۱مدلسازی دکل سیستم فوق توزیع جهت آنالیز اضافه ولتاژ موج صاعقه
اطلاعات انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله یک روش جدید جهت ارزیابی جرقه زنی فاز به زمین و نیز جرقه زنی مخالف ( جرقـه زنـی از بدنـه دکـل بـه هادیهای فاز ) با در نظـر گیـری سـه نـوع مـدل دکـل یعنـی MULTISTORY، مدل دکل بـه صـورت MULTISTORY ساده شده و نیز مدل دکل به صورت خط گسـترده سـاده کـه موج صاعقه به صورت یک موج سیار با سرعت نور در طـول دکل در حرکت است ، مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن بـه صورت شبیه سازی با استفاده از نرم افزار EMTP ارائـه شـده است . همچنین چگون گی و احتمال وقـوع جرقـه در فازهـای مختلف برای انواع مدل دکلها بررسی شده و با توجه به نتایج حاصل از شبیه سازی، مدل دکـل بهینـه جهـت سیسـتم فـوق توزیع ارائه شده است .

۲Application of Black–box Modeling of Circuit Breakers to Determine the Most Critical Short Line Fault Conditions
نویسنده(ها): ، ،
اطلاعات انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۶
Because of increased steepness of the Transient Recovery Voltage, interruption of short–line faults is the most severe task for almost all high voltage circuit breakers. On the other hand, to determine the black box models of the circuit breakers, the voltage and current measurements during high current interruption tests are normally used. In this paper, different black–box models for circuit breakers are used to study short–line fault (SLF). Parameters of different black–box models are estimated based on the measurements. The implemented models are used to simulate the faults occurring near the circuit breaker terminals (short line faults). The critical length of the line is determined. The results indicate that the interrupting capability of the circuit breaker is enhanced when the shunt capacitor at the line side is increased. As a concrete case, a part of the
Tehran electricity network is considered; the evaluations indicate that the circuit breakers utilized in the considered network can clear all possible faults.<\div>

۳طبقه بندی پدیده فرورزونانس توسط شبکة عصبی کوانتیزه کننده برداری و بر اساس ویژگیهای استخراج شده توسط تبدیل موجک
اطلاعات انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۱
یکی از عوامل سوختن و خرابی ترانسفورماتورها در سیستم های قدرت، وقوع پدیده فرورزونانس است . بنابراین شناسایی پدیده فرورزونانس از اهمیت خاصی برخوردار است . در ایـن مقالــه کــارکرد شــبکة عصــبی یــادگ یری کــوانتیزه کننــده برداری ) ١( LVQ در طبقه بندی دو دسته سیگنال که دسـته اول شامل انواع فرورزونانس و دسـته دوم شـامل انـواع کلیـدزنی خازنی، کلیدزنی بار، کلیـدزنی ترانسـفورماتور مـی باشـد , بـا استفاده از ویژگیهای استخراج شـده توسـط تبـدیل موجـک ٢ خانوادة Daubechies تا شش س طح مورد بررسی قرار گرفتـه است . انرژی شش سیگنال جزئیات حاصـل از اعمـال تبـدیل موجک به عنوان ویژگیهای اسـتخراج شـده از الگوهـا، بـرای آموزش و امتحان شبکة عصبی LVQ بکار رفته است . در انتهـا نتایج این روش با نتایج الگوریتم فوق توسـط شـبکه عصـبی رقابتی مقایسه شده است

۴مکان یابی تخلیه جزئی در سیم پیچ ترانسفورماتور با استفاده از تبدیل موجک
اطلاعات انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۶
تخلیه جزئی یک پدیده فیزیکی است که باعث خرابی و صدمه عایق می شود . این پدیده مهمترین منبع خطا و خرابی در ترانسفورماتورهای قدرت به شمار می رود . تکنیک های مکان یابی تخلیه جزئی جهت نگهداری و تعمیر ترانسفورماتورهای قدرت بسیار مهم هستند . در این مقاله ابتدا سیم پیچ ترانسفورماتور جهت مطالعه فرکانس های بالا در نرم افزار EMTP شبیه سازی شده است . سپس با مدلسازی تخلیه جزئی در سیم پیچ ترانسفوماتور نشان داده شده است که حین آزمایش ضربه می توان با تحلیل موجک مکان یابی این پدیده را انجام داد

۵تشخیص خطای امپدانس بالادر شبکه توزیع توسط الگوریتم فازی خوشه سازی
اطلاعات انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۲
این مقاله بـه تشـخیص خطـای امپـدانس بـا لا بـر اسـاس سیســتم فــازی خوشــه ســازی، مــی پــردازد . از مهمتــرین مزیتهــای روش فــازی خوشــه ســازی، ســادگی س ــاختار ، سرعت آمـوزش بـالای آن ، و عـدم وابسـتگی ایـن روش بـه دانــش فــرد خبــره جهــت آمــوزش مــی باشــد و مــی توانــد بوسیله تعـدادی داده نمونـه ، آمـوزش یابـد . شاخصـهایی کـه به عنـوان ورودی سیسـتم فـازی بکـار مـی رونـد عبارتنـد از اندازه جریـان هارمونیـک اول ، سـوم ، پـنجم ، تفاضـل انـدازه هارمونیـک ســوم و پــنجم ، زاویــه هارمونیــک ســوم و انــدازه مولفــه صــفر هارمونیــک جریــان اصــ لی فــاز . مجموعــه آموزشـی سیسـتم فـازی ، از طریـق شـبیه سـازی توسـط نـرم افــزار EMTP ، بــر روی حالتهــای عــادی شــبکه ، ماننــد کلیــدزنی بانــک خــازنی و بــار عــادی و همچنــین بــر روی حالتهــایی ماننــد خطــا بــر روی خــاک شــن و ماســه ای، آســفالت و خــاک خشــک، بدســت مــی آیــد . در ایــن مقالــه الگــوریتم تشــخیص خطــای امپــدانس بــالا بــر روی چنــد حالــت نمونــه، آزمــایش شــده و نتــایج آن، کــارآیی بــالای بکــارگیری ایــن روش جهــت تشــخیص خطــای امپــدانس بالا را نشان می دهند .

۶کاربرد انرژی سیگنال به عنوان معیاری برای مکان یابی تخلیه جزئی
اطلاعات انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۵
در این مقاله جهت مکان یابی منبع تخلیه جزئی در ترانسفورماتورهای قدرت سیم پیچ ترانسفورماتور در فرکانسهای بالا و منابع تولید کننده پالس های تخلیه جزئی توسط نرم افزار EMTP شبیه سازی شده اند . با ترکیب مدل های فوق ، زمانی که پالس های جریانی تخلیه جزئی به نقاط مختلف سیم پیچ ترانسفورماتور تزریق شده است جریان در نقطه نول و سر سیم پیچ ثبت شده است . نشان داده شده است که با مقایسه انرژی سیگنال های ثبت شده می توان مکان بروز تخلیه جزئی را پیش بینی نمود ..

۷آنالیز حالت گذرای اضافه ولتاژ موج صاعقه در سیستم انتقال با مدلسازی و بررسی دکل خط انتقال 400kv تبریز – زیاران
اطلاعات انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۸
با توجه به اهمیت اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه در مناطق کوهستانی کشور و خطوط انتقال بلند 400 کیلوولت ، در ای ن مقاله یک روش جدید برای آنالیز اثر اضافه ولتاژ ناشی از موج
صاعقه ارایه شده است. علاوه بر این جهت ارزیابی جرقه زنی فاز به زمین و جرقه زنی از بدنه دکل به هادیها ، سه نوع مدل مرسوم دکل در مطالعات گذرا ، یعنی مدل های Multistory ،Multistory ساده شده و مدل خط گسترده ساده شده بررسی و شبیه سازی گردیده است. دراین مقاله چگونگی و احتمال وقوع جرقه در فازهای مختلف برای انواع مدل دکلها بررسی
شده و چگونگی تقسیم پتانسیل در سطح دکل در محل بازوهای آن نشان داده شده است. به صورت مورد ی خط انتقال 400 کیلوولت تبریز – زیاران که در یک منطقه کوهستانی صاعقه خیز واقع شده است با استفاده سه مدل ذکر شده در نرم افزار EMTP شبیه سازی شده و مورد مطالعه قرار گرفته و نت ایج حاصل از شبیه سازیها و مطالعات انجام شده در شبکه انتقال، مدل دکل بهینه را برای منطقه آذربایجان ارائه کرده است

۸بررسی رفتار کنترل کننده یکپارچه توان (UPFC) QHN تحت شرایط ماندگار و گذرا با استفاده از اینورتر
اطلاعات انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۵
یک نوع کامل از ادوات [١]FACTS که قابلیت جبران سازی چند منظوره را داراست کنترل کننده یکپارچه توان ) [2] ( UPFC می باشد که قادر است به طور مستقل و بی درنگ همه پارامترهای رابطه توان را کنترل نماید .
در این مقاله به تئوری و تکنیک مدل پیشنهادی کنترل کننده یکپارچه توان، که برای تحلیلهای مختلف قابل استفاده می باشد، پرداخته شده است . در این تجهیز به دلیل بالا بودن مؤلفه های هارمونیکی در اینورترها که در کاربردهای عملی غیر قابل قبول است، از اینورتر ) [3] ( QHN ، به عنوان یک اینورتر شبه خنثی کننده هارمونیک استفاده شده است . همچنین با استفاد ه از نرم افزار EMTP اثر UPFC روی پارامترهای سیستم نمونه، تحت شرایط ماندگار و گذرا بررسی شده است . از بررسی خطاهای ایجاد شده در سیستم این نتیجه حاصل شد که اثرات UPFC در پایداری گذرا وابسته به استراتژی و الگوریتم کنترلی آن و انتخاب مد کنترلی مناسب است . ملاحظه گردید هنگامی که قسمت سری در مد کنترلی تزریق مستقیم ولتاژ است حتی در صورت ر فع خطا با خارج شدن خط و در مدار بودن UPFC در حین خطا، سیستم ناپایدار نمی شود و نیاز به یک کنترل تکمیلی جهت تنظیم نقاط مرجع ورودی و یا تغییر مد عملکردی اینورتر سری در این حالت احساس نمی شود .

۹مدلسازی و مقایسة رفتاری سیم پیچ های استوانه ای، دیسکی پیوسته و درهم ترانسفورماتور قدرت با هستة خطی و غیرخطی توسط نرم افزار EMTP
اطلاعات انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۳
از آنجایی که برای بهبود توزیع ولتاژ و دامنه نوسانات ولتاژ شکل سیم پیچی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، مقاله حاضر روشی جهت مدلسازی سیم پیچ های استوانه ای و دیسکی پیوسته در ترانسفورماتورهای قدرت ارایه می دهد . بر مبنای روش مذکور برنامه ای توسط نرم افزار EMTP نوشته شده است که به کمک آن رفتار این دو سیم پیچی با اعمال موج ضربه با یکدیگر مقایسه شده است . سپس طرح مدلسازی سیم پیچی دیسکی درهم ارایه شده است . همچنین مقاله حاضر اثر القاء متقابل بین حلقه های سیم پیچی با هسته خطی را به کمک برنامه کمکی BCTRAN و با هسته غیرخطی را به روش جدید، مورد بررسی قرار داده است .
نتایج شبیه سازی نشان داده است که توزیع ولتاژ ضربه در سیم پیچ های دیسکی درهم به مراتب بهتر از انواع دیگر می باشد . همچنین مشاهده شده است که رفتار هسته بر فرکانس و دامنه نوسان بوجود آمده، مؤثر است به طوری که در حالت هسته خطی میزان آن بسیار کمتر بوده است .

۱۰نظارت و ارزیابی کیفیت نیروی برق
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۲
کیفیت نیروی برق موضوعی است که در چند سال اخیر توجه دست اندرکاران صنعت برق و همچنین تولید کنندگان وسایل الکتریکی ، خصوصاً در کشورهای پیشرفته را به خود جلب کرده است . یکی از دلایل عمده این توجه ، افزایش رورافزون وسایل الکتریکی حساس به کیفیت نیروی برق می باشد . دلیل دیگر، استفاده فراوان و رو به افزایش از مدارات الکترونیک قدرت ( مبدلهای قدرت و غیره ) در مراکز صنعتی ، بازرگانی و در مصرف کننده های خانگی می باشد . مشخصه غیرخطی این وسایل باعث تزریق جریانهای هارمونیکی به شبکه و در نتیجه افزایش اعوجاج هارمونیکی ولتاژ در سطح شبکه می شود . [1] بالاخره ، تأکید روزافزون در رابطه با بازدهی هرچه بیشتر شبکه قدرت باعث استفاده رو به افزایش از خازنهای شانت جهت تصحیح ضریب توان شده است . خازنها مشخصه امپدانس فرکانسی شبکه را تغییر می دهند و باعث ایجاد پدیده تشدید و در نتیجه تقویت اغتشاشات گذرا و افزایش سطح اعوجاج هارمونیکی شبکه می شوند . در این مقاله انواع اغتشاشاتی که به کیفیت نیروی برق آسیب می رسانند بیان شده و عوامل ایجاد کننده این اغتشاشات واثرات سوء آنها در شبکه به اختصار آورده می شود . همچنین نمونه هایی از اغتشاشات که با استفاده از نرم افزار EMTP شبیه سازی شده ، آورده می شود . سپس قسمتهای مختلف سیستمی که برای نظارت و ارزیابی کیفیت نیروی برق طراحی و ساخته شده است توصیف شده و نمونه هایی از خروجی های سیستم به نمایش گذاشته می شود

۱۱ارزیابی نقش برقگیرها در کاهش اضافه ولتاژ ناشی از سوئیچینگ به کمک مدل پاسخ فرکانسی شبکه
اطلاعات انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله سعی بر آن است که نقش برقگیرها در خطوط فشارقوی جهت کاهش اضافه ولتاژ ناشی از سوئیچینگ مورد مطالعه قرار گیرد . در این مقاله از دو مدل تونن ثابت و پاسخ فرکانسی شبکه قبل از کلیدها استفاده شده است و دو مدل نیز برای برقگیر مورد توجه قرار گرفته است . نکته تازه این مقاله آن است که رفتار برقگیر در رابطه با مدل دقیق شبکه ( پاسخ فرکانسی ) مورد توجه قرار گرفته و تا کنون چنین مطالعه ای صورت نگرفته است . نکته تازه دیگر آن است که علاوه بر مدل مرسومی که برای برقگیر مورد استفاده قرار می گیرد مدل دیگری نیز برای برقگیر در این رابطه مورد توجه و مقایسه قرار گرفته است .

۱۲ارزیابی و شبیه سازی مدلهای خطای امپدانس بالا در محیط EMPT
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۵
در این مقاله پس از معرفی خطای امپدانس بالا و توصیف کیفی آن بطور اجمال، به معرفی و بررسی مدلهای ارایه شده برای شبیه سازی رایانه ای آن پرداخته، و ویژگی های آنها اشاره شده است . سپس با استفاده از نرم افزار پر قدرتEMTP ، نتایج شبیه سازی مدلهای مذکور نشان داده شده و به ارزیابی صحت و دقت آنها در پیش بینی رفتار واقعی خطای امپدانس بالا پرداخته شده است . ماحصل این کار، شناخت نقاط ضعف و قوت مدلها و نیازمندیهای اساسی برای ارایه مدل جامع و کامل این نوع خطا است که در صورت تحقق، کمک بزرگی به انجام مطالعات و تحقیقات در این زمینه خواهد نمود . زیرا داشتن یک مدل ریاضی دقیق و کامل، نیاز به انجام آزمایشات گسترده، متعدد و پر هزینه، بصورت فعلی را مرتفع کرده و به روند تحقیقات سرعت بیشتری خواهد بخشید .

۱۳الگوریتم ترکیبی مدل تئوری آنتن و EMPT برای محاسبه اضافه ولتاژهای القاء شده در خطوط توزیع ناشی از برخورد غیر مستقیم صاعقه
اطلاعات انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۷
در این مقاله الگوریتم نوینی جهت محاسبه و بررسی پدیده انتشار اضافه ولتاژ القاء شده در خطوط توزیع ناشی از برخورد غیرمستقیم صاعقه ارائه می شود . این الگوریتم که بر اساس مدل تئوری آنتن پایه ریزی شده است از تکنیک معادله انتگرال میدان الکتریکی در حوزه زمان برای محاسبه اضافه ولتاژ القاء شده استفاده می کند و سپس چگونگی نفوذ و انتشار موج
صاعقه در شبکه توزیع و نهایتاً شبکه مصرف را با نرم افزار EMTP تحلیل می نماید . جهت بیان عملکرد این الگوریتم، چگونگی القاء و انتشار اضافه ولتاژ بر روی یک شبکه نمونه توزیع شامل خط توزیع، ترانسفورماتور و برقگیر ارائه می گردد . از نتایج مهم شبیه سازیهای انجام شده می توان، به اهمیت محل برقگیر در مقدار اضافه ولتاژ دیده شده در سایر نقاط شبکه اشاره نمود .

۱۴شبیه سازی سیستم های حفاظتی دیجیتال
اطلاعات انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۱
هدف از ارائه این مقاله بیان روش جدیدی برای شبیه سازی سیستم های حفاظتی جریان زیاد دیجیتال می باشد . در این روش شبیه ساز سیستم حفاظتی به سه قسمت تقسیم گردید که برای هر قسمت نرم افزار متناسب با عملکرد آن نوشته شد . این سه قسمت شامل موارد زیر است .
1– قسمت شبیه ساز شبکه قدرت (در محیط EMTP)
2– قسمت مدل ساز رله جریان زیاد دیجیتال ( در محیط 2 MATLAB)
3– قسمت ارتباطی (در محیط TPP)
سپس به منظور بررسی جامع سیستم حفاظتی این سه قسمت به عنوان یک مجموعه در رایانه راه اندازی گردید که نتایج آن در مقاله ارائه شده است

۱۵بررسی تأثیر مشخصات کابلهای فشارقوی بر میرایی اضافه ولتاژهای گذرا ناشی از برخورد صاعقه به ترکیب خط – کابل – ترانسفورماتور
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۳
ترانسفورماتورها از جمله با ارزش ترین تجهیزات در سیستم قدرت محسوب می شوند . یکی از اتصالات مرسوم، اتصال آنها از طریق کابل به شبکه است . هر موج ضربه ای که به کابل وارد می شود، سبب تضعیف تدریجی سطح عایقی کابل می شود و در نهایت کابل با اضافه ولتاژهای کمتر از سطح عایقی (BIL) نیز دچار خطا می شود .
هدف از این مقاله یافتن طول و سطح مقطع بهینه کابلهای XLPE و روغنی جهت کاهش دامنه و تغییر شکل موج اضافه ولتاژهای گذرای ناشی از برخورد صاعقه به خط انتقال است که از طریق این کابل به ترانسفورماتور متصل شده است . برای شبیه سازی از EMTP استفاده شده است و نشان داده شده است که اضافه ولتاژهای حاصله به سطح حفاظتی برقگیر و سطح عایقی کابلها وابسته است .

۱۶جایابی بهینه برقگیرهای ZnO در خطوط انتقال و پست های فشار قوی به کمک نرم افزار EMTP
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۲
اضافه ولتاژهای ناخواسته مهمترین عامل تهدید کننده ایزولاسیون تجهیزات شبکه های قدرت می باشند . برای جلوگیری از آثار سوء اضافه ولتاژها در شبکه های قدرت از تجهیزات حفاظتی و محدود کننده همچون سیم های محافظ و برقگیرها استفاده می شود . فاصله برقگیرها از تجهیزات تأثیر مهمی درکنترل اضافه ولتاژها و در نتیجه حفاظت تجهیزات دارد . بنابراین در طراحی بهینه شبکه های قدرت باید فاصله محل نصب برقگیرها از تجهیزات تحت حفاظت آنها را بطور دقیق و بهینه معین کرد . هدف اصلی این مقاله، بررسی و تحلیل جهت جایابی بهینه برقگیرهای حفاظتی در خطوط انتقال و پست های فشار قوی بمنظور محدود کردن اضافه ولتاژهای سیستم و حفاظت تجهیزات شبکه می باشد . در این مقاله با استفاده از نسخه ATP نرم افزار EMTP ، یک خط انتقال و اجزاء پست 400 Kv بطور دقیق شبیه سازی شده و واکنش برقگیرهای ZnO در برابر اضافه ولتاژهای کلیدزنی و صاعقه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و مکان بهینه برقگیر در پست نمونه و همچنین در
خطوط انتقال مشخص شده است و مشاهده شد که با جایابی دقیق برقگیر در پست و خط انتقال می توان سطح عایقی ترانسفورماتور و اضافه ولتاژهای ایجاد شده در خط و نهایتاً هزینه های اضافی مربوط به افزایش سطح عایقی سیستم را کاهش داد .

۱۷روش تبدیل فوریه گسسته برای حذف مولفه DC میرا شونده در تخمین فازور
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق، سال
تعداد صفحات: ۸
در هنگام تغییرات ناگهانی در شبکه قدرتکه بیشتر ناشی از وقوع خطا می باشد، یک موج dc میرا شونده در شکل موج جریان ایجاد می گرددکه در محاسبت فازور مخصوصأ برای مقاصد حفاظتی ایجاد خطای محاسباتی می نماید . در این مقاله یک روش با استفاده از تبدیل فوریه گسسته( DFT) برای حذف اثر مؤلفه DC میرا شونده می باشد،EMTP برای همه نوع سیستم های قدرت وتحت هر شرایط خطا مناسب است. کاربرد روش ارایه شده در طراحی رله دیستانس بررسی و عملکرد آن در مقایسه با روش های دیگر ارزیابی شده است . برای این منظور شبیه سازی یک خط نمونه با استفاده از نرم افزار تحلیل حالت گذرای الکترومغناطیسی )انجام شده ونمونه های دریافت شده توسط نرم افزاری که بر اساس الگوریتم ارایه شده تهیه شده است، تحلیل و نتایج شبیه سازی ارایه شده است.

۱۸تاثیر استفاده از کابل بر اضافه ولتاژهای گذرای ناشی از برخورد غیرمستقیم صاعقه و نفوذ آن به ترانسفورماتورهای توزیع
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
بررسی تاثیر اضافه ولتاژهای ناشی از حالات گذرای الکترومغناطیسی بر طراحی عایقی سیستم های MV و LV، ضروری است. در نتیجه، حفاظت از تجهیزات سیستم توزیع، بخصوص ترانسفورماتورهای توزیع نیز از اهمیت بسزایی در طراحی سیستم های قدرت برخوردار است . استفاده از کابل در محل اتصال خط هوایی به ترانسفورماتور کاهنده، روشی مرسوم در حفاظت اولیه از ترانسفورماتورها در مقابل این اضافه ولتاژهاست . متاسفانه این روش در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته، لذا هدف اصلی این مقاله، جلب توجه متخصصین داخلی به اهمیت کاربرد این روش است. بنابراین در این مقاله، ابتدا به بررسی تحلیلی اضافه ولتاژهای ناشی از برخورد موج گذرا به خطوط هوایی متصل به کابل م یپردازیم و نتایج را با شبیه سازی های انجام گرفته بوسیله ATP–EMTP مقایسه می کنیم. ماهیت و عوامل موثر بر این گذراها را تعیین کرده، سپس در مطالعه ای جامع، با استفاده از شبیه سازی به کمک نرم افزار ATP–EMTP، تاثیر نوع، طول و قطر کابل و همچنین شکل موج صاعقه و فاصله از محل برخورد را بر اضافه ولتاژهایی که از طریق این خطوط هوایی مختوم به کابل، به ترانسفورماتور های کاهنده توزیع می رسند، مورد بررسی قرار می دهیم. همچنین انواع کابل های متداول و مشخصات تضعیف آنها برای گذراهای فرکانس بالا، مطالعه می گردند . کلیه نتایج، به منظور کاهش سطح و شیب این اضافه ولتاژها در ترمینال های
ترانسفورماتو رهای توزیع، آنالیز شده و هدف یافتن مناسبترین مشخصات کابل، برای تعدیل اضافه ولتاژهاست.

۱۹تضرب ولتاژهای گذرا در مصرف کنندگان صنعتی ، صدمات وارده ، و ارائه راهکارها
اطلاعات انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
تضرب ولتاژ به معنی چند برابر شدن ولتاژ در باس مصرف کنندگان صنعتی در اثر کلید زنی در خازن های واقع در پست های فشار قوی می باشد . این پدیده به دلیل وجود خازنهای تصحیح ضریب قدرت در محل مصرف کنندگان صنعتی ، و بروز حالتهای تشدید مابین سلف و خازنهای سری و موازی در سیستم توزیع در هنگام کلیدزنی روی می دهد . به عبارت دیگر تضرب ولتاژ از اثرات جانبی بالقوه نصب خازنهای تصحیح ضریب قدرت در محل مصرف کننده می باشد که ناشی از حالات گذرای سویچینگ خازن در پستهای ولتاژ بالا ، و موثر بر مصرف کنندگان در سیستم توزیع می باشد . بدیهی است که تضرب ولتاژ مقوله ای جدا از کلید زنی خازنهای انفرادی یا پشت به پشت می باشد که در مراجع مختلف در مورد آن صحبت شده است . در این مقاله این پدیده در یک مورد عملی در منطقه صنعتی تبریز ، مورد توجه و تحلیل قرار گرفته و توسط نرم افزار EMTP شبیه سازی می شود . در نهایت روش عملی مقابله با چنین پدیده ای بیان شده و توسط شبیه سازی مورد تایید قرار می گیرد .


۲۰بررسی پدیده فرورزونانس و تاثیر پارامترهای موثر بر آن در ترانسفورماتورهای توزیع به کمک نرم افزار EMTP
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق، سال
تعداد صفحات: ۹
تحقیقات در مورد پدیده فرورزنانس سابقه هشتاد ساله دارد. کلمه فرورزنانس، در مقالات علمی دهه 1920 دیده شد. علایق علمی در سال 1920 زمانی به وجود آمد که استفاده از خازنهای سری برای تنظیم ولتاژ در سیستم های توزیع آن زمان، باعث بروز اضافه ولتاژ در شبکه توزیع می گردید. از آن زمان تا کنون بیشتر تحقیقات در این زمینه بر مدل سازی دقیقتر ترانسفورماتور و مطالعه پدیده فرورزنانس در سطح سیستم متمرکز بوده است.

۲۱تعیین چگالی احتمال اضافه ناشی از کلیدزنی در کابل های فشارقوی با استفاده از نرم افزار EMTP
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق، سال
تعداد صفحات: ۹
این مقاله به مطالعه حالات گذرانی از کلیدزنی در کابلهای خطوط توزیع با استفاده از نرم افزارEMTP پرداخته است. ابتدا در این مقاله عناصر سیستم های قدرت در حالات گذرا مدلسازی شده اند. سپس بر اساس این مدلسازی ها به مطالعه اندازه اضافه ولتاژهای ناشی از کلیدزنی در نقاط مختلف شبکه پرداخته شده است و نتایج جالبی بدست آمده است. در این مقاله برای بررسی اندازه اضافه ولتاژها از روشها و پارامترهای آماری استفاده می شود تا نتایج حاصل از این بررسی ها دقیقتر باشد برای این منظور چگالی توزیع احتمال اندازه اضافه ولتاژها در حالات مختلف بدست آمده و با تحلیل پارامترهای اماری آن نتایج جالبی بدست آمده است.

۲۲بررسی تأثیر المانهای ترانسفورماتور ولتاژ خازنی بر پاسخ فرکانسی و گذرای آن
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در این مقاله مدل دقیقی از ترانسفورماتور ولتاژ خازنی با استفاده از نر م افزار EMTP–RV ارائه شده و با کمک آن تأثیر پارامترهای مختلف از جمله مدارهای تضعیف فرورزونانس (فعال و غیر فعال), پارامترهای کلی طراحی CVT و همچنین بار متصل به آن بر پاسخ فرکانسی (بهره ( دامنه و شیفت فاز) CVT بررسی شده است. و همچنین با استفاده از مدل ارائه شده و با در نظر گرفتن اثر هیسترزیس در شاخه مغناطیسی پاسخ CVT به ولتاژ فرونشست و پدیده فرورزونانس بدست آمده و تأثیر پارامترهای مختلف از جمله شاخه حفاظت از اضافه ولتاژ و مدارهای تضعیف فعال و غیر فعال بر فرورزونانس بررسی شده است.

۲۳امکان سنجی حذف برقگیر ترانسفورماتورهای توزیع در مناطق شهری
اطلاعات انتشار: بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۹
یکی از پدیده های سوء برای سیستم های قدرت، اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه، کلیدزنی و یا اضافه ولتاژهای موقتی سیستم می باشد. برای جلوگیری از آثار سوء اضافه ولتاژها در شبکه قدرت از تجهیزات حفاظتی و محدودکننده مثل سیم های محافظ و برقگیرها استفاده می شود . حفاظت تجهیزات شبکه ی توزیع در برابر اضافه ولتاژها، عمدتاً بوسیله برقگیرها صورت می گیرد از طرفی دیگر گستردگی و توسعه روزافزون شبکه های توزیع در شهرها و نزدیکی پستهای توزیع شهری به یکدیگر، موجب خواهد شد که برقگیرهای زیادی در شبکه نصب گردند، بعلاوه به دلیل گستردگی شبکه توزیع و هزینه بالای مانیتورینگ و انتقال اطلاعات، سیاست تعمیرات و نگهداری سیستم توزیع مبتنی بر وقوع حادثه است و مانیتورینگی انجام نمیشود، بنابراین علاوه بر هزینه نگهداری برقگیرهای شبکه توزیع ریسک حوادث نیز به دلیل نحوه مدیریت شبکه بالاست

۲۴مدلسازی جریان جرقه مجدد خطای تکفاز به زمین در خطوط جبران شده موازی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۸
بخش عمده خطاها در خطوط انتقال، خطاهای تکفاز به زمین می باشند که درصد بالایی از آنها موقت و گذ را هستند . معمولاً برای افزایش پایداری سیستم، پس از عملکرد بریکر از وصل مجدد خودکار تکفاز استفاده می شود. بهعلت نیاز به اتمام دییونیزاسیون هوا، وصل مجدد بریکر با تأخیری انجام میشود که این تأخیر با حاشیه پایداری تناقض دارد. از روشهای متداول برای وصل مجدد تکفاز سریع و موفق در خطوط انتقال جبران شده، استفاده از راکتور نوترال در مرکز ستاره راکتورهای شنت خط جبران شده موازی می باشد. با انتخاب مقدار مناسب برای این راکتور، جریان جرقه مجدد محدود شده و سریعتر خاموش می شود. معمولاً تأثیر راکتور نوترال با استفاده از تحلیلهای حالت ماندگار و بدون مدلسازی دقیق جرقه و سیستم تعیین میشود، در حالیکه برای تعیین دقیق اثرات آن لازم است تحلیل گذرا نیز انجام شود

۲۵طراحی سطح عایقی تک تک تجهیزات پستهای فشار قوی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این مقاله به طراحی سطح عایقی هر یک از تجه یزات پست فشار قوی بر مبنای حداکثر اضافه ولتاژ ممکن بر روی آن تجهیز پرداخته شده است. طبق استاندارد هماهنگی عایقی IEC 60071 ابتدا حداکثر اضافه ولتاژ ممکن در پست فشارقوی محاسبه شده و سپس یک سطح عایقی برای تمام تجهیزات پست طراحی میگردد. سطح اضافه ولتاژ ناشی از پدیدههای گذرا از قبیل صاعقه و کلید زنی بر روی هر تجهیز پست به مکان قرار گرفتن آن تجهیز در ساختار پست و مدل عنصر مورد نظر در بین تجهیزات پست فشار قوی وابسته است، لذا میتوان از طریق مدل سازی دقیق پست فشار قوی در زمان برخورد امواج سیار و محاسبه حداکثر اض افه ولتاژ الکتریکی بر روی هر تجهیز، سطح عایقی متناسب با آن تجهیز طراحی نمود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۴۵ نتیجه

ارتباط با ما

لینک‌های مفید