۱پهنهبندی پارامترهای کیفی آب های زیرزمینی مطالعه موردی در میان اسدآباد استان خراسان جنوبی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
افزایش بی رویه جمعیت در سالهای اخیر افزایش نیازهای آبی محدودیت منابع آبهای سطح و بهره برداری بیش از اندازه از سفره های اب زیرزمینی باعث به بار آمدن خسارات جبران ناپذیری به منابع طبیعی کشور در سالهای گذشته شده است یکی از این خسارات کاهش کیفیت منابع اب های زیرزمینی دشت ها می باشددراین پژوهش با درنظر گرفتن پارامترهای کیفی اندازه گیری شده در محدوده دشت درمیان اسدیه و پهنه بندی آن با استفاده از روش وزن دهی عکس فاصله IDW تغییرات EC در طول سالهای 85 تا 89 و مقادیر tDS,PH در سال 89 اندازه گیری و بررسی شده است سپس به مقایسه مقادیر پهنه بندی شده با استاندارد پرداخته شده و مناطق حساس معین گردیدند. نتایج نشان میدهد که مقادیر eC بطور کلی روندی افزایشی را در سالهای مورد مطالعه داشته است که میزان آن تقریبا در تمامی نقاط برای شرب مطلوب نبوده ولی برای کشاورزی بجز محدوده هایی در شرق و شمال دشت در بقیه مناطق قابل استفاده می باشد.

۲ارزیابی کارایی روش های درون یابی مکانی در پهنه بندی کربن آلی و جرم مخصوص ظاهری خاک های شالیزاری گیلان
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)، , دوره  ۱۸ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۶
این پژوهش به منظور ارزیابی کارایی تخمین گرهای مکانی عکس فاصله و کریجینگ (معمولی و لاگ نرمال کریجینگ) در برآورد کربن آلی و جرم مخصوص ظاهری خاک در اراضی شالیزاری موسسه تحقیقات برنج کشور واقع در شهرستان رشت، انجام گردید. برای تعیین مشخصه های تغییرات مکانی متغیرها در محدوده مورد بررسی، از نیم تغییرنما به عنوان یک تابع آماری ویژه تجزیه و تحلیل ساختار مکانی متغیرهای ناحیه ای استفاده شد. تخمین از طریق کریجینگ با استفاده از 40–6 نقطه همسایگی در 70 درصد دامنه تاثیر به عنوان شعاع جستجو انجام شد. برای تخمین متغیرها به روش وزن دادن عکس فاصله از پارامترهای توان 5–1 استفاده شد. بهترین مدل نیم تغییرنما برای مدل برازش داده شده بر کربن آلی و جرم مخصوص ظاهری مدل کروی بود. برای مقایسه دقت تخمین گرها از آماره های ارزشیابی میانگین خطا، جذر میانگین مربعات خطای تخمین، واریانس تعدیل شده یا نسبت میانگین مربعات خطا و درصد خطا استفاده شد. در تخمین عکس فاصله، پارامتر توان 1 برای کربن آلی و 4 برای جرم مخصوص ظاهری بهترین جواب را داد. هر 4 آماره ارزیابی نشان دادند که تخمین به روش کریجینگ نسبت به تخمین عکس فاصله از دقت بالاتری برخوردار است. از سوی دیگر کریجینگ معمولی برای کربن آلی و لاگ گریجینگ برای جرم مخصوص ظاهری بهترین تخمین گر می باشد.

۳استفاده ازروشهای زمین آماری دربررسی تغییرات مکانی برخی ویژگیهای کیفی آب زیرزمینی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۷
آب زیرزمینی ازاهمیت زیادی درتامین آب شرب برخوردار است دراین تحقیق با استفاده ازروش کریجینگ معمولی و وزن دهی عکس فاصله با توانهای 1و2و3 تغییرپذیری مکانی برخی ویژگیهای کیفیت آبهای زیرزمینی آنیون ها کاتیونها کلسیم وکلروسولفات، بی کربنات دشت شیراز بررسی و مناسب ترین روش درون یابی تعیین شد دقت تخمین با استفاده ازشاخصهای آماری میانگین خطای باقیمانده ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده میانگین خطای انحراف شاخص تطابق میانگین هندسی نسبت خطا و انحراف معیار هندسی نسبت خطا تعیین شد نتایج نشان داد روش وزن دهی عکس فاصله با توان 2 جهت تخمین و تهیه نقشهتغییرات مقادیر کلسیم سولفات و بی کربنات و روش کریجینگ معمولی برای تخمین مقادیر آنیون ها کلروکاتیونها مناسبتر می باشند.

۴ارزیابی روشهای زمین آماری درپهنه بندی و بررسی تغییرات مکانی ویژگیهای بارش دراستان فارس
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
فارس استانی با وسعت و پتانسیل کشاورزی زیاد است که وابستگی زیادی به بارش دارد باتوجه به ایستگاه های محدود باران سنجی و لزوم مدلسازی تغییرات مکانی بارش تغییرات مکانی ویژگیهای بارش با استفاده ازروشهای زمین آماری بررسی و بهترین روش تخمین کریجینگ معمولی نقطه ای با مدل کروی نیم تغییر نما شناسایی شد با استفاده ازنتایج بهترین روش بارشدراستان پهنه بندی و نقشه های توزیع تهیه شد ویژگیهای بارشی درکلاس قوی وابستگی مکانی قرارگرفتند بخشهای شمالی و شمال شرقی ازویژگیهای بارشی مطلوبتری برخوردار بودند منطقه ازنظر حداکثر بارش روزانه همگن تر بود درحالیکه به لحاظ میانگین بارش بلندمدت و تعدادروزهای بارانی همگنی بسیارکمتر بود.

۵ارزیابی و برآورد بیش ترین بارش 24 ساعته در استان گلستان
اطلاعات انتشار: مهندسي منابع آب، تابستان, دوره  ۲ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۰
تغییرات مکانی بارندگی اثراتی متنوع بر مدیریت منابع آب در سطح یک حوضه و یا در سطح ملی دارند. بررسی تغییرات مکانی فراسنج های گوناگون مانند بارندگی، در برآورد میزان خطای تراز آبی و فرآیندهای تصمیم گیری بسیار مهم می باشد. روش های میان یابی زمین آماری با در نظر گرفتن همبستگی مکانی بین مشاهدات، معمولا برآورد هایی مناسب را ارایه می دهند. در این مطالعه، از داده های بیش ترین بارش 24 ساعته 27 ایستگاه بارانسنجی در ناحیه جلگه ای استان گلستان استفاده شد. روش های مورد استفاده کریجینگ معمولی، کوکریجینگ و میانگین متحرک وزنی می باشند. برای ارزیابی روش ها، از روش ارزیابی متقابل استفاده شد. نتایج بررسی آماری داده ها نشان داد که بارش زمستان کم ترین ضریب تغییرات را در بین بازه های زمانی دیگر دارد. نتایج بررسی زمین آماری همبستگی مکانی بالایی را برای داده های مورد مطالعه ثابت کرد. بهترین شبیه نیم تغییرنمای برازش داده شده برای تمامی دوره های زمانی، شبیه کروی بوده است. ارزیابی روش ها نشان داد که روش کوکریجینگ با استفاده از متغیر کمکی ارتفاع برای تمامی دوره ها، به غیر از زمستان، بهترین روش میان یابی می باشد. هم چنین، با توجه به نقشه های هم تراز بارش، در کلیه دوره ها، کم ترین بارش در نواحی شمالی استان باریده است.

۶ارزیابی حاصلخیزی خاک به منظور کشت گندم با استفاده از سامانه فازی و مقایسه آن با روش بولین و آزمون خاک در محیط GIS
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: زراعت (پژوهش و سازندگي)، پاييز, دوره  ۲۵ , شماره  ۳ (پياپي ۹۶)، سال
تعداد صفحات: ۱۳
افزایش عملکرد گیاهان زراعی تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله خصوصیات خاک است. از جمله ویژگی های خاک می توان به عناصر غذایی موجود در خاک اشاره کرد. تعیین حاصلخیزی خاک برای مشخص کردن میزان کوددهی بسیار مهم است. بدون توجه به میزان حاصلخیزی خاک، با مصرف نادرست کودهای شیمیایی نه تنها عملکرد کیفی و کمی محصولات بالا نمی رود، بلکه باعث می شود ضمن تحمیل هزینه های اضافی، تعادل عناصر غذایی در خاک به هم خورده و مسائل زیست محیطی نیز مطرح شود. بنابراین تعیین درجه حاصلخیزی خاک و تهیه نقشه حاصلخیزی خاک ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه سعی بر آن است تا با تهیه نقشه حاصلخیزی خاک به منظور کشت گندم در بخش زرقان استان فارس، درجه حاصلخیزی خاک این منطقه مشخص شود. نقشه حاصلخیزی خاک با استفاده از سامانه فازی و روش تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS تهیه گردید. داده های ورودی برای تعیین حاصلخیزی خاک شامل غلظت های آهن، مس، منگنز، روی، مواد آلی، فسفر و پتاسیم بودند. در ابتدا درون یابی برای هر یک از عناصر خاک با استفاده از مدل وزن دهی عکس فاصله (IDW) در محیط GIS انجام شد. سپس برای هر یک از عوامل به منظور تهیه نقشه فازی یک تابع عضویت با توجه به حد بحرانی آن ها تهیه گردید. در نهایت برای وزن دهی به هر یک از لایه ها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. برای تعیین دقت نقشه حاصلخیزی خاک و مقایسه آن با روش بولین، از ضریب کاپا استفاده گردید. ضریب کاپا برای نقشه ترکیبی منطقه مورد مطالعه حدود 0.22 بدست آمد که نشان دهنده توافق کم این دو روش می باشد. برای اتخاب روش برتر و تعیین دقت روش فازی در 10 نقطه از منطقه (به طور تصافی) غلظت آهن، مس، منگنز، روی، مواد آلی، فسفر و پتاسیم اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که دقت روش فازی برای تعیین حاصلخیزی خاک حدود 80 درصد و روش بولین حدود 40 درصد می باشد. در نهایت از روش آزمون خاک برای توصیه کودی منطقه مورد مطالعه استفاده شد. با مقایسه روش آزمون خاک با روش فازی معلوم شد که کلاس های حاصلخیزی تعیین شده به وسیله روش فازی با توصیه کودی حاصل از روش آزمون خاک همخوانی دارد.

۷ارزیابی میزان دقت روش های مختلف درون یابی در تهیه نقشه میزان بارش (مطالعه موردی: شهرستان خرم آباد)
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، سال
تعداد صفحات: ۷
هدف از این پژوهش ارزیابی میزان دقت روش های درون یابی متداول شامل روش های وزن دهی عکس فاصله (idw)، اسپلاین و کریجینگ در تهیه نقشه میزان بارش شهرستان خرم آباد می باشد.بدین منظور اطلاعات بارندگی 103 ایستگاه واقع شده در داخل و اطراف منطقه مورد مطالعه جمع آوری شدند و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی( GLS )و روش مختلف درون یابی،نقشه های میزان بارش با روش های مختلف تهیه شد و سپس به ارزیابی روش های مختلف با استفاده از دو معیار ضریب تبیین و ضریب تبیین تعدیل شده پرداخته شد که بر اساس نتایج حاصله روش (idw )از دقت بالاتری برای منطقه مورد مطالعه برخوردار بود.

۸درون یابی مکانی ایستگاه های سینوپتیک جهت انتقال داده های فشار به ایستگاه های IPGN واقع در جنوب ایران
اطلاعات انتشار: همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه استفاده از سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS یکی از روش های کاربردی در تکنیک های ژئودتیکی است. دقت تعیین موقعیت با استفاده از این سیستم تحت تأثیر منابع مختلف خطا از جمله خطای تروپوسفری می باشد. جهت برآورد تأخیر تروپوسفری پارامترهای سطحی همچون فشار و دما در ایستگاه اندازه گیری مورد نیاز است. دقت اندازه گیری این پارامترها جهت دستیابی به تخمینی واق عبینانه تر از خطای تروپوسفری حائز اهمیت است، چراکه برای مثال 1 میلی بار خطا در انداز هگیری پارامتر فشار منجر به خطای 2 میلی متری در تعیین موقعیت میگرددبههمین علت عموما گیرنده های GPS به سنسورهای هواشناسی مجهزمیباشنداما در برخی موارد دسترسی به داده های سینوپتیک این ایستگاه ها امکان پذیر نیست. برای برطرف نمودن این مشکل می توان با استفاده از انترپولاسیون مکانی داده های ایستگاه های هواشناسی موجود در اطراف ایستگاه های GPS اطلاعات سینوپیتیک سطحی همچون فشاررا به ایستگاه موردنظرمنتقل نمود دراین تحقیق جهت دستیابی به براوردی قابل اطمینان ازفشاردرایستگاه های GPS ازروشهای درون یابی وزن دهی عکس فاصله کریجینگ معمولی وچندجمله ای خطی MLR استفاده شده است میزان اعتبارودقت نتایج با استفاده ازدومعیاراماری ریشه مربع متوسط خطا RMSE و میانگین مطلق خطا MAE مورد بررسی قرارگرفته است نتایج بررسی نشان میدهد که بصورت کلی روش چندجمله ای خطی نسبت به دروش دیگر دارای نتایج بهتری می باشد این موضوع درخالی است که درصورت دسترسی مناسب به ایستگاه هیا هواشناسی دراطراف ایستگاه gPS روش وزن دهی عکس فاصله نتایج بهتری را درپی خواهدداشت

۹تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی–زمانی شوری و عمق آب زیرزمینی (مطالعه موردی: استان مازندران)
اطلاعات انتشار: مجله آبياري و زهكشي ايران، زمستان, دوره  ۴ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۶

۱۰مقایسه میزان دقت روش های درون یابی متداول جهت تهیه نقشه دما
اطلاعات انتشار: اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
در مطالعات جغرافیایی برداشت اطلاعات اغلب به صورت نقطه ای انجام میشود. معمولاً ضرورت دارد اطلاعات حاصل از نمونه برداری نقطهای به سطح تعمیم داده شود. برای مثال در مطالعات هواشناسی از داده های ایستگاه های هواشناسی استفاده میشود. در این حالت لازم است براساس داده های ایستگاه های موجود، وضعیت داده های هواشناسی مناطق مجاور بازسازی شود. فرآیند برآورد مقادیر اطلاعاتی برای مکانهایی که اطلاعاتی برای آنها وجود ندارد براساس اطلاعات مناطق نمونه، درونیابی فضایی نامیده می شود الگوریتم های متفاوتی برای درونیابی فضایی وجود دارد که برخی از آنها مبتنی بر روشهای زمین آمار و ژئومتری میباشند به رغم تمام پیشرفتهایی که در چند دهه اخیر بویژه با توسعه نرمافزارهای GIS در زمینه مدلسازی فضایی بوجود آمده است، اما هنوز باید در استفاده از نتایج حاصل از این مدلها دقت کافی داشت. در واقع درونیابی تغییرات پیوسته فضایی را به صورت یک سطح تعریف شده مجسم میسازد. هدف از این پژوهش ارزیابی میزان دقت روش های درونیابی متداول شامل روش های وزندهی عکس فاصله (idw)، اسپلاین و کریجینگ در تهیه نقشه دما شهرستان خرم آباد میباشد. بدین منظور اطلاعات مربوط به دما 8 ایستگاه واقع شده در داخل و اطراف منطقه مورد مطالعه جمعآوری شدند و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روشهای مختلف درونیابی، نقشه های میزان دما با روشهای مختلف تهیه شد و سپس روشهای مختلف با استفاده از دو معیار ضریب تبیین و ضریب تبیین تعدیل شده ارزیابی شدند که براساس نتایج حاصله روش idw از دقت بالاتری برای منطقه مورد مطالعه برخوردار بود.

۱۱تعیین بهترین روش زمین آماری برای پهنه بندی شوری و سدیمی آب های زیرزمینی(مطالعه موردی:شهرستان مرودشت)
اطلاعات انتشار: اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۹
شوری و میزان جذب سدیم از پارامترهای مهم کیفیت آب آبیاری است که در کشاورزی نیز تأثیرگذار است. هدف از این تحقیق تهیه نقشه پهنه بندی کیفی EC و SAR آب های زیرزمینی شهرستان مرودشت با استفاده از روش های زمین آماری می باشد. برای تهیه نقشه کیفی پارامتر شوری از کوکریجینگ معمولی و ساده (با متغیر کمکی TDS) و برای تهیه نقشه کیفی پارامتر نسبت جذب سدیم از کریجینگ معمولی و ساده استفاده شد. همچنین از روش وزن دهی عکس فاصله برای تخمین هر دو متغیر استفاده شد و بهترین روش برای تهیه نقشه پهنه بندی پارامترهای کیفی موردنظر انتخاب گردید.

۱۲مقایسه روش های زمین آمار در تهیه نقشه پراکنش مکانی برخی عناصر غذایی در شرق استان مازندران
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب)، , دوره  ۲۷ , شماره  ۲ الف، سال
تعداد صفحات: ۱۰
اساس توسعه کشاورزی دقیق آگاهی از ویژگی های خاک در هر نقطه و اعمال مدیریت ویژه می باشد. بنابراین، آگاهی از ساختار وابستگی مکانی ویژگی های مختلف خاک در مزارع برای دستیابی به تولید بیشتر و مدیریت بهتر حائز اهمیت می باشد. زمین آمار یکی از روش هایی است که امروزه برای بررسی وضعیت پارامترهای خاک به کار می رود. در این تحقیق 188 نمونه خاک سطحی از شرق استان مازندران جمع آوری و متغیرهای کربن آلی (OC)، فسفر (P)، پتاسیم (K)، آهن (Fe)، منگنز (Mn) و مس (Cu) اندازه گیری گردید. همبستگی مکانی هر متغیر با نیم تغییرنما مشخص و بهترین مدل برازش داده شده برای هر متغیر انتخاب شد. بهترین مدل های برازش داده شده بر نیم تغییرنما برای متغیرهای OC، P، K، Fe، Mn، Cu، به ترتیب گوسی، گوسی، گوسی، نمایی، گوسی و کروی بودند. همچنین دامنه موثر برای همین متغیرها به ترتیب 58، 26، 58، 5، 58 و 3 کیلومتر به دست آمد. با استفاده از روش های درون یابی،کریجینگ معمولی، وزن دهی عکس فاصله (IDW) و اسپلاین (RBF) با استفاده از نرم افزارArcGIS  درون یابی انجام و میزان دقت نقشه پراکنش این متغیرها به کمک معیارهای آماری دقت (MAE)، انحراف (MBE) و ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) محاسبه گردید. نتایج نشان داد برای متغیرهای OC، P، K، Fe، Mn، Cu، به ترتیب OK،OK ،OK ، RBF، IDW،OK به عنوان بهترین روش های درون یابی شناخته شدند. همان طور که مشاهده می گردد برای اکثر متغیرها روش OK در مقایسه با دو روش دیگر، روش بهتری در تخمین متغیرها در نقاط نمونه برداری نشده بود.

۱۳پهنه بندی ویژگی های شیمیایی کیفیت آب های زیرزمینی دشت فسا با استفاده از روش های زمین آماری
اطلاعات انتشار: آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)، مهر و آبان, دوره  ۲۷ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مدیریت کیفیت آب های زیرزمینی در مناطق خشک از اهمیت زیادی برخوردار است. دشت فسا در مناطق خشک و نیمه خشک ایران واقع شده است و عمده ساکنان آن در فعالیت های کشاورزی از آب های زیرزمینی استفاده می کنند. استفاده بیش از حد از آب های زیرزمینی و خشکسالی های اخیر سبب افت سطح ایستابی، شور شدن و کاهش کیفیت آب زیرزمینی در این منطقه شده است. لذا تغییرات مکانی برخی ویژگی های کیفی آب–های زیرزمینی 80 حلقه چاه دشت فسا در استان فارس شامل سختی کل آب، مقدار کل مواد جامد حل شده، قابلیت هدایت الکتریکی، پ هاش، غلظت کاتیون ها (کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم) و آنیون های محلول (سولفات، کلر و بی کربنات) در پاییز (آبان) 1389 بررسی و تخمین ویژگی ها با به کارگیری روش های زمین آماری انجام شد. روش مناسب تخمین شناسایی و پهنه بندی منطقه مورد نظر به لحاظ هر ویژگی کیفی با استفاده از نتایج روش انتخابی انجام شد. ساختار مکانی ویژگی های مورد مطالعه از مدل های کروی و نمایی با دامنه تاثیر 6700 تا 140600 متر و حدود آستانه 0.002 تا 2.33 تبعیت نمود و کلاس وابستگی مکانی در محدوده متوسط تا قوی قرار گرفت. روش کریجینگ معمولی نقطه ای روش تخمین مناسب شناخته و نقشه های پهنه بندی نیز با استفاده از آن تهیه شد. نقشه های پهنه بندی نشان داد آب های زیرزمینی نیمه جنوبی منطقه نسبت به نیمه شمالی از کیفیت نامطلوب تری برخوردار بوده و لازم است مدیریت بهره برداری از منابع آب و استفاده از الگوهای کشاورزی با حساسیت بیشتری انجام شود تا از بدتر شدن کیفیت آب و وخیم تر شدن وضعیت سفره های آب زیرزمینی که مستقیما با معیشت ساکنان منطقه مرتبط است، جلوگیری به عمل آید.

۱۴بررسی تغییرات افت سطح تراز آب زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از روش زمین آماری IDW
اطلاعات انتشار: کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب، سال
تعداد صفحات: ۹
آبخوان دشت اردبیل طی سالیان اخیر با نوسانات زیادی مواجه بوده است و نتایج متفاوتی در خصوص افت سطح تراز ایستابی گزارش شده است. تغییرات سطح تراز ایستابی 38 حلقه چاه پیزومتری انتخابی محدوده دشت، جهت ارزیابی دقیق تغییرات منابع آب زیرزمینی مورد استفاده قرار گرفت. با تبدیل اطلاعات نقطه ای پیزومترها به سطوح پلی گونی، تغییرات واقعی دشت در حد فاصل سال آماری 1387 لغایت 1391 با استفاده از روشهای زمین آمار زمینیIDW و با بهره گیری از محیط ArcGIS یکی از اهداف مهم مطالعات آب زیرزمینی را در این دشت محقق ساخته است. در این روش از توان بهینه (optimize) به انتخاب توسط خود نرم افزار استفاده گردید و مشاهده شد که بهترین حالت زمانی است که ازروش قطاع بندی یک حالتی (1Sector) که کمترین RMSE را دارد استفاده شود.لایه افت تراز سطوح آب زیر زمینی با روش IDW در نه کلاس توسط در محیط نرم افزار بدست آمد. برای تعیین کاهش واقعی سطح ایستابی و حجم آب زیرزمینی دشت در حد فاصل سال 87 و 91 مورد استناد گرفت. این روش اختلاف حدود20 درصدی را برای احجام خروجی و استحصالی از آبهای زیرزمینی دشت در حدفاصل سالهای یادشده در مقایسه با مقادیر ارایه شده در گزارشات دوره ای سازمان آب منطقه ای را برآورد نمود.

۱۵مقایسه ی دقت درون یابی های Kriging ی IDW درتخمین مقدارکاهش سطح آب وخصوصیات کیفی آبهای زیرزمینی دشت قزوین
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۸
افزایش مصرف آب باعث کاهش کمی و کیفی آبهای قابل استفاده شده است. با توجه به این وضعیت، شناخت منابع کمی و کیفی آب برای داشتن کشاورزی پایدار امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. با توجه به تأمین آب سطح وسیع زیر کشت محصولات کشاورزی دشت قزوین اعم از گندم، جو، ذرت، یونجه و صیفیجات توسط آبهای زیرزمینی، در این تحقیق دقت روشهای رایج درونیابی شامل کریجینگ و وزندهی معکوس فاصله IDW در تخمین مقدار سطح آبهای زیرزمینی و خصوصیات کیفی آب مورد مقایسه قرار گرفت. اطلاعات مورداستفاده شامل تراز سطح آب و مقادیر پارامترهای SAR ،EC است که درتعداد 53 حلقه چاه در دشت قزوین در فصل بهار سالهای 1382 و 1390 اندازه گیری شده است. برای مقایسه روشها ازفن اعتبارسنجی متقابل و معیارهای جذر میانگین مربعات خطا RMSE و میانگین خطا ME استفاده گردید. نتایج نشان داد که برای تخمین سطح آب زیرزمینی در هر دو سال 1382 و 1390 روش IDW با توان دو با مقادیر RMSE به ترتیب برابر با 05\19 و 32\22 نسبت به کریجینگ با مدل نیمتغییرنمای کروی وگوسی عملکرد بهتری داشت. از طرفی برای تخمین خصوصیات کیفی آب در سال 1382 و 1390 روش کوکریجینگ برای پارامترها کیفی عملکرد بهتری داشت

۱۶ارزیابی وضعیت حاصلخیزی اراضی زراعی طرح احیای دشت خوزستان (مورد مطالعه: رامسه حمیدیه)
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری، سال
تعداد صفحات: ۱۰
تهیه نقشه تغییرات مکانی ویژگیهای خاک مرحله کلیدی در کاربرد کشاورزی دقیق است که براساس آن نهاده های کشتبه صورت نظام دار برنامه ریزی، مدیریت و مصرف می گردد. این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت حاصلخیزی و بهبود مدیریتتغذیه گیاه گندم برای نیل به تولید پایدار و اقتصادی عملکرد محصول انجام شد. مطالعه مورد نظر در 210 هکتار از اراضیزراعی طرح احیای دشت خوزستان (منطقه رامسه حمیدیه) انجام شد. تعداد 27 پروفیل در منطقه حفر و نمونه برداری شد.خصوصیات فیزیکی، شیمیایی شامل هدایت الکتریکی، pH ، نسبت جذب سدیم، با فت، کربن آلی، نیتروژن کل، پتاسیم وفسفر قابل استفاده خاک در آزمایشگاه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد با توجه به بازی بودن pH در خاک های موردمطالعه انتظار می رود که تثبیت عناصر میکرو مانند روی، مس و منگنز و آهن به صورت کربنات بالا باشد و احتمال پاسخ گیاهگندم به مصرف این عناصر بالا باشد. هر چند مقدار میانگین کربن آلی خاک سطحی منطقه برای رسیدن به عملکرد اقتصادیبه نظر مناسب می آید اما غیریکنواختی شدیدی در توزیع کربن آلی مشاهده شد. بیشتر اراضی بویژه در نیمه غربی ناحیهمطالعه شده دارای فسفر قابل جذب کمتر از 6 میلی گرم در کیلوگرم (حد بحرانی فسفر در خاک 15 میلی گرم در کیلوگرماست). بخش مرکزی، شرق و جنوب شرق ناحیه مطالعه شده دارای غلظت کمتر از حد بحرانی (200 میلی گرم در کیلوگرم) وبا احتمال 50 % به مصرف کود پتاسیم واکنش نشان می دهند.

۱۷بررسی تغییرات مکانی سطح سفره آب زیرزمینی دشت برخوار اصفهان
اطلاعات انتشار: آب و توسعه پايدار، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۱۸مطالعه تغییر پذیری مکانی کلسیم درخاک های سطحی با استفاده از تکنیک زمین آمار
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۵
کلسیم از عناصر مهم و مورد نیاز گیاه در خاک است و جزء فلزهای قلیایی خاکی محسوب می شود. این پژوهش با هدف مطالعه تغییر پذیری مکانی کلسیم درخاک های سطحی شهرستان ملایر صورت گرفت. بدین ترتیب، تعداد 12 نمونه خاک سطحی از عمق(0–50cm) از منطقه مورد مطالعه جمع آوری گردید و غلظت کلسیم کل توسط دستگاه نشر اتمی اندازه گیری شد. خصوصیات خاک از جملهpH؛ هدایت الکتریکی، ظرفیت تبادل کاتیونی، درصد کربنات کلسیم، درصد ماده الی، درصد شن، سیلت و رس درنمونه های خاک بررسی شد. با استفاده از روش وزن دهی عکس فاصله، نقشه تغییرپذیری مکانی کلسیم در منطقه مورد مطالعه ترسیم شد.بیشترین غلظت کلسیم در خاک های سطحی به صورت دو لکه در شمال وجنوب منطقه مورد مطالعه بود. نقشه های تغییر پذیری مکانی کلسیم نشان داد عوامل موثر بر تجمع کلسیم، ساختار زمین شناسی می باشد و در بین سنگ بسترها، سنگ بستر آهکی و رسوبی بیشترین غلظت کلسیم را در برداشت.

۱۹ارائه یک الگوریتم جدید به منظور بسط روش درون یابی وزن دهی عکس فاصله در منطقه حراران
اطلاعات انتشار: نشريه روش هاي تحليلي و عددي مهندسي معدن، پنجم،شماره۹، بهار و تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۲
روش وزن­دهی عکس فاصله یک درون­یابی متداول، آسان، قابل­فهم و سریع در بسیاری از شاخه­های علوم زمین است و دستور اجرای آن در بیشتر نرم­افزارهای معدنی مرتبط با تخمین تعبیه شده است، تلاش در جهت ارتقاء صحت و دقت آن می تواند کاربرد این روش را فراگیرتر کند و فرآیند درون­یابی را قابل­اعتمادتر گرداند. در این مقاله، ساختار فضایی عناصر مختلف حاصل از تجزیه نمونه­های سنگی مرتبط با پتانسیل­یابی کانه­زایی مس پورفیری در منطقه حراران به کمک واریوگرام مطالعه شده و براساس پارامترهای واریوگرام معیاری برای محاسبه مقدار توان عکس فاصله پیشنهاد شده است، به منظور اعتبارسنجی، درون­یابی وزن­دهی عکس فاصله بر روی داده­های ژئوشیمیایی و به ازای مقادیر مختلف توان عکس فاصله (مقادیر متداول توان و توان محاسبه شده بر اساس واریوگرام) پیاده­سازی گردیده است و درصد خطا و مجذور میانگین مربعات خطای درون­یابی محاسبه شده است. درون­یابی در محیط متلب کدنویسی شده و نتایج حاصله برای عناصر مختلف ارائه و با توجه به ویژگی­های هر عنصر تحلیل شده است. براساس نتایج حاصل، شیب بخش خطی واریوگرام کروی معیاری از مقدار توان عکس فاصله(a) است به طوری که مقدار آن برای عناصر با ساختار فضایی نسبتاً پیوسته برابر با مقادیر متداول a(1، 2 و 3) است و روش وزن­دهی عکس فاصله برای درون­یابی این عناصر قابل کاربرد است.

۲۰ارزیابی و برآورد بیشترین بارش 24 ساعته در استان گلستان
اطلاعات انتشار: فصلنامه مهندسي منابع آب، دوم،شماره۴، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۰
تغییرات مکانی بارندگی اثراتی متنوع بر مدیریت منابع آب در سطح یک حوضه و یا در سطح ملی دارند. بررسی تغییرات مکانی فراسنج های گوناگون مانند بارندگی، در برآورد میزان خطای تراز آبی و فرآیندهای تصمیم گیری بسیار مهم می باشد. روش های میان یابی زمین–آماری با در نظر گرفتن همبستگی مکانی بین مشاهدات، معمولاً برآوردهایی مناسب را ارایه می دهند. در این مطالعه، از داده های بیش ترین بارش 24 ساعته ی 27 ایستگاه بارانسنجی در ناحیه ی جلگه ای استان گلستان استفاده شد. روش های مورد استفاده کریجینگ معمولی، کوکریجینگ و میانگین متحرک وزنی می باشند. برای ارزیابی روش ها، از روش ارزیابی متقابل استفاده شد. نتایج بررسی آماری داده ها نشان داد که بارش زمستان کم ترین ضریب تغییرات را در بین بازه–های زمانی دیگر دارد. نتایج بررسی زمین آماری همبستگی مکانی بالایی را برای داده های مورد مطالعه ثابت کرد. بهترین شبیه نیم تغییرنمای برازش داده شده برای تمامی دوره های زمانی، شبیه کروی بوده است. ارزیابی روش ها نشان داد که روش کوکریجینگ با استفاده از متغیر کمکی ارتفاع برای تمامی دوره ها، به غیر از زمستان، بهترین روش میان یابی می باشد. هم چنین، با توجه به نقشه–های هم تراز بارش، در کلیه دوره ها، کم ترین بارش در نواحی شمالی استان باریده است.

۲۱بررسی تغییرات مکانی برخی شاخص های کیفیت فیزیکی خاک در منطقه فندقلوی اردبیل با استفاده از زمین آمار
اطلاعات انتشار: نشريه آب و خاك، بيست و هشتم،شماره۶، بهمن و اسفند ، سال
تعداد صفحات: ۱۳
آگاهی از توزیع مکانی خصوصیات خاک از مهم ترین موضوعات در شناسایی، برنامه ریزی، مدیریت و بهره برداری از منابع آب و خاک است. در این پژوهش تغییرات مکانی چند شاخص مهم کیفیت فیزیکی خاک شامل کربن آلی (OC)، شن، سیلت، رس، میانگین وزنی قطر خاکدانه ها (MWD)، هدایت هیدرولیکی اشباع (Ks)، رطوبت اشباع (θs) و جرم مخصوص ظاهری (Db) در سه کاربری مجاور هم جنگلی، زراعی و مرتعی واقع در منطقه فندقلوی اردبیل بررسی گردید. در مجموع 100 نمونه خاک از عمق 0 تا 15 سانتی متری به صورت شبکه منظم 100 در 100 متر در بهار 1392 برداشته شد. ابتدا دقت روش های زمین آماری کریجینگ و وزن دهی عکس فاصله (IDW) بررسی و در نهایت نقشه پهنه بندی این خصوصیات در سطح منطقه رسم شد. نسبت اثر قطعه ای به آستانه برای رس، شن و سیلت به ترتیب برابر 0\5 ، 0\47 و 0\49 تعیین گردید بنابراین این خصوصیات دارای ساختار مکانی متوسط بودند. مقادیر نسبت مذکور برای OC،Db، θs، Ks و MWD به ترتیب برابر با 0.002، 0.014، 0.0007، 0.05 و 0\008 به دست آمد که بیانگر ساختار مکانی قوی این خصوصیات می باشد. بر اساس معیار آماری ضریب تبیین ( R2 ) روش کریجینگ در تخمین رس، شن و سیلت و روش IDW در تخمین MWD، OC، Ks ، θs و Db بیشترین دقت را داشتند. پهنه بندی شاخص های کیفی نشان داد که اراضی جنگلی در مقایسه با اراضی زراعی و مرتعی دارای کربن آلی، پایداری خاکدانه و هدایت هیدرولیکی بیشتر و جرم مخصوص ظاهری کمتری بودند. نتایج این پژوهش نشان داد کیفیت فیزیکی خاک منطقه مورد مطالعه در کاربری های مرتعی و زراعی پایین تر از اراضی جنگلی بود.

۲۲پهنه بندی اثرات تغییر اقلیم روی الگوی بارش (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)
اطلاعات انتشار: مجله سامانه هاي سطوح آبگير باران، سوم،شماره۴، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۰
اولین گام در مدل سازی منابع آب یک منطقه بررسی وضعیت اقلیمی منطقه در دوره گذشته و آتی می باشد. یک مدل سازی هیدرولوژیک با در نظر گرفتن جدیدترین و کامل­ترین ابزارهای تولید مولفه های اقلیمی به بررسی تغییرات این مولفه ها می پردازد. بارش به عنوان اولین منبع تامین کننده آب همواره مورد توجه بوده است. لذا تغییرات این پارامتر اقلیمی از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. از آنجا که استان خراسان جنوبی توان­مندی بالایی در خصوص منابع آب سطحی ندارد، توجه ویژه در خصوص بررسی تغییرات بارندگی بسیار مهم می باشد. در اﯾﻦ تحقیق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی خروجی ﻣﺪل ﮔﺮدش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻮ HADCM3، ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺮ الگوی بارش در 3 دهه­ی آتی استان خراسان جنوبی پرداخته شد. میزان بارش سالیانه استان در 3 دهه­­ی 2020، 2030 و 2040 میلادی مورد بررسی قرار گرفت. در انتها نیز پهنه­بندی تغییرات الگوی بارش در این دوره­ها به دست آمد. نتایج نشان داد که به طور قابل محسوسی بارش در استان روند نزولی به خود خواهد گرفت. همچنین نتایج حکایت از این امر داشت که شهر اسدیه در این 3 دهه بهترین وضعیت بارش و همچنین شهرهای طبس و نهبندان شاهد بدترین وضعیت بارش خواهند بود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۲ از میان ۲۲ نتیجه