۱بررسی تاثیرات محل نصب فیلترهای اکتیو موازی درسیستم های قدرت بر ویژگی های جبرانسازی و پایداری شبکه
اطلاعات انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۰
استفاده از فیلترهای اکتیو مـوازی یکـی از روشـ های مـوثر جبرانســازی تــوان راکتیــو و حــذف یــا محــدود نمــودن هارمونیکهای شبکه های توزیع است ولی در این میـان توجـه به محل نصب آن در شبکه اهمیت خاصـی دارد . از آنجاییکـه فیلترهای اکتیو همانند منابع جریان کنترل شده عمـل نمـوده و با مقایسه جریان بار، جریان منبـع و یـا ولتـاژ منبـع بـا شـکل موجهای سینوسی، جریانهای هارمونیکی را به مدار تزریق می کنند تا شک ل موجهای شبکه توزیع سینوسی گردد، در صورت عدم انتخاب محل ص حیح نصب فیلتـر اکتیـو، امکـان افـزایش میزان هارمونیکها در بعضی از باسهای شـبکه وجـود دارد کـه موجب کاهش کیفیت توان کلی شـبکه مـی گـردد . همچنـین سیستم کنترلی بکار رفته برای کنترل فیلتر اکتیو مـی توانـد در صورت عدم انتخاب صحیح محل نصب آن موجب ناپایداری فیلتر اکتیو و حتی شبکه توزیع گردد . در این مقاله بـه بررسـی تاثیر محل نصـب فیلتـر اکتیـو و روش کنترلـی آن بـر میـزان جبرانسازی و بهبود کیفیـت تـوان شـبکه هـای توزیـع و نیـز
پایداری سیستم کنترلی فیلتر و شبکه توزیـع پرداختـه شـده و روشی برای این منظور پیشنهاد و مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه است . در این روش، ابتدا به بررسی پاسخ فرکانسـی و تحلیـل حساسیت ولتاژ شبکه توزیـع در باسـهای مختلـف شـبکه در صورت نصـب فیلتـر در باسـهای مختلـف پرداختـه و میـزان اعوجاج قبل از نصب فیلتر و پس از آن را در تمامی باسـهای شبکه مورد بررسی قرار دهیم تا بهترین محل نصـب فیلتـر را انتخاب نماییم . در انتها نیز نتایج شـبیه سـازیهای انجـام شـده برای یک شبکه توزیع توسط نرم افزار MATLAB\SIMULINK و روند انتخاب بهترین محل نصب فیلتر آورده شده است

۲جزیرههای انرژی و احتمال استفاده از آنها در آینده شبکه های توزیع
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق، سال
تعداد صفحات: ۴
در شبکه های توزیع مدرن، تکنولوژی های تولید توزیع شده (Distributed Generation) پدیدار می شود. اوج کاربرداین تکنولوژیها، "جزیزه های انرژی" با درجه آزادی بالایی نسبت به شبکه های مرکزی خواهد بود. این مقاله محدوده های تکنولوژیکی متفاوتی که با افزایش نفوذپذیری این سیستمها پدیدار میشوند را در نظر خواهد داشت: کیفیت توان، مشکلات کنترل، مسایل امنیتی، اعاد محیطی، موجودیت منابع اولیه انرژی و ابعاد اقتصادی از این موارد خواهد بود

۳کاهش هزینه ها و بهبود طرح با مهندسی ارزش خط 400 کیلوولت طبس – بافق
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش، سال
تعداد صفحات: ۱۳
مهندسی ارزش روش سیستماتیک با تکنیکهای مشخص است که کارکرد محصول یا خدمات را شناسایی و برای آن کارکرد ارزش مالی ایجاد میکند به نحوی که آن کارکرد در کمترین هزینه با حفظ قابلیت اطمینان و کیفیت مورد نظر انجام گیرد به بیان دیگر میتوان گفت مهندسی ارزش یک کوشش سازمان یافته برای تحلیل عملکرد سیستمها، تجهیزات، خدمات و موسسات به منظور نیل به عملکرد واقعی با
کمترین هزینه در طول عمر پروژه است که سازگار با کیفیت وایمنی مورد نظر باشد. طی سالیان دراز پس از ابداع روش مهندسی ارزش توسط مایلز، روش مزبور در کشورهای مختلف و برای طراحی و ساخت محصولات بیشمار و اجرای پروژه های متعدد مورد استفاده قرار گرفته و ضمن بهبود کارایی، صرفه جویی های فراوانی برای کارفرمایان مختلف بهمراه داشته است. خوشبختانه طی سالیان اخیر این روش در کشور مانیز معرفی و مورد استفاده قرار می گیرد. هسته مرکزی مهندسی ارزش شرکت توانیر درپایه گذاری اجرا و بکارگیری این روش در صنعت برق با برنامه ریزی دقیق و منسجم، نقش محوری خویش را بعهده گرفته. یکی از کارگاههای مهندسی ارزش برگزار شده در صنعت برق کارگاه مهندسی ارزش خط 400 کیلوولت طبس – بافق می باشد که با هدف کاهش هزینه ها و بهبود طرح برگزار گردیده است. در این مقاله پس از معرفی مهندسی ارزش و معرفی پروژه فرآیند کارگاه مهندسی ارزش برای این پروژه تشریح و نتایج برگزاری این کارگاه که منجر به کاهش هزینه و بهبود طرح شده است ارائه میگردد.

۴بررسی شرایط بروز خطای زمین در شبکه های توزیع دارای منابع تولید پراکنده
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
استفاده از سیستمهای تولید پراکنده در شبکه های توزیع ولتاژ متوسط و فشار ضعیف بعنوان یکی از ر وشهای اساسی تولید انرژی مطرح می باشد . تجربه های عملی نشان می دهد که در شرایط کار غیرعادی و بروز عیب در شبکه توزیع لازم است برای جلوگیری از بروز آسیبهای اساسی به تجهیزات و بارها ، این منابع هرچه سریعتر از شبکه جدا گردند. برای شبکه های توزیع دارای منابع تولید پراکنده متعدد، در صورت قطع اتوماتیک همه منابع از شبکه در لحظات بروز عیب ، طرح استفاده از این منابع ناکارآمد خواهد بود. در این مقاله به بررسی استمرار وجود منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع در لحظات بروز عیب پرداخته شده است و دلایل وجود استانداردهایی برای قطع و همچنین نتایج قطع یا وصل بودن آنها را در زمان عیب مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی حالات گذرای عیب زمین در چنین شبکه ها ی توزیعی از نرم افزار ATP–EMTP استفاده شده است . تحلیلهای انجام شده حاکی از امکان در مدار نگاه داشتن این منابع در شبکه توزیع در صورت بروز عیب با رعایت شرایط خاصی است و نشان داده می شود که می توان در این لحظات، شبکه را بدون جدا کردن منابع تولید پراکنده مدیریت نمود.

۵ساختار میکروشبکه و شبیه سازی رفتار گذرای آن طی تغییر از حالت متصل به شبکه به جزیره ای
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق، سال
تعداد صفحات: ۷
مصرف پر شتاب انرژی و اثرات مخرب زیست محیطی آن از یک طرف و محدود بودن این منابع از سویی دیگر، پژوهشگران را به تلاش در جهت یافتن راهکارهایی برای بالا بردن بهره وری انرژی و دستیابی به تکنولوژی های نو واداشته است. یکی از این تکنولوژی ها، استفاده از ترکیب چندین منبع تولید پراکنده در سطح ولتاژ توزیع به نام میکروشبکه می باشد. در حال حاضر میکروشبکه هایی که از ادغام چندین منبع تولید پراکنده در سطوح ولتاژ کم و یا متوسط تشکیل شده اند، به عنوان یکی از مناسب ترین گزینه ها جهت تولید توان در شبکه های توزیع به شمار می روند. در این مقاله ضمن تشریح مفهوم میکروشبکه و ساختار آن، رفتار گذرای یک میکروشبکه نمونه طی تغییر مد کاری آن از حالت متصل به شبکه به جزیره ای توسط نرم افزار DIgSILENT Power Factory شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که با اتخاذ استراتژی های انعطاف پذیر می توان از میکروشبکه ها در دو مد کاری متصل به شبکه و جزیره ای بدون بروز هیچگونه ناپایداری فرکانسی و ولتاژی بهره برداری نمود .

۶بررسی عوامل موثر در میزان تاثیر گذاری مزارع بادی در پایداری شبکه پس از وقوع خطا
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق، سال
تعداد صفحات: ۱۶
امروزه به اثبات رسیده است که نمی توان هر میزان دلخواه از برق تولید شده توسط نیروگاه بادی را به شبکه تزریق نمود و محدودیت هایی برای اتصال نیروگاه بادی به شبکه وجود دارد. یکی از مهمترین این محدودیت ها،محدودیت های پایداری شبکه پس از وقوع خطا می باشد. گسترش روند احداث مزارع بادی به مقدار زیادی به رفتار شبکه و مزرعه بادی پس از وقوع خطا وابسته است. کلیه عوامل موثر در میزان پایداری شبکه و نقش مزرعه بادی، درپایدار نگه داشتن شبکه هنوز به طور قطعی برای محققان شناخته شده نمی باشد. در این مقاله سعی شده است به سوال کلیدی عوامل موثر در تاثیر گذاری مزارع بادی روی پایداری شبکه، پس از وقوع خطا کدامند؟ و میزان تاثیر گذاری آنها به چه میزان می باشد؟ پاسخ داده شود.

۷سناریوی مدیریت بحران در شبکه های تولید با رویکرد امنیت و پایداری شبکه
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس نیروگاههای برق، سال
تعداد صفحات: ۱۰
شاید کمتر واژه ای همچون بحران ، ادبیات معاصر و از جمله ادبیات علوم اجتماعی را به خود مشغول داشته و رشتههای علمی مختلف را دریگر ساخته است. دانشمندان روابط بین الملل، دل مشغول جلوگیری از بروز جنگ بین کشورها، سیاست شناسان، نگران بروز ناآرامی ها و بی ثباتی های سیاسی، صاحب نظران علم مدیریت که با ورشکستگی و فروپاشی شرکت ها و کسب و کارها مواجه هستند، مهندسان و متخصصان فنی که روش های کاهش خسارت ها و خرابی های ناشی از بلایای طبیعی یا سوانح صنعتی را جستجو می کنند، اقتصاددانانی که تلاطم ها و نوسانات شدید بازارهای پولی و مالی را تجزیه و تحلیل می نمایند، روانشناسانی که با نابسامانی های روحی بیماران سرو کار دارند و سایر صاحب نظران و محققان رشته های مختلف علمی هر یک به گونه ای واژه هایی نظیر بحران و مدیریت بحران را بکار گرفته و از آن برای توصیف پدیده مور نظر خود استفاده کرده اند. امروزه و با روند رو به رشد مصرف انرژی الکتریکی و حیاتی بودن این زیر ساخت برای صنایع و فناوریهای مختلف ، صنعت برق در بخشهای مختلف تولید و انتقال و توزیع انرژی الکتریکی، نیازمند هوشمند سازی و استفاده از سیستمهای کنترل هوشمند می باشد عامل هوشمند سازی همواره در کنار ارزشهایی که به سیستم اضافه می نماید. خطرات بالقوه جدیدی را بویژه در بخشهای تولید و انتقال انرژی الکتریکی ایجاد می کند افزایش تهدیدات و بحرانها جهت اختلال یا از کاراندازی موقت تجهیزات الکترونیکی و کنترلی در شبکه سیستم قدرت، موجب شده تا فراهم نمودن تمهیدات لازم برای مقابله بااین تهدیات، ضروری باشد در این مختصر سناریوی مدیریت بحران در شبکه های تولید با رویکرد امنیت و پایداری در شبکه، پرداخته شده است تا در این راستا، راهکارها و توصیههای لازم برای مدیران ارشد صنعت برق به منظور بهبود وضعیت موجود به ویژه در شبکه تولید ارایه و پیشنهاد نمود

۸مدیریت انرژی با استفاده از مولد انرژی در شبکه های حسگر بیسیم
اطلاعات انتشار: همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات، سال
تعداد صفحات: ۱۰
شبکه های حسگر بیسیم از مجموعه ای از گره های حسگر تشکیل شده که هر گره دارای یک منبع انرژی می باشد. طول عمر شبکه های حسگر، وابسته به طول عمر گره ها و انرژی هر گره است، به طوری که زمانی که یک گره انرژی خود را به پایان برساند، از شبکه حذف شده و شبکه دچار اختلال و در صورت افزایش تعداد گره های حذف شده، دچار قطعی خواهد شد. بنابراین مبحث انرژی در شبکه حسگر از اهمیت بالایی برخوردار است. مدیریت انرژی در گره ها، باعث افزایش طول عمر گره ها و شبکه خواهد شد. در این مقاله، روشی برای مدیریت انرژی و افزایش طول عمر شبکه با استفاده از مولد انرژی در ساختمان گره ها ارائه شده است. در روش ارائه شده، گره ها با استفاده از تکنیک استراحت، انرژی خود را ذخیره کرده و با استفاده از مولد، شارژ می شوند. الگوریتم ارائه شده در نرم افزار متلب پیاده سازی شده و نتایج بدست امده نشان داده است که روش ارائه شده نسبت به حالت عادی، افزایش طول عمر گره های شبکه و پایداری شبکه را به همراه خواهد داشت.

۹ارائه مدلی بر کاهش انرژی و افزایش پایداری شبکه های حسگر بی سیم برای حفاظت از زیستگاه ها
اطلاعات انتشار: دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، سال
تعداد صفحات: ۸
در بسترهایی مانند محیط های نظامی، زیستی، کشاورزی و غیره که قابلیت نصب سیستم های کنترلی وجود ندارد از حسگرهای بی سیم استفاده میشود، گره های حسگر شدیداً در زمینه برد ارسال، انرژی، ظرفیت ذخیره سازی و پردازش محدودیت هایی دارند و نیازمند مدیریت دقیق منابع هستند. با توجه به شرایط فیزیکی بسترها نوع آرایش حسگرهای بیسیم و نحوه انتقال داده ها متفاوت خواهد بود، در بسترهایی که ساختار داخلی ثابتی وجود دارد بهترین آرایش سلسله مراتبی است و در بسترهای با ساختار پویا آرایش آزاد بهترین آرایش است، اما زمانی که در محیطی حسگرهای بیسیم به تعداد کم جابه جا میشوند استفاده از آرایش آزاد عمر کم و آرایش سلسلهمراتبی قابلیت اطمینان پایین دارد، در این پژوهش آرایش آزاد که دارای سرعت و درجه اعتماد بیشتری است و آرایش سلسله مراتبی که مصرف انرژی کمتری دارد مدل سازی شده و با ابزار نت لوگو شبیه سازی آنها انجام شده، با بکارگیری شبیه ساز سنجه های پوشش – تخمین انرژی اتصال تخمین انرژی انتقال و درجه هر گره بر اساس خصوصیات یک شبکه حسگر محاسبه شده، در نهایت آرایشی ارائه شده است که خصوصیات هر دو آرایش را دارد زیرا بدلیل وجود اتصالات یا به عبارتی بالاتر بودن درجه حسگرها نسبت به آرایش سلسله مراتبی، انتقال رسیدن حادثه به چاهک تضمین بیشتری خواهد داشت و از طرفی با بکارگیری سطوح مختلف در شبکه از تعداد گره کمتری نسبت به حالت آرایش آزاد برای انتقال استفاده شده است، در نتیجه مصرف انرژی نیز مدیریت شده است،این پژوهش آرایش سطح بندی کنترل شده را برای محیط نیمه پویا پیشنهادی می دهد.

۱۰بررسی و تحلیل پایداری شبکه های هوایی توزیع برق در مواجه با نیروهای باد، برف و زلزله
اطلاعات انتشار: کنفرانس منطقه ای سیرد، سال
تعداد صفحات: ۷
با نگرش بر تاریخچه تاثیرات حوادث قهری و اتفاقات طبیعی مانند زلزله، باد و بارشهای سنگین برف بر روی شبکه های توزیع برق، جایگاه محاسبات و بررسی عکس العمل های نیرویی پایه های نگهدارنده تجهیزاتتوزیع از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده که تاکنون تلاش علمی و محاسباتی درستی با استفاده از علم استاتیک سازه ها در این باره انجام نشده است. در این مقاله سعی گردید با تکیه بر مواردی که در گذشته باعث ایجادخسارت گردیده پایه های موجود در خطوط شبکه توزیع با استفاده از نرم افزار محاسبات سازه تحت شرایط بارش متوسط، سنگین و فوق سنگین برف و نیروی باد وهمچنین حضور نیروی تعیین کننده زلزله تحلیل گردد. در این خصوص پایه های 12 متریHشکل با قدرت اسمی 400 کیلوگرم نیرو (تیر عبوری) و 12 متری با قدر ت اسمی 800 کیلوگرم نیرو (تیر انتهای خط) موجود در شبکه تک فیدر( 3 سیم) با سیم هایheyna و minkدرمحیط نرم افزاری 2000SAPمورد بررسی قرار گرفتند از نتایج این تحلیل، می توان به تاثیر گذاری بالای نیروی زلزله بر ناپایداری شبکه های هوایی توزیع نام بردکهپیشنهادگردید با طراحی و استفاده ازمقره ها یا سیم گیرهایی با ظرفیت نیرویی مشخص که در زمان وارد آمدن نیروهای غیر مجاز، با رها کردن سیم های اتصالی ویاشکسته شدن از ناپایداری و شکستگی پایه هاوسرنگونی شبکه جلوگیری نماید

۱۱آنالیز روابط اجتماعی و تحلیل شبکه در توسعه روستایی(مطالعه موردی: منطقه طالقان_ روستای ناریان)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
یکی از مولفه های مهم اقتصادی و اجتماعی در توسعه روستایی، دامداری و بهره برداری از مرتع بوده که از سالیان دراز در ایران گله داران و جامعه روستایی به شیوه های سنتی از مراتع بهره برداری می کردند. برای دستیابی به توسعه روستایی پایدار و مدیریت مشارکتی موفق، عرصه های مرتعی در جامعه روستایی به عنوان یک مولفه مهم در توسعه روستایی، نیازمند تحلیل روابط اجتماعی و در واقع شبکه های اجتماعی در بین بهره برداران مرتع می باشند. شبکه اجتماعی در بین بهره برداران مرتع، سابقه ای دیرینه داشته که بر اساس تعاملات اجتماعی در بین آنها شکل گرفته است. در مدیریت مشارکتی مراتع، توجه به بهره برداران مرتع، تحلیل و آنالیز روابط اجتماعی بین آنها ضروری است. روش تحلیل شبکه با مهیا نمودن شاخص های کمی و ریاضی، محققین را در امر برنامه ریزی و سیاست گذاری منابع طبیعی، مطالعه سیستم های اجتماعی– اکولوژیکی و تحلیل روابطاجتماعی بین بهره برداران از منابع طبیعی یاری می نماید. هدف از انجام این تحقیق تحلیل شبکه های اجتمهاعی اعتماد و مشارکت در بین بهره برداران مرتع روستای ناریان واقع در منطقه طالقان می باشد. در این تحقیق از روش تحلیل شبکه در محیط نرم افزار UCINET استفاده شده است. جهت انجام این تحقیق، ابتدا از روش های مطالعات کیفی مانند مشاهده مشارکتی و مصاحبه، جهت شناسایی گروه های هدف و ساختارمدیریت دام در مرتع استفاده شد و سپس بر اساس رویکرد کمی تحلیل شبکه، ساختار شبکه اعتماد و مشارکت بین بهره برداران مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق سه شاخص مهم میزان تراکم، میزان مرکزیت کل شبکه و میزان بده و بستان در سطح کل دو شبکه مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، میزان همبستگی دو شبکه اعتماد، مشارکت و همچنین معادله رگرسیون بین دو شبکه برآورد شد. انتهای این تحقیق نشان می دهد میزان تراکم پیوندهای درون گروهی اعتماد و مشارکت در گروه شماره 1 بیش از سایر گروه ها بوده و لذا سرمایه و انسجام اجتماعی در این گروه بیشتر خواهد بود. نتایج میزان بده و بستان در شبکه های اعتماد و همکاری نشان دهنده پایداری شبکه به میزان حداکثر در گروه شماره 1و نسبت به سایر گروه ها بوده و اعتماد و همکاری متقابل درون گروهی بیشتر از بین گروهی می باشد. میزان همبستگی بسیار بالایی بین دو شبکه حدود 87 درصد بوده که حاکی از میزان همبستگی بسیار بالا بین اعتماد و مشارکت بوده و در نهایت می توان بیان نمود که رو ش تحلیل شبکه اجتماعی قادر است برنامه ریزان توسعه روستایی را در شناخت چالش های موجود در مدیریت مشارکتی مرتع و سیاست گذاری جهت برطرف نمودن این چالش ها یاری نماید.

۱۲بهینه سازی باسبار پست 400 کیلو ولت دماوند با هدف افزایش امنیت و پایداری شبکه برق
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، سال
تعداد صفحات: ۸
برنامه ریزی و توسعه سیستم های قدرت یکی از مهم ترین و حساس ترین بخشهایی است که به دلیل هزینه های بسیار زیاد در بخشهای تولید و انتقال انرژی الکتریکی مورد توجه قراردارد. یکی از مسایلی که در طرحهای توسعه شبکه برق مورد اهمیت است امنیت و پایداری شبکه می باشد که این امر با افزایش قابلیت اطمینان سیستم با تکیه بر بهینه سازی و اصلاح نقاط متزلزل سیستم محقق می شود. در این مقاله مشکلات طراحی و اجرای باسبار 91 و 92 پست 400 کیلو ولت دماوند در هنگام انجام سرویسهای دوره ای و یا بروز خطاهای شبکه انتقال مورد بررسی قرار گرفته و سپس طرح بهینه سازی پیشنهاد شده است تا در صورت بروز خطا حداقل قسمت سیستم از مدار خارج شود و شبکه ناپایدار نشود.

۱۳بررسی تاثیر یک واحد امگاواتی خورشیدی بر روی شبکه های توزیع برق
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله با اضافه کردن یک واحد خورشیدی 1 مگاواتی شبکه را مورد بررسی قرار می دهیم. واحد فوق می تواندهم به صورت همزمان یا در مواقع ایجاد اتصالی یا خاموشی بر روی شبکه در مدا قرار گیرد. باتوجه به نصب واحد فوق،اندازه گیری های مربوط به عناصر موجود در شبکه اندازه گیری و شبیه سازی شدهاست و در جداول مربوطه نشان داده شده است. عملکرد سیستم با یک شبکه متداول که در همان محل به هم متصل شده است مقایسه شده است شبیه سازی نشان داد که واحد خورشیدی موردنظر یک عملکرد بسیار خوبی در این شرایط ایجاد می کند. شبیه سازی نشان داد که واحد خورشیدی موردنظر یک عملکرد بسیار خوبی در این شرایط ایجاد می کند. ضمنا از این کار می توان نتیجه گرفت که این تولیدکنندگان می توانند افت ولتاژ در مناطقی از فیدر به صورت قابل توجهی بهبود می یابد تحقیق با ورود واحدهای 1 مگاواتی خورشیدی و نصب آنها در مناطق انتهایی فیدر و دارای ضعف ولتاژ انجام می گیرد و افت ولتاژ و تلفات اندازه گیری می شود.

۱۴مدیریت منابع طبیعی در مقیاس محلی، سرمایه اجتماعی و قدرت اجتماعی در شبکه ذی‌نفعان محلی مطالعه موردی: سامان عرفی گجین‌دشت– منطقه کلاته‌ رودبار دامغان
اطلاعات انتشار: زمستان- شماره ۲۰، سال
تعداد صفحات: ۳۰
در مقیاس محلی، مدیریت منابع طبیعی بهره‌برداران روستایی و عشایری بازوی‌های اجرایی مدیریت مشارکتی قلمداد می‌شوند. برای دستیابی به مدیریت مشارکتی موفق، تقویت سرمایة اجتماعی شبکة ذی‌نفعان محلی مرتع ضروری است. هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل ابعاد اصلی سرمایة اجتماعی ـ‌ازقبیل اعتماد، مشارکت و انسجام اجتماعی‌ـ بین ذی‌نفعان محلی سامان عرفی گجین‌دشت در منطقة کلاته رودبار شهرستان دامغان است. ابتدا ماتریس‌های اعتماد و مشارکت براساس پرسشنامة تحلیل شبکه‌ای تولید شدند و سپس در نرم‌افزار‌های تحلیل شبکه‌ای، شاخص‌های کمی و ریاضی مرتبط سنجش گردید. نتایج حاکی از آن است که میزان انسجام اجتماعی در شبکة روابط در حد متوسط است و لذا سرمایة اجتماعی نیز در حد متوسط ارزیابی می‌شود. افزون‌بر این، افراد اصلی و تعیین‌کننده در مدیریت مشارکتی در منطقه براساس شاخص مرکزیت مشخص شدند. درنهایت می‌توان ادعا کرد که تقویت سرمایة اجتماعی بین ذی‌نفعان مراتع روستایی در سامان عرفی گجین‌دشت ضروری است و کنشگران اصلی می‌توانند بازوی اجرای مدیریت پایدار منابع طبیعی باشند. روش تحلیل شبکه، ابزاری کارآمد در سنجش معیارهای اجتماعی مؤثر بر مدیریت مشارکتی منابع طبیعی است.

۱۵تاثیر مزارع بادی فراساحلی بر سیستم های قدرت به منظور افزایش پایداری ولتاژ شبکه در زمان وقوع خطا
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی، سال
تعداد صفحات: ۲۲
انرژی بادی در سراسر جهان، در حال کسب اهمیت فزایندهای است. این رشد و توسعه سریعتکنولوژی و فناوری انرژی بادی و رشد و شکوفایی بازار مربوطه برای بسیاری از افراد و موسسات،نتایج بزرگی در بر دارد. انرژی جنبشی باد، دارای بیشترین مقدار خود در سطح دریا میباشد. از اینرو احداث نیروگاه های بادی، به صورت فراساحلی و حدودا با فاصله 30 الی 40 کیلومتری از ساحلبیشترین راندمان و توان تولیدی را در بر دارد. همچنین به منظور کاهش اثر خطای ایجاد شده برپایداری شبکه و جلوگیری از تخریب مصرف کننده های حساس صنعتی، ژنراتور سنکرون به عنوانمنبعی برای تامین توان الکتریکی اکتیو و راکتیو در ساختار توربین های بادی در نظر گرفته شده است.که در این مقاله با استفاده از تعداد محدودی از توربین های بادی مبتنی بر ژنراتور سنکرون، بیشترینتاثیر بر روی سطح پروفیل ولتاژ و در نتیجه پایداری شبکه گذاشته می شود. در این طرح، پس ازطراحی شبکه قدرت، ابتدا با وجود خطای سه فاز، میزان سطح پایداری و تثبیت پروفیل ولتاژ سنجیدهمیشود و سپس با استفاده از توربینهای بادی، و اتصال آن به شبکه اصلی، به افزایش پایداری سطحپروفیل ولتاژ و در نتیجه افزایش قابلیت اطمینان شبکه، کمک می شود.

۱۶شناسایی عوامل موثر بر دوام شبکه های اجتماعی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، سال
تعداد صفحات: ۱۵
با توجه به جایگاه خاص شبکه های اجتماعی در عصر ارتباطات کنونی بررسی عوامل موثر بر دوام این شبکه ها و داشتن مزیتی رقابتی برای ماندگاری، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر دوام شبکه هایاجتماعی ونگاه ویژه به هوش رقابتی بردوام این شبکه ها است. در این مطالعه تاثیر فاکتورهای تعاملات اجتماعی، کیفیت، نگرش، ارزش درک شده، تکنولوژی های جدید، رضایت، وفاداری و هوش رقابتی بر روی دوام شبکه های اجتماعی ازطریقتکنیک های مدل سازی مورد بررسی قرارگرفت. .نمونه پژوهش شامل 122 نفر از افراد فعال درزمینه استفاده از شبکه های اجتماعی جمع اوری شده وسپس باتحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزارspss تحلیل داده ها صورت گرفت. مطابق با نتایج به دست امده تاثیر مستقیم مولفه های هوش رقابتی و وفاداری کاربران بر دوام شبکه اجتماعی مورد تایید نهایی قرار گرفت. در مدل ارائه شده مولفه های تکنولوژی های جدید و هوش رقابتی در مقالات پیش از این به صورت مستقل بررسی نشده بودند اما در این پژوهش به طور کامل مورد مطالعه قرار گرفته اند. این تحقیق مدیران شبکه های اجتماعی را قادر می سازد که چه جنبه های برجسته ای دراستراتژی های ارتباطی برای دوام شبکه خود به کارگیرند

۱۷ارائه راه کاری موثر جهت کاهش انرژی توزیع نشده در شبکه های فشار متوسط
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، سال
تعداد صفحات: ۵
با توجه به پیشرفتهای روزمره هرگونه خاموشی برق و به درازا کشیدن زمان خاموشی آن برای شرکت توزیع و مشترکین مربوطه نامطلوب میباشد وآن دسته از خاموشیهایی که در اثر عوامل طبیعی و یا ضعف و نقص تجهیزات وتاسیسات رخ می دهند خسارت جبران ناپذیری به تاسیسات مشترک و شرکتهایتوزیع وارد می کنند، از سوی دیگر افزایش زمان خاموشی و تعداد خاموشی می تواند از ابعاد دیگر مورد تحلیل قرار گیرد. نکته حائز اهمیت این است که در تمامشرکت های توزیع این برنامه ها وجود دارد اما با استفاده از نرم افزار Digsilent شبیه سازی فیدر ها قبل و بعد از تعمیرات انجام و محاسبه نشده است و بستهبه موقعیت و اهمیت فیدر چه تیپ تعمیراتی انجام بدهند این کار انجام نگرفته و اکثرا بصورت تجربی و برنامه تعمیرات دورهای شش ماه یا سالانه می باشد در این پژوهش نتیجه خود را با اطلاعات مشترکان شهرستان سنندج و نیز انتخاب فیدر کم اهمیت و پر اهمیت برنامه ریزی کرده و اولویت بندی صورت گرفته است و در مرحله بعد اقدام به تعمیر شده است، نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد با توجه به نرخ پایین خاموشی و رضایت مشترک با استراتژی کاهش خاموشی ها که ازجمله مهمترین اهداف اصلی شرکتهای توزیع می باشد شبکه به یک پایداری مطلوب می رسد.

۱۸تحلیل سیستم شبکه اجتماعی در مدیریت مشارکتی مرتع (مطالعه موردی: منطقه طالقان– مراتع روستای ناریان)
اطلاعات انتشار: مرتع، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در مدیریت مشارکتی مرتع، توجه به بهره برداران مرتع و تحلیل روابط اجتماعی بین آنها ضروری است. از مهمترین روابط اجتماعی بین بهره برداران مرتع که می تواند خروجی مدیریت مشارکتی را تحت تاثیر قرار دهد، روابط اعتماد و مشارکت است. هدف از انجام این تحقیق تحلیل پیوندهای اعتماد و مشارکت در شبکه بهره برداران مرتع روستای ناریان واقع در منطقه طالقان است. برای انجام این تحقیق، ابتدا از روش های مطالعات کیفی مانند مشاهده مشارکتی و مصاحبه برای شناسایی گروه های هدف و ساختار مدیریت دام در مرتع استفاده شد. سپس بر اساس روش کمی تحلیل شبکه با استفاده از پرسشنامه تحلیل شبکه ای، پیوندهای اعتماد و مشارکت بین بهره‌برداران در سطح کل شبکه بررسی شد. در این تحقیق سه شاخص مهم میزان تراکم، میزان مرکزیت کل شبکه و میزان بده و بستان در سطح کل شبکه بهره برداران مرتع ارزیابی شد. افزون بر این، میزان ضریب همبستگی ژاکارد بر اساس شاخص QAP بین دو پیوند (ماتریس) اعتماد و مشارکت محاسبه و رابطه رگرسیون بین دو پیوند نیز برآورد شد. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان تراکم پیوندهای درون گروهی اعتماد و مشارکت در زیرگروه شماره یک (بهره برداران گله شماره یک) بیش از سایر گروه هاست، از این رو سرمایه و انسجام اجتماعی در این گروه بیشتر خواهد بود. نتایج شاخص تمرکز در سطح کل شبکه بهره برداران مرتع بر اساس پیوندهای درونی و بیرونی اعتماد و مشارکت، نشان دهنده ساختار پراکنده در شبکه بهره برداران مرتع است. همچنین نتایج میزان شاخص بده و بستان در پیوندهای اعتماد و مشارکت نشان دهنده پایداری بیشتر شبکه در زیرگروه شماره یک نسبت به سایر گروه ها بوده و اعتماد و همکاری متقابل درون گروهی بیشتر از برون گروهی است. بر اساس نتایج ضریب تعیین بین دو پیوند اعتماد و مشارکت می توان استدلال کرد که 87 درصد از تغییرات مشارکت به اعتماد بین شخصی مربوط است. در نهایت می توان بیان کرد که روش تحلیل شبکه اجتماعی قادر است برنامه ریزان مرتع را در شناخت چالش های موجود در مدیریت مشارکتی مرتع و سیاست گذاری در بر طرف نمودن این چالش ها یاری کند.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۸ از میان ۱۸ نتیجه