۱اندازه گیری پیوسته پارامترهای خاک در کشاورزی دقیق
اطلاعات انتشار: پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، سال
تعداد صفحات: ۱۲
اهداف اصلی از انجام کشاورزی دقیق و انجام مدیریت موضعی در کشاورزی ، افزایش سودآوری ، بهبود کیفیت محصولات و محافظت از محیط زیست می باشد . برای تصمیم گیری در مورد انجام مراحل مختلف عملیات کشاورزی داشتن اطلاعاتی راجع به خصوصیات مختلف خاک در مزرعه امری ضروری است . یکی از بزرگترین چالش ها در کشاورزی دقیق ، عدم توانایی در بدست آوردن ارزان و سریع خصوصیات خاک است . محققان و سازندگان زیادی روی ساخت حسگرها پیوسته به منظور اندازه گیری خصوصیات فیزیکی ، مکانیکی و شیمیایی خاک کار کرده اند و این حسگرها پیوسته به منظوراندازه گیری خصوصیات فیزیکی ، مکانیکی و شیمیایی خاک کار کرده اند . این حسگرها به صورت الکتریکی و الکترومغناطیسی ، نوری و رادیو متریک ، مکانیکی ، صوتی ، پنوماتیک و الکتروشیمیایی ساخته می شوند . با وجود آنکه استفاده از روش های الکتریکی و الکترومغناطیسی گسترده تر است ، در این مقاله سعی شده سایر روش ها و تکنیک ها و همچنین کارهای انجام شده در ایران توضیح داده شوند .

۲تهیه نقشه عملکرد محصول مزرعه به عنوان مهمترین گام در کشاورزی دقیق (طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیر پیوسته دبی گندم برداشت شده توسط کمباین کلاس)
اطلاعات انتشار: پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، سال
تعداد صفحات: ۸
کشاورزی دقیق، جدید ترین فناوری در عرصه کشاورزی می باشد که بر مبنای کشاورزی پایدار و تولید غذای سالم و پاک، استوار است . و بر اساس سه اصل افزایش عملکرد، افزایش بهره اقتصادی و کاهش اثرات سوء زیست محیطی دنبال می شود. مهمترین محور کشاورزی دقیق شناخت دقیق مزرعه و زمین زراعی در نقاط مختلف آن است، به طوری که بتوان زمین زراعی را آسیب شناسی نموده و در جهت اصلاح آن متناسب با شرایط نقاط مختلف زمین گام برداشت . جهت آسیب شناسی مزرعه لازم است در مرحله برداشت، وضعیت عملکرد آن در نقاط مختلف به دقت شناسائی شده و به عبارتی نقشه عملکرد مزرعه ترسیم گردد. لذا در این تحقیق، با به کارگیری هم زمان دستگاه گیرنده شبکه تعیین موقعیت جهانی (GPS) مدل (IGBT–210) و دستگاه اندازه گیری دبی جرمی پیوسته گندم طراحی شده، سیستمی جهت تهیه نقشه عملکرد مزرعه، در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی بر ر وی کمباین کلاس (Dominator S–68) طراحی و ساخته و نصب شده است . نتایج اولیه مناسب بودن و سازگاری این سیستم را برای کمباین کلاس نشان می دهد.

۳تهیه نقشه عملکرد محصول در برداشت ذرت علوفه ای
اطلاعات انتشار: پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، سال
تعداد صفحات: ۸
منطقی ترین نقطه شروع کشاورزی دقیق بخش ارزیابی عملکرد محصول می باشد، زیرا چنانچه عملکرد محصول در مزرعه تغییرات زیاد نداشته باشد و سطح عملکرد نیز مناسب باشد، دیگر مجالی برای صرف هزینه در فناوری کشاورزی دقیق باقی نمی ماند . ذرت علوفه ای اصلی ترین منبع غذایی جهت استفاده دام می باشد و در سطح وسیعی از مزارع کشور کشت می شوند. لذا به دنبال راهکاری برای اندازه گیری و نمایش عملکرد محصول ذرت علوفه ای سیلویی از میان روشهای مطالعه شده همچون استفاده از حسگر ضربه ای موجود در دهانه چاپر، حسگر جابجایی سنج غلتک های تغذیه، واگن اندازه گیری مداوم مواد خردشده و استفاده از گشتاورسنج ، روش آخر مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفت. با ساخت و واسنجی گشتاورسنج مذکور در آزمایشگاه، دستگاه روی تراکتور نصب و به مزرعه انتقال داده شد. مزرعه به شبکه های 1\5×1\5 متری تقسیم بندی شد . سپس برای ثبت مطلق نقاطی که عملکرد آن مورد نظر بود از یک DGPS استفاده و در دو ضلع عمود بر هم مزرعه حرکت و داد ه برداری شد . برای ثبت فاصله نسبی نقاط و تشکیل بسته داده های ارسالی از گشتاورسنج برای هر شبکه از یک حسگر جابجایی سنج استفاده شد . بسته های شکل گرفته که در کامپیوتر قابل حملی ذخیره می شد، برای محاسبه میانگین توان مصرفی و جریان مواد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نقشه عملکرد ترسیم شد. برای این زمین، متوسط داده ها به مقدار 14\27 کیلوگرم برای هرسطح 2\25 متر مربع مشخص شد. بیشترین داده به مقدار 25 کیلوگرم و کمترین آن به مقدار 3 کیلوگرم برای هر شبکه به دست آمد. انحراف از معیار برای این داد ه ها 5\28 کیلوگرم به دست آمد.

۴طراحی، ساخت و ارزیابی حسگرخازنی اندازه گیر رطوبت خاک به صورت بلادرنگ
اطلاعات انتشار: پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، سال
تعداد صفحات: ۹
تراکم و محتوای رطوبتی خاک، دو خصوصیت فیزیکی تاثیر گذار بر روی عملکرد محصول در مزرعه می باشند . استفاده از حسگرهای خازنی، وسیله ای حساس برای تخمین محتوای رطوبت خاک می باشد . در این روش، خاک به عنوان بخشی از دی الکتریک یک خازن محسوب می شود . در این تحقیق، یک حسگر اندازه گیر رطوبت مبناء،خازنی ساخته و مورد ارزیابی قرار گرفت. این حسگر از دو بخش تشکیل شده ا ست: 3 الکترود و یک مدار الکترونیکی . الکترودها تیغه های فلزی هستند که مورد عملیات حرارتی قرا گرفته و سخت شده اند و در نتیجه سطح آنها در برابر سایش بسیار مقاوم است . این تیغه ها در داخل یک قطعه فیبر استخوانی ثابت شده اند . لبه های این فیبر به صورت گوه ای شکل س اخته شده تا حرکت آن در خاک، راحت تر انجام گیرد . تیغه ها توسط کابل های هم محور به مدار الکترونیکی متصل شده اند . ولتاژ تحریک مدار برابر 12 ولت می باشد و خروجی آن فرکانس است. حسگر تحت شرایط استاتیکی آزمایشگاه و در خاکی با بافت لوم رسی سیلتی واسنجی شد. با استفاده از نتایج این آزمون، آزمون مزرعه ای انجام گرفت . تحلیل داده ها نشان داد که رابطه بین محتوای رطوبت خاک و فرکانس خروجی حسگر را می توان به صورت یک رابطه درجه دو نشان داد . نتایج نشان داد که داده های خروجی حسگر علاوه بر محتوای رطوبت خاک، به درجه حرارت محیط نیز بستگی دارند . اگرچه بین مقادیر اندازه گیری شده توسط حسگر رطوبت و به روش وزنی به علت تأثیر درجه حرارت بر ظرفیت خازنی خاک تفاوت وجود داشت، ولی همبستگی معنی داری (0\70 = R2) بین مقادیر اندازه گیری شده با این دو روش مشاهده شد.

۵طرح و توسعه راهکاری نوین در آشکار سازی لحظه ای عملکرد ذرت علوفه ای
اطلاعات انتشار: پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، سال
تعداد صفحات: ۹
امروزه با توجه به قیمت بالای نهاده های کشاورزی و همچنین تلاشی که باید تولید کننده برای تولید یک محصول صرف نماید ، رسیدن به عملکرد بالا در محصول تولیدی از اهمیت زیادی برخوردار است . در محصولات کشاورزی عملکرد از رابطه مقدار جرمی محصول تولیدی بر واحد سطح به دست می آید . عملکرد به دست آمده از این رابطه به دلیل ، عدم یکنواختی مقدار محصول تولیدی در جای جای مزرعه ، معیار چندان دقیقی نیست و بیشتر به صورت مقدار متوسط تولید در واحد سطح مزرعه است . برای بالا بردن دقت میزان عملکرد محصول به دست آمده لازم است که عملکرد محصول به صورت لحظه ای در هر نقطه از مزرعه اندازه گیری شود . آشکار سازی عملکرد لحظه ای محصول به تولید کننده امکان می دهد تا با شناخت دقیق نقاطی از مزرعه که دارای عملکرد پایین هستند و شناسایی علل کاهش محصول در این نقاط ، به برطرف نمودن این علت ها بپردازد که این امر نهایتا باعث افزایش میزان عملکرد محصول در واحد سطح و در نتیجه افزایش سود عاید شده برای تولید کننده می گردد . تلاش برای تعیین عملکرد لحظه ای محصولات کشاورزی از دو دهه قبل آغاز گردیده که عموما غلات مورد توجه بوده است . در مورد محصولات غیر دانه ای به عنوان مثال در زمینه محصول گوجه فرنگی ، نیشکر و کتان تحقیقاتی اجراء گردیده است . در مورد محصولات علوفه ای به دلیل اهمیت بالایی که دارند نیز تحقیقات وسیعی آغاز گردیده است . هدف از ارائه تحقیق حاضر ، طرح و توسعه یک روش جدید در تعیین عملکرد محصول ذرت علوفه ای بر مبنای مومنتم حاصل از برخورد مواد خرد شده ، به یک دریچه لولایی مجهز به حسگر نصب شده در دهانه خروجی چاپر می باشد. به منظور ثبت لحظه ای میزان دوران صفحه در رایانه از یک حسگر اندازه گیری جا به جایی دورانی (پتانسیومتر) و یک مدار قابل برنامه ریزی واسط جهت اتصال به رایانه استفاده شده است . با توجه به سازو کار مکانیکی طراحی شده ، ابتدا فنر برگردان بر اساس محاسبه بیشینه نیروی حاصل از مومنتوم طراحی گردید و سپس بر اساس میزان باز شدن مورد نیاز دریچه گردان ، سختی فنر محاسبه گردید . در طراحی مدار الکترنیکی از حسگر پتانسیومتر با دقت بالا استفاده شد و به منظور ارسال و ذخیره داده های مربوط به دوران صفحه از یک میکرو کنترلر مربوط به خانواده AVR استفاده شد و داده ها جهت پردازش نهایی از طریق کانال سریال به رایانه ارسال گردید . نتایج حاصل از واسنجی سیستم در شرایط مختلف دبی جرمی نشان داد که همبستگی مناسبی بین دوران صفحه حسگر و دبی لحظه ای محصول وجود دارد . پیش بینی می شود با تکمیل آزمون های مزرعه ای ، این روش بتواند جایگزینی مناسب برای سایر روش های آشکار سازی عملکرد محصول ذرت علوفه ای باشد.

۶بررسی عملکرد چغندر قند با استفاده از تصاویر ماهواره ای
اطلاعات انتشار: پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، سال
تعداد صفحات: ۷
کشاورزی دقیق یک استراتژی مدیریتی است که جزئیات و اطلاعات مربوط به هر قسمت از مزرعه را به کار گرفته و مدیریت دقیقی بر نهاده ها اعمال می کند. از دور محصولات زراعی دارای توانایی پوشش سطوح وسیع و با تکرار می باشد و به ما در مدیریت مزرعه می تواند کمک کند .نقشه عملکرد می تواند در تشخیص مناطقی که نیاز به مدیریت بیشتری در فصل زراعی آینده را دارند ، به کار گرفته شود . این تحقیق در دشت نمدان شهرستان اقلید و در دو مزرعه به وسعت 22 هکتار انجام گرفت . تصویر سنجیده LISS–III ماهواره IRS–P6 در 2007 \10\ 5 از سازمان جغرافیایی ارتش تهیه شد و همزمان 38 داده زمینی (هر مزرعه 18 داده) برداشت شد . موقعیت نقاط برداشت شده با استفاده از GPS ثبت شد . پس از انجام تصحیحات هندسی و رادیو متریک روی تصویر ، اطلاعات در محل های نمونه برداری شده از شاخص NDVI استخراج شد . بررسی نتایج نشان دهنده ارتباط معنی داری بین عملکرد و تصویر ماهواره ای می باشد r2= \2) برای مزارع A و B ، r2= \12 برای مزرعه A و r2= \4 برای مزرعه (B . ضرایب همبستگی بین بیومس و عملکرد مورد بررسی قرار گرفت r2= \304) برای دو مزرعه ، r2= \212 برای مزرعه A و r2= \528 برای مزرعه (B ، بیومس به صورت مستقیم روی بازتابش تاثیر گذار است ، لذا ضریب همبستگی بالاتر بین عملکرد و بیومس در مزرعه B باعث شد در این مزرعه نقشه عملکرد با دقت بالاتری تهیه شود . نقشه عملکرد می تواند مناطقی را که نیاز به مدیریت بیشتر از نظر مصرف نهاده ها دارند ، تشخیص داد . از این نقشه می توان به یکی از لایه های اطلاعاتی برای مدیریت توزیع متغیر نهاده ها در ماشین های پخش متغیر سیستم های کشاورزی دقیق استفاده کرد.

۷بررسی و تخمین تراکم چغندر قند با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS–1D
اطلاعات انتشار: پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، سال
تعداد صفحات: ۹
کشاورزی دقیق یک مفهوم جدید در کشاورزی امروزی است و بر مبنای وجود ناهمگونی در سطح مزرعه استوار است . سنجش از دور محصولات زراعی دارای توانایی پوشش سطوح وسیع و با تکرار می باشد و به ما در مدیریت مزرعه می تواند کمک کند . این تحقیق در دشت نمدان شهرستان اقلید و در چهار مزرعه به وسعت 39 هکتار انجام گرفت . تصویر سنجیده LISS–III ماهواره IRS–1D در 17\5\86 از سازمان فضایی تهیه شد و هم زمان 37 داده زمینی در مزارع برداشت شد . موقعیت نقاط برداشت شده با استفاده از GPS ثبت گردید. پس از انجام تصحیحات هندسی و رادیو متریک روی تصویر ، اطلاعات در محل های نمونه برداری شده از باند های قرمز B2 و مادون قرمز B3 و شاخص های SAVI و NDVI استخراج شدند . بررسی نتایج نشان دهنده ارتباط معنی داری بین تراکم و تصویر ماهواره ای می باشد . بالاترین ضریب همبستگی بین تراکم و شاخص های NDVI و (r2= \43) SAVI به دست آمد . تراکم به طور مستقیم بر عملکرد تاثیر گذار بوده و نقشه آن می تواند در مصرف متغیر نهاده ها و تشخیص مناطقی که نیاز به مدیریت بیشتری در فصل زراعی آینده را دارند به کار گرفته است . این نقشه می تواند به عنوان یکی از لایه های اطلاعاتی برای توزیع متغیر نهاده ها در ماشین های پخش متغیر در سیستم های کشاورزی دقیق استفاده شود .

۸تخمین میزان ضایعات تیغه برش کمباین با نظریه هندسه فرکتالی
اطلاعات انتشار: پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، سال
تعداد صفحات: ۷
رشد بی رویه جمعیت جهان و نیاز روزافزون این جمعیت برای تامین غذا بسیاری از دولت مردان و سیاست گذاران را وادار نموده است تا به مقوله کشاورزی به عنوان تامین کننده نیازهای غذایی بشر نگرشی متفاوت داشته باشند . کشاورزی دقیق یکی از مقوله هایی است که امروزه با توجه به این نیاز بخش عمده ای از مطالعات و همچنین میزان دقیق نهاده ها و محصول می تواند بر روی عملکرد تولید در واحد سطح کمک نماید . یکی از عواملی که بر روی عملکرد تاثیر مستقیم می گذارد ضایعات در هنگام برداشت است . هنوز مطالعات مبسوطی به منظور تخمین دقیق میزان ضایعات و پیشنهاد روابطی بدین منظور صورت نگرفته است . در این مقاله میزان ضایعات از دو روابطی با نگرشی بر نظریه هندسه فرکتالی برای تخمین میزان ضایعات تیغه برش پیشنهاد گردیده است .

۹جایگاه و نقش فناوری های نوین در تامین نیازهای غذایی کشور و توسعه پایدار کشاورزی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
امروزه علی رغم پیشرفت های تحقیقاتی و تکنولوژیکی در کشورهای در حال توسعه بازده محصولات کشاورزی ناکافی و رو به کاهش و روند افزایش جمعیت آنها فراتر از ظرفیت تولید مواد غذایی است. از این رو یکی از چالش های مهم این کشورها برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی بحث امنیت غذایی جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. اما این هدف زمانی دست یافتنی است که محققان کشور ضمن آشنایی بیشتر با راهکارهای جدید و بکارگیری فناوری های نوین در زمینه تولید و فرآوری محصولات کشاورزی، با اتکا به دانش و فنون روز زمینه را برای حضور در عرصه رقابت های جهانی فراهم آورند. تکنولوژی های جدید نظیر: انرژی هسته ای، نانوتکنولوژی، کشاورزی دقیق (سنجش از راه دور GIS , GPS)، بیوتکنولوژی یا زیست فن آوری، مهندسی ژنتیک و همچنین فناورری های اطلاعات و ارتباطات (ICT) از جمله مهمترین فناوری های موثر در بهبود امنیت غذایی کشور و توسعه پایدار کشاورزی از طریق پایداری در تولید محصولات می باشند، که در این مقاله به آنها پرداخته شده و نحوه و نوع تاثیر آنها در نیل به خودکفایی غذایی کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

۱۰ارایه چارچوب توسعه پایدار کشاورزی و روستایی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، سال
تعداد صفحات: ۹
امروزه فشارهای مختلفی بر جوامع روستایی و کشاورزان وارد می شود که آن ها را و به تبع آن، دولت ها و سازمان های حامی را برای ادامه حیات و باقی ماندن در میدان های رقابت داخلی، منطقه ای و جهانی ملزم به انتخاب راهکاری به عنوان پاسخ یا واکنش بحرانی و حیاتی می کند. بخشی از آنها فشارهای درونی و بیرونی مانند تحولات منطقه ای، جهانی شدن و رقابت شدید، مخاطبان جهانی، مسئولیت پذیری اجتماعی و... هستند. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، هسته مرکزی واکنش حیاتی به شمار می آید

۱۱اصول کشاورزی دقیق، صرفه جویی در ستاده ها، کاهش هزین هها و کنترل اتوماتیک
اطلاعات انتشار: همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، سال
تعداد صفحات: ۵
این علم قادر به اتوماتیک کردن عملیات کشاورزی وهدایت بدون راننده سیستم های ماشینهای کشاورزی، کاربرد مقادیر متغیر در مصرف سم، کود، بذر و نیز عمق کاشت متفاوت با شرایط ویژه هر قسمت از مزرعه گردیده است. نحوه جمع آوری اطلاعات و پردازش آنها به بخشهای مختلفی از قبیل جمع آوری داده های آزمایش خاک، شرایط مزرعه، پستی و بلندی، میزان رطوبت خاک، میزان محصول تعیین می گردد که هر یک بایستی به دقت انجام شود که نتیجه منجر به کاهش هزینه ها، افزایش میزان محصول و حفظ محیط زیست خواهد شد

۱۲لزوم استفاده از شبکه های حسگر بدون سیم برای باغبانی دقیق در ایران 1404
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، سال
تعداد صفحات: ۶
کشاورزی دقیق، جدید ترین فناوری در عرصه کشاورزی می باشد که بر مبنای کشاورزی پایدار و تولید غذای سالم و پاک، استوار است. وبر اساس سه اصل افزایش عملکرد، افزایش بهره اقتصادی و کاهش اثرات سوء زیست محیطی دنبال می شود. در سا لهای اخیر کاربردهای بسیاری برای شبکه های حسگر بدون سیم در جهان مطرح شده است. یکی از اینها کشاورزی دقیق می باشد، جائی که شبکه های حسگر بدون سیم می توانند یک بخش مهم و حساسی را در جهت مدیریت منابع آب برای آبیاری و در تشخیص تغییراتی در محصولات به منظور ارزیابی نقاط مطلوب و بهینه برای برداشت، در تخمین کود مورد نیاز و به منظور پیش بینی فعالیت دقیق تر محصولات، ایفای نقش کند. این مقاله روش استفاده از یک شبکه حسگر آزمایشی در باغ های منطقه ای کم آب کشور را نشان می دهد. بنابراین وضعیتی از شبکه که از چهار نوع گره تشکیل شده است را که شامل (واحد کنترلی خاک، واحد کنترلی محیط آب، واحد کنترلی آب و واحد کنترل ورودی یا دروازه) را در معرض نمایش قرار می دهد. تعدادی از اینها با حسگرهای متفاوت در مزرعه توزیع شده اند

۱۳بهینه سازی استفاده از ماشینهای کشاورزی بر مبنای روشهای نوین در کشاورزی دقیق مطالعه موردی سیب زمینی استان کرمان
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا، سال
تعداد صفحات: ۱۲
فشردگی و شوری خاک از مهمترین عوامل محدود کننده رشد گیاه و عملکرد محصول هستند، با داشتن مقدار این عوامل و همچنین عملکرد محصول در نقاط مختلف مزرعه، تعیین نوع و شدت عملیات خاکورزی مناسب بعدی در بخشهای مختلف مزرعه برای مدیریت مزرعه امکان پذیر می باشد دراین مقاله سعی شده به سادگی روش استفاده از مباحث نوین را در مزارع عملیاتی کرده و از تکنیکهای نوین در کشاورزی با توجه به امکانات کشورهای در حال توسعه استفاده شود. برای این کار نقشه رقویم عملکردمحصول سیب زمینی به ازا نسبتهای مختلف تراکم و شوری خاک با استفاده از نرم افزار Arc GIS9.3 ارائه شده است که میزان تاثیر تراکم و شوری خاک برروی عملکرد سیب زمینی قابل مشاهده و بررسی می باشد.

۱۴استفاده از فناوری میزان متغیرVRT) در جهت مدیریت کود ی
اطلاعات انتشار: اولین کنگره چالشهای کود در ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
بکارگیری سموم و کود های شیمیایی در عرصه کشاورزی منجر به پیدایی اکوسیستم های زراعی ن اپایدار، آلودگی محیط زیست، کاهش کمی و کیفی محصول و کارایی انرژی شده است. گذشته از صدمه های ناشی از تخریب محیط زیست بر حیات انسانی، از دیگر پیامد های ناشی از تخریب منابع طبیعی در اثر بکار گیری الگو های ن امناسب تولیدی می توان به نا پایداری نظا مهای تولید و از بین رفتن منابع پایه اشاره کرد. یکی از شاخ ههای کشاورزی دقیق کاربرد فن آوری میزان متغیر VRT: Variable Rate Technology است که در آن انجام هر گونه عملیات زراعی از جمله اعمال نهادههایی نظیر بذر، کود، مواد شیمیایی و آب بر اساس نیاز هر بخش از مزرعه صورت می پذیرد و رایج ترین فناوری به کار رفته در کشاورزی دقیق م یباشد، یکی از موارد مهم در این تکنولوژی، نقشههای الکترونیکی Electronic Maps هستند که توسط سیستم سنجش از راه دور (ماهوار هها و رادار ها) از مزارع مختلف تهیه می شوند. این نقشه ها که مقدار اختلافات را در نقاط مختلف مزرعه نشان می دهند به حافظه ماشین های جدید که با تکنولوژی دقیق کار می کنند و تحت عنوان ماشین های پخش متغیر Variable Rate Applications) م یباشند سپرده می شوند تا این ماشین ها مقدار ورود یها را براساس اطلاعات نقشه، به تناسب مقدار مورد نیاز اعمال کنند. علاوه بر نقشه های الکترونیکی حسگر ها نیز برای نشان دادن اختلافات درون مزرعه ای در نقاط مختلف آن، کاربرد بسزایی دارند. اجزای یک سیستم VRT معمولی شامل کنترل کننده کامپیوتری، دریافت کننده GPS و نقشه داده های GIS م یباشد. لذا متخصصین علوم زراعی در سال های اخیر به دنبال شیوه های نوینی در مدیریت مزرعه بوده اند که علاوه بر بهینه سازی مصرف نهاده ها، عملکرد را نیز افزایش داده و در نهایت بازده اقتصادی تولید را بالا ببرند؛ در جهت چنین هدفی بود که از اوایل دهه اخیر موضوع کشاورزی دقیق مطرح شده است

۱۵کشاورزی دقیق و راهکارهای گسترش آن در ایران
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، سال
تعداد صفحات: ۴
کشاورزی دقیق با فناوری بالا بر اساس استفاده گسترده از سیستم های اتوماتیک و فناوری های مکانیکی و کنترلی در امر کشاورزی و دسترسی گسترده و ضریب نفوذ بالای فناوری اطلاعات (در حوزه آموزش) تعریف می شود. کشاورزی مرسوم هم براساس سطح پائین دسترسی به فناوری اطلاعات بعنوان ابزار آموزش و استفاده محدود از ماشین آلات مکانیزه به عنوان ابزار اجرا تعریف می شود. با توجه به تعاریف بالا نقش فناوری اطلاعات در این علم بسیار مهم و حیاتی می باشد . کشاورزی دقیق از مراحل اولیه کشاورزی است. حتی قبل از کاشت وارد عمل می شود. این اطلاعات مربوط به شرایط خاک و اقلیم و نوع بذر، کودها و آفت کش های یک محصول خاص در یک منطقه مشخص و بصورت یکجا و دسته بندی شده به کشاورز آموزش داده می شود و وی کاملا آگاهانه به اجرای نتایج تحقیقات علمی سایرین می پردازد. در این مقاله به بررسی مفاهیم و تاریخچه کشاورزی دقیق و عناصر موثر در گسترش آن در ایران می پردازد.

۱۶آزمون و ارزیابی تاثیر فرایند پوشش دهی بذر مونوژرم جغندرقند با روش پلتینگ بر ضریب کرویت آن جهت بهبود مکانیزاسیون کشت بذر
اطلاعات انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۷
در کشت مکانیزه بذر منوژرم چغندر قند فاصله قرارگیری بذرها برروی دریفهای کاشت و همچنین فاصله یکنواخت ردیفهای کاشت با یکدیگر و از طرف دیگر عدم وجود محل نکاشت مهمترین عوامل جهت افزایش راندمان محصولی می باشد یکی از موثرترین فاکتورهای تاثیرگذار بر دقت کشت مکانیزه ضریب کرویت بذر می باشد که بطور مستقیم بریکنواختی حرکت بذر در دستگاه کارنده و عملکرد دستگاه کارنده تاثیر گذار است دراین تحقیق جهت افزایش ضریب کرویت بذر مونوژرم چغندر قند از دستگاه ساخته شده پلتینگ بذر استفاده شده است که با استفاده ازنیروی گریز ا زمرکز فرایند پوشش دهی را انجام می دهد در بررسی ها و ارزیابی های انجام یافته به این نتیجه رسیده شده که این روش در مقایسه با سایر روشهای موجود با توجه به نحوه انجام فرایند پوشش دهی به لحاظ عملکردی و زمانی بسیار موثر می باشد.

۱۷واکاوی جایگاه و نقش کشاورزی دقیق جهت دستیابی به توسعه کشاورزی پایدار
اطلاعات انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه توسعه روزافزون فناوری های اطلاعاتی در تمامی عرصه های دانش از جمله کشاورزی روز به روز افزایش می یابد و اهمیت وجود چنین اطلاعاتی که توسط ماه واره ها ارسال می شود آشکارتر می گردد این ماهواره ها و کانالهای ارتباطی در تمامی موارد اخبار و اطلاعات مرتبط به کشاورزی از قبیل خواص فیزیکی خاک میزان رطوبت، میزان محصول نقشه های آفات گیاهان زراعی و علفهای هرز و ... را در اختیار کاربران قرارمیدهند که به این طریق می توان مدیریت جامعی را برکشاورزی اعمال نمود حفظ محیط زیست و حفظ منابع انرژی یکی از رویکردهای مهم در توسعه پایدار است و نظر به اینکه سیستمهای سنتی کشاورزی با روشهای غیردقیق و مصرف بی رویه کودها علف کش ها و آفت کش های شیمیایی از مهمترین منابع آلودگی محیط زیست می باشندلذا متخصصین علوم زراعی در سالیان اخیر بدنبال شیوه های نوینی درمدیریت مزرعه بوده اند که علاوه بر بهینه سازی مصرف نهاده ها عملکرد را نیز افزایش داده و در نهایت بازده اقتصادی تولید را بالا ببرد.

۱۸کشاورزی دقیق رویکردی نوین به منظور افزایش بهره وری در بخش کشاورزی
اطلاعات انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
بی شک اهمیت غذا و امنیت غذایی به عنوان یکی از چالشهای عصر حاضر و آینده برکسی پوشیده نیست افزایش روزافزون جمعیت از یک سو و کمبود زمینهای قابل کشت از سوی دیگر بشر را به سمت افزایش عملکرد درواحد سطح سوق داده است از سوی دیگر کمبود اب و حساسیت دانشمندان در قبال حفظ محیط زیست و حفظ منابع انرژی متخصصین امور کشاورزی را بر آن داشت تا با ایجاد شیوه های نوین درم دیریت مزرعه علاوه بر بهینه سازی مصرف نهاده ها عملکرد را افزایش داده و د رنهایت بازده اقتصادی را بالا ببرند برای مقابله با این چالشها همکاری گسترده جامعه بین المللی تعمیق درک جهان فیزیکی و توسعه و بهکارگیری ابزارهای اکتشاف جهان مانند فناوری اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار هستند. یکی ازمهمترین این زمینه ها که قادر است فناوری مذکور را در سطح گسترده ای به کارگیری کشاورزی دقیق است.

۱۹کشاورزی دقیق رهیافتی نو در نیل به مدیریت صحیح کشاورزی
اطلاعات انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۷
کشاورزی دقیق یک سیستم ترکیبی مدیریت کشاورزی برپایه بهینه سازی نهادها و حداکثرسازی تولیدات کشاورزی با استفادها ز اطلاعات محصولات می باشد و یک فناوری پیشرفته و اصل مدیریتی است که به عنوان کشاورزی خاص مکانی نیز نامیده شده که تغییرات را در مزرعه تشخیص داده و میزان صحیح نهاده ها را در مکان درست و زمان مناسب به کار می برد داشتن مدیریت صحیح در مزارع و کاربردمناسب نهاده ها در زمان و مکان درست مستلزم کاربرد رهیافتی نو به نام کشاورزی دقیق می باشد این مقاله با بهره گیری ا زمطالعات اسنادی به بررسی سیستم مدیریتی کشاورزی دقیق پرداخته و سپس روش مذکور را به لحاظ مدیریتی و کاربردی پیگیری و تشریح نموده است اختراع و کاربرد سیستم کشاورزی دقیق برای رسیدن به مدیریت صحیح کشاورزی از مهمترین پیشرفتهای اخیر در زمینه تکنولوژی و مدیریت صحیح در مزارع محسوب می شود.

۲۰ساخت و ارزیابی کود پاش کود مایع مخصوص ذرت
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۷
فلسفه کشاورزی دقیقPrecision Farming بر این است که نهاده های کشاورزی نظیر سم و کود و غیره متناسب با نیاز هر بخش از کشتزار به کار برده شود. در این نوع کشاورزی امکان محاسبه و برآورد اختلافات بین کوچک ترین سطوح ممکن عملی شده و سپس ورودی های مختلف به تناسب اختلافات اعمال می شود . امروزه با پیشرفت های جهانی ناشی از توسعه فن آوری های کشاورزی دقیق، مدیریت دقیق و هوشمند رفع کمبود کود نیتروژنه در خاک برای افزایش عملکرد کیفی هر محصول کشاورزی و کاهش آلودگی منابع آب و محیط زیست، ضروری است . در این تحقیق با استفاده از شفت انکودر، مدار الکتریکی و یک شیر برقی، پاشش کود در این کود پاشی به صورت گیاه به گیاه انجام گرفت. پخش کود ازت مایع در کشت ذرت با دانستن موقعیت تراکتور در سطح مزرعه دقیقاً در کنار گیاه قرار گرفت و دیگر در فواصل بین گیاهان کود پاشی انجام نگرفت. مزرعه مورد نظر به دو بلوک 10×5 متری تقسیم شد که یکی برای اعمال کود پاشی در کنار هر ذرت و دیگری برای کود پاشی یکپارچه در نظر گرفته شد. دستگاه مورد نظر به دو صورت آزمایشگاهی و مزرعه ای ارزیابی شد

۲۱سامانه سنجش لحظه ای سوخت مصرفی تراکتور جهت استفاده در کشاورزی دقیق
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
مکانیزاسیون، انرژی و کشاورزی دقیق سه مقوله به هم مرتبط هستند. در کشاورزی مکانیزه باید به فکر کاهش مصرف انرژی ویا افزایش بازده آن باشیم و این کار شدنی نیست مگر با کشاورزی دقیق. ضایعات فراوان ناشی از عملیات نادرست ،مصرف انرژی در کشور برای تولید محصول افزایش یافته که به غیر قابل رقابت بودن محصولات تولیدی کشور نسبت به قیمت های بین المللی انجامیده است. برای کاهش انرژی مصرفی باید روش های مکانیزاسیون را اصلاح نمود. باید راه کارهایی برای کاهش ضایعات اختیار یا ابداع کرد. باید نهاده ها را کاهش وستانده را افزایش داد. بنابراین باید اجزائ مصرف کننده انرژی راشناخته وتحلیل نمود تا بتوان راه های کاهش آن تنگنا ها را شناخت. کشاورزی دقیق یک روش نوین با ابزار جدید گیرنده های ماهواره ای، نقشه کشی جغرافیایی زمین، دستگاه سنجش عمل کرد محصول، دستگاه سنجش افت محصول وماشین های خودکار اجرای عملیات می باشد.به منظور انجام پژوهش های فوق لازم است تا بتوان سوخت مصرفی موتور را هم زمان با تغییر برخی پارامترهای متغیر، اندازه گیری نمود. بدین منظور، در این تحقیق طراحی و ساخت سامانه ای برای نصب برروی یک تراکتور کشاورزی مد نظر قرار گرفت که با یک نوع خاص از بده سنج که در مسیر رفت جریان سوخت قرار می گیرند، می تواند میزان بده لحظه ای سوخت را در صدم ثانیه و میزان کل مصرف را در یک بازه زمانی مشخص ثبت کرده و نمایش دهد. با این وسیله بررسی ها، آزمایشات و پژوهش های مربوط به اندازه گیری ها در تراکتورهای کشاورزی از قبیل تاثیر شرایط و عوامل خارجی و داخلی موتور و ماشین بر میزان مصرف سوخت، به شکل دقیق تر و ساده تری امکان پذیر است

۲۲ضرورت کاربرد کشاورزی دقیق در توسعه پایدار
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۷
وجود تغییرات مکانی در خصوصیات خاک امری طبیعی می باشد، ولی شناخت این تغییرات به ویژه در اراضی کشاورزی جهت برنامه ریزی دقیق و مدیریت امری اجتناب ناپذیر است آگاهی از این امر برای بهبود در سودآوری و نیل به بهره بری پایدار ضروری می باشد که امروزه برای رسیدن به این هدف بحث کشاورزی دقیق، که یک استراتژی مدیریتی است که جزئیات و اطلاعات مربوط به هر قسمت از مزرعه را به کار گرفته و مدیریت دقیقی بر نهاده ها اعمال می کند مطرح شده است. در این نوع سیستم اطلاعات نوع خاک و کیفیت تولید هر قسمت کوچک از مزرعه جمع آوری شده و مقدار نهاده متناسب با آن قسمت بصورت بهینه بکار برده می شود. و تمام سطح مزرعه به طور یکنواخت نهاده های زراعی را دریافت می نماید. کشاورزی دقیق دارای تعدادی ابزار پیشرفته می باشد که به پایش تغییر پذیری و مدیریت نهاده ها کمک می کنند. که بطور کلی هدف این نوع کشاورزی تحقق کشاورزی پایدار است که در راستای کاهش استفاده از نهادهایی چون کودهای شیمیایی، آفت کش ها و علف کش ها و از طرفی کاهش آلودگی های زیست محیطی به ویژه آلودگی های آب های زیر زمینی عمل می کند و افزایش عملکرد، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی استفاده از نهاده ها و در نتیجه افزایش بازده اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

۲۳کاربرد ابزارهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی در کشاورزی دقیق گامی بسوی توسعه پایدار
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه، تأمین نیاز غذایی انسان با توجه به منابع موجود و با در نظر گرفتن روند رو به رشد جمعیت جهان از یک طرف، و کاهش منابع در دسترس از طرف دیگر، از چالشهای اساسی بشر در جوامع جهانی میباشد. بنابراینمتخصصان بر آن هستند تا راههایی را جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی بیابند. با توجه به اینکه عملیات کشاورزی سبب تخریب محیط زیست شده، تنوع زیستی را کاهش میدهد و تعادل اکوسیستمهای طبیعی را به هم میزند. بخش کشاورزی نیز به تبعیت از سایر بخشها نیازمند به فنون نوین مدیریتی است تا بتواند مهمترین نیاز مادی بشر را که غذا میباشد برآورده کند. به کارگرفتن شیوههای نوین علمی در مدیریت مزرعه مانند کشاورزی دقیق پاسخی است که میتواند انتظارات کنونی بخش کشاورزی را تأمین کند. لذا این مطالعه به روش مروری و تحلیلی، ضمن بررسی ماهیت و مفهوم کشاورزی دقیق، به بررسی مهمترین ابزارهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی در کشاورزی دقیق میپردازد. سیستم موقعیت یابی جغرافیایی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، حسگرها، فناوریهای نرخ متغیر، نقشههای آفات گیاهان زراعی و علفهای هرز، سنجش از راه دور مهمترین ابزارهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی هستند که در کشاورزی دقیق بکار گرفته میشوند. مطابق بررسی به نظر میرسد، کشاورزی دقیق نگاهی است اجمالی به آینده کشاورزی، آیندهای که در آن مدیریت نهادههای تولید محصولات زراعی نظیر کود شیمیایی، آهک، علفکش، بذر و ... بر اساس ویژگیهای مکانی مزرعه و با هدف حداکثر رساندن راندمان محصول با حداقل مصرف کودها، آفت– کشها، علفکشها ، کاهش ضایعات، افزایش درآمد و حفظ محیط زیست اجرا میگردد

۲۴کشاورزی دقیق در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رهیافتی در جهت نیل به توسعه پایدار
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۶
پذیرش فرض پخش یا کاربرد یکنواخت نهاده ها در همه نقاط مزرعه مشکلات اقتصادی و زیست محیطی را به طورتوأم فراهم می سازد، همچنین ویژگی های گیاه و خاک نه تنها در سطح و عمق خاک مزرعه بلکه با گذشت زمان نیز تغییر نشان می دهند. در سیستم متحول شده کشاورزی دقیق کلیه ماشین های کشاورزی نظیر خاکورز، کودپاش، سم پاش، بذر کار و نظیر آن به طور خودکار برخی عملیات زراعی و مصرف نهاده ها را منطبق با نیازهای متغیر خاص مکانی در سطح مزرعه و به طور موضعی کنترل می نماید. هدف اساسی این فناوری تحقق کشاورزی پایدار است.درراستای نیل به توسعه پایدار کشورهای مختلفی به انجام تحقیقات و اجرای کشاورزی دقیق پرداخته اند.این مقاله با مطالعات اسنادی و کتابخانه ای به بررسی تجارب کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته در ارتباط با کشاورزی دقیق پرداخته و در نهایت پیشنهاداتی را برای اجرای کشاورزی دقیق در کشورمان ارائه می نماید. علی رغم آنکه کشاورزی دقیق منافع گوناگونی را برای کشاورزان به همراه خواهد داشت ، اشاعه و کاربرد آن ، نهادها و بسترهای خاص خود را می طلبد که از جمله آنها می توان به نهادهای آموزشی و ترویجی ، توسعه زیرساختها و نهادهای مالی و قانونی اشاره کرد

۲۵بررسی فنی و اقتصادی استفاده از کشاورزی دقیق در سیستم رایج تولید گندم در دو کشت و صنعت شهید رجایی و شهید بهشتی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۹
نیاز مبرم به تولیدات کشاورزی بخصوص گندم، برای جمعیت در حال رشد کشور، بدون تأثیر سوء زیست محیطی، انگیزه دسترسی به علوم و فنون را به شکلی عمیق تر در خصوص متغیرهای وابسته به تولید تقویت نموده است . در چند سال اخیر برخی از مدیران کشاورزی در کشورهای توسعه یافته با وقوف از توانایی مجموعه فنآوری های اطلاعات و ارتباطات و استفاده از آنها، فرآیند تصمیم گیری مزرعه را توسعه و ارتقا داده و بدین ترتیب باعث افزایش راندمان تولید و بهره وری اقتصادی و مهمتر از آن بهبود شرایط زیست محیطی شده اند. این رویکرد نوین مدیریتی که اصطلاحاً کشاورزی دقیق نامیده می شود یک فرآیند فنی برای تولید محصولات کشاورزی با استفاده از نهاده های مناسب برای محیط زیست است. بررسی وضعیت موجود سیستم های تولید گندم و مقایسه با بکارگیری سیستم کشاورزی دقیق در دو کشت و صنعت شهید رجایی و شهید بهشتی اس تان خوزستان هدف اصلی این پژوهش بوده است. داده ها و اطلاعات به کار رفته در تحقیق حاضر، ازگزارش سالیانه حسابداری صنعتی این کشت و صنعت ها در کشت گندم سال زراعی88–87 بدست آمده است. این بررسی از دو منظر انجام شد: الف) منظر فنی: با در نظر گرفتن 3 پارامتر سطح قطعات کشت شده، سطح مکانیزاسیون و نوع ماشین ها و ادوات استفاده شده، و ب) منظر اقتصادی : روش نسبت منفعت به هزینه، همچنین درآمد خالص و درصد سود در هر دو روش بدست آمد. نتایج نشان داد که سطح قطعات کشت شده در کشت و صنعت شهید بهشتی بالاتر است و انتظار می رود که اجرای کشاورزی دقیق در این واحد روند بهتری داشته باشد. سطح مکانیزاسیون در هر دو کشت و صنعت میزان قابل قبولی داشت. ادوات و ماشین ها در هر دو واحد وضعیت مناسبی داشته و اکثراً قابلیت مجهز شدن به ابزار و تجهیزات کشاورزی دقیق را دارا هستند. همچنین نتایج اقتصادی نشان می دهد که درصد سود حاصله در روش کشاورزی دقیق در مقایسه با روش رایج دارای اختلاف معنی داری است بطوریکه در شهید رجایی 32 درصد و در شهید بهشتی 51 درصد از روش رایج بالاتر است. با توجه به نتایج اقتصادی انتظار می رود که اجرای کشاورزی دقیق در این واحد ها توجیه اقتصادی داشته باشد. بر این اساس کشت و صنعت ها به عنوان گزینه ای مناسب برای شروع اجرای کشاورزی دقیق در ایران و منطقه خوزستان پیشنهاد می شود
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۹۸ نتیجه