۱ایجاد کیفیت ادراکی و مقاومت بسیار مطلوب نهان نگاری ، در برابر فشرده سازی صحبت
اطلاعات انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
فشرده سازی صحبت ، یکی از پردازش های مهمی است که در بیشتر سیستم های صوتی صورت می گیرد . در صورت نهان نگاری ١ صحبت در چنین سیستم هایی، باید روشی ر ا برای نهان نگاری برگزید تا در برابر فشرده سازی به کار رفته مقاوم باشد، در غیر این صورت با عدم آشکارسازی صحیح علامت پیوند ٢ در گیرنده مواجه خواهیم شد . فشرده سازی به روشLPC پایه ی بیشتر فشرده سازی های صحبت در مخابرات سیار به شمار می آید و این خود بر اهمیت این تبدیل می افزاید
در این تحقیق به کمک کدهای شبه نویز طول ماکزیموم ٣ ماسک شده ٤ و به کارگیری یک روش خاص در آشکارسازی علامت پیوند ، موفق به ایجاد کیفیت ادراکی ٥ و مقاومت ٦ بسیار مطلوب، در نهان نگاری صورت گرفته شدیم . روش به کار رفته در آشکارسازی علامت پیوند با بررسی اثری که تبدیل LPC روی علامت پیوند وارد شده ٧ در صحبت دارد به دست می آید.

۲بررسی و اولویت بندی عوامل درونی و بیرونی موثر بر خرید گوشت قرمز منجمد با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری
اطلاعات انتشار: اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي)، زمستان, دوره  ۲۴ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۸
آگاهی از علل تصمیمات افراد در هنگام انتخاب مواد غذایی بسیار مهم است، چرا که این تصمیمات مستقیما سلامتی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجایی که گوشت قرمز در زمره اقلام سبد کالای مصرفی خانوارهای ایرانی قرار دارد، در این راستا هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر گرایش به خرید گوشت منجمد وارداتی در بین مصرف کنندگان شهر تبریز می باشد. تحقیق حاضر با شناسایی طبقه عوامل موثر در قالب دو دسته عوامل درونی و بیرونی به بررسی این عوامل در قالب یک مدل مفهومی می پردازد. با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تصادفی نظرات مصرف کنندگان جمع آوری گردید. جهت بررسی فرضیات مطرح شده داده های حاصل با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحلیل ها نشان داد که عوامل بیرونی بطور مثبت کیفیت و ارزش ادراکی مشتریان را تحت تاثیر قرار می دهد. اما عوامل درونی نتوانستند تاییدات آماری لازم را بدست آورند. رتبه بندی عوامل بیرونی هم به ترتیب نشانگر اهمیت نحوه ذبح، قیمت و رعایت استانداردهای بهداشتی می باشد و متغیر کشور تولیدکننده نتوانست تایید لازم را بدست آورد.

۳بررسی نقش ارزش نام تجاری بر رفتار خرید
اطلاعات انتشار: مديريت كسب و كار، تابستان, دوره  ۲ , شماره  ۶، سال
تعداد صفحات: ۲۴
فشردگی و رقابت در بازار، موجب نمود بیشتر ارزش مشتریان در بازار شده است. هدف سازمان هایی که در بازرگانی فعالیت دارند، ارائه خدمات یا محصولات مناسب است که موجب جلب رضایت مشتری می شود و بستر را برای وفاداری و حفظ مشتری مهیا می سازد. از آنجا که یکی از مهمترین اهداف بازاریابی، مدیریت تقاضا از طریق سوق دادن مشتری به وفاداری است، در نتیجه در بازاریابی، عواملی که در ایجاد وفاداری موثر هستند، برای سازمان های تولیدی و خدماتی اهمیت حیاتی دارند. ادبیات پیشین حاکی است که ابعاد نام و نشان تجاری مبتنی بر مشتری گرایی بر تمایلات رفتاری تاثیر مستقیم می گذارد. در این تحقیق نقش ابعاد نام و نشان تجاری مبتنی بر مشتری گرایی شامل متغیرهای کیفیت ادراکی، ارزش ادراکی هزینه و منحصر به فرد بودن بر تمایلات رفتاری مشتمل بر تمایل جهت پرداخت هزینه اضافی و وفاداری بر روی خریداران ماکارونی با برند زر در تهران مورد مطالعه قرار گرفته است.در این بررسی برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از معادله یابی ساختاری استفاده شده است.نتایج بدست آمده نشان می دهند که ارزیابی مشتریان از ابعاد کیفیت ادراکی، ارزش ادراکی هزینه، منحصر به فرد بودن و تمایل جهت پرداخت هزینه اضافی در حد مناسب است. همچنین میزان وفاداری آنان در سطح مناسب قرار دارد. این نتایج حاکی از وضعیت مناسب این شرکت از نظر ارزش نشان تجاری مبتنی بر مشتری گرایی و نتایج احتمالی آن است.

۴بررسی تاثیر علائم بیرونی کیفیت بر کیفیت ادراکی و قصد خرید کالا با درگیری ذهنی بالا ( مورد مطالعه: لپ تاپ)
اطلاعات انتشار: فصلنامه تحقيقات بازاريابي نوين، چهارم،شماره۲(پياپي ۱۳)، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۸
امروزه، افزایش رقابت در عرضه محصولات و پیچیدگی کالاها باعث عدم تقارن اطلاعاتی میان خریداران و تولید کنندگان شده است که در نهایت منجر به انتخاب نامطلوب کالاها از سوی خریداران خواهد شد. بنابراین، نقش عوامل بیرونی که مستقل از ویژگی های واقعی محصولات عمل می کنند در درک سطح کیفیت محصولات و قصد خرید مصرف کنندگان بیش از پیش حائز اهمیت است. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس و روش حداقل مربعات جزئی اثر علائم بیرونی (قیمت، برند، برند فروشگاه، تبلیغات، بسته بندی،کشور مبدا، دوستان، تجربه قبلی، تخفیف قیمتی، رتبه برند، ویژگی سخت افزار و گارانتی) بر کیفیت ادراکی و قصد خرید محصولات با درگیری ذهنی بالا (مطالعه موردی لپ تاپ) مورد بررسی قرار گرفته است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که پاسخ دهندگان با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک از مراکز خرید کامپیوتر و لپ تاپ ایران، رضا و پایتخت شهر تهران انتخاب شدند. نتایج نشان داد که علائم بیرونی قیمت، برند، دوستان، تجربه قبلی، رتبه برند، ویژگی های سخت افزار و گارانتی بر درک کیفیت لپ تاپ تاثیر می گذارند. همچنین رتبه برند، قیمت، برند، کشور مبدا، گارانتی، دوستان و تجربه قبلی بر قصد خرید لپ تاپ تاثیر می گذارند.

۵بررسی رابطه ویژگی های رفتار مصرف کننده و وفاداری مشتریان مورد مطالعه: مرکز خدمات پس از فروش گروه بهمن
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم مديريت ايران، دهم،شماره۴۰، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۸
اندازه گیری وفاداری مشتریان و شناسایی عوامل موثر بر حفظ مشتری، عامل کلیدی و محوری برای بقاء و سودآوری سازمان ها محسوب می شود. بر اساس این پیشفرض، شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتری و ارائه راهکارهایی متناسب برای آن، بر حفظ مشتریان و موفقیت نمایندگی های شرکت خودروساز که موضوع این مطالعه است، تاثیرگذار خواهد بود. در این مقاله، چهار عامل موثر بر وفاداری مشتریان; کیفیت ادراکی، تصویر ذهنی، خودانگاره و سبک زندگی، با استفاده از متغیر میانجی ارزش ادراکی خدمات، موردمطالعه قرارگرفته است. داده های پژوهش با نظرسنجی از 400 نفر از مشتریان مراجعه کننده به شبکه خدمات پس از فروش گروه خودروسازی بهمن در شهر تهران، جمع آوری شده و از رویکرد تحلیل معادلات ساختاری جهت آزمون فرضیه ها و تایید مدل پیشنهادی از نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبتی میان ویژگی های رفتاری، تصویر ذهنی و کیفیت ادراکی مشتریان، و ارزش ادراک شده آنان وجود دارد که در نهایت به وفاداری مشتری می انجامد. بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد اتی برای افزایش وفاداری مشتریان ارائه شده است.

۶تعیین عوامل موثر بر ارزش ویژه برندهای ورزشی داخلی از طریق مدل سازی معادلات ساختاری
اطلاعات انتشار: نشريه مديريت ورزشي، شماره۳۲، مرداد و شهريور ، سال
تعداد صفحات: ۱۵
هدف از این مطالعه تعیین عوامل موثر بر ارزش ویژه برندهای ورزشی داخلی از طریق مدل سازی معادلات ساختاری بود. روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. 210 نفر از ورزشکاران نخبه شهر اهواز با استفاده از نمونه گیری تصادفی و جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند (N=450). ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی آن توسط تعدادی از استادان صاحب نظر در این حوزه مورد سنجش قرار گرفت و پایایی آن 89\0 محاسبه شد. برای تحلیل توصیفی از نرم افزار SPSS و برای تحلیل استنباطی داده ها از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS بهره گرفته شد. تاثیرگذارترین مسیر مدل تحقیق تاثیر کیفیت ادراک شده بر وفاداری به برند با ضریب مسیر 91\0 بود. نتایج نشان داد که آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع و ترویج) بر سه بعد ارزش ویژه برند (آگاهی\تداعی از برند، کیفیت ادراک شده و وفاداری به برند) تاثیرگذارند و این سه بعد بر همدیگر و بر ارزش ویژه برند نیز تاثیر می گذارند. بنابراین محصول باکیفیت، قیمت مورد انتظار، تبلیغات وسیع تر و مکان های توزیع مناسب هر کدام سهم فزاینده ای در بالا بردن ارزش ویژه برندهای ورزشی داخلی دارند.
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه