۱بررسی تاثیر آرامسازی پیشرونده عضلانی بر فشارخون سالمندان مبتلا به هیپرتانسیون اولیه ساکن در مرکز سالمندان کهریزک
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: Quarterly Journal of Rehabilitation، سال
تعداد صفحات: ۵

۲علایم و نشانه های اختلالات مفصل گیجگاهی فکی در سالمندان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: Journal of Babol University of Medical Sciences، سال
تعداد صفحات: ۶

۳تجویز و مصرف داروهای روان درمان بخش در کهنسالی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: Quarterly Journal of Rehabilitation، سال
تعداد صفحات: ۸

۴آپاندیسیت حاد در سالمندان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: جراحي ايران، سال
تعداد صفحات: ۶

۵تاثیر مکمل‌یاری منیزیم بر بی‌خوابی اولیه در سالمندان
اطلاعات انتشار: Birjand University of Medical Sciences، سال
تعداد صفحات: ۱۲
زمینه و هدف: حدود 50% سالمندان، مبتلا به بی‌خوابی همراه با علایم اختلال در به‌خواب‌رفتن، در خواب باقی‌ماندن یا احساس خستگی به هنگام بیداری هستند. تغییرات متعدّدی همراه با افزایش سن، می‌توانند خطر ابتلای سالمندان به اختلالات خواب را افزایش دهند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر مکمل‌یاری منیزیم در بهبود بی‌خوابی در سالمندان بود. روش تحقیق: این پژوهش، به شیوه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور انجام شده است. 46 سالمند مبتلا به بی‌خوابی، به دو گروه مکمل منیزیم و دارونما تقسیم شدند و به مدت 8 هفته، تحت مداخله روزانه با mg500 منیزیم یا دارونما قرار گرفتند. در ابتدا و انتهای مطالعه، پرسشنامه‌های ISI، فعالیت بدنی و Sleep–log تکمیل شد. عوامل مخدوشگر آنتروپومتریک و رژیم غذایی، با پرسشنامه یادآمد سه‌روزه خوراک به دست آمد؛ همچنین میزان منیزیم، رنین، ملاتونین و کورتیزول سرم انداز‌ه‌گیری شد. آنالیزهای غذایی با نرم افزار N4 و آنالیزهای آماری با نرم‌افزار SPSS (ویرایش 19) انجام شد. یافته‌ها: بر اساس نتایج این مطالعه، مکمل‌یاری منیزیم، به میزان معنی‌داری باعث افزایش مدت زمان (002\0P=) و بازده خواب (03\0P=)، سطح ملاتونین (007\0P=) و رنین سرم (001\0P ) شد؛ همچنین باعث کاهش شاخص شدت بی‌خوابی (006\0P=)، زمان به خواب رفتن (02\0P=) و سطح کورتیزول سرم (008\0P=)، در گروه مکمل منیزیم نسبت به دارونما شد؛ در حالی که زمان در بستر بودن (37\0P=)، زمان برخاستن از خواب (08\0P=) و سطح منیزیم سرم (06\0P=)، تفاوت معنی‌داری را نشان ندادند. نتیجه‌گیری: مکمل‌یاری منیزیم احتمالاً می‌تواند باعث بهبود شاخص‌های پرسشنامه‌ای و بیوشیمیایی خواب در سالمندان شود.

۶تاثیر تحریک چند حسی بر وضعیت شناختی بیماران زن مبتلا به آلزایمر بستری در مرکز نگهداری سالمندان فرشتگان شیراز
اطلاعات انتشار: Journal of Jahrom University of Medical Sciences، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: بیماری آلزایمر بر وضعیت فیزیکی، روان شناختی و شناختی بیماران مبتلا تاثیر منفی دارد. انجام تحریک چند حسی به ارتقا وضعیت فیزیکی، روان شناختی و شناختی این بیماران کمک می‌کند. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تحریک چند حسی بر وضعیت شناختی بیماران مبتلا به آلزایمر بستری در مرکز آسایشگاهی فرشتگان شهر شیراز در سال 1391 می‌باشد. روش کار: روش مطالعه، کارآزمایی بالینی روی دو گروه آزمایش و شاهد با پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه پژوهش شامل سالمندان زن مبتلا به آلزایمر خفیف تا متوسط بستری در مرکز نگهداری فرشتگان شهر شیراز بود. از این میان تعداد 52 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و شاهد تقسیم شدند. روی گروه آزمایش برنامه تحریک چند حسی در قالب 20 جلسه 45 دقیقه ای اجرا شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرونده روان پزشکی بیماران، پرسش نامه محقق ساخته جمعیت شناختی و پرسش نامه معاینه مختصر وضعیت روانی بود. یافته‌ها: تحریک چند حسی بر وضعیت شناختی بیماران گروه آزمایش نسبت به پیش از مداخله و همچنین نسبت به گروه شاهد پس از مداخله تاثیر معناداری داشت (001\0=P). به عبارت دیگر، تحریک چند حسی موجب بهبود وضعیت شناختی گروه آزمایش می‌شود. به علاوه، اختلاف میانگین نمرات پرسش نامه معاینه مختصر وضعیت روانی در گروه آزمایش نسبت به شاهد به طور معناداری بیش‌تر بود که نشان دهنده موثر بودن مداخله مذکور است. نتیجه گیری: تحریک چند حسی می‌تواند شیوه موثری در بهبود وضعیت شناختی بیماران مبتلا به آلزایمر باشد. پیشنهاد می‌شود در مطالعات آتی، پژوهش‌های مشابه در جامعه های دیگر و با حجم نمونه بیش‌تر مد نظر قرار گیرد.

۷ارتباط بین ویتامین D و اختلال شناختی در سالمندان شهر امیر کلا
اطلاعات انتشار: Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه: هر چند علت اختلالات شناختی به طور کامل مشخص نمی‌باشد، ولی با کمک ویتامین D می‌توان از تخریب نورون‌ها جلوگیری نمود. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کمبود ویتامین D و اختلالات شناختی بود. مواد و روش‌ها: مطالعه‌ی توصیفی ـ تحلیلی مقطعی حاضر قسمتی از طرح کوهورت AHAP بود که روی 1616 سالمند شهر امیرکلا انجام شد. سطح ویتامین D با استفاده از نمونه خون صبحگاهی و وضعیت روانی با استفاده از پرسش‌نامه‌ی بررسی کوتاه وضعیت روانی MMSE (Mini–Mental State Examination) مورد سنجش قرار گرفت. داده‌ها توسط آزمون‌های آماری آزمون تی، آنووا و مجذور خی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقدار P کمتر از 05\0 معنی‌دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: میانگین سنی افراد مورد پژوهش 1\7±81\68 سال، که شامل 1103 نفر (4\68%) بدون علایم اختلالات شناختی و 509 نفر دارای علایم اختلالات شناختی (5\31%) بود. در پژوهش حاضر بین سطح ویتامین D و MMSE در مردان ارتباط معنی‌داری یافت نشد (49\0P=)، اما در زنان بین سطح ویتامین D و MMSE ارتباط معنی‌داری مشاهده گردید (029\0P=). میانگین سطح سرمی ویتامین D در افراد بدون علایم اختلالات شناختی 79\32± 45\34 و در گروه دارای علایم اختلالات شناختی 39\29±80\32 بود، هرچند که این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار نبود (31\0P=). نتیجه‌گیری: در پژوهش حاضر هر چند سطح سرمی ویتامین D در افراد بدون علایم اختلالات شناختی بیشتر از افراد دارای علایم اختلالات شناختی بود، ولی این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار نبود. بنا بر نتایج مطالعه‌ی حاضر ارتباطی بین سطح سرمی ویتامین D و بروز علایم شناختی وجود نداشت.

۸سقوط در سالمندان؛ یک مطالعه مروری
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: سقوط یکی از مشکلات شایع و جدی در میان سالمندان است که باعث معلولیت و وابستگی سالمندان و افزایش مرگ و میر آنها می شود. بررسی علل سقوط سالمندان و شناسایی سالمندان در خطر سقوط، با هدف کاهش خطر سقوط و پیشگیری آن امری ضروری می باشد. این مطالعه با هدف بررسی عوامل خطر سقوط در سالمندان، در متون و مطالعات انجام شده صورت گرفته است. مواد و روش کار: در این مطالعه 40 مقاله با واژگان سالمندی، سقوط، زمین خوردن و پیری در پایگاه هایی نظیر PubMed; IranDoc; Science Direct; Google Scholar; و مجلات سالمندی ایران از سال 2000 تا به امروز بصورت جامع و عمیق بررسی شد. یافته ها: بیش از 30 درصد از افراد بالای 65 سال حداقل یکبار در سال زمین خوردگی را تجربه می کنند؛ 37 درصد از زنان و 2\25 درصد از مردان سالمند زمین می خورند. کاهش هوشیاری، تشنج، سکته ناگهانی و مشکلات محیطی از علل زمین خوردگی در سالمندان است. 10 درصد از زمین خوردگی ها باعث صدمات جدی سر، شکستگی هیپ و خونریزی ساب دورال می شود. نتیجه گیری: زمین خوردگی سالمندان همراه با کاهش عملکردها و تغییر در شیوه زندگی آنهاست. داشتن جامعه سالمند سالم، نیاز به توجه بیشتر به سالمندان و ایجاد محیط امن دارد. لذا ارزیابی اولیه با استفاده از ابزارهای استاندارد، نقش کلیدی در شناسایی واقعی سالمندان در خطر سقوط و حمایت از آنها دارد.

۹سبک زندگی سالمندان شهر کاشمر در سال1391
اطلاعات انتشار: توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي، سال
تعداد صفحات: ۱۲
زمینه و هدف: با توجه به روند سریع پیر شدن جمعیت کشور و نقش بسیار مهم سبک زندگی در مشکلات و بیماری های سالمندان، مطالعه حاضر با هدف تعیین سبک زندگی سالمندان شهر کاشمر طراحی و اجرا شد. روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی بوده که در سال 1391بر روی 267 نفر از افراد بالای60 سال تحت پوشش پایگاه های بهداشتی شهر کاشمر که به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده بودند، انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه ای روا و پایا از طریق مصاحبه جمع آوری شد و پس از ورود به نرم افزار SPSS–18 با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کای دو، تی مستقل، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی) تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: میانگین سنی سالمندان 22\6±03\69سال بود. وضعیت سبک زندگی 4\67 درصد (180نفر) از سالمندان مورد مطالعه متوسط و 6\32 درصد (87 نفر) مطلوب بود. بین سن،تاهل و تحصیلات با سبک زندگی ارتباط معنی داری وجود داشت(001\0P ). همچنین بین سن با حیطه های پیشگیری(P 0\001)(r=–0\453) ،فعالیت بدنی(r=–0\226) (P 0\001)، تنش.(0\252–r=) ( 0\001 (Pو روابط اجتماعی(0\311–(P 0\001 )( r= رابطه معنی دار و معکوس وجود داشت. نتیجه گیری: با توجه به اینکه درصد بالایی از سالمندان سبک زندگی مطلوبی ندارند، پیشنهاد می شود مداخلات لازم از جمله مداخلات آموزشی به منظور ارتقای وضعیت سبک زندگی سالمندان صورت گیرد.

۱۰فرا تحلیل اثر بخشی مداخلات روان درمانی بر میزان افسردگی سالمندان ایران 89–1379
اطلاعات انتشار: سالمند، سال
تعداد صفحات: ۸
اهداف :در سال های اخیر، درمانگران در زمینه ی افسردگی سالمندان، به دنبال سنجش اعتبار و کارآیی مداخلات روانشناختی و مشاوره‌ای بوده‌اند. در این خصوص، فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از تحقیقات مختلف، میزان اندازه ی اثر و اثر بخشی مداخلات روانشناختی را مشخص می نماید. پژوهش حاضر نیز بر آن است تا با استفاده از الگوی پژوهشی فراتحلیل، میزان اثربخشی مداخلات روانشناختی را بر افسردگی سالمندان، مورد پروهش قرار دهد. با توجه به ناهمخوانی هایی که در نتایج تحقیقات مربوط به اثربخشی مداخلات روانشناختی بر افسردگی سالمندان وجود دارد، به نظر می رسد که انجام یک فراتحلیل به روشن ساختن مقدار واقعی تاثیر مداخلات روانشناختی بر افسردگی سالمندان کمک خواهد کرد و نیز میزان اثر بخشی مداخلات روانشناختی بر کاهش افسردگی سالمندان را نشان خواهد داد.به عبارتی روشن تر، با انجام فراتحلیل می توان دیدگاه کلی تری نسبت به تاثیر مداخلات روانشناختی در کشور بدست آورد. این روش به پژوهشگر امکان آزمایش فرضیه ای را می‌دهد که در مطالعات مختلف مطرح شده و مورد آزمایش قرار گرفته است. یافته‌ها: بدین منظور از بین 20 پژوهش، 9 پژوهش که از لحاظ روش شناختی مورد قبول بوده اند انتخاب، و فراتحلیل بر روی آن انجام گرفت. بیشترین حجم اندازه ی اثر 58\0 مربوط به پژوهش صدهزاری و همکاران، و کمترین حجم آن در این تحقیق 26\0 مربوط به پژوهش شیبانی تذرجی و همکاران می‌‌باشد. ابزار پژوهش عبارت بود از: چک لیست فرا تحلیل. میزان اندازه اثر نیز 43\0 است. (001\0p) نتیجه گیری: نتایج فراتحلیل نشان داد که میزان اندازۀ اثر مداخلات روانشناختی بر کاهش افسردگی سالمندان مطابق جدول تفسیر اندازه ی اثر کوهن، متوسط ارزیابی می شود.

۱۱آگاهی پرستاران از مسایل اخلاقی و حقوقی مراقبت از بیماران سالمند
اطلاعات انتشار: اخلاق پزشكي، سال
تعداد صفحات: ۲۳
ناآگاهی پرستاران از مسایل حقوقی و اخلاقی مراقبت از سالمندان، باعث آسیب جسمی و روحی سالمندان می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی پرستاران از مسایل اخلاقی و حقوقی مراقبت از سالمندان شهر کاشان در سال 1392 انجام شد. یک مطالعه مقطعی روی 200 پرستار شاغل در بیمارستان‌های شهر کاشان انجام شد. ابزار مطالعه، محقق ساخته بود و علاوه بر مشخصات فردی، دارای 25 سوال مربوط به مسایل اخلاقی ـ حقوقی مراقبت از سالمندان و یک سوال مربوط به مهم‌ترین علل خطاهای اخلاقی پرستاران در مراقبت از سالمندان بود. داده‌ها توسط آزمون‌های من ویتنی و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شد. در مجموع دانش پرستاران از مسایل اخلاقی و حقوقی مراقبت از سالمندان کم‌تر از حد مطلوب بود. تفاوت معناداری بین دانش پرستاران در زمینه مسایل اخلاقی و حقوقی مراقبت از سالمندان با تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد (001\0p=) و داشتن یا نداشتن سابقه آموزش در حیطه مراقبت از سالمندان (001\0p=) دیده شد. با توجه به این‌که مراقبت استاندارد در سایه آگاهی مناسب پرستار صورت می‌گیرد، پیشنهاد می‌شود که آموزش‌های لازم، به صورت برگزاری کلاس، کارگاه و برنامه‌های بازآموزی انجام گیرد.

۱۲پیش بینی پزشک متخصص طب سالمندی برای سالمندان ایران با رویکرد سیستم دینامیک
اطلاعات انتشار: ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌، سال
تعداد صفحات: ۱۱
زمینه و هدف :پیش بینی های جمعیت شناختی نشان می دهد که تا سال 1404 ایران به سمت جامعه ای سالمند پیش می رود ، بنابراین نیاز به خدمات پزشکی افزایش می یابد . پیش بینی تعداد پزشک متخصص سالمندی برای این جمعیت به عنوان یک هدف اصلی مدنظر بود . مواد و روش ها :  با انجام مطالعه ای اکتشافی ، به جمع آوری اطلاعات و ساخت ساختارهای مشابه برای تعیین تعداد پزشک متخصص سالمندان و درنظر گرفتن عوامل تاثیرگذار در موضوع مورد مطالعه پرداخته شد . از نمودارهای علی و معلولی برای نشان دادن روابط بین متغیرها، نمودارهای انباشت جریان جهت تحلیل کمی رفتار سیسم دینامیکی و معادله های مدل  در نرم افزارVensim ، نسخه 5 آن (2011–1989)،در روش سیستم دینامیک تعیین گردید. نتایج : پس از شبیه سازی ، الگوهای شبیه سازی شامل دانشجویان ورودی رشته پزشکی از سال 1388 تا 1391 روند رو به رشد و سپس با یک کاهش شدید ، روند ثابتی داشت . الگوی پزشکان مشغول به تحصیل و پزشکان فارغ التحصیل شاهد روند رو به رشد بود. پزشکان مشغول به کار ابتدا روند رو به رشد و سپس روند ثابت و پزشکان بازنشسته، ابتدا با روند ثابت سپس روند رو به رشدی داشت. در نهایت، رفتار متغیر نیروی کار در سه سطح بررسی شد. نتیجه گیری : با افزایش رشد جمعیت سالمندان تا سال 1404 با کمبود بیش از 2500  پزشک متخصص طب سالمندی مواجه خواهیم شد که با رشد 50% در پذیرفته شدگان این رشته درهرسال  این کمبود جبران خواهد شد . 

۱۳تأثیر ارتز اسپاینومد بر خطر زمین خوردن سالمندان مبتلا به هایپرکایفوز ستون فقرات کارازمایی بالینی یک سو کور
اطلاعات انتشار: پاییز- شماره ۹، سال
تعداد صفحات: ۸
Background : Falls in the elderly are common and are associated with appreciable morbidity and mortality. Hyperkyphosis is a risk factor for balance impairment and postural instability. Increased forward curvature of the spine displaces the center of mass anteriorly towards the limits of stability، and thus increases the likelihood of loss of balance and predisposes persons to fall. The orthoses are an option for decreasing the risk of falling in elderly population; however، the quantitative evidence to support their application is not convincing. The purpose of this study is to analysis the effects of spinomed orthosis on risk of falling of elderly people with spinal hyperkyphosis. Materials & Methods : 18 elderly people with mean age 65.96 ± 4.4 who had thoracic kyphosis of ≥ 50 (cobb angle) were enrolled in the study. Subjects were randomly allocated into either spinomed orthosis or control group. Patients were randomly subjected to computerized dynamic posturography، which contained sensory organization tests and limits of stability. The tests for each person were conducted in two conditions: while wearing and not wearing the orthosis and the order of testing within a patient was randomized. Results : Wearing spinomed orthosis significantly increased balance score (p<0.0001) and directional control (p<0.032). Also، significant difference in balance score (p<0.0001) was observed between two groups (spinomed orthosis and control group) Discussion & conclusion : The spinomed orthosis improves balance in elderly people with spinal hyperkyphosis. Improved balance could reduce the risk of falls and direct and indirect costs of falls and related fractures.

۱۴بررسی اثر مکمل یاری‌توأم ویتامین‌های E و C بر پارامتر‌های چربی خون در سالمندان ساکن شهر اصفهان
اطلاعات انتشار: تابستان- شماره ۳۹، سال
تعداد صفحات: ۱۰
سابقه و هدف: دیس‌لیپیدمی به اختلال در سطوح ترکیب چربی خون از جمله سطح تری‌گلیسرید، کلسترل تام، لیپوپروتئین با دانسیته‌ی‌ کم و لیپوپروتئین با دانسیته‌ی بالا گفته می‌شود به ‌نظر می‌رسد ویتامین‌های C و E به‌عنوان آنتی‌اکسیدان‌ بر روی فراسنج‌های لیپیدی نقش داشته باشند. هدف ما در این مطالعه تعیین اثر مکمل‌یاری توأم وینامین‌های C و E بر روی فراسنج‌های لیپیدی در سالمندان ساکن شهر اصفهان می‌باشد. مواد و روش‌ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور روی 210 سالمند60 –75 ساله اجراشد که براساس گروه‌های سنی و جنسی در دو گروه مداخله و کنترل بطور کاملا مشابه تقسیم شدند. گروه مداخله روزانه 300 میلی‌گرم ویتامین Eو400 میلی‌گرم ویتامینC و گروه کنترل دارونما به مدت یک سال مصرف کردند. در بدو مطالعه اطلاعات زمینه‌ای از طریق پرسشنامه‌ی عمومی جمع‌آوری شد و دریافت غذایی با استفاده از یادداشت سه روزه خوراک هر دو ماه یکبار جمع‌آوری گردید. سطوح پیراسنج‌های لیپیدی در شروع، بعد از 6 ماه و در انتهای مطالعه اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: دریافت‌های غدایی به غیر از درصد چربی از انرژی دریافتی و کلسترول غذایی، بین دو گروه مداخله و کنترل هیچ تفاوت معنی‌داری نداشت. نتایج تحلیل واریانس با کنترل متغیرهای مخدوش‌کننده‌ی کلسترول دریافتی و درصد چربی، برای کیب چربی بیانگر آن است که در طول زمان بین دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود ندارد (05\0 p&amp;gt;)، اثر زمان نیز معنی‌دار نبود (05\0 p&amp;gt;)، هم‌‌چنین اثر متقابل گروه و زمان معنی‌دار نبود (05\0 p&amp;gt;). نتیجه: این مطالعه نشان می‌دهد که مکمل‌یاری توام ویتامین‌های E,C باعث بهبود فراسنج‌های لیپیدی در سالمندان نشده است.

۱۵اثر یک دوره برنامه ی تمرینی پیلاتس بر افسردگی و برخی کارکردهای حرکتی مرتبط با افتادن در زنان سالمند
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۱۵، سال
تعداد صفحات: ۱۸
This study aimed to investigate the efficiency of 12–week Pilates training on depression، and some motor functions associated with falling in the elderly. A quasi–experimental with pretest–posttest design was conducted on 30 elderly women aged 62–80 who were visited Elderly Rehabilitation Center of Shahrekord in 2011. They were randomly assigned into two groups of control and experimental. To assess their depression، Geriatric Depression Scale was given to participants and to evaluate their balance and speed of walking، functional reach، timed up and go، and 10– Meter Walk tests were conducted. Then، the experimental group participated in the Pilates training for 12 weeks. The data were analyzed by Covariance. The findings of this study showed that Pilates training lead to a 19.801 percent decrease of depression rate in the experimental group. In addition، a decrease was observed in the time for timed up and go test (7.263%) and 10 meter walk test (normal speed of walking (9.218%) and highest speed of walking (9.055%)) as a result of Pilates training. Furthermore، an improvement was observed in static (16.703%) and dynamic (7.263%) balance. No significant difference was observed in the pretest and posttest scores of the control group. The results of the study showed that Pilates training is efficient in decreasing depression level and improving balance and speed of walking which are the main reasons of falling of the elderly.

۱۶سالمند شناسی از منظر تعامل بین سالمندی و بزه دیدگی؛ با تأملی بر تجربه تحقیق میدانی در انگلستان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: تابستان- شماره ۹، سال
تعداد صفحات: ۲۴

۱۷The relation between Balance and Sustained Attention in Elderly
اطلاعات انتشار: ۲۰۱۳ - Special issue، سال
تعداد صفحات: ۵
Objectives: Researchers have focused their attention on balance in the elderly because there is a significant correlation between balance and fall. Therefore, it is very important to identify the factors that can affect elderly balance. The aim of this study was to investigate relation between sustained attention and balance in elderly. Method: This cross sectional study was conducted in 2013 in Semnan city. Convenience sampling was used to enroll 50 old people according to inclusion and exclusion criteria. Sustained attention was measured by continued performance test and static and dynamic balance was evaluated by biodex system. Data was analyzed using SPSS 16 software. Having a normal distribution via Kolmogorov smirnov test, the relationship between each characteristic was assessed through using Pearson correlation coefficient and independent t test. Results: The participants’ mean (±SD) age was 65.48±4.36 years, static balance with eyes open 3.64±2.69, eyes closed 4.10±2.47, dynamic balance with eyes open 4.55±2, eyes closed 6.65±1.98 and omission error was 2.56±4.11. Among the four balance indexes and Sustained attention, Pearson correlation was only significant in dynamic balance with eyes closed and sustained attention. Discussion: Considering the significant correlation between sustained attention and dynamic balance with eyes closed, it can be said that this correlation will become significant by increasing the difficulty level of the balance task.

۱۸Gender differences in Intra Limb Coordination while walking in older people
اطلاعات انتشار: September ۲۰۱۴ - Number۲۱، سال
تعداد صفحات: ۶
Objectives: Knowledge about gender differences in intra–limb coordination during walking provides insight into the adaptability of central nervous system for controlling gait in older adults. We assessed the variability and phase dynamic of the intra–limb coordination in older men and women during walking . Methods: Twenty two older people, 11 female and 11 male, participated in this study. They were asked to perform walk on a treadmill at their preferred speed. Deviation phase and mean absolute relative phase values –indicators of variability and phase dynamic of intra–limb coordination, respectively– were calculated using the data collected by a motion capture system. We used independent sample t–test for statistical analysis . Results: The results showed that women had a significant higher deviation phase in pelvis–thigh inter–segmental relationships on both sides. Additionally, the mean absolute relative phase of left pelvis–thigh, thigh–shank and shank–foot were significantly different between men and women . Discussion: While women showed a lower mean absolute relative phase in pelvis–thigh, men had a lower mean absolute relative phase in shank–thigh inter–segmental relationships. We suggest that gender could affect the intra–limb coordination variability and phase dynamic during walking in older people. This may be a reflection of the great adaptability of neuromuscular system to modify control strategies for walking in older women\ men.

۱۹Concurrent Validity of Functional Gait Assessment, Timed Up and Go, and Gait Speed Tests in the Persian Community–Dwelling elderly
اطلاعات انتشار: December ۲۰۱۰ - Number۱۲، سال
تعداد صفحات: ۶
Objectives: The purpose of this study was to evaluate the concurrent validity of the Farsi version of Functional Gait Assessment (FGA), Timed Up &amp; Go (TUG), and Gait Speed tests in Persian communitydwelling older adults. Method: Subjects were 100 males in falling or no falling history group (50 subjects in each group). Subjects were community–dwelling adults aged 60–90 years who were living in Tehran city. Each subject completed FGA, TUG, and GS tests once and was scored simultaneously by one tester. Results: Results show that the FGA and the TUG test were negative and significant correlated (r=–0.81 P&lt;0.01), FGA and the Gait speed test were negative and significant correlated (r=–0.77 P&lt;0.01) and also TUG test and the Gait speed test were positive and significant correlated (r=0.67P&lt;0.01). Conclusion: Concurrent validity has been established for the FGA, TUG and Gait speed tests in Persian community–dwelling older adults with and without falling history. FGA, TUG and Gait Speed tests are appropriate gait and balance tools for people with and without falling history, and appear to be more sensitive in identifying and detecting Persian elderly at risk of falling.

۲۰‌‌‌‌‌Recourse Allocation in Young and Elderly Adults
اطلاعات انتشار: October ۲۰۱۲ - Number۱۶، سال
تعداد صفحات: ۶
Objectives: The role of cognitive process for postural control was shown in dual task studies. However, there was no definite evidence how verbal instructions influence the allocation of attention to postural control. This study determined whether young and elderly adult are able to deliberately control the resource allocation when performing a sensorimotor and cognitive task simultaneously and are there any differences between young and older adults in this regard. Method: Cross–sectional study was performed in 16 young adults aged (23.95 ± 3.31) and 20 older adults (61± 2.21). Participants selected by non–probable sampling method. Parallel standing and tandem standing on hard surface were used as postural tasks. Force plate was used for postural performance. Postural sway was measured and the choice reaction time task was conducted as cognitive task. Dual– task performance was measured under three different instructions including pay attention to cognitive task, postural task, and equal attention to both tasks. Results:for postural performance the main effect of instructions and interactions by difficulty and groups were not significant (P ≥ 0.05) for cognitive performance, the main effect of group was significant (F=5.672, P=0.023), showing that elderly adult have longer reaction time. The interaction of instruction by group effect and also interaction of instruction by postural difficulty on mean reaction time was also significant, (F=3.710, P=0.030), (F=5.242, P=0.008) respectively. Discussion: Because of age related changes in brain, flexibility in older adults are less than young adults.

۲۱Designing and Constructing of Axillary Springy Crutch for Easier Walking of Disable and Elder People
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، سال
تعداد صفحات: ۶
The crutch is an ambulatory device which is uses to improve mobility, maintain balance, increase self–confidence and prevent to falls in disable and elder people. Although the crutch offers physiological and psychological advantages for users but it can led to many difficulties and complications even in axillary types which are more comfort and safe. Large force which induced from long–term application of axillary crutches may be transmitted to the elbow and shoulder joints and led to pain, irritation and injury. So, this study aimed to designing and constructing of axillary springy crutch for easier walking of disable and elder people. The using of spring for its unique feature and capability to energy conservation is common in human and devices mobility. It seems that using spring in crutch structure especially in axillary crutch can led to its less energy exhausting; more comfortably and safety; and fewer complications for its users during its application. Thus, due to the considerable trait, user–friendly and high cost–effectiveness of such crutch, the researchers of this study are strongly suggesting its use in disabled and elder people for better daily quality of life and more pleasure.<\div>

۲۲بررسی دقت تشخیص‌ها و طرح‌های درمانی در تشخیص بیماری‌های پوستی از راه دور : مطالعه آزمایشی
اطلاعات انتشار: تابستان- شماره ۶۴، سال
تعداد صفحات: ۱۰
روش کار: این پژوهش از نوع نیمه تجربی و جامعه پژوهش، جمعیت 280 نفری سالمندان آسایشگاه کهریزک تهران بودند. شرط ورود به پژوهش، وضعیت&amp;amp;zwnj;های غیر اورژانسی پوست، نداشتن ضایعات پوستی در ارگان&amp;amp;zwnj;های جنسی و امضای فرم رضایت&amp;amp;zwnj;نامه شرکت در مطالعه بود. به دلیل کم بودن تعداد افراد واجد شرایط (46 نفر) از نمونه&amp;amp;zwnj;گیری استفاده نشد. در نهایت از این تعداد، 37 نفر در مطالعه شرکت کردند. برای محاسبه میزان دقت تشخیص&amp;amp;zwnj;ها و طرح&amp;amp;zwnj;های درمانی نیز از روش&amp;amp;zwnj;های ساده آماری و نرم&amp;amp;zwnj;افزار SPSS نسخه 20 استفاده شد. یافته&amp;amp;zwnj;ها: در این پژوهش 37 سالمند با میانگین سنی 73 سال ) فاصله سنی 62 تا 89 سال (شرکت داشتند. از این تعداد 22 نفر مرد بودند. میزان دقت تشخیص&amp;amp;zwnj;ها و طرح&amp;amp;zwnj;های درمانی ارائه&amp;amp;zwnj;شده توسط تله&amp;amp;zwnj;درماتولوژیست در مقایسه با روش معاینه حضوری به ترتیب 86 درصد و 84 درصد بود. نتیجه&amp;amp;zwnj;گیری: به نظر می&amp;amp;zwnj;رسد استفاده از تله&amp;amp;zwnj;درماتولوژی در مراکز نگهداری سالمندان، امکان درمان بیماران را در محل اقامتشان امکان&amp;amp;zwnj;پذیر می&amp;amp;zwnj;کند و در نتیجه موجب بهبود دسترسی به خدمات پوستی و کاهش سفرهای غیرضروری به مراکز تخصصی پوست می&amp;amp;zwnj;شود.

۲۳ابعاد، مؤلفه‌ها و نشانگرهای رفاه اجتماعی سالمندان: در جستجوی یک شاخص ترکیبی
اطلاعات انتشار: تابستان- شماره ۶۰، سال
تعداد صفحات: ۳۲
روش: این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی است و با توجه به روش اجرا، مطالعه مروری تلقی می&amp;amp;zwnj;گردد. مقالات مرتبط با شاخص رفاه اجتماعی سالمندان در پایگاه&amp;amp;zwnj;های علمی فارسی و انگلیسی با کلیدواژه&amp;amp;zwnj;های استاندارد تا پایان سال 1393 جستجو شد. برای جستجوی دقیق&amp;amp;zwnj;تر از عملگرهای بولی برای جستجوی ترکیبی کلید واژه&amp;amp;zwnj;ها استفاده شد. در مجموع تعداد 326 مقاله به&amp;amp;zwnj;دست آمد. پس از حذف مقالات تکراری، چکیده و سپس متن کامل مقالات بررسی شد و در نهایت 34 مقاله برای مرور و سنتز نهایی انتخاب شد. یافته&amp;amp;zwnj;ها: در مطالعات بررسی شده، رفاه اجتماعی سالمندان ابعاد مختلفی از جمله اقتصادی، جسمی، روان&amp;amp;zwnj;شناختی، اجتماعی، اشتغال، آموزش، محیط زندگی، عاطفی، اوقات فراغت و دسترسی به خدمات را در بر می&amp;amp;zwnj;گیرد. همچنین بیشتر مطالعات داخلی تک بعدی بوده و بیشتر بر بعد روان&amp;amp;zwnj;شناختی تأکید نموده&amp;amp;zwnj;اند و در هیچ یک از آنها شاخص رفاه اجتماعی چندبعدی استفاده نشده است. ابعاد دسترسی به خدمات مراقبتی (به&amp;amp;zwnj;ویژه مراقبت در منزل)، استفاده از تکنولوژیهای جدید، معنویت و فرهنگ و اوقات فراغت سالمندان، تا حدود زیادی مغفول مانده است. توصیه می&amp;amp;zwnj;شود در آینده ابعاد اوقات فراغت، معنویت و دسترسی به خدمات در میان سالمندان بیشتر مورد توجه قرار گیرد و علاوه بر این برخی از ابعاد مؤثر بر رفاه اجتماعی سالمندان از قبیل تأثیر تکنولوژیهای جدید در جهت سهولت فعالیتهای روزانه سالمندان نیز وارد مطالعات مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی سالمندان شده و در این راستا مورد بررسی قرار گیرند. در مطالعات ایرانی نیز ابعاد گسترده&amp;amp;zwnj;تری از رفاه اجتماعی سالمندان مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا پیشنهاد می&amp;amp;zwnj;شود که در پژوهشهای آتی مرتبط با رفاه اجتماعی سالمندان در ایران، ابعاد وضعیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی و اوقات فراغت سالمندان با توجه به اهمیت خاص آنها و تأکید خاصی که در مطالعات خارجی بر این ابعاد شده است، مورد توجه ویژه واقع شود. بحث: در مجموع می&amp;amp;zwnj;توان گفت که استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اجتماعی سالمندان، به علت پوشش ابعاد مختلف و متنوع، می&amp;amp;zwnj;تواند زمینه بررسی عمیق و علمی&amp;amp;zwnj;تر رفاه اجتماعی سالمندان را فراهم کرده و با بررسی آن می&amp;amp;zwnj;توان با یک دید کلی&amp;amp;zwnj;نگر و جامع، به اتخاذ سیاستهای مناسب در زمینه مسائل مختلف دوران سالمندی کمک کرد.

۲۴اثر مستقیم و غیرمستقیم عواطف بر اضطراب و افسردگی سالمندان: نقش میانجی دشواری در نظم‌جویی هیجان
اطلاعات انتشار: تابستان- شماره ۳۰، سال
تعداد صفحات: ۱۰
روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 173 سالمند از بین جمعیت سالمندان شهرستان مینودشت انتخاب شدند. شرکت کنندگان در این پژوهش پرسشنامه های دشواری در نظم جویی هیجان، عاطفه مثبت و منفی و اضطراب و افسردگی را تکمیل کردند. به منظور آزمون الگوی اثرات مستقیم و غیرمستقیم از تحلیل مسیر استفاده گردید. یافته ها: یافته ها نشان داد داده ها برازش مناسبی با مدل دارد. اثر مستقیم عاطفه مثبت بر افسردگی و اثر مستقیم عاطفه منفی بر اضطراب معنادار بود. تاثیر غیرمستقیم عاطفه مثبت بر اضطراب و افسردگی از طریق دشواری در نظم جویی هیجان معنادار بود. اثر غیرمستقیم عاطفه منفی بر اضطراب و افسردگی از طریق دشواری در نظم جویی هیجان نیز معنادار بود. همچنین تاثیر مستقیم عاطفه منفی بر افسردگی معنادار نبود. علاوه بر این، یافته ها نشان می دهد که اثر مستقیم عاطفه مثبت بر افسردگی در مقایسه با سایر متغیرها شدت بیشتری دارد. درنهایت 57 درصد واریانس افسردگی و 53 درصد واریانس اضطراب در این مدل توسط متغیرهای دشواری در نظم جویی هیجان، عاطفه مثبت و عاطفه منفی تبیین می شود. عاطفه مثبت، عاطفه منفی و دشواری در نظم جویی هیجان بطور معناداری می توانند اضطراب و افسردگی در سالمندان را پیش بینی نمایند. نتیجه گیری: در مداخلات درمانی یا پیشگیری از اضطراب و افسردگی در سالمندان سبک عاطفی و همچنین دشواری در نظم جویی هیجان باید مورد توجه قرار گیرد. تلویحات نظری یافته ها مورد بحث قرار گرفته است.

۲۵The relationship between Seleh–ye Rahem and health status of the elderly in the city of Qom, 2012
اطلاعات انتشار: Health، اول،شماره۲، ۲۰۱۴، سال
تعداد صفحات: ۱۰
Background and Objectives: Sele–ye Rahem is a social behaviour that promotes social spirit, improves life expectancy and physical and mental health. Seleh–ye Rahem means maintaining supporting and friendly relationships with one’s physical arham (family members and relatives) and spiritual arham (consisting of the Prophet, the infallible Imams, religious scholars and Imam’s descendants or Sadat). The aim of this study was to determine the relationship between Seleh–ye Rahem and health status of the elderly. Methods: In this descriptive– correlational study 300 elderly were selected with cluster– random sampling from the city of Qom in 2012. Self–designed physical and spiritual Seleh–ye Rahem and health status of the elderly questionnaire were used. Data was analyzed using SPSS version 18, descriptive statistics, and multiple stepwise regression and Pearson tests. Results: The overall health status of older people has a significant relationship with Seleh–ye Rahem with family members (r=0.328) and Prophet and infallible Imams (r= 0.323, P0.05), but there is no significant relationship between their health status and Seleh–ye Rahem with kinsfolk,friends, religious scholar and Imams descendants (Sadat). Multiple regression test showed that 41.7% of the elderly health status change was related to their life condition,age,Seleh–ye Rahem with family members,Seleh–ye Rahem with the Prophet and the infallible Imams and their economic condition (P0.001). Conclusion: The elderly that receiving more support from Seleh–ye Rahem with family members and the Prophet and the infallible Imams had better health status. Nurses can have a role in improving health of the elderly through supporting and reinforcing familial and social relationships.There is room for studies that would identify and address the underlying reasons people are forgetting about Seleh–ye Rahem and it plays important role in different aspects of one’s life especially health.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۵۷ نتیجه