۱پیش بینی چسبندگی پپتیدها به مولکول HLA–A*0201 با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
پپتیدهایی که همراه مولکول‌های MHC ارائه می شوند، اهمیت زیادی در شناسایی آنتی ژن توسط سلول های T دارند. مشخص شدن توالی اسید های آمینه این اپی توپ ها ارزش بسیاری در ساخت واکسن دارد. شناخت اپی توپ ها به کمک روش های آزمایشگاهی مستلزم صرف وقت زیاد و هزینه گزاف است. از این رو اخیراً استافده از روش های نرم افزاری مورد توجه محققان قرار گرفته است تا به کمک آنها تعداد پپتیدهایی که باید مورد آزمایش قرار گیرند، کاهش یابد. در این مقاله با کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی کوشش شده است ابزاری مناسب برای شناسایی اپی توپ ها ارائه نمود. با استفاده از دو شبکه پرسپترون دو لایه نشان داده شده است که می توان دقت بالایی در پیش بینی اپی توپ های کلاس HLA–A*0201 به دست آورد. حساسیت شبکه ها از 91% تا 92% و اختصاصیت آنها از 79% تا 82% بوده است. با توجه به این که در تحقیقات گذشته دقت های ارائه شده به ندرت از 80% بیشتر شده‌اند، دستیابی به این سطوح دقت قابل توجه است.


۳بر‌ر‌سی تنوع ژن BoLA–DRB3.2 د‌ر‌ گاوهای هلشتاین ایر‌انی با استفاد‌ه از ر‌وش PCR–RFLP
اطلاعات انتشار: پژوهش و سازندگي، زمستان, دوره  ۲۰ , شماره  ۴ (پي آيند ۷۷) در امور دام و آبزيان، سال
تعداد صفحات: ۸
د‌ر‌ حیوانات با بر‌نامه ‌های اصلاح ژنتیکی می‌ توان مقاومت نسبت به بیمار‌ی‌ ها ر‌ا افزایش د‌اد. MHC از جمله ژن ‌های مهمی است که نقش کنتر‌لی آن د‌ر‌ مقاومت و پاسخ ایمنی میزبان به بیمار‌ی‌ ها به خوبی مشخص شد‌ه است. پاسخ اختصاصی به پاد‌گن‌ ها وابستگی زیاد‌ی به ژن های MHC د‌اشته و کشف این ار‌تباط می ‌تواند‌ بر‌ای د‌ر‌ک واکنش‌ های متقابل میزبان و عامل بیمار‌ی زا ار‌زشمند‌ باشد‌. د‌ر‌ گاو بین ناحیه ژنتیکی DRB3 (MHC class II) با مقاومت یا حساسیت نسبت به بیمار‌ی ‌های عفونی ار‌تباط نزد‌یکی وجود‌ د‌ار‌د‌. د‌ر‌ این مطالعه با استفاد‌ه از ر‌وش PCR–RFLP، تنوع ژنتیکی اگزون 2 ژن BOLA–DRB3 د‌ر ‌55 نمونه از گاوهای هلشتاین ایر‌انی تحت بر‌ر‌سی قر‌ار‌ گر‌فت. 26 آلل مختلف د‌ر‌ این بر‌ر‌سی شناسایی شد‌ند‌ و فر‌اوانی هر‌ یک از آلل‌ ها نیز محاسبه گر‌د‌ید‌. از میان مجموع آلل‌ های بد‌ست آمد‌ه د‌ر‌ این بر‌ر‌سی د‌و تر‌کیب gba) و (pec تا کنون گزار‌ش نشد‌ه بود‌ند‌. فر‌اوانی آلل ‌هایی که د‌ر‌ مطالعات قبلی به عنوان عوامل حساسیت و یا مقاومت نسبت به بر‌خی از بیمار‌ی ‌ها مانند‌ لکوز، تب بر‌فکی و ور‌م ‌پستان استافیلوکوکی معر‌فی شد‌ه بود‌ند‌ نیز د‌ر‌ جمعیت مور‌د‌ مطالعه تعیین گر‌د‌ید‌. فر‌اوانی بالای آلل‌ های مر‌تبط با حساسیت نسبت به لکوز و تب بر‌فکی و شیوع کم آلل‌ های ایجاد‌ حساسیت نسبت به ور‌م ‌پستان می‌ تواند‌ به د‌لیل د‌ید‌گاه ‌های خاص د‌ر‌ بر‌نامه ‌های اصلاح نژاد‌ گاو شیر‌ی باشد‌ که معمولا با عد‌م توجه به بیمار‌ی ‌هایی که موجب خسار‌ت‌ های غیر‌ مشهود‌ اقتصاد‌ی می‌ شوند‌، همر‌اه است.

۴بررسی تنوع ژنوتیپی (MHC(B–F در طیور گوشتی آرین با استفاده از روش تنوع شکلی DNA تک رشته ای
اطلاعات انتشار: مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران)، , دوره  ۶۴ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۵
تنوع زیاد در ژن های MHC کلاس I یا B–F طیور، شناسایی تعداد زیادی از پپتید های بیگانه را جهت ایجاد پاسخ ایمنی امکان پذیر می سازد. مطالعه این منابع ژنتیکی بسیار با ارزش و برای جلوگیری از حذف تنوع ژنتیکی ضروری است. تنوع ژنتیکی در سویه آرین به عنوان یک سویه داخلی مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از روش PCR–SSCP  جهت مطالعه چند شکلی ژن MHC(B–F) در طیور آرین استفاده شده است. شصت و پنج نمونه DNA شامل 25 نمونه متعلق به جمعیت مادر و 40 نمونه از جوجه های گوشتی تجاری سویه آرین مورد بررسی قرار گرفتند. در جمعیت های مادر و جوجه های گوشتی 7 الگوی مختلف مربوط به ژن B–F مشخص شد. 2 الگو بین دو جمعیت مورد مطالعه مشابه بودند. 2 الگو از مجموع الگوهای به دست آمده مشابه مطالعات قبلی بودند، در حالیکه 5 الگو جدید به نظر می رسند. این نتایج نشان داد که طیور گوشتی آرین از تنوع ژنتیکی MHC در ناحیه B–F برخوردارند که می تواند جهت انتخاب خصوصیات مطلوب ایمنولوژیکی مورد استفاده قرار گیرد.

۵بررسی تنوع آللی ژن BoLA–DRB3 با استفاده از آنزیم برشی RsaI در گاومیش های بومی خوزستان
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
جایگاه ژنی مجموعه سازگاری بافتی (MHC) کد کننده آنتی ژنها و پروتئینهای سطح لوکوسیت ها می باشند ه در واکنش دفاعی بدن و شناسایی پروتئینهای خارجی نقش دارند. در گاو این جایگاه ژنی به نام بولا معروف می باشد که در سه دسته ژنی به نامهای کلاس I، کلاس II و کلاس III بر روی بازوی کوتاه کروموزوم 23 گام ترتیب یافته اند. هر یک از این کلاسهای ژنی دارای مجموعه لوکاسهای متعد و مختلف است و هر لوکاس می تواند تا بیش از دهها آلل را شامل شود. هدف از این تحقیق، بررسی پلی مرفیسم اگزون 2 جایگاه ژنی BoLA–DRB3 در جمعیت گاومیش استان خوزستان می باشد. در این مطالعه از روش پی سی آر دو مرحله ای (Heminested–PCR) برای تکثیر این اگزون استفاده شد. خونگیری از 80 رأس گاومیش از سطح استان صورت گرفت. دی. ان. ای از خون کامل استخراج شد. واکنش دو مرحله ای زنجیره ای پلیمراز جهت تکثیر قطعه 284 جفت بازی از اگزون 2 ژن MHC با استفاده از پرایمرهای اختصاصی این ژن انجام شد. قطعه تکثیر شده به وسیله آنزیم RsaI مورد هضم قرار گرفت. محصولات هضم شده توسط الکتروفورز عمودی بر روی ژل پلی آکریل آمید 8% با استفاده از نیترات نقره رنگ آمیز و تفکیک شدند. نتایج حاصل از این مطالعه با استفاده از آنزیم برشی RsaI تعداد ده الگوی برشی را نشان داد که الگوهای برشی g و b به ترتیب با فراوانی 30 و 20 درصد بیشترین فراوانی آللی را به خود اختصاص دادند با استفاده از این آنزیم 17 ترکیب ژنتیکی شناسایی شد. نتایج آزمون کای مربع نشان داد که ج معیت مورد بررسی، در حالت تعادل هاردی– وینبرگ قرار دارد. در این مطالعه سطح بسیار بالایی از پلی مورفیسم مشاهده شد.

۶شناسایی چندشکلی آلل های اگزون دو از ژن BoLA–DRB3 در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران
اطلاعات انتشار: تحقيقات توليدات دامي، تابستان, دوره  ۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۹
مجتمع اصلی سازگاری نسجی (MHC) شامل گروهی از ژن ها است که نقش مهمی را در پاسخ های ایمنی داشته و به سه دسته MHC کلاس 1 و 2 و 3 تقسیم می شوند. در گاو MHC یا سیستم آنتی ژن لنفوسیتی به نام BoLA شناخته می شود و روی کروموزوم 23 قرار دارد. ژن های اگزون 2 از ژن (BoLA–DRB3 2.) BoLA–DRB3 بخشی از MHC کلاس 2 در گاو است که تنوع بسیار بالایی داشته و آلل های آن با مقاومت و حساسیت به بیماری ها و همچنین با خصوصیات باروری، رشد و تولید شیر در گاو مرتبط هستند. در این مطالعه چند شکلی 2.BoLA–DRB3 به وسیله روش PCR–RFLP روی 350 نمونه خون گاو هلشتاین ایران مورد بررسی قرار گرفت. پس از استخراج DNA از نمونه های خون کامل2 .BoLA–DRB3 به وسیله روش Seminested PCR افزوده سازی شد و محصولات PCR به وسیله آنزیم های محدود الاثر RsaI, PsuI و HaeIII برش داده شدند. در مجموع 18 الگوی متفاوت در برش های آنزیمی مشاهده شد. با تحلیل الگوهای برش آنزیمی، 48 آلل متفاوت و در این بین 9 آلل جدید در جمعیت مورد مطالعه شناسایی شدند. در تحلیل جمعیتی، فراوانی آلل ها و ژنوتیپ ها، میزان هوموزیگوتی و هتروزیگوتی مورد انتظار و مشاهده شده سنجیده شد. نتایج این مطالعه نشان دهنده چند شکلی بالای 2.BoLA–DRB3 است. همچنین در مقایسه، فراوانی آلل های مستعد کننده به بیماری لکوز بیش از تب برفکی، ورم پستان و برخی بیماری های انگلی بود. شایان ذکر است که فراوانی آلل های مفید در صفات تولید شیر نیز مشابه با سایر جمعیت های بررسی شده بود.

۷بررسی چندشکلی ژن MHCدر جمعیت گاوهای نجدی استان خوزستان بااستفاده از تکنیکPCR–RELP
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، سال
تعداد صفحات: ۵
درحیوانات با برنامه های اصلاح ژنتیکی می توان مقاومت نسبت به بیماریها را افزایش داد. مجموعه سازگاری نسجیMHC دارای نقشی اساسی در عرضه پادگن ها و روند ایجاد پاسخ ایمنی علیه عوامل بیماری زای مهاجم است. پاسخ اختصاصی به پادتن ها وابستگی زیادی به ژنهایMHCداشته و کشف این ارتباط میتواند برای درک واکنشهای متقابل میزبان و عامل بیماری زا ارزشمند باشد. در گاو این جایگاه ژنی به نام بولا معروف می باشد که در سه دسته ژنی به نامهای کلاسIوکلاس II و کلاس III بر روی بازوی کوتاه کروموزوم 23 گاو ترتیب یافته اند. هر یک از این کلاس های ژنی دارای مجموعه لوکاس های متعدد و مختلف است و هر لوکاس می تواند تا بیش از دهها آلل را شامل شود. گاو نجدی شاخص ترین نژاد گاو در استان خوزستان میباشد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی چندشکلی ژنMHCدر جمعیت گاونجدی استان خوزستان می باشد. برای انجام این تحقیق از 80 رأس گاو نجدی موجود دراستان خوزستان خون گیری به عمل آمدDNA.از خون کامل به کمک روش بوم و همکاران استخراج شد و واکنش زنجیره ای پلی مراز جهت تکثیر قطعه 284 جفت بازی از اگزون 2 ژنMHCبااستفاده از روش پی.سی.آر دو مرحله ایHeminested–PCRانجام شد. قطعه تکثیر شده به وسیله آنزیم برشیRsaΙمورد هضم قرار گرفت.سپس محصولات هضم شده توسط الکتروفورز عمودی بر روی ژل پلی اکریل آمید 8% با استفاده از نیترات نقره رنگ آمیزی و تفکیک شدند. نتایج حاصل از این مطالعه تعداد پنج آلل را در این جایگاه ژنی نشان داد که آلل هایc و eبه ترتیب با فراوانی 38 و 32 ، بیشترین فراوانی آللی را به خود اختصاص دادند

۸در گوسفند عربی استان خوزستان با Ovar–DRB بررسی چندشکلی اگزون دوم جایگاه ژنی 1 PCR– استفاده از تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز به همراه بررسی تنوع قطعات محدود شده(RFLP)
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
مجموعه سازگاری نسجی (MHC) دارای نقشی اساسی در عرضه پادگن ها و روند ایجاد پاسخ ایمنی علیه عوامل بیمار یزای مهاجم است. کنترل ژنتیکی این مجموعه در ایجاد حساسیت یا مقاومت نسبت به بیمار یها به خوبی مشخص شده است. تاکنون مطالعات بسیاری بر مجموعه ی سازگاری نسجی گوسفند متمرکز شده و بررسی های ژنتیک مولکولی متعددی جهت تعیین ارتباط تنوع ژن رمز کننده مولکول های مجموع هی سازگاری نسجی با مقاومت نسبت به بیمار یهای عفونی انجام به همراه بررسی تنوع قطعات محدود شده (PCR) گرفته است. در این مطالعه با استفاده از واکنش زنجیر های پلیمرازدر مجموعه ی سازگاری نسجی 111 نمونه از گوسفندان توده عربی تعیین گردید. Ovar–DRB تنوع جایگاه ژنی 1 ،(RFLP) 18 الگوی متفاوت با 8 آلل متمایز در این مطالعه برای ناحیه مذکور در گوسفندان توده عربی تشخیص داده شد. همچنین توانست وضعیت هتروزیگوتی و هموزیگوتی را در این ژن تشخیص دهد. نتایج این مطالعه در مجموع تنوع PCR–RFLP روش در PCR–RFLP در گوسفندان توده عربی را نشان داد، به علاوه کارایی روش DRB بسیار بالای اگزون دوم جایگاه ژنتیکی تعیین تنوع ناحیه 1 DRB را تاًیید می کند.

۹HLA آنتی ژنهای سازگاری نسجی انسان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پژوهش و سازندگي، سال
تعداد صفحات: ۶

۱۰Mechanisms and Performances of Adjuvants in Vaccine Immunogenicity
اطلاعات انتشار: Journal of Applied Biotechnology Reports، دوم،شماره۳، summer ۲۰۱۵، سال
تعداد صفحات: ۸
An adjuvant is a substance that is added to a vaccine to increase the body's immune response to the vaccine. Vaccines containing adjuvants are tested for safety in clinical trials before they are licensed for used. The basic action of adjuvants is stimulating adaptive immune responses. Adjuvants, recently licensed for human utlization, involve alum squalane oil or water emulsion, influenza virosomes, and few cytokines as IFN–γ and IL–2. Some adjuvants are currently under investigation such as DNA motifs, monophosphoryl lipid A, Cholera Toxin (CT), E. coli heat Labile Toxin (LT), Saponins, Immunostimulating complexes (ISCOMs), liposomes, Flt3 ligand as a pleotropic glycoprotein, non–ionic block copolymers. This paper is an overview of adjuvant mechanisms, most commonly used adjuvants, Adjuvant formulations and Adjuvant limitations.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۰ از میان ۱۰ نتیجه