایشگاهی و عددی عملکرد چرخه یی قاب های مهاربندی ویژه
اطلاعات انتشار: شريف ويژه مهندسي عمران، زمستان, دوره  ۳۱-۲ , شماره  ۴/۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
قاب های مهاربندی ویژه فولادی از نوع سیستم های متداول سازه یی برای مقابله با بارهای جانبی هستند، که ضوابطی برای شکل پذیری آن ها در برابر زلزله در آئین نامه های لرزه یی و پژوهش های پیشین ارائه شده است. در این پژوهش، رفتار 4 نمونه قاب یک دهانه– یک طبقه مهاربندی ویژه فولادی با مهاری قطری با اعمال بار جانبی چرخه یی به روش های آزمایشگاهی و عددی بررسی شده است. در قاب های مذکور، ورق اتصال مهاربند با فاصله آزاد خمش مستقیم، بیضی گون و با سخت کننده طراحی شده اند. نتایج آزمایشگاهی و عددی این نمونه ها در قالب معیارهای سختی، مقاومت، استهلاک انرژی، کرنش خمیری معادل در نواحی بحرانی، ظرفیت کمانشی و جابجایی خارج از صفحه عضو مهاربند مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج آزمایش ها نشان داده است که قاب های مهاربندی ویژه در صورت رعایت شرایط لازم در اتصال مهاربند، شکل پذیری لازم و قابلیت استهلاک انرژی را به خوبی تامین و عملکرد لرزه یی مطلوب را برآورده می کنند. در نمونه های با ورق اتصال، که بر اساس رعایت فاصله آزاد خط مستقیم یا بیضی گون طراحی شده اند، تجمع کرنش های خمیری در میانه مهاربند و گوشه های ورق اتصال در مراحل نهایی بارگذاری، باعث آغاز ترک و شکست در نمونه ها شده است. در نمونه های با ورق اتصال تقویت شده، امکان تشکیل 3 مفصل خمیری در میانه و دو انتهای مهاربند فراهم شده است، ولی شکست نهایی در میانه مهاربند رخ داده است.

۱۸بررسی عددی رفتار غیر خطی ورق اتصال مهاربند HSS در قاب فولادی تحت بارگذاری چرخه ای
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، سال
تعداد صفحات: ۹
زلزله های قدرتمند و شدید باعث بروز خسارات قابل توجهی در سازه های فلزی، حتی با قاب مهاربندی شده می شوند. در زلزله های شد ید سازه ها وارد محدوده رفتار غیر خطی شده و شکل پذیری و مقاومت جانبی سازه نقش تعیین کننده ای در رفتار لرزه ای آن دارد. با توجه به رفتار پیچیده ورق اتصال مهاربند، آشنائی با عملکرد این صفحات، نقش مهمی را در طراحی اتصالات ایفا می کند. در این پژوهش پس از صحت سنجی مدل آزمایشگاهی تحت بارگذاری چرخه ای غیر الاستیک به روش اجزای محدود، به بررسی ظرفیت کمانشی ورق اتصال مهار بند HSS و تحلیل پارامتر های مختلف ورق اتصال از جمله ضخامت، درصد خروج از مرکزیت مهاربند روی ورق و نسبت طول دهانه به ارتفاع قاب (L\H)، پرداخته شد. پس از انجام آزمایش ها بر روی 15 نمونه قاب مختلف، نتایج حاکی از آن بود که افزایش ضخامت ورق اتصال، افزایش درصد خروج از مرکزیت مهاربند روی ورق اتصال و همچنین افزایش نسبت طول دهانه به ارتفاع قاب (L\H) باعث بهبود عملکرد قاب و افزایش چشمگیر ظرفیت کمانشی و سخت ی قاب و همچنین میزان جذب انرژی قاب فولادی مهاربندی می گردد.

۱۹تحلیل هندسی و روشهای مقاوم سازی ورق های اتصل در مهاربند کمانش–تاب
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در بهسازی لرزه ای سازه ها و ساختمان ها، یکی از روش های کاهش نیروی جانبی ناشی از زلزله، استفاده از میراگرها و می باشد که سیستم های مهار بندی به منظور افزایش میرایی در ساختمان ها بسیار مناسب هستند. مهار بلکه کمانش تاب به عنوان سیستم مهار بندی جدیدی که وظیفه تحمل بارهای جانبی ناشی از زلزله را برعهده دارد در سال های اخیر به طور چشمگیری مورد استفاده قرار گرفته است. مهم ترین مسئله در این نوع مهارت مقاومت پس از کمانش اصول مهار بد است که در آن اوضاع و با یک جفت مقاومت می تواند تغییر شکل های بیشتری را تحمل کند و این امر سبب افزایش جذب انرژی و کمک به رفتار بستر ساز می گردد ولی با این وجود یکی از نقاط ضعف این مهار بند، اتصالات آن است. اتصالات تحت فشار این مهار بند قبل از آنکه به حد تسلیم برسند، کمانش می کنند . برای جلوگیری از کمانش زودرس و افزایش ظرفیت ورق های اتصال در برابر نیروی فشاری مهار بند در این تحقیق به معرفی چند روش مقاوم سازی پرداخته شده است. هدف کلی از این مقاله، بررسی هندسه مهار بند کمانش تاب ، انواع اتصالات آن و طراحی و روش های تقویت ورق های اتصال به منظور جلوگیری از ناپایداری ساز هنگام انتقال ماکزیمم نیرو از مهاربند به آن ها می باشد.

۲۰بررسی تاثیر خروج از مرکزیت خارج صفحه ورق اتصالات در قاب های مهاربندی شده همگرا
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری، سال
تعداد صفحات: ۸
در ساختمان ها از سیستم های باربر جانبی مختلفی برای مقابله با نیروی های جانبی وارد بر ساختمان استفاده می شود که از آن جمله می توان به قاب های خمشی، مهاربندی های همگرا و مهاربندی های واگرا اشاره کرد. قاب های مهاربندی شده همگرا به عنوان یک سیستم شاخص مقاوم در برابر بارهای جانبی در طراحی لرزه ای سازه ها مطرح است. کاربرد قا ب های مهاربندی همگرای فولادی بدلیل سختی و سایر مزایای عمده آن با استقبال روبرو است. در عین حال این سیستم دارای ضعف هایی از جمله در اتصالات ورق اتصال بادبند به تیر و ستون می باشد. یکی از عمده مشکلات در روند ساخت و ساز، عدم رعایت دقیق مقررات لرزه ای است. مطابق آیین نامه ها باید راستای محور ورق اتصالات از تار تیر و ستون عبور کند. در بسیاری موارد خروج از مرکزیت صفحه در محل اتصال ورق بادبند به تیر در قابهای مهاربندی شده همگرا مشاهده شده است. از اینرو در این مقاله به بررسی تاثیر خروج از مرکزیت بر رفتار قاب مهاربندی شده همگرا شامل خروج از مرکزیت داخل و خارج صفحه به روش اجزای محدود پرداخته شده است تا مشخص گردد که تا چه میزان، عدم رعایت ضوابط آیین نامه ای در عملکرد مطلوب سازه خلل وارد می کند. به این منظور، 11 مدل برای تعیین حاشیه اطمینان برای عدم رعایت قوانین آیین نامه در قاب های دارای خروج از مرکزیت درون صفحه ای به روش اجزای محدود با استفاده از نرم افزار آباکوس مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داده است تاثیر خروج از مرکزیت داخل صفحه به مراتب نامطلوب تر از خروج از مرکزیت خارج صفحه بوده و حاشیه اطمینان بسیار کمی برای عدم رعایت قوانین آیین نامه وجود دارد.

۲۱بررسی تاثیرجزئیات ورق اتصال مهاربند بر رفتار لرزه ای قاب های فولادی دارای مهاربند شورون
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
قاب های فولادی دارای مهاربند های به شکل 7و 8 (شورون)، یکی از سیست مهای متداول سازه ایی می باشد که باتغییر شکل غیر الاستیک اجزای قطری واتصالات، انرژی ناشی از نیروهای جانبی که توسط زمین لرزه به سیستم واردمی گردد، را مستهلک می نماید.در قاب های مهاربندی به شکل 7و 8 (شورون) به دلیل رفتار کمانشی خارج از صفحه سهمفصل پلاستیک ایجاد می شود، که یکی از این مفاصل در وسط عضو مهاربند و دو مفصل دیگر در دو ورق اتصال انتهاییتشکیل می گردد. تشکیل مفاصل پلاستیک در ورق های اتصال به دلیل کرنش های موضعی که در این ناحیه ایجاد میشود باید به گونه ایی باشندکه چرخش های بزرگ مفاصل پلاستیک و تمرکز کرنش های موضعی موجب گسیختگی ورقهای اتصال نگردد. لذا برای شکل پذیری مناسب ورق های اتصال آیین نامه های لرزه ایی به منظور تامین سطح عملکردو شکل پذیری سیستم تاکید بر رعایت فاصله آزاد انتهایی عضو مهاربند را دارند. در این پژوهش به بررسی جزییات ورقاتصال ازجمله تامین فاصله آزاد خط خمش مستقیم (دو برابر ضخامت ورق اتصال) و بیضی شکل ، ضخامت ورق اتصال ،هندسه ورق اتصال و تاثیر سخت کننده ها بر رفتار لرزه ایی قابها پرداخته شده است. به همین منظور با استفاده از نرمافزار اجزای محدود (ABAQUS) نمونه قاب هایی با مهاربند به شکل 7و 8 (شورون) مدل سازی گردیده و رفتارهیسترزیس، مقادیرمقاومت ،شکل پذیری، سختی و انرژی جذب شده با در نظر گرفتن پارامترهای مورد نظر بررسی ومقایسه می گردند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ورق اتصال مهاربند به صورت چشمگیری بر میزان مقاومت، شکلپذیری، سختی و سطح انرژی جذب شده موثر می باشد.

۲۲شبیه سازی و تحلیل غیرخطی رفتار لرزه ای ورق های اتصال مهاربندی
اطلاعات انتشار: همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، سال
تعداد صفحات: ۹
در این پژوهش به شبیه سازی رفتار ورق اتصال مهاربندی تحت بارگذاری تناوبی پرداخته شده است، به همین منظور برای مدلسازی و شبیه سازی رفتار ورق اتصال از نرم افزار ABAQUS استفاده شده است. در مدل سازی از تحلیل استاتیک غیرخطی، مصالح و هندسه غیرخطی، شرایط مرزی انعطاف پذیر و بارگذاری تناوبی استفاده شده و در نهایت تعدادی مدل ساخته و با نتایج مدل های آزمایشگاهی صحت سنجی شده است. این مقاله نشان می دهد که رفتار تناوبی ورق های اتصال را می توان با روش اجزاء محدود به خوب پیش بینی کرد. نتایج شبیه سازی و تحلیل غیرخطی ورق اتصال به خوبی توانایی مدلسازی رفتار لرزه ای را دارا می باشد. همچنین به خوبی می تواند کمانش ورق اتصال در فشار را مدلسازی و پیش بینی نماید.

۲۳اثر صلبیت ورق اتصال مهاربند در رفتار لرزهای قاب های مهاربندی همگرای فولادی
اطلاعات انتشار: سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در طراحی سازه های واقع در شهرهای کوچک به منظور مقاومت در برابر بارهای جانبی عموما از سیستم مهاربندی همگرای ویژه استفاده می گردد. این سیستم مهاربندی از طریق رفتار غیر الاستیک در مهاربند (کمانش و تسلیم کششی)متحمل تغییرشکل های بزرگی میشود. در مدل سازی های رایج، معمولا اثر ورق اتصال مهاربند در تامین صلبیت اتصالات تیر به ستون و در نتیجه بهبود عملکرد سیستم مهاربندی در رفتار پس کمانشی آن در نظر گرفته نمی شود. در این مقاله با استفاده از روش پیشنهادی رودر در مدل سازی ورق اتصال، به بررسی اثر صلبیت ورق اتصال در رفتار لرزه ای سیستممهاربندی همگرا پرداخته شده است. برای این منظور، چهار قاب سه، شش، نه و 12 طبقه یک بار به صورت رایج (مفصلی) و یک بار با استفاده از روش پیشنهادی رودر مدل سازی شده و سپس توسط نرم افزار اپنسیس تحت تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که در قاب های مدل سازی شده به روش رودر، دریفت های کلی و میان طبقه ای کمتر بوده و پایداری بیشتر است. همچنین مشاهده شد در این قاب ها ضریب اضافه مقاومت ستون ها بیشتر می باشد.

۲۴تاثیر صلبیت ورق اتصال مهاربند در پارامترهای لرزهای قاب های مهاربندی همگرای فولادی
اطلاعات انتشار: سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در طراحی سازه های واقع در شهرهای کوچک به منظور مقاومت در برابر بارهای جانبی عموما از سیستم مهاربندی همگرای ویژه استفاده می گردد. این سیستم مهاربندی از طریق رفتار غیر الاستیک در مهاربند (کمانش و تسلیم کششی)متحمل تغییرشکل های بزرگی میشود. در مدل سازی های رایج، معمولا اثر ورق اتصال مهاربند در تامین صلبیت اتصالات تیر به ستون و در نتیجه بهبود عملکرد سیستم مهاربندی در رفتار پس کمانشی آن در نظر گرفته نمی شود. در این مقاله با استفاده از روش پیشنهادی رودر در مدل سازی ورق اتصال، به بررسی اثر صلبیت ورق اتصال در رفتار لرزه ای سیستممهاربندی همگرا پرداخته شده است. برای این منظور، چهار قاب سه، شش، نه و 12 طبقه یک بار به صورت رایج (مفصلی) و یک بار با استفاده از روش پیشنهادی رودر مدل سازی شده و سپس توسط نرم افزار اپنسیس تحت تحلیل استاتیکی غیرخطی(پوش اور) قرار گرفته اند. . نتایج نشان می دهد که در قاب های مدل سازی شده به روش رودر، ، دریفت های کلی و میان طبقه ای کمتر و ظرفیت باربری و پایداری بیشتر است. همچنین مشاهده شد در این قاب ها ضریب رفتار قاب ها و همچنین ضریب اضافه مقاومت قاب بیشتر می باشد

۲۵بررسی رفتار اتصال بادبند ضربدری به قاب فولادی و تاثیر آن بر صلبیت اتصال تیر به ستون
اطلاعات انتشار: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و ك‍ام‍پ‍ي‍وت‍ر، سال
تعداد صفحات: ۵
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۲۸ نتیجه