۱الگو سازی روابط بین سبک های تفکر و سازگاری آموزشـی با پیشـرفت تحصیلـی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: روانشناسي - انجمن ايراني روانشناسي، سال
تعداد صفحات: ۱۷
این پژوهش با هدف تبیین رابطه بین سبک های تفکر نوع اول و سازگاری آموزشی در پیشرفت تحصیلی انجام شد. نمونه آماری شامل 581 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی در نیم سال دوم سال تحصیلی 89–90 بود که از طریق روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و تصادفی طبقه ای (مقطع تحصیلی به عنوان طبقه) انتخاب شده بودند. داده های مورد نیاز به وسیله فرم کوتاه سیاهه سبک های تفکر اشترنبرگ – واگنر– زانگ (R2–TSI) و پرسشنامه سازگاری آموزشی بیکر و سریاک (SACQ) جمع آوری شدند. پس از تایید شدن ضرایب اعتبار و روایی ابزارها، داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) تحلیل شدند. در این راستا، بر اساس مبانی نظری و تجربی، روابط عِلّی بین سازه های سبک های تفکر نوع اول (متغیر مستقل بیرونی)، سازگاری آموزشی (متغیر مستقل درونی) و پیشرفت تحصیلی (متغیر ملاک) از طریق تدوین مدل مورد بررسی قرار گرفت. آزمون مدل نهایی نشان داد همه شاخص های برازندگی در دامنه مورد قبول قرار دارند و مدل مفروض به طور کاملی با داده های نمونه برازش دارد. و در مجموع، حدود 17 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی و 21 درصد از واریانس سازگاری آموزشی توسط متغیرهای موجود در مدل تبیین شدند.

۲بررسی رابطه بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم رشته ریاضی شهرستان نجف آباد در درس هندسه سال تحصیلی 85–84
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریبت نوآوری ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
خلاقیت و نوآوری در دنیای در حال تحول امروز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. متاسفانه نظام های آموزشی به رغم این که به طور نظری از پرورش خلاقیت در فرایند آموزش بسیار حمایت می کنند، در عمل چندان رغبتی از خود نشان نمی دهند. به دلیل اهمیت و ضرورت پرورش خلاقیت در فرایند آموزش و پرورش و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، پژوهشگران در پژوهش حاضر رابطه ی بین خلاقیت و پیرفت تحصیلی دانش آموزان را مورد بررسی قرار داده است.
جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان سال سوم رشته ریاضی شهرستان نجف آباد در سال تحصیلی 85–84 تشکیل می دهند که از بین آنها 225 نفر (124 نفر پسر و 101 نفر دختر) به عنوان نمونه با روش تصادفی انتخاب شده اند. برای اندازه گیری خلاقیت از پرسشنامه خلاقیت تصویری تورنس (فرم ب) استفاده گردید و پس از اجزای آزمونهای مستمر و پایانی درس هندسه با استفاده از نرم افزار spss همبستگی بین نمرات خلاقیت با نمرات درس هندسه دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت، همچنین با آزمون t به بررسی تفاوت در خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دو گروه دختر و پسر پرداختیم. یافته های پژوهش نشان داد که بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد و همچنین بین دختران و پسران از نظر خلاقیت تفاوت معنادار وجود دارد اما از نظر پیشرفت تحصیلی بین آنان تفاوت معنادار وجود ندارد. در پایان بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهادهایی برای اصلاح برنامه ی درسی که منجر به رشد خلاقیت دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان می گردد، ارائه شده است.

۳بررسی رابطه بین عوامل آموزشی با رشد دانش آموزان سال سوم رشته ریاضی شهرستان جف آباد در سال تحصیلی 54–85
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریبت نوآوری ایران، سال
تعداد صفحات: ۲۳
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین عوامل آموزشی و رشد خلاقیت دانش آموزان انجام گرفته است. در این پژوهش نمونه ای با حجم 225 نفر (101 دختر و 124 پسر) از دانش آموزان شهرستان نجف آباد مشارکت داشتند. آزمودنی ها جهت پاسخ به پرسشنامه خلاقیت تصویری فرم ب تورنس و پرسشنامه پیشرفت تحصیلی در درس هندسه و در پایه سوم رشته ریاضی دوره متوسط به صورت تصادفی به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه پیشرفت تحصیلی پس از بررسی لازم از نظر روایی و پایانی با توجه به نظر متخصصان و اساتید محترم و به کمک نرم افزار spss و بررسی از طریق ضریب آلفای کرانباخ 0\86 مورد تائید قرار گرفت و پس از هماهنگی لازم با مدیریت آموزش و پرورش و مدیران مدارس در سطح مدارس منتخب به اجرا در آمد. داده های حاصل از اجرای آزمون به کمک نرم افزار spss با آزمون t و u مان ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بین عوامل آموزشی مانند روش تدریس معلم، محتوای درسی، علاقه و نگرش معلم و معلومات و تبحر او در تدریس و رشد خلاقیت رابطه معنادار وجود دارد. در نتیجه عوامل مزبور در رشد خلاقیت دانش آموزان موثرند. علاوه بر این نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین دختران و پسران از نظر عوامل آموزشی (p≤2\44) و از نظر رشد خلاقیت (t=2\32) تفاوت معنادار وجود دارد. در پایان، با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهایی برای برنامه ریزی درسی کارآمدتر از لحاظ محتوای خلاقانه و استفاده از روش های تدریس فعال و استفاده از وجود معلمان علاقه مند و متبحر ارائه شد.

۴بررسی رابطه بین فراشناخت و میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریبت نوآوری ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
مدارس امروزه خود را شدیداً موظف می دانند که به شکوفایی محصلان در همه درسها کمک کنند و با روش های گوناگون «ابتکار و خلاقیت» آنان را رشد و گسترش دهند فاهاسن معتقد است یکسری راهبردهای خلاقانه تحت عنوان فرایند فراشناختی وجود دارد که می تواند به طور مستقیم به دانش آموزان آموزش داده شود و باعث بالا رفتن عملکرد خلاقانه شود راهبردهای فراشناختی تدبیرهایی هستند برای نظارت بر راهبردهای شناختی و هدایت آنها. تحقیق حاضر بر آن است با بررسی رابطه بین فراشناخت و میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی موجبات افزایش خلاقیت و پیشرفت تحصیل را در دانش آموزان مهیا سازد. نمونه شامل 300 نفر دانش آموز دختر و پسر از دبیرستانهای شهر جهرم می باشد که به شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب گردیدند. اطلاعات از طریق آزمون خلاقیت عابدی و پرسشنامه راهبردهای فراشناختی و معدل کل پایان سال دانش آموزان جمع آوری شد. جهت بررسی فرضیه ها از آزمون از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد بین فراشناخت و خلاقیت رابطه معنی دار وجود دارد. بین دانش آموزان پسر و دختر در میزان خلاقیت و مولفه های آن تفاوت وجود دارد. بین خلاقیت با پیشرفت تحصیلی ارتباط معناداری وجود دارد.

۵بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی در دانش آموزان شهر بندرعباس
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریبت نوآوری ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۶
فرضیه این تحقیق چنین است که بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی رابطه ای وجود دارد روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه گیری به صورت خوشه ای انجام شده و ابزار تحقیق پرسشنامه خلاقیت تورنس می باشد که حاوی 60 سوال است تحلیل اطلاعات از طریق همبستگی تای – کندال انجام شده است که فرضیه تحقیق مورد تایید قرار نگرفته است و رد شده است این نتابج یا تحقیقات بیان شده در کتاب روانشناسی پرورش نوین (روانشناسی یادگیری و آموزش) دکتر علی اکبر سیف هماهنگ است.

۶نقش الگوهای ارتباطی خانواده در سلامت عمومی (جسمی و روانشناختی) و پیشرفت تحصیلی فرزندا ن
اطلاعات انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، سال
تعداد صفحات: ۵
الگوی ارتباطات خانواده با شیوه بیان افکار و احساسات اعضای آن از خانواده ای به خانواده دیگر متفاوت است شناخت این الگوها به شناخت بعضی از جنبه های عملکرد خانواده کمک می کند در واقع شناخت انواع مختلف الگوها و سبکهای ارتباطات خانوادگی علاوه بر توصیف به پیش بینی و توضیح عملکرد خانواده و توصیه ها و تجویزهای مربوط به ان هم کمک می کنند یکی از عوامل مهم و قابل توجه د رنظام خانواده فرزندان هستند که در درجه اول سلامت جسمی و روانی انها باید مورد توجه قرار گیرد. هدف از این پژوهش بررسی نقش الگوهای ارتباطی خانواده در سلامت و پیشرفت فرزندان می باشد بدین منظور پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه الگوی ارتباط خانواده در بین فرزندان 50 خانواده در شهر شیراز که از نظر سن ، وضعیت اقتصادی و تحصیلات و ... همگن شده بودند اجرا شد.

۷رابطه ی خودکارآمدی ، پیشرفت تحصیلی و شادی (بهزیستی روانی)
اطلاعات انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، سال
تعداد صفحات: ۶
شادی با بهزیستی روانی یکی از سازه های چند وجهی است که اخیردرحوزه ی روانشناسی مثبت نگر توجه زیادی را به خود جلب کرده است و محققان در صدد یافتن عوامل موثر بر آن هستند می توان گفت جستجو برای یافتن شادی یا بهزیستی زیربنای هر رفتار انسانی است اهداف مطالعه حاضر عبارت بودند از: 1) بررسی رابطه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی با شادی و 2) بررسی نقش تعدیل کننده جنسیت در روابط بین متغیرهای مورد پژوهش

۸بررسی رابطه سلامت روانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
اطلاعات انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، سال
تعداد صفحات: ۵
رشد و توسعه هرجامعه متاثر از نیروی آموزش دیده آن جامعه بوده و شناسایی فاکتورهای موثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان و بذل توجه به آنها گامی بسوی موفقیت است دانشجویان بدلیل شرایط خاص زندگی دانشجویی از جمله دوری از خانواده، وارد شدن به مجموعه ای بزرگ و پرتنش، حجم زیاد دروس، رقابت فشرده و مستعد از دست دادن سلامت روانی هستند لذا هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه سلامت روانی دانشجویان با پیشرفت تحصیلی بوده است. این پژوهش از نوع همبستگی است نمونه پژوهش شامل 302 دانشجوی دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد کرمان بود جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ فرم 28 سوالی استفاده شد. شاخص پیشرفت تحصیلی میان گین نمرات دانشجویان بود.

۹بررسی رابطه سبکهای حل مساله و پیشرفت تحصیلی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریبت نوآوری ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۵
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های حل مساله با پیشرفت تحصیلی انجام شد بدین منظور 293 نفر ازدانشجویان علوم انسانی و فنی مهندسی از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و پرسشنامه سبک های حل مساله کسیدی P.S.I در مورد آنان اجرا شد داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون ازموزن T مستقل و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند . نتایج نشان داد که از بین سبکهای حل مساله فقط سبک خلاق با پیشرفت تحصیلی رابه معنی دار دارد. همچنین میانگین انواع سبکهای حل مساله در دو گروه دانشجویان پسر و دختر تفاوت معنی داری را در دو سبک خلاق و کنترله به نفع دانشجویان پسر نشان داد

۱۰تاثیر آموزش به روش تفکر انتقادی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانشجویان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریبت نوآوری ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
پژوهش حاضر تاثیر آموزش به روش تفکر انتقادی و آموزش به روش سنتی را بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانشجویان کارشناسی رشته برق مورد بررسی قرار داده است این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوالهاست که ایا تفکر انتقادی در پیشرفت تحصیلی درس ریاضی نسبت به یادگیری سنتی موثر تر است آیا تفکر انتقادی در تثبیت یادگیری دانشجویان تاثیر دارد ؟ به این منظو راز بین دانشجویان رشته برق دانشگاه آزاد واحد نی ریز که در ترم دوم سال تحصیلی 89–88 درس معادلات دیفرانسیل را اخذ نموده بودند به شکل تصادفی ساده یک کلاس به عنوان گروه آزمایش 30 نفر و یک کلاس به عنوان گروه گواه 31 نفر انتخاب گردیدند

۱۱آموزش مهارت مطالعه یک رویکرد جامع در جهت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
اطلاعات انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم، سال
تعداد صفحات: ۱۶
هدف کلیه کسانی که دست اندرکار آموزش و پرورش هستند به حداکثر رساندن احتمال موفقیت تحصیلی دانش آموزان است یک ابزار عمده و سودمند برای رسیدن به این هدف استفاده ازمداخلات روانی – تربیتی به منظور فراگیری و استفاده از مهارتهای مطالعه است مهارتهای مطالعه فنون ویژه ای هستند که از آنها برای اکتساب نگهداری و نمایش اطلاعات استفاده می گردد مهارتهای مطالعه را میتوان به عنوان شیوه های حل مساله در نظر گرفت در فرایند اکتساب مهارتهای مطالعه دانش آموزان می توانند از نحوه ی یادگیری بهتر آگاه شوند و مسئولیت پذیری بیشتری در امر یادگیری به عهده بگیرند عملکرد تحصیلی به شدت تحت تاثیر آگاهی دانش آموزان از فنون مناسب در مهارتهای مطالعه است هدف این مقاله آموزش مهارت مطالعه – یک رویکرد جامع در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان است مهارت مطالعه بخش ناپیدایی از یک برنامه تحصیلی هستند.

۱۲بررسی اثربخشی روش تدریس مشارکتی برپیشرفت یادگیری زبان انگلیسی عمومی
اطلاعات انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم، سال
تعداد صفحات: ۱۶
مطالعه حاضر به هدف تعیین اثربخشی روش تدریس مشارکتی در پیشرفت یادگیری درس زبان انگلیسی عمومی دانشجویان انجام شد روش پژوهش این مطالعه از نوع شبه آزمایشی و طرح دو گروهی با پیش ازمون و پس آزمون بود جامعه آماری این مطالعه کلیه دانشجویان دانشگاه آزادکرمانشاه بود که در ترم دوم سال تحصیلی 88–87 واحد درسی زبان عمومی را اخذ نموده بودند. برای پاسخگویی به سوالات پژوهش به روش نمونه گیری خوشه ای دو کلاس انتخاب که بصورت تصادفی یکی از کلاسها به عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر به عنوان گروه کنترل انتخاب گردید. ابزارمورد استفاده در پژوهش پرسشنامه محقق ساخته پیشرفت یادگیری در درس زبان انگلیسی عمومی بودکه چهار مقیاس دیکته نویسی درک مطلب دستور زبان و خزانه لغات را مورد سنجش قرار میداد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t گروههای مستقل استفاده گردید.

۱۳رابطه بین جهت گیری ساختار کلاسی و باورهای خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی
اطلاعات انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین جهت گیری ساختار کلاسی و باورهای خودکارامدی با پیشرفت تحصیلی است به این منظور یک نمونه 60 نفری از بین دانشجویان سال سوم انتخاب گردید بدین صورت که از بین دانشجویان علوم انسانی 30 نفر هر رشته 10 نفر و از بین دانشجویان فنی مهندسی نیز 30 نفر هر رشته 10 نفر بطور تصادفی انتخاب گردیدند. دراین پژوهش سال سوم بدین جهت انتخاب شده است که با گذراندن حدودا نیمی از واحدهای درسی موفقیت ها و یا شکستهایی را پشت سر گذاشته و یک برداشت و باور کلی نسبت به خودکارآمدی خویش بدست اورده اند اطلاعات مورد نظر با استفاده از پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شوارز و جروسالم 2000 و پرسشنامه خودکارامدی تحصیلی بندورا 2001 جمع آوری گردید و برای ساختار کلاسی مصاحبه نیمه سازمان یافته اجرا گردید برای بررسی داده ها از تحلیل رگرسیون استفاده شد.

۱۴بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی نوجوانان
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف و زمینه: امروزه هوش هیجانی از اهمیت ویژهای برخوردار است. رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی یکی از حوزههای جدید پژوهشی است. هدف از انجام پژوهش حاضر نیز بررسی رابطه بین مولفههای هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نوجوان است. 90 مشغول به تحصیل هستند – روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه پژوهشی شامل تمامی دانشآموزان پسر دبیرستانهای کرمانشاه است که در سال تحصیلی 89 به صورت نمونهگیری خوشهای چهار دبیرستان انتخاب گردید و از هر دبیرستان به صورت تصادفی 50 نفر انتخاب و نمونهای به حجم 200 نفر تشکیل شد سپس آنها به پرسشنامه هوش هیجانی بار– ان پاسخ دادند. معدل تحصیلی دانش آموزان به عنوان ملاک پیشرفت تحصیلی مد نظر قرار گرفت.دادههای پژوهشی با استفاده از آمار توصیفی شامل جدول، میانگین، انحراف استاندارد و فرضیههای پژوهشی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند یافتهها: نتایج پژوهشی نشان داد که بین نمره کلی هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی و مولفههای خودآگاهی هیجانی، قاطعیت، حرمت ذات، خود شکوفایی، استقلال، همدلی، مسئولیت پذیری، حل مسئله واقعیت آزمایی، انعطاف پذیری،تحمل فشار، شادکامی و روابط بین فردی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد اما بین مولفههای خوشبختی و کنترل تکانه، رابطه معناداری وجود نداشت. نتیجه:با توجه به یافتههای پژوهشی میتوان نتیجه گرفت که بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد و هوش هیجانی میتواند نوید دهنده پیشرفت تحصیلی باشد و بالعکس

۱۵بررسی ارتباط هوش هیجانی و هوش متعارف با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش سلامت روانشناختی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و هوش متعارف با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج است از این رو 265 دانشجوی دختر و 155 پسر انتخاب شدند دراین پژوهش جهت سنجیدن هوش هیجانی از آزمون133 سوالی بار–ان و برای سنجیدن هوش متعارف از مقیاس کتل برای بزرگسالان و به منظور سنجیدن سلامت روان از GHQ28استفاده شده است برای تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل واریانس ضریب همبستگی پیرسون رگرسیون گام به گام و تحلیل مسیر استفاده شده است و همچنین برای مقایسه ی میانگین ها از آزمون T برای گروه های مستقل استفاده گردیده است یافته ها حکایت از این دارند که هوش هیجانی ارتباط معناداری با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دارد و همچنین بین هوش متعارف و پیشرفت تحصیلی ارتباط معناداری وجود دارد اما بین هوش متعارف و هوش هیجانی ارتباط معناداری وجود ندارد.

۱۶تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش تعلل و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی
اطلاعات انتشار: همایش سلامت روانشناختی، سال
تعداد صفحات: ۱۵
پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی برکاهش تعلل و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی شهرستان اسلام آباد غرب صورت گرفت جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی شهرستان اسلام آباد غرب تشکیل میداد روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای انجام گرفت بدین منظور از جامعه مورد نظر دو برابر و نیم ظرفیت انتخاب شدند. سپس پرسشنامه تعلل روی آنها اجرا و افرادی را که واجد شرایط بودند و بیشترین میزان تعلل را داشتند انتخاب شدند. پس از انتخاب تصادفی گروههای آزمایش و گواه ابتدا برروی هر دو گروه پیش آزمون اجرا شد و نسبت به اخذ معدل نیمسال اول آنها اقدام گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه تعلل شوارزر و شمینتز و دیهل 2000 بود.

۱۷اثر بخشی ارایه، ساخت فردی و ساخت گروهی نقشه مفهومی به عنوان یک راهبرد آموزشی
اطلاعات انتشار: نوآوري هاي آموزشي، پاييز, دوره  ۴ , شماره  ۱۳، سال
تعداد صفحات: ۲۳
رویکرد سازنده گرایی یکی از چارچوب های نظری مهم در شکل گیری و هدایت بازنگری ها و فعالیت های جدید آموزشی است. تاکید ساختن گرایان بر این است که افراد دانش را فعالانه می سازند. یکی از روش های آموزشی نوین که ارتباط بسیار نزدیک با رویکرد سازنده گرایی دارد، نقشه مفهومی است. نقشه مفومی بازنمایی تجسمی روابط معنادار میان مفاهیم است. هدف کلی پژوهشی که مقاله حاضر بر اساس یافته های آن تهیه شده، تعیین اثر بخشی استفاده از نقشه مفهومی به عنوان راهبرد یاددهی– یادگیری است. اهداف جزیی این پژوهش مقایسه اثربخشی ارایه نقشه های مفهومی از پیش آماده شده با نقشه های مفهومی تهیه شده از سوی فراگیران و همچنین مقایسه اثربخشی شیوه های انفرادی و گروهی تهیه نقشه مفهومی است. آزمودنی های پژوهش 55 معلم مقطع ابتدایی بود که در یک دوره آموزشی ضمن خدمت در سه کلاس شرکت داشتند. طرح پژوهشی یک طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون بود. در این پژوهش آزمودنی ها در سه گروه آزمایشی مشارکت داشتند. برای گروه اول آزمایشی نقشه های از پیش آماده شده در فرآیند آموزشی کلاسی ارایه شد. گروه دوم به صورت انفرادی و گروه سوم به صورت گروهی به تهیه نقشه های مفهومی پرداختند. یافته های پژوهش نشان می دهند که میانگین نمرات پس آزمون های هر سه گروه نسبت به پیش آزمون ها افزایش یافته است، اما بیشترین تاثیر نقشه مفهومی در شیوه ساخت انفرادی نقشه مفهومی و کمترین تاثیر آن در ارایه نقشه های مفهومی مشاهده شده است.

۱۸بررسی تاثیر هشت هفته حرکات ایروبیک بر میزان افسردگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دوره متوسطه ناحیه 2 خرم آباد
اطلاعات انتشار: حرکت، بهار, دوره  - , شماره  پياپي ۳۱، سال
تعداد صفحات: ۱۴
تحقیق حاضر نیز با هدف بررسی اثر 8 هفته حرکات ایروبیک بر میزان افسردگی و پیشرفت تحصیلی دختران دانش آموز سال اول دوره متوسطه ناحیه خرم آباد انجام شد. به این منظور 2456 نفر از دانش آموزان پرسشنامه افسردگی را تکمیل کردند و معدل ترم اول آنان نیز ثبت شد. بعد از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها از بین 570 نفری که دارای افسردگی خفیف، متوسط و شدید بودند و از لحاظ پیشرفت تحصیلی نیز در سطح ضعیفی قرار داشتند، 60 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی (n=30) و کنترل (n=30) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 8 هفته، هفته ای 3 جلسه و هر جلسه 1 ساعت حرکات ایروبیک را انجام دادند بعد از پایان دوره تمرینی هر دو گروه پرسشنمه افسردگی بک را پر کردند و بعد از اتمام امتحانات ترم دوم معدل ثبت شد. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. در پایان، نتایج نشان داد پس از انجام حرکات ایروبیک به مدت 8 هفته بین میانگین افسردگی گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد اما بین پیشرفت تحصیلی دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

۱۹بررسی مقایسه ای خودواقعی با خودایده‌آل و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری و مامایی مشهد
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)، بهار, دوره  ۱۱ , شماره  ۱ (مسلسل ۳۱)، سال
تعداد صفحات: ۶
اختلال و آشفتگی روانی و فقدان سلامت روان یکی از مسائل و مشکلات بزرگ دنیای امروز است. تئوری‌های خود، احترام و ارزش به خود را بعنوان مناسب‌ترین مفهوم جهت سبب‌شناسی اختلالات عاطفی و روانی در نظر می‌گیرند. مفهوم خود به دو جنبه تقسیم می‌شود: خود واقعی و خود ایده‌آل. مقایسه این دو مفهوم، شاخصی از احترام و ارزش به خود را بدست می‌دهد. از آنجا که بسیاری از دانشجویان پرستاری و مامایی، رشته‌ای را که در آن مشغول به تحصیل هستند، با اولویت در کنکور انتخاب نکرده‌اند، این موضوع وضعیت احترام به نفس و پیشرفت تحصیلی آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این پژوهش که یک مطالعه توصیفی – همبستگی است، از یک طرح دو گروهه و دو متغیره استفاده شده است. جهت انجام این پژوهش، کلیه دانشجویان پرستاری و مامایی مقطع کارشناسی روزانه شاغل به تحصیل در سال 83–1382 به تعداد 347 نفر، انتخاب گردیدند. داده‌ها بوسیله فرم‌های انتخاب نمونه مشتمل بر معیارهای حذف، فرم مشخصات دموگرافیک شامل مشخصات فردی و نمرات پیشرفت تحصیلی، فرم سنجش خود واقعی و خود ایده‌آل راجرز مشتمل بر 25 جفت صفت متضاد که از 1 تا 7 نمره‌گذاری شده است، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که میانگین فاصله خود واقعی از خود ایده‌آل در دانشجویان پرستاری و مامایی، اختلاف آماری معنی‌داری ندارد (P=0.33) . همچنین در دانشجویان پرستاری، نمره بدست آمده از فاصله دو خود با معدل نمرات عملی رابطه معکوس و معنی‌داری داشتr= –0.18)  و(P=0.016  ولی نمره بدست آمده از فاصله دو خود با معدل نمرات تئوری، معدل کل و معدل دیپلم، رابطه آماری معنی‌داری نداشت. از آنجا که عزت نفس پایین منجر به پیشرفت تحصیلی نامطلوب می‌گردد، باید توجه جدی‌تری به وضعیت روحی – روانی این افراد در بدو پذیرش و طی دوران تحصیل معطوف داشت.

۲۰همبستگی عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان توان بخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران
اطلاعات انتشار: مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، بهار و تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۱ (پياپي ۱۷)، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: شناخت عواملی که منجر به پیشرفت تحصیلی و مانع از افت می گردد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پاره ای از مطالعات بیانگر ارتباط مستقیم بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی است لیکن بعضی از صاحب نظران رابطه مستقیم این دو را مورد تردید قرار داده اند. این تحقیق با هدف تعیین همبستگی عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران انجام شده است. روش ها: این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی بود. کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی توان بخشی در رشته های کار– درمانی، فیزیوتراپی و گفتار– درمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران (88 نفر) شرکت داشتند. عزت نفس دانشجویان با آزمون 58 گزینه ای کوپر اسمیت اندازه گیری و رابطه آن با نمرات پایان ترم دانشجویان بررسی گردید. نتایج: ضریب همبستگی پیرسون رابطه معنی داری را بین عزت نفس و وضعیت تحصیلی دانشجویان توان بخشی نشان داد (r=0.36)، ولی پیشرفت تحصیلی با رشته و ترم تحصیلی و جنسیت و وضعیت تاهل و محل زندگی ارتباط نداشت. نتیجه گیری: افرادی که دارای عزت نفس بالاتر بودند، نسبت به افراد دارای عزت نفس پایین، از وضعیت تحصیلی مطلوب تری برخوردارند. بنابراین، احتمالا می توان برای پیشبرد وضعیت تحصیلی می توان از روش های تقویت عزت نفس بهره برد.

۲۱بررسی رابطه انگیزش تحصیلی و عادات مطالعه بر روی نمونه ای از دانش آموزان متوسطه شیراز
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پاييز- شماره ۲۹، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در این مطالعه رابطه بین مجموعه‌ای از انگیزه‌های تحصیل و عادات مطالعه بر روی نمونه‌ای متشکل از 516 دانش‌آموز پایه سوم متوسطه از نقاط مرکزی شهر شیراز مورد بررسی قرار گرفت.نتایج به دست آمده حاکی از وجود رابطه معنی‌دار بین بین عادات مطالعه و انگیزه‌های تحصیلی دانش‌آموز بود و میزان این رابطه‌به تصویر صفحه مراجعه شود به دست آمد.رابطه بین عادات مطالعه و منابع انگیزشی عزت نفس و اتکاء به نفس نسبت به دیگر منابع انگیزش تحصیلی بالاتر بود.نتایج همبستگی کانونی منابع انگیزش تحصیلی و عادات مطالعه دو متغیر کانونی را به دست داد که از این تحلیل‌ها رابطه مهارت‌های سطح بالای مطالعه، مثل نظارت بر روند مطالعه و انسجام دادن مطالب با منابع انگیزشی عزت نفس و اتکای به نفس، استنباط می‌شود.

۲۲موقعیت های کاهش دهنده انگیزش، راهبردهای خود نظم ده و پیشرفت تحصیلی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: تابستان- شماره ۳۹، سال
تعداد صفحات: ۱۱
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه راهبردهای خود نظم ده یادگیری(براساس الگوی ولترز، 1998)و پیشرفت تحصیلی دانشجویان است.در این زمنیه، به سه پرسش تحقیقاتی پرداخته شد: 1.دانشجویان از چه نوع راهبردهایی برای خود نظم دهی به مشکلات انگیزشی استفاده می‌کنند؟ 2.آیا استفاده از این راهبردها وابسته به موقعیت‌های آموزشی است؟3.رابطه خود نظم دهی‌های شناختی، فراشناختی، ارادی و پیشرفت تحصیلی چگونه است؟در این تحقیق، تعداد 184 داوطلب دانشجو(98 دختر و 86 پسر)ثبت نام شده، در سه گروه درس رشد که توسط یک مدرس ارایه می‌گردید، شرکت نمودند.دانشجویان در چهار موقعیت مشکل‌زای آموزشی که موجب کاهش انگیزش می‌شود، قرار گرفتند.سپس از آنها خواسته شد تا راهبردهایی که آنها در موقعیت‌ها به کار می‌گیرند تا همچنان به تلاش خود ادامه دهند و موفق شوند را نام ببرند.نتایج نشان داد که دانشجویان متناسب با نوع مشکل از راهبردهایی استفاده می‌کنند که بتواند موجب خود نظم دهی یادگیری آنان در آن موقعیت خاص گردد.نتایج همچنین نشان داد که انگیزش‌های درونی یا ذاتی به شکلی مثبت فرآیندهای شناختی و پیشرفت تحصیلی را پیش‌بینی می‌نمایند، در حالی که انگیزش‌های عملکردی رابطه‌ای منفی با هر دو عامل یاد شده دارد.از مجموع راهبردهای شناختی و فراشناختی در دو سطح ساده و پیچیده، تنها راهبرد تمرین و تکرار بود که توانست پیشرفت تحصیلی را پیش‌بینی نماید.پژوهش در انتها با چند پیشنهاد آموزشی خاتمه می‌یابد.

۲۳بررسی روند پیشرفت تحصیلی دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی و عوامل مؤثر بر آن
اطلاعات انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۱۹
هدف کلی این پژوهش که با روش توصیفی – همبستگی انجام شده است، بررسی روند پیشرفت تحصیلی دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی و عوامل مؤثر بر آن می باشد . بدین منظور، پژوهش در دو بخش صورت گرفت ه است. در بخش اول، با استفاده از آمار موجود و شاخص های معدل کل و معدل ترم، روند پیشرفت تحصیلی دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی از سال 82 تا 84 بررسی گردید N= 159 این روند، به طور کلی در تمامی دوره های روزانه و شبانه ی ورودی های مختلف، بیانگر روندی افزایشی بود . مقایسه ی بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان روزانه و شبانه در هر ورودی نشان داد که به جزء ورودی 82 در سایر ورودی ها ا ین تفاوت از لحاظ آماری معنی دار است . در مقایسه ی پیشرفت تحصیلی بین ورودی های مختلف نیز تفاوت معنی داری مشاهده نشد . در بخش دوم تحقیق، عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی شناسایی گردید . جامعه ی آماری تحقیق را 107 نفر دانشجوی دوره ی روزانه و شبانه ی ورودی 84 و 85 رشته ی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه تشکیل دادند . داده های مورد نظر از طریق پرسشنامه و در قالب سرشماری جمع آوری گردید. روایی ابزار مورد نظر با استفاده از پانل متخصصان، تعیین و پایایی آن به وسیله ی آزمون کرونباخ آلفا مورد قبول واقع شد (α=0\65 نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که 76 درصد از تغییرات متغیر پیشرف ت تحصیلی (معدل) را ده متغیر شامل : محل نشستن در کلاس، وضعیت اقتصادی خانواده، اضطراب امتحان، خاستگاه سکونت، انگیزه و علاقه، باور به خودکارآمدی، جمعیت خانواده، میزان ملاقات با استاد راهنما (مشاوره)، آینده ی شغلی و میزان تحصیلات والدین، تبیین می نمایند . با توج ه به نتایج، چیدمان کلاس ها به صورت کنفرانسی، اتخاذ سیاست های افزایش جذب و پذیرش دانشجویان بومی در دانشگاه ها، برقراری فرصت های بیشتر اساتید راهنما برای ملاقات با دانشجویان، و در نهایت، بهره گیری از الگوی یادگیری تجربی در آموزش، پیشنهاد گردید

۲۴رابطه جرات ورزی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش و عادی
اطلاعات انتشار: پژوهش در حيطه كودكان استثنايي، پاييز, دوره  ۷ , شماره  ۳ (پياپي ۲۵)، سال
تعداد صفحات: ۱۸
هدف: پژوهش حاضر به منظور مقایسه میزان جرات ورزی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیزهوش و عادی و همچنین بررسی روابط موجود بین این متغیرها صورت گرفت.روش: این پژوهش از نوع همبستگی است. بدین منظور 60 دانش آموز تیزهوش (30 پسر و 30 دختر) و 60 دانش آموز عادی (30 پسر و 30 دختر) به صورت تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه جرات ورزی گمبریل و ریچی و پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت و همین طور معدل درسی مورد بررسی قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از روشهای آماری تحلیل واریانس چند متغیره، ضریب همبستگی دو متغیره و تحلیل رگرسیون استفاده شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که دانش آموزان تیزهوش در هر سه متغیر جرات ورزی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی بر دانش آموزان عادی برتری داشتند، اما تفاوتی بین متغیرهای فوق در دو جنس ملاحظه نشد. از سوی دیگر هر سه متغیر جرات ورزی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان عادی دارای رابطه معنادار بودند، اما در دانش آموزان تیزهوش تنها بین دو متغیر جرات ورزی و عزت نفس رابطه وجود داشت. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که جرات ورزی و عزت نفس، توانایی پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عادی را داشتند.نتیجه گیری: برتری دانش آموزان تیزهوش بر دانش آموزان عادی در سه متغیر: جرات ورزی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی مورد تایید قرار گرفت. بعلاوه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از روی داده های جرات ورزی و عزت نفس قابل پیش بینی است.

۲۵اثر یادگیری مجازی به روش لایتنر پرو بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404، سال
تعداد صفحات: ۹
در این پژوهش، منظور از یادگیری مجازی 3 آموزش های الکترونیکی و قابلی تهایی است که در سایت لایتنر پرو به دبیران، دانش آموزان و والدین ارائه شد. این پژوهش جهت بررسی اثر یادگیری مجازی به روش لایتنر پرو 4 بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی صورت گرفت. حجم نمونه 450 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه بودند که به طور تصادفی انتخاب شده و 300 نفر در گروه آزمایش و 150 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش سایت کمک آموزشی لایتنر پرو بود که مدت 4 ماه دانش آموزان بوسیله آن مطالعه می کردند. سپس عملکرد آنها هر روز، توسط دبیران و والدین (دور کاری) بررسی می شد. 0 برای متغیر گروه معن یدار و برای متغیر پایه های تحصیلی معنی دار نبود. \ نتایج کوواریانس محاسبه شده در سطح 01 یافته های پژوهش نشان دادند، روش یادگیری مجازی همراه با حضور مجازی دبیر و والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه های مختلف به یک میزان موثر بوده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۲۵۱ نتیجه