۱اپیدمیولوژی بیماری های عروق کرونر در استان کرمانشاه (80–1379)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: Behbood journal، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۲اثر EDTA برآترواسکر.ز عروق کرونرو عملکرد چپ
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: Journal of Mazandaran University of Medical Sciences، سال
تعداد صفحات: ۶

۳ارزیابی عوامل خطر و لیپوپروتیین A در زنان قبل از یایسگی با بیماری عروق کرونر
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، سال
تعداد صفحات: ۶

۴An Expert System Working Upon an Ensemble PSO–Based Approach for Diagnosis of Coronary Artery Disease
اطلاعات انتشار: هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
It is evident that usage of data mining methods in disease diagnosis has been increasing gradually. In this paper,diagnosis of Coronary Artery Disease, which is one of the most well–known diseases that cause heart failure, was conducted with such a data mining system. Many researchers have attempted to develop a medical expert system to increase the ability of physicians in detecting this disease. This paper proposes a new ensemble PSO–based approach to extract a set of rules for diagnosis of coronary artery disease. The new presented boosting mechanism considers the cooperation between generated fuzzy if–then rules using the PSO metaheuristic. We have evaluated our new classification approach using the well–known Cleveland data set. Results indicate that the proposed learning method can detect the coronary artery disease with an acceptable accuracy. In addition, the extractedfuzzy rules have significant interpretability either.<\div>

۵دقت آزمایشات تشخیصی شرح حال، تست ورزش معمولی و اسکن میوکارد با دارو یا با فعالیت در تشخیص ضایعات آناتومیک عروق کرونر بیماران خانم
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سال
تعداد صفحات: ۷

۶اضطراب و افسردگی بیمارستانی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر
اطلاعات انتشار: روان پرستاري، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه: بروز بالای اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر می‌تواند همراه با عوارض جدی در بهبودی، افزایش مرگ و میر و پیامدهای قلبی مضر باشد. لذا این مطالعه به منظور بررسی اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به عروق کرونر انجام شد. روش: این مطالعه توصیفی– مقطعی برروی 300 بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر بستری در بیمارستان قلب جماران تهران در سال 1389 انجام شد. نمونه‌گیری بیماران به روش در دسترس انجام شد. جهت بررسی اضطراب و افسردگی از مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی (HADS) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS v.17، آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمرات خرده مقیاس اضطراب و افسردگی به ترتیب (6\2)23\7 و (6\2)74\6 بود. از میان بیماران 7\45% دارای اضطراب و 38% افسردگی داشتند. ارتباط معنادار آماری بین سن و افسردگی و همچنین سطوح اضطراب و افسردگی دیده شد (67\0=r). بین سابقه فشارخون با سطح اضطراب و سابقه بستری با سطح افسردگی ارتباط معنادار وجود داشت (05\0p ). نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان‌دهنده شیوع بالای اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر می‌باشد . لذا بررسی وضعیت روانی این بیماران در زمان بستری و برنامه‌ریزی مداخلات مناسب با توجه به نتایج غربالگری پیشنهاد می‌شود.

۷رابطه بین طرحواره های هیجانی با میزان اضطراب وافسردگی و سبک ها ی مقابله با استرس در بیماران کرونری قلب
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: ارتباط استرس و بیماری کرونری قلب در چنین مطالعه نشان داده شده است. طرحواره ها از دوران کودکی به تدریج شکل گرفته و باور ها و شناخت فرد در آینده را تشکیل می دهند. هدف از این پژوهش تعیین رابطه طرح واره های هیجانی با اضطراب، افسردگی و سبک های مقابله با استرس در بیماران کرونری قلب می باشد. مواد و روش کار: به این منظور 100 نفر از بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان بجنورد که تشخیص بیماری کرونری قلب را داشتند انتخاب و مقیاس طرحوارهای هیجانی لیهی LESS (Leahy Emotional Schemas scale)، پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس–فرم کوتاه CISS)) و مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی(HADS)– برای انها تکمیل شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین طرحواره هیجانی عقلانی با سبک مقابله مساله مدار همبستگی مثبت و معنی دار (05\0,P 215\0 R= ) و بین طرحواره هیجانی سرزنش با سبک مقابله مساله مدار همبستگی منفی و معنی داری (05\0,P 219\0 R=– ) وجود دارد اما هیچکدام از طرحواره های هیجانی سبک مقابله مساله مدار را پیش بینی نمی کنند(159\0= (R2 . بررسی ابعاد مختلف طرح واره های هیجانی نشان داد که مولفه ارزش های بالاتر، پیش بینی کننده معکوس روش مقابله هیجان مدار(271\0= R2) و مولفه عقلانی بودن، پیش بینی کننده معکوس روش مقابله اجتناب مدار(291\0= R2) و مولفه نشخوار فکری، پیش بینی کننده اضطراب (47\0= R2 ) و مولفه کرختی، پیش بینی کننده افسردگی بود (484\0= R2). نتیجه گیری: نتیجه این پژوهش ضرورت توجه به مفهوم طرحواره های هیجانی در بیماران کرونری قلب به خصوص در زمینه درمان و بازتوانی این بیماران را روشن می سازد.

۸نقش واسطه‌ای خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری
اطلاعات انتشار: روان شناسي سلامت، سال
تعداد صفحات: ۱۸
هدف: خشم در پژوهش های مختلف به عنوان عامل زمینه‌ساز بیماری قلبی مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. عاطفه منفی و بازداری اجتماعی نیز به عنوان مولفه های شخصیت نوع D از عوامل خطر برای بسیاری از بیماری های جسمی، از جمله بیماری‌های قلبی، معرفی شده‌اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری انجام گرفت. روش: این پژوهش یک پژوهش اکتشافی از نوع طرح‌های همبستگی است. تعداد 200 بیمار مبتلا به تنگی عروق کرونری (112 مرد، 88 زن) در این پژوهش شرکت کردند. از بیماران خواسته شد مقیاس خشم چند‌بعدی (MAI؛ سیگل، 1986) و مقیاس شخصیتی نوع D (DS14؛ دنولت، 2005) را تکمیل کنند. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای خشم، عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق در سطح 01\0 p رابطه معنادار دارند. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری نقش واسطه‌ای ایفا می کند. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش نتیجه گرفته می‌شود که خشم، عاطفه منفی و بازداری اجتماعی می‌توانند شدت تنگی عروق کرونری را پیش‌بینی کنند.

۹تاثیر عمل جراحی بای پس عروق کرونری بر شدت نارسایی خفیف و متوسط دریچه میترال ناشی از ایسکمی در بیماران با بیماری عروق کرونری
اطلاعات انتشار: Journal of Mazandaran University of Medical Sciences، سال
تعداد صفحات: ۵
سابقه و هدف: همواره عوامل موثر بر out come بیمارانی که تحت بای پس عروق کرونری قرار می‌گیرند، فاکتور مهمی در تصمیم گیری نوع و روش درمانی آن ها بوده است. نارسایی ایسکمیک دریچه میترال یک فاکتور مهم و تاثیرگذار بوده و با توجه به ریسک بالای انجام همزمان مداخله جراحی اصلاحی دریچه با بای پس عروق کرونری، تصمیم‌گیری در این خصوص چالش بزرگی در مقابل متخصصین بوده است. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات IMR به منظور کمک به تصمیم‌گیری منطقی در خصوص نحوه و روش درمان همزمان بوده است. مواد و روش‌ها: این مطالعه یک طرح تحقیقی نیمه تجربی بوده که در بیماران با درگیری عروق کرونری به همراه نارسایی ایسکمی دریچه میترال در یک دوره 18 ماه که تحت CABG قرار گرفته‌اند، انجام پذیرفته است در طول این مدت بیماران مذکور تحت بررسی‌های اکوکاردیوگرافی قبل و بعد از CABG به منظور تعیین تغییرات شدت IMR قرار گرفتند. یافته‌ها: مطالعه بر روی 80 بیمار انجام پذیرفت. در بیماران مذکور قبل از CABG، 6\36 درصد در گروه Mild، 5\42 درصد در گروه Mild to Moderate و 3\21 درصد در گروه Mod. IMR قرار داشتند و در بررسی پس از جراحی 55 درصد از آن ها در گروه Mild، 8\38 درصد در گروه Mild to Moderate و 3\6 درصد در گروه Mod. IMR قرار گرفتند. در مطالعه صورت گرفته بیش‌ترین تغییر در گروه Mild to Mod. مشاهده گردید. استنتاج: در این مطالعه با توجه به نتایج، پس از عمل جراحی (CABG) در بیماران با IMR در هر دو گروه Mild To Mod و Mod باعث بهتر شدن میزان IMR و کم‌تر شدن شدت MR شده است. ولی در گروه Mild تغییرات در جهت عکس بوده است. تغییرات صورت گرفته براساس بررسی‌های آماری و با 01\0= p معنی‌دار و Significant بوده است.


۱۱The role of the history of coronary heart disease among second degree relatives for predicting coronary artery disease
اطلاعات انتشار: International Journal of Cardiovascular Practice، اول،شماره۲، ۲۰۱۶، سال
تعداد صفحات: ۴
Background: The history of atherosclerotic disease among second degree family members of patients as a risk factor has not been properly explained. The present study aimed to assess this role in the Iranian population.Methods: This case–control study was performed on 500 consecutive patients, who were candidates for coronary angiography. The presence of Coronary Heart Disease (CHD) history among first and second degree relatives were determined by interviewing the participants.Results: In total, 450 patients were shown to have CHD as the case group and 50 without CHD as the control group. Family history of CHD among first degree relatives was 39.1% for cases and 22.0% forthe controls with a significant difference (p = 0.018), however the history of CHD among second degree relatives was not statistically different in the case group and the control group (17.8% versus 8.0%, p = 0.079). In total, 80 patients had CHD with simultaneous history of disease among their second degree relatives, while 370 with CHD had no history of disease among their second degree relatives. Our study could not find a significant difference between the two CHD groups with and without history of disease among second degree relatives in terms of cardiovascular risk profile.Conclusion: Despite the powerful effect of the presence of family history of CHD in first degree relatives on risk ofCHD and its severity, the presence of this history among second degree relatives cannot predict the risk for CHD.

۱۲Peripheral arterial stenosis and coronary artery disease coincidence
اطلاعات انتشار: Reviews in Clinical Medicine، دوم،شماره۱، ۲۰۱۵، سال
تعداد صفحات: ۴
Atherosclerosis is a chronic slow–developing condition affecting medium–size and large blood vessels. It is the principal underlying pathology of coronary heart disease and stroke. In some countries, coronary artery disease (CAD) is the cause of nearly half (48%) of the deaths and, loss of productivity life. Peripheral arterial disease (PAD) is defined as atherosclerosis in peripheral arteries instead of coronary arteries. CAD and PAD have same risk factors and underlying pathophysiological processes. Therefore, patient with CAD should be considered for PAD. Ankle brachial index (ABI), duplex sonography, and some other non–invasive techniques are recommended for PAD diagnosis in patients with the history of CAD. Pharmacotherapy, endovascular interventions, and surgical management could be chosen according to the patient’s situation. Cardiologists and general practitioners should consider PAD in a patient with CAD or DM as a strong correlated disease.

۱۳Coronary arteries bypass grafting stenosis
اطلاعات انتشار: Reviews in Clinical Medicine، دوم،شماره۱، ۲۰۱۵، سال
تعداد صفحات: ۵
Coronary artery disease (CAD) is a major global problem. In addition, it is higher risk of mortality for women more than men are when develop in female gender Atherosclerotic plaques consist of deposits of fatty material in the tunica intima. The role of inflammatory process in CAD has been known from 1980’s. Several studies investigated the innate immunity and adaptive immunity roles in atherosclerosis and they concluded that it plays a key role in atherosclerosis. Coronary artery bypass grafting (CABG) is a widely used method for the treatment of CAD. Based on the literature, CABG is the most common surgical operation done worldwide. In During the first 10 years after CABG, up to 50% of saphenous grafts will occlude. Graft restenosis is beginning with acute thrombosis, intima hyperplasia, and plaque formation. In this review, some molecular pathways of graft failure and restenosis such as apoptosis and nuclear factor kappa B (NF–ĸB) are described.

۱۴Carotid artery stenosis and coronary artery disease coincidence
اطلاعات انتشار: Reviews in Clinical Medicine، دوم،شماره۲، ۲۰۱۵، سال
تعداد صفحات: ۴
Cerebrovascular event is one of the important causes of death in the world. Carotid artery stenosis is one of main risk factors of cerebrovascular events. Risk factors for atherosclerosis are found in carotid artery stenosis. Thus, coincidence of coronary artery disease and carotid artery stenosis were observed. In an individual with high risk of coronary artery plaque formation, peripheral artery stenosis is imaginable. Histological morphology and plaque formation in coronary artery disease and carotid artery stenosis are similar and they occur together most of the time. Although many similar findings were shown in coronary artery disease and carotid artery stenosis, carotid artery stenosis is associated with more severe stenosis compare with coronary artery disease. Carotid artery stenosis does not have exact similar biological activity with coronary artery disease.Some invasive and non–invasive diagnostic methods are established for carotid artery stenosis detection.Same medical and surgical treatment techniques could be used for carotid artery stenosis management that vary due to patient–to–patient specific conditions.

۱۵Two–dimentional speckle tracking strain imaging in the assessment of myocardial diastolic function in patients with stable angina pectoris
اطلاعات انتشار: Reviews in Clinical Medicine، دوم،شماره۳، ۲۰۱۵، سال
تعداد صفحات: ۶
Introduction: Ischemic heart disease is caused mainly by obstruction of coronary arteries. The ischemic assessment through echocardiography is dependent on wall motion abnormality detection during systole. In patients with ischemic heart disease the diastolic function is impaired before systolic function and measurement of regional diastolic dysfunction if possible will be most sensitive for assessment of obstructed coronary artery region. This study was designed to determine whether regional left ventricular delayed relaxation diagnosis could be detected with strain imaging derived from two–dimensional speckle–tracking echocardiography in patients with coronary artery disease.Methods: All the articles reviewed were obtained using MEDLINE & ScienceDirect (up to October 2014). All data extracted by speckle tracking echocardiography. The index which is used is strain imaging diastolic index which is calculated as: (A–B) A×100 . A is the amount of strain at the time Aortic value closure and B is the amount of strain in first one–third point of diastolic duration.Result: Four articles were reviewed. Three articles assessed patients with echocardiography at rest and one with stress echocardiography. All articles showed the coronary artery tracking with significant stenosis is possible by regional deformation analysis through two–dimensional strain.Discussion: The usage of strain images obtained through two–dimensional speckle tracking has been validated for the quantitation assessment of regional dysfunction in ischemic heart disease. Regional LV delayed relaxation diagnosis with strain imaging is a reliable method after treadmill stress test.Conclusion: Strain imaging is reasonable for evaluation of ischemia as a low cost noninvasive test with high accuracy.

۱۶Obstructive Sleep Apnea as a Risk Factor for Coronary Artery Disease
اطلاعات انتشار: Journal of Sleep Sciences، اول،شماره۱، winter ۲۰۱۶، سال
تعداد صفحات: ۶
Background and Objective: Obstructive sleep apnea (OSA) is frequent and in some degree it affects about 24% of male and 9% of female in middle age adults. This study aimed to assess the association between risk of OSA and CAD.Materials and Methods: This case–control study was performed among 184 patients with a history of coro– nary angiography in two catheter labs at hospitals in Qom, Iran. Control group had normal or minimal coronary stenosis (50%) and case group had 1, 2 or 3 coronary vessel disease. All the patients completed demographic and Berlin questionnaires and then data were analyzed using SPSS version 16.Results: Mean (±SD) age of participants was 55.36 ± 10 years. A total of 119 (61.4%) patients were female. This study showed significant difference between risk of OSA in patients with CAD and those without CAD (OR=1.25), hypertension (OR=10.4) and non–insulin dependent diabetes mellitus (OR=2.12), but there were no correlation between risk of OSA and ejection fraction less than 45% (P value=0.582).Conclusions: OSA can be considered as one of the important risk factors for CAD.

۱۷Management of Acute Myocardial Infarction and its Effect on Women''s Health (Female Versus Male)
اطلاعات انتشار: International Journal of Women s Health and Reproduction Sciences، ۲۰۱۴، سال
تعداد صفحات: ۹

۱۸Association between T–786C polymorphism of endothelial nitric oxide synthase gene and level of the vessel dilation factor in patients with coronary artery disease
اطلاعات انتشار: Molecular Biology Research Communications، اول،شماره۱،۲۰۱۲ ، سال
تعداد صفحات: ۷
Various polymorphisms on endothelial nitric oxide synthase (eNOs) gene cause reduced production of NO, the endothelial relaxing factor, and may accelerate the process of atherosclerosis. The study designed to investigate the frequency of T–786C polymorphism of the eNOs gene in patients suffering from coronary artery disease (CAD) in north–west of Iran. One hundred twenty subjects including 60 patients with angiographically diagnosed CAD and 60 age and sex matched CAD–free subjects as control were studied. The levels of nitric oxide in the samples were measured with the Griess Method. The genotype studies were carried using allele specific PCR. Comparing with the control, reduced levels of NO were noticed in the patient group (P0.05). Statistical analysis showed that the genotype TC associated with risk of CAD (OR=2.50, 95% CI: 1.13–5.50, P=0.023). The prevalence of C allele was significantly higher in patients compared to control group (OR=2.04, 95% CI: 1.16–3.57, P=0.013). The low levels of NO and increased frequency of T–786C polymorphism might be a risk factor in progression of coronary artery disease in the studied subjects.

۱۹ارتباط گرفتاری آترواسکلروتیک شرایین محیطی با درگیری پاتولوژیک قوس آئورت در بیماران تحت بای‌پس عروق کرونر قلبی
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: ارتباط بین بیماری عروق کرونری با آترواسکلروز شرایین محیطی و تعیین شاخص‌های غیرتهاجمی جهت وجود و شدت این بیماری مورد توجه می‌باشد. برخی مطالعات گزارش کرده‌اند که ضخامت انتیما– مدیای شرایین محیطی می‌تواند کمک‌کننده باشد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین ضخامت انتیما– مدیای شرایین کاروتید و فمورال مشترک با شدت آترواسکلروز در قوس آئورت و شدت بیماری عروق کرونری در افراد کاندید بای‌پس عروق کرونری است. روش بررسی: در یک مطالعه مقطعی توصیفی– تحلیلی، شدت بیماری عروق کرونری، درجه آترواسکلروز قوس آئورت و ضخامت انتیما– مدیای شرایین کاروتید و فمورال مشترک روی 115 کاندید بای‌پس کرونری تعیین شد. یافته‌ها: رابطه مستقیم ضعیف و معنی‌داری بین ضخامت انتیما– مدیای شریان کاروتید مشترک (193\0ρ=، 039\0p=) و فمورال مشترک (206\0ρ=، 028\0p=) با تعداد عروق کرونری درگیر وجود داشت؛ همچنین ارتباط مستقیم و ضعیفی بین ضخامت انتیما– مدیا شرایین و کاروتید مشترک و تعداد عروق کرونر درگیر وجود دارد. متوسط این دو متغیر بین سه گروه بیماری عروق کرونری تفاوت معنی‌داری نداشت. رابطه معنی‌داری بین‌ضخامت انتیما– مدیای شرایین کاروتید و فمورال مشترک با شدت آترواسکلروز قوس‌آئورت مشاهده نشد. بین وجود پلاک آترواسکلروتیک در شرایین کاروتید و فمورال مشترک با شدت بیماری عروق کرونری ارتباط معنی‌داری وجود نداشت. موارد با آترواسکلروز شدید قوس آئورت در بیماران 3VD به‌طور معنی‌داری بیشتر بود. نتیجه‌گیری: ضخامت انتیما– مدیای شرایین کاروتید و یا فمورال مشترک ممکن است با افزایش شدت بیماری عروق کرونر بیشتر شود، ولی این متغیرها جایگزینی برای پیش‌بینی شدت بیماری عروق کرونر نیستند.

۲۰بررسی تاثیر کمبود ویتامین Dبا شدت درگیری عروق کرونر در میان بیماران تحت آنژیوپلاستی در بیمارستان بقیه الله(عج) تهران در سال 1392
اطلاعات انتشار: رهاورد دانش، سال
تعداد صفحات: ۶
چکیده زمینه وهدف: حوادث قلبی ناشی از بیماری عروق کرونر شایع‎ترین علت مرگ و میر در دنیا می‎باشد. ازطرفی کمبود ویتامین D به عنوان یکی از عوامل موثر در بروز این بیماری مشخص شده است. با توجه به شیوع بالای کمبود این ویتامین در ایران در این مطالعه به بررسی میزان شیوع کمبود ویتامین D در بیماران تحت آنژیوپلاستی، تاثیر جنسیت در این مورد و رابطه آن با شدت بیماری عروق کرونری می‎پردازیم. مواد و روش‎ها: در این مطالعه مقطعی سطح سرمی 3(OH)D25 در 149 بیمار تحت آنژیوپلاستی طی خرداد تا شهریور 1391 بیمارستان بقیه الله(عج) اندازه‎گیری شد. بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی(Cr > 2 میلی‎گرم بر دسی‎لیتر)، بیماری کبدی تحت درمان با گلوکوکورتیکویید یا داروهای ضد صرع از مطالعه حذف شدند. تجزیه و تحلیل آماری داده‎ها با نرم افزارSPSS نسخه 21 انجام شد. آزمون‎های کای اسکویر و تی تست استفاده گردید و سطح معنی داری نیز کمتر از 05\0 در نظر گرفته شد. یافته‎ها: شیوع کمبود ویتامینD در بیماران 2\77 درصد بود(86 درصد مذکر و 5\62 درصد مونث) (0005\0p=). شدت کمبود ویتامینD با تعداد رگ درگیر در جنس مذکر رابطه داشت(046\0p=). در بیمارانی که مورد آنژیوپلاستی کرونر راست قرار گرفته بودند، کمبود ویتامینD با طول استنت ارتباط داشت(041\0p=). نتیجه‎گیری: الگوی تاثیر کمبود ویتامین D در مردان و زنان متفاوت به نظر می‎رسد. انجام تحقیقات تکمیلی در این زمینه کمک کننده خواهد بود. واژگان کلیدی: آنژیوپلاستی، بیماری عروق کرونر، ویتامین D

۲۱ارتباط بین پلی‌مورفیسم (rs2333227) G–436 A در پروموتر ژن میلوپراکسیداز و خطر ابتلا به گرفتگی عروق کرونر در بیماران ایرانی
اطلاعات انتشار: خ‍ون‌، سال
تعداد صفحات: ۹
چکیده سابقه و هدف میلوپراکسیداز(MPO)، آنزیمی است که از لوکوسیت‌های چند هسته‌ای آزاد شده و یک عامل شناخته شده در بروز اختلالات التهابی از طریق تولید گونه‌های فعال اکسیژنی است. در این مطالعه ارتباط بین پلی مورفیسم (G–436 A) rs 2333227 در پروموتر MPO و خطر ابتلا به تنگی عروق کرونر مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش‌ها در یک مطالعه مقطعی، در مجموع 160 نفر از جمعیت ایرانی(بیماران 86 نفر و گروه شاهد 74 نفر) بر اساس معیارهای مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. DNA از سلول‌های سفید خون استخراج شد و توزیع ژنوتیپ با استفاده از روش RFLP–PCR مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها توسط آزمون‌های t و کای‌دو و نرم‌افزار 16 SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها فراوانی ژنوتیپ‌ها در جمعیت مورد مطالعه به صورت 7\53% = GG ، 4\39% = AG و 90\6% = AA بود. در فراوانی ژنوتیپی بین دو گروه و نیز بین افراد بیمار با یک، دو و سه رگ کرونری گرفته شده تفاوت معناداری مشاهده نشد. فراوانی آلل A در جمعیت بیمار 6\25% و در گروه کنترل 4\27% به دست آمد. نتیجه گیری به طور کلی نتایج ما نشان دادند که در جمعیت مورد مطالعه ایرانی، توزیع ژنوتیپی و توزیع آللی در ایجاد تنگی عروق کرونر و هم‌چنین شدت آن نقشی ندارد.

۲۲ارتباط بین میزان تراکم معدنی استخوان و بیماری‌ عروق کرونر
اطلاعات انتشار: طب جنوب، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه: پوکی استخوان و بیماری قلبی– عروقی دو عامل مهم تهدید کننده سلامت بشر هستند که باعث افزایش ناتوانی و مرگ ومیر می‌شوند. مطالعات نشان داده که با پیشرفت آترواسکلروز، تراکم استخوان کاهش می‌یابد و بیماری‌های قلبی– عروقی در افرادی‌ که استیوپروز دارند شایع‌تر است. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین میزان تراکم استخوان با میزان درگیری عروق اصلی کرونر در افرادی است که تحت آنژیوگرافی قلب قرار گرفتند. مواد و روش‌ها: در این مطالعه 197 بیمار تحت آنژیوگرافی عروق کرونر و سنجش تراکم استخوان قرار گرفتند. با توجه به نتایج آنژیوگرافی بیماران به دو دسته تقسیم شدند. افرادی که درگیری قابل توجه عروق کرونر به‌صورت تنگی حداقل 50 درصد یا بیشتر در یک یا بیشتر رگ‌های اصلی عروق کرونر داشتند و افرادی که عروق کرونر طبیعی یا تنگی کمتر از 50 درصد داشتند. میانگین تراکم استخوان بر حسب گرم بر سانتی‌متر مربع در نواحی کمر و لگن توسط روش جذب سنجی اشعه X با انرژی دوگانه اندازه‌گیری شد و T– score بیماران در این نواحی تعیین شد. T–score بیشتر از 1– طبیعی، T–score بین 1– تا 5\2– و T– score کمتر از 5\2– به‌ترتیب به‌عنوان استیوپنی و استیوپروز در نظر گرفته شد. در نهایت ارتباط بین میزان تراکم استخوان با بیماری عروق کرونر توسط نرم‌افزار آماری SPSS ویرایش 15 و با استفاده از آزمون‌های آماری مناسب بررسی شد. یافته‌ها: متوسط سنی نمونه‌ها در این مطالعه 32\11±57 سال بود. 33 درصد بیماران در ناحیه کمر و 2\24 درصد در ناحیه گردن فمور دچار استیوپروز بودند. درگیری قابل توجه عروق کرونر در 9\67 درصد افراد وجود داشت. میانگین میزان تراکم استخوان در مهره‌های کمر و استخوان لگن در افرادی که دچار تنگی عروق کرونر بودند نسبت به افرادی که آنژیوگرافی طبیعی داشتند تفاوت معناداری نداشت. نتیجه‌گیری: در این مطالعه ارتباطی بین بیماری عروق کرونر و استیوپروز پیدا نشد. مطالعات بیشتری برای اثبات این ارتباط توصیه می‌شود.

۲۳بررسی سطح خودکارآمدی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ایسکمیک قلبی: یک مطالعه توصیفی همبستگی
اطلاعات انتشار: پژوهش پرستاري، سال
تعداد صفحات: ۹
مقدمه: بیماری‌های ایسکمیک قلبی مسوول 46% از علل مرگ و میر در ایران می‌باشند. جهت ارتقای رفتارهای بهداشتی مبتلایان به این بیماری‌ها، می‌توان عوامل شناختی– رفتاری نظیر خودکارآمدی را مدنظر قرار داد. با این وجود نتایج مطالعات پیشین در زمینه عوامل مرتبط با خودکارآمدی بیماران ایسکمیک قلبی متناقض است. هدف این مطالعه تعیین سطح خودکارآمدی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ایسکمیک قلبی مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان بوده است. روش: این مطالعه توصیفی– همبستگی برروی 100 نفر از مبتلایان به بیماری‌های ایسکمیک قلبی بستری در بخش‌های قلب بیمارستان‌های شهید چمران و الزهرا (س) اصفهان انجام گردید. تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی در نرم‌افزار آماری SPSS v.16 انجام شد. یافته‌ها: محدوده امتیاز خودکارآمدی بیماران، 64–0 با میانگین 48\17±28\35 بود. 63% از بیماران سطح بالایی از خودکارآمدی داشتند. اگرچه یافته‌های آزمون کای‌اسکویر ارتباط آماری معناداری را بین سن و جنس با سطح خودکارآمدی بیماران ایسکمیک قلبی نشان نداد، اما یافته‌های مدل رگرسیون لجستیک چندگانه نشان داد که سطح خودکارآمدی در افراد جوان‌تر (047\0=p) و مردان (00\0=p) و افراد دارای سابقه شرکت منظم در برنامه‌های غربالگری (03\0=p) بیشتر می‌باشد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه که سن، جنس و شرکت منظم در غربالگری‌های روتین از عوامل مرتبط با خودکارآمدی در بیماران ایسکمیک قلبی می‌باشند و با توجه به شیوع و اهمیت بیماری‌های ایسکمیک قلبی، ضرورت تقویت خودکارآمدی به عنوان عاملی اساسی در بهبود رفتارهای بهداشتی بیماران، به کمک استراتژی‌هایی نظیر آموزش‌های هدفمند و پیگیری‌های منظم توصیه می‌شود.

۲۴آیا بیماری عروق کرونر در بیماران جوان مراجعه کننده به بیمارستان دانشگاهی افزایش یافته است؟
اطلاعات انتشار: مجله علمي پزشكي جندي شاپور، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: بیماری عروق کرونر یکی از علل مهم مرگ و میر و صدمات ناشی از آن در جهان و از جمله ایران می باشد و درصد بالاتری از مرگ و میر در افراد جوان رخ می دهد. هدف از این مطالعه، ارزیابی فراوانی بیماری عروق کرونر در افراد جوان مراجعه کننده به بیمارستان طی دهه گذشته بوده است. روش بررسی: این مطالعه اپیدمیولوژیک به صورت توصیفی و مقطعی بر اساس اطلاعات پرونده بیماران مراجعه کننده جهت انژیوگرافی الکتیو به بیمارستان گلستان اهواز طی سال های 1380 و 1390 جمع آوری شده است. بر اساس این مطالعه، سن بیماران به پنج گروه و هر گروه بر مبنای تعداد و شدت درگیری عروق کرونر به 5 زیرگروه طبیعی (بدون درگیری)، درگیری زیر 50 درصد، درگیری یک رگ، درگیری دو رگ و درگیری سه رگ تقسیم شدند و شدت درگیری عروق کرونر در هر گروه سنی با ده سال بعد مقایسه شد. یافته ها: درگیری عروق کرونر در سال1380، 6\67 درصد؛ و در سال1390، 3\65 درصد بود (54\0P=). در سال1380، فراوانی بیماری عروق کرونر در پنج گروه )کمتر و مساوی 45، 46–50، 51–55، 56–60 و بیشتر از60 سال) به ترتیب 45\52 درصد، 1\68 درصد، 6\66 درصد، 1\71 درصد، 3\83 درصد، و در سال 1390، 2\42 درصد، 25\56 درصد، 60 درصد، 5\69 درصد و 4\79 درصد بود (P به ترتیب: 29\0، 19\0، 48\0، 85\0 و 57\0). نتیجه گیری: فراوانی کلی درگیری عروق کرونر و نیز فراوانی در زیرگروه های سنی مختلف در گذر زمان تغییر معناداری نداشته است. به نظر می رسد در سال 1390 نسبت به سال 1380 تغییر قابل ملاحظه ای در فراوانی بیماری عروق کرونری در این مطالعه به وجود نیامده است.

۲۵ارایه روشی جدید در طبقه‌بندی نتایج آنژیوگرافی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
اطلاعات انتشار: رستمينه، سال
تعداد صفحات: ۱۲
مقدمه: تحقیقات نشان می‌دهد، معمولاً برای تشخیص بیماری عروق کرنری، آنژیوگرافی مورد اقبال بیشتری قرار گرفته است. در این مقاله با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی نتایج حاصل از آنژیوگرافی برای بررسی بسته بودن یا نبودن عروق کرنری قلب طبقه‌بندی شده است. روش پژوهش: این تحقیق، در سال ???? در بیمارستان کوثر شیراز انجام شد. جامعه آماری این پژوهش افرادی بودند که در شهریور ماه سال ???? تحت آنژیوگرافی عروق کرنری قلب قرار گرفتند که تعداد ??? نفر از این افراد به‌طور تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) و شبکه عصبی احتمالی (PNN) برای طبقه‌بندی افراد به دو دسته سالم و بیمار استفاده شد. برای طراحی شبکه، از 85 درصد داده‌ها برای مرحله آموزش شبکه و 15 درصد باقی‌مانده برای مرحله آزمون شبکه استفاده شد. بزای پیاده‌سازی شبکه از امکانات و توابع موجود در نرم‌افزار متلب نسخه 0\12\7 بهره گرفته‌شده و در سیستم corei5 با پردازنده 2.4 GHz و حافظه 4GB تحت ویندوز 7 شبیه‌سازی انجام شده است. یافته‌ها: پس از شبیه‌سازی‌های انجام‌شده بر دو شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون و احتمالی، شاخص‌های اختصاصیت (specificity) و حساسیت (sensitivity) در مرحله آزمون شبکه پرسپترون به ترتیب معادل اعداد88\0 و 1 ودر شبکه احتمالی به ترتیب معادل اعداد 94\0 و 1 به دست آمد.در مرحله آموزش شبکه عصبی احتمالی تنها از یک دور جهت آموزش شبکه استفاده شدکه این از مزایای شبکه عصبی احتمالی است درحالی‌که در شبکه عصبی پرسپترون با ساختار به‌کاررفته در این مقاله از 1000 دور جهت آموزش شبکه استفاده شد. نتیجه‌گیری: اختصاصیت و حساسیت به‌دست‌آمده در این تحقیق نشان داد، استفاده از شبکه عصبی احتمالی می‌تواند در طبقه‌بندی افراد به دو دسته سالم و بیمار و تشخیص سریع‌تر بیماری، با دقت بهتری نسبت به موارد مشابه عمل کند.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۲۵ نتیجه