۱خرابی راههای فاقد روکش و راههای نگهداری و درمان آن
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۱۰
قریب به 90 درصد راههای دنیا را راههای فاقد روکش یا راههایی با روکش آسفالتی نازک ، تشکیل می دهد . اینگونه راهها احتیاج به نگهداری بیشتری نسبت به راههای اصلی دارند . تناوب بازرسی و نگهداری راههای فاقد روکش بیشتر از راههای آسفالته است . گر چه برخی از مهندسین راههای شنی را نوعی رویه تلقی می کنند در این مقاله راههای شنی نیز جز راههای فاقد روکش منظور شده است .خرابی های راههای فاقد روکش عمدتا ناشی از نفوذ آب و در نتیجه کاهش مقاومت لایه های خاک می شو د. لیکن خشکی زیاد این راهها نیز باعث پراکنده شدن ذرات خاکهای ریز دانه) چسبنده ( و در نتیجه متلاشی شدن راه میگردد .در این مقاله سعی بر این شده که با شناخت انواع خرابی های راههای فاقد روکش ، نشان دهیم که روشهای نگهداری راههای فاقد روکش با نگهداری راههایی که روکش شده بسیار متفاوت است و بیشتر بحث بر روی خرابی هایی همچون : پروفیل عرضی نا مناسب( Improper cross section ) زهکش های کناره ای نا مناسب( Inadequate Roadside Drainage)، موجهای متوالی ( Corrugation ) گرد و غبار( Dust) چاله( Potholes) گودی مسیر چرخها( Rates )می پردازیم .

۲اندازه گیری غلظت گرد و غبار وسیلیس آزاد آن در معدن روباز سرب و روی عمارت
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۵
سابقه و هدف: سیلیس بیشترین ماده معدنی در روی زمین است. تماس با گرد و غبارهای حاوی سیلیس آزاد باعث صدمات ریوی شده و در نهایت ممکن است منجر به سیلیکوزیس شود. هدف از این مطالعه اندازه گیری گرد و غبار و سیلیس ازاد آن در معدن روباز سرب و روی عمارت می باشد.
مواد و روشها: نمونه برداری بر اساس روش شماره 7500، NIOSH انجام شد. با استفاده از روشهای نمونه برداری فردی میزان تماس با گرد و غبار کل و قابل استنشاق اندازه گیری و غلظت گرد و غبار بهروش سنجش وزنی تعیین مقدار گردید. به منظور تعیین مقدار سیلیس آزاد، نمونه ها گرد و غبار توسط دستگاه پراش اشعه ایکس مورد آنالیز قرار گرفتند .
یافته ها: میانگین غلظت گرد و غبار قابل استنشاق در قسمت های دریل کاری و خاکبرداری به ترتیب برابر با 2\81 و 2\61 میلی گرم در متر مکعب بود. میانگین غلظت سیلیس آزاد گرد و غبار قابل استنشاق دراین قسمت ها به ترتیب برابر با 0\51 و 0\47 میلی گرم در متر مکعب بود. این مقادیر به ترتیب 5\1 و 4\7 برابر حد تماس شغلی استاندارد ایران وهمچنین 10\2 و 9\4 برابر استاندارد ACGIH است.
نتیجه گیری و توصیه ها: نتایج نشان داد که میزان گرد و غبار و غلظت سیلیس آزاد آن درهوای محیط کار بیشتر از حد مجاز است بنابراین می بایست با روشهای مختلف از ایجاد گرد و غبار در محیط کار جلوگیری کرد.

۳بررسی آلودگی هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) خروجی از وسایل نقلیه در آب، خاک و گرد و غبار در بزرگراه غرب تهران
اطلاعات انتشار: سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در شهر تهران صدها کیلومتر بزرگراه و خیابان وجود دارد که هر روز چند صد هزار وسیله نقلیه بنزینی و گازوئیلی در آنها در حال تردد هستند. گازهای خروجی از این وسایل نقلیه عمدتا شامل دوده و هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) ناشی از احتراق ناقص می باشند که پس از ورود به هوا، مستقیما در محیط نزدیک بزرگراه ته نشین و یا توسط جریان هوا به مناطق دیگر منتقل می شوند. هدف این مقاله، بررسی میزان آلودگی با این ترکیبات در اطراف بزرگراه می باشد. غلظت ترکیبات PAHs در نمونه ها با استفاده از دستگاه HPLC مجهز با آشکارساز فلوئورسنس اندازه گیری گردیده است. غلظت کل مجموع ده ترکیب مورد مطالعه (Σ10 PAHs) در نمونه های خاک، با توجه به موقعیت نمونه برداری در محدوده 164(ng\g) (در فاصله 300 متری بزرگراه)، 812(ng\g) (در مجاور بزرگراه) و 2886(ng\g) (در نمونه خاک وسط بزرگراه)، در نمونه های گرد و غبار از 11107(ng\g) الی 24342 و در نمونه آب پارک حاشیه بزرگراه ng\L) 1927) بدست آمده است. نتایج حاصله نشان دهنده میزان بالای آلودگی محیط مجاور بزرگراه های تهران می باشد.

۴آشکارسازی گردوغبار محلی با استفاده از تکنیک طیفسنجی تخلیهی القائی الکتریکی
اطلاعات انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
در این مقاله نتایج حاصل از اندازه گیری گرد و غبار موجود در هوا به عنوان یکی از آلایندهای محیطی، با استفاده از تکنیک SIBS ارائه می گردد. با توجه به این حقیقت که، گرد و غبار موجود در قارهی آسیا شامل مقدار زیادی کربنات کلسیم است، شدت خطوط طیفی (Ca(II کلسیم یک بار یونیزه) نسبت به خط طیفی (N(II (نیتروژن یک بار یونیزه) موجود در هوا (خط رجع)، به عنوان معیاری از هوای غبار آلود برای محیط آزمایشگاه و همچنین هوای بیرون در نظر گرفته شده است. از طرفی دیگر، با شبیه سازی هوای طوفانی در آزمایشگاه نسبت Ca\N و همچنین Mg\N اندازه گیری شده است. نتایج حاکی از آن است که تکنیک SIBS در مقیاس آزمایشگاهی، روشی حساس و در عین حال سریع برای آشکار سازی ذرات گرد و غبار می باشد

۵مطالعه نقش گرادیان فشاری و ناوه 850 هکتوپاسکالی در ایجاد و انتقالپدیده گرد و غبار تابستانی نیمه غربی کشور
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، سال
تعداد صفحات: ۸
توفان گرد وخاک و گرد وغبار حاصل از آن از پدیده های مهم جوی هستند که به دلیل ورود ذرات معلق خاک وغبار به درون جو آثار بسیار مهمی را در زمینه های زیست محیطی، بهداشتی و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دارند. واقع شدن ایران و کشورهای همسایه غربی آن در کمربند خشک و نیمه خشک جهان، سبب شده است که کشورمان در معرض وقوع پدیده گرد وغبار هم در مقیاس محلی و هم در میان و بزرگ مقیاس (همدیدی( قرار گیرد. این مطالعه به طور کلی با استفاده از داده های بایگانی مراکز ملی پیش بینی محیطی آمریکا با تفکیک 2,5 درجه و داده های دیدبانی در ایستگاه سینوپتیکی فرودگاه ایلام به عنوان ایستگاه شاهد انجام شد، سپس به کمک داده های آنالیز نهایی (fnl) با تفکیک 1درجه برای چند مورد خاص بررسی های دقیق تر انجام گرفت و از تصاویر ماهواره های ترا و آکوا (سنجنده مودیس) و ماهواره زمین ساکن METEOSAT7(سنجنده ccdust ) جهت اطمینان از اینکه پدیده واقعا غیر محلی است و نیزاینکه منشاء گردوغبار را بیابیم استفاده شده است. بررسی ها نشان داد که مهمترین عامل در ایجاد توفانهای گرد و خاک در منطقه عراق، وجودگرادیان های فشاری از مرکز عراق تا مرکز سوریه و از شمال عراق تا شمال ترکیه می باشد. گسترش ناوه 850هکتوپاسکالی تا سوریه با گرادیان ارتفاعی مناسب موجب ایجاد بادهای قوی شمال غربی در سطح 850 هکتوپاسکالی بر روی عراق گردیده است که با کند شدن سرعت باد بر روی نیمه غربی کشور، همگرایی مناسبی جهت استقرار گرد و غبار برای مدت طولانی در این منطقه می گردد. همچنین مشخص شد که در مدت وقوع و تداوم پدیده، وجود ناوه 500 هکتوپاسکالی بر روی عراق لازم است و گرادیان فشاری غرب ایران(رشته کوه زاگرس( در ایجاد پدیده فوق نقشی ندارد.

۶بررسی علل شکل گیری گردوغبارهای عربی و گسترش آن بر ایران
اطلاعات انتشار: چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، سال
تعداد صفحات: ۱۸
یکی از پیامدهای جوی که پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی برجا می گذارد پدیده گرد و غبار است کشور ایران به دلیل استقرار در کمربند خشک و نیمه خشک جهان و همجواری با بیابانهای وسیعی از کشورهای همسایه مکررا از سیستم های گرد و غبار منطقه ای و فرامنطقه ای متاثر می گردد گرچه بروز این پدیده در مناطق جنوب ، جنوب غرب و غرب کشور تازگی نداشته و همراه با مشکلات فراوانی برای ساکنان این نواحی از کشور بوده است اما اخیرا بهار و تابستان 1388 دامنه گسترده تری یافته و بیشاز 20 استان کشور از جمله تتهران را با جمعیتی بالغ بر 52 میلیون نفر و گستره ای به مساحت بیش از یک میلیون کیلومتر متاثر نمود دراین مطالعه شرایط پیدایش و منشا سیستم های گرد و غباری با تاکیدی بر گرد و غبارهای بهار و تابستان 1388 که بخش وسیعی از کشور را متاثر نموده اند بررسی شده است از داده های ساعتی گرد وغبار، قدرت دید، باد و دیگر، عناصر جوی دریافت شده از سازمان هواشناسی و همچنین از نقشه های روزانه هوا مانندنقشه های فشار، امگا ، دما ، سرعت و جهت باد در دو سطح زمین و سطح 500 هکتوپاسکال استفاده شده است جهته شناخت مناطق برداشت گرد و غبار از بیابانهای همجوار غربی و چگونگی انتشار آنها به ایرن ازتصاویر ماهواره ای سنجنده MODIS از ماهواره های Aqua , TERRA بهره گیری شده است .

۷بررسی میدان جریان سیال در اطراف یک ساختمان با جریان زیرسطحی
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۷
در این مقاله ابتدا با استفاده از مدلهای مختلف تلاطم به بررسی میدا ن جریان در اطراف ساختمانی سه بعدی به کمک شبیه سازی عددی در داخل تونل باد پرداخته شده است. جوابهای عددی بدست آمده با نتایج آزمایشگاهی ارائه شده در تحقیقات پیشین مقایسه شده است و بهترین مدل تلاطم برای بررسی جریان در اطراف ساختمان مذکور بدست آمده است.

۸بررسی تاثیر پارامترهای هواشناسی بر مقدار آلودگی PM10 در شهر شیراز:کاربرد شاخصهای آماری دایره ای و شبکه عصبی
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در طی سال های اخیر ذرات ریز معلق (Particulate Matter, PM10) مشکلات بزرگی را برای شهرهای پرجمعیت در مناطق خشک و نیمه خشک ایجاد کرده است. تحقیقات گذشته نشان داده است که غلظت PM10 تابعی از پارامترهای هواشناسی همانند بارندگی، باد و رطوبت است. در میان پارامترهای هواشناسی، سرعت باد یک متغیر دایره ای است که آنالیز آن توسط شاخص های آماری خطی یا ترتیبی امکان پذیر نمی باشد. در این مطالعه سعی شد با استفاده از شاخص های دایره ای نشان داده شود که چگونه جهت باد، سرعت باد و مقدار رطوبت را می توان برای بررسی مقدار PM10 مورد استفاده قرار داد. برای این منظور شاخص های میانگین جهت (mean direction)، واریانس دایره ای، همبستگی دایره ای–خطی، دایره ای– دایره ای و روش های رگرسیون دایره ای مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از این شاخص ها جهت های اصلی باد و همبستگی آن با غلضت گرد و غبار معین می شوند. در این مطالعه روزهایی که دارای سطوح آلایندگی بیش از کوآنتیل 90 % درصد آلایندگی روزانه می باشند، معین شدند و مشخص شد که آلایندگی هایی با این سطح و بیشتر، از جهت شمال غرب به شهر وارد می شوند. نتیجه استفاده از شاخص های آماری دایره ای همبستگی معنی داری را میان جهت و مقدار غلظت PM10 و سرعت نشان داد. در ادامه با توجه به نتایج به دست آمده، از یک مدل شبکه عصبی برای مدل سازی رابطه ی میان غلظت PM10 و داده های هواشناسی همانند سرعت و جهت باد، رطوبت و دما استفاده گردید. نتایج حاصل از این تحلیل نشان می دهد که می توان مقدار غلظت PM10 را در مقیاس های کوتاه مدت بر اساس داده های هواشناسی پیش بینی نمود.

۹بررسی آلودگی هوا در محدوده ی شهر اهواز باتاکید بر گرد وغبارهای اخیر
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۶
در این تحقیق به بررسی آلودگی هوای شهر اهواز در سالهای 86 و 87 پرداخته شده است. صنایع بزرگ از جمله صنایع فولاد، گروه ملی فولاد، تاسیسات شرکت نفت، فعالیت های حفاری و استخراج نفت، آتش زدن مزارع نیشکر از جمله مهم ترین صنایع آلاینده هوا در شهر اهواز هستند. علاوه بر صنایع، وسایل نقلیه موتوری را نیز از دیگر منابع تولید آلودگی می توان برشمرد.

۱۰تغییر پذیری مکانی و زمانی ریزگردها و ارتباط آن با عوامل اقلیمی در غرب ایران
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی، سال
تعداد صفحات: ۸
ریزگردها به عنوان نتیجه اصلی فرسایش بادی خاک، اثرات بسیار مهمی بر محیط پیرامون خود داشته و از دیدگاه محیطی تأثیر بسیارزیادی بر روی زندگی انسانی و جانوری میگذارند. آگاهی از توزیع مکانی و زمانی آن میتواند به اعمال مدیریت های مناسب کمک نماید. در این پژوهش، با استفاده از دادههای بلند مدت اقلیمی ایستگاههای سینوپتیک واقع در استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه و لرستان، تغییرپذیری مکانی و زمانی وقوع ریزگرد و ارتباط آن با میزان بارش، سرعت باد، میدان دید و پوشش سطحی زمین مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد، استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه و لرستان میانگین وقوع ریزگرد در آنها به ترتیب برابر 48، 43 ، 15 و 14 روز در سال است. توزیع زمانی وقوع ریزگرد از الگوی فصلی پیروی مینماید. تغییرات سالانه DP و DSF الگوی مشابهی را نشان داد بر این اساس و با توجه به پوشش گیاهی مناسب منطقه، انرژی باد و میزان بارش میتواند از عوامل مهم در وقوع ریزگرد در غرب ایران محسوب شود

۱۱بررسی اثرات محیطی و انسانی بحران پدیده گرد و غبار
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
مطالعه گرد و غبار بیابان، برداشت، حمل، رسوبگذاری آن زمینه ای است که اهمیت آن در تحقیقات زیست محیطی جهانی روز به روز در حال رشد می باشد. به این دلیل که تاثیر ات زیادی برای محیط زیست و زیستگاه های انسانی در جهان می گذارند. از جمله تاثیرات زیست محیطی گرد و غبار رشد جلبک ها، تغییرات آب و هوایی، تاثیر بر روی زنجیره غذایی و از مشکلاتی که برای انسان پیش می آورد مانند کاهش دید و اختلال در حمل و نقل، انتقال بیماری، شیوع بیماری آسم و غیره را در بر می گیرد. روش ها و ابزارهای گوناگونی برای اندازه گیری مقدار گرد و غبار وجود دارد مثل استفاده از بلورهای مرمری و شیشه ای، دستگاه های آب و غیره را می توان اشاره کرد. از ابزارها و روش های جدیدی که به طور گسترده از آن در مناطق مختلف جهان استفاده می شود فناوری سنجش از دور است که از آن می توان برای مکان های که دور از دسترس اند و تردد به آنجا در هنگام طوفان مشکل است و همچنین جاهای که مسائل امنیت برای رفتن به آنجا مثل عراق که منشاء گرد و غبار مناطق غربی کشور است استفاده نمود. روز به روز کاربرد این فناوری در حال گسترش است و در حال حاضر از جمله بهترین روش برای شناسایی منابع برداشت و رسوبگذاری طوفان های گرد و غبار، پهنه بندی مکان های در معرض خطر می باشد.

۱۲بررسی غلظت گرد و غبار و سیلیس آزاد موجود در آن در معدن روباز سرب و روی عمارت
اطلاعات انتشار: فيض، زمستان, دوره  ۷ , شماره  ۴ (پی در پی ۲۸)، سال
تعداد صفحات: ۶
سابقه و هدف: سلیس بیشترین ماده معدنی روی زمین است. تماس با گرد و غبارهای حاوی سیلیس آزاد باعث صدمات روی شده و در نهایت ممکن است منجر به سیلیکوزیس شود. هدف از این مطالعه تعیین میزان غلظت گرد و غبار و سیلیس آزاد موجود در آن معدن روباز سرب و روی عمارت بود. مواد و روش ها: تحقیق با طراحی توصیفی و نمونه برداری بر اساس روش شماره 7500،  Natinal Institue of Occupational safety and Health (NIOSH)  انجام شد. با استفاده از روش های نمونه برداری فردی میزان تماس با گرد و غبار کل و قابل استنشاق اندازه گیری و غلظت گرد و غبار به روش سنجش وزنی تعیین گردید. به منظور تعیین مقدار سیلیس آزاد، نمونه لیس آزاد، نمونه وسط دستگاه پراش اشعه ایکس مورد آنالیز قرار گرفتند و با مقادیر استاندارد مقایسه شدند. یافته ها: غلظت گرد و غبار قابل استنشاق در قسمت های دریل کاری و خاکبرداری به ترتیب برابر با  2.81±0.46و 2.69±0.5 میلی گرم در متر مکعب بود. غلظت سلیس آزاد در این قسمت ها به ترتیب برابر با 0.51±0.12 و 0.47±%9 میلی گرم در متر مکعب بود. این مقادیر به ترتیب 5.1 و 4.7 برابر حد تماس شغلی استاندارد ایران و هم چنین 10.2 و 9.4 برابر استانداردNatinal Institue of Occupational safety and Health (NIOSH)  است.نتیجه گیری : میزان گرد و غبار و غلظت سیلیس آزاد آن در هوای محیط کار بیشتر از حد مجاز است. بنابراین باید با روش های مختلف از ایجاد گرد و غبار در محیط کار جلوگیری کرد.

۱۳ارائه ی روشی نوین برای سنجش آلاینده های سرب موجود در گرد و غبار، نمونه های پساب و آب دریا
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۸
در این تحقیق، کاربرد نانوذرات گوگرد نشانده شده بر روی آلومینا به عنوان یک جاذب مناسب در روش استخراج فاز جامد برای تعیین مقادیر کم یون های سرب در نمونه های آبی خور موسی، نمونه های پساب و گرد و غبار غلیظ مرکز شهر اهواز با استفاده از طیف سنجی جذب اتمی شعله ای مطالعه شد. به دلیل بافت پیچیده و اثر تداخل طیفی، و نیز مقادیر اندک آلاینده ی سرب، مرحله پاک سازی و تغلیظ لازم است. پارامتر های موثر در پیش تغلیظ آنالیت، مانند؛pH ، حجم محلول نمونه، حجم محلول شوینده، سرعت جریان شویش محلول از ستون، نوع شوینده و اثر یون های تداخل کننده بررسی شد. نتایج نشان داد که با به کار بردن سرعت جریان عبور mL\min25و pH برابر 5\8 برای محلول نمونه، سرب می تواند به طور کمّی جذب سطحی نانوذرات گوگرد نشانده شده روی آلومینا شوند. با استفاده از mL 2 نیتریک اسید در متانول( mol\L3) بعنوان شوینده، یون ها از جاذب جداسازی شدند. حد تشخیص روش برای سرب،L\gµ 5\0 به دست آمد. روش پیشنهادی برای سنجش سرب موجود در نمونه های محیطی مانند پساب پتروشیمی، نمونه های آب دریا و گرد و غبار مرکز شهر اهواز به کار برده شد و نتایج قابل قبولی به دست آمد.

۱۴تعیین منابع صحرایی طوفانهای گرد و غبار و برآورد سهم هرکدام در غلظت PM10 در تهران
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۱
گردوغبار ناشی از مناطق صحراییکشورهای همسایه غربی یکی از منابع ذرات معلق آلاینده هوا در شهر تهران است که در سالهای اخیر روند روبه‌رشدی داشته و باعث بروز اثرات منفی متعددی بر سلامت انسان‌ها و محیط زیست گردیده است. علیرغم مطالعات انجام شده در این زمینه کماکان اطلاعات دقیق و مکفی در مورد منابع صحرایی و میزان مشارکت آنها بر غبار دریافتی در تهران موجود نیست. هدف از مطالعهحاضر تخمین سهم هر یک از منابع صحرایی تولید گرد و غبار در اطراف ایران بر غلظت PM10اندازه‌گیری شده در ایستگاههای سنجش شهر تهران است. دوره غبار در نظر گرفته شده، روزهای ابتدایی ماه July سال 2009 می‌باشد. تخمین میزان غلظتPM10ناشی از گردوغبار منطقه‌ای با استفاده از تحلیل آماری داده‌ها انجام و انتشار و انتقال ذرات معلق ناشی از گرد و غبار منابع صحرایی با استفاده از نرم‌‌افزارHYSPLIT مدلسازی شد. مدلسازی صورت‌گرفته کالیبره شده تا نتایج مدل بهترین مطابقت را با مقادیر اندازه‌گیری‌ شده داشته باشند و مقادیر بهینه پارامترها برای ورودی مدل در شهر تهران بدست ‌آید. نتایج مدلسازی برای غلظت متوسط روزانه PM10 ناشی از غبار با مقادیر اندازه‌گیری شده دارای برازشی با ضریب 95\0 می‌باشد. با بررسی منطقه، صحاری کشورهای همسایه غرب و جنوب غربی ایران به 5 دسته به صورتی که در ادامه ذکر گردیده است تقسیم‌بندی گردیدند: منطقه1:عمان،امارات؛ منطقه2:عربستان،بحرین،قطر،کویت؛ منطقه3:یمن؛ منطقه4:عراق و منطقه5:کرانه غربی،اردن،سوریه،لبنان. غبار منتشر شده از هر منطقه به طور جداگانه و با استفاده از پارامترهای کالیبره شده مدلسازی گردید و سهم هرکدام از مناطق در گرد و غبار تهران در دوره مشخص شده به دست آمد. نتایج مدلسازی نشان می‌دهد در این دوره مقدار عمده گرد و غبار تهران از صحاری عراق و سوریه وارد می‌شود، بطوریکه صحاری شمال عراق وشرق سوریه به ترتیب 55%و30% گرد و غبار وارده به تهران را شامل می‌شود

۱۵پدیده گرد و غبار، شناسایی منابع آن و ارایه راه حل های ممکن
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۵
متاسفانه در چند سال اخیر شاهد پدیده بسیار نامطلوب و زیان بار آلودگی هوا با ریز ذرات خاک (گرد و غبار) بوده ایم که بطور عمده استانهای غربی کشور را آلوده ساخته اند اما گاهاً تا مرکز و سایر استانهای شرقی نیز نفوذ کرده اند. در گزارش های رسمی کشور مشاهده شده است که میزان آلاینده ها در این پدیده های گرد و غبار چند ده برابر میزان مجاز است و بدین دلیل بضرورت شاهد تعطیلی استان یا استانهایی بوده ایم.ضرر و زیان های چنین آلودگی هایی را میتوان در چندین رده و دسته بررسی نمود: 1– زیان های مادی: بعلت تعطیلی مدارس، اداره جات و کارخانه ها و فرودگاه ها و هزینه های درمان بیماریهای ناشی از آلودگی 2– زیان های بهداشتی: ضرر های شدید جسمی به سالخوردگان، کودکان، بیماران قلبی و ریوی و آسمی – کاهش میدان دید و افزایش خطر تصادفات رانندگی در این مقاله سعی بر این است که منابع اصلی چنین طوفانهای گرد و غبار شناسایی و راه حلهای ممکن برای از بین بردن و یا کاهش این آلودگی ارایه گردد

۱۶بررسی شرایط جوی تشدید کننده طوفان گرد و غبار ورودی از مرزهای غربی کشور
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۱
گرد و غبار یکی از مهمترین منابع آلوده کننده هوا می‌باشد. گرد و غبار که اغلب منشا طبیعی دارد با توجه به مشخصات، تمرکز، غلظت عمودی و توزیع اندازه آن جدا از اثرات مستقیم بر آلودگی هوا و حمل ذرات آلوده از منطقه‌ای به منطقه دیگر، می‌تواند با تاثیر بر تابش حرارتی و خورشیدی، توازن تابش بر زمین را تغییر داده و باعث تغییرات وضعیت آب و هوایی و دمایی در منطقه و نهایتا حیات موجودات زنده آن منطقه شوند. آلودگی هوای مناطق غربی و جنوبی کشور ناشی از گرد و غبار همواره مطرح بوده ولی در سالهای اخیر بویژه از تابستان سال 88 بدلیل آلوده شدن هوای مرکز کشور و بخصوص پایتخت توسط این گرد و غبار و آسیب‌رسانی به سلامت مردم و تعطیلی بسیاری از ارگانها اهمیت زیادی یافته است.در این راستا لازمست با شبیه سازی پدیده انتشار، انتقال و فرونشست گرد و غبار، زمان و شدت وقوع این پدیده در مناطق مورد نظر پیش بینی گردد و با استفاده از سیستم های هشدار مناسب از ضررهای جانی و مالی وقوع این پدیده کاسته شود و یا اقدامات لازمه در جهت کنترل و کاهش وقوع آن انجام شود.با توجه به بررسیهای انجام شده کمتر از 10 درصد طوفانهای گرد و غبار ایجاد شده در کشورهای همسایه ایران در مرزهای غربی و جنوبی به مرکز کشور می‌رسد. بنابراین جهت انتقال گرد و غبار ها به مرکز کشور لازمست شرایط جوی خاص بوجود آورنده گرد و غبار، انتشار، انتقال و فرونشست این پدیده مورد بحث بررسی قرار گیرد. در این تحقیق سعی می شود با استفاده از مدل جوی WRF که مدلی جامع در شبیه سازی فرآیندهای هواشناسی می‌باشد، پارامترهایی نظیر سرعت های اصطکاکی، سرعت باد در سطح زمین و ضخامت لایه مرزی طوفان گرد و غبار خرداد ماه سال 88 مورد مدلسازی قرار گیرد و ارتباط خروجی‌های مدل WRF با انتشار ذرات گرد و غبار و میدانهای جریان در آن رویداد بررسی شود

۱۷بررسی سامانه مدیترانه ای و طوفان گرد و غبار در استان خوزستان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در فصل سرد سال سامانه های مدیترانه ای علاوه بر ایجاد پدیده های بارشی درغرب کشور در برخی شرایط با عبور از شمال ایران می توانند همراه با سازوکارهای شکل گیری گردوغبار باشند بطور کلی سازوکار وقوع گردوغبار به دو مرحله قابل تفکیک است درمرحله اول انتقال قائم ذرات گردوغبار از سطو ح بیابانی کشورهای همسابه به لایههای بالاتر همگرایی قائم بادو جابجایی افقی آنها افزایش تندی افقی باد می باشد حضور ناوه فشاری ناشی از کم فشار مدیترانه برروی عربستان که با همگرایی سطحی و سرعت قائم بالا سو همراه است ذرات گردوغبار را از بیابان های آن مناطق به لایه های بالاتر انتقال داده و سپس بادهای جنوبی و جنوب غربی واقع در شرق ناوه فشاری گردوغبار را به جنوب غرب و غرب ایران انتقال میدهند مرحله دوم گسترش پشته فشاری آزورز به عراق و غرب ایران همراه است که با واگرایی و سرعت قائم پایین سو همراه بوده و ذرات گردوغبار که در طی ساعات گذشته به لایه های بالاتر انتقال یافته درجنوب غرب ایران فرونشینی نموده ودراین مناطق پدیده گردوغبار شکل می گیرد.

۱۸کاربرد تصاویر ماهواره ای مادیس در بررسی پدیده گرد و غبار
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها، سال
تعداد صفحات: ۶
آلایندگی محیط های شهری بوسیله هواویزه ها و گردوغبار ناشی از طوفان در خاورمیانه و ایران به ویژه در سالهای اخیر به یکی از معضلات زیست محیطی در این مناطق تبدیل شده است که بدون شک همکاریهای بین منطقه ای و استفادها ز تجربیات بین المللی حل آن را اجتناب ناپذیر نموده است مطالعه این پدیده تنها با اکتفا برارقام و آمار امکان پذیر نمی ب اشد با توجه به سطح گستره وسیع این معضل و با پیشرفت علوم و فنون تکنولوژی استفاده از تصاویر ماهواره ای مختلف جایگاه خوبی را جهت بررسی پدیده گردوغبار پیدا نموده اند از جمله ماهواره مادیس که به دلیل داشتن تصاویری با پوشش زیاد و تکرار فراوان قابلیت بررسی و مطالعه پدیده گردوغبار مناطق شهری را دارد این مقاله ضمن معرفی تصاویر ماهواره مادیس و کاربردهای مختلف آن به نحوه مطالعه گردوغبار و استخراج اطلاعات از آن می پردازد

۱۹ارزیابی میزان تغییرات پارامتر TDS آب رودخانه ی کارون تحت تاثیر پدیده ی گرد و غبار (محدوده مطالعاتی:مقطع شهری اهواز)
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها، سال
تعداد صفحات: ۱۱
رودخانهی کارون به عنوان یکی از اکوسیستم های مهم رودخانهای در ایران محسوب میشود که وضعیت آب آن با توجه به استفاده ی گسترده از آن در تأمین آب شرب شهرها و روستاهای متعدد، کارخانههای صنعتی و هزاران هکتار اراضی کشاورزی، مراکز پرورش ماهی و کشت و صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است. که سالیانه مقدار زیادی پساب از این موارد وارد رودخانه می شود در چند سال اخیر طوفان های گردوغبار علاوه بر مشکلات ذکر شده بر کیفیت آب رودخانه ی کارون نیز اثرات منفی دارند. و باعث افزایش مشکلات برای این رودخانه می گردند. در این مطالعه هدف، تعیین میزان تغییرات پارامترTDS تحت تأثیر پدیده گرد وغبار میباشد. برای مشخص کردن تغییرات این پارامتر 11 ایستگاه نمونهبرداری تعیین و در مدت 9 ماه از مهر 1388 تا خرداد 1389 این پارمتر مورد اندازه گیری قرار گرفت. بالاترین میزان از پارامتر TDS در ایستگاه چنیبه به میزان 1854\505 mg\L و کمترین میزان اندازه گیری شده 288\44mg\l در ایستگاه زرگان می باشد. نتایج اندازه گیری ها نشان دهنده آن بود که پارامترTDSدارای اختلاف معنی دار در روزهای تحت تأثیر پدیده ی گرد و غبار می باشد. و میزان این پارامتر از استانداردها فراتر بوده است.

۲۰بررسی عوامل ایجاد گرد و غبار و اثرات زیست محیطی آن در استان خوزستان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها، سال
تعداد صفحات: ۱۶
یکی از نواحی ایران که تحت تاثیر پدیده نو ظهور گردوغبار به دلیل شرایط خشکسالی های اخیر قرار گرفته است استان خوزستان است. این استان با بیش از 800 هکتار زمین بیابانی و کمبود فضای سبز هر ساله به ویژه در فصل تابستان با انتشار شدید گردوغبار که گاهی بیش از 20 برابر استاندارد است روبه رو است .این ذرات ماسه و رس نیستند بلکه ترکیب پیچیده ای از عناصر و کانی ها هستند . وجود عناصر مختلف که به طور قطع اکثر آنها علاوه بر اثرات زیست محیطی بر سلامتی انسانها نیز تاثیرات به سزایی دارند که باعث بروز مشکلات بالقوه ای برای ساکنین استان هایی که تحت تاثیر این پدیده هستند گشته است.تداوم این توفانها سبب بروز اثرات نامطلوب زیستی و بروز خسارت فراوان در زمینه های کشاورزی ، صنعتی ، حمل و نقل و سیستم های مخابراتی گردیده است . با توجه به عدم شناخت کافی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ذرات تشکیل دهنده گردوغبار در ایران لزوم انجام یک مطالعه جامع و سیستماتیک بر روی این پدیده در کشور کاملا احساس می گردید. مطالعات آماری نشان می دهد که به لحاظ تعداد روزهای گردوغبار سال 1387 با 1035 روز بیشترین و سال 1377 با 125 روز کمترین تعداد را دارا بوده اند . میانگین تعداد روزهای گردوغبار در استان خوزستان 44 روز است که شهرستانهای دزف ول ، آبادان ، اهواز ، مسجدسلیمان و بستان دارای بیشترین و شهرستانهای ایذه ، شوشتر و رامهرمز دارای کمترین تعداد میباشند . بطور کلی منابع و منشا اصلی غبارهای وارده به استان خوزستان براساس مطالعات هواشناسی و داده های ماهواره ای عبارتند از : 1– دریاچه های خشک شده و نواحی آبرفتی عاری از پوشش گیاهی جنوب عراق، 2– بیابانهای النفود و دهناء در شمال عربستان، 3– صحرای بادیه الشام در جنوب شرق سوریه میباشند. و از طرفی قرار گرفتن استان در زون رسوبی زاگرس با دو نوع مورفولوژی کاملا متفاوت پست و برجسته در جنوب ، غرب و شمال توانسته است اثرات نامطلوبی بر تولید ، پراکنش مجدد تداوم گردوغبار در استان شود

۲۱اندازهگیری گرد و غبار و گازهای سمی حاصل از آتشباری معدن مسسونگون
اطلاعات انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان، سال
تعداد صفحات: ۴
کانسار سونگون در اقلیم منحصربفرد ارسباران که زیستگاه گونههای نادر پستانداران، پرندگان و دوزیستان است، واقع شده است. در این معدن برای استخراج کانسنگ، سالیانه مقادیر متنابهی مواد منفجره استفاده میشود که این مواد بغیر از ایجاد سر و صدا و لرزش زمین، مقادیر قابل توجهی گازهای سمیCO وNOX و گرد و غبار تولید میکند. در پژوهش حاضر با اندازهگیری این آلایندههای زیست محیطی در خلال یک آتشباری آزمایشی در معدن و مقایسه مقادیر حاصل با استانداردهای آلودگی هوا، زونهای گسترش آلایندههای زیست محیطی که در مواردی مقادیر آنها به بیش از 70 برابر نرمهای استانداردمیرسد، تخمین زده شد. بررسیهای بعمل آمده نشان داد در شش ماهه اول سال 1388 ،تقریباُ 22936200 لیتر انواع گازهای سمی در معدن تولید و وارد اتمسفر شده است.حداکثر میزان کل ذرات معلق در هوا، ذرات قابل تنفس و دی اکسید نیتروژن طی آتشباری آزمایشی بترتیب 3\64 میلیگرم بر متر مکعب، 1\73 میلیگرم بر متر مکعب وو2\1 پی پی ام اندازهگیری و ثبت شد. همچنین ضلع شمال شرقی معدن بعنوان گستره ای با بالاترین ریسک از نظر گسترش گازهای سمی و ذرات معلق تعیین ومعرفی شد

۲۲تاثیر گرد و غبار معلق در اتمسفر بر افزایش میزان دی اکسید کربن
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
در این تحقیق پس از حمل گرد و غبار بصورت طبیعی از مناطقی چون افریقای شمالی و خاورمیانه، کشورهای چون جمهوری اسلامی ایران، سوریه، عراق و ترکیه متاثر از این گرد و غبار و واکنشهای که در اتمسفر رخ میدهد میگردند. یکی از مهمترین نتایجی که میتوان از این حادثه طبیعی استخراج نمود افزایش میزان دی اکسید کربن در اتمسفر میباشد. در تحقیقات دیگری که انجام شده است پس از حمل گرد و غبارهای که منشاء آنها از تونس، لیبی و الجزیره میباشد در حین عبور در اتمسفر دچار فعل و انفعالاتی میگردند که (Sulzburger1995 ) انتهایی ترین قسمت این فرایند تولید دی اکسید کربن میباشد. این میزان افزایش دی اکسید کربن که منشاء صنعتی نداشته و کاملأ بصورت طبیعی کشور ما را در بر میگیرد پیامدهای چون عدم رعایت قوانین وضع شده پروتکل کیوتو رادر بر خواهد داشت. لذا بجهت احقاق حق میهن اسلامیمان ایران در خصوص احترام به موازین پروتکل کیوتو که منافع تمامی جهانیان بلحاظ زیست محیطی را در بر میگیرد این تحقیق بسیار مهم که به بررسی مسائل علمی و طبیعی این مهم میپردازد موجب جلوگیری از هر گونه ابهام در خصوص نقض معاهده کیوتو از طرف جمهوری اسلامی ایران میگیرد که این خود نشانگر اهمیت جمهوری اسلامی ایران به این قرارداد حیاتی و بررسی مسائل علمی در این خصوص میباشد. در این تحققیق 45 روزه و بین المللی که در سال 2009 در ترکیه صورت گرفته است میزان دی اکسید کربن در هر 6 ساعت بصورت کاملأ اتوماتیک اندازه گیری شده و در روزهای که میزان گرد و غبار با منشاء آفریقای شمالی دراتمسفر یافت شده است نیز به اندازه گیری دی اکسید کربن ادامه داده شده است که به ثبت این نتایج پرداخته شده است.

۲۳و گرد و غبار الگو ماشین SO)X( و NO)X( اقدامات متقابل جهت
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: فولاد، سال
تعداد صفحات: ۷

۲۴مدیریت بحران در گرد و غبار استان خوزستان و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش اثرات آن
اطلاعات انتشار: نخستین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
وقوع پدیده گردوخاک در سالهای اخیر در بسیاری از استان های کشور، باعث بروز مشکلات فراوان برای ساکنان این استان ها و در برخی شرایط ناممکن شدن حضور در فضای بیرون از ساختمان ها رابه دنبال داشته است. متاسفانه بدنبال این پدیده و وقوع خشکسالی در سال های اخیر درسطح کشور، افزایش میزان آلودگی به ده ها برابرحد مجاز درسطح منطقه شده است .بنحوی که در مواردی شعاع دید به کمتر از 100 متر نیز رسید و این امر باعث اختلال زندگی روزمره گردیده است. از سوی دیگر خلل در چرخه اقتصادی و مختل شدن فعالیت های روزانه و بویژه به صدا در آمدن زنگ خطر برای سلامت افراد جامعه، باعث شد تا مسئولان به فکر تعطیلی فعالیت ه ا در برخی شهرها باشند. وقوع این پدیده علاوه بر تابستان، به دلیل کاهش شدید نزولات آسمانی و وقوع پدیده خشکسالی در زمستان نیز ادامه یافت و رفته رفته دامنه آن به سایر نقاط کشور نیز کشیده شد. در این مقاله به علل پیدایش گرد و غبار و نحوه ورود به ایران، مهمترین مناطق تولید کننده گردوغبار در جهان و سهم هر کدام در میزان تولید ،تاریخچه وقوع پدیده گردوغباروویژگی های شاخص آن در سال های اخیر، دلایل تشکیل گرد و غبار در استان خوزستان ،گونه های گیاهی مناسب کشت در مناطق کویری ایران ، اه م مشکلات ناشی از گرد وغبار در استان خوزستان و استان های همجوار ، پیشنهاداتی جهت مقابله با آن ونحوه تهیه طرح اجرایی کانونهای بحرانی فرسایش بادی سخن به میان آمده است.

۲۵بررسی سطح گرد و غبار و سیلیس آزاد موجود در هوای معادن سنگ آهن خواف و ارائه راهکارهایی برای کاهش سیلیکوزیس
اطلاعات انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط، سال
تعداد صفحات: ۱۳
سیلس ماده معدنی فراوانی است که در طبیعت به اشکال گوناگون یافت می شود ، خطر زایی بلوری آن یا آلفا کوارتز ( سیلس آزاد) بیشتر از بقیه است. تماس باگرد و غبارهای حاوی سیلیس باعث آسیبهای ریوی و درنهایت منجر به سیلیکوزیس و مرگ می شود . هدف از این بررسی سطح تراکم گرد و غبار و سیلیس آزاد و میزان مواجهه کارگران معدن سنگ آهن خواف با آن بود.با استفاده از روشهای نمونه برداری فردی و محیطی میزان تماس با گرد و غبار کل و قابل استنشاق اندازه گیری و غلظت گرد و غبار و سیلیس آزاد ، نمونه های گرد و غبار توسط روش پراش اشعه ایکس (XRD ) مورد انالیز قرار گرفتند و با مقادیر استاندارد مقایسه شدند. یافته ها : بالاترین میانگین تراکم گرد و غبار و سیلیس آزاد کل مربوط به ایستگاه سنگ شکن (فرمول در متن اصلی مقاله) و کمترین آنها مربوط به ایستگاه اداری و نگهبانی (فرمول در متن اصلی مقاله) می باشد. بالاترین میانگین تراکم گرد و غبار و سیلیس ازاد قابل استنشاق مربوط به ایستگاه حفاری تپه قرمز شماره 1 (فرمول در متن اصلی مقاله) و کمترین آنها مربوط به ایستگاه چکش بادی (فرمول در متن اصلی مقاله) می باشد.مقدار گرد و غبار کل فقط در ایستگاه ادرای و نگهبانی پایین تر از حد استاندارد ایران بود و در بقیه ایستگاه ها چندین برابر این استاندارد قرار داشت.مقدار گرد و غبار استنشاقی در همه ایستگاهها بالاتر از حد استاندارد ایران بود . همچنین سیلیس ازاد قابل استنشاق تنها در ایستگاه چکش بادی کمتر از استاندارد ایران بود. با توجه به این مقادیر بسیار ضروری است با رعایت روشهای مختلف از ایجاد و انتشار گرد و غبار جلوگیری شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۸۰ نتیجه