۱تحلیل پایداری پوسته های استوانه ای به روش DQ
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
کاربرد روشهای عددی در حل مسائل مکانیک جامدات از جمله موضوعاتی است در طی دو دهه اخیر به ‌‌طور فزاینده‌ای نظر محققان را به خود جلب نموده است. از جمله این روشهای عددی می‌توان به روشDifferential Quadrature (DQ) اشاره نمود که بر اساس ارزیابی مشتقات جزئی یک تابع در یک نقطه بر حسب مقادیر تابع در نقاط دیگر شبکه شکل گرفته است. پیشرفتهای کسب شده در گسترش این روش نشان می‌دهد که روش DQ پتانسیل لازم برای رقابت با دیگر روشهای عددی از جمله اجزاء‌محدود را دارد. هدف این مقاله، توسعه روش DQ برای حل مسائل پایداری پوسته‌های استوانه‌ای شکل می‌باشد. ابتدا وضعیت حاکم بر رفتار پوسته با در نظر گرفتن بارهای واقع در سطح بر اساس فرضیات متداول بر مبنای تئوری Flugge فرموله شده و به صورت معادلاتی با متغیرهای جابجایی ارائه می‌شود. سپس معادلات حاکم به روش DQ در نقاط شبکه گسسته‌سازی شده و با اعمال شرایط مرزی مناسب تراکم‌سازی استاتیکی آنها انجام می‌شود. برنامه رایانه‌ای مناسب برای حل این معادلات توسعه داده می‌شود. حل معادلات حاصل به روش DQ نشان می‌دهد که امکان دسترسی به جوابهای دقیق در حد قابل رقابت با روشهای دیگر عددی وجود دارد. همچنین مثالهای ارائه شده با مراجع معتبر دیگر، مورد تأیید قرار می‌گیرند

۲آنالیز پایداری مونولیت ١٩ سد پشت بنددارلتیان تحت بارهای لرزه ای
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
با شکست سدها ، ضایعات عظیم جبران ناپذیر جانی و مالی بوجود م یآید . از این رو ، تحلیل دقیقی از تن شها و کرن شها برای جلوگیری از ترک در بدنه سدها ، خصوصًا در نقاطی مانند پنجه وپاشنه که تمرکز تنش در آنها بیشتر است ،ضروری می باشد . در این رابط ه، ضرورت استفاده از برنام هها یکامپیوتری احساس م یگردد . سد لتیان یک سد بتنی پشت نسخه 5.4 ، و با ANSYS بنددار متشکل از ٣١ بلوک (پایه) م یباشد . در این تحقیق ، سد مزبور توسط برنامه کامپیوتری استفاده از یک مدل دو بعدی اجزاء محدود ، و با المانهای چهارگرهی صفحه ای ، تحلیل شده است .حرانی ترین وبا شرایط (Time history) بزرگترین مونولیت (پایه شماره ١٩ ) این سد تحت آنالیزهای استاتیکی خطی و دینامیکی خطی (Westergaard) بارها یهیدرواستاتی ک ،وز ن، زلزله افقی (رکوردهای زلزله مربوط به منطقه ناقان) و معادل هیدرودینامیک مورد تحلیل واقع گردید هاست . در آنالیزهای استاتیکی و دینامیکی، پی سد بصورت صلب فرض شده و از اند رکنش سد وآب رفنظر شده است . به منظور اضافه شدن ارتفاع سد لتیان ، این بررسی انجام شد هاست . در نتایج حاصل از آنالیز١ سانتی متر \ ٤ ثانیه) به ترتیب ٦ و ٢ \ دینامیکی حداکثر تغییر مکانهای افقی و قائم تاج سد در لحظه آخر ( ٩٩٥ ٤٦٣ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و مقدار حداکثر تنش (SX) بدس تآمد هاست . مقدار حداکثر تنش کششی در جهت افقی ١٤٥ کیلوگرم بر سانتی متر مربع محاسبه شده است .ناحیه تمرکز تن شهای کششی در قسمت بالادست \٧ (SX) فشاری افقی سد (پاشنه) است که در این ناحیه برای تحمل کشش اضافی از آرماتور استفاده گردیده است .

۳بررسی پایداری سدهای خاکی و سنگریز های با هستة بتن آسفالتی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۷
هستة مرکزی در سدهای خاکی و سنگریزه ای، وظیفه آ ببندی و نگهداری آب پشت سد را بر عهده دارد. بدلیل خاصیت نفوذناپذیری رس و فراوانی آن در طبیعت در اغلب موارد، هسته مرکزی را از جنس رس م یسازند. استفاده ازهسته بتن آسفالتی در سدهای سنگریز های، یکی از روشهائی است که توجه کارشناسان این حرفه را به خود جلب نموده است. با توجه به مشکلاتی از قبیل حجم زیاد مصالح رسی مورد نیاز برای هسته، زمان زیاد مورد نیاز برای اجرا، نیازهست ههای رسی به کنترل کیفی بسیار دقیق نظیر کنترل رطوبت و تراکم، حساسیت شدید مصالح رسی به آب و هوا و تغییر فصل، حساس بودن دان هبندی فیلر و نواحی انتقالی برای پیشگیری از شسته شدن مصالح رسی و غیره که در استفاده ازهست ههای رسی وجود دارد، ضرورت مطالعه و بررسی استفاده از هسته ای غیر رسی مطرح می شود. هست ههای بتن آسفالتی نه تنها در شرایط بد آب و هوایی و کوهستانی و نظایر اینها بعنوان انتخاب مناسب مطرحند، بلکه در شرایط مشابه م یتوانند درکنار هسته های رسی، به عنوان انتخابهای قابل بررسی رقابت نمایند.در این مقاله با توجه به کاربرد بتن آسفالتی در سدها، به ارزیابی مسئله پایداری شیروانیهای سد در قسمتهای بالادست وپایی ندست در دو حالت هستة رسی و هستة بتن آسفالتی پرداخته و نتایج بدست آمده در دو حالت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. و بعنوان مقایسه در یک مطالعه موردی در سد مخزنی تنگوئیه سیرجان اثر جایگزینی بتن آسفالتی با رس ارزیابی شده است. نتایج این مطالعه نشان م یدهد که استفاده از هسته بتن آسفالتی در مقایسه با هستة رسی ضمن تامین ضرایب اطمینان مجاز، هندسة سد را نیز بهینه نموده است.

۴تأثیر اتصال میانی و جزئیات اجرای آن بر پایداری بادبندی ضربدری
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله با توجه ویژه به اتصال میانی، آنالیز پایداری سیستم بادبندی ضربدری انجام شده و یک شیو ة ساده و مفید برای اجرای اتصال میانی جهت بهبود رفت ار کمانشی و افزایش ظرفیت باربری آن پیشنهاد گردیده است . مطابق دتایلهای پیشنهادی در مراجع معتبر و روش رایج در اجرای بادبندی ضربدری، جفت پروفیل یکی ازاعضای قطری در نقطه تلاقی دوقطر قطع گردیده و جفت پروفیل عضو قطری دیگر پیوسته باقی می ماند و از صفحه لچکی میا نی برای اتصال عضو منقطع استفاده می شود . در روش پیشنهادی از هر عضو قطری فقط یک پروفیل قطع شده و پروفیل دیگر پیوسته باقی می ماند . با توجه به شیوه اجرای اتصال، نقطه میانی اعضای قطری به سه شکل پیوسته، مفصلی و نیمه پیوسته مدل شده و نتایج حاصل برای بعضی حالتهای کاربردی به صورت جدول و منحنی نمایش داده شده است. سپس برای وضعیتهای ممکن ناشی از شیوه اجرای اتصال میانی و جهت اثر نیروی جانبی آزمایشهای عملی انجام شده و با نتایج تئوری مقایسه گردیده و در موردی که لازم بوده مطالعات تئوری تکمیل تر شده است . در آزمایشهای مرب وط به اتصال رایج در وضعیتی که عضو قطری منقطع تحت فشار قرار می گیرد، کمانش عضو منقطع فشاری تو أم با پیچش عضو ممتد کششی مشاهده شده است . این ضعف پیچشی در اتصال رایج مورد بررسی دقیق تری قرار گرفته و نقش کاهنده آن در ظرفیت باربری بادبندی ضربدری آشکارگردیده است . نتایج مطالعات تئوری و تجربی نشان می دهد که اتصال میانی و شیوه اجرای آن بر ضریب طول موثرکمانش اعضای قطری و در نتیجه بر ظرفیت باربری سیستم بادبندی ضربدری تاثیر قابل توجهی دارد و باید درطراحی این نوع سیستم مورد توجه قرار گیرد .

۵افزایش دقت روشهای انتگرا لگیری مستقیم ویلسون و نیومارک با استفاده از روش بردار بار پسماند
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۱۶
در این مقاله، با توجه به استفاده گسترده روشهای انتگرال گیری مستقیم در تحلیل دینامیکی خطی و بخصوص غیرخطی سازه ها از یک سو و نیاز به دقت بسیار زیاد در تحلیلهای لرزه ای ویژه از جمله حالات ترکیب چند تکیه گاهی از سوی دیگر، روشی برای افزایش دقت این روشها ارائه شده است. در این راستا، ابتدا اثر محاسبه مقدار شتاب در انتهای گامهای زمانی انتگرا لگیری مستقیم به روشهای ویلسون و نیومارک در پایداری و دقت این دو روش بررسی شده است. برای این حالتهای استاندارد و اصلاح شده آنها مورد استفاده قرار گرفته است. سپس، روی بردار بار پسماند برای رفع نقاط ضعف این گونه روشهای عددی و افزایش دقت آنهاپیشنهاد شده است. با استفاده از روش مذکور، دیگری نیازی به معکوس ماتریس جرم نبوده وسازگاری و تعادل بردارهای پاسخ در گامهای متوالی به طور خودکار تأمین می گردد. دقت و همگرایی روشهای اصلاح شده فوق با استفاده از روش بردار بار پسماند، بررسی و نشان داده شده است که اعمال اصلاح در محاسبه شتاب لحظه انتهایی گامهای زمانی بر خلاف انتظار، باعث مشروط شدن پایداری روش ویلسون می گردد؛ حال آنکه، در روش نیومارک تأثیری ندارد.

۶پایداری استاتیکی و دینامیکی سد وزنی قوسی تحت واکنش های قلیایی سنگ دانه
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۱۱
تغییر مکانهای اندازه گیری شده از سد وزنی قوسی نشان میدهد که تاج حرکت برگشت ناپذیری به سمت بالا دست دارد. در همین حال, ترکی درطول دیوار پایین دست دالان بالایی این سد ٤٥ متری گسترش یافته است. ترک کوچکتر دیگری نیز در طول دیوار بالا دست تکیه گا ه کناری دالان بالایی در مشاهده شده است. ترکها در تابستان پهن تر و در زمستان باریک تر میشوند. با این وجود, باز شدگی ترکها سال به سال بیشتر می شود. بررسی اجزای محدودی که مدل سه بعدی را به کار برده بود نشان داد که رفتار سد به طور رضایت بخشی میتواند با فرض افزایش تدریجی حجم بتن تشریح گردد که به احتمال زیاد بوسیله واکنشهای قلیایی سنگ دانه ایجاد شده است. اگر این ترکها به بزرگ شدن ادامه دهند, بخش بالایی سد از بخش پائینی جدا میشود. نتایج بررسی پایداری استاتیکی و دینامیکی سد تحت واکنشهای قلیایی سنگ دانه در این مقاله ارائه شده است.

۷بررسی عوامل مؤثر در پایداری و نیروی جانبی بین چرخ و ریل
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی، سال
تعداد صفحات: ۸
نتیجه آزمایشات میدانی و مطالعات و بررسی های به عمل آمده توسط شرکت GM در رابطه با نیروهای وارده بین چرخ ریل موضوع بحث این مقاله است . مواردی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، به سه بخش عمده تقسیم می گردد.ابتدا پارامترهای مختلف مربوط به لکوموتیو و واگن، همچون سیستم تعلیق، نیروی کشش، قدرت ترمزگیری، وزن و دیگر پارامترهای مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر آن بر نیروهای بین چرخ و ریل نشان داده خواهد شد. در بخش دیگر، تاثیر پارامترهای خط که عموماً مربوط به مشخصات ریل، اتصالات مربو طه، پابندها، بالاست و یا زیر سازی خط بوده ، مورد بررسی قرار گرفته است و نهایتا اثر عملکرد قطاربر پایداری بیان شده است . نیروهای بین چرخ و ریل در سه جهت طولی، عمودی و جانبی اعمال میگردندکه موضوع بحث این مقاله ، نیروهای جانبی می باشد . نیروهای جانبی به دو بخش ن یروهای دینامیکی و نیروهای شبه استاتیکی یا دائم تقسیم شده اند و اثر پارامترهای مختلف بر این دو دسته نیرو بررس ی شده اند . در این مقاله آثار ناشی از عوامل مختلف (همچون فاصله محورهای بوژی– لقی– ضریب اصطکاک، حالت کششی یا ترمزی، پروفیل و…)بر پایداری بررسی شده اند

۸بررسی فرآوردههای عایقکاری حرارتی فوم پلییورتان و پلیاستایرن منبسط
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۳
کیفیت فرآوردههای عایقکاری حرارتی اهمیت زیادی در ثمربخشی، کارکرد، دوام و پایداری آنها دارد.آزمایشهای لازم برای تعیین کیفیت فومهای پلییورتان و پلیاستایرن شامل مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی، طول، عرض وضخامت، گونیا بودن، تخت بودن، پایداری ابعادی، مقاومت خمشی(برای پلیاستایرن)،رفتار در برابرآتش، تنش فشاری یا مقاومت فشاری ، مقاومت کششی عمود برسطوح، رفتار تحت بار نقطهای، خزش فشاری، جذب آب، خواص انتقال بخار آب، سختی دینامیکی، قابلیت فشردگی، جذب صدا و رها شدن مواد خطرناک است.در این مقاله پس از مروری بر خواص و مشخصات فوم پلییورتان صلب و پلیاستایرن منبسط نتایج برخی ازآزمایشهای انجام شده در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مطابق روشهای استاندارد اروپا (EN)بر روی این عایقهای حرارتی مورد بررسی قرار میگیرد.

۹جزئیات اجرائی عایقکاری حرارتی , صوتی و ضد حریق ساختمان های متعارف
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۳۲
عایقکاری در ساختمان های متعارف از سه دیدگاه زیر حائز اهمیت است : – اتلاف انرژی ( عایق کاری حرارتی )– آکوستیک ( عایق کاری صوتی )– پایداری در برابر آتش ( عایق کاری ضد حریق)مقاله حاضر در ابتدا به کارهای انجام شده در زمینه سه نوع عایق کاری اشاره نموده , سپس ضمن معرفی اجمالی پشم سنگ و فرآیند تولید آن , نمونه هائی از جزئیات اجرائی را به صورت اجمالی ارائه می دهد .

۱۰تعیین کیفیت فرآوردههای عایقکاری حرارتی پشمهای معدنی تولید شده درکشور
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۵
برای تعیین کیفیت عایقهای حرارتی پشم معدنی تولیدی کشور لازم است این عایقها مورد آزمایشهای استاندارد قرار گرفته ، سپس نتایج بدست آمده با ویژگیهای استاندارد فرآورده مربوط مقایسه شود تا کیفیت آنها تعیین گردد. این آزمایشها شامل مقاومت حرارتی ، هدایت حرارتی، ابعاد خطی ، گونیا بودن، تخت بودن، پایداری ابعادی ، مقاومت کششی موازی با سطوح ، رفتار در برابرآتش ، تنش فشاری یا مقاومت فشاری ، مقاومت کششی عمود برسطوح ، رفتار تحت بار نقطهای ، خزش ناشی از فشار ، جذب آب، انتقال بخار آب، سختی دینامیکی ، قابلیت فشردگی، جذب صدا، مقاومت جریان هوا و آزاد شدن مواد خطرناک است.در این مقاله نتایج برخی از آزمایشهای انجام شده در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن بر روی عایقهای حرارتی پشم معدنی (پشم شیشه، پشم سنگ و پشم سرباره) مطابق روشهای استاندارد اروپا مورد بررسی قرار میگیرد.

۱۱مدیریت انرژی و عایقکاری حرارتی ساختمان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۶
عایقکاری حرارتی ساختمان که متناسب با پوسته خارجی و نیز لایه های داخلی ساختمان صورت می گیرد به منظور نیل به اهداف زیر می باشد: الف) کاهش انتقال حرارت بین اجزا مختلف ساختمان و در نتیجه اتلاف انرژی ب) محدود کردن انتقال گازها بویژه بخار آب به هدف عدم ایجاد نقش در پوسترهای داخلی و خارجی ساختمان ج) آب بندی نقاطی که در انتقال رطوبت و حرارت نقش زیادی دارند. علاوه بر موارد فوق عایقکاری یک ساختمان باید موارد زیر را نیز برآورده سازد: الف) دوام طولانی مدت در برابر عوامل جوی و محیطی ب ) دوام مناسب در برابر حریق ج) پایداری در برابر نیروها و تنش های استاتیکیف دینامیکی د) سازگاری با محیط زیست و عدم تهدید سلامت و بهداشت.

۱۲گروه‌ بندی و برچسب‌گذاری عایق‌های حرارتی ساختمان
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۶
یکی از مهمترین جنبه‌های کاربرد فرآورده‌های عایقکاری حرارتی نشانه‌گذاری و یا بعبارت دیگر برچسب‌گذاری آنهاست. با استفاده از برچسب محصول، طراح ساختمان قادر است فرآورده مناسب را با توجه به محل مورد نظر در ساختمان انتخاب کند. مشخصاتی که لازم است در برچسب آورده شود عبارتست از: مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی، مقاومت فشاری یا تنش فشاری، مقاومت کششی موازی با سطوح، خواص انتقال بخار آب، جذب آب، واکنش در برابر آتش، رواداری ضخامت، پایداری ابعادی، چگالی. بکمک این برچسب‌ها، برای انتخاب عایق حرارتی مناسب باید به اقلیم ، صرفه‌جویی انرژی برای فصول گرم و سرد، ثمربخشی تاسیسات سرمایش و گرمایش، مقطع ساختمانی که باید عایق شود، امکانات مالی و موارد دیگر توجه نمود.

۱۳اعمال عدم قطعیتها در طبقه بندی مهندسی توده سنگ به کمک مجموعه های فازی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
پردازش خصوصیات توده سنگ و خاک همواره با عدم قطعیت، همراه است، بنابراین انتخاب یک عدد برای این پارامترها نمی تواند رفتار خاک و یا سنگ را کاملاً بیان کند. یکی از معمول ترین روشهای مطالعه توده سنگ به کارگیری طبقه بندی RMR است، که در آن پارامترهای ورودی به طبقاتی تقسیم شده و برای هر طبقه امتیاز خاصی در نظر گرفته می شود. به دلیل عدم قطعیت موجود در پارامترهای ورودی، تعیین مرز قطعی بین طبقات و نسبت دادن مقداری مشخص به یک طبقه خاص مشکل است. بنابراین وقتی مقدار پارامترهای ورودی نزدیک مرز بین طبقات قرار گیرد، تصمیم گیری در مورد امتیاز آن با اطمینان صورت نمی گیرد که این امر موجب ایجاد عدم قطعیت در تعیین RMR می شود. به کمک تئوری مجموعه های فازی و با تعریف درجه عضویت و اعداد فازی(فاصله ای شامل یک کران بالا و پایین از پارامتر مورد نظر) می توان اینگونه عدم قطعیتها را در طبقه بندی مهندسی سنگها لحاظ نمود. در این مقاله ضمن اشاره مختصری در مورد تئوری مجموعه های فازی، کاربرد این مجموعه ها در اصلاح RMR ارائه شده است. همچنین استفاده از این روش در تعیین امتیاز توده سنگ در معدن گل گهر موجب شد که تعیین پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ و در نهایت ارزیابی پایداری دیواره های این معدن با اطمینان و قطعیت بیشتری صورت گیرد و در صورت استفاده از آن برای مقاصد دیگر، درجه اطمینان بالاتری حاصل می شود

۱۴ارزیابی خطرات زمین شناسی در ساخت تونلهای بزرگ البرز، آزاد راه تهران– شمال
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
تونلهای البرز از بزرگترین تونلهای مسیر آزاد راه تهران–شمال می باشندکه از جنوب به شمال توف سنگهای کرج، توده های گچی، آهکهای پرمین و مجموعه شیل–ماسه سنگ ژوراسیک را قطع می کنند. تنوع و اختلاف مقاومت واحدهای سنگی که عمدتا" جایگزینی تکتونیکی شده اند به همراه توسعه گسلهای بزرگ راندگی و عمق تونلها می توانند موجب بروز خطراتی در زمان ساخت آنها شوند. برداشتهای سطحی و مطالعات زیر سطحی زمین فیزیکی بیان از وجود خطراتی چون پدیده کارستیک سنگ اهکها و گچها و آبهای محبوس در آنها، مناطق خرد شده گسلی فراوان و پدیده آماسی گچها در منطقه مرکزی تونلها دارند. در این منطقه، توده سنگها متاثر از استرس اولیه ناشی از موقعیت تکتونیکی منطقه بوده ولذا وقوع پدیده لهیدگی سنگها در آنها نیز امکان پذیر است. در بخشهای شمالی نیز خطر فعال شدن زمین لغزشهای قدیمی ارزیابی می گردند. از آنجا که عبور تونلها از منطقه بحرانی مرکزی بدلیل مشخصات هندسی آزاد راه اجتناب ناپذیر می باشد و عنایت به حفاری تونلها توسط ماشین حفار (TBM)، جهت کاهش ریسک حفاری در این منطقه، بهتر است حفاری این بخش از طریق تونل کنار گذر و به روش انفجاری کنترل شده و با مشاهدات زمین فیزیکی از پیشانی جبهه کار صورت گیرند. همچنین بجهت کنترل اثر زمین لغزشهای قدیمی بر پایداری دهانه های شمالی، حفاری این بخشها بصورت کند و پوش صورت گیرند

۱۵ارزیابی نتایج رفتارنگاری مغارهای زیرزمینی سد مسجد سلیمان
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
نیروگاه سد مسجد سلیمان در دو بخش شامل "فاز یک" و "طرح توسعه" بر روی رودخانه کارون اجرا گردیده است. این نیروگاه در سنگهای رسوبی که مربوط به سازند بختیاری است قرار دارد. ابعاد بسیار بزرگ مغار نیروگاه به همراه هندسه سه بعدی پیچیده مجموعه فضاهای اطراف این مغار، اجرای یک برنامه جامع رفتار نگاری را ضروری نموده است. از نصب حدود 200 ابزار و ثبت اطلاعات حاصله در طی 4 سال اجرای مغار، رفتار توده سنگ در بر گیرنده سازه، کاملاً ثبت شد. بر اساس نتایج ثبت شده از رفتار مغار، طرح اولیه سیستم نگهداری دچار تغییراتی گردید که کفایت هر مرحله از طرح توسط ابزارهای نصب شده به تایید رسید. در حال حاضر حفر مغار نیروگاه به اتمام رسیده و جابجاییهای توده سنگ به حالت پایداری رسیده است. مقاله حاضر به ارائه نتایج این برنامه رفتارنگاری می پردازد.

۱۶بررسی جایگزینی سیستم نگهداری شاتکریت در گالری های معدن زغال سنگ هجدک
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۸
به منظور افزایش بهره وری عملیات معدنی و گسترش معدنکاری در کشور، اصلاح و بهینه سازی سیستم نگهداری حفریات معدنی به عنوان یکی از پارامترهای مهم فنی و اقتصادی، ضروری به نظر می رسد. از آنجایی که بررسی و تحقیق در زمینه پایداری حفریات کوچک مقطع که تونلهای معدنی بویژه معادن زغال سنگ از آن جمله اند، با استفاده از روش های نوین در کشور کمتر انجام شده است، لذا گالری های معدن زغال سنگ هجدک برای این منظور انتخاب و بررسی استفاده از سیستم نگهداری شاتکریت در آنها انجام شده است. در این مقاله ابتدا تحلیل آماری نتایج برداشت های صحرائی ناپیوستگی ها که توسط نرم افزار DIPS انجام گرفته بیان شده است. سپس طبقه بندی مهندسی سنگ ها (RMR وQ) و پارامترهای ژئومکانیکی معادل توده سنگ آورده شده است. در ادامه، طراحی سیستم نگهداری که توسط روش های تجربی و تحلیل عددی (نرم افزار FLAC ) انجام شده، آمده و در نهایت تجزیه و تحلیل اقتصادی به منظور مقایسه طرح پیشنهادی و طرح اجرا شده انجام گردیده است که نشان دهنده صرفه جویی هزینه ای بالغ بر 1\15 میلیارد ریال برای هر کیلومتر از تونل می باشد

۱۷بررسی عملکرد پیچ سنگ تمام تزریق با آزمایش کشش در پروژه طرح توسعه مسجد سلیمان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
پیچ سنگ یکی از ابزار های نگهداری استکه که در حوزه پایداری فضاهای زیرزمینی و شیروانی های سنگی کاربرد دارد. ظرفیت باربری پیچ سنگ، پارامتری کلیدی در طراحی است که مقدار آن با آزمایش کشش تعیین می شود. این ظرفیت از یک سو به مقاومت فولاد بدنه پیچ سنگ و از سوی دیگر به کیفیت دوغاب و چسبندگی آن بستگی دارد. هرچند مقاومت فولاد عددی معین و ثابت است ولی پارامتر چسبندگی دوغاب به پیچ سنگ و توده سنگ پیرامون چال تنها بکمک آزمایش کشش قابل محاسبه است. این آزمایش بایستی در نزدیکترین شرایط نسبت به شرایط واقعی صورت پذیرد. در این مقاله ضمن بیان اصول آزمایش کشش، نتایج حاصل از انجام آزمایش کشش بر روی پیچ سنگ های تمام تزریق در پروژه طرح توسعه نیروگاه مسجدسلیمان ارائه شده است. از جمله نکات مورد توجه در این آزمایش ها مقایسه نتایج پیچ سنگ های رزوه شده با نوع دی وی داگی، مشاهده تاثیر لایه رنگ اپوکسی بر روی پیچ سنگ است

۱۸تحلیل برگشتی در سازه های زیر زمینی (مطالعه موردی نیروگاه لوارک)
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
هم اکنون در راستای پیشرفت و گسترش نرم افزار های قدرتمند آنالیز عددی، امکان بررسی و مطالعه سازه های زیر زمینی از مراحل مقدماتی تا انتهای مرحله ساخت وجود دارد. بدیهی است که این نر م افزار ها، ابزار های بسیار حساسی در نزد مهندسین هستند که به شدت به داده های ورودی وابسته می باشند. از سوی دیگر، در راستای همین پیشرفتها در تولید وسایل بسیار حساس ابزار دقیق نیز پیشرفتهای مهمی بوجود آمده است که با تحلیل برگشتی داده های حاصل از آنها می توان به داده های ورودی قابل اعتمادتری دست یافت و با آمیزه ای از تحلیل های عددی و قضاوتهای مهندسی به نتایج واقعی تری رسید. این راه کارها به شکل جامع و کامل در نیروگاه لوارک بکار برده شده و نتایج گرانبهایی از آن حاصل شده است که بر اساس همین نتایج، روش حفاری با حداکثر پایداری و کمتر ین سیستم نگهداری مورد نیاز تعیین شد. در این مقاله به بررسی نتایج استفاده از ابزار بندی و انجام آنالیز عددی بطور توام در تعیین پارامتر ها ی برجا و کاربرد آن در مسائل فنی– اقتصادی نیروگاه لوارک پرداخته شده است

۱۹تحلیل پایداری با استفاده از داده های ابزاردقیق در تونل اکتشافی تالون واقع در آزاد راه تهران– شمال
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۷
رفتارسنجی در حین و بعد از اجرای پروژه نه تنها برای کنترل پایداری سازه ها بلکه برای تخمین مجدد داده های ورودی مربوط به پارامتر های زمین شناسی و ژئومکانیکی استفاده می شود که در آنالیز طراحی این تخمین باید بصورتی انجام شود که فاصله مقادیر واقعی و پیش بینی شده برای محیط مورد بررسی به حداقل ممکن کاهش یابد. در این مقاله پایداری تونل اکتشافی تالون واقع در آزاد راه تهران– شمال که بین دو تونل اصلی شرقی و غربی و در سطحی پایین تر از دو تونل واقع شده است مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل هندسه خاص فضا و پیچیدگی توپوگرافی منطقه و نیز سست بودن توده سنگ اطراف تونل، سیستم ابزاردقیق در تونل نصب شده است. در این مقاله نخست داده های حاصل از ابزاردقیق نصب شده مورد پردازش قرار گرفته، سپس تحلیل برگشتی با استفاده از برنامه آنالیز مستقیمFLAC، برای یافتن پارامتر های ژئومکانیکی و تنش های افقی انجام گرفته است. در نهایت از تکنیک کنترل مستقیم کرنش DSCT که توسط پرفسور ساکورای ابداع گردیده برای تحلیل پایداری تونل استفاده شده است. نتایج این تحلیل نشان دهنده ناپایداری توده سنگ اطراف تونل، در ایستگاه های ابزاردقیق NPI8,NPI9,NPI10 بخصوص در دیواره ها می باشد.

۲۰تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل انتقال آب لواسان تهران
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۴
تونل انتقال آب لواسان در30 کیلومتری شمال شرقی تهران و در زیر ارتفاعاتی به همین نام قرار گرفته است. این تونل قسمتی از طرح آبرسانی لوارک– سوهانک می باشد که توسط آن بخشی از آب سد لار تهران به طور مستقیم به تصفیه خانة تهرانپارس منتقل می شود. مسیر این تونل تماماً از میان لایه های کنگلومرایی سازند هزار دره (سری A پلیوسن) عبور می نماید. در این تحقیق در ابتدا جهت تحلیل پایداری تونل مذکور و انتخاب سیستم نگهداری مناسب از نرم افزار Rock1. 0 که بر اساس روشهای تحلیلی تجربی مختلف نظیر رده بندی های موجود در مهندسی سنگ (RMR، Q) تنظیم شده، استفاده شده و در هر مورد ضمن تحلیل پایداری، سیستم نگهداری مناسب برای تونل مذکور تعیین شده است. در ادامه نیز با داشتن اطلاعات ژئوتکنیکی مسیر تونل، در نظرگرفتن مقاطعی از تونل و اعمال شرایط مرزی و بحرانی نظیر وضعیت آب زیرزمینی در منطقه مدلهای مختلفی درFLAC 4. 0 ساخته شده است. کلیة محاسبات در سه مرحلة، قبل از حفر تونل، بلافاصله بعد از حفر تونل و در نهایت پس از نصب سیستم نگهداری انجام شده و در هر مرحله، کلیة تنشها و جابجایی ها در اطرف تونل محاسبه شده است. در نهایت برای کنترل و مهار جابجایی های اطراف تونل نیز با در نظر گرفتن المانهای مختلف موجود در نرم افزار FLAC 4. 0 و مدل کردن آنها در شرایط منطقه، سیستم نگهداری مناسب برای تونل لواسان تعیین شده است.

۲۱تحلیل ساختاری وگوه ای تونل انتقال آب سد چم شیر و ارائه طرح نگهداری گوه
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
طرح سدهای تنظیمی1و2و تونل انتقال آب سد مخزنی چم شیر، شامل دوگزینه محل سد ومحل تونل انتقال آب می باشد. از آنجایی که در فضاهای حفاری شده در درون سنگ درزه دار در اعماق نسبتاً کم، رایج ترین نوع شکست، سقوط گوه از سقف یا دیواره های جانبی فضای زیر زمینی می باشد، لذا در تحلیل پایداری تونل هایی که در محیط های درزه دار حفر می شوند، تعیین، تشخیص موقعیت، ابعاد وتحلیل پایداری گوه، حایز اهمیت می باشند. تونل مورد بحث بر اساس مطالعات انجام شده از نظر زمین شناسی وشرایط تقریبا مشابه توده سنگی، به سه ناحیهC,B,A تقسیم شده است. با توجه به مطالعات درزه نگاری انجام شده بر روی زون C وتشخیص سه دسته درزه غالب، شرایط تشکیل گوه با پتانسیل ریزش در سقف تونل ایجاد شده است، بدین منظور از نرم افزار تعادل حدی UNWEDGE بهره گرفته شده است. در این مقاله پس از به کار گیری این نرم افزار، با توجه به تحلیل های انجام گرفته بر روی مشخصات گوه وآنالیز پایداری گوه ها، به طراحی پیچ سنگ ها برای جلوگیری از ریزش گوه ها پرداخته شده است

۲۲تحلیل عددی مکانیزم شکست پایه های سنگی در معادن عمیق
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
طراحی، نگهداری و استحصال پایه های سنگی (متشکل از ماده معدنی)، از فعالیت های معمول در معادن زیرزمینی عمیق می باشد. در معادن زیر زمینی بزرگ و عمیق، تشکیل و طراحی چنین پایه های سنگی ضروری و لازم است چرا که با پیشروی عملیات استخراج ماده معدنی و افزایش حجم فضای استخراج شده، پایداری فضای مذکور به مخاطره می افتد. در معادن عمیق و تحت شرایط تنش های بر جای بالا، تمرکز تنش در این پایه های سنگی بوجود آمده و بعضاً منجر به شکست ناگهانی و انفجار گونه (Rockburst) پایه سنگی خواهد شد. هدف از این تحقیق تحلیل عددی مکانیزم شکست و ناپایداری پایه های سنگی می باشد. تأثیر هندسه پایه سنگی و خواص مقاومتی مواد تشکیل دهنده پایه سنگی بر مکانیزم تغییر شکل و شکست پایه ارزیابی شده است

۲۳تحلیل عددی نقش خواص مقاومتی ناپیوستگی ها روی پایداری فضاهای زیرزمینی تحت بارهای دینامیکی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۷
شبیه سازی دینامیک پروسه برخورد معمولاً تحت روشهای راه حل دقیق و روشهای عددی انجام می شود. روشهای راه حل دقیق عمدتاً فیزیک مسأله را در نظر می گیرند در حالیکه روشهای عددی قوانین حاکم بر مکانیک مسأله (قوانین بقای جرم، اندازه حرکت، و انرژی) در محدوده مورد نظر، که بصورت سیستماتیک شبکه بندی شده است، را در طول پروسه برخورد به طور کلی و به تمام محدوده مورد نظر اعمال می کنند که این امر منجر به جواب تقریبی برای مسأله می شود. مضافاً، روشهای عددی پیشرفته براساس مکانیک حاکم بر محیط های پیوسته و ناپیوسته تمام درجات آزادی محیط را در نظر گرفته و مکانیزم برخورد و تخریب محیط را طی گام های زمانی متوالی ارزیابی می کنند. روش آنالیز تغییر شکل ناپیوسته (Discontinuous Deformation Analysis) از روشهای عددی پیشرفته است که قادر به لحاظ کردن نقش ناپیوستگی های محیط در تحلیل عددی می باشد. نسخه توسعه داده شده روش (Mortazavi, 1999) DDA در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق پایداری یک سازه زیرزمینی مدفون با عمق حداکثر روباره حدود 52 متر تحت بار ناشی از برخورد یک موشک با سرعت اولیه 250 متر بر ثانیه مورد ارزیابی قرار گرفته است. محیط درونگیر سازه متشکل از یک توده سنگ با دو دسته ناپیوستگی متقاطع و نتیجتاً یک سیستم سنگی کاملاً بلوکی می باشد. نقش خواص مقاومتی ناپیوستگی ها، تحت بار ناشی از برخورد یک پرتابه موشکی به سطح زمین، روی پایداری سازه ارزیابی شده است

۲۴تحلیل رفتار مغار نیروگاه زیرزمینی لوارک در سازند کنگلومرای هزاردره بر اساس داده های ابزاردقیق
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
توده سنگ در برگیرنده نیروگاه لوارک، کنگلومرای سری A سازند هزاردره می باشد که به علت پراکندگی زیاد سیستم ناپیوستگی ها می توان آن را بصورت یک توده پیوسته، همگن و همسانگرد در نظر گرفت که در رده سنگهای ضعیف و با تغییر شکل پذیری بالا قرار دارد. هدف از برنامه رفتارنگاری مغار نیروگاه لوارک در این توده، بررسی پایداری مغار زیرزمینی و کنترل وضعیت تنش های اولیه زمین و خواص دگرشکل پذیری آن می باشد. سیستم ابزاردقیق طراحی شده برای مغار نیروگاه لوارک شامل اکستنسومترهای 4تا7 نقطه ای، بارسنج، فشارسنج، کرنش سنج بتن و پین همگرایی می باشد. با در نظر گرفتن شرایط زمین شناسی و ژئوتکنیکی و بر اساس اطلاعات حاصل از ابزارها، رفتار توده سنگ منطقه مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی تأثیر سطح مقطع، تراز و محل حفاری نسبت به محل نصب ابزارها، فاصله سینه کار تا محل نصب ابزارها، سرعت پیشروی حفاری و اثر تقاطع گسل موجود در مغار در روند جابجایی ثبت شده توسط اکستنسومترها ارائه شده است

۲۵تشخیص ابعاد بلوکهای سنگی در اطراف فضاهای حفاری شده توسط مدلسازی کامپیوتری و ارائه راهنمایی برای نگهداری اولیه
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
دسته درزه ها و ناپیوستگی های موجود در توده سنگ، بلوکهای سنگی ایجاد می کنند. پس از حفر فضاهای زیرزمینی و روباز، این بلوکها بر پایداری یا ناپایداری سازه ایجاد شده مؤثر هستند. اندازه این بلوکها یکی از مهمترین پارامترهای تحلیل پایداری شیبهای سنگی و حفریات زیرزمینی در توده سنگ می باشد. علاوه برآن، این پارامتر در طراحی آتشباری نیز نقش بسیار مهمی را بازی می کند. علیرغم اهمیت اندازه بلوک سنگی برجا، اندازه گیری ابعاد آن مشکل می باشد. اندازه بلوک توسط یکی از سه اندیس شـاخص کیفیت سنگ ( RQD)، تعداد درزه حجمی ( Jv) و اندیس اندازه بلوک ( Ib) تعیین می گردد که هیچ یک از آنها اندازه واقعی بلوک را مشخص نمی نمایند. در این تحقیق نرم افزاری تهیه شده است که قادر به شبیه سازی سه بعدی بلوکهای حاصل از برخورد درزه ها، دسته درزه ها و سایر ناپیوستگی ها (مانند گسل ها) می باشد. علاوه بر آن می توان فضاهای حفاری زیرزمینی یا روباز را توسط آن مدل نمود. همچنین این نرم افزار قادر است نمودارهای هیستوبلوک و بلوکومتری بلوکهای حاصله را ترسیم نماید. با استفاده از این نمودارها می توان راهنمایی برای نگهداری اولیه ارائه نمود
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۳۲۷۴ نتیجه