۱بررسی آماری آسیب دیدگان حوادث موتور سواری مراجعه کننده به اورژانس مرکز پزشکی آیت اله کاشانی اصفهان در سه ماهه آخر سال ۱۳۸۳ و سه ماهه اول سال ۱۳84
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای، سال
تعداد صفحات: ۶
در مطالعه فوق جامعه آماری شامل پذیرفته شدگان اورژانس مرکز پزشکی آیت اله کاشانی اصفهان به علت حوادث موتورسواری (منجر به بستری ) در سه ماهه آخر سال ۸۳ و سه ماهه اول ۸۴ می باشد که هدف از آن ، بررسی آماری آسیب دیدگان و تععین آسیب پذیرترین گروه سنی و شایع ترین آسیب های وارده به افراد در اثر این حوادث می باشد . همچنین محاسبه میانگین و انحراف معیار مدت اقامت بیماران بستری در اثر حوادث موتو ر سواری تعیین درصد جنسیت و وضعیت تاهل افراد صدمه دیده از رئوس اهداف این مطالعه می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده 7% آسیب دیدگان مونث و ۹۳ % مذکر بوده اند ، از میان آسیب دیدگان ۳۶ % متاهل و ۶۴ % مجرد بوده اند . با بررسی پرونده های پزشکی ،تشخیص اصلی آسیب دیدگان به ترتیب شکستگی ۵۴ %، آسیب مغزی ۲۷ % و سایر تشخی ص ها ۱۹ % استخراج شد . همچنین گروه سنی ۱۹ سال آسی بپذیرترین گروه سنی در اثر حوادث موتورسواری می باشند.

۲کاربرد فتوگرامتری جهت تشخیص بیماری اسکولیوسیس
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 84، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مقاله به روند کاری یک سیستم فتوگرامتری برد کوتاه جهت تشخیص بیماری اسکولیوسیس پرداخته شده است. اسکولیوسیس یک انحنای غیر نرمال فقراتی می باشد که در طول رشد اسکلت بدن از همان دوران کودکی ظاهر می شود. روشهای رایج جهت تشخیص اسکولیوسیس نظیر رادیوگرافی، MRI و CT گران و خطرناک برای بدن هستند و لذا نمی بایست اغلب تکرار شوند. پس از انتخاب دو دوربین و کالیبراسیون آنها تصویربرداری از پشت بدن کودک که تارگت گذاری شه یود در سه وضعیت مختلف با تغییر فاکتور فاصله باز به ارتفاع دوربینهای توسط دو دوربین بطور همزمان انجام شد. پردازش تصاویر مربوطه و بررسی نتایج نشان داد که با شرایط زیر دقت قابل قبول زیر میلی متر قابل دسترسی است.

۳برنامه ریزی استراتژیک جهت ارتقاء طب حوادث غیرمترقبه در ایران
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۱۱
بررسی های اپیدمیولوژیک بیانگر افزایش بروز بلایا طی دهه های اخیر در جهان می باشند. بلایای طبیعی، فناوری های نوین، جنگها و شورش ها وظیفه سنگینی بر دوش محافل پزشکی و بهداشتی نهاده اند. علیرغم پیشرفت سریع و گسترده علم مدیریت بحران طی دهه های اخیر، جوامع پزشکی ارزیابی ناچیزی نسبت به نقش خود در طب حوادث غیر مترقبه صورت داده اند. اهداف این مقاله ارزیابی وضعیت کنونی طب حوادث غیرمترقبه در ایران، حیطه وظایف آن و برنامه ریزی جهت ارتقاء این تخصص می باشد.

۴بررسی پایگاه فوریتهای پزشکی در سطح استان زنجان
اطلاعات انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه، سال
تعداد صفحات: ۹
سیستم اورژانس های پیش بیمارستانی در قالب نظام فوریتهای پزشکی از قدیمی ترین سیستم های درمانی می باشد. بدون شک انجام برنامه ریزی صحیح و اصولی در راستای ارتقای ارائه خدمات درمانی در فوریتهای پزشکی یک نیاز اساسی بشمار می رود (1). بر اساس ماده 193 برنامه 5 ساله سوم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص ساماندهی خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح پوشش فراگیر خدمات اورژانس پیش بیمارستانی را باهمکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه نمود. این آئین نامه دارای 17 ماده می باشد که نکات اصلی آن به شرح ذیل میباشد:
پایگاه های اورژانس به سه دسته شهری ، شهری – جاده ای و جاده ای تقسیم می شود، که پایگاه شهری در مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از 250 هزار نفر و پایگاه شهری – جاده ای با جمعیت شهری بیش از 50 هزار نفر جمعیت یا شهرهایی که از مراکز شهرستان بیش از 50 کیلومتر فاصله داشته باشد را شامل می شود. پایگاه جاده ای در فواصل 50 کیلومتر درجاده های اصلی مواصلاتی کشور قرار دارند درمورد پایگاه های شهری بازای هر 120 الی 140 هزار نفر جمعیت یک پایگاه اورژانس تعریف شده است. مراکز ارتباطات 115 بعنوان فراخوان اورژانس مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از 250 هزار نفر بصورت مستقل تعریف گردیده که تماس شهروندان فقط از طریق شماره مقدور می باشد (2).
مطالعه انجام شده توسط علیپور .ع و همکاران در استان مازندران نشان داد که ازنظر تجهیزاتی ارتباط معناداری بین هزینه مورد نیاز با تعداد ماموریت وجود ندارد ولی با تعداد آمبولانس ارتباط کاملا معنی داری وجود داشته است. (3) مطالعه انجام شده توسط معمارزاده .م و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نشان داد که اکثریت آمبولان سهایمورد مطالعه ایشان آمبولانسهایی با درجه متوسط () بوده و آمبولانس نوع پیشرفته () که در آن بررسی وجود نداشت . وسایل اطفاء حریق (81%) ، وسایل کمک تنفسی (72%) و داروهای پیشرفته احیاء (58%) به ترتیب بیشترین فراوانی را در بررس تجهیزات آمبولانسها بخود اختصاص دادند. (4)
تحقیق انجام شده توسط مجید پور.ح در دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز نشان داده است که با توجه به جمعیت استان، کمبود تعداد پایگاه ها وجود دارد. همچنین متسهلک بودن و فرسودگی ساختمان تعدادی از پایگاه های فوریتها وکمبود نیروی انسانی موردنیاز در سیستم فوریتها، کافی نبوده تعداد آمبولانسها و مستهلک بودن آنها، کمبود برخی از وسایل و تجهیزات پزشکی در داخل آمبولانس ها از دیگر مشکلات مشاهده شده در تحقیق یاد شده بود. (1)
انتقال بیمار از محل حادثه به یک مرکز درمانی در چرخه سرویس دهی خدمات درمانی به بیماران از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و به لحاظ اهمیت خاص آن مستلزم توجه بیشتری میباشد. (5) انتقال بیماران اورژانس و ارائه خدمات اولیه نقش مهمی در کاهش تلفات و ناتوانی ناشی از حوادث دارد واز طرف دیگر با توجه به اینکه مطالعات محدودی در این زمینه وجود دارد و استان زنجان نیز سهم به مراتب کمتری از این مطالعات را دارد، این مطالعه با هدف بررسی وضعیت موجود پایگاه های اورژانس (فوریتهای پزشکی) و ارزیابی نیازهای آنها جهت رسیدن به استانداردها در سطح استان زنجان طراحی شد.

۵بررسی میزان آمادگی مراکز آموزشی – درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی در شهر زنجان به هنگان بروز حوادث غیر مترقبه در سال 1385
اطلاعات انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه و بیان مسئله: حوادث غیر مترقبه وقایعی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی می باشند که امروزه علی رغم پیشرفت روز افزون علوم و فناوری های مختلف به علت عدم توجه به اصول ایمنی می توانند منجر به بروز حوادثی دردناکتر شوند. آنچه که پس از بروز این وقایع اتفاق می افتد در واقع یک نابسامانی غیر قابل پیش بینی است که بر اساس نظر کلیه متخصصان امر، بررسی وارتقاء آمادگی کنونی (قبل از بروز حادثه) درجهت کاهش نابسامانی یاد شده به عنوان یکی از بهترین روش های مدیریتی در اداره موقعیت های بحرانی محسوب می شود از آنجا که مراکز درمانی و علی الخصوص بیمارستان ها تقریبا بلافاصله پس از وقوع بلایا و حوادث غیر مترقبه درگیر پذیرش آسیب دیدگان می شوند لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان آمادگی مراکز درمانی در 6 حیطه پژوهش ، آموزش، برنامه ریزی، مدیریت منابع، ساختار مدیریتی و تمرین و مانور انجام شده است.
مواد و روشها: این تحقیق به صورت مقطعی – توصیفی روی 3 مرکز آموزشی – درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی در شهر زنجان انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه ای شامل 2 بخش بود که بخش نخست شامل اطلاعات دمو گرافیک مراکز و بخش دوم شامل سئوالاتی در جهت بررسی میزان آمادگی مراکز در حیطه های یاد شده بود.
یافته ها: در حیطه پژوهش کلیه مراکز دارای بانک اطلاعاتی کامل درباره پرسنل (اعم از پزشک و پرستار) و تجهیزات پزشکی مراکز بودند اما تنها ی مرکز در رابطه با مکانهایی از بیمارستان که بتوان در مواقع ضروری از آن برای گذاشتن تختهای اکسترا و چادر و … استفاده کرد برنامه ریزی داشتند.
– در حیطه آموزشی ، هیچیک از مراکز تا کنون عملیات درمانی درمواقع بحرانی را به پرسنل خود آموزش نداده بودند در زمینه تهیه کتوب و جزوات آموزشی و از این قبیل نیز تنها چند جزوه آموزشی تهیه شده بود که محتوایای آنها بیشتر عمومی بود تا اختصاصی.
در رابطه با برگزاری سمینار یا کارگاه آموزشی نیز یکی از مراکز اقدام به برگزاری سمینار کرده بود که تنها تعدادی از پرسنل مرکز مزبور و سایر مراکز از آن استفاده کرده بودند. دو مرکز دیگر تاکنون در این رابطه اقدامی انجام نداده بودند.
– در حیطه برنامه ریزی ، هیچ یک از مراکز برنامه مدیریت بحران نداشتند و چیزی تحت عنوان شرح وظایف پرسنل دخیل در امور درمان در مواقع بروز حادثه در هیچ یک از مراکز تعریف نشده بود.
– در حیطه مدیریت منابع نیز هیچ یک از مراکز دارای کمیته های کمکهای اولیه (نیاز ضروری مواقع بروز حادثه) نبودند لذا پرسنل نیز آموزش در این زمینه ندیده بودند. مراکز هیچ برنامه ریزی برای دریافت اقلام بهداشتی – درمانی ازمنابع غیر بیمارستانی نداشتند.
در مجموع مراکز قادر بودند در مواقع بحرانی 110 تخت بیمارستانی به تعداد تخت های فعلی اضافه نمایند ولی هیچ برنامه مدونی برای تامین نیروهای پرستاری و مراقبتی لازم برای این تعداد تخت اضافه در نظر گرفته نشده بود. به طور متوسط مرکز اعلام کردند که قادرمند اقلام داروئی مورد نیاز خود را تا یک هفته پس از بروز بحران تامین نمایند.
در ضمن در همین حیطه هیچ یک از مراکز برنامه ای برای هماهنگی با ستاد حوادث غیر مترقبه به منظور برخورداری از امکانات اولیه برای اقدامات بهداشتی – درمانی مانند آب، غذا، سرپناه و … امکانات اولیه زیستی برای کارکنان و مراجعین نداشتند.
– در حیطه ساختار مدیریتی، کلیه مراکز فرماندهی حادثه را برای عهده رئیس و مدیر بیمارستان می دانستند و هیچ جانشینی برای آنان در مراکز در نظر گرفته نشده بود. هیچ یک از مراکز برنامه ای درجهت بهره گیری از مشارکت های مردمی و نیروهای داوطلب سازماندهی شده برای کمک بر ارائه خدمات درمانی نداشتند.
در حیطه تمرین و مانور، مراکز در قالب کمیته های بحران ظاهرا جلسات توجیهی در رابطه با مقابله با بحران برای مدیریت برگذار کرده بودند. اما در بررسی انجام شده در صورت جلسات این کمیته ها مشاهده شد که بیشتر مشکلات جنبی مراکز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تصمیماتی در ارتباط با آنها اتخاذ شده است و به معنی واقعی این جلسات در جهت توجیه موارد مربوط به حوادث غیر مترقبه نبوده اند. در بین مراکز نیز تنها یک مرکز آن هم یک بار در برگزاری مانور مربوط به حوادث شرکت داشته است و سایر مراکز تا کنون چنین تجربه ای نداشته اند.
بحث و نتیجه گیری: متاسفانه در بررسی انجام شده مشخص شد که مراکز درمانی علی رغم تواناییهای بالقوه ای که دارا می باشند در حیطه های یاد شده و نیز از نظر موازین ایمنی در سطح پایین قرار دارند و از آنجا که شرایط کار در مراکز درمانی در موقع بروز حوادث غیر مترقبه بطور کلی تغییر می یابد به نظر می رسد سیستم درمانی فعلی نیازمند تدوین برنامه ای دقیق جهت سازماندهی صحیح و توانمندی های مراکز می باشد و این مهم تحقق نمی یابد مگر با ارتقاء آگاهی مدیران ارشد در زمینه مدیریت بحران و انتقال آن به کل سیستم تحت مدیریت آنان.

۶بررسی میزان موفقیت تیم احیا (CPR) در مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر (عج) در سال 1384
اطلاعات انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه، سال
تعداد صفحات: ۷
بخش اورژانس ، به عنوان یکی از مهمترین جنبه های درمان با اقدامات سریع و صحیح، در نجات جان بیماران ارزش فراوان و غیر قابل انکار دارد. ارتقای کیفیت ارائه خدمات نیاز بهشناخت صحیح از وضعیت موجود و بررسی مشکلات این بخش ها دارد. یکی از مهمترین و متداول ترین مداخلات پزشکی و پرستاری، عملیات احیا، قلبی ریوی می باشد که در بیمارستانهای مخلتف توسط اعضاء تیم احیاء انجام می گیرد. عملیات احیاء نیز نظیر هر مداخله پزشکی اورژانسی دیگر دارای عوارضی می باشد که بررسی وشناخت این عوارض ، این امکان را فراهم می سازد که احیاء کنندگان حین انجام عملیات احیاء اصول تکنیکی صحیح را بهتر رعایت نموده و در مرحله پس از احیاء نیز بیمار را از نظر عوارض احتمالی تشخیص سریع و درمان مناسب تحت نظر داشته باشند. این پژوهش به منظور تعیین موفقیت تیم CPR در ارتباط با بیماران داخل مرکز و خارج مرکز انجام گردیده است.
مواد و روشها: این پژوهش یک مطالعه مقطعی و تحلیلی است. پژوهش مبتنی بر کسب اطلاعات وحقایق به منظور پایه ریزی مطالعات کاربردی درآینده می باشد که با هدف ارزیابی موفقیت تیم احیا (CPR) درمرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر (عج) در سال 1384 انجام گرفت. این تحقیق به صورت بررسی کل پرونده های بیماران CPR شده انجام گرفت. اطلاعات از طریق چک لیست جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزاری آماری (spss\pc) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: کل CPR انجام شده در مرکز 607 مورد بود که 56% مذکر و 44% مونث بودند. 15% بیماران احیاء شده زیر رنج سنی 50 سال و 43% بین رنج سنی 50–70 سال و 41% بالای رنج سنی 70 سال بودند. 79% ارست قلبی و تنفسی بیماران داخل مرکز و 21% ارست قلبی تنفسی خارج از مرکز اتفاق افتاده بود . از کل CPR های انجام شده 81% ناموفق و 21% موفق بودند. CPR بیمارانی که ارست قلبی تنفسی آنها در خارج ازمرکز اتفاق افتاده بود موفق و CPR ها در شیفت صبح، 20% در شیفت عصر 7، 47% در شیفت شب انجام شده بود و قابل ذکر است که 28% بیماران CPR شده end stage بودند.
بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که آموزش مداوم تیم CPR از الویت برخوردار میباشد. و از طرفی سن بالای بیماران و end stage بودن آنها و ریفرال بودن مرکز در سطح استان می تواند در بالابودن تعداد CPR تاثیر بسزایی داشته باشد. آمار بالای CPR در شیفت شب را می توان به کمبود پرسنل و در نتیجه عدم مراقبت صحیح بیماران بد حال و عدم ارجاع به موقع بیماران بد حال به ICU بدلیل نبودن تخت ICU ارتباط داد.

۷تابلوی بیماریهای شایع در شهرستان زلزله زده بم و ارائه منشور پیشنهادی پیشگیری و مبارزه با بیماریهای بعنوان راهکاری برای ارتقاء مدیریت
اطلاعات انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه، سال
تعداد صفحات: ۷
گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها در هر شهرستان و استان می تواند با ایفای نقش خویش و کاهش آثار منفی و تبعات ناگوار بهداشتی، به یازی مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه بشتابد. در این رابطه، مشخص نمودن حداقل وظایف این گروه در هنگام بحران و شیوه انجام فعالیتها، بمنظور پیشگیری از بروز موازی کاریها و تداخل شرح وظایف گروه های مختلف بهداشتی در هنگام بحران ضروری به نظر می رسد. نگارنده این مقاله که توفیق حضور یک ماهه در سیستم مراقبت بیماریها در بحران زلزله بم را داشته، کوشیده است تا ضمن معرفی تابلوی بیماریهای شایع (واگیر و غیر واگیز) در شهرستان زلزله زده بم، منشوری را تحت عنوان خدمات پیشگیری و مبارزه با بیماریها برای مدیریت بحران بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه پیشنهاد دهد.
روش کار: این مطالعه یک بررسی مشاهده ای اپیدمیولوژیک از نوع توصیفی – تحلیلی است که شیوه جمع آوری اطلاعات آن بصورت مراقبت اکتیو و با بررسیهای میدانی در هفته های اول بحران زلزله بم در منطقه 10 شهرستان زلزله زده بم با 1900 چادر و جمعیتی بالغ بر 8350 نفر و استفاده از صورتجلسات رسمی کمیته نظام مراقتب بیماریها ، ارتباط و بحث و گفتگو با بازماندگان و امدادگران زلزله و بررسیهای کتابخانه ای و آموخته های نگارنده از سیستم مراقبت بیماریها در کشور بوده است. بمنظور ملاحظات اخلاقی و رازداری، رضایت شفاهی شرکت کنندگان در مطالعه، اخذ و داده های فردی محرمانه تلقی شدند. اطلاعات با نرم افزار EPI2000 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: از 1900 چادر با 8350 نفر سرشماری و مراقبت فعال و پاسیو انجام شده توسط 2 نفرپزشک و 2 نفر کارشناس مبارزه با بیمارها و 1 نفر کاردان بیماریها، درمنطقه 10 شهرستان بم ، شیوع کلی موارد بیماریها 1\17% با دامنه اطمینان (18–16\1%) و تابلوی فراوانی موارد بیماریهای واگیر و غیر واگیر گزارش گردید:
بحث: همانند نوشته های معتبر متون علمی پزشکی ، مبنی بر بروز بیماریهای عفونی و اعتیار و بیمارهای رونی عصبی و … در هنگام بروز بلایا، در می یابیم که تابلوی بیماری های واگیر و غیر واگیر شایع در حوادث غیر مترقبه تقریبا از الگوی خاصی تبعیت نموده که یافته های مطالعه ی ما نیز ضمن معرفی مجدد این الگو، بر اهمیت پرداختن به آن نیز در زمان بلایا تاکید دارد. و ضمن ارائه منشور پیشنهاد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها در بحران، پیشنهاد نموده است. به منظور بهره وری لازم در زمان بحران، همه بخشهای سلامت (واحدهای درمانی، بهداشتی اعم از: محیط، حرفه ای ، خانواده، مدارس، دهان و دندان، روان، پرستاری، اورژانس ، مامایی و …) قلمرو فعالیتهای خویش را برای یاری نمودن مدیریت بحران به عنوان اساسی ترین راهکار، برای ارتقاء مدیریت بحران تهیه ومنتشر نمایند. مشروح منشور پیشنهادی در چهار مرحله: پیش از بحران، هنگان بحران، روزهای نخست بحران و هفته های اول بحران به پیوست آمده است.

۸تدوین شاخص های کشوری امداد به آسیب دیدگان بلایای طبیعی
اطلاعات انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه، سال
تعداد صفحات: ۳۴
وزارت رفاه و تامین اجتماعی بنابر وظایف قانونی خود وظیفه هماهنگی، نظارت و سیاستگزاری در زمینه های امداد به آسیب دیدگان بلایای طبیعی را دارد وسازمان هایی که مسئولیت ارائه خدمات مرتبط با مراقبت جمعی، تغذیه، پوشاک، سرپناه، بهداشت و سایر امور مربوط به امداد را دارن در حوزه نظارتی این وزارتخانه می گنجد که بایستی این نظارت در جارچوب طرح جامع امداد و نجات به انجام رسد. با گذشت بیش از یکسال از تاسیس اینوزارتخانه، معاونت هماهنگی و نظارت تصمیم گرفت تا در اجرای سیاست های کلانحوزه امدادی نسبت به عملیاتی نمودن نفش نظارتی، هماهنگی اقدام ممایند. بدین منظور کمیته ای به ریاست اداره کل هماهنگی و نظارت در امور حمایتی و امدادی و مشارکت پژوهشکده سوانح طبیعی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی هلال ایران تحت عنوان کمیته کشوری تدوین شاخص های امدادبه آسیب دیدگان بلایایاطبیعی تشکیل گردید. این کمیته طی جلسات کارشناسی مستمر ابتدا شاخص های مورد نظر را در 4 رده اصلی شاخص های آب و فاضلاب، تغذیه، پوشاک، سرپناه، خدمات بهداشتی – درمانی و مدیریت امداد تقسیم بندی کرد، سپس با اولویت بندی رده ها، هر موضوعی را متناسب با تخصص و حیطه کاری اعضای کیمته در قالب زیر گروه هایی به آنان محول نمود. از هر زیر گروه خواسته شد تا با مد نظر قرار دادن مبانی علمی و عملیاتی موضوع ها نسبت به تعریف شاخص های کیفی و کمی اقدام نمایند. شاخص های تعریف شده توسط هر زیر گروه در جلسات کارشناسی کمیته مورد ارزیابی قرار گرفت و بعد از انجام اصلاحات لازم به عنوان شاخص های اولیه مورد تایید واقع شود. بعد از اتمام فعالیت زیر گروه ها و تدوین کلیه شاخص ها ، در نهایت این شاخص ها به صورت پرسشنامه در آمد. در قدم بعدی این شاخص ها برای ارزیابی و کسب نظرات تخصصی سازمان ها، این پرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفته است تا نظرات اصلاحی خود را ارائه و اعتبار پرسشنامه را ارتقاء دهند. همچنین جهت اجرایی نمودن این شاخص ها مستندات مرتبط در اختیار ستاد خوادث و سوانح غیر مترقبه وزارت کشور قرار گرفته است تا نکته نظرات اجرایی نیز کسب و اعمال گردد.

۹ساختار مدیریت بحران در کشور ژاپن
اطلاعات انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه، سال
تعداد صفحات: ۷
استفاده از تجارب کشورهای بزرگ که در اجرای مدیریت بحران بیشترین تجربه را دارند می تواند به مسئولین کشور ما کمک نماید . در این راستا به منظور تصمیم گیری در مورد مسائل مهم مربوط به پیشگیری از سوانح مانند تهیه و تسهیل اجرای طرح پایه پیشگیری از سوانح دولت ژاپن اقدام به تشکیل یک شورای مرکزی پیشگیری از سوانح نموده که ریاست آن به عهده نخست وزیر بوده و اعضای آن را وزیر کشور و سایر دانشمندان و متخصصین امر تشکیل می دهند.
بحث: در کشور ژاپن مدیریت بحران به صورت طرح پیشگیری از سوانح در سه بخش طرح ریزی شده است که شامل:
1– طرح پایه پیشگیری از سوانح که طرح جامعی است که کلیه طرح ها و برمانه های پیشگیری از سوانح روی آن استوار است . این طرح توسط شورای مرکزی پیشگیری از سوانح تهیه و ابلاغ می شود.
2– طرح اجرایی پیشگیری از سوانح که توسط سازمانها و شرکت های تعیین شده بر اساس طرح پایه پیشگیری از سوانح تهیه می گردد.
3– طرح ملی برای پیشگیری از سوانح که این طرح توسط شوراهای استانی و شهری ذیربط برای مسائل مورد نظر تهیه می شود.
تجارب به دست آمده از زلزله کوبه ژاپن سبب ایجاد تجدیدنظرهای عمده ای در طرح پایه ایجاب نمود که در طرح پایه در آنها استفاده شده است که آمادگی در مقابل سوانح به اقدامات اضطراری در سوانح و احیا و بازسازی پس از سوانح برای هر نوع سانحه ای به طور مشخص تعریف شده است که در این مقاله سعی شده است اقدامات لازم در خصوص زلزله که در طرح پایه پیش بینی شده است، پرداخته شود. در اقدامات پایه ابتدا روی آمادگی در مقابل سوانح تاکید شده است که شامل بالا بردن مقاومت ملی و محلی در مقابل زلزله، آمادگی جهت انجام اقدامات اضطراری به موقع و راحت جهت پیشگیری و احیا و بازسازی بسط فعالیت های پیشگیری از سوانح بین مردم و گسترش مراکز تحقیقاتی، نظارت و غیره در زلزله و پیشگیری از آن را می توان نام برد. در خصوص اقدامات اضطراری سوانح می توان به جمع آوری و انتقال اطلاعات و تامین ارتباطات پس از وقوع سانحه، ایجاد مجموعه ای از فعالیت ها شامل نجات، کمک های اولیه، درمان پزشکی و فعالیتهای آتش نشانی، و فعالیتهای مربوط به تخلیه آوار، فعالیت های مربوط به بهداشت، سلامتی، قرنطینه، دفن اجساد و غیره، فعالیت های مربوط به مواد غذایی ، آب آشامیدنی و نیازهای روزانه دیگر، فعالیت های مربوط با تامین نظم اجتماعی، تثبیت قیمت کالا و غیره، فعالیت های مربوط به انتقال اطلاعات صحیح به قربانیان سوانح و …فعالیت های مربوط به راه اندازی اضطراری تسهیلات و تجهیزات، فعالیت های مربوط به جلوگیری از وقوع سوانح ثانوی و پذیرش پشتیبانی داوطلبانه اشاره کرد. در خصوص احیا و بازسازی باید درمورد جهات اصلی احیا و بازسازی سریع تصمیم گیری کرد و روش های احیا سریع و فعالیت ثانویه و بازسازی منظم و تامین حمایت مالی جهت بازسازی منظم و تامین حمایت مالی جهت بازسازی و احیا زندگی آسیب دیدگان از سانحه را مد نظر داشت.
نتیجه گیری: با توجه به الگوی مدرن کشور ژاپن در ساختار تشکیلاتی مدیریت بحران می توان از این مدل در ساختار مدیریت بحران درکشورمان استفاده کرد و یک فرآیند مدونی برای آن تهیه کرد.

۱۰بهداشت و درمان در حوادث و سوانح غیر مترقبه
اطلاعات انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه، سال
تعداد صفحات: ۸
بلا به عنوان هرگونه بر هم ریختگی محیط زیست انسانی که بیش از توانایی جامعه برای کارکرد طبیعی تعریف شده است. سازمان بهداشت آمریکا بلا را این چنین تعریف می کند: رویدادی انسان ساخت یا طبیعی که موجب گسست عمده ای در ارائه مقدمات مربوط به سلامت و تهدیدی بزرگ و بلافاصله نسبت به سلامت عمومی می گردد وکشور مبتلا نیز به کمک خارجی برای پاسخ دهی به آن وضعیت دارد. پیشگیری و کاهش بلایای طبیعی مانند سایر فعالیت های پیشگیرانه در راستای توسعه اجتماعی و اقتصادی پایدار باید بر مبنای یک استراتژی کشوری مدیریت بلایا طبیعی و حوادث غیر مترقبه بر پایه یک روش علمی استوار باشد وزارت بهداشت ضرورت ارتقاء ظرفیت واکنش در برابر بلایا را احساس کرده و طرح تقویت دبیرخانه کار گروه بهداشت و درمان در حوادث و سوانح غیر مترقبه را با کمک سازمان جهانی بهداشت آغاز کرده است. این طرح در تاریخ دیماه 1383 (دسامبر 2003) توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی آغاز شده و با کمک فنی مشاورین در طی مدت 12 ماه ادامه می یابد. هدف این طرح تقویت وافزایش توانایی بخش سلامت در ارائه مراقبت های بهداشتی درمانی در حوادث غیر مترقبه در سطوح مختلف مدیریت خطر شامل امادگی و مقابله و بازسازی در راستای کاهش اثرات می باشد. توسه نظام مدیریت بلایا و حوادث غیر مترقبه که موجب تقویت و ارتقای آمادگی بخش سلامت در واکنش به بلایا و بازسازی درحوادث طبیعی شده و هدف آن پیشگیری و یا به حداقل رساندن تاثیرات منفی بلایا و حوادث غیر مترقبه در وضعیت سلامتی جمعیت های آسیب دیده است. دبیرخانه کار گروه بهداشت و درمان در حوادث و سوانح غیرمترقبه یک دبیرخانه کشوری بوده که در مواقع بروز حوادث و بلایای طبیعی و انسان ساخته امکان ارائه خدماتت سلامت اعم از مراقبت های بهداشتی پزشکی و روانی در عالی ترین سطح فراهم می آورد. در اصل مقاله سعی شده تا راهبردها و اهداف راهبردی و فعالیت های پیشنهادی کار گروه بهداشت و درمان درحوادث و سوانح غیر مترقبه ساختار مدیریتی و منابع انسانیو مالی و همکاران دائم دبیرخانه کارگروه بهداشت و درمان در حوادث و سوانح غیرمترقبه مورد بحث قرار گیرد.


۱۱تجارب سایر کشورها در استفاده از فن آوری بی سیم درمدیریت بحران
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه، سال
تعداد صفحات: ۵
کشور ما ایران از جمله کشورهایی است که در معرض انواع بلایای طبیعیمی باشد. با وجود اینکه جلوگیری از وقوع بلایای طبیعی بصورت کامل امکان پذیر نیست، اما زیانها و خسارات آن را می توانبا استفاده از ابزارهای فن آوری اطلاعات وارتباطاتا، کاهش داد. در میان انواع مختلف فن آوریهای رایج که می توانند کاربردهای ویژه ای در مدیریت بحران داشته باشند، فن آوری بی سیم یک منبع پایا و مقرون به صرفه برای مدیریت و پوشش حوادث طبیعی فراهم میکند. تجربه نشان داده ارتباطات استاندارد د ر اولین ساعات وقوع حوادثی نظیر زلزله کار نخواهد کرد. هم اکنون فن آوری بی سیم به بلوغ قابل قبولی رسیده و در حال توسعه سریع برای چنین مواقعی می باشد. دراین مقاله به تجارب کشورهای مختلف در استفاده از فن آوری بی سیم بعنوان یکی ازکاربردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت بحران اشاره شده است.
2.بحث و نتیجه گیری: کشورهای مختلف بر حسب شرایط اقلیمی، پراکندگی جمعیتی، شرایط اقتصادی و زیر ساخت های فن آوری موجود از انواع ارتباطات بی سیم درمراحل مختلف مدیریت بحران استفاده می کنند. هند با استفاده از کیوسکهای بی سیم اینترنتی، ژاپن با استفاده از شبکه بی سیم یکپارچه در مدیریت بحران، تجارب سازمانهایی نظیر NLM در مدیریت فوریتهای پزشکی در بحران، پروژه Spears در هلند با هدف کاهش تلفات جانی دربحران و استفاده از ارتباطات ماهواره ای در طوفان کاترینا در آمریکا مواردی از این قبیل هستند. رایجترین نوع ارتباطات بی سیم که دربیشتر کشورها در سازماندهی بحران بکار می رود وای فای (wifi) می باشد و بسیاری از کشورها نیز ترکیبی از وای فای با اشکال مختلف فن آوری بی سیم شامل ارتباطات ماهواره ای و ماکروویو، بی سیم سلولی، مادون قرمز یا Infrared و حتی Bluetooth را بکار می برند. کاربرد موثر فن آوریهای اطلاعات و ارتباطات د رمدیریت بحران تا حد زیادی وابسته به تناسب آنها با زمینه های اجتماعی و اقتصادی و مکانی دارد. با توجه به اینکه پذیرش سیستمهای جدید نیاز به مدت زمان زیاد و هزینه بالا داشته و اولین پاسخگویان محلی حجم وسیعی از نیروهای درگیر در حادثه را تشکیل می دهند. بطور حتم مدیریت بحران و پشتیبانی زیر ساخت فن آوری اطلاعات ریشه در حوزه محلی داشته و سازمانها و تشکیلات منطقه ای و محلی بیشترین زیر ساخت، پرسنل و دیگر منابع را فراهم می کنند. در تدوین نقشه فن آوری بی سیم در بلایا توجه به حصوصیات هر یک از فن آوریهای بی سیم بسیارمهم است و هر یک از فن آوریهای بی سیم در مرحله خاصی از مدیریت بحران کاربرد دارد. بطور کلی آگاه سازی و آموزش کاربردهای فن آوری اطلاعات در حجم وسیع برای توسعه منابع انسانی در کشور ما که بصورت مزمن و دائمی از بلایای طبیعی ضربه می بیند، مورد نیاز است تا ازحالت فرایندی لوکس و فاقد جنبه های کاربردی خارج شود.

۱۲تعیین آگاهی و عملکرد دانشجویان پرستاری و هوشبری در ارائه کمکهای اولیه بهنگام وقوع حوادث و بلایای طبیعی
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۶
کمکهای اولیه عبارتست از کاربرد ماهرانه اصول پذیرفته شده درمانی به هنگام وقوع یک سانحه با استفاده از امکانات و وسائلی که درآن زمان در دسترس وجود دارد. کمکهای اولیه در حقیقت روشهای درمانی تایید شده ای هستند که در مورد شخص مصدوم تا رسیدن پزشک یا انتقال به بیمارستان (اگر لازم باشد) اجرا می شود و درحقیقت کمکهای اولیه به این دلائل در مورد مصدوم اجرا می شود:
1– نجات جان مصدوم
2– جلوگیری از بدتر شدن حال مصدوم
3– بالا بردن احتمال بهبودی مصدوم
در هنگان وقوع بلایای طبیعی مردم سراسر کشور و حتی دنیا علاقه مندند که به افراد آسیب دیده یاری رسانند. اما رسیدگی به مجروحان امری بسیار دشوار و نیازمند برخورداری از مهارت تسلط عمل کافی در اجرای پاره ای از اقدامات درمانی و حیات بخش است. بنابراین آمادگی در برابر شرایط اضطراری و کسب مهارتهای لازم برای مقابله با این بلایا نیاز به فراگیری این نوع مهارتهای بالینی را دو چندان می کند به گونه ای که امدادگر کمک شونده و دیگران را به خطر نیندارند و از وارد آمدن آسیب بیشتر جلوگیری شود بنابراین توجه به آموزش همگانی کمک های اولیه از بدیهیات مسلم در هر جامعه انسانی است و مهم تر از آن آموزش گروه های پزشکی و دانشجویان شاغل به تحصیل در این رشته ها می باشد که در شرایط بحرانی و بلایای طبیعی توقع بیشتری از آنها در جهت امداد رسانی وجود دارد . اما با کمال تاسف شیوه آموزش پزشکی در کشور ما به گونه ای است که پرسنل درمانی اعم از پزشکان و پیراپزشکان ناگزیرند آموخته های تئوری خود را نخستین بار بر روی بیماران واقعی به بوته آزمایش بگذارند که این امر نه تنها چکونگی ارائه خدمات پزشکی به مصدمان نیازمند بلکه کیفیت یادگیری و اموزش پرسنل درمانی را نیز در نخستین تجربه های عملی آنان تحت الشعاع قرار می دهد. در اغلب دانشگاه ها درس فوریت های پزشکی و پرستاری در ترم های پایین (ترم دو هوشبری و ترم چهارم پرستاری) تدرس می گردد و متاسفانه چنین واحدی در درون دانشجویان مامائی وجود ندارد . (این خود کمبودی در این زمینه است) و همچنین این واحد درسی در اکثر مراکز صرفا به صورت تئوری تدرس می گردد در ضمن همانطور که شاهد هستیم هر از گاهی مانورها و تمریناتی در مدارس برای دانش آموزان در جهت مقابله با حوادث طبیعی به اجرا گذاشته می شود اما متاسفانه این امر در دانشگاه ها نادیده گرفته می شود. بنابراین از آنجائیکه دانشجویان گروه پزشکی در هنگام وقوع حوادث و بلایای طبیعی از جمله افرادی هستند که انتظار می رود به کمک رسانی و امداد بپردازند لذا تحقیق حاضر جهت تعیین آگاهی و عملکرد دانشجویان پرستاری و هوشبری از کمکهای اولیه و فوریت های پزشکی و پرستاری به عمل آمده است.

۱۳طراحی اورژانس جدید در یکی از بیمارستان های اصفهان جهت سهولت در آلودگی زدایی مجروحان حوادث هسته ای
اطلاعات انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه، سال
تعداد صفحات: ۵
این مقاله روش جدیدی را برای عکس العمل سریع و اورژانسی جهت الودگی زدایی تعداد فراوان مجروحان حاصل از حوادث و جنگ های هسته ای توضیح می دهد. با توجه به اینکه تعدادی از مراکز مهم در چرخه غنی سازی اورانیوم در استان اصفهان قرار دارد، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصمیم بر ساخت و راه اندازی یک اورژانس هسته ای جهت آمادگی در رسیدگی و درمان فوری مجروحان این حوادث گرفت. این اورژانس از چهار اتاق اصلی شامل: اتاق برهنه سازی ، اتاق CRP، اتاق شستشوی بیماران الوده و اتاق وان درمان تشکیل شده است. در ابتدا بیماران از یک ورودی یکطرفه که تنها اجازه ورود به بیمار می دهد به اتاق برهنه سازی وارد می گردند. هر شخص باید کاملاً برهنه گردد و نمی تواند از این اتاق خارج شود مگر آنکه کاملاً لباسها، جواهرات، وسایل شخصی یا دیگر موادی را که می تواند با آلودگی زدایی کامل تداخل داشته باشد را از بدن خارج نوده و در یک کیسه مخصوص قرار دهد. در این مرحله بوسیله یک دتکتور بدن برهنه بیمار کاملاً از نظر آلودگی هسته ای بررسی می گردد و در صورت وجود هرگونه آلودگی بیمار به اتاق شستشو وارد می گردد. مجروحانی که مبتلا به هرگونه عارضه تهدید کننده حیات می باشد پیش از هر گونه اقدامی به اتاق CPR منتقل می گردند و پس از آنکه کاملاً پایدار گردیدند سایر مراحل را طی می نمایند. در اتاق شستشو بیماران سرپایی از طریق دوش های ایستاده و دیواری با فشار بالا و سایر مجرومان از طریق دوش های دستی کاملاً با آب شسته می شوند. درب خروجی این تاق دارای یک دتکتور می باشد و در صورتی که بیماران کاملاً از هر گونه آلودگی هسته ای پاک نشده باشد اجازه خروج به آنها را نمی دهد. بیماران دارای الودگی شیمیایی با اسید فلوریدریک ممکن است جهت رفع آلودگی به محلول های مخصوص مانند بنزالکونیوم نیازمند باشند که محل آلودگی در اتاق وان درمان در محلول مخصوص شناور می گردد. علاوه بر آن کلیه مراحل تریاژ و انتقال این بیماران از طریق یک سیستم مشاهده و کنترل از راه دور تحت کنترل مدیریت مرکز می باشد. بر این اساس در مرکز پزشکی فارابی اصفهان اورژانس حوادث هسته ای طراحی و راه اندازی گردید که در این مقاله ارائه می شود.

۱۴تفکیک زباله از مبداء تولید در شهرستان شاهرود، منطقه شهنما، سال 1384
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری، سال
تعداد صفحات: ۴
یکی از مهمترین مشکلات اکثر شهرهای کشورهای در حال توسعه، توده های تلنبار شده زباله در گوشه و کنار شهرها و در حقیقت عدم جمع آوری و دفع بهداشت زباله می باشد (1) که باعث انتشار و انتقال بیش از 108 بیماری در جامعه می گردد. از جمله این بیماریها می توان وبا، حصبه، لیشمانیا، تیفوس و انواع اسهالها را نام برد. مسئله زباله از جهاتی دیگر نیز قابل بررسی است. افزایش روز افزون جمعیت دنیا مستلزم تولید بیشتر کالاها و محصولات برای پاسخ گویی به نیازهای روزمره آنها می باشد. (2) جمع آوری تفکیک شده زباله یکی از روشهای مناسب برای جلوگیری از ابتلاء افراد جامعه به بیماریها و نیز تامین بخشی از نیاز بشر به مواد و کالاهای مصرفی می باشد. (3) در این راستا، پایگاه تحقیقات جمعیتی دانشکده علوم پزشکی شاهرود تصمیم به اجرای طرح تحقیقاتی با عنوان تفکیک زباله از مبداء تولید در شهرستان شاهرود، منطقه شهنما در سال 1384 گرفت.

۱۵ارتباط دوام دینامیکی و استاتیکی سنگ با ترکیب کانی شناسی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
نتایج آزمایشات سنگ شناسی، دوام دینامیکی و استاتیکی انجام شده روی نمونه هایی از شیل، گل سنگ و ماسه سنگ با درجات مختلف هوازدگی نشان میدهد که دوام پزشکی سنگ بشدت به ترکیب کانی شناسی و خصوصیات فیزیکی سنگ وابسته است. آزمایشات دوام دینامیکی در چهار سیکل انجام شده است. آزمایشات دوام استاتیکی طی مدت 6 ماه با قرار دادن نمونه های ماسه سنگی دارای درجات هوازدگی متفاوت در آب مقطر انجام گردیده و کاهش وزن نمونه ها اندازه گیری شده است. نمونه های ماسه سنگ از 0\3 تا 1\22 درصد کاهش وزن نشان دادند. با توجه به مطالعات سنگ شناسی ماسه سنگها مقادیر قابل توجهی قطعات ولکانیکی و رس دارند. نسبتهای بالایی از کانیهای رسی در قطعات ولکانیکی (چرتها) موجود می باشد. بطور کلی کاهش مهمی در دوام سنگ با افزایش میزان هوازدگی وتغییر در ترکیب کانی شناسی مشاهده می شود . شیلها و گل سنگهای متوسط تا بشدت هوازده دارای دوام کم یا خیلی کم هستند. این موضوع با نوع و مقدارکانیهای رسی مرتبط است. کانیهای رسی موجود در نمونه های موردآزمایش به ترتیب فراوانی کائولینیت، ایلیتو اسمکتیت می باشند. افزایش مقدار کانی اسمکتیت با توجه به قابلیت تورم آن به کاهش دوام شیلها ، گل سنگها و ماسه سنگها منجر می گردد. تاثیر طبیعت سیمان سنگ نیز در ارزیابی دوام پذیری مورد توجه بوده است. ماسه سنگهایی که سیمان کلسیتی دارند و مقادیر کائولینیت آنها زیاد می باشد عموما نسبت به تغییرات رطوبت حساسیت کمتری نشان می دهند. در ماسه سنگها با تغییر مقدارکربنات موجود درسیمان دوام پذیری استاتیکی تغییر می کند.

۱۶اهمیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در بلایای طبیعی و لزوم توجه به ایمنی مراکز درمانی بیمارستانها در حوادث و بلایای طبیعی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه عوارض و صدمات جانی و مالی ناشی از سوانح طبیعی و غیر طبیعی تاثیر شگرف و انکارناپذیری در نحوه زندگی و سلامت انسانها بجا می گذارد. بطوریکه سالیانه حداقل 3\5 میلیون نفر از مردم دنیا در اثر صدمات ناشی آن تلف شده حدود همین تعداد مجروح و معلول می شوند.
به دلیل اهمیت مساله، سازمان جهانی بهداشت دهه 1990 را به عنوان «دهه حوادث و سوانح» سال 1993 را با طرح جهانی «قدر زندگی را بدانیم و با بی احتیاطی و غفلت آن را به خطر نیندازیم» به عنوان مساله حوادث اعلام مسئولیت واقدام جهانی را جهت شناخت و پیشگیری از عوامل بروز بوجود آورنده حوادث و سوانح مطرح می نماید، زیرا به تعبیر دبیر کل سازمان جهانی بهداشت، سوانح زمان و هر روز مشکل می آفرینند ولی هنوز انگیزه کافی در افراد، مسئولین ملی و محلی به منظور برنامه ریزی جهت پیشگیری از حوادث بدست نداده است. اکنون زمان آن فراسیده است که نشان دهیم در عصر حاضر ، ایمنی یکی از ستونهای فردی و اجتماعی است و جدا از مسائل به این امر باید به عنوان بحثی در سیاستهای ارتقاء بهداشت کشور بها داده شود.
در جهان، 30 نوع بلایای طبیعی شناسایی شده است و وقوع 31 نوع آن در ایران سابقه دارد. ایران دهمین کشوری است که بلایای طبیعی در آن رخ می دهد و بر اساس آثار موجود در 90 سال گذشته، بیش از 120000 نفر بدین دلیل کشته شده اند. از این تعداد، 76 درصد بر اثر زلزله و 6 درصد بر اثر سایر بلایا جان خود را از دست داده اند. وقوع این سوانح که تلفات جانی و مالی بیشماری به ه مراه داشته، لزوم توجه و آمادگی لازم برای مقابله با سوانح را فراهم آورده است. با توجه به این مسئله، مجلس شورای اسلامی، قانون تشکیل کمیته های کاهش اثرات بلایای طبیعی را تصویب نموده است. مسئولیت یکی از کمیته های فرعی به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده است. یکی از وظایف این کمیته، مطالعه و شناسایی موسسات و سازمانهای بهداشتی و درمانی موجود است. بدیهی است که مراکز بهداشتی، درمانی می بایست قبل از وقوع حادثه در حدی که اوضاع و احوال و منابع اجازه می دهد، از آمادگی نسبی برخوردار باشند. مراکز بهداشتی درمانی بویژه بیمارستانها از جمله اماکنی می باشند که هنگام وقوع سوانحی همچون زلزله در معرض خطر و آسیبهای جدی با میزان مجروحین و تلفات بسیار قرار می گیرند. مدیران آن مراکز بهداشتی باید اطلاعات لازم در زمینه مدیریت بحران را فرا گیرند تا به هنگام وقوع بلایا به نحو شایسته عمل نموده و نقش خود را آنچنان که باید ایفا نمایند. شایان ذکر است که ضرورت سرویس دهی این گونه مراکز در مواقع بحرانی لزوم مقاوم بودن و آمادگی همه جانبه آنها را به جهت ارائه خدمات به عموم طلب می کند . هنگام وقوع بحران در این گونه اماکن عمومی خطراتی از سوی جمعیت سازمان نیافته و غیرممکن مردمی است که با از دست دادن خونسردی و با هجوم به درهای خروجی و اضطراری شرایط را نامطلوب تر از آنچه است ساخته و وضعیت را برای بیماران و پرسنل اداری مشکل آفرین می نمایند. بنابراین برنامه ریزی، ارائه طرح مدیریت برای اینگونه مراکز از اهمیت بسزایی برخوردار است. ارائه طرح جامع مدیریت بحران به معنای ایجاد تمهیداتی برای مقابله با بحران می باشد که منجر به کاهش اثرات بحران و سازماندهی بهینه وظایف و منابع در زمان بحران می گردد. کاهش اثرات بحران نیز به کلیه اقداماتی اطلاق می گردد که به منظور کاهش بحرانها انجام میگردد تا اثرات بحرانها بر روی انسانها و جوامع کاهش یابد . رعایت موازین ایمنی برای مراکز بهداشتی و درمانی در برابر زلزله باید بر پایه نظام مدیریتی جامع و همه جانبه استوار باشد. نوع ساخت بنا در این مراکز با سایر بناها و نحوه عملکرد اینگونه مراکز در هنگام وقوع بحران باید توجه بیشتری مبذول داشت.
چهار دلیل عمده برای توجه و سازماندهی بر عملکرد مناسب مراکز بهداشتی و درمانی در برابر بلایای طبیعی عبارتند از :
1– افراد حاضر در این مراکز: پزشکان، پرستاران و کارمندان فنی و پشتیبانی، بیماران، افراد مسن، کودکان و ملاقات کنندگان
2– وجود دستگاه های پزشکی از قبیل سیتی اسکن، MRI و دیگر وسایل و تجهیزات.
3– سرویس دهی در زمان اضطراری و زمان پس از بحران: مراحل جستجو، امداد، نجات و بهبودی
4– نوع خدمات که جنبه فوری و اورژانس در حیات بیمار بستگی به کیفیت، زمان تخویل ارائه به موقع خدمات دارد.
عدم وجود ساختار این بیمارستانها در هنگام بروز سوانحی مانند زمین لرزه، خرابی ونهایتا به ایجاد بحران می انجامد و حتی اگر خرابی عمومی نیز به این مراکز وارد نشود، آسیب وارده به لوازم داخل آنها، حداقل نیمی از ارزش تجهیزات را کاهش می دهد.
از این رو با توجه به اهمیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در حوادث و بلایای طبیعی لزوم ایمنی مراکز درمانی بویژه بیمارستانها در زمان سوانح و حوادث، در این مقاله به بررسی نقش بهداشت و درمان درکاهش بلایای طبیعی، ایمنی بیمارستانها در وضعیت عادی و در هنگام حوادث غیر مترقبه، ایمنی کارکرد بیمارستان در هنگام حوادث غیر مترقبه، طراحی ایمنی زلزله در مراکز درمانی، مشکلات ناشی از توجهی به طراحی اصولی و صحیح مراکز درمانی در بحران، تحلیل طیف سازماندهی بیمارستانهای تهران و تعیین آسیب پذیری ناشی از آن در بحران و نهایتا وظایف کمیته فرعی بهداشت و درمان ، کمیته های کاهش اثرات بلایای طبیعی خواهیم پرداخت.

۱۷برخورد مناسب با زن باردار تروماتیزه یعنی نجات جان دو نفر
اطلاعات انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات، سال
تعداد صفحات: ۶
از آنجا که جراحات تروماتیک وارده به زن باردار، دو نفر را تهدید میکند( جنین و مادر) و به علاوه، این افراد در ابتدا به وسیله کسانی ویزیت و تحت مراقبت اولیه قرار می گیرند که یا از حامله بودن زن تروماتیزه خبردار نیستند و یا به شیوه برخورد با زنان باردار عادت ندارند، پس آگاهی از نحوه برخورد و کسب اطلاعات لازم در مورد ضرورت توجه به زن تروماتیزه و جنین موجود در رحم وی منجر به نجات دو نفر شده و دارای اهمیت بسزائی می باشد. ترومای فیزیکی 8–10 درصد حاملکی ها را عارضه دار می کند و به علاوه سقوط، زلزله، سیل ، آتش سوزی ، جراحات الکتریکی و غیره از جمله منابع تروما هستند که باعث آسیب رسانی مضاعفی در دوران بارداری می شوند. پس در برخورد با زن تروماتیزه باید علاوه بر مادر، به جنین موجود در رحم وی نیز توجه داشت و اقدامات زیر را در مورد آنان انجام داد:
1– زنان حامله تروماتیزه را باید در حین جابجایی، جهت جلوگیری از سندرم شوک هیپوتانسیون، در وضعیت خوابیده به پهلوی چپ جابجا کرد و در صورت لزوم ثابت نگه داشتن ستون فقرات در روی یک تخته زیر بیمار در سمت راست وی چند حوله شده قرار داد.
2– به زنان حامله ای که دچار تروما شده اند، باید اکسیژن اضافی تجویز نمود تا این منجر به جنینن حساس به هیپوکسی، اکسیژن لازم را برساند.
3– در همه بیماران حامله تروماتیزه به جز تعداد بسیار کمی که جراحتهای سطحی دارند، یک رگ جهت تجویز مایعات گرفته شود، چون افزایش حجم داخل عروفی به علت حاملگی ممکن است میزان ضرورت از دست رفتن خون را بپوشاند.
4– در تمام زمان تروماتیزه در سنین باروری باید یک تست ادراری از نظر احتمال وجود بارداری انجام شود.
5– رادیوگرافی در صورت لزوم، متناسب با ترومای وارد ه به مادر درمحافظت شکمی انجام شود.
6– تخمین سن حاملگی در مورد بیماران باردار دچار تروما حتما انجم شود تا جهت بررسی وضعیت سلامت جنین و در صورت لزوم تصمیم گیری و اقدامات مناسب استفاده گردد.
7– به خونریزی واژینال دراین بیماران توجه خاص نمود و همیشه درمورد احتمال کندگی جفت بررسیی کامل و اقدام لازم انجام شود.
8– سونوگرافی از رحم و جنین در تمام بیماران باردار تروماتیزه انجام شود.
9– در تمام زنان باردار تروماتیزه که دارای گروه خونی منفی می باشند حتما آمپول روگام جهت پیشگیری از ایزوایمنویزاسیون تزریق گردد.
10– با توجه به مشکل بودن معاینه شکمی در دوران بارداری، از لاواژ تشخیصی جهت ارزیابی خونریزی شکمی استفاده شود.
11– مشورت فوری با متخصص زنان در مورد تمام زنان باردار تروماتیزه انجام شود.
12– با توجه به اینکه با تخلیه رحم بازگشت ورودی و در نتیجه احیاء قلبی تنفسی بهبود می یابد پس از مواردی به دنبال 5 دقیقه تلاش ناموفق در احیاء برای سلامتی مادر تروماتیزه و در نتیجه جنین ختم حاملگی با سزارین توصیه می شود.
پس جهت انجام بهترین مراقبت از آسیب دیدگان باردار، همکاری یک تیم پزشکی شامل پزشک اورژانس، متخصص زنان، متخصص نوزادان، متخصص بیهوشی، رادیولوژیست، متخصص مورد لزوم در وضعیتهای تهدید کننده حیات مادر ویک پرستار با تجربه را ایجاب می کند.

۱۸ارزیابی رویکردهای نظری در مدیریت امداد فاجعه در ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات، سال
تعداد صفحات: ۱۱
بنا به شواهد و آمار، در شمار ده کشور، اول فاجعه خیز دنیا قرار دارد. فاجعه ها علاوه بر خسارات مادی و اقتصادی، دارای العاد و آثار اجتماعی گسترده در حوزه نظم و انتظام اجتماعی، همبستگی اجتماعی، هنجارها و الگوهای رفتار اجتماعی هستند. غالب این تغییرات، خصلت کیفی و غیر بعدی دارند و فراتر از درک رشته ها و رویکردهای علوم طبیعی هستند. درایران به دلایل متعددی، رویکردهای پزشکی، تکنیکی ومورفولوژیک بر مدیریت امداد فاجعه غالب هستند. این رویکردهای طبیعی که با خصایصی نظیر تخصص گرایی ، عام گرایی (قانونمندی) و تا حدی فیزیک نگری مشخص می شوند، به گونه ای متمرکز به امرار امداد و نجات می پردازند حال آنکه در شرایط حاضر، ظهورریسک ها و مخاطرات جهانی خاص با ماهیت و پیامدهای اجتماعی گوناگون، گسترش پدیده جهانی بیوتروریسم و شیموتروریسم، اصول انسان گرایانه و باز اندیشانه نهضت صلیب سرخ جهانی، ضرورت اهتمام به رویکرد های مکمل و بازاندیشان علوم اجتماعی – و به تعییر ما رویکردهای غیر متمرکز – را در مدیریت امداد فاجعه و سوانح درجهان و ایران بیان میکند، مقاله حاضر، با تاکید بر ویژگیها و الزامات توسعه ای عصر حاضر، به بررسی گونه های ریسک و سوانح ناشی از تناقض قطعیت ها و عقلانیت های حاکم بر علوم طبیعی در این عصر و اهمیت رویکردهای غیر متمرکز علوم اجتماعی در امر مدیریت امداد فاجعه می پردازد.

۱۹بررسی ساختار بخشهای اورژانس در بیمارستانهای تخصصی کودکان شهر تهران در سال 1380
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات، سال
تعداد صفحات: ۲۰
این پژوهش از نوع توصیفی می باشد که هدف از آن، بررسی ساختار بخشهای اورژانس در بیمارستانهای تخصصی کودکان شهر تهران در سال 1380 می باشد. اطلاعات مورد نیاز برای انجام این پژوهش از طریق مشاهده، مصاحبه و با استفاده از پرسشنامه چهار قسمتی مشتمل بر ابعاد نیروی انسانی ، تجهیزات، تسهیلات و دارو و لوازم مصرفی پزشکی بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در واحدهای تحت مطالعه، گردآوری گردید.
– 50 درصد از بخشهای اورژانس مورد مطالعه از نظر نیروی انسانی دروضعیت خوب و 50 درصد آنها در وضعیت متوسط قرار داشتند.
– کلیه بخشهای اورژانس مورد مطالعه از نظر تجهیزات در وضعیت ضعیف قرار داشتند.
– 75 درصد از بخشهای اورژانس مورد مطالعه از نظر تسهیلات در وضعیت متوسط و 25 درصد آنها در وضعیت ضعیف قرار داشتند.
– کلیه بخشهای اورژانس از نظر دارو و لوازم مصرفی پزشکی دروضعیت خوب قرار داشتند.

۲۰تروماتولوژی و شیوه های برخورد با قربانیان در بلایای طبیعی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات، سال
تعداد صفحات: ۵
قرار گرفتن ایران در منطقه ای از جهان با احتمال بروز 130 نوع بلایای طبیعی ضرورت همه جانبه نگری در مسائل تروماتولوژی را ایجاب می نماید. در اکثر کشورهای پیشرفته، هر شهرستانی دارای برنامه مدونی برای حوادث غیر مترقبه از نظر خدمات بیمارستانی آتش نشانی و انتظامی می باشد. این برنامه ها اغلب شامل جزئیاتی مثل مسائل نقل وانتقال مصدومین، دارو، انتقال خون، انجام اعمال جراحی و بیهوشی اورژانس می باشد که در جهت کمک به مجروحان طراحی شده است ولی در این میان برنامه مشخصی در ارتباط با کشته شدگان وجود نداشته و حداکثر آمادگی گورستان شهر دراین میان مطرح می گردد. ولی درباره اینکه چگونه می توان چندین کشته را معاینه، شناسایی، تعیین علت مرگ و دفت نمود، هیچ برنامه ای وجود ندارد. کمک مجروحان مسلما حیاتی بوده و از اهمیت خاصی برخوردار می باشد ولی لازم به ذکر است که در بلایای طبیعی معمولا مجروح زیادی وجود ندارد و اکثر قربانیان کشته شده اند، بدین لحاظ ضروری بنظر می رسد که یک تیم به سرپرستی یک متخصص پزشکی قانونی که می تواند از سرویس های دانشگاهی و یا قضایی انتخاب گردد، برنامه ریزی قبلی در خصوص نحوه برخورد با چنین حوادثی داشته باشد و سازمانهای ذیربط اعم از مامورین انتظامی، مسئولین بهداشتی و … را آگاه نماید.
رئوس وظایف یک تیم پزشکی قانونی در حوادث و بلایای طبیعی را می توان به شرح زیر عنوان نمود:
الف – جمع آوری اجساد و بازسازی اجساد قطعه قطعه شده
ب – شناسایی هویت متوفیات
ج – انجام اتوپسی بر روی تمامی یا تعدادی از قربانیان
د – تعیین علت فوت تمامی یا تعدادی از قربانیان و کمک به بازسازی نحوه حدوث مرگ
ه – جمع آوری نمونه جهت بررسی های سم شناسی در صورت لزوم
و – جستجوی مدارک احتمالی جهت تعیین علت برخی از مرگهای مشکوک همزمان با حادثه
بسته به میزان تلفات بایستی از بقیه پزشکان قانونی شهر دعوت به کمک نموده زیرا در حوادث با تلفات زیاد شاید روزها یا هفته ها کار بر روی اجساد نیاز باشد که نیاز به امکانات و پرسنل کافی خواهد بود. معمولا سردخانه بیمارستان ها و حتی سالن تشریح پزشکی قانونی قادر به بررسی کلیه این اجساد نمی باشد و لذا بایستی بلافاصله مکانی مناسب که در برنامه ریزی قبلی پیش بینی شده است، مانند یک انبار، کارخانه ای متورکه، سالن ورزشی و ساختمانهای مشابه شناسایی و مورد استفاده قرار گیرد. در مناطق دور از شهر میتوان از یک چادر بزرگ کمک گرفت. درمناطق دارای آب و هوای گرم یا در تابستان تجهیزاتی جهت نگهداری اجسادو تکه های جسد لازم می باشد.
گردآوری اجساد معمولا توسط نیروی نظامی و انتظامی تحت نظارت پزشک قانونی انجام می شود که ابتدا پزشک فوت را تایید نموده و در صورت امکان عکس برداری انجام می شود و سپس جسد یا قطعات آن توسط یک نایلون به محل مورد نظر منتقل می شود. لباسها و زیورآلات جمع آوری و کد بندی میشوند.
در بررسی جسد، ثبت قد، وزن ، جنس، نژاد، رنگ پوست ، جوشگاههای قدیمی، تغییر شکل های قدیمی اندامنها، خالکوبی ها، و معاینه دندانها در کنار اتوپسی بالینی می تواند در تشخیص هویت قربانیان اهمیت پیدا کند. بررسی های رادیولوژیک علاوه بر کمک به تشخیص هویت می تواند در بررسی مرگهای مشکوک و بارسازی مکانیسم حادثه کمک کند.
سازمان هلال احمر ایران بعنوان پیشگام در کمک رسانی در حوادث اعم از بلایای طبیعی بخصوص موارد سیل و زلزله که درکشور ما از شیوع بالایی برخوردار می باشد. با توجه به حضور اولیه مددکاران در صحنه حادثه و برخورد با مصدومین و قربانیان در زمینه تروماتولوژی قانونی نیز بایستی دارای طرح و برنامه مدونی باشد که با توجه به حضور متخصصین پزشکی، قانونی در چارچوب نظام دانشگاهی می توان با استفاده از این تخصص و تجربه، با نگرش و احاطه کاملتری در رفع نگرانی بستگان متوفیات و کنترل مسائل بهداشتی ناشی از بجای ماندن جسد و خطرات آلودگیهای منابع آب و غذا و مکانهای تردد موثر واقع گردد.

۲۱حوادث رانندگی و مدیریت امداد و نجات
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات، سال
تعداد صفحات: ۶
یکی از دستاوردهای تکنولوژی که روش زندگی، کار و مرگ انسانها را بشدت متحول کرده است، اتومبیل می باشد. اتومبیل درکنار به ارمغان آوردن آسایش برای انسانها، متاسفانه به یکی از مهمترین علل مرگ و میر در جهان نیز تبدیل شده است. بر اساس برآوردهای Hutchinson ، سالیانه نیم میلیون نفر در حوادث رانندگی کشته شده و تعداد مجروحان رانندگی در سال بیش از 15 میلیون نفر تخمین زده می شود. در کشور ما نیز بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان پزشکی قانونی کشور درسال 1380، بیش از 19000 نفر در اثر حوادث رانندگی کشته شده اند که ادامه روند فعلی رشد حوادث رانندگی و عدم اتخاذ تدابیر پیشگیرنده مناسب در آینده ای نه چندان دور می تواند به یک فاجعه ملی مبدل شود. یکی ازمهمترین پارامترهای مورد توجه در ایمنی جاده ها، ارائه کمکهای اضطراری به حادثه دیدگان جاده ای است که با کاستن از شدت پیامدهای تصادفات از ریسک اینگونه حوادث نیز بکاهد.
در پژوهش حاضر ضمن آنالیز حوادث رانندگی منجر به مرگ در استان تهران در سال 1378 وضعیت امداد و نجات در این استان نیز بررسی و با موارد مشابه مقایسه شده است.
یافته های مطالعه نشان می دهد 5\4 درصد قربانیان حادثه پس از انتقال به بیمارستان و در آنجا فوت کرده اند. بالا بودن نسبت فوق در سطح استان تهران درکنار اینکه نشانه ای از انتقال مناسب سریع مجروحین حوادث به بیمارستان ها می باشد، از طرف دیگر می تواند نشانه ای از نارسایی امکانات و تجهیزات پیشرفته در بیمارستان ها و همچنین کمبود کادر درمانی متخصص نیز قلمداد شود.
توسعه کمی و کیفی مناسب سیستمهای امدادرسانی پزشکی، طراحی مناسب سیستمهای نجات، بکارگیری امکانات و تجهیزات ویژه امداد، تعریف و اصلاح سیستمهای اطلاع رسانی، از پیشنهادات ارائه شده در راستای کاهش ریسک حوادث جاده ای می باشد.

۲۲مدیریت اپیدمی ها پس از وقوع بلایای طبیعی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات، سال
تعداد صفحات: ۶
در مواجهه با بروز بلایا، آمادگی قبلی و پاسخگویی مناسب از اهمیت بسزائی برخوردار است و در این زمینه، شناخت وضعیت موجود از جمله شناسایی مخاطرات، ارزیابی خطرات، تعیین میزان آسیب پذیری ومداخله جهت کاهش آسیب های وارده بر جوامع، گامهایی ضروری و غیر قابل اجتناب در مدیریت بحران بشمار می روند، چرا که در صورت عدم آگاهی کافی و مهارتهای لازم در مدیریت وضعیت های اضطراری مشکلات بوجود آمده «از جمله اپیدمی ها» در فرصت کوتاهی بشدت خسارات وارده را مضاعف نموده و چه بسا به دلیل آمادگی کافی نیروهای امدادی قادر نباشند نقش مثبت و موثر خود را ایفا نمایند.
از طرفی در تحقیق نقش و ماموریتهای ارگانهای مختلف در کاهش اثرات بلایای طبیعی، مدیریت اپیدمی ها بصورت اولیه و یا ثانویه بعهده معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذارده شده است که این مهم با سعی و تلاش ایشان در نظام مراقبتی پویا در حال انجام است. اما آنچه برای سازمان هلال احمر و امدادگران آن بعنوان سربازان خط اول در هنگام بروز بلایای طبیعی، علاوه بر امدادرسانی اولیه لازم است، آگاهی و توانایی کافی جهت مواجهه صحیح با اپیدمی ها پس از بروز بلایای طبیعی می باشد. بدین لحاظ با استفاده از تجارب بین المللی و داخلی پژوهشی تحت عنوان «ندیریت اپیدمی ها پس از بروز بلایای طیعی» طراحی و انجام شده است که در این مقاله به نتایج آن خواهیم پرداخت.

۲۳مدیریت آمادگیها در برابر حوادث بیوتروریستی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات، سال
تعداد صفحات: ۱۳
سابقه کاربرد عوامل بیولوژیک درجنگ و عملیات بیوتروریستی به 6–3 قرن قبل از میلاد مسیح بر می گردد. از همان ایام قدیم مشخص شد که این نوع عوامل به مقدار زیادی قابل دسترس، خاموش و غیر قابل آشکار کردن می باشند. از سنوات خیلی گذشته دریافت شد که عوامل بیولوژیک و توکسینی حتی درمادیر میکروگرم دارای خاصیت کشندگی و ناتوان سازی می باشند. تنفس مقادیر کم این عوامل موجب ابتلاء درصد بالایی از جمیعت می شود، لذا جنگ بیولولژیک و بیوتروریسم یکی از انواع مرگ دسته جمعی و یک تهدید باقوه و بالفعل می باشد.
بیوتروریسم را اینگونه تعریف کرده اند، کاربرد میکروارگانیسمها یا توکسینهای مشتق از عوامل زنده به طور عمد، برای ایجاد مرگ یا بیماری در انسانها، حیوانات یا گیاهان.
سلاحهای بیولوژیک درحال حاضر به عنوان یک تهدید جدی جهانی تلقی می شوند. شاید تاکنون تاکید اصلی در مورد سلاحهای بیولوژیک در کاربرد میکروارگانیسمها وتوکسینها بعنوان سلاح در خنگ و صحنه نبرد بوده است اما در حال حاضر این تهدید بیشتر افراد عادی وشهروندان را مورد مخاطره قرار داده و بنابراین نیاز به آمادگیها و تواناییهای وسیع و متنوع درحفاظت از مردم عادی و بسط آمادگیهای در زمینه های مختلف عملیات بیوتروریستی وجود دارد . با رشد و توسعه شبه بیوتروریسم و در نظر گرفتن پیامدهای بهداشتی، درمانی، روانی، اجتماعی و اقتصادی آن، مردم عادی و شهروندان روز به روز بیشتر مورد هدف این چنین عملیات تروریستی قرار دارند.
پاسخهای متعدد برای این سوال وجود دارد که چرا باید درباره جنگ های بیولوژیک و بیوتروریسم بیشتر دانست؟ از بین این دلایل می توان به مواردی همچون ناپیدا بودن، پتانسیل بالای آنها در عملیات بیوتروریستی ، نیاز به مقادیر کم عوامل، آسانی نوعا تولید و پخش آنها ، بی بو بودن، بی مزه بودنف دسترسی آسان، پیامدهای درمانی، بهداشتی، روانی، اجتماعی و اقتصادی بکارگیری انها و بسیاری دلایل دیگر اشاره نمود.
تعدادی از میکروارگانیسم ها و توکسینهای مشتق از عوامل بیولوژیک به دلیل داشتن معیارهای یک عامل بیولوژیک جنگی یا تروریستی دارای پتانسیل کاربرد در جنگهای بیولوژیک و عملیات بیوتروریستی، به عنوان یک حربه جنگی یا جهت ترور، رعب و وحشت بوده و می توان با امکانات کم به شکل وسیع آنها را تولید نمود. پخش به شکل آئروسل چنین عواملی موجب آسیبهای جدی وگسترده به شکل مرگ و میر و ابتلاء در بین شهروندان عادی می گردد. اگر این عوامل بوسیله تروریستها در عملیات بیوتروریستی به کار گرفته شوند، باعث مختل شدن سیستم بهداشت عمومی و درمان شده و لذا آمادگیهای از پیش تبیین شده در برابر چنین حملاتی نیاز به آمادگیها در قبل از این بحران دار. کاربرد بخی از عوامل بیولوژیک مانند باسیلس آنتراسیس (سیاه زخم) ، سم بوتولینوم (مسمومیت کشنده بوتولیسم) ، یرسینیاپستیس (طاعون)، فرانسیسلاتولارنسیس(تولارمی) ، ویروس واریولا (آبله)، ویروسهای مولد تبهای خونریزی دهنده (همچون ابولا، ماربورگ) به دلایل متعدد در جنگ بیولوژیک و عملیات بیوتروریستی بیشتر مطمع نظر است. آزادسازی این چنین عواملی که شناسایی آنها در چند ساعت یا حتی چند روزه اول کاربرد، در خیلی از کشورها غیر ممکن است ، موجب آسیبهای جدی و ابتلاء و مرگ و میر فراوان در جامعه شده و بنابراین سیستم های امدادی و بهداشت عمومی به عنوان اولین خط مبارزه و پاسخ بایستی که از قبل دارای آمادگیهای لازم باشند. با آمادگیهای مناسب می توان طبیعت شیوع بیماریها و حدودآن را تعیین هویت نموده و ازاین طریق موجب محدود شدن تلفات و ابتلا گردید. خوشبختانه برای تعدادی از عوامل بیوتروریستی، درمان و پیشگری پزشکی وجود داشته و از این طریق می توان میزان مرگ و میر را تا حد زیادی کاهش داد. ملزومات پزشکی اعم از دارو واکسن، تدارکات و پرسنل متبحر و آموزش دیده، از اصول اساسی مبارزه با خوادث بیوتروریستی یا جنگهای بیولوژیک است اما در حوادث عظیم بیوتروریستی این امکانات مشخصا کفاف شرایط بحرانی را نمی دهد، لذا افزایش امکانات و آمادگیها در برابر حوادث بیوتروریستی یک امر مهم و حیاتی است . در این مقاله سعی شده تا راجع به آمادگیها در حوادث بیوتروریستی با توجه به ابعاد مختلف آن بحث گردد.

۲۴نقش نیروهای نظامی و بهداری رزمی در امداد انتقال
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات، سال
تعداد صفحات: ۶
بشر همواره در معرض خطر و بلایا و حوادث غیر مترقبه بوده و خواهد بود و در این رهگذر نیز افراد زیادی جان و یا سلامتی خود را از دست داده اند و خسارات مالی زیادی به بار آمده است. در این گونه سوانح گروهی، بعلت مشکلات وسیع و پیچیده ای که اتفاق می افتد در اکثر موارد نیاز به مشارکتی عظیم ضروری می باشد. در دنیای امروزی یکی از سازمانهایی که عموما طی این حوادث مشارکت فعال دارد، سازمانهای نظامی و نیروهای تابع آه هستند. این نیروها بعلت ویژگی و آمادگی های خاصی که دارند از قدرت مانور خوبی برخوردار بوده و می توانند در نقشهای مختلفی ظاهر شده و ارائه خدمات نمایند. یکی از این نقشها کمک در انجام اقدامات امداد و نجات، درمان پزشکی و انتقال مصدومین، مجروحین و افراد و نیازمند منطقه صدمه دیده می باشد که توسط بهداری رزمی انجام می گیرد. بهداری رزمی با بهره گیری از پرسنل درمانی (در سطوح مختلف) تجهیزات پزشکی و داروئی، مراکز درمانی ثابت و سیار، وسایل انتقال مصدومین و مجروحین و سایرامکانات ارتباطی پشتیبانی خرد به این مهم می پردازد. هدف این مقاله، بیان نقش نیروی نظامی در سوانح گروهی با تاکید بر چگونگی نحوه عمل بهداری رزمی در این موارد می باشد.

۲۵معنویت ورزش در شهر، زنان، کودکان و سال خوردگان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی شهر و ورزش، سال
تعداد صفحات: ۱۰
امام خمینی (ره):
‹‹محیط ورزش را به یک محیط تربیت اسلامی تبدیل کنیم تا ورزشکار بتواند نمایانگر واقعیت انقلاب اسلامی باشد›› امروز در جهان بزرگ و پهناور موضوع ورزش یکی از مسائل و موضوعات مهم هر کشور به شمار میرود و در جوامع پیشرفته امروزی ورزش جزئی از برنامه روزانۀ مردم شده است و قشر عظیمی از جوانان و نوجوانان به انواع و اقسام ورزش علاقمند بوده ساعاتی از وقت خود را بدان اختصاص م یدهند. ورزش برای ایجاد نشاط و شادمانی، تأمین سلامت روحی وجسمی، افزایش قدرت بدنی و فکری و تقویت خصایص اخلاق مفید است و بهترین وسیله آموزش
فعالیتهای اجتماعی به کودکان و نوجوانان است. علم پزشکی به ورزش از جهت پیشگیری و درمان بیماریها جسمی و روحی اهمیت خاصی می دهد و امروزه ورزش درمانی رشت های از علوم پزشکی شده است تا مرحل های که ورزش به صورت یک علم درآمده و برای آن دانشگاه یا دانشکده اختصاص داد هاند و اساتید به تدریس علوم و فنون و مهارتهای ورزشی م یپردازند و بودجه فراوانی صرف خرید وسایل ورزشی، ساخت استادیوم های ورزشی و انجام مسابقات ورزشی و ... میگردد. ورزش در جهان امروز جز سیاست کشورها شده و سیاستمداران دنیا روی بازیهای حساس برنام هریزی نموده و اهداف خاصی را دنبال م یکنند.تا جایی که با شکست و یا پیروزی یک تیم در یک بازی جناح بند یهایی می شود و به طوری که برخی از اوقات حتی اخبار ورزشی و رقابتهای آن زمینه ساز اخبار سیاسی و بحران ساز میشود. از آنجائی که ماشینی شدن جوامع و شهرنشینی بخصوص آپارتمان نشینی در شهرها موجب کاهش شدید فعالیتهای جمسی شده و این عدم تحرک سبب بروز مشکلات روحی و اجتماعی نیز م یشود برای رفع این مشکلات بیش از پیش بر ضرورت ورزش تأکید می شود. اهمیت ورزش و ورزشکار تا بدان حد رسیده که بسیاری از شرکتها و مؤسسات برای تبلیغ کالای خود، یا هنرمندان جهت معرفی هنر خود زا جاذب ههای ورزشی بهره م یگیرند و حتی سیاستمداران جهان جهت پیروزی خود در مبارزات انتخاباتی از حسن شهرت ورزشکاران مشهور یا باشگاهی که مورد علاقه جوانان است بهره برداری مینمایند. هدف ورزش جز تعلیم و تربیت و سازندگی و تقویت تن و روان نیست و چنین هدفی فقط در محیط سالم توأم با
عفاف و تربیت اسلامی تحقق م یپذیرد. و در محیط سالم ورزشی ایران اسلامی قهرمانانی پرورش م ییابند که در میادین جهانی بعنوان علاوه براین که از سکوهای افتخار بالا م یروند و پرچم جمهوری اسلامی را در فراز پرچم به احتزاز درم یآورند جام اخلاق را نیز م یربایند (بدست میآورند).
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۸۴۷۱ نتیجه