۱روش تخمین هزینه های اجتماعی سفر با وسایل حمل و نقل عمومی و اتومبیلها و نحوه تخصیص یارانه
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۸
تحلیل هزینه خارجی(اجتماعی) به رو شهای مختلفی انجام م یگیرد تا در سیاست گذاری های کلان استفاده شود.بعضی از محققان هزینه های خارجی که عبارتند از هزینه تصادفات ، هزینه آلودگی محیط زیست ، هزینه خسارت به جاده، هزینه تراکم، هزینه استفاده از جاده و هزینه پارک و ..... را مورد تحلیل قرار داده تا نشان دهند که وسایل نقلیه موتوری،خیلی کمتر ازخساراتی که برای جامعه ایجاد میکنند، هزینه پرداخت می نمایند، بعضی دیگر برای نشان دادن نیاز به اجرای سیاس تهای موثر و جدی در زمینه حمل و نقل، و بعضی دیگر برای تعیین مقدار یارانه سیستم های حمل و نقل از آن استفاده کرد هاند. در این مقاله، روش تخمین هزینه های خارجی سفر با اتومبیل و وسایل حمل و نقل عمومی، و روش تعیین یارانه بهینه برای سیستم حمل و نقل عمومی با استفاده از تئوری های اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد

۲نقش حمایت های دولت از صنایع دریایی و کشتی سازی ها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
دولتها در تمام سطوح اعم از محلی، استانی ، منطقه ای و ملی از شرکتها و صنایع مختلفی حمایت و به آنها کمک های مالی پرداخت می کنند. دلایل زیادی برای حمایت دولتها از شرکت های ساخت کشتی وجود دارد. عواملی از قبیل: توسعه، افزایش اشتغال، افزایش توان دفاعی، افزایش سود ناشی از صادرات ، بهبود اقتصاد منطقه ای و… در این زمینه اهمیت دارند. این حمایت ها ممکن است در اشکال مختلفی صورت گیرند، از یارانه مستقیم تا روشهای غیر مستقیم مقطعی. البته در صورتی که نظارت و کنترلی بر روی این کمکها وجود نداشته باشد می توان باعث هدر رفتن بخش بزرگی از این کمکها شده و سیاستهای دولت در آن بخش خاص محقق نگردد. در این مقاله به دو نوع عمده حمایت های دولتها از صنایع کشتی سازی، یعنی سیاستهای مالی و یارانه ای و حمایت از برنامه های تحقیق و توسعه اشاره شده است.

۳بررسی اثرات سیستم قیمتگذاری برق بر شاخصهای کلان صنعت برق با تکنیک سیستم داینامیک
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۱۹
سیستم فعلی قیمتگذاری و پرداخت یارانه برق در گروههای مختلف مصرف کننده بهینه نبوده و نواقص زیادی دارد. بنابراین سیستم قیمت گذاری جدیدی توسط تیم پژوهشی ما برای وزارت نیروی ایران طراحی شده است. در این مقاله قصد بر آن است تا با استفاده از سیستم داینامیک، تاثیرات دو سیستم قیمتگذاری فعلی و جدید بر شاخصهای کلان صنعت برق از جمله تقاضا و مصرف، ضریب بار، درآمدها، هزینهها و بدهی های صنعت برق مقایسه و تحلیل شود. بنابراین با استفاده از روابط علی و معلولی و حلقههای بازخوردی، تعاملات میان اجزاء مختلف صنعت برق مدل شده است.
نتایج اجرای مدل نشان میدهد با اعمال سیستم جدید تعرفه، مصرف برق پس از بیست سال، ۲۴ درصد نسبت به سیستم فعلی کاهش مییابد. همچنین سود صنعت برق بدلیل کاهش هزینههای آن بشدت افزایش یافته است. همچنین درصد خاموشیها نسبت به سیستم فعلی کاهش و ضریب بار افزایش یافته است.

۴اصلاح نظام قیمتگذاری فرآوردهای نفتی در ایران
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی انرژی، سال
تعداد صفحات: ۱۶
تردیدی وجود ندارد که قیمت فـرآورده هـای نفتـی در ایـران بسیار پایین بـوده و ایـن ا مـر ناشـی از پرداخـت یارانـه هـای مصرفی مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت به مصرف کننـدگان اســت . پــایین نگهداشــتن قیمــت فــرآوردههــای نفتــی دارای عوارض فراوانی در بخش های اقتصـادی، اجتمـاعی و فنـی از جمله ترویج و تشدید قاچاق، رشد مصـرف سـرانه و شـدت انرژی، عدم وجود توجیه اقتصادی اسـتفاده از دانـش جدیـد، افزایش آلودگی زیست محیطی، اتلاف منابع داخلـی و ... مـی باشد که جهت رفع این مشکلات، سناریوهای مختلف قیمت – گذاری فرآوردههای نفتی پیشنهاد می شود که با توجه به مزایا و معایب آنها، در ایران روش دو نرخـی شـدن فـرآورده هـای نفتی به دلائل گوناگون م نجملـه انطبـاق بـا تبصـره 13 قـانون بودجه سال 86 مورد تاکید و تائید مـی باشـد . درایـن حالـت، توزیع سهمیه بین مصرف کننـدگان بـه نحـوی انجـام خواهـد گردید که بخش خدمات عمـومی حـداکثر سـهمیه و مصـرف کنندگان خارج از این بخش سهمیه کمتری دریافت دارند .

۵ارتباط نظام پرداخت یارانه و مصرف در بخش انرژی
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
انرژی برای زیستن لازم است و پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع در گرو دسترسی مداوم و مطمئن به منابع انرژی است . در حال حاضر ١\١ میلیارد نفر در کشورها ی صنعتی حدود ٦٠ درصد کل انرژی جهان را مصرف می کنند و سهم ٥ میلیارد نفر در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ٤٠ درصد است . یک میلیارد نفر ثروتمند ٢٥ برابر بی ـش از یک می ـلیارد فقیر انرژی مصرف می کنند . همچنین حدود ١\٦ میلیارد نفر در جهان به انرژی های مدر ن مثل برق، گاز و سوخت های مایع به شیوه مناسب دسترسی ندارند . اغلب این فقرا در کشورهای در حال توسعه به ویژه در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین زندگی می کنند . کشورهای در حال توسعه با پرداخت یارانه ها سعی دارند فقر و نابرابری را در جوامع خود کاهش دهند . بدیهی است یارانه ها در درجه نخست اقشار آسیب پذیر جامعه را هدف قرار می دهند . چنانچه شیوه قیمت گذاری و پرداخت یارانه ها مناسب و هدفمند ن باشد، نتایج معکوسی خواهد داشت . یارانه ها امکان دارد مصرف انرژی را افزایش دهد اما اقشار کم درآمد کمتر از یارانه ها بهره مند می شوند . این مقاله با نگاهی به تولید و مصرف انرژی در ایران و جهان، عملکرد نظام پرداخت یارانه در بخش انرژی را م ـورد ارزی ـابی قرار مـی دهد . همـچنین در جهت بهین ـه سازی مـصرف انرژی و هدفمند سازی یارانه ها راه حل هایی پیشنهاد می دهد

۶پیش بینی تقاضای بنزین کشور در دهه 90 و پیشنهاداتی جهت هدفمندکردن یارانه ها
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در این تحقیق نخست به بررسی میزان مصرف بنزین در کشور ایران و میزان یارانه های تخصیصی آن و همچنین نحوه تقسیم این یارانه میان دهک های مختلف درآمدی جامعه پرداخته می شود . سپس تابع تقاضای بنزین کشور با توجه به سری زمانی مناسبی که در نظر گرفته می شود، تخمی ن زده می شود ( با استفاده از نرم افزار ).Eviews در ادامه به بررسی عواملی که می توانند در کاهش مصرف بنزین مؤثر باشند، پرداخته می شود و بالاخره مصرف بنزین در دهه 1390–1380 پیش بینی می شود . نتایج حاکی از میزان مصرف روزانه 120\6 میلیون لیتر بنزین در سال 1390 می باشد، که با توجه به میزان تولید و برنامه های توسعه پالایشگاه ها و همـچنین ظرفی ـت پایان ـه های کش ـور تأمین این می زان بنزین بعید ب ه نظر می رسد و باید از هم اکنون به فکر
چاره بود .

۷کمک مالی وزارت نیرو به صنایع جهت اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی، سال
تعداد صفحات: ۷
به منظور تشویق صنایع در امر بهینه سازی مصرف انرژی طرحی تحت عنوان یارانه سود تسهیلات برای کاهش شدت انرژی ـ بهینه سازی مصرف انرژی، در برنامه سوم دولت جمهوری اسلامی ایران منظور شده است . در این طرح، وزارت نیرو سود وام هایی را که صنایع برای اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی استفاده می نمایند به صورت یارانه از محل طرح پرداخت می نماید . تاکنون 320 طرح پیشنهادی از صنایع کشور دریافت شده و تعداد 190 طرح از لحاظ پتانسیل صرفه جویی انرژی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است که از بین آنها تاکنون، بالغ بر 63 طرح به تصویب رسیده است و از بین آنها 20 طرح از کارخانجات سیمان، قند، الکتروموتورسازی، سازندگان قطعات خودرو، کاشی و سرامیک، موفق به اخذ وام شده اند و جهت اجرای آنها مبلغ 14\21 میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات از محل طرح مذکور پرداخت گردیده است . پتانسیل صرفه جویی کل انرژی سالانه حاصل از اجرای 20 طرح، معادل 309712 بشکه نفت خام برآورد شده است . بازگشت سرمایه از دید ملی با توجه به میزان صرفه جویی انرژی سالانه حاصل از اجرای طرح ها و مبلغ یارانه سود تسهیلات تخصیص داده شده در حدود 4 ماه می باشد .

۸موفقیت ترویج لامپ کم مصرف با روش های اهدا، یارانه مضاعف و مراجعه خانه به خانه در جهان و ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مصارف روشنایی به طور طبیعی مربوط به ساعات اولیه شب بوده، نقش تعیین کننده ای در میزان پیک بار شب دارند . از ای ن رو بهینه سازی مصارف روشنایی و به ویژه جایگزینی لامپ های کم مصرف اولین مرحله عمومی مدیریت مصرف برق در دنیا می باشد . این اقدام از نظر توجیه اقتصادی، میزان پیک سایی، سهولت اجرا و سرعت تأثیردهی بر دیگر فعالیت های مدیریت مصرف تقدم دارد . توجه گسترده به دیگر طرح ها پس از پرداختن به این اولویت بوده است .
در این مقاله اولویت های اعلام شده توسط سازمان های جهانی مانند سازمان ملل، آژانس جهانی انرژی و بانک جهانی و فعالیت های انجام شده در حدود 20 کشور مختلف از آمریکا و فرانسه و لهستان و اسپانیا گرفته تا مکزیک و اندونزی و غنا در زمینه ترویج و ترغیب استفاده از لامپ های کم مصرف ارایه می گردد . همچنین حسب مورد، میزان تأثیر و محاسبات اقتصادی سودآوری جایگزینی این لامپ ها از روش های اهدا، یارانه متعارف و یارانه مضاعف و البته با توجه به ویژگی های کشورهای مختلف، ذکر می شود . این بـررسی نشـان می دهد نخستین اولـویت اجـرایی مـدیریت مصرف در کشـورهـای مختلف، اعم از توسعه یافته، در حال توسعه و جهان سوم، بهینه سازی روشنایی منازل بوده یا می باشد . اولین و مهمترین شیوه در این راستا، ترویج استفاده از لامپ های کم مصرف عنوان شده است . همچنین اقدامات انجام شـده در مناطـق نمونـه اسـتان یزد و کشـور، با روش هـای پیـش گفتـه، کـه به موفقیت های مشابهی نیز نائل شده است، ارایه می گردد .
در روش های اجرایی یادشده، استفاده از شیوه های تلفیقی مانند تقسیط، فروش خانه به خانه و یارانه و نیز تخصیص یارانه مضاعف یا اهدا به گروه های کم درآمد، به عنوان نکات کلیدی اجرایی دیده می شوند . این دو نکته از نظر مقایسه میزان موفقیت روش ها با شیوه واحد استفاده شده در بیشتر مناطق کشور ( تخصیص یارانه یکنواخت برای فروش به تمامی مردم ) حائز اهمیت می باشند

۹بررسی نظام پرداخت شیر یارانه ای و رفتار مصرفی خانوارها در ایران
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، سال
تعداد صفحات: ۲۲
پرداخت یارانه به شیر مصرفی پیشینه 50 سالانه در کشور دارد و دولت هر ساله به منظور تسهیل در دستیابی اقشار مختلف جامعه به پرتئین ارزان قیمت و ارتقاء سطح تغذیه خانوارها بخش قابل توجهی از اعتبارات را صرف تامین یارانه های شیر می نماید. به طوریکه حجم یارانه شیر پرداختی در سال 1382 بالغ به 1937 میلیارد ریال شده است که حدود 6\8 درصد کل یارانه کالاهای اساسی است. از سوی دیگر حدود 25 درصد از کل شیر تولیدی کشور در قالب شیر یارانه ای توزیع می شود که به طور متوسط یارانه پرداختی دولت برای هر کیلوگرم شیر یارانه توزیع شده حدود 1482 ریال و بازاء هر کیلو شیر تولیدی حدود 324 ریال در سال 1382 بوده است.در طول سالهای گذشته عدم تدوین یک نظام اجرایی مناسب به منظور هدف مند کردن این یارانه ها بدون توجه به وضعیت اقتصادی، شرایط تغذیه ای و بهداشتی خانوارها، عمدتا در مناطق پرجمعیت شهری هزینه گردد. ضمن اینکه ابزارهای کنترل مناسبی برای نظارت بر کیفیت و کمیت یارانه توزیعی در این مناطق وجود ندارد ، در سیستم توزیعی موجود میزان برخورداری گروههای هدف (دهک های درآمدی پایین) در مناطق شهری از این یارانه به روشنی مشخص نیست و هنوز مناطق روستایی از دسترسی به این یارانه محروم هستند، و تنها حدود 3\5 درصد این یارانه ها درمناطق روستایی توزیع می شود. در این بررسی تلاش شده است ضمن بررسی رفتار مصرفی خانوارها در طول ده سال (1382–1372) میزان مصرف شیر و لبنیات دهک های مختلف درآمدی در مناطق شهری و روستایی ، نقش و آثار و تبعات یارانه شیر و کیفیت برخورداری گروههای کم درآمد از این یارانه ها مورد مطالعه قرار گیرد.

۱۰راهکارهای کاهش نیمی از مصارف برق کشاورزی و بازگشت سرمایه یکساله هزینه آن از دیدگاه ملی
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
برق کشاورزی با نرخ شبه رایگان هر کیلووات ساعت حدود 15 ریال به مشترکین کشاورزی فروخته می شود. ازاین رو مشترکین کشاورزی انگیزه ای برای بهینه سازی مصارف الکتریکی و حتی نگهداری متعارف الکتروموتورها ندارند.
در این مقاله ضمن نشان دادن ارزش صرفه جویی و بهینه سازی مصارف کشاورزی، از دیدگاه ملی، چند راهکار اصلی در این زمینه معرفی می شوند.
تعویض الکتروموتورهای کم بازده و افقی و انتخاب شده با ظرفیت بیش از حد نیاز، با الکتروموتورهای پربازده عمودی و با ظرفیت متناسب، تجهیزات تشخیص و تبدیل اتصالات مثلث به ستاره در مواقع کم باری، اصلاح زوایای انتقال آب از خروجی چاه به استخر از جمله این راهکارها می باشند.
برآورد می شود از حدود 40 تا 60 درصد مصرف برق فعلی مشترکین کشاورزی با راهکارهای ارایه شده قابل کاهش بوده، بازگشت سرمایه اقدام ملی در این زمینه طی مدت حدود 7ماه تحقق یابد. بازگشت سرمایه از دیدگاه مشترکین کشاورزی حدود 60 سال و از منظر منافع صنعت برق حدود سه سال خواهدبود . ازاین رو اگر انگیزه و برنامه ملی برای کاهش این مصارف کم بازده نباشد، به طریق اولی نمی توان از مشترکین و صنعت برق انتظار اقدام در این زمینه را داشت.
پتانسیل بهین ه سازی متناسب با نصف برق مصرفی کشاورزی، حدود 3000 مگاوات ظرفیت نامی نیروگاه و 22 میلیون مترمکعب گاز در روز، ظرفیت پالایشگاه م یباشد.

۱۱الگوی تأمین مالی کارآمد برای شهرداری‌های کلانشهرها (مطالعه موردی شهرداری تهران)
اطلاعات انتشار: اولین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۲۷
دارایی‌ها و بدهی‌های نهاد شهرداری، عمومی است؛ بنابراین بر اساس نظریه‌های اقتصادی و مالیه‌ی عمومی، منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌های آن باید از راه دریافت مالیات از شهروندان تأمین گردد و در برابر، منافع خصوصی و اجتماعی حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها به تأمین‌کنندگان مالی آن (مالیات‌دهندگان) تخصیص یابد.
درباره‌ی تأمین مالی هزینه‌های جاری تولید و عرضه‌ی کالاها و خدمات شهرداری‌ها، رویکرد نظری در مورد کالاها و خدمات خصوصی و عمومی متفاوت است. شهرداری‌ها درباره‌ی تأمین مالی هزینه‌های جاری تولید و عرضه‌ی کالاها و خدمات عمومی ناچار به بهره‌گیری از ساز و کار مالیات‌گیری، مانند تأمین مالی منابع سرمایه‌گذاری خود هستند. اما درباره‌ی کالاها و خدمات خصوصی می‌توانند بهای کالاها و خدمات تولیدی را از مصرف‌کنندگان ذیربط دریافت نمایند. این گونه از کالاها و خدمات، وجود آثار خارجی مثبت و یا نیاز به تولید کالاهای با ارزش فرهنگی و هنری (در کل موارد شکست بازار)، سبب می‌شود که شهرداری‌های در برخی موارد نیازمند یارانه و در نتیجه بهره‌برداری از مالیات محلی باشند.
نکته‌ی مهمی که در این زمینه اغلب از دیدگاه نظری پنهان می‌ماند، عدالت اجتماعی است. غفلت از این موضوع، سبب محروم شدن شهروندانی که توان پرداخت مالیات ندارند، از بهره‌برداری از کالاها و خدمات تولیدی شهرداری خواهد شد. برای از میان برداشتن این مشکل، از ابزار مالیات‌های محلی تصاعدی و کمک‌های مالی بدون عوض دولت به شهرداری استفاده می‌شود؛ تا در مقوله‌ی گردآوری مالیات و هم‌چنین در دریافت بهای کالاها و خدمات شهری، معافیت‌ها و تخفیف‌های متناسب برای این دسته از شهروندان در نظر گرفته شود.
حال با توجه به این کار، این مقاله با بهره‌برداری از پایه‌های نظری پیرامون شیوه‌های تأمین مالی شهرداری‌ها و هم‌چنین بررسی تجربه‌ی شهرداری‌های شماری از کلانشهرهای دنیا، به بررسی و تجزیه و تحلیل عملکرد درآمدی شهرداری تهران پرداخته و در پایان الگویی برای تأمین مالی و خدمات شهری در تهران پیشنهاد می‌کند.

۱۲لزوم و چگونگی اصلاح الگوی مصرف و یارانه های فرآورده های نفتی و سنجش آثار تورمی آن
اطلاعات انتشار: کنفرانس بهینه سازی مصرف انرژی، سال
تعداد صفحات: ۱۹
کشور ایران دارای منابع فراوان انرژی میباشد لکن در زمره کشورهای در حال توسعه تلقی می گردد که دلیل عمده آن عدم استفاده بهینه از این منابع است. از سوی دیگر بخش اعظم از مصرف نهایی انرژی کل حاملهای انرژی کشور مربوط به فرآورد ههای نفتی بوده که عمده آن در بخش مصرفی کشور صرف م یگردد. لذا سیاستهای اضطراری در جهت سوق مصارف فرآورد هها به سمت بهینه در داخل کشور می بایست اجرا گردد. اما با توجه به اینکه واقعی نبودن قیمتها عامل اصلی روند شتابان مصرف غیر بهینه آنان در کشور میباشد، اجرای سیاست واقعی نمودن قیمتها می تواند بهترین سیاست محسوب گردد. با این حال چگونگی تعدیل قیمتها و اثراتی که افزایش قیمت فرآورده ها بر نرخ تورم دارد، مسئله تصمیم گیری در این زمینه را مشکل نموده است. در این راستا، در این بررسی با تکیه بر معرفی روشهای مختلف اصلاح قیمت، با استفاده از روش و جدول داده–ستانده با داد ه های برای سال 1383 شامل 56 قلم کالا، آثار تورمی واسط و خانوار اصلاح قیمت فرآورده ها به روشهای یکباره و تدریجی در قالب روشهای خطی، از ابتدا و از انتها محاسبه گردید هاست. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است که آثار تورمی ناشی از روش اصلاح یکباره بسیار شدید بوده و قابل اجرا نمی باشد. در بین روشهای تدریجی نیز روش اصلاح خطی دارای کمترین آثار تورمی بوده و بهینه ترین روش می باشد.

۱۳اثر حذف یارانه سوخت برقیمت گندم
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
سوخت یکی از نهاده ها یمهم مورد استفاده در بخش کشاورزی است که در ایران با قیمت بسیار پائین تر از قیمت جهانی در اختیار کشاورز قرار می گیرد و سهم زیادی از یارانه پرداختی را به خود اختصاص می دهد . اما در طرح هدفمند کردن یارانه ها قرار است یارانه سوخت حذف شود . در این مطالعه اثر حذف یارانه سوخت بر قیمت تمام شده گندم آبی برآورد شده است . در این راستا، ا بتدا مجموع میزان حمایت داخلی AMS محاسبه و سهم سوخت از کل حمایت مشخص گردید . علاوه براین، یک تابع هزینه ترانسلوگ مقید با استفاده از اطلاعات سالهای 66–85 برآورد شد و با محاسبه کشش هزینه ای نهاده های ماشینآلات و آب در اثر حذف یارانه سوخت، اثر خذف یا رانه برقیمت تمام شده گندم محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که نهاده سوخت بیشترین سهم از مجموع حمایت ها را به 83 درصد از کل یارانه پرداختی به نهاده ها متعلق به ، خود اختصاص می دهد بطوری که بر اساس اطلاعات سال 1384 یارانه سوخت می باشد

۱۴بررسی تاثیر سناریوهای مختلف تغییر قیمت کالاهای یارانه ای بر پروتئین دریافتی خانوارهای ایرانی:کاربرد مدل تقاضای تقریبا ایده آل– درجه دو سانسور شده
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در این مط العه، ضمن تشریح مدل تقاضای تقریبا ایده آل درجه دو، به منظور فائق آمدن بر مشکل سهم بودجه ای صفر برای کالاها، روشی دو مرحله ای برای تبدیل مدل تقاضای فوق به مدل سانسور شده، ارائه شد . با استفاده از مدل معرفی شده و پس از تخمین کشش های قیمتی اقدام به محاسبه کشش های پروتئین برای گروههای مختلف غذایی شد . بررسی تاثیر سناریوهای مختلف تغییر قیمت نشان داد، که تاثیر تغییر قیمت نان بر پروتئین دریافتی خانوارهای ایرانی بیشتر از سایر کالاهای یارانه ای است . نتایج همچنین نشان داد تغییر قیمت کالاهای یارانه ای در جامعه روستایی تاثیر بیشتری بر پروتئین دریافتی خانوارها نسبت به جامعه شهری دارد که بخش عمده ای از آن بخاطر تاثیر تغییر قیمت نان و برنج می باشد. در مجموع می توان اشاره کرد افزایش یارانه کالاهای پروتئینی، افزودن گوشت مرغ به لیست کالاهای مشمول دریافت یارانه همراه با آموزش خ انوارها در مورد اصول تغذیه صحیح می تواند سرانه دریافت پروتئین در کشور را افزایش دهد.

۱۵سیاست گذاری نهاده های شیمیایی و اثرات آن بر محیط زیست (با تاکید بر یارانه کودهای شیمیایی)
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۵
سیاست پرداخت یارانه کودهای شیمیایی ضمن مغایرت با قوانین سازمان تجارت جهانی، منجر به آثار زیانبار اقتصادی، زیست محیطی و مالی شده است. در این مقاله سعی شده است با استفاده از رهیافت نوین برنامه ریزی ریاضی اثباتی و محاسبه شاخص های زیست محیطی، آثار زیست محیطی حذف یارانه های کودهای شیمیایی در زیربخش زراعت طی چندین سناریو تحلیل گردد. شاخص های زیست محیطی مذکور شامل شاخص پایداری کود ازت و فسفر،شاخص موازنه سطحی ازت و فسفر و شاخص کارایی ازت و فسفر می باشد. نتایج نشان می دهد افزایش قیمت نهاده کود به واسطه حذف یارانه نهاده های شیمیایی،کاهش شاخص های پایداری و توازن سطحی و افزایش شاخص های کارایی ازت و فسفر را به همراه خواهد داشت. در پایان با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاداتی به عنوان راهکار در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های مربوط به نهاده های شیمیایی بخش کشاورزی ارائه شده است.

۱۶ضرورت هدفمندسازی یارانه انرژی الکتریکی همراه با بررسی تجارب سایر کشورها
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی، سال
تعداد صفحات: ۸
یارانه ها یکی از ابزارهای مهم حمایتی دولتها هستندکه برای حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و صادرکنندگان پرداخت می شوند روشهای مختلفی برای پرداخت یارانه وجود دارد پایین نگاه داشتن قیمت کالاها و خدمات روشی است که در اقتصاد ایران از آن استفاده می شود روش دیگر پرداخت یارانه پرداخت هدفمند یارانه است نظام فعلی پرداخت یارانه برق آثار زیانباری بر اقتصاد ملی به جای گذاشته است آمارها نشان میدهد که نسبت یارانه انرژی حاملهای انرژی به مخارج جاری دولت از 50\2 درسال 1380 به 127 در سال 1385 افزایش یافته است همچنین توزیع نامتناسب یارانه برق در بین دهکهای درآمدی نیز یکی از مشکلات بوده بطوریکه میزان مصرف برق در دهک دهم خانوار شهری و روستایی به ترتیب تقریبا 2\6 برابر و 2 برابر مصرف دهک اول است.

۱۷ضرورت اصلاح و هدفمند سازی پرداخت یارانه به انواع کودها در جهت سلامت خاک، گیاه و انسان
اطلاعات انتشار: اولین کنگره چالشهای کود در ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
هدف از این تحقیق بررسی آثار زیانبار مصرف بی رویه کودهای مشمول یارانه اوره و فسفات و امکان جایگزینی و هدفمند سازی پرداخت یکی از ناخالصی های کودهای فسفاتی (Cd) آنها در راستای مصرف بهینه کودی و ترویج کودهای بیول وژیکی ( زیستی و آلی) می باشد. کادمیم می باشد که برای انسان به شدت سمی بوده و اثرات ناگواری بر سلامت انسان دارد. افزایش غلظت کادمیم در خاک باعث افزایش جذب آن بوسیله گیاه می گردد. گیاهان مهم ترین مسیر انتقال کادمیم به زنجیره غذایی انسان می باشند. از آثار زیان بار کادمیم می توان به آسیب دستگاه تنفس و گوارش، آسیب رسانی به کلیه ها، کبد، نرم شدن استخوان ها ، کوتاهی قد، سرطان و ناباروری را نام برد. استانداردهای حد مجاز انباشت کادمیم درمواد غذایی تعیین شده توسط موسسات بین المللی، برای غلات دانه ریز 0\10 و برای سیب زمینی و پیاز 0\20 میلی گرم کادمیم در کیلوگرم به عنوان حد مجاز پذیرفته شده است. طبق تحقیقات اخیر مشخص شده است که غلظت کادمیم تجمع یافته در دانه های گندم رقم دوروم در استان خوزستان بالغ بر 0\40 میلی گرم در کیلوگرم (بیش از 4 برابر حد استاندارد) می باشد. این عنصر از راههای مختلفی همچون مواد مادری خاکها، نهشته های جوی ناشی از ذوب فلزات، کارخانجات پتروشیمی و لاستیک سازی، لجن فاضلاب و مصرف کودهای شیمیایی حاوی کادمیم، در خاکهای زراعی تجمع پیدا می کند. کودهای فسفاتی یکی از منابع عمده افزایش دهنده کادمیم در خاک هستند. این کودها بیشتر از خاک فسفاتهای کشورهای آفریقایی نظیر توگو تهیه می شود که غلظت کادمیم آنها بالامی باشد. سالانه متجاوز از 700 هزار تن کودهای فسفاتی که غالباً محتوی بیش از 25 میلی گرم در کیلوگرم کادمیم می باشند، وارد کشور می شود و در نتیجه هر سال حدود 25 تن کادمیم به همراه این کودها وارد خاکهای زراعی می شود. یکی دیگر ازمنابع آلوده کننده نیترات می باشد. تجمع نیترات در میوه ها و سبزیجات و افزایش غلظت نیترات در آبهای زیر سطحی از مشکلات مربوط به مصرف بی رویه کودهای نیتروژنی است. در راستای هدفمندسازی یارانه ها، می بایست یارانه از کودهای فسفاتی و اوره حذف و به کودهای موثر بر افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات کشاورزی به ویژه کودهای گوگردی، زیستی، آلی و ریزمغذی ها که خوشبختانه تماماً تولید داخل می باشند، اختصاص و تحویل کودهای فسفاتی یارانه ای به مولدین کشاورزی منحصراً ازطریق نتایج آزمون خاک و تجزیه برگ انجام گیرد. همچنین برای جلوگیری از افزایش غلظت کادمیم می بایست از ورود کودهای فسفاتی و یا خاک فسفات محتوی بیش از 25 میلی گرم در کیلوگرم کادمیم اکیدا جلوگیری شود. خرید گندم و سایر محصولات کشاورزی در حد امکان بر مبنای کمیت – کیفیت بدون آنکه هزین های برای دولت ایجاد نماید، با کمک آزمایشگاه های تجزیه آب، خاک و گیاه بخش خصوصی انجام گیرد.

۱۸مشکلات زیست محیطی مصرف کودهای شیمیایی و راهکارهای مقابله با آن (کنگره چالشهای کود در ایران)
اطلاعات انتشار: اولین کنگره چالشهای کود در ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
در نیمه دوم قرن بیستم افزایش مصرف کودهای شیمیایی از یک سو موجب افزایش عملکرد محصولات کشاورزی و از سوی دیگر مشکلات متعددی را برای طبیعت و محیط زیست بوجود آورده است. در سال 1950 مصرف کودهای شیمیایی در جهان، 14 میلیون تن بود اما در سال 2000 این مقدار به 141 میلیون تن افزایش یافت. اگرچه افزایش مصرف کودشیمیایی موجب شد تولید غله جهان از سال 1950 تا سال 2000 به بیش از 3 برابر افزایش یابد لیکن آلودگی آب به نیتراتها طی سالیان متمادی موجب کاهش توان بیولوژیک خاک و ده ها معضل زیست محیطی دیگر در کره زمین گشته است. در سا لهای اخیر تولیدکنندگان محصولات کشاورزی کشور ما نیز به جای بهره گیری از دانش روز برای تولید بیشتر، مصرف کودهای شیمیایی در واحد سطح را افزایش داده اند. متاسفانه پرداخت یارانه هنگفت به کودهای شیمیایی مصرف ب یرویه این کودها در کشور را تشدید نموده است. با توجه به اثرات نامطلوب کودهای شیمیایی بر منابع پایه و امنیت غذایی، قطع حمایت های دولتی و توسعه استفاده از سیست مهای صحیح مدیریت تلفیقی عناصر، تثبیت بیولوژیک ازت در خاک، استفاده از کمپوست و ورمی کمپوست، رعایت تناوب زراعی صحیح، انجام عملیات به زراعی و بهبود و اصلاح بافت خاک، خارج نکردن بقایای گیاهی از مزارع و جلوگیری از سوزانیدن آن و استفاده از سیستم بدون شخم مخصوصاً در مناطق خشک و... باید در کشور نهادینه گردد.

۱۹اثر یارانه کود شیمیایی بر مصرف غیربهینه آن در تولید گندم
اطلاعات انتشار: اقتصاد كشاورزي و توسعه، پاييز, دوره  ۱۴ , شماره  ۵۵، سال
تعداد صفحات: ۱۳
موضوع مورد بررسی مقاله حاضر، بهینه سازی مصرف نهاده کود شیمیایی در بخش کشاورزی است. از این رو، اثر یارانه کود شیمیایی بر مصرف غیربهینه محصول شاخصی چون گندم مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق توابع تولید گندم آبی در استان های کشور از مطالعاتی که قبلا انجام شده، مورد استفاده قرار گرفته و رابطه حداکثر سود از آن استخراج شده است. در مرحله بعد، با قرار دادن مقادیر عددی قیمت نهاده کود شیمیایی و محصول گندم در آن، سطح بهینه مصرف نهاده کود شیمیایی در تولید گندم در هر استان تعیین گردیده است. تابع تولید به کار گرفته شده، از نوع تابع چند جمله ای با ریشه دوم می باشد.داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل مقادیر مصرفی انواع کود شیمیایی در هر هکتار گندم آبی و قیمت آن در استان های مختلف کشور در سه سال زراعی 1378–79، 1379–80 و 1380–81 می باشد که از آخرین اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده است.قیمت محصول گندم نیز براساس قیمت خرید تضمینی دولت لحاظ گردیده است. بر اساس نتایج به دست آمده، مصرف غیربهینه کودهای شیمیایی در تولید گندم آبی کاملا مشهود است. مقایسه تولید و سود در حالت فعلی با حالت بهینه نشان می دهد که در صورت بازگشت به سطح بهینه، کشاورزان سود بیشتری کسب خواهند کرد و به طور متوسط، تولید نیز افزایش می یابد. لذا، چنین می توان نتیجه گیری نمود که پرداخت یارانه به کودهای شیمیایی باعث مصرف بی رویه آنها گردیده است. همچنین سیاست قیمت گذاری فعلی کود شیمیایی، که بر مبنای پرداخت یارانه مستقیم از طریق کود شیمیایی ارزان می باشد، ناکارا و لذا مستلزم بازنگری است.

۲۰تحلیل انرژی زیست توده در ایران و آمریکا و چالش های موجود در ایران
اطلاعات انتشار: دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)، سال
تعداد صفحات: ۱۸
بشر در آینده نه چندان دور با دو بحران بزرگ روبرو خواهد بود ؛ یکی آلودگی محیط زیست در اثر احتراق سوخت فسیلی و دیگری شتاب فزاینده در جهت به پایان بردن این منابع است . در سال 1387 کل تولید انرژی اولیه در کشور 2916\2میلیون بشکه معادل نفت خام بوده که نسبت به سال گذشته3\2 درصد افزایش یافته است . بیشترین سهم در تولید انرژی اولیه مربوط به تولید نفت خام است . میزان دی اکسیدکربن منتشر شده به ازای هر نفر در سال 1377 حدود6\3 تن برای هر نفر بوده است که بیش از میزان متوسط دی اکسید کربن منتشر شده به ازای هر نفر در دنیا4\48 تن در سال 2006 برای هر نفر می باشد . انتشار منوکسیدکربن از 20 کیلوگرم به ازای هر نفر در سال 1377 به 29 کیلوگرم در سال 1387 با متوسط رشد سالیانه 3\79 درصد افزایش یافته است . در این مقاله به بررسی این مسایل ، جایگاه انرژی تجدید پذیر به خصوص انرژی بیوماس در ایران ، آمریکا و جهان پرداخته می شود که علاوه بر این ، به ضرورت و دلایل سرمایه گذاری و توسعه انرژی های تجدید پذیر ، بیوماس در ایران از دیدگاه انرژی و پتانسیل های موجود در تولید انرژی از منابع تجدید پذیر به خصوص بیوماس در کشور و عوامل باز دارنده در گسترش تولید این تکنولوژی در ایران پرداخته می شود . هدف مقاله نیز از مقایسه کردن دو کشور آمریکا و ایران ، صرفاً به این علت می باشد که این دو کشور در گذشته اختلاف خیلی زیادی در تولید انواع انرژی تجدید پذیر و بیوماس نداشتند و امروزه است که این اختلاف نسبتاً چشمگیر شده است

۲۱حذف یارانه ها عامل ارتقا کیفی محصول به ویژه در عرصه صنعت گردشگری خواهد بود
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای صنعت توریسم، سال
تعداد صفحات: ۱۹
در نوشتار حاضر برآنیم تا با عنایت به ماهیت پیچیده فرایند عرضه و تقاضا و ارزیابی عوامل موثر بر روند کشش پذیری محصولات در حوزه صنعت گردشگری ضمن بررسی قابلیت های رقابتی محصولاتو خدمات موجود در سطح کشور و تبیین نیاز مخاطبین بازار مذکور به ارزیابی مسئله حذف یارانه ها و اثرات آن در روند گزینش محصول از ج انب مصرف کنندگان و مزایای ناشی از آن در پروسه ارتقا کیفی محصولات با درنظر گرفتن ساختار به شدت رقابتی بازار گردشگری پرداخته و جایگاه محصولات کیفی متناسب در سبد خانوار ایرانی را ارزیابی نماییم تا صحت و سقم این مسئله را بررسی نماییم که حذف یارانه ها عامل ارتقا کیفی محصول به ویژه در عرصه صنعت گردشگری خواهد بود.

۲۲محاسبه میزان کاهش مصرف انرژی الکتریکی شبکه کشور بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و گاز، سال
تعداد صفحات: ۶
بالا بودن میزان مصرف انرژی در کشور و روند رو به رشد آن موجب گردید تا اقدامات لازم جهت کاهش این رشد مصرف صورت گیرد. بررسی ها نشان می دهد انرژی بر بودن کارخانجات و صنایع کشور و همچنین بالابودن مصرف انرژی تجهیزات برقی مورد استفاده در کشور ،بالا بودن تلفات انرژی الکتریکی در خطوط انتقال و توزیع برق، عدم توسعه فرهنگ مصرف بهینه انرژی و همچنین پائین بودن قیمت حاملهای انرژی دلائل عمده بالا بودن مصرف انرژی در کشور می باشند . به موازات برخی اقدامات جهت کاهش رشد مصرف انرژی در کشور، از جمله انجام ممیزی انرژی صنایع، اشاعه فرهنگ اصلاح الگوی مصرف انرژی، بهینه سازی کارخانجات و صنایع انرژی بر، آزاد سازی تدریجی قیمت حاملهای انرژی نیزدر قالب طرح هدفمندسازی پرداخت یارانه ها در آذر ماه سال 89 در کشور به اجراء گذاشته شد .در این مقاله با بررسی میزان متوسط پیک مصرف انرژی الکتریکی ماهانه ماههای تیر سالهای 87 ،88 و 89 و مقایسه آن با متوسط مصرف پیک تیر ماه 90 ، میزان تأثیر اجراء این قانون در کاهش مصرف انرژی الکتریکی کشور بررسی شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد بعد از اجراء قانون، علاوه بر جلوگیری از رشد مصرف سالانه برق در کشور، روند مصرف برق در کشور کاهش پیدا کرده است.

۲۳بررسی اثر حذف یارانه های برق بر مصرف بخش های مختلف مصرفی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی، سال
تعداد صفحات: ۶
روند زمانی مصرف برق در کشور نشان می دهد که الگوی مصرف برق در کشور ناپایدار می باشد. رشد دائمی مصرف برق که عمدتا از تخصیص یارانه زیاد به آن نشات گرفته، توانایی شبکه برق رسانی ایران را برای تامین تقاضا با مشکل مواجه کرده است. بسیاری از فعالیت های اقتصادی در هر جامعه نیازمند مصرف برق و به طور کلی انرژی هستند. به همین علت مشاهده می شود که با افزایش سطح زندگی و صنعتی سازی مصرف برق نیز افزایش می یابد. در این مطالعه برای بررسی رفتار مصرفی و حساسیت مصرف کنندگان بخش های مختلف نسبت به تغییر قیمت بر مصرف برق از روش های اقتصاد سنجی پانل استفاده شده است. بخش های مصرفی خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی ( به عنوان مقاطع زمانی) در طول دوره زمانی سالانه 1346 تا 1387 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تقاضای برق هم از سیاست های قیمتی و هم درآمدی تأثیر می پذیرد ولی تأثیر سیاستهای درآمدی بیشتر از سیاستهای قیمتی است. بخش تجاری بیشترین تاثیر را از سیاست های قیمتی و بخش صنعتی بیشتین تاثیر را از سیاست تغییر درآمد می پذیرد.

۲۴رهیافتی اسلامی به تأثیر هدفمند سازی یارانه ها بر اصلاح فرهنگ مصرف انرژی در ایران
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
یارانه، یکی از ابزارهای مهم دولت ها در جهت کمک به اقشار کم درآمد، کاهش فاصله طبقاتی، رونق بخش تولیدی و بسیاری اهداف دیگر است. الگوی علمی و هدفمند پرداخت یارانه می تواند رسیدن به این اهداف را تسریع کند و جامعه ای متعادل به لحاظ اقتصادی و حتی فرهنگی بوجود بیاورد. در غیر این صورت شاهد عدم توازن طبقاتی، بخش های تولیدی ناکارآمد، الگوی غلط مصرف و مشکلات فراوان دیگری در جامعه خواهم بود. در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش مهم هستیم که هدفمندسازی یارانه ها چه تأثیری بر اصلاح فرهنگ مصرف انرژی در ایران دارد. لذا در ابتدا نیاز است تا به طور اجمالی به بررسی وضعیت موجود پرداخت یارانه ها در کشور پرداخته و پس از آن به بررسی نحوه تأثیرات این سیاست بر اصلاح فرهنگ مصرف در بخش های مختلف بپردازیم. از جمله نتایجی که در پایان این تحقیق بدست می آوریم این است که هدفمند سازی یارانه ها باعث واقعی شدن قیمت ها و به تبع آن ایجاد انگیزه، در افراد و نهادینه شدن فرهنگ صحیح مصرف انرژی و ارزش هایی همچون قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر در جامعه می شود. لذا این طرح عظیم دولت در اصلاح فرهنگ مصرف انرژی بسیار مؤثر بوده و آثار مثبت بسیاری نیز در حوزه های دیگر دارد.

۲۵آثار سیاست های قیمتی برق بر تورم در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)
اطلاعات انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در این مطالعه، آثار افزایش قیمت انرژی الکتریکی وپرداخت نقدی یارانه های آن بر تورم، بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)سال 1380 در قالب سه سناریو، مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به سه سناریو افزایش قیمت و پرداخت نقدی یارانه های و نتایج شبیه سازی مدل می توان چنین نتیجه گرفت که اجرای این سیاست ها، تورم شدیدا افزایش خواهد یافت. اما در این میان تاثیر افزایش قیمت از پرداخت نقدی بسیار بیشتر می باشد .اگر دولت سیاست نقدینه کردن یارانه های الکتریکی را درپیش گیرد واین یارانه پرداختی را از منبع جدا از بودجه دولت مانند درآمدهای اضافی ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت ویا بافرض افزایش کمک های خارجی به دولت تامین نماید .این سیاست به نسبت افزایش قیمت برق بهینه تر است چراکه بر اساس ملاک تورم، افزایش شاخص قیمت و یا تورم کمتری را به همراه دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۵۷ نتیجه