۱بررسی مقایسه ای عزت نفس و خوپنداره پسران ورزشکار و غیر ورزشکار دوره متوسقه نواحی آموزش و پرورش شهراهواز و رابطه آنها با پیشرفت تحصیلی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: حركت، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۲مقایسه عزت نفس دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: حركت، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۳تاثیر عوامل موثر برگرایش آمادگی رفتاری و شناختیدانشجویان دختر به ورزش در دانشگاه آزاد اسلامی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: علوم روانشناختي، سال
تعداد صفحات: ۱۵
چکیده هدف از این پژوهش بررسی تاثیر عوامل موثر بر گرایش آمادگی و شناختی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران به ورزش بود.حجم نمونه طبق اصول علمی 139 نفر با استفاده ازروش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای تعیین شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه 85 سوال در 5 عامل (آمادگی رفتاری، بُعد شناختی، خوداثربخشی، تاثیر مثبت دیگران، طبقه اقتصادی و اجتماعی) استفاده شد. جهت تحلیل داده‌ها ازآمار توصیفی (فراوانی ودرصد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسون چندمتغیره) استفاده شد نتایج پژوهش نشان داد که: 1) در رابطه با آمادگی رفتاری گرایش به ورزش از میان متغیرهای مستقل به ترتیب متغیرهای خود اثربخشی ورزشی، طبقه و تاهل وارد معادله شده‌اند. 2) در رابطه با بُعد شناختی گرایش به ورزش از میان متغیرهای مستقل، متغیر تاثیر مثبت دیگران در بُعد شناختی افراد تاثیرگذار می‌باشد و سایر عوامل رابطه‌ای با بُعد شناختی نشان ندادند.

۴تاثیر آموزش هوش هیجانی بر مهارت های روانی نوجوانان ورزشکار
اطلاعات انتشار: حركت، سال
تعداد صفحات: ۱۶
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر مهارت های روانی نوجوانان ورزشکار بود. به این منظور 80 دانش آموز (40 دختر و 40 پسر) داوطلب با میانگین سنی 53\0±15 سال به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز برای سنجش هوش هیجانی و پرسشنامه آمادگی روانی اوتاوا (OMSAT 3) برای سنجش مهارت های روانی بود. پرسشنامه های مورد استفاده در داخل کشور دارای پایایی و روایی هستند. برنامه آموزش مهارت های هوش هیجانی به ورزشکاران نوجوان طی 10 جلسه انجام گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری مانند همسانی واریانس ها، آزمون کلوموگروف اسمیرنوف و آزمون t مستقل (مقایسه میانگین های دو گروه براساس تفاضل میان نمره های پیش آزمون از پس آزمون) در سطح معناداری 05\0 P استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین های پس آزمون دو گروه در 4 مولفه هوش هیجانی (خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه) و مهارت های روانی وجود دارد (05\0 P ). بنابراین به نظر می رسد آموزش مهارت های هوش هیجانی یکی از بخش های مهم آمادگی روانی به شمار می رود که لازمه‌ دستیابی به اجرای بهینه ورزشی است.

۵ارتباط رفتار مربیگری با جو اخلاقی تیمی در ورزشکاران تیمی لیگ برتر
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: رويكردهاي نوين در مديريت ورزشي، سال
تعداد صفحات: ۱۱
هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط رفتار مربیگری با جو اخلاقی تیمی در ورزشکاران تیمی لیگ برتر است. جامعه آماری پژوهش، شامل ورزشکاران زن و مرد در رشته های، والیبال، بسکتبال، هندبال و فوتبال به تعداد 1395 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران 300 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. توزیع پرسشنامه به‌صورت تصادفی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های اطلاعات فردی، پرسشنامه رفتار مربیگری (مارتین و بارنز، 1999) و پرسشنامه جو اخلاقی (ویکتور کالن،1993) استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنوف، آزمون u من ویتنی، آزمون اسپیرمن و آزمون رگرسیون چندمتغیره و از نرم افزار SPSS نسخه 20 استفاده شد. پایایی ابزار تحقیق پس از یک مطالعه مقدماتی و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (پرسشنامه جو اخلاقی 78\0 ?=و پرسشنامه رفتار مربیگری 76\0=?) به‌دست آمد. نتایج نشان داد که بین رفتار مربیگری (رفتار واکنشی مثبت، رفتار واکنشی منفی، رفتار طبیعی) و جو اخلاقی رابطه معنادار وجود دارد. بین رفتارهای مربیگری در بین مردان و زنان ورزشکار اختلاف معناداری وجود ندارد، ولی در بین جو اخلاقی در بین مردان و زنان ورزشکار اختلاف معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق، به‌نظر می رسد توجه مربیان به رفتار‌های واکنشی مثبت و طبیعی در برخورد با ورزشکاران اهمیت ویژه‌ای دارد.

۶بررسی تفاوت هویت جنسیتی ورزشکاران زن و مرد حرفه‌ای کشور
اطلاعات انتشار: رويكردهاي نوين در مديريت ورزشي، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف از این تحقیق مقایسه هویت جنسیتی ورزشکاران زن و مرد حرفه‌ای ایران است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی و علی– مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش را کلیه بازیکنان حاضر در تیم های ورزشی ملی و حرفه‌ای زن و مرد رشته‌های ورزشی تیمی و انفرادی ایران 380=N تشکیل می دهند. در این تحقیق تعداد ورزشکاران مورد تحقیق حدود 380 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان و کرج سای 191 ورزشکار زن و مرد از تیم‌های ورزشی انفرادی و گروهی انتخاب شدند. ساندرا بم روان‌شناس در سال 1974 آزمونی را تهیه کرد که دوجنسیتی بودن را اندازه‌گیری می‌کند. میانگین هویت زنانگی همان‌طورکه انتظار می‌رفت، در زنان ورزشکار بالاتر است (432\0?11\5) و در مردان ورزشکار این میزان کمتر‌ از زنان ورزشکار به‌دست آمد (502\0? 96\4). میانگین هویت دوجنسیتی در زنان و مردان ورزشکار تحت بررسی برابر به‌دست ‌آمد. این میزان در زنان ورزشکار 475\0?95\4 و در مردان ورزشکار 409\0±93\4بود. t به‌دست‌آمده در این آزمون 263\2– و سطح معناداری کوچک‌تر از 05\0 به‌دست آمد که نشان‌دهنده تفاوت معنادار میانگین هویت جنسیتی زنان و مردان است.

۷پیش بینی پرخاشگری بر اساس کمال گرایی در ورزشکاران
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۱۵، سال
تعداد صفحات: ۱۰
Since aggression causes negative outcomes for person in social interactions and sport competitions and one of the probable reasons of appearing and formation of aggression is perfectionism، so the aim of this study is investigating the role of perfectionism in predicting of aggression. In this descriptive–correlational study our sample included 150 physical education students of azad university of Qorveh which selected by random sampeling method. Tools used are aggression questionnaire and Frost Multidimensional Perfectionism Scale. Results of multiple regression represented that there are positive significant differences in doubts about actions (p˂0\01، β=0\422)، parental expectations (p˂0\01، β=0\298) and parental criticism (p˂0\01، β=0\190) with aggression. Results of this study are showing the peredictor role of doubts about actions، parental expectations and parental criticism in aggression.

۸مقایسه تفاوت های جنسیتی در انگیزش مشارکت ورزشی دانش آموزان ورزشکار
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۲۹، سال
تعداد صفحات: ۳۰
هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه تفاوت‌های جنسیتی در انگیزش مشارکت ورزشی دانش‌آموزان ورزشکار مقطع متوسطه بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مقایسه‌ای بود که به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، دانش‌آموزان شرکت کننده در مسابقات ورزشی دختران و پسران مقطع متوسطه آموزش و پرورش استان خراسان رضوی بودند که در سال 1391 شرکت داشتند. بدین منظور 589 نفر از دختران و پسران دانش‌آموز با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه گیل و همکاران بود. از آزمون‌های کالموگروف اسمیرنوف (K–S) و من ویتنی برای تجریه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. بررسی یافته‌ها نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین انگیزش مشارکت ورزشی دختران و پسران دانش‌آموز وجود دارد (001\0≥P). همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری در مؤلفه‌های انگیزش مشارکت از جمله موفقیت، آمادگی، رهایی انرژی، دوست‌یابی و تفریح در بین دختران و پسران وجود دارد (001\0≥P). و بین مؤلفه‌های جو گروهی، عوامل موقعیتی و توسعه مهارت تفاوتی مشاهده نشد. در تمامی مؤلفه‌های مذکور به جز توسعه مهارت، انگیزه مشارکت دختران بالاتر از پسران بود. The aim of this study was to compare the sexual differences in athletic students’ sporting participation motivation. It was a descriptive – comparative field study. The population of this study was the students who participated in girls and boys’ sports events of high schools of Khorasan Razavi province in 2011. For this purpose, 589 boy and girl students were selected as the sample, using stratified Taxonomy sampling method. To collect the data, Gill et al, s question was used and to analyze the data, Kolmogorov–Smirnov (K–S) and Mann–Whitney analyses were conducted. The findings revealed there are significant differences between girls and boys in motivation for sport participation (P≤0.001). Also, the results showed significant differences in motivational factors including success, preparedness, relief of energy, finding friends and fun between the girls and boys(P<0.001). No difference was observed in the components of the atmospheric group, situational factors and skill development (P≤0.001). In all of the components except skill development, motivation to participate in was higher among girls as compared to boys.

۹Desire of Athlete and Non–athlete Students to Drugs Use
نویسنده(ها): ، ،
اطلاعات انتشار: Winter ۲۰۱۴, Vol. ۲ - No ۴، سال
تعداد صفحات: ۶
&amp;lt;font size="3" face="times new roman, times, serif"&amp;gt; هدف از تحقیق حاضر بررسی و مقایسه‌ی تمایل دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار به مصرف مواد مخدر بود. 240 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه کردستان با دامنه سنی ۱۹ تا ۲۳ سال که از میان این افراد ۱۲۰ نفر که سابقه فعالیت در تمرینات ورزشی بصورت منظم را داشتند با ۱۲۰ دانشجوی غیرورزشکار به عنوان نمونه تحقیق مورد مقایسه قرار گرفتند. در این پژوهش به منظور بررسی میزان تمایل به مصرف مواد از مقیاس پیش بینی یا بازگشت (RPS) استفاده شده است. از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون t) برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها استفاده شد (۰\۰۵ &amp;gt; p). تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. بررسی یافته‌های تحقیق نشان داد که بین دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معناداری (به ترتیب ۰\۰۰۱ = p و ۰\۰۰۴ = p) در تمایل (۱\۳ ± ۱۵\۷ در برابر ۲\۰ ± ۲۸\۱) و وسوسه (۰\۸ ± ۱۸\۱ در برابر ۱\۵ ± ۳۰\۴) به مصرف مواد مخدر وجود دارد. بطوریکه دانشجویان ورزشکار هم تمایل و هم وسوسه کمتری در مصرف مواد مخدر نسبت به دانشجویان غیرورزشکار داشتند. به نظر می‌رسد درگیری در فعالیت‌های ورزشی بتواند اثر بازدارنده بر برخی رفتارهای ناهنجار مانند مصرف مواد مخدر داشته باشد. &amp;lt;\font&amp;gt;

۱۰بررسی مقایسه‌ای تاب‌آوری و خودکارآمدی در بین کارمندان نظامی ورزشکار و غیرورزشکار
اطلاعات انتشار: زمستان- شماره ۱۵، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه: امروزه محققان ورزش را به‌ عنوان یکی از روش‌های تقویت‌کننده در رشد مؤلفه‌های روان‌شناختی در نظر می‌گیرند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاب‌آوری و خودکارآمدی بین کارمندان ورزشکار و غیرورزشکار نظامی می‌باشد. مواد و روش‌ها: جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان ورزشکار شاغل در علوم پزشکی دانشگاه بقیه‌الله در سال 1393 می‌باشد. که تعداد 100 نفر کارمند (50 نفر ورزشکار و 50 نفر غیرورزشکار) به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از مقیاس تاب‌آوری کونور و دیویدسون (2003) و مقیاس خودکارآمدی شرر (1982) و برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss 17 و تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) برای گروه‌های مستقل استفاده شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین ورزشکاران و غیرورزشکاران نظامی ازلحاظ متغیرهای تاب‌آوری و خودکارآمدی تفاوت معنادار وجود دارد (0\05 p &lt;)، به‌عبارت‌دیگر این متغیرها در ورزشکاران نظامی بالاتر از غیر ورزشکاران بود. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر می‌توان گفت که ورزش و انجام تمرینات منظم بر وجوه مختلف شخصیتی و روان‌شناختی همچون تاب‌آوری و خودکارآمدی تأثیرگذار است.

۱۱Comparison of Alexithymia in Athlete and Non–Athlete Students
اطلاعات انتشار: Autumn ۲۰۱۵, Vol ۳ - No ۳، سال
تعداد صفحات: ۸

۱۲The epidemiology of dietary supplements consumption in the athletes of Karaj Iran
اطلاعات انتشار: International Journal of Epidemiologic Research، سوم،شماره۳، ۲۰۱۶، سال
تعداد صفحات: ۱۰
Background and aims: Nutrition has a determinant role in success of professional athletes and dietary supplements can play an important role for supplying the nutritional needs for them in some situations. Consumption of Dietary Supplements (DS) was significantly increased in recent years. Based on this fact, assessing the amount, purposes and type of the supplements are all as prior as the affective factors on the choice and preparation of that. Therefore, we are going to evaluate the consumption of dietary supplement among athletes of Karaj, a big city near Tehran, capital of Iran. Methods: In this cross–sectional study, we enrolled 195 athletes that were randomly selected from 8 sport clubs of Karaj city between December 2014 and February 2015. A self–administered questionnaire containing 17 questions was used to evaluate the field of sport, history and reasons of consuming the supplements, source of information and providing centers. Validity and reliability of questionnaire determined through panel of experts and Cronbach’s alpha (N=25, α=0.85) respectively. Results: The mean age of the athletes was 24±7 years old. Thirty six percent of participants consumed the supplement during the study and 49% reported the previous use of it. The most important reasons of supplement’s consumption were empowering sport’s ability by 48%. Also supplying needs of body by 39% and increasing muscle’s mass by 31% named the second and third reason of supplement use. For 64% of participants coach is the most important source of information and question about DS, and then nutritionists (24%) and Internet (23%) were after that in order. Sixty one percent of participants considered the coach as the most important source for buying supplements and then 51% of participants mentioned pharmacies as second main source for buying DS. Protein supplements, vitamins, creatine and glutamine were named as the most commonly used DS. Discussions: The results of this study indicate that dietary supplements usage is common among athletes. According to these results, coaches have a significant role in athlete information and supplying the required supplements of athletes. It is necessary to consider the appropriate policy to remove coaches from the supply chain of dietary supplements.

۱۳Comparing Levels of Serum IgA, IgG, IgM and Cortisol in the Professional Bodybuilding Athletes and Non–Athletes
اطلاعات انتشار: Zahedan Journal of Research in Medical Sciences، ۲۰۱۳، سال
تعداد صفحات: ۴

۱۴ارزیابی و مقایسه قدرت عضلات مفصل ران در زنان ورزشکار مبتلا به کمردرد غیر اختصاصی مزمن و سالم
اطلاعات انتشار: Journal of Modern Rehabilitation، ۲۰۱۵، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: با توجه به شیوع بالای کمردرد در ورزشکاران و آثار آن بر عملکرد ورزشی آنان، وجود یک ارزیابی دقیق قبل از طراحی برنامه توانبخشی در ورزشکاران مبتلا به کمردرد ضروری به نظر میرسد. در ارزیابی باید توجه داشت که حرکات بدن به صورت یک زنجیره کینتیکی میباشند. این بدین معناست که هر گونه مشکل در یکی از ساختمان های این زنجیره، میتواند باعث عملکرد غیرطبیعی در سایر قسمت های زنجیره شود. بنابراین در نظر نگرفتن ارتباطات بین قسمت های مختلف این زنجیره میتواند منجر به توانبخشی کمتر از حد مطلوب شود. لذا علاوه بر تمرکز درمان بر روی ناحیه آسیب دیده، بررسی کل زنجیره حرکتی میتواند در جلوگیری از باقی ماندن و تکرار چنین مشکلاتی کمک کننده باشد. از آنجایی که در زنجیره کینتیک، عضلات مفصل ران به عنوان یک حلقه ارتباط دهنده مهم بین اندام تحتانی و تنه عمل کرده و نیروها را از اندام تحتانی به ستون فقرات و برعکس منتقل میکنند، هدف مطالعه حاضر، مقایسه قدرت عضلات ران در زنان ورزشکار مبتلا به کمردرد غیر اختصاصی مزمن و سالم بود.روش بررسی:یافته ها: نتیجه گیری: کلید واژه ها: کمردرد غیر اختصاصی مزمن، قدرت عضلات ران، ورزشکارنتایج به دست آمده از این مطالعه نشان میدهد که قدرت اکستنشن و ابداکشن مفصل ران در زنان ورزشکار مبتلا به کمردرد کمتر از گروه کنترل بود. بنابراین در ارزیابی و توانبخشی مبتلایان به کمردرد، علاوه بر ارزیابی های مربوط به ستون فقرات، توجه به قدرت عضلات مفصل ران نیز ضروری به نظر میرسد.حداکثر قدرت عضلات اکستانسور و ابداکتور ران در زنان ورزشکار مبتلا به کمردرد، به صورت معنیداری کمتر از قدرت این گروههای عضلانی در ورزشکاران سالم بود (05\0> 15 زن ورزشکار سالم و 15 زن ورزشکار مبتلا به کمردرد غیر اختصاصی مزمن در محدوده سنی 18 تا 30 سال در مطالعه حاضر شرکت کردند. قدرت عضلات اکستانسور، ابداکتور و روتاتور خارجی ران در هر دو گروه اندازه گیری شد. برای اندازهگیری قدرت عضلات از دینامومتر دستی استفاده شد. از آنجایی که ثابت نگه داشتن دینامومتر دستی با دست آزمونگر پر از خطاست، در این مطالعه دینامومتر دستی به وسیله یک چهارچوب فلزی ثابت شد.P). مقایسه حداکثر قدرت عضلات روتاتور خارجی ران در دو گروه، تفاوت معنی داری را نشان نداد (05\0

۱۵XML Effectiveness of emotional intelligence on mood profile in female student athletes
اطلاعات انتشار: Journal of Research and Health، سال
تعداد صفحات: ۷
For most athletes, sport is considered an emotional experience, and negative emotions can disrupt physical and mental performance. Accordingly, it is necessary for athletes to maintain emotional composure before, during and after competition. The present study was conducted with the aim to assess effectiveness of training components of emotional intelligence on mood of female student athletes. This applied study used quasi–experimental design with pre posttest approach. Of the study population comprising all female student athletes, 60 volunteers were selected and randomly divided into trial and control groups. Brunel Mood Scale was used for both groups in pretest and posttest. Emotional intelligence components were taught to the trial group in 11 sessions twice weekly. The control group received no intervention. Data were analyzed with SPSS–18 using covariance analysis with 95% confidence. The results showed a significant increase in positive mood and reduction in negative mood in the trial group compared to the control. However, in variable of confusion as a negative mood, the difference between the two groups was insignificant. According to the present study findings, and in connection with previous studies, training components of emotional intelligence affects female student athletes’ moods. Thus, mental health experts, especially sports psychologists and school counselors can utilize positive outcomes of emotional intelligence training for their clients.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۵ از میان ۱۵ نتیجه