۱معیارها و روش های تعیین ناحیه حفاظت سرچاهی (حریم بهداشتی چاه) – محاسبات موردی برای چاه آب شرب شماره 33 شهرستان ارومیه
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مطالعه معیارها و روشهای تعیین ناحیه حفاظت سر چاهی یا حریم بهداشتی چاه تعریف شدند. سپس حریم های بهداشتی برای چاه آب شرب شماره 33 شهرستان ارومیه با استفاده از روش های ساده محاسبه شدند. کد کامپیوتری WHPA برای محاسبات حریم بهداشتی چاه و سه مدول محاسباتی تعبیه شده در این کد معرفی شده و نواحی حریم برای چاه شماره 33 ارومیه با استفاده از این مدول ها محاسبه شد. جبهه های انتشار آلودگی از یک چاه تزریق فاضلاب به طرف چاه شماره 33 , در مدت زمان های مختلف توسط یکی از مدولهای محاسباتی کد WHPA محاسبه شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که در صورت وجود پارامتر های هیدروژئولوژیک قابل اعتماد برای منطقه استقرار چاه ها، ازکد WHPA میتوان بعنوان یک ابزار مفید برای تعیین حریم بهداشتی چاه ها بهره جست

۲کاربرد مهندسی ارزش در افزایش ظرفیت پالایشگاه های میدان گازی پارس جنوبی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، سال
تعداد صفحات: ۱۵
میدان گازی پارس جنوبی یکی از بزرگترین میادین گازی جهان میباشد که بر روی خط مرزی مشترک ایران و قطر در خلیج فارس و در فاصله 100 کیلومتری ساحل قرار گرفته است بر اساس مطالعات مخزن و نتایج حاصل از حفاری چاههای اکتشافی برداشت روزانه تا 27 میلیارد فوت مکعب از میدان پیش بینی میگردد که این میزان در قالب تقسیم بندی بلوک های دریایی در قالب 22 فاز خواهد بود ( 3 فاز جهت تولید LNG جمعا به میزان 8 میلیارد فوت مکعب در روز و تولید هریک از فازهای 19 گانه دیگر به میزان یک میلیارد فوت مکعب در روز ) . از آنجائیکه حجم سرمایه گذاری روی هر فاز این میدان بسار بالا میباشد بایستی از طریق مدیریت مهندسی ارزش راهکارهایی را جستجو نمود تا بتوان با از دست ندادن زمان در رقابت با کشور قطر در برداشت بموقع از مخزن از حجم کل سرمایه گذاری در تمامی فازهای میدان کاست . با توجه به نتایج بدست آمده از حفاری چاههای دریایی در صورت افزایش تعداد چاهها در هر فاز از میدان گازی پارس جنوبی میتوان بسار بیش از یک میلیارد فوت مکعب گاز در هر روز برداشت نمود و یا با افزایش ظرفیت برداشت از هرچاه , ازتعداد چاهها کاهید تا در هزینه های سنگین ساخت و بهره برداری صرفه جویی حاصل گردد بالطبع با پیاده شدن هر یک از گزینه های مذکور میتوان درآمد ملی بیشتری کسب نمود و از توانی بالاتر در بازارهای بین المللی انرژی برخوردار گردید .

۳بازنگری طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی با دیدگاه استفاده تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی به منظور جلوگیری از اثرات سوء کمی و کیفی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، سال
تعداد صفحات: ۶
عدم هماهنگی لازم بین شاخه های مختلف علوم مهندسی و منابع آب در روند مطالعات ، طراحی و اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی همواره صدمات جبران ناپذیری را بر پتانسیل آبی هر منطقه وارد نموده و راندمان طرح ها را کاهش می دهد . با وجود انجام مطالعات گسترده پایه در خصوص منابع آب زیرزمینی ، عموما ط راحی شبکه های آبیاری صرفا بر مبنای عواملی چون مورفولوژی و نیاز آبی ، الگوی کشت و جنس خاک ، منابع تامین آب و نحوه زهکشی پساب صورت گرفته و طرح از لحاظ اقتصادی ، زیست محیطی و مهندسی ارزش ارزیابی و تحلیل می گردد .
در این مقاله ضمن اشاره به مواردی که بدون توجه به استفاده توآم چاهها و منابع آب زیرزمینی در کنار منابع آب سطحی ، مشکلاتی چون زهدار شدن اراضی ، شوری منابع آب و مسائلی دیگر بوجود آمده است ، چگونگی محاسبه و حذف قسمتی از شبکه ها در مناطقی که دارای پتانسیل مناسب آب زیرزمینی می باشند ، مورد توجه قرار گرفته است .

۴برآورد میزان برداشت آب زیرزمینی در محدوده شبکه های عمده آبیاری زاینده رود در استان اصفهان
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)، سال
تعداد صفحات: ۸
تقریباً دو سوم آب مورد نیازحوضه آبریززاینده رود که بالغ بر 3500میلیون مترمکعب می باشد ازمنابع آب زیر زمینی تامین می شود. به علت خشکسالی های اخیر و کاهش آورد رودخانه زاینده رود تقاضای آب زیرزمینی افزایش یافته و این امر باعث افت سطح آب زیرزمینی در اغلب دشت های این حوضه شده است. از آنجائی که تغذیه بعضی از آبخوان این دشت ها از آب رودخانه بوده است امید چندانی به ترمیم این افت نمی باشد. این وضعیت پیامدهایی منفی در برداشته که رشد و توسعه این استان را با مشکل روبرو کرده است.اولین موضوعی که درمدیریت آب مطرح است تعیین میزان برداشت آب زیرزمینی در محدوده شبکه های آبیاری می باشد. در این مقاله با توجه به آمار و اطلاعات موجود و تجزیه و تحلیل انجام گرفته و نقشه های مربوطه با نرم افزار ILWIS ترسیم شده اند. این نقشه ها، موقعیت جغرافیائی چاه های مورد بهره برداری، چاه های انتخابی، دشت ها وشبکه های آبیاری را نشان می دهد. با استفاده از این نقشه ها و اطلاعات تکمیلی اخذ شده از بهره برداران، آمار برداشت سالیانه چاه های دشت ها، تبدیل به آمار تخلیه ماهانه درمحدوده شبکه های آبیاری مدرن شد و در نهایت میزان آب زیرزمینی مصرفی ماهانه و سالیانه درهر هکتاردر محدوده ناخالص شبکه های آبیاری، راست نکوآباد، چپ نکوآباد، راست آبشار، چپ آبشار، مهیار – جرقویه، برخوار و متوسط کل شبکه بدست آمد. میزان آب مصرفی سالیانه به ازاء یک هکتار در سال زراعی82 – 81 در هر کدام شبکه های فوق به ترتیب برابر15011 ، 7014 ، 11509 ، 4952 ، 1444 ، 2662 و 5302 مترمکعب برآورد شد. این مقادیر ممکن است درسال های مختلف با توجه به شرائط اقلیمی، الگوی کشت وعوامل دیگر، تغییر کند، ولی برآورد اولیه ومقایسه آنها می تواند گامی موثر در جهت افزایش بهره وری آب دراین حوضه که در حال حاضر دچار بحران آب بوده، باشد و این تحقیق در این راستا انجام گرفته است.

۵دیدگاه استفاده تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی و بازنگری نحوه استحصال منابع آب  به منظور جلوگیری از اثرات سوء کمی و کیفی
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)، سال
تعداد صفحات: ۸
بی شک توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی جزء لاینفک توسعه منابع آب و مکانیزه نمودن صنعت کشاورزی است . در این راستا عدم هماهنگی لازم بین شاخه های مختلف علوم مهندسی و منابع آب در روند مطالعات ، طراحی و اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی همواره صدمات جبران ناپذیری را بر پتانسیل آبی هر منطقه وارد نموده و راندمان طرح ها را کاهش میدهد . با وجود انجام مطالعات گسترده پایه در خصوص منابع زیر زمینی،عموما طراحی شبکه های آبیاری صرفا بر مبنای عواملی چون مورفولوژی و نیاز آبی ، الگوی کشت و جنس خاک ،منابع تامین آب و نحوه زهکشی میگردد.در این مقاله ضمن اشاره به مواردی که بدون توجه به استفاده توام چاهها و منابع آب زیرزمینی در کنار منابع آب سطحی،مشکلاتی چون زهدار شدن اراضی ،شوری منابع آب و مسائل دیگر بوجود آمده است،چگونگی محاسبه و حذف قسمتی از شبکه ها در مناطقی که دارای پتانسیل مناسب آب زیرزمینی می باشند ،مورد توجه قرار گرفته است .

۶تایین حریم کیفی منابع آب زیرزمینی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۹
امروزه با رشد جمعیت و افزایش تعداد چاهها و استفاده بی رویه از آبهای زیر زمینی جهت مصارف شرب، صنعت و کشاورزی از یک طرف و نفوذ زه آبهای کشاورزی، نفوذ پسابهای صنعتی و فاضلابهای شهری به داخل آبخوانها از طرف دیگر، تغییرات قابل ملاحظه ای در کیفیت آبهای زیر زمینی به وجود می آورد. بنابراین علاوه بر تعیین حریم کمی، لزوم تعیین حریم کیفی بر اساس معیارهای علمی و کاربردی جهت اعمال مدیریت صیح بر حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیر زمینی بیش از گذشته احساس می گردد. لذا در این مقاله حریم کیفی منابع آبی مختلف از جمله چاههای آب شرب، قنوات و چشمه ها به همراه فرمولهای مربوطه به اختصار بیان شده است.

۷یک روش ساده برای پیشگویی میزان دبی بهینه تولیدی از چاههای نفتی
اطلاعات انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
یکی از اهداف مهم پژوهشگران و محققین صنعت نفت در امر تولید بررسی راههایی است که بتوان تولید از چاههای نفتی را به مقدار بهینه خود رساند. مطالعه حرکت سیال از مهمترین کارهایی است که قبل از روشهای موسوم به بازیافت ثانویه و بازیافت سوم باید انجام شود. در این کار برای تعیین میزان تولید بهینه معادلات حاکم بر حرکت سیال در دو بخش مخزن و چاه بطور همزمان حل می گردد. نتیجه حل معادلات حاکم بر مخزن منحنی ایی خواهد بود که تغییرات فشار جاری ته چاه را بر حسب دبی تولید نشان می دهد و به منحنی عملکرد مخزن یا منحنی جریان ورودی معروف است همچنین حل معادلات حاکم در چاه منحنی عملکرد چاه یا منحنی جریان خروجی را می دهد. رسم این دو منحنی بطور همزمان و بدست آوردن محل تلاقی آنها، دبی تولیدی بهینه را در فشار جاری ته چاه معین، بدست می دهد.

۸بررسی مقایسه مزایا و معایب بهره برداری از آب زیر زمینی به روش چاهها و قنوات
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی قنات، سال
تعداد صفحات: ۱۱
قنات و چاه از جمله سازه های و روشهای متداول بهره برداری از منابع آب زیر زمینی می باشند. قنات یکی از شاهکاری نیاکان ما و سیستم مهندسی بسیار مناسبی برای بهره برداری از منابع آب زیر زمینی در گذشته بوده و در حال حاضر نیز به دلایل مختلف و در بعضی از نقاط هنوز بهترین روش بهره برداری می باشد. بهترین نمونه این نحوه بهره برداری را می توان در مناطق کوهپایه ای کشور نام برد که به علت سازگاری با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه استفاده از آب قنات یکی از بهترین راهکارهای تامین آب مورد نیاز می باشد. از سایر مزایای استفاده از قنات می توان به استفاده از نیروی ثقل جهت انتقال آب و عدم نیاز به انرژی و مراقبت شبانه روزی و ارزانی آب قنات و بومی بودن دانش فنی آن برشمرد . از طرف دیگر استفاده از چاههای د ردشتهای بزرگ امکان استفاده حداکثر از ضخامت لایه های آبدار و بهره برداری از منابع آب زیر زمینی در مواقع لزوم، کنترل میزان آبدهی با استفاده از تجهیزات، اختیاری بودن کار بهره برداری یا عدم بهره بردار از چاهها و عدم تخلیه مداوم آب زیر زمین و امکان نصب تجهیزات مربوط به کنترل آبکشی، در اختیار داشتن حداکثر آب در مواقع حداکثر نیاز آبیاری و امکان حفر وتجهیز و بهره بردار آسان و در م.دت زمان کم از چاه در حداقل مدت، امکان حفر چاه در مناطق هموار و امکان استفاده از آبهای زیر زمینی مرزی وساحلی که بدون استفاده از دسترس خارج می شود از جمله مزایای بهره بردار از طریق چاههای عمیق می باشد. بر اساس این بررسی مقایسه این دو روش بطور خلاصه به شرح زیر است . چاه و قنات هر دو روشی برای بهره برداری از ابهای زیر زمین می باشند وچون هدف نهایی تامین آب بیشتر از طریق حداکثر بهره برداری مجاز از منابع آب زیر زمینی مد نظر می باشد، بدین لحاظ مساله انتخاب فقط، یکی از دو سیست به دلیل برتری قاطع یکی بر دیگری نمی تواند مطرح باشد. بلکه لازم است با توجه به شرایط زمین شناسی و مشخصات سفره های آبدار وظرفیت ابدهی آنها و با در نظر گرفتن ضرورتهای فنی، محلی، فرهنگی و اقتصادی این دو روش توام با هم و یا هر گدام د رجای مناسب خود مورد استفاده قرار گیرد، تا بتوان به حداکثر افزایش کارایی از منابع آب زیر زمینی و نیز حداکثر حفاظت از آب این منابع دست یافت.

۹به سمت مشارکت سیستم های سنتی قنات در مدیریت پایدار منابع آب
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی قنات، سال
تعداد صفحات: ۹
قنات یک سیستم استحصال آب و آبرسانی است که از دیرباز در ایران وبیش از 34 کشور دیگر جهان وجود داشته است. بزرگترین کانونی که در آن قنات به عنوان اصلی ترین منبع تامین کننده آب شناخته میشود کشور ایران می باشد. یکی از روشهای قدیمی استحصال و انتقال آب در کشور ایران که برای جمع آوری آبهای زیر زمینی انجام می شده است استفاده از سیستم های سنتی قنات می باشد که عمری در حدود چند هزار سال دارند. از قرنها پیش جهت انتقال آب بدست امده از نفوذ برفها درکوهستان از سیستم مجاری قناتها استفاده میشده است. رشد جمعیت شهرهای بزرگ و کاهش روز افزون سرانه مصرف آب برای هر نفر باعث شده است که بحران آب در مناطقی که با کمبود آب روبرو هستند. سال به سال دارای ابعاد خطرناک تری شود. در ای میان مناقی که از نظر طبیعیو جغرافیایی در نواحی خشک و نیمه خشک جهان می باشند و صرفا بر منابع آبهای زیر زمینی متکی هستند در معرض تهدید بیشتری قرار گرفته اند. در این مقاله سعی شده است به معرفی قناتها، دلایل ظهور آنها، اجزای ساختمانی، مکانهای ساخت، اهمیت انان در قزون گذشته و وضعیت فعلی انان در کشور ایران پرداخته شود. همچنین وضعیت فعلی یزد و تهران از نظر کمی و کیفی مورد توجه قرار گرفته اند. و در پایان پیشنهاداتی درخصوص توجه بیشتر به آنان ارائه شده است.

۱۰تاریخچه، ساختار، جایگاه، نقش و اهمیت قنات در ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی قنات، سال
تعداد صفحات: ۱۴
فلات ایران بصورت بیابانی وسیع است و بارش سالانه در بیشتر مناطق ایران (به جز بخشهای شمال غربی و حاشیه جنوبی دریای خزر) در حدود 15 تا 25 سانتیمتر می باشد که در مقایسه با سایر مناطق جهان از نظر فعالیتهای کشاورزی عملا لم یزرع محسوب می شوند. ایرانیان برای رفع مشکل کم آبی تکنیک جالبی را ابداع کردند که قادر است آب را از سفره های آب زیر زمینی از زیر ارتفاعات و کوهها به مناطق با ارتفاع کمتر و به سوی دشتها گسیل دارد. شواهد و قراین بسیار حاکی از آن است که ایرانیان مخترع فن قنات بوده اند و به احتمال قریب به یقین برای اولین بار معدنکاران سرب شمال غرب ایران از این سیستم استفاده نموده اند.
قنات با ویژگیهای خاص خود ساخته می شود. ساختار قنات در همه جا مشخص و یکسان است و از انجایی که هزینه ساخت قنات زیاد بوده و بایست سالیان سال کار کند و در خدمات مردم باید مسئله مهم، حفاظت و نگهداری قنات است. همچنین احداث قنات یا قنوات جدید در محل نبایستی بر روی قنات یا قنوات قدیمی و میزان آب آنها تاثیربگذارد. قنات دارای فوائد اقتصادی زیادی می باشد. قنات امکان حصول محصولات گوناگون نظیر غلات (گندم و جو) و انواع محصولات دیگر نظیر چغندرقند، تنباکو، خربزه، شلغم، انار، پیاز و غغیره را بخصوص در نواحی خشک و کم آب که منابع آبی دیگر وجود ندارد فراهم می کند. از فوائد اقتصادی دیگر قنات امکان صید ماهی از آب قنوات ، جذب توریسم به عنوان یک مکان گردشگری و توریستی و غیره می باشد.
اهمیت قنالت تنها در تامین آب آشامیدنی وکشاورزی نیست بلکه یکی از فوائد مهم قنات فراهم کردن زمینه مناسب برای همبستگی و مشارکت اجتماعی در امور و ترفیع و ترویج فرهنگ زیست گروهی و در نتیجه استوار کردن جامعه است. مقایسه منابع آبی مناطق شرقی و غربی کشور نشان می دهد که مناطق شرقی کشور از داشتن رودهای بزرگ و پر آب محروم بوده حال آنکه اکثر رودخانه های معروف ایران در غرب کشور جریان دارند و حدود دو پنچم آبهای مصرفی شرق کشور توسط قنوات واقع در این مناطق تامین می گردد. کمبود آب در مناطق شرقی کشور و استفاده از قنات موجب حداکثر بهره برداری از آب و نظام تولید زراعی سنتی جمعی (بنه) شده است. همین عامل باعث گردیده که فرهنگ آبیاری در مناطق شرقی غنی تر از مناطق غرب بوده و بازده محصولات سنتی در منطاق شرقی به خحاطر تکنیکی که ساکنین این نواخی در کشت جمعی بکار می بنرد به مراتب از مناطق غربی بیشتر شود.

۱۱مقایسه قنوات و چاههای مورد بهره برداری در منطقه شمال اردکان
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی قنات، سال
تعداد صفحات: ۱۲
قنات یکی از ابتکارات مهم بشر برای استحصال و بهره بردرای از آب می باشد. که احداث و کاربرد آن در مناطق خشک به ویژه مناطق مرکزی ایران مانند استانهای یزد، کرمان و خراسان متداول بوده است. در این تحقیق با استفاده ازامار و اطلاعات موجود از قنوات وچاههای مورد بهره برداری در منطقه شمال شهرستان اردکان و تجزیه و تحلیل داده های مربوطه سعی شد بین قنوات و چاههای موجود در منطقه از جنبه های مختلف مقایسه صورت گیرد. به این منظور اطلاعات مربوط به میزان آبدهی ، کیفیت آب، چگونگی بهره برداری و نظام توزیع آب قنوات و چاهها در منطقه مورد مطالعه بررسی شد. بر این اساس میزان متوسط آبدهی چاهها 19\55 لیتر در ثانیه بوده که در موردقنات ها 21\75 لیتر در ثانیه می باشد. متوسط هدایت الکتریکی آب قنوات 7492\5 میکروموس بر سانتیمتر می باشد در حالیکه متوسط هدایت الکتریکی چاهها 10932\45 میکروموس بر سانتیمتر بدست آمد و شوری آب چاهها در پنج سال اخیر در حال افزایش می باشد. نظتام توزیع آب چاهها بر نظام توزیع قنوات که دارای قدمت زیادی می باشد استوار است. میزان مصرف آب برای بهره برداران چاه ها به ازای هر نفر 0\2 لیتر در ثانیه و برای قنوات0\096 لیتر درثانیه می باشد که نشان دهنده تعداد بهره بردار بیشتر از آب قنات به تناسب تعداد آنها می باشد. با مقایسه عوامل متفاوت در نهایت مشخص شد که قنوات دارای برتری نسبی نسبت به چاهها در منطقه مورد مطالعه میباشد .

۱۲میکروبیو استراتیگرافی سازند پابده در جاه سیری دنا–1 در خلیج فارس
اطلاعات انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۸
سازند پابده در چاه سیری دنا–1 از 1654 متر شروع تا 2144 متری ادامه و ضخامت آن 490 متر می باشد. سازند پابده در این چاه از سنگ آهک های رسی تشکیل شده است که میان لایه هایی از شیلی های آهکی نیز آن را همراهی می کند. مرز پایینی آن با سازند گورپی بصورت ناپیوستگی فرسایشی و مرز بالایی آن با سازند آسماری(پایینی) ظاهرا تدریجی و همراه با پیوستگی رسوبی است. سن این سازند در چاه سیری دنا–1 از پالئوسن پسین تا ائوسن پسین می باشد و شامل چهار بیوزون به شرح ذیلمی باشد:1– Globorotalia cerro– azalensis–Hantkenina Assemblage Zone#52 –– Truncorataloides– porticalsphiera– Globorotalia spinalosa Assemblage Zone#47 ––– Globorotalia rex, Globorotali aragoensis– Globorotalia formosa Assemblage Zone#45–––– Globorotali velascoensis– Globorotalia pseudomenardii Assemblage Zone#42

۱۳بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیر زمینی محدوده مطالعاتی آب ا میری به منظور احیا اراضی تحت پوشش شبکه آبیاری تحت فشار
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۸
پراکنش نا همگون منابع آب از نظر مکانی و زمانی ،اجرای راهکارها و برنامه های مختلف فنی و مدیریتی برای مقابله با بحران آب را امری اجتناب ناپذیر می نماید. در این راستا استفاده بهینه و هدفمند از منابع آبی موجود در منطقه مورد توجه قرار گرفت .این پژوهش در منطقه 1000 هکتاری آب امیری بهبهان واقع در 20 کیلو متری جاده بهبهان _اهو از صورت گرفت. پهنه خالص اراضی تحت مطالعه حدود 700 هکتار و 300 هکتار ناخالص می باشد. سیمای مرفولوژیکی محدوده به صورت تپه ماهور میباشد لذا تنها راه تبدیل کشت دیم موجود در منطقه به کشت آبی با توجه به شرایط اراضی استفاده از آبیاری تحت فشار است .در نهایت گزینه استفاده از آبیاری بارانی به روش کلاسیک ثابت در اولو ی ت قرار گرفت و حجم آب مورد لازم برای آبیاری اراضی 500 لیتر بر ثانیه برآورد شد.لذا برای تامین آب مورد نیاز، منابع آب سطحی وزیرزمینی بررسی گردید . مطالعات انجام شده وجود پتانسیل آب زیرزمینی در کنگلو مرای س ازند بختیاری و آبرفت پوشش دهنده آن را از لحاظ کمی و کیفی غنی نشان می دهد به گونه ای که هدا یت الکتریکی ( EC ) آب زیرزمینی معادل 400 میکرو موهس بر سانتیمتر میباشد لیکن نیاز آبی طرح فراتر از این پتانسیل برآورد گردید بنابراین گزینه استفاده تلفیقی از منابع سطحی نیز مورد توجه قرار گرفته و توجیه فنی و اقتصادی آن مقایسه گردید . تنها منبع سطحی که تاحد ی به اراضی نزدیک بوده و انتقال آن میسر و قابل توجیه برآورد شد رودخانه مارون بود . لیکن استفاده از رودخانه و سد در غالب شبکه آبیاری موجود مشکلاتی مانند زهدار شدن اراضی را به دنبال داشته است که در این تحقیق به منظور استفاده از زهکشی عمقی توسط چاه ،گزینه برداشت توام چاه و شبکه مورد توجه قرار گرفت و علت مشکلات موجود به ش یوه بررسی تغییرات هیدروگراف پیزومترها تحلیل شده تا ضمن کاهش مشکلات تخصیص و کمبود آب سطحی با تعد یل کیفی دو منبع آب سطحی و زیر زمینی ، ساختار و بافت خاک منطقه را محافظت نموده و هدف اصلی این پژوهش که جلوگیری از زهدار شدن اراضی است تامین گردد.

۱۴تاثیراحداث سیستم جمع آوری شبکه فاضلاب بر کاهش غلظت نیترات چاههای برداشت آب داخل شهر اردبیل ( حاشیه رودخانه بالخلو )
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری، سال
تعداد صفحات: ۱۲
به دلیل عدم شناخت صحیح و درک میزان آسیب پذیری جدی آبهای زیرزمینی و عدم توجه به بستر وحریم چاههای برداشت آب که بعنوان منابع تامین وتغذیه کننده آب موردنیاز شبکه توزیع آب شرب شهری ایفای نقش میکند، آلاینده های آلی ومعدنی از محل چاههای جذبی فاضلاب مناطق مسکونی وازطریق دفع غیراصولی وغیربهداشتی زایدات شهری ومراکز وکارگاههای کوچک صنعتی به آبخوان آبهای زیرزمینی نفوذ کرده واستفاده ازاین موهبت الهی را محدود وباداشتن ترکیبات وآلودگیهای مض ر که دراکثرمواقع بصورت پایدار در سیستم تولید وتوزیع آب
شرب سلامتی مردم را به مخاطره می اندازد هدف اصلی از احداث و بهره برداری از شبکه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در کنترل آلودگی آبهای زیرزمینی وحفاظت ازمحیط زیست وجلوگیری از لطمه خوردن اکوسیستم انسانی وطبیعی انجام می گیرد .دراین مقاله باتوجه به اهمیت سلامت آب زیرزمینی وباعنایت به تغذیه آبخوان از رودخانه بالخلو که از مرکز
شهراردبیل عبور می کند تاثیر احداث شبکه جمع آوری فاضلاب بر غلظت یون نیترات بررسی می شود . مطالعات انجام شده نشان می دهد اجرای سیستم جمع آوری فاضلاب و دفع بهداشتی آن وبه طبع آن واگذاری انشعاب فاضلاب مناطق مسکونی و چند بیمارستان در محدوده مورد مطالعه شهر اردبیل موجب کاهش چشمگیری در میزان نیترات آب چاههای داخل شهر اردبیل شده است.

۱۵تجربه افزایش آبدهی چاههای نیمه عمیق و عمیق
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری، سال
تعداد صفحات: ۹
در این روش بصورت دستی و با استفاده از تجهیزات مکانیکی در مجاورت چاه موجود اقدام به حفاری چاه جدید تا عمق مورد نظر می گردد و سپس لایه های مختلف تشکیلات زمین با توجه به وضعیت آبرسانی آنها بررسی گردیده و در یک یا چند نقطه پرآب واقع در لایه های اشباع ، اقدام به حفر گالری به صورت عمود بر جریان به طول مورد نظر می گردد . شایان ذکر است به روش فوق در یکی از شهرهای تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب کاشان چهار حلقه چاه حفاری گردیده و منجر به افزایش آبدهی حداقل دو برابر و حداکثر ده برابر شرایط قبلی شده است .

۱۶مقایسه وضعیت کیفی آب چاه های اطراف کارخانه قند شیروان با سایر نقاط دشت شیروان
اطلاعات انتشار: سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۶
کارخانه قند شیروان در 15 کیلومتری غرب شهر شیروان واقع در استان خراسان شمالی می باشد. نمونه برداری از 4 حلقه چاه اطراف کارخانه و نیز 10 حلقه چاه واقع در بالادست منطقه صورت گرفت. جهت مقایسه وضعیت شیمیایی آبهای زیرزمینی اطراف کارخانه با سایر نقاط محدوده ی دشت شیروان، نمونه ها مورد آنالیز قرار گرفتند. 4 حلقه چاه واقع در فواصل نزدیک با کارخانه در برخی خصوصیات شیمیایی همچون هدایت الکتریکی (EC) ، کلر، کل املاح محلول (TDS)، مجموع آنیونها و مجموع کاتیونها در مقایسه با چاه های دورتر دارای بیشترین مقادیر بودند که نشان دهنده تاثیرات کیفی فعالیت صنعتی کارخانه بر منابع آبهای زیرزمینی ناحیه است و به جهاتی نیز میتواند مربوط به قرار گرفتن این چاه ها در پایین دست شیب جریان آب باشد.

۱۷تحلیل جریان لزج توربولانس روی یک استوانه مدور با استفاده ازالگوهای جریان پتانسیل، چشمه، چاه و ورتکس
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، سال
تعداد صفحات: ۱۰
یکی از روشهای موفق، دقیق و بسیار جذاب در بررسی جریان لزج ، روش گردابه های تصادفی است که در گستره وسیعی از اعداد رینولدز به خدمت گرفته می شود و معادلات را به صورت لحظه ای و وابسته به زمان حل می نماید . در این روش ، شبیه سا زی عددی فرایند تولید ورتیسیته و چگونگی توزیع آن در طی زمان انجام می پذیرد و درآن جریان واقعی سیال بوسیله بی نهایت حباب گردابه شبیه سازی می شود . در این تحقیق ، جریان مغشوش در پیرامون استوانه ای مدور به کمک روش گردابه های تصادفی با استفاده از شیوه ای جدید در ارضاء شرایط مرزی مورد بررسی قرار گرفته است . شرط مرزی حل مساله شرط عدم لغزش یا صفر بودن سرعت نسبی روی سطح جامد در هر لحظه از زمان و شرط اولیه آن وجود جریان پتانسیل در تمام نقاط اطراف استوانه است. در اثر حرکت گردابه ها که منجر به القاء سرعت روی سطح می گردد ، یک مولفه عمودی سرعت روی سطح استوانه در هر لحظه از زمان بوجود می آید که در این تحقیق اثر این مولفه های عمودی با خلق تعدادی چشمه یا چاه روی مرز جامد صفر می گردد . به عبارت دیگر القاء میدان سرعت توسط تمام چشمه ها یا چاه های خلق شده روی سطح استوانه به صورت هم زمان مولفه عمودی سرعت روی سطح استوانه را در هر لحظه از زمان حذف و شرط مرزی را ارضاء می نماید . در نهایت با تعقیب مسیر حرکت ورتکس ها و به دست آوردن توزیع ورتیسیته ، جریان مغشوش سیال شبیه سازی می شود که باتکیه بر این توزیع ورتیسیته می توان میدان سرعت را مورد ارزیابی و محاسبه قرار داد . مشاهده توزیع ورتیسیته و نحوه حرکت گردابه ها با گذشت زمان و تشکیل گردابه های فون کارمن از نتایج مهم و قابل توصیف این تحقیق است . سپس میدان سرعت در ناحیه ای مشخص در اطراف استوانه با تکیه بر شیوه محاسبه سرعت هر گردابه ارزیابی و با نتایج آزمایشگاهی بدست آمده توسط کانتویل و کالس در عدد رینولدز 140000 مقایسه شده است . تطابق بسیار خوب نتایج آزمایشگاهی و نتایج حاصل از اجرای برنامه کامپیوتری نوشته شده با تکیه بر روش این تحقیق ، بیانگر صحت اجرای برنامه و تحلیل لحظه ای دقیق روش گردابه های تصادفی با تولید چشمه و چاه در رابطه با جریان مغشوش سیال است . بنابر این می توان بر اساس این روش بردارهای سرعت و خطوط جریان لحظه ای و متوسط را در اطراف استوانه ترسیم و رفتار سیال را در جریان توربولانس مشاهده نمود.

۱۸ارزیابی هیدروشیمیایی چاه آب اردوگاه شهید رجایی منطقه امیرحاضر بهبهان
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی، سال
تعداد صفحات: ۹
منطقه امیرحاضر منطقه ای است در 18 کیلومتری بهبهان، هفت حلقه چاه جهت تامین آب آشامیدنی شهرستان بهبهان احداث شده که در حال حاضر تعداد چهار حلقه از این چاهها برای مصرف شرب در حال استفاده می باشد. درهر فصل سال باید از تمام منابع آبی آنالیز شیمیایی به عمل آمده و پس ازتحلیل و بررسی، نمونه های منابع آبی که دارای کیفیت نامناسبی باشند شناسایی شوند. علاوه بر این هفت حلقه چاه، چاههای دیگری نیز در این منطقه حفرشده که بعضی از آن ها جنبه ی تامین آب شرب داشته و بعضی دیگر جنبه آبیاری و کشاورزی دارد. یکی از این چاهها به چاه اردوگاه شهید رجایی می باشد که بیشتر مصرف آبیاری دارد. دراین مقاله به منظور بررسی روند تغییرات هیدروشیمیایی و ارزیابی کیفیت آب این چاه از نمونه گیری های انجام شده توسط سازمان آب خوزستان استفاده گردیده است. آنالیزها شامل مقادیر TDS,SAR,EC,PH مجموعه کاتیونهاه و آنیونها می باشد که از سال 78 تا 86 جمع آوری گردیده است.

۱۹بررسی روند تغییرات هدایت الکتریکی و سختی آبهای زیرزمینی د رمنطقه ساحلی شهرستان ساری
اطلاعات انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط، سال
تعداد صفحات: ۱۴
حفر چاه های متعدد آب و برداشت بی رویه آبهای زیرزمینی در بعضی از مناطق ساحلی مازندران منجر به پیشروی آب شور به سمت مناطق ساحلی و افزایش هدایت الکتریکی آب چاه ه ا شده است . افزایش هدایت الکتریکی آب زیر زمینی در منطقه ساحلی نه تنها موجب افت کیفیت آب برای شرب بلکه منجر به زیانهای اقتصادی ناشی از کاهش عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی می گردد . هدف از این تحقیق مطالعه روند تغییرات هدایت الکتریکی آبهای زیر زمینی درمنطقه ساحلی ساری با استفاده از داده های موجود در سازمان آب منطقه ای استان مازندران بوده است. روش کار : داده های مربوط به آنالیز نمونه های آب زیر زمینی اخذ شده بوسیله سازمان آب منطقه ای استان در طی سالهای 1368 تا 1387 در منطقه تحت پوشش پس از دریافت مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت . ابتدا داده ها از شمال به جنوب و در دو بخش شرقی و غربی تقسیم بندی شده و سپس بر این اساس با ترسیم نمودارهای مربوطه داده ها برحسب فاصله از دریا مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. یافته ها : هدایت الکتریکی و سختی آبهای زیرزمینی شهرستان ساری از شمال به جنوب ( دریا به ساحل ) کاهشیافته و در جاهائیکه میزان هدایت الکتریکی زیاد است سختی نیز زیاد بوده ولی وجود دریاچهیا نزدیک بودن به رودخانه تاثیر زیادی بر سختی ندارد. نتیجه گیری : دادها مبین پیشروی آب شور در منطقه تحت مطالعه می باشد . میانگین هدایت الکتریکی در فصل خشک بیشتر از فصل تر بوده و میا نگین سختی آب های زیرزمینی نیز در فصل تر بیشتر از فصل خشک بوده است.

۲۰بررسی میزان پرتو در آبهای زیرزمینی بخش مرکزی شهرستان ساری درسال 1387
اطلاعات انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در منابع آبی مخصوصا آبهای زیرزمینی در مناطقی که در خاک آن مقادیری حتی در حد ناچیز اورانیوم و عناصر وابسته وجود دارد احتمال پرتوزائی وجود دارد . بر طبق بررسی انجام شده تاکنون تحقیقی در این زمینه در شهرستان ساری انجام نشده است . هدف ازاین تحقیق دزیمتری آبهای زیرزمینی بخش مرکزی شهرستان ساری در سال 1387 به منظور مشخص کردن احتمال پرتوزایی آنها بوده است . روش کار : ابتدا با مراجعه به سازمان آب منطقه ای و شرکت آب و فاضلاب استان، چشمه ها و چاههای عمیق بخش مرکزی شهرستان ساری مورد شناسائی قرار گرفت . این بررسی در سه مرحله شامل دزیمتری نمونه های آب چشمه ها ( 13 مورد )، چاهه ای آب شرب مربوط به شرکت آب و فاضلاب روستائی ( 151 مورد ) در بخش مرکزی شهرستان ساری وچاههای عمیق مستقر در محدوده شهر ساری ( 14 مورد ) انجام شد . سپس با حضور در محل چاهها وچشمه ها ، نمونه های آب اخذ شده با استفاده از دزیمتر کالیبره شده MKS–O5 مورد دزیمتری قرار گرفتند. دزیمتری در سه حالت زیرشامل تعیین آهنگ دز گامایا (Equivalent Dose Rate ) EDR برحسب میکرو سیورت بر ساعت μSv\h تعیین دزمعادل گامایا ( Equivalent Dose) ED برحسب میلی سیورت mSv و تعیین دانسیته شار سطحی پرتو بتا بر حسب قسمت بر سانتیمتر مربع در دقیقه (part\cm2.min) انجام شد. :اعداد مربوط به میزان پرتوزایی نمونه های آب ، پس از تفریق اعداد بدست آمده مربوط به زمینه (محل نمونه برداری بدون حضور نمونه ) از اعداد بدست آمده از محل نمونه گیری در حضور نمونه آب بدست آمده اند . بیشترین مقدار پرتو گام ا در آب روستاهای بخش مرکزی شهرستان ساری در روستاهای فرح آباد و زغال چال به میزان μSv\h 0\04 بیشترین مقدار پرتو گاما در آب چشمه های بخش مرکزی شهرستان ساری در چشمهیخچه خواجه آبکسر به میزان μSv\h 0\05 و بیشترین مقدار پرتو گاما درآب چاههای شهر ساری در مخزن لس انی به میزان μSv\h 0\05 مشاهده گردید. بیشترین مقدار پرتو بتا در آب روستاهای بخش مرکزی شهرستان ساری در روستاهای دیمطوران و فرح آباد به میزان 0\003 part\cm2.min ، بیشترین مقدار پرتو بتا در آب چشمه های بخش مرکزی شهرستان ساری در چشمه های درازمحله،یخچه خواجه آ ب کسر و زلفعلی چشمه به میزان part\cm2.min 0\001 و بیشترین مقدار پرتو بتا درآب چاههای شهر ساری در چاه 2–5 به میزان 0\005 part\cm2.min مشاهده گردید و مقدار دز معادل گامایا ED در تمام نمونه ها صفر شد. نتیجه گیری :دزیمتری انجام گرفته وجود تابش از نوع گاما و بتا ر ا در منابع آبهای زیرزمینی مورد بررسی در حد مجاز نشان می دهد . با انجام این تحقیق مشخص شد که میزان پرتو گاما و بتا در آبهای زیرزمینی بخش مرکزی شهرستان ساری از حد مجاز آنها کمتر بوده و مقدار آنها در آب آشامیدنی درحد مطلوبی است.

۲۱بررسی تغییرات هدایت الکتریکی و میزان کلر آب چاه‌های فاروج در سالهای 1379 تا 1386
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۵
محدوده‌ی مطالعاتی شهر فاروج واقع در دشت قوچان–شیروان در استان خراسان شمالی و دارای آب و هوای نیمه خشک و معتدل می‌باشد. در بررسی میزان هدایت الکتریکی و مقدار کلر چاه‌های این منطقه، داده‌های مربوط به 20 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق که طی 8 سال متوالی نمونه‌برداری شدند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و سپس روند تغییرات EC و میزان کلر این چاه‌ها با گذشت زمان بررسی گردید. سیر صعودی میزان هدایت الکتریکی و کلر آب‌ها به ویژه در سالهای اخیر مرتبط با افزایش فعالیت‌های صنعتی و نیز تغییرات هواشناسی در منطقه شناخته شد که اثرات نامطلوبی را بر کیفیت بهره‌برداری آب در این دشت داشته است.

۲۲بررسی تحرک‏پذیری الکترونها در چاه کوانتومی AlxGa1–xAs\GaAs
اطلاعات انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387، سال
تعداد صفحات: ۵
در این مقاله اثر مکانیسم های پراکندگی بر تحرک پذیری الکترونها در ساختار چاه کوانتومی AlxGa1–xAs\GaAs بررسی شده است و با استفاده از قاعده ماتیسن تحرک پذیری کل محاسبه شده است. تحرک پذیری در دماهای کم توسط پراکندگی بار فصل مشترک و در دماهای بالا توسط پراکندگی فونون اپتیکی قطبی محدود شده است.

۲۳محاسبه میدان سرعت در اطراف یک استوانه و توزیع فشار برروی آن در جریان توربولانس با استفاده از جریان پتانسیل و سرعتهای القایی گردابه ها، چشمه ها و چاهها
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۶
بررسی جریان سیال لزج در حالت توربولانس به دلیل طبیعت نوسانی و وابسته به زمان ان از اهمیت ویژه ای برخوردار است از این رو برای بررسی دقیق و صحیح آن بایستی معادلات حاکم بر جریان را بطور مستقیم و لحظه ای حل کرد.

۲۴ممیزی و مدیریت انرژی سیستم پمپاژ چاههای آب شرب
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش ملی انرژی، سال
تعداد صفحات: ۸
همانگونه که می دانیم پمپ ها یکی از مصرف کننده های عمده در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی و صنعت آب و فاضلاب می باشد. در صورت انتخاب غیر اصولی، تغییرشرایط بهره برداری، گذشت زمان و تغییر در سیستم هیدرولیکی و... همگی می توانند برروی عملکرد سیستم پمپاژ، راندمان پمپ و راندمان پمپ و سیستم و در کل بر روی کل سیستم پمپاژ تاثیر گذارد. از طرفی اجرا نشدن برنامه مدیریت بار بر روی سیستم های پمپاژ نیز خود تاثیر بسزائی در مصرف انرژی الکتریکی خواهد داشت

۲۵ارزیابی عملکرد مدل تحلیلی نیومن و نرم افزار PMWIN در پیش بینی جریان در آکیفرهای آزاد
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
با توجه به پیچیدگی فرایند وقوع جریان در آکیفرهای آزاد در اثر پمپاژ مدلهای تحلیلی متعددی برای پیش بینی جریان در این آکیفرها و یا به صورت معکوس برآورد پارامترهای هیدرودینامیکی آنها ارائه شده اند کاربردی ترین مدل تحلیلی جریان در آکیفرهای آزاد مدل تحلیلی نیومن می باشد که با فرض وقوع زهکشی آنی به پیش بینی جریان در آکیفرهای ازاد می پردازد. علاوه بر مدلهای تحلیلی، مدلهای عددی و نرم افزارهای شبیه سازی جریان ودر محیطهای متخلخل نیز ابزاری کارمد جهت پیش بینی جریان در اکیفرها به شمار می روند که در این زمینه نرم افزار PMWINT یکی از کاربردی ترین آنها می باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۸۹ نتیجه