۱بررسی موانع اجرایی کارآفرینی سازمانی در مجتمع صنعتی رفسنجان و ارائه یک الگوی مناسب
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، سال
تعداد صفحات: ۲۸
جهان امروز بی تردید از ویژگی های خاصی برخوردار است. عمده ترین آنها عبارتند از: تغییرات پر شتاب ، جابجایی شدید در قدرت، پیچیدگی فزاینده ، رقابت روز افزون ، این موارد باعث شده اند تاحیات شرکت ها هرچه بیشتر در معرض خطر قرار گیرد و یافتن راه چاره به عنوان دغدغه فکری همیشگی برای مدیران شرکت ها مطرح شود. لذا مدیران شرکت ها باید به طور پیوسته با ترکیب جدیدی از منابع موجود خود، مزیت جدیدی را فراهم کنند. این جاست که اهمیت نیروی انسانی خلاق و به عبارت دیگر کارآفرینان سازمانی در شرکت ها برجسته می شود.
این پژوهش به منظور «بررسی موانع اجرایی کارآفرینی سازمانی در مجتمع صنعتی رفسنجان» انجام شده است . در این تحقیق موانع سازمانی کارآفرینی بر اساس چهار عامل
1ـ برخوردنامناسب سازمان در برابر اشتباهات کاری کارکنان
2ـ سبک مدیریت وظیفه مدار
3ـ سیاست های تشویقی یکسان برای همه
4ـ ترفیع افراد سازشکار مورد بررسی قرار گرفت، و توان بالقوه کارآفرینی افراد بر اساس پنج مولفه ی 1ـ نیاز به توفیق 2ـ نیاز به استقلال 3ـ خلاقیت 4ـ ریسک پذیری 5ـ عزم و اراده و سنجیده شد. پرسشنامه حاوی 34 سوال بسته بود که روایی و پایایی این پرسشنامه بررسی و مشخص گردید. جامعه آماری در این تحقیق 720 نفر از کارکنان مجتمع صنعتی بودند که 216 نفر از آنها به عنوان نمونه به صورت مورد بررسی قرار گرفتند. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق همبستگی می باشد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن تا و b کندال در قالب نرم افزارهای SPSS و Mini Tab مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله عبارتند از :
1– با افزایش توان بالقوه کارآفرینی کارکنان سبک مدیریت وظیفه مدار افزایش می یابد.
2– با افزایش توان بالقوه کارآفرینی کارکنان برخورد نامناسب سازمان در برابر اشتباهات کاری انان افزایش می یابد.
3– با افزایش توان بالقوه کارآفرینی کارکنان سیاست های تشویقی یکسان برای همه افزایش می یابد (یعنی سعی می شود از این روش تشویق بیشتر استفاده شود).
4– با افزایش توان بالقوه کارآفرینی کارکنان ترفیع سازشکار افزایش یابد.
بر اساس این پژوهش پیشنهاد می گردد که سازمان ها و مدیران آنها کوشش کنند موانع کارآفرینی را از سر راه کارآفرینان بر دارند تا سازمان هایی پویا، متحول و کارآفرین داشته باشیم.


۲توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی: عوامل و مولفه ها
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده، سال
تعداد صفحات: ۱۲
کارآفرینی، مفهومی است که با خلقت بشر وجود داشته است. به زبان ساده، "کارآفرینی" همان فرآیند تاسیس و یا توسعه کسب و کار، بر مبنای یک فکر و ایده نو است. با توجه به اهمیت کلیدی کارآفرینی در اقتصادهای نوین (ایجاد شرکت های کوچک و متوسط)، کشورهای مختلف، برنامه های مفصلی را برای بسط چنین فرهنگی در جامعه خود تدارک دیده اند تا بتوانند همچنان مسیر رشد و پویایی شان را ادامه دهند. لذا، شناسایی عوامل و فاکتورهای موثر بر ایجاد و توسعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه و نیز ویژگیهای منحصر به فرد کارآفرینان در سازمان شغلی یک فرد، در دنایی امروزین به عنوان عنصر رشد و توسعه از ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، محسوب می شود، به گونه ای که عنصر کارآفرینی به عنوان موتور حرکتی تولید و توسعه اقتصادی و از سوی پرورش دهنده و تقویت کننده روحیه سرمایه گذاری و بهره وری در نیروی انسانی تلقی می گردد. از همین رو مقاله حاضر نیز با دیدگاه توصیفی– تحلیلی، مولفه ها و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد و توسعه فرهنگ کارآفرینی در سازمان ها را بر شمرده و به تشریح هر یک از آنها می پردازد.

۳کارآفرینی در سازمانهای دولتی و مقایسه آن با بخش خصوصی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده، سال
تعداد صفحات: ۳۳
با اینکه اصلاح کارآفرینی عمدتا در ارتباط با بخش خصوصی بکار رفته است، اما امروزه در مباحث مدیریت بخش دولتی به وفور به چشم می خورد که غالبا ناشی از اهمیت بخش دولت و نقش بسیار مهم آن در جوامع مختلف می باشد. کارآفرینی در بخش دولتی یک مفهوم کلیدی است که با بحث اصلاح دولت مرتبط می شود و با تقاضاهای روز افزون مردم برای وجود دولت کارا و اثر بخش همراستاست. با این حال، تحقیقات و مطالعاتی که عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانههای دولتی را بررسی کرده باشند و نحوه وارد ساختن کارآفرینی را به بخش دولتی تبیین نموده باشند، بسیار اندک هستند. عموما فرض بر این بوده است که مدل های کارآفرینی بخش خصوصی را می توان در بخش دولتی نیز به کار برد. مطالعه حاضر، به بررسی صحت این فرضیه می پردازد و این مساله را مورد بررسی قرار می دهد که آیا حرکت به سمت کارآفرینی در سازمانهای بخش دولتی نیازمند رویکردها و فنون متفاوتی از سازمان های بخش خصوصی می باشند یا خیر. بدین منظور، براساس چارچوب ارائه شده توسط جنگنگز و لامپکین، عوامل مختلف موثر بر کارآفرینی در سازمان های بخش خصوصی و دولتی مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرند و پیشنهادات لازم را ارائه می گردند. نتایج این مطالعه نشان می دهد علی رغم اینکه چارچوب های تحلیل کارآفرینی در هر دو بخش یکسان هستند، اما تفاوت های قابل توجهی در این زمینه بین بخش های دولتی و خصوصی وجود دارد که عمدتا ناشی از ماهیت و شرایط خاص بخش دولت و سازمان های دولتی می باشد.

۴بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در شرکت صنایع لاستیک یزد
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی، سال
تعداد صفحات: ۱۵
حرکت از جامعه صنعتی به سوی جامعه دانشی به وسیاه رشد سزیع دارایی های نامشهود و فعالیتهای اجتماعی نسبت به منابع مشهود مشخص شده ،لذا لازم است که سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از اشکال سرمایه های طبقه بندی شده بانک جهانی از یک سو،و از سوی دیگر کارآفرینی سازمانی که فعالیت های اجتماعی و شبکه های اجتماعی به عنوان فاکتورهای اصلی در آن عمل می نماید ،و به عنوان پدیده ای که منجر به توسعه و رشد کشورها می شود،مد نظر قرار گیرد. به این منظور در این تحقیق محقق به دنبال هدف اصلی بوده است:1–بررسی میزان رابطه سرمایه اجتماعی (و ابعاد سرمایه اجتماعی یعنی شناختی و ساختاری )با کارآفرینی سازمان.2–بررسی نکات قوت و ضعف شرکت از بعد کارآفرینی سازمانی و سرمایه اجتماعی؛ در جهت ارائه پیشنهاداتی برای کاهش نکات ضغف شرکت صنایع لاستیک یزد.

۵بررسی عوامل تقویت نگرش کارآفرینی سازمانی با تاکید بر آموزش در مدیران بانک ملت استان مازندران
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف از مقاله حاضر بررسی عوامل تقویت نگرش کارآفرینی سازمانی بر آموزش در مدیران بانک ملت استان مازندران می باشد. از میان جامعه آماری 210 عضوی مورد مطالعه تعداد 136 نفر از طریق جدول مورگان با نمونه گیری گروهبندی شده و تصادفی انتخاب سپس با جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک، مصاحبه و بویژه پرسشنامه با ضریب پایانی 0\86 در قالب روش تحقیق غیرآزمایشی پیمایشی به استخراج مدل عوامل تقویت نگرش کارآفرینی سازمانی با تاکید بر آموزش پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که آموزش بواسطه فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی و فردی رابطه دارد همچنین این دو نوع کارافرینی نیز با یکدیگر مرتبط است و برآیند این دو به تقویت نگرش کارآفرینی سازمانی منجر می شود. در پایان مقاله بحث و مقایسه نتیجه گیری و پیشنهادات کاربردی و نیز مواردی چند در خصوص ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده اند.

۶توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی: عوامل و مؤلفه ها
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۷
کارآفرینی، مفهومی است که همراه با خلقت بشر وجود داشته است. به تعبیری دیگر، کارآفرینی، کانون و مرکز ثقل کار و تلاش و پیشرفت بشر در عصر مدرنیته، تلقی می‌شود. به زبان ساده, ”کارآفرینی“ همان فرآیند تاسیس و یا توسعه کسب‌وکار، برمبنای یک فکر و ایده نو است. کارآفرینی، به منظور رشد و نمو در جوامع، نیازمند وجود فرهنگ خاصی است. با توجه به اهمیت کلیدی کارآفرینی در اقتصادهای نوین (ایجاد شرکت‌های کوچک و متوسط),‌ کشورهای مختلف، برنامه‌های مفصلی را برای بسط چنین فرهنگی در جامعه خود تدارک دیده‌اند تا بتوانند همچنان مسیر رشد و پویایی‌شان را ادامه دهند. لذا، شناسایی عوامل و فاکتورهای موثر بر ایجاد و توسعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه و نیز ویژگیهای منحصر به فرد کارآفرینان در سازمان شغلی یک فرد؛ در دنیای امروزین به عنوان عنصر رشد و توسعه از ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی؛ محسوب می شود؛ به گونه ای که عنصر کارآفرینی به عنوان موتور حرکتی تولید و توسعه اقتصادی و از سویی پرورش دهنده و تقویت کننده روحیه سرمایه گذاری و بهره–وری در نیروی انسانی تلقی می گردد. از همین رو مقاله حاضر نیز با دیدگاه توصیفی– تحلیلی، مؤلفه ها و عوامل تأثیرگذار بر ایجاد و توسعه فرهنگ کارآفرینی در سازمانها را برشمرده و به تشریح هر یک از آنها می–پردازد.

۷تحلیل رابطه بین رهبری معنوی با کارآفرینی سازمانی
اطلاعات انتشار: همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی، سال
تعداد صفحات: ۱۷
رهبری عنوانی با کاربرد جهانی است و در نشریات مشهور و ادبیات علمی و تحقیقی مطالب زیادی درمورد آن آمده است به زعم فراوانی نوشته ها درباره رهبری هنوز هم محققان مردم را به یک کوشش جدی برای فهم آن دعوت می کنند.

۸مدیریت ایده ها در کارآفرینی سازمانی
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها، سال
تعداد صفحات: ۱۷
کارآفرینی سازمانی به عنوان استراتژی مسلط سازمان ها برای بقا و رشد مطرح است محور اصلی کارآفرینی سازمانی نوآوری است نوآوری در محصول و سازمان برای شرکت ها مزیت رقابتی به ارمغان می آورد.

۹نوآوری مشارکتی (الگوی نوآوری مشارکتی پنج مرحله ای در سازمان های کارآفرین)
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی، سال
تعداد صفحات: ۸
کارآفرینی در دنیای امروز به عنوان عنصر اصلی بقا و توسعه در سازمان ها شناخته شده است. کارآفرینی سازمانی عبارت از استفاده از مهارت های کارآفرینی در درون سازمان یا توسط سازمان می باشد. عوامل متعددی بر بروز کارآفرینی در سازمان ها تأثیر دارند که از جمله آنها می توان به میزان خلق دانش در سازمان، مهارت مدیران کارآفرین، ظرفیت محیط سازمانی و تمایل به نوآوری در سازمان اشاره نمود. فرآیند نوآوری در سازمان ها خود ناشی از توسعه فرهنگ کارآفرینی در محیط می باشد. به عبارتی پیاده سازی نوآوری و کارآفرینی در هر سازمان اثر متقابلی بر روی یکدیگر دارند. مقاله حاضر با مطالعه تحقیقات گسترده پیشین، به بررسی نحوه اجرای مدل نوآوری مشارکتی پنج مرحله ای در سازمان ها می پردازد؛ که شامل پنج سطح ناخودآگاهی، برپایی فرآیندهای رسمی برای شناسایی و حل مسائل و برپایی عادات در بخش های سازمان، هم راستا نمودن عادات با اهداف راهبردی سازمان، حرکت به سمت اختیار افراد جهت خلاقیت و نوآوری و بهبود کامل افراد در تجربه اندوزی و به اشتراک گذاشتن دانش در سازمان می باشد.

۱۰مطالعه رهبری معنوی به عنوان عاملی اثرگذار بر کارافرینی در سازمان ها
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۲۲
رهبری عنوانی با کاربردی جهانی است و به رغم فراوانی نوشته ها درباره رهبری هنوز هم محققان مردم را به یک کوشش جدی برای فهم آن دعوت می کنند دراین تحقیق رهبری معنوی در یک مدل انگیزشی توسعه یافته است که چشم انداز امید، ایمان و عشق به نوع دوستی و بینش مشترک در محیط کار و بقا معنوی را در هم آمیخته است منظور از رهبری معنوی ایجاد و تحقق چشم انداز و همسانی ارزشها درماورای رهبری استراتژیک می باشد رهبری معنوی یا فراهم آوری بسترها و ایدئولوژی ها منجر به ایجاد شرایطی می گردد که سایر ویژگیهای مثبت سازمانی از قبیل سازمان یادگیرنده ، سازمان کارآفرین، سازمان دانشی و ... امکان ظهور می یابند.

۱۱ارائه مدل کارآفرینی مبتنی بر فناوری در سازمان‌ها‏‎ْ؛ مطالعه موردی: پروژه هوشمندسازی سازمان اتوبوسرانی شهر تهران
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، سال
تعداد صفحات: ۱۵
این مقاله ابتدا به بررسی ادبیات کارآفرینی مبتنی بر فناوری، کارآفرینی سازمانی و مدل‌های مختلف هر یک پرداخته است. سپس با استفاده از مدل «پرودان» در حوزه کارآفرینی فناوری و مدل «شین»، مدلی ارائه گردیده که بر سه نکته متمرکز است: اولاً ایجاد ارزش در اثر بکارگیری فناوری نو، به عنوان پیامد فرآیند کارآفرینی، مدنظر قرار گرفته است درحالیکه مدل‌های کارآفرینی مبتنی بر فناوری، عموماً بر راه اندازی کسب و کار جدید متمرکز بوده اند؛ ثانیاً فرآیند تشخیص، ارزیابی و بهره برداری از فرصت فناورانه به عنوان محور کلیدی در نظر گرفته شده است و ثالثاً فرد کارآفرین که در چارچوب محدودیتی سازمان قرار دارد، الزاماً فناور نیست بلکه از فناوری برای بهبود شاخص‌های عملکردی سازمان استفاده می نماید. این مدل بر اساس مطالعه موردی اجرای پروژه هوشمندسازی ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران مورد تحلیل قرار گرفته و اطلاعات آن در متن مقاله آورده شده است

۱۲ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی رابطه اخلاق کاری و معنویت بر کارآفرینی و عملکرد سازمانی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، سال
تعداد صفحات: ۲۴
امروزه نوآوری، کارآفرینی و عملکرد توجه زیادی را در سازمان ها به خود جلب کرده و دریچه نوینی را به روی آن ها گشوده است. از دیگرسو، سازمان ها، پی برده اند که می توانند از طریق ارتقای ابعاد اخلاق کاری و معنویت در سازمان، زمینه نوآوری و کارآفرینی را فراهم آورند. معنویت در سازمان ها می تواند موجبات تحقق کارآفرینی سازمانی، بهبود بهره وری، ارتقاء شاخص های مالی و افزایش عملکرد را فراهم آورد. اخلاق کاری نیز، به انجام کار مناسب و درست در سازمان، ارزش معنوی مثبت می دهد و سبب رشد سازمانی و استفاده بهینه از فرصت ها در سازمان می شود. لذا هدف از این مقاله، بررسی کارآفرینی سازمانی به عنوان نقش واسط بر عملکرد سازمان می باشد. به طوری که معنویت و اخلاق کاری به عنوان عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی بررسی می شوند و کارآفرینی به عنوان نیروی محرکه ای که عملکرد را بهبود می بخشد، مدنظر قرار گرفته است. بدین منظور در این بررسی سعی شده است مدلی مفهومی با نقش معنویت و اخلاق کاری به عنوان عوامل اصلی تاثیرگذار بر کارآفرینی و عملکرد سازمانی ارائه گردد. امید است این مدل بتواند راهنمایی جهت تحقیقات آتی بوده و به عنوان الگویی به منظور تقویت کارآفرینی و نوآوری سازمانی از طریق توجه به ابعاد معنویت و اخلاق کاری باشد، تا سازمان ها با بهره گیری از آن عملکرد خود را بهبود بخشند.

۱۳ارائه یک مدل مفهومی کارآفرینی سازمانی برای بخش‌های دولتی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، سال
تعداد صفحات: ۱۵
کارآفرینی‌فرایندی است‌که می‌توان با استفاده ازخلاقیت، عنصر جدیدى را همراه با ارزش‌جدید، با استفاده از زمان، منابع، ریسک‌ و بکارگیری دیگرعوامل، به وجود آورد. کارآفرینی فقط فردی نیست، سازمانی هم می تواند باشد.کارآفرینی سازمانی فرآیندی است که فعالیت های سازمان را به سمت خلاقیت ، نوآوری، مخاطره پذیری و پیشتازی سوق میدهد. کارآفرینی بعنوان فرایندی تصور شده که می تواند در سازمانها با هر اندازه و هر نوعی بکار گرفته شود. این مقاله یک مدل مفهومی را برای کارآفرینی سازمانی بخش دولتی ارائه میدهد. در این مدل به دودسته عوامل محیطی، درون سازمانی (مانند: ساختار\ رسمیت، فرهنگ، تصمیم‌گیری\ کنترل، پاداش‌ها\ انگیزش و عوامل روانشناختی کارکنان و...) و عوامل محیطی برون سازمانی (مانند: سیاست، محیط قانونی، پیچیدگی، تغییرات و...) موثر بر کارآفرینی سازمانی پرداخته شده و در نهایت تاثیر آنها را بر عملکرد شرکت ( شامل رشد، توسعه وبهره وری) نشان می دهد.

۱۴ارزیابی وضعیت نوآوری و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، سال
تعداد صفحات: ۱۳
پژوهش حاضر به ارزیابی وضعیت نوآوری و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه های علوم پزشکی پرداخته است. تنوع شدید محصولات و خدمات در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در کنار مأموریت مهم آموزش و پژوهش در سطوح عالی در زمینه علوم پزشکی دلایل اصلی انجام این پژوهش است. در این پژوهش از مدل سه شاخگی در توسعه کارآفرینی استفاده شده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه ساخت یافته شامل 58 سوال اصلی است که بر اساس طیف لیکرت طراحی شده و بین کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در شهر تهران به عنوان جامعه آماری پژوهش توزیع شد. روایی پرسشنامه توسط نخبگان تأیید شده و پایایی آن نیز از طریق پیش آزمون پرسشنامه از طریق توزیع تصادفی آن بین 30 نفر از کارکنان بود که آلفای کرونباخ آن 94% تعیین گردید. روش نمونه گیری در اجرای این پژوهش، هدفمند غیراحتمالی بود. با محاسبه فرمول n کوکران از میان جامعه آماری تحقیق (N) شامل 29500 نفر، دقت احتمالی مطلوب (d) 95% و احتمال خطای 5% و همچنین مقدار t برابر با 1.96 و S برابر با 0\5، حجم نمونه 379 نفری تعیین و پرسشنامه به این تعداد توزیع شد که از این میان، تعداد 325 نفر پرسشنامه را تکمیل و تحویل دادند. داده های مربوطه در نرم افزار SPSS 18 ثبت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که وضعیت عوامل سه گانه ساختاری، رفتاری و زمینه ای موثر بر نوآوری و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه های علوم پزشکی، در وضعیت متوسطی قرار دارند. در رتبه بندی انجام شده، عوامل ساختاری، عوامل رفتاری و عوامل زمینه ای، به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل اثرگذار بر نوآوری و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه های علوم پزشکی شناسایی شدند. نتایج مهم پژوهش نیز مبیّن آن است که دانشگاه های علوم پزشکی کشور باید به تغییر نگرش مدیریتی و توسعه رویکرد راهبردی، اصلاح ساختار مبتنی بر راهبردهای جدید، توسعه آموزشهای مهارتی و تمرکززدایی برای افزایش مشارکت در تصمیم گیری ها و اصلاح سیستمها و روشهای کاری به منظور ارتقای مستمر عملکرد سازمانی توجه نمایند.

۱۵نوآوری و نقش آن در فعالیتهای کارآفرینی سازمانی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، سال
تعداد صفحات: ۱۸
منظور از نوآوری خلاقیت متجلی شده و به مرحله عمل رسیده است به عبارت دیگر نوآوری همان ارائه محصول، فرایند و خدمات جدید به بازار است. نوآوری یکی از مهمترین ابزار و امکانات شرکتها و سازمانها در رسیدن به موفقیت ومبازره با رقبا محسوب می گردد. وقتی افراد یا سازمانها تمام مراحل کار و مدیریت بر روی ایده های جدید خود و دیگران را تقبل نموده و مخاطرات آن را می پذیرند و در واقع نوآوری را به ثمر می رسانند فرایند کارآفرینی انجام شده است. در این مقاله ابتدا تعریف کارآفرینی و نوآوری را از ابعاد مختلف نظری بیان می کند و ارتباط بین کارآفرینی و نوآوری و جایگاه نوآوری را در فعالیتهای کارآفرینی بررسی می کند. نگارنده سعی دارد فرآیند نوآوری که شامل مراحل ابتکار، ارزیابی، توسعه، اجرا و مدل های نوآوری سازمان شامل مدل فشار تکنولوژی، مدل جذب بازار و مدل یکپارچه می باشد را به بحث بگذارد و در پایان نیز به نقش دولت در گسترش زمینه های نوآوری می پردازد.

۱۶یک طبقه‌بندی گسترده از کارآفرینی سازمانی: اصطلاحات و رویکردها
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، سال
تعداد صفحات: ۱۳
مفهوم کارآفرینی سازمانی بمنظور تشریح پدیده‌های مختلف سازمانی همچون روش‌های مدیریت، استراتژی و نوآوری از سوی محققان مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده فراوان از اصطلاحات و رویکردها بجای یکدیگر موجب عدم شفافیت گردیده است. این مقاله با هدف بازنگری به بازنگری ادبیات و طبقه‌بندی از کارآفرینی سازمانی می‌پردازد. هدف این مقاله، روشن کردن مفهوم کارآفرینی سازمانی از طریق بازشناختن رویکردهای عمده می‌باشد. از آنجا که هیچ مبنای نظری یکپارچه برای پدیده‌های کارآفرینی وجود ندارد– بدلیل ماهیت میان رشته‌ای علم اقتصاد، جامعه شناسی و روانشناسی– در این مقاله چارچوبی برای کارآفرینی سازمانی ارائه می‌گردد که شامل کارآفرینی درون سازمانی و کارآفرینی برون سازمانی می‌شود و در قالب چهار رویکرد طبقه بندی می گردد: کسب و کار سازمانی، منابع داخلی، بین المللی کردن، و شبکه های بیرونی. این چهار رویکرد موجب درک روشن‌تر از کارآفرینی سازمانی شده و از این طریق مبنای تصمیمات مدیریتی را ارتقاء می‌دهد.

۱۷مطالعه تئوریکی کارآفرینی سازمانی و انواع آن بر مبنای لایه های کارآفرینی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، سال
تعداد صفحات: ۱۲
فرایند کارآفرینی سازمانی در برگیرنده سه مرحله اصلی تولید ایده،اجرای ایده و بهره برداری و برداشت از ایده است. از طرفی با توجه به این که کارآفرینی سازمانی، فرایندی درون سازمانی بوده، متاثر از عوامل درونی سازمان نظیر حمایت و پشتیبانی مدیریت، مکانیزم های پاداش و تقویت، فرهنگ سازمانی، ارتباطات سازمانی و ساختار سازمانی است، به نظر می رسد بررسی نقش و اثر این عوامل در فرایند آن می تواند موجب بهبود، تسهیل و تسریع پیامدهای مرتبط با اهداف کارآفرینی در سازمان گردد. در مقاله حاضر ابتدا به تعریف کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی پرداخته شد سپس عرصه های کارآفرینی ، لایه های آن و انواع متناسب کارآفرینی بر حسب لایه های کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفته است .

۱۸مطالعه و بررسی بسترهای کارا فرینی سازمانی در شرکتهای دولتی (مطالعه موردی)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، سال
تعداد صفحات: ۲۷
با توجه به رقابت شدید، تغییرات سریع، نیازهای جدید کارکنان و مشتریان و اصلاح شیوه های مدیریت سنتی برای استفاده بهینه از قابلیت های کارکنان، سازمانهای امروزی سعی می کنند تا توجه بیشتری به کارآفرینی از خود نشان دهند. استفاده از نواوری بعنوان یک ساز و کار برای تعریف دوباره سازمان و موقعیت سازمان در بازار رقابت با دیگر سازمانها ، هسته اصلی کارآفرینی سازمانی را تشکیل می دهد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی پیمایشی می باشد . نمونه آماری تحقیق شامل 60 نفراز مدیران عالی و میانی شرکتهای دولتی نفت مخابرات، آب و فاظلاب و برق می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه کارآفرینی آقای مقیمی استفاده گردید که پایایی این پرسشنامه برابر 96\0 = می باشد. یافته های اصلی پژوهش با توجه به فرضیه های تحقیق نشان داد که بسترهای کارآفرینی سازمانی با توجه به مدل مبنا در این تحقیق که شامل ابعاد سه گانه ساختار، محتوا و زمینه می باشد در شرکتهای دولتی فراهم می باشد.

۱۹کارآفرینی سازمانی Intrapreneurship
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در عصر حاضر که تغییر و تحولات محیطی از مهمترین چالش‌های فراروی سازمان‌ها به شمار می رود، بهره‌گیری مناسب از استعدادها و توانایی‌های افراد در در تدوین چارچوب‌ها و الگوهای فکری جدید، شناسایی نیازهای واقعی مشتریان و بهبود مستمر خدمات و فرآورده‌های تولیدی، اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است.امروزه سازمان‌ها دیگر نمی‌توانند با تعداد اندکی افراد خلاق و کارآفرین و با اجرای چند طرح کارآفرینانه به رقبای چابک، منعطف، نوآور و کم هزینه خود فائق آیند، بلکه باید شرایطی را فراهم کنند تا همه‌ی کارکنان از چنین روحیه‌ی کارآفرینانه‌ای بهره‌مند شده و بتوانند براحتی و به طور فردی یا گروهی، فعالیت‌های کارآفرینانه خود را به اجرا درآورند.هدف از انجام این تحقیق طرح و بررسی نظریات مختلف در زمینه کارآفرینی سازمانی بوده تا افراد و سازمان‌ها با شناخت درست و علمی این مفهوم و همچنین با شناخت مدل‌ها، استراتژی‌ها و عوامل مؤثر در پیاده کردن این مدلها و استراتژی‌ها در جهت تبدیل شدن به سازمان‌های کارآفرین اقدامات مناسب را در زمان مناسب به مرحله‌ی اجرا درآوردند.

۲۰کارآفرینی سازمانی و راهکارهای توسعه آن در سازمان
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، سال
تعداد صفحات: ۷
دنیای امروز، عصر تغییر است. بنابراین سازمان ها جهت بقا و پیشتازی در بازارها میبایست به دنبال راهکارهای جدید باشند تا بتوانند کالا و خدمات را با حداقل هزینه و با کیفیت برتر متناسب با نیازها و سلیقه‌های مشتریان خود ارائه نمایند. امروزه مدیران، رهبران و محققین دانشگاهی در جستجوی کشف روش هایی جهت خلاق نمودن افراد و تیم ها می باشند تا بدین طریق بتوانند به سازمان هایی با قدرت رقابتی بالا تبدیل گردند. مفهوم کارآفرینی در دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. کارآفرینی فرآیند یا مفهومی است که در طی آن فرد کارآفرین با ایده‌های نو و خلاق و شناسایی فرصتهای جدید، به همراه بسیج منابع به ایجاد کسب و کارهای نو، سازمانهای جدید و نوآور مبادرت می‌ورزد. دراین مقاله بین کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی تمایز قائل شده است و کارآفرینی سازمانی را انجام فعالیت های کارآفرینانه در درون یک سازمان معرفی می نماید. کارآفرینی سازمانی به عنوان ابزاری ارزشمند جهت تقویت فرهنگ سازمانی بکار می رود که در بلند مدت می تواند منجر به پرورش کارکنان متعهد در سازمان گردد. در سازمان هایی که کارآفرینی را تقویت می نمایند، کارکنان احساس خوبی جهت ارائه پیشنهادهای مرتبط با سرمایه گذاری اثربخش خواهند داشت. در این مقاله راهکارهایی جهت ایجاد فرهنگ سازمانی که متمرکز برکارآفرینی است ارائه می شود و کاربردهای عملی از این مفاهیم توضیح داده خواهد شد.

۲۱کارآفرینی سازمانی در یک چهارچوب سیستمی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، سال
تعداد صفحات: ۱۲
کارآفرینی نماد پویایی، حرکت و تلاش مستمر برای ارتقای کیفیت حیات بشر است. رمز ماندگاری و بالندگی جوامع در عصر رقابت شتابان در داشتن کارآفرینان خلاق و سازمان های کارآفرین است. سازمان ها، بنگاه ها و کسب وکارهای اقتصادی و اجتماعی بنیان زندگی جامعه را تشکیل می دهند و تنها در پرتو تزریق و توسعه فرهنگ کارآفرینانه در سازمان ها می توان پویایی و نشاط را در حیات سازمان ها ایجاد نمود. کارآفرینی سازمانی یا همان فعالیت ها و گرایش های کارآفرینانه در یک سازمان تاسیس شده، عامل مهمی در توسعه سازمانی، اقتصادی و ایجاد رفاه است. بسیاری از شرکتهای تاسیس شده در پاسخ به تغییرات سریع داخلی و خارجی، ساختار عملیات خود را تغییر داده اند. نشریات خبر از نفوذ تفکر و اندیشه های کارآفرینی در ساختارهای اداری می دهند. برای استفاده هر چه بهتر از هر پدیده ای باید شناخت بیشتری از آن پیدا کرد. مقاله ی حاضر تلاش دارد به منظور شناخت بهتر کارآفرینی سازمانی، آن را در قالب یک سیستم تبیین نماید. در رویکرد سیستمی به کارآفرینی، تعیبن کننده های کارآفرینی سازمانی به عنوان درونداد و آثار کارآفرینی سازمانی به عنوان بروندادها و پیامدهای نظام کارآفرینی سازمانی معرفی می شوند. ماهیت و فرآیند کارآفرینی درون سازمان در تغییرات نوآورانه ساختارها، سبک ها، فناوری ها و فرآیندهای اصلی، مدیریتی و پشتیبانی سازمان ظهور می یابد.

۲۲کارآفرینی سازمانی: ارتباط آن با عملکرد بالای منابع انسانی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، سال
تعداد صفحات: ۲۰
تحقیق حاضر درصدد بررسی چگونگی ارتباط و نحوه تاثیرگذاری ابعاد عملکرد بالای منابع انسانی(انتخاب، آموزش، تحرک کارکنان، امنیت شغلی، طراحی شغل، پاداش، ارزیابی نتایج و مشارکت) بر کارآفرینی سازمانی (ریسک پذیری، فعالیت های پیشتازانه، نوآوری بالا و رقابت تهاجمی) با توجه به نقش عدالت رویه ای و رفتار شهروندی سازمانی می باشد. این پژوهش نشان می دهد که عملکرد بالای منابع انسانی رابطه مثبتی با کارآفرینی سازمانی دارد. تحلیل دادهﻫا با جمع آوری پرسشنامه از مدیران 93 شرکت کوچک و متوسط استان گیلان، و استفاده از آزمون آماری پیرسون و رگرسیون چندگانه صورت گرفت. یافته های تحقیق بیانگر آن است که برای رواج کارآفرینی سازمانی، وجود منابع انسانی با عملکرد بالا مهم است تا بتوانیم به توان رقابتی جدید دست یابیم تا از این طریق توسعه سازمان در درازمدت حفظ شود و دراین رابطه وجود عدالت رویهﺍی و رفتار شهروندی سازمانی در ایجاد توسعه سازمان در درازمدت موثر است و در پایان راهکارهایی عملی برای تحقق مطلوب این امر ذکر می گردد.

۲۳کارآفرینی سازمانی؛ مفاهیم، تعاریف، مدل‌ها (در تکاپوی ارایه مدل بومی برای سازمان‌های بومی ایرانی)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، سال
تعداد صفحات: ۱۴
بدون تردید سازمانهای سده بیست و یکم با تحولات پر شتاب و تهدیدهای گسترده منطقه ای، ملی و بین المللی روبه رو هستند و تضمین و تداوم حیات و بقای سازمانها نیازمند یادگیری سازمانی و کارکنان و یافتن راه حلها و روشهای جدید مقابله با مشکلات است که به نوآوری، ابداع، خلق محصولات یا خدمات، فرایندها و روشهای جدید بستگی زیادی دارد. ابزار کلیدی در این مسیر کارآفرینی سازمانی به عنوان پدیده ای نوین در اقتصاد، است. کارآفرینی سازمانی راهی برای بازآفرینی قابلیت های اقتصادی و سازمانی محسوب شده و نقش مهمی در تثبیت موقعیت رقابتی دارند. کارآفرینی سازمانی باعث می شود تا سازمان ها و جوامع در مسیر توسعه قرار گرفته و حرکت رو به جلویی داشته باشند. این موارد گواه این حقیقت است که کارآفرینی نقشی تعیین کننده و راهبردی در زندگی نوین سازمانی دارد. در این مقاله در صدد هستیم تا مروری بر ادبیات کارآفرینی داشته و به تبارشناسی کارآفرینی سازمانی بپردازیم. همچنین ضمن مرور الگوهای کارآفرینی سازمانی و موانع تاثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی، مدل بومی برای سازمان های ایرانی را ارائه دهیم.

۲۴رابطه سرمایه اجتماعی با کار آفرینی سازمانی در شرکت آلومینیوم پارس ساوه
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، سال
تعداد صفحات: ۲۶
با توجه به پیشرفت علم، دانش وتکنولوژی ، هرسازمانی برای بقا ودوام درعرصه کار وتجارت وبرای موفق شدن نیازمند استفاده از منابع وسرمایه های سازمان است. در این میان سازمانی موفق تر است که بتواند از همه منابع وسرمایه های خود بهترین استفاده را نماید. همین امرسبب ایجاد بازار رقابتی میان سازمان ها شده ونقش سرمایه اجتماعی را به عنوان یکی از انواع سرمایه پررنگ می نماید. سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه دربررسیهای اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح گردیده است. از سوی دیگر برای موفقیت در سازمان نیاز به تولید محصولات جدید، خلاقیت ،نوآوری ورقابت بسیار مهم است که باعث پررنگ شدن اهمیت کارآفرینی سازمانی می شود. لذا، هدف از پژوهش حاضربررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با کارآفرینی سازمانی در شرکت آلومینیوم پارس ساوه است. روش تحقیق دراین تحقیق از نوع توصیفی– همبستگی بوده است. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بوده است و جامعه آماری مورد شامل مدیران و مسئولین وکارمندان ارشد(230نفر) بود. سرمایه اجتماعی وکارآفرینی سازمانی هردو با استفاده از پرسشنامه استاندارد 37 سوالی با مقیاس پنج درجه ای لیکرت وبا روایی محتوایی 74% مورد سنجش قرار گرفتند. دراین پرسشنامه 24 سوال سرمایه اجتماعی و 13 سوال کارآفرینی سازمانی را مورد سنجش قرار داد. برای آزمون فرضیه ها از روش همبستگی پیرسون ورگرسیون استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که :1– بین سرمایه اجتماعی وکارآفرینی سازمانی رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد. 2– بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی وکارآفرینی سازمانی رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد. 3– بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی وکارآفرینی سازمانی رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد .4– بین بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی وکارآفرینی سازمانی رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد. سپس برای مشخص شدن سهم هریک از ابعاد سرمایه اجتماعی ( فرضیه های فرعی ) در میزان کارآفرینی از رگرسیون چند متغیره ( گام به گام ) استفاده شد.

۲۵پارادایم توسعه کارآفرینی سازمانی، ضرورتی اساسی در سازمانهای هزاره سوم
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، سال
تعداد صفحات: ۲۱
کارآفرینی فرآیند پویای تولید تدریجی ثروت است. کسانی این ثروت را تولید می کنند که ریسک های بزرگ مالی، زمانی و یا تعهد شغلی را می پذیرند یا برای بعضی محصولات و خدمات ارزش می آفرینند. محصول یا خدمت ممکن است جدید یا منحصر به فرد باشد ولی نکته اساسی در ارزشی است که کارآفرین به آن می بخشد. کارآفرین با درک و جایابی مناسب مهارت ها و منابع می تواند ارزش فوق را ایجاد نماید.کارآفرینی سازمانی یا پیدایش شکل های سازمانی نوین و پویایی های کارآفرینی منجر به ایجاد جمعیت های نوین سازمانی می شود. چگونگی پیدایش و رشد سازمان ها، چگونگی تأثیر گذاری متقابل سازمانها– اجتماع بر یکدیگر، از مسائل اساسی کارآفرینی است. فعالیت کارآفرینانه سازمانی می تواند شامل توسعه یک محصول جدید تا ایجاد یک فرآیند اثربخش باشد. کارآفرینی سازمانی را می توان به عنوان فرآیند توسعه محصولات یا بازارهای جدید تعریف کرد. کارآفرینی سازمانی شیوه برانگیختن و سپس بهره گیری از افراد در درون یک سازمان می باشد؛ شیوه ای که افراد فکر می کنند قادر هستند کارها را به طریقی متفاوت و بهتر انجام دهند. در اغلب موارد که کارآفرینان سازمانی مورد حمایت سازمان قرار نمی گیرند، با تشویق و حمایت سرمایه گذاران مخاطره پذیر از سازمان خارج شده و تصمیم به کارآفرینی مستقل می گیرند. بنابراین به منظور جلوگیری از خروج افراد کارآفرین و توانمند از سازمان، توجه به کارآفرینی سازمانی و فراهم آوردن بستری مناسب برای آن در استراتژی شرکت ها شدیداً مورد تأکید و توجه قرار می گیرند. در این مقاله به بررسی ابعاد کارآفرینی سازمانی پرداخته شده و تا حد امکان سعی خواهیم کرد آنرا تبیین و ارائه کنیم.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۵۰۹ نتیجه