۱بررسی مقایسه ای عزت نفس و خوپنداره پسران ورزشکار و غیر ورزشکار دوره متوسقه نواحی آموزش و پرورش شهراهواز و رابطه آنها با پیشرفت تحصیلی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: حركت، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۲The cognitive effect of teaching by computer: technology and critical thinking A Comparative study
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت، سال
تعداد صفحات: ۹
Blended learning which is a mixture of various learning strategies and delivery methods to optimize the learning experience of the users. The objective of this study was to compare a designed blended educational method with classical face to face method in the cognitive and metacognitive effect of the program on the students. A comparative study was conducted amongst 41 first year nursing students of Jahrom University of Medical Sciences who participated in the course of mental diseases in 2008–2009. The students were randomly divided into two groups of face to face and blended educational methods. The tests used in this research included a short form of Metacognition Test (mcq 30). There was a significant increase in student’s metacognition in both groups after conducting of the course. There was a significant relationship between teaching, student’s final score and student’s metacognition. The mean of final scores of the students who participated in blended educational group was significantly more than that of those who participated in face to face teaching approach. The use of blended educational method is recommended for teaching in Medical and Paramedical sciences.<\div>

۳رابطه ویژگی های فردی و خانوادگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي كاربردي روان شناختي، سال
تعداد صفحات: ۲۱

۴نقش باورهای انگیزیشی در رفتار کمک طلبی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: روانشناسي - انجمن ايراني روانشناسي، سال
تعداد صفحات: ۱۵

۵رابطه موفقیت تحصیلی ، راه های مقابله باتنیدگی و جایگاه اجتماعی –اقتصادی در نوجوانان دختر
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: روانشناسي - انجمن ايراني روانشناسي، سال
تعداد صفحات: ۱۳

۶روابط متقابل بین خودکارآمدپنداری و ادراک حمایت از سوی خانواده معلمان و دبستانی نزدیک در ارتباط با رضایت از زندگی در نمونه هایی از دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نوآوري هاي آموزشي، سال
تعداد صفحات: ۲۷

۷کمال گرایی و موفقیت تحصیلی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم روانشناختي، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۸تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس ریاضی در مفهوم جبر
اطلاعات انتشار: Journal of Psychology and Education، سال
تعداد صفحات: ۱۶
یادگیری مشارکتی، به عنوان یک راهبرد آموزشی موثر در بهبود پیشرفت ‏تحصیلی دانش‌آموزان شناخته شده است. پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ‏در گروه‌های مشارکتی، با ارتقا موفقیت دیگران از طریق همکاری، سهیم ‏شدن، نظارت و تشویق یکدیگر تکمیل می‌شود. هدف یک گروه یادگیری ‏مشارکتی، به حداکثر رساندن یادگیری همه اعضا است. بدین منظور این ‏پژوهش، به بررسی تاثیر روش یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی در ‏درس ریاضی در مفهوم جبر، بین دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی ‏شهرستان مرودشت می‌پردازد. صد و سی و یک دانش‌آموز (62 پسر، 69 ‏دختر) در این پژوهش شرکت کردند. روش یادگیری مشارکتی برای ‏گروه‌های آزمایشی و روش تدریس متداول برای گروه‌های کنترل به کار ‏گرفته شد. به منظور ارزیابی معلومات قبلی دانش‌آموزان در زمینه مفهوم ‏جبر، از مقیاس محقق ساخته پیشرفت تحصیلی جبر (‏SAAA‏) استفاده ‏شد. پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پس از اجرای روش‌‌های تدریس نیز ‏با همین مقیاس مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش، حاکی از ‏تاثیر قابل توجه روش یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ‏در زمینه مفهوم جبر در گروه‌های آزمایشی، نسبت به گروه‌های کنترل بود. ‏به علاوه، روش یادگیری مشارکتی تاثیر یکسانی بر پیشرفت تحصیلی ‏دانش‌آموزان دختر و پسر در گروه‌های آزمایش داشت. این نتایج، ‏نشان‌دهنده موفقیت یادگیری مشارکتی در مقابل روش تدریس متداول ‏است. ‏

۹تحلیل تطبیقی پیشرفت تحصیلی دانشجویان نوبت اول و دوم کارشناسی ارشد علوم تربیتی و ‏روان‌شناسی دانشگاه تهران
اطلاعات انتشار: Journal of Psychology and Education، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف پژوهش حاضر، مقایسه تطبیقی پیشرفت تحصیلی دانشجویان ‏نوبت اول و دوم کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی ‏دانشگاه تهران در سال تحصیلی 86–85 و ارزیابی عوامل موثر بر آن ‏بود. روش تحقیق از نوع تحلیل توصیفی همبستگی است. در پژوهش ‏حاضر، 128 نفر (53 مرد، 75 زن) از 135 دانشجوی ارشد شرکت ‏کردند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانشجویان ‏نوبت اول و دوم (‏SAFSA‏) بود. نتایج واریانس یک راهه مورد ‏استفاده نشان داد که تفاوت معناداری بین رتبه کنکور کارشناسی ارشد ‏دو گروه نوبت اول و دوم وجود دارد و دانشجویان نوبت دوم به لحاظ ‏رتبه کنکور ضعیف‌تر از دانشجویان نوبت اول هستند، اما معدل دو ‏گروه بعد از سه ترم نشان داد که تفاوت معناداری بین عملکرد دو ‏گروه وجود ندارد و دانشجویان نوبت دوم توانسته‌اند عقب‌ماندگی ‏علمی خود را جبران نمایند. برای رسیدن به الگوی نهایی پیش‌بینی ‏پیشرفت تحصیلی متغیرهای رتبه در آزمون کارشناسی، جنس، وضعیت ‏تاهل، درآمد ماهانه، تاثیر پرداخت شهریه، کار غیر از تحصیل دانشجو، ‏منزل شخصی، شغل پدر (کارمند)، شغل مادر، مرتبط بودن رشته ‏کارشناسی، ساعات اختصاص یافته جهت مطالعه و تعداد ساعات ‏استفاده از اینترنت در الگوی نهایی وارد شده‌اند و توانستند در حدود ‏‏67 درصد از پیشرفت تحصیلی دانشجویان را تبیین کنند. ‏

۱۰آزمون مدل خودنظم بخشی پینتریچ و مدلی رقیب
اطلاعات انتشار: پژوهشهاي روانشناختي، سال
تعداد صفحات: ۲۲
هدف از پژوهش حاضر ارایه و آزمون مدلهای علّی رقیب از روابط بین متغیرهای انگیزشی (باورهای خودکارآمدی، باورهای کنترل بر یادگیری، و اضطراب آزمون)، راهبردهای شناختی و فراشناختیِ مطرح شده در نظریه خودنظم بخشی پینتریچ (تفکر انتقادی، خودنظم بخشی فراشناختی، مدیریت زمان و مکان، مطالعه و کمک طلبی از همسالان)، و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان در رشته ریاضی ـ فیزیک بود. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شد. بدین صورت که تعداد 250 نفر از دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل در رشته ریاضی ـ فیزیک در دبیرستانهای شمال، مرکز، و جنوب شهر تهران در سال تحصیلی 89–1388 انتخاب شدند و مورد مطالعه قرارگرفتند. به منظور ارزیابی متغیرهای پژوهش و جمع آوری اطلاعات، خرده مقیاسهای پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) به کار برده شد و معدل دانش آموزان در پایان سال تحصیلی در پنج درس اختصاصی، شاخصی از پیشرفت تحصیلی آنها در نظر گرفته شد. داده ها با روشهای آماریِ تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی، و مدل معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها حاکی از برازش بسیار خوب هر دو مدل با داده های پژوهش بود. با این حال، مدل دوم از نیکویی برازش بهتری برخوردار بود. مدل اول نقش واسطه ای متغیر فراشناختی مدیریت زمان و مکان مطالعه را در ارتباط بین متغیرهای اضطراب آزمون، خودکارآمدی، باورهای کنترل بر یادگیری، و پیشرفت تحصیلی نشان داد و مدل دوم از نقش واسطه ای متغیر انگیزشیِ اضطراب آزمون در ارتباط بین متغیرهای فراشناختیِ مدیریت زمان و مکان مطالعه، و کمک طلبی از همسالان با پیشرفت تحصیلی حمایت کرد. در هر دو مدل مشاهده شد که خودکارآمدی اثر مستقیم، مثبت، و معناداری بر پیشرفت تحصیلی دارد، در حالی که اثر اضطراب آزمون بر پیشرفت تحصیلی مستقیم، منفی، و معناداراست.

۱۱تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زنجان
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي روان شناسي اجتماعي، سال
تعداد صفحات: ۱۷
مقدمه: پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر زنجان انجام شد. روش: روش پژوهش، آزمایشی از نوع پیش آزمون– پس آزمون با گروه کنترل بود. ابزار های مورد استفاده شامل آزمون شخصیت سنج کالیفرنیا، معدل پایان ترم دانش آموزان و برنامه آموزشی مهارتهای ارتباطی یونیسف (2004) بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر زنجان در سال تحصیلی 90–1389 بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 60 نفر از آنها انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند . نتایج: نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین سازگاری اجتماعی (6\25 و 001\0 > p) و پیشرفت تحصیلی (7\19 و 001\0 > p) گروه کنترل و آزمایش وجود دارد. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارتهای ارتباطی موجب بهبود سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می شود.

۱۲ارتباط ناگوطبعی، آزار و غفلت جسمی با پیشرفت و انضباط تحصیلی دانش آموزان
اطلاعات انتشار: علوم روانشناختي، سال
تعداد صفحات: ۱۳
چکیده هدف مطالعه حاضر تعیین ارتباط ناگوطبعی، آزار و غفلت جسمی با پیشرفت و انضباط تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی بود. آزمودنی های پژوهش 200 دانش‌آموز بودند که به روش تصادفی چند مرحله ای از میان دانش آموزان مدارس شهر اردبیل انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده ها از پرسشنامه ناگوطبعی و مقیاس کودک آزاری استفاده شد. داده های پژوهش با روش‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ناگوطبعی با پیشرفت تحصیلی(24\0– r=) و انضباط تحصیلی(15\0–r= ) همبستگی منفی معنی داری دارند. همچنین نتایج نشان داد که آزار جسمی با پیشرفت(16\0– r=) و انضباط تحصیلی(23\0–r= ) همبستگی منفی معنی‌داری دارند، درحالی که غفلت جسمی با پیشرفت تحصیلی و انضباط تحصیلی رابطه معنی‌داری نداشت. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که 11 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی و 9 درصد از واریانس انضباط تحصیلی توسط متغیرهای ناگوطبعی، غفلت و آزار جسمی تبیین می شود. این نتایج تلویحات مهمی در حوزه آموزش و بهداشت روانی دانش‌آموزان دارد.

۱۳بررسی نقش رابطه سلامت روانی بر رشد تحصیلی دانشجویان، مطالعه موردی دانشجویان ‏دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي- دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر، سال
تعداد صفحات: ۲۲
چکیده:‏ مفهوم موفقیت همیشه برای افراد دارای اهمیت خاصی بوده است و امروزه بر روی ابعاد ‏مختلف آن بررسی‌های متععد علمی‌ای صورت گرفته است، یکی از این ابعاد که جایگاه ویژه‌ای ‏در بررسی‌های علمی داشته است موفقیت تحصیلی بوده است. متغیرهای زیادی بر موفقیت ‏تحصیلی افراد تاثیرگذار بوده است و یکی از این متغیرهای مهم سلامت روانی است که در این ‏مقاله با روش پیمایش در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان به بررسی آن پرداخته می‌شود. هدف ‏پژوهش حاضر بررسی رابطه سلامت روانی با پیشرفت تحصیلی است. بر اساس نتایج حاصل از ‏تحلیل خروجی ضریب همبستگی پیرسون با کمک نرم‌افزار ‏SPSS 18‎‏ مشاهده شد که تمامی ‏شاخص‌های سلامت روانی دارای رابطه مثبت و معناداری با متغیر پیشرفت تحصیلی هستند. ‏

۱۴بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی دانشگاه تهران به منظور ارایه مدلی برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی آنها
اطلاعات انتشار: آموزش مهندسي ايران، سال
تعداد صفحات: ۱۸
تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی دانشگاه تهران انجام شده است. جامعه تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی دانشگاه تهران بود. روش نمونه گیری به صورت طبقه ای نسبتی و تعداد کل نمونه 216 نفر بود. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودنظم ده چن (2001)، پرسشنامه هوش هیجانی سبیریاشرینگ و پرسشنامه ساختار هدف کلاسی میگدلی بود و برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانشجویان از معدل کل دانشجویان استفاده شد. آزمونهای آماری مورد استفاده شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی (رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر) بود. نتایج تحقیق بیان کننده آن است که در متغیر راهبردهای خودتنظیمی مولفه های راهبردهای شناختی و فراشناختی، مدیریت تلاش، همیاری در یادگیری و جست وجوی کمک یادگیری، در متغیر هوش هیجانی مولفه های خودانگیزی، خود کنترلی، مهارتهای اجتماعی و خودآگاهی و در متغیر ساختار هدف کلاس درس مولفه اهداف تبحری و عملکرد گرا دارای قدرت پیش بینی کنندگی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی دانشگاه تهران است. همچنین، با توجه به متغیرهای موجود مدلی برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارایه شده است.

۱۵Predicting Academic Achievement of Male High School Students Using Different Statistical Methods and Path Analysis
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری، سال
تعداد صفحات: ۱۵
The main objective of present study was to model the relationship between academicachievement and its related variables, including self–efficacy, family income, age, familydimensions, birth order and parents’ education. A sample of 100 male high school studentswas selected by random sampling technique to collect the data in 2010–2011. The results ofpresent study showed that academic achievement had positive and significant correlation withself–efficacy (r = 0.637**) and parents’ education (r = 0.446*), and negative significantcorrelation with family dimensions (r = – 0.364*) and birth order (r = – 0.329*). Thestatistical model developed by regressing academic achievement on measured items indicatedthat about 45.6% of the variability in academic achievement could be collectively accountedfor by all the predictor variables. The residual plots analysis showed no problem in the modelwith selected variables. On the other hand, t–test and tolerance index revealed that some ofthe variables are not important to be present in this model. Further, the model was optimizedusing stepwise multiple linear regression analysis and the results of the final modeldemonstrated that about 45.5% of the variability in academic achievement could be attributedto self–efficacy (R2 = 40.5%), parents’ education (R2 = 3.5%) and family income (R2 = 1.5%)only. Path analysis revealed that self–efficacy (0.578**), and birth order (– 0.395) had thehighest direct and indirect effects on academic achievement, respectively. The findings ofdifferent statistical methods suggested self–efficacy and parents’ education as the bestpredictors for modeling academic achievement.<\div>

۱۶نقش تعامل فراشناخت؛ شاخص های پیشرفت تحصیلی: فراتحلیل مطالعات پژوهشی زیربط در داخل کشور
اطلاعات انتشار: آموزش عالي ايران، سال
تعداد صفحات: ۳۶
در طول دو دهه اخیر محققان زیادی در داخل کشور به بررسی رابطه راهبردهای فراشناختی با شاخصه های پیشرفت تحصیلی در قالب تحقیقات آزمایشی و همبستگی پرداخته اند.بازنگری نتایج این تحقیقات نشان می دهد که تمام یافته های آنها یکسان نبوده است. بنابراین لزوم استفاده از پژوهش فراتحلیل جهت حل تناقض ها و ارایه نتیجه کلی در این حوزه احساس می شود. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف ترکیب نتایج کمّی حاصل از پژوهش های همبستگی و آزمایشی در مورد روابط(همزمانی و علی) راهبردهای فراشناختی با پیشرفت تحصیلی طراحی و اجرا شد. برای این منظور از یافته های 56 پژوهش این حوزه داخل کشور استفاده شد که از این مطالعات 114 اندازه اثر به دست آمد. مطالعاتی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند از دانشگاه ها و مراکز مختلف پژوهشی شامل دانشگاه های شهید رجایی، شهید بهشتی، تربیت معلم تهران، تهران، الزهرا(س)، علامه طباطبایی، تربیت مدرس، شهید چمران اهواز، شیراز، اصفهان، تبریز و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، مرکز اسناد و اطلاعات مدارک علمی ایران و پایگاه های اطلاعاتی SID, noormags, magiran جمع آوری شدند و بعد از بررسی ملاک های ورود و خروج یافته های کمی پژوهش–های منتخب با نرم افزار CMA تحلیل شدند. نتایج ترکیبی نشان دادند که راهبردهای فراشناختیدر همه تحقیقات(همبستگی و آزمایشی) رابطه معناداری با پیشرفت تحصیلی فراگیران داشته است و اندازه اثر رابطه این دو متغیر طبق ملاک کوهن در تحقیقات آزمایشی زیاد( ES=0.70) و در تحققات همبستگی متوسط(ES=0.44) ارزیابی شد. همچنین دیگر نتایج جانبی پژوهش نشان دادند که از بین مولفه های راهبرد فراشناختی، مولفه برنامه ریزی بیشترین تاثیر را بر پیشرفت تحصیلی دارد.

۱۷بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پایه اول دبیرستان شهر تهران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ترويج علم، سال
تعداد صفحات: ۱۶
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در نمونهای به حجم 897 دانشآموز پایه اول دبیرستان شهر تهران که با روش خوشهای تصادفی انتخاب شدهاند، است. روش پژوهش همبستگی و بویژه مدلیابی معادلات ساختاری است. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته 87 سوالی است. جهت تحلیل دادهها از تکنیکهای تحلیل ماتریسهای کواریانس با نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج بیانگر آنند که: متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد سهگانه آن دارای اثر مستقیم مثبت بر پیشرفت تحصیلی هستند. شاخصهای ششگانه سرمایه اجتماعی دارای اثر مستقیم مثبت بر پیشرفت تحصیلی هستند. متغیرهای کیفیت، ساختار و اندازه شبکه به واسطه سرمایه اجتماعی دارای دارای اثرغیرمستقیم ومثبت بر پیشرفت تحصیلی هستند شاخصهای ششگانه سرمایه اجتماعی به واسطه ابعاد و متغیر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی اثر غیرمستقیم و مثبت دارند.

۱۸ارتباط سلامت روان با پیشرفت تحصیلی و متغیرهای دموگرافیک دانشجویان علوم پزشکی
اطلاعات انتشار: Journal of Mazandaran University of Medical Sciences، سال
تعداد صفحات: ۶
سابقه و هدف: اهمیت مطالعه سلامت روان در دانشگاه‌ها از این جهت که ارتباط مستقیمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد ارزشمند است. هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر سلامت روانی و متغیرهای دموگرافیک بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1391 بوده است. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی– مقایسه‌ای و مقطعی است. آزمودنی‌های پژوهش شامل 350 دانشجو در دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران بودند که از طریق نمونه‌گیری طبقه بندی شده تصادفی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ–28) استفاده شد. یافته‌ها: 334 دانشجو به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند که 153 نفر (8\45 درصد) مرد و 181 نفر (2\54 درصد) زن بودند. 8\45 درصد از دانشجویان دارای سلامت روانی خوب و 2\54 درصد مشکوک به اختلال در سلامت روانی بودند. بین متغیرهای سن، جنس، دانشکده، رتبه تولد، وضعیت والدین و نیمسال ورودی به دانشگاه با سلامت روانی دانشجویان تفاوت معنی‌داری دیده نشد (05\0p>)، اما بین متغیر وضعیت ازدواج (034\0=p) و بین متغیرهای متوسط درآمد ماهیانه (001\0p>) و نیز معدل تحصیلی (001\0p>) با سلامت روانی رابطه معنی‌داری به دست آمد. هم‌چنین اکثر دانشجویان درجاتی از اختلالات مربوط به چهار بعد سوالات پرسشنامه را نشان دادند، که بیش‌ترین اختلال مربوط به بعد اختلال کارکرد اجتماعی بود. استنتاج: با توجه به نتایج پژوهش حاضر از جمله همبستگی متقابل بین سلامت روانی و عملکردتحصیلی، افزایش مشکلات روانی و میزان موارد مشکوک به اختلال روانی در دانشجویان، توجه جدی به این موضوع جهت حل مشکلات بهداشت روانی دانشجویان و فعال‌سازی مراکز مشاوره دانشجویی امری ضروری است. لذا کمک مشاورین و اساتید و متخصصین، انجام برنامه‌ریزی جامع، و مداخله در امر ارتقاء سلامت روان جهت پیشگیری و درمان اختلالات روان‌شناختی برای پیشرفت تحصیلی دانشجویان مؤثر خواهد بود.

۱۹رابطه سبکهای شناختی و ویژگیهای شخصیتی با پیشرفت تحصیلی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی تهران)
اطلاعات انتشار: فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: با توجه به اهمیت روز افزون پیشرفت تحصیلی و تعیین عوامل موثر بر آن، هدف پژوهش حاضر، بررسی سبک های شناختی وابسته و مستقل به زمینه و ویژگی های شخصیتی می باشد که با توجه به پیشینه تحقیق انتظار می رود رابطه معناداری با پیشرفت تحصیلی داشته باشند. روش بررسی: روش پژوهش حاضر غیر آزمایشی و طرح آن همبستگی از نوع پیش بینی است. با استفاده از روش سرشماری کامل ،جهت جمع‌آوری داده‌ها، آزمون اشکال نهفته گروهی ویتکین (1971) و پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت نیو (مک کری و کاستا، 1985) در اختیار 175 نفر (105 نفر دختر و 70 نفر پسر) از دانشجویان دانشکده های پرستاری و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار گرفت. برای بررسی رابطه و میزان پیش‌کنندگی متغیرهای فوق از روش رگرسیون گام به گام استفاده شد و جهت مقایسه دختران و پسران در متغیرهای پژوهش از تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) و آزمون t مستقل استفاده شد. یافته ها: تحلیل نتایج پژوهش که بر روی 175 نفر با سطح معناداری 001\0 > p انجام شده بود، نشان داد که ویژگیهای شخصیتی و سبکهای شناختی با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری دارند. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که ویژگیهای شخصیتی و سبکهای شناختی قادر به تبیین 50 درصد از تغییرات پیشرفت تحصیلی هستند. وظیفه شناسی با پیش بینی 39 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی قویترین پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی است. سهم سبکهای شناختی نیز در تعیین تغییرات پیشرفت تحصیلی 2\1 درصد معنادار بود. هیچ تفاوت معناداری در ویژگیهای شخصیتی، سبکهای شناختی و پیشرفت تحصیلی بین دو جنس وجود نداشت. نتیجه گیری: در سبکهای شناختی دو جنس نیز تفاوت معناداری مشاهده نشد. در واقع باید گفت که دختران و پسران نمونه مورد نظر ما در دیدگاهشان نسبت به دانش، روشها و سبکهای یادگیری تفاوت معنی داری نشان ندادند و می توان این گونه نتیجه گرفت که شیوه های تربیتی والدین، ویژگیهای شخصیتی ، تواناییهای هوشی و شناختی، همه عوامل موثرتری بر سبکهای شناختی هستند و سهم جنسیت صرفا نمی تواند عامل موثری در این تبیین باشد.

۲۰تاثیر مهارت های فراشناختی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
اطلاعات انتشار: Journal of Mazandaran University of Medical Sciences، سال
تعداد صفحات: ۷
سابقه و هدف : بسیاری از صاحب نظران بر ا ین باورند، دانشجو یان مشکلات ی در ا ستدلال علم ی دارند . مهارت ها ی فراشناختی در یادگیری فراگ یران موجب تقو یت و تنظ یم تفکر م ی گردد لذا تاثیر مهارتهای فراشناختی را در دانشجو یان به خاطر اینکه نمی دانند چگونه از مهارت های خود ، استفاده کنند، می بایست تقویت کرد. مواد و رو ش ها: پژوهش حاضر عل ی مقا یسه ای است . جامعه ی آمار ی دانشجو یان 5096 نفر م ی باشند .از طر ی ق جدول کرجسی و مورگان 357 نفر به عنوان نمونه آمار ی و به روش تصادف ی بر حسب نوع مقطع (کاردا نی ، کارشناس ی ، کارشناس ی ارشد و بالاتر ) جهت اخذ اطلاعات انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها ، پرسشنامه مهارتهای فراشناختی است ، روایی آن 0 است، از طری ق اخذ معدل کل به عنوان ملاک \ مورد تأ یید واقع شد و پا یایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 96 پیشرفت تحص یلی، اطلاعات لازم گردآور ی و .بر ای تجز ی ه و تحل ی ل داده ها از روش ها ی آمار توص یفی (جدول، نمودار، استفاده شد. (spss دو گروه مستقل وبا کمک نرم افزار ( 16 t میانگین)، آزمون یافته ها: شاخص مهارتهای برنامه ریزی ،کنترل ،ارزشیابی ونظم دهی تاثیر مثبت معنی داری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان ازلحاظ دموگراف یک مهارتها ی فراشناخت ی بر پ یشرفت تحص یلی دانشجو یان زن موثرتر از دانشجو یان مرد و در (p0\ دارد( 005 دانشجویان شاغل و بیکار یکسان است . استنتاج: بین استفاده از مهارتها ی فراشناخت ی و مؤلفه های آن با پ یشرفت تحص یلی تاث یر مثبت ی وجود دارد و موجب افزایش عملکرد تحص یلی م ی شود . مهارت کنترل خود به عنوان تنها متغ ی ر شناخته شده م ی تواند پ ی شرفت تحص یلی دانشجویان را پ یش بینی نما ید. با توجه به ضعف نسب ی مهارتها ی فر اشناخت ی در تجربه ها ی دانشجو یان وارتباط ب ین فراشناخت و هر یک از مؤلفه ها ی آن با پ یشرفت تحص یلی، آموزش مهارتها ی فراشناختی به فراگیران در راستا ی پی شرفت تحصیلی ، پیشنهاد می گردد.

۲۱Key learning issues: Relationship between Locus of Control and Study Habits with Academic Achievement
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی، سال
تعداد صفحات: ۹
Background: Academic improvement is a direct outcome of learning. Teaching and progress in learning are principle element that explains the degree of success in activities of every educational institute. Different factors such as individuals learning styles and studying skills can influence academic performance. Whereas students are the main mean for development in any society; this study examined the relationship between locus of control (LOC) and study habits (SH) with academic achievement (AA). Methods: In this study a descriptive correlative design were utilized. 220 undergraduate students of Azad University of Jiroft randomly selected from both College of Humanities and Agriculture. Instruments included demographic information, study habits questionnaire (PSSHI) and locus of control questionnaire (Rater). Data collected and analyzed via T–test and Pearson correlation using SPSS v.21. Results: The results showed that 71.2% of boys and 28.8% of girls had external LOC and this difference was significant (p=0.045). In this study 89% of students take relatively desirable study habits score. A correlation was seen among the three variables (locus of control, study habits and academic achievement). There was a significant positive correlation between SH with AA(r =0.175, p =0.009) while Scores of LOC had significantly negative correlation with AA (r =–0.149, p =0.027). Conclusions: Given that variables such as study habits and locus of control have a significant relationship with the academic achievement and can be changed with learning; it is recommended that those involved with education of student and academic culture by teaching to improve the quality of student’s education by instructing study techniques.<\div>

۲۲The Relationship between Development of Self–Efficacy based on Intrinsic Motivation
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی، سال
تعداد صفحات: ۶
The present study aims to examine the relationship between the academic self–efficacy with academic achievement based on the motivation of study was carried out. Methods the present study was descriptive and correlation. The statistical community secondary school students formed the city of Isfahan that the number was over 00777 people, using the method of stratified random sampling proportional to size of the education area between the city of Isfahan for six, three were selected to the area of the accident. Sample size 123 people, respectively. Research tools including the academic motivation questionnaire questionnaire of the researcher academic self–efficacy of students respectively. For the statistical analysis of test data and the structural equations Pearson using 31spss software was used. The findings of the study revealed that between the academic self–efficacy and motivation or the progress of the relationship between positive and there is a significant mediator role between the academic self–efficacy and motivation of study and advance played. Additionally, academic self–efficacy is the best and only Predictor has been progress.<\div>

۲۳رابطه‌ی جوّ مدرسه و زورگویی دانش‌آموزان دبیرستانی شهر یزد
اطلاعات انتشار: علوم تربيتي- دانشگاه شهيد چمران اهواز، سال
تعداد صفحات: ۱۸
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین جوّ مدرسه و زورگویی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر یزد در سال تحصیلی 91–90 می‌باشد. در این پژوهش از روش توصیفی همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر یزد می‌باشد، که از این تعداد 387 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. از پرسش‌نامه‌ی جامع جوّ مدرسه (مرکز آموزش اجتماعی و هیجانی، 2009) جهت ارزیابی جوّ مدرسه و از پرسش‌نامه زورگویی\ قربانی الویوس (1996) برای ارزیابی زورگویی استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و آزمونt دو نمونه مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که همه ابعاد جوّ مدرسه در ارتباط منفی با زورگویی و قربانی شدن می‌باشد. در بین دانش‌آموزان، دانش‌آموزان پسر بیش‌تر از دانش‌آموزان دختر مشغول رفتار زورگویی بودند. علاوه بر این، میزان قربانی شدن پسران هم بیش‌تر از دختران گزارش شد. همچنین، آزمون فرضیات نشان داد که جوّ مدرسه (روابط بین فردی) در ارتباط مثبت با پیشرفت تحصیلی است، در حالی که بین زورگویی و پیشرفت تحصیلی همبستگی منفی وجود دارد.

۲۴بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر دیدگاه پیاژه بر میزان دانش، مهارت و نگرش دانش‌آموزان دختر پایه‌ی پنجم ابتدایی شهر سنندج در درس علوم تجربی
اطلاعات انتشار: علوم تربيتي- دانشگاه شهيد چمران اهواز، سال
تعداد صفحات: ۱۸
هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر دیدگاه پیاژه بر میزان دانش، مهارت و نگرش دانش‌آموزان دختر پایه‌ی پنجم ابتدایی شهر سنندج در درس علوم تجربی بود. روش تحقیق در این مطالعه شبه تجربی از نوع پیش آزمون–پس آزمون با گروه گواه می‌باشد. جامعه‌ی ‌آماری این پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر پایه‌ی پنجم ابتدایی شهر سنندج در سال تحصیلی 91– 1390 می‌باشد. حجم نمونه متشکل از 60 نفر دانش‌آموز دختر پایه‌ی پنجم ابتدایی است که30 نفر آن‌ها گروه آزمایش و 30 نفر گروه گواه بوده است که با روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری به کار رفته در این پژوهش شامل آزمون (دانشی و مهارتی) و چک لیست نگرش‌سنج علوم تجربی بوده است. در ابتدا از هر دو گروه آزمایش و گواه پیش آزمون پیشرفت تحصیلی به عمل آمد، سپس متغیر آزمایشی (آموزش علوم تجربی مبتنی بر دیدگاه پیاژه) در 8 جلسه به گروه آزمایش آموزش داده شد و در پایان پس‌آزمون بر روی هر دو گروه انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و در بخش استنباطی از تحلیل کوواریانس استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی گروه آزمایشی که با شیوه مبتنی بر دیدگاه پیاژه آموزش دیده بودند نسبت به گروه گواه که به روش سنتی آموزش داده شدند بیش‌تر و تفاوت بین میانگین‌های آن‌ها معنادار است. همچنین در بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر دیدگاه پیاژه بر میزان دانش‌ها، مهارت‌ها و نگرش‌های کسب شده دانش آموزان نیز نتایج نشان داد که آموزش علوم تجربی مبتنی بر دیدگاه پیاژه بر نگرش‌ها و دانش‌ها و مهارت‌های دانش‌آموزان تاثیر مثبت دارد.

۲۵بررسی ارتباط مهارت‌های مطالعه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با وضعیت تحصیلی ایشان
اطلاعات انتشار: دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط وضعیت تحصیلی با مهارت مطالعه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت. روش بررسی: در این مطالعه تحلیلی– توصیفی 195 نفر از دانشجویان دندانپزشکی شرکت کردند. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه 6 قسمتی دنیس کانگاس استفاده شد و معدل آن‌ها به عنوان وضعیت تحصیلی مشخص گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون ANOVA یک طرفه و آزمون تعقیبی Tukey استفاده شد. یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمرات مهارت مطالعه دانشجویان 06\22±07\108 از200 بود. بین حیطه‌های مورد بررسی در پرسشنامه تنها حیطه یادداشت برداری با معدل دانشجویان ارتباط معنی‌دار داشت (015\0=P). نتیجه‌گیری: از آن جا که بین مهارت مطالعه و وضعیت تحصیلی دانشجویان ارتباط معنی‌داری یافت نشد، به نظر می رسد که علل مختلفی بر پیشرفت تحصیلی تأثیرگذار باشند که باید مورد بررسی قرار گیرند.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۴۶ نتیجه

ارتباط با ما

لینک‌های مفید