نقش خانواده و مدرسه در تربیت دانش آموزان

نویسنده(ها): الهام ناصرین
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، سال
کلمات کلیدی: تربیت، افت تحصیلی، تعلیم، انگیزه، موفقیت تحصیلی، هنجار و ناهنجاری

خانواده ، نخستین نهاد اجتماعی است که فرد در آن پا به عرصه زندگی می گذارد واولین پایه های تربیت و تعلیم در آن گذارده می شود . وجود محبت و عاطفه در خانواده رمز سعادت و خوشبختی انسان است و کلید بسیاری از مشکلات و راه جلب احترام و رعایت حقوق دیگران است . عاطفه ، عشق و محبت به فرزندان ، می تواند اراده متزلزل و روح آشفته آنان را درمان کند و آنان را به زندگی سعادتمند و موفق امیدوار سازد . لذا...


نارسا نویسی در بین دانش آموزان دختر و پسر شهرستان جاسک در سال تحصیلی 94–1393

نویسنده(ها): هاجر فهیم
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، سال
کلمات کلیدی: نارسانویسی، شهرستان جاسک، دختر و پسر

هدف پژوهش حاضر مقایسه نارسا نویسی در بین دانش آموزان دختر و پسر شهرستان جاسک در سال تحصیلی 94 – 1393بود. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 20 نفر (10 دختر و 10 پسر ) از دانش آموزان دختر و پسر شهرستان جاسک بودند و نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد . برای جمع آوری اطلاعات علاوه بر مطالعات کتابخانه ای از پرسشنامه مشکلات یادگیری نیز استفاده شده است . داده ها با استفاده از آزمون مستقل...


رابطه ی بین جامعه پذیری و تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان شریعتی اصفهان

نویسنده(ها): رئیسی،زهره، سلیمیان،فرهاد، نجاری،رضا، امیرخانی،امیر حسین
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- (ویژه نامه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)، سال
کلمات کلیدی: -

تعیین و ارزش دهی پارامترهای مؤثر در هزینه ی تولید پروژه های نرم افزاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نویسنده(ها): حاج رحیمی،نفیسه، یعقوبی،طاهره، آیت،سعید
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- (ویژه نامه اقتصاد سلامت)، سال
کلمات کلیدی: -

رابطه ی مخارج سلامت و رشد اقتصادی در استان های ایران

نویسنده(ها): عماد زاده،مصطفی، سامتی،مرتضی، صافی دستجردی،داود
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- (ویژه نامه اقتصاد سلامت)، سال
کلمات کلیدی: -

تعیین میزان معیارهای مشتری مداری در آموزش بر اساس دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نویسنده(ها): شمس،اسداله، یارمحمدیان،محمد حسین، حسن زاده،اکبر، حیاتی آب باریک،هادی
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- (ویژه نامه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)، سال
کلمات کلیدی: -

وضعیت چابکی بیمارستان های شهر اصفهان

نویسنده(ها): یارمحمدیان،محمد حسین، سموعی،راحله، خدایاری زرنق،رحیم، ایوبیان،علی، باقریان محمود آبادی،حسین
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- (ویژه نامه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)، سال
کلمات کلیدی: -

ارتباط عوامل اقتصادی – اجتماعی با شیوع سزارین خودخواسته در زنان نخست زای مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی نیک نفس رفسنجان

نویسنده(ها): داوری،مجید، مرآثی،محمدرضا، قرشی،زهره، مختاری،میترا
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- (ویژه نامه اقتصاد سلامت)، سال
کلمات کلیدی: -

تحلیل کارآیی و تخصیص منابع به بخش های مختلف بیمارستان شریعتی اصفهان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

نویسنده(ها): آزاد،الهه، کتابی،سعیده، سلطانی،ایرج، باقرزاده،مجید
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- (ویژه نامه اقتصاد سلامت)، سال
کلمات کلیدی: -

سنجش میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت دانش از دیدگاه مدیران و سرپرستان بیمارستان های منتخب خصوصی شهر اصفهان

نویسنده(ها): تابنده،سمانه، ابزری،مهدی، صالحی زاده،سعید
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- (ویژه نامه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)، سال
کلمات کلیدی: -

رابطه ی رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری کارکنان در مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد شهر تهران

نویسنده(ها): ملکی،محمدرضا، جعفری،حسن، صفری،حسین، خدایاری زرنق،رحیم
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- (ویژه نامه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)، سال
کلمات کلیدی: -

پایایی، روایی و برازش مدل پنج عاملی مقیاس قابلیت یادگیری سازمانی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نویسنده(ها): نادی،محمد علی، یارمحمدیان،محمد حسین
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- (ویژه نامه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)، سال
کلمات کلیدی: -

آموزش مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس الگوی شایستگی مدار

نویسنده(ها): سالاریان زاده،محمدحسین، جعفری سیریزی،مهدی، یارمحمدیان،محمد حسین، ماهر،علی
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- (ویژه نامه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)، سال
کلمات کلیدی: -

رابطه ی مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نویسنده(ها): بهرامی،سوسن، یارمحمدیان،محمد حسین، فردوسی،مسعود، اجاقی،رضوان، ایزدی ورکی،فهیمه، گلکار،مرضیه
اطلاعات انتشار: مهر و آبان- شماره ۲۶، سال
کلمات کلیدی: مدیریت کیفیت فراگیر، مدیریت دانش، دانشگاه

مهارت، دانش و بهره وری انسان ها از جمله عوامل مهمی هستند که در موفقیت سازمان ها و مراکز بهداشت و درمان نقش اساسی دارند و مدیریت کیفیت فراگیر نیز به عنوان نوعی سیستم مدیریتی توجه ویژه ای به آن دارد. از طرفی دانش به عنوان منبعی برای بقای سازمان ها ضروری است و برای اجرای مدیریت دانش به یک بازه ی زمانی به نسبت طولانی، فراهم سازی بسترهای فکری و فرهنگی، مهارتی و آموزشی، کانون های دانشی و...


ادراک مدیران و صاحب نظران دانشگاهی در خصوص مؤلفه های مدیریت اسلامی

نویسنده(ها): یارمحمدیان،محمد حسین، فردوسی،مسعود، پسندیده،محمدحسین
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- (ویژه نامه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)، سال
کلمات کلیدی: -
نمایش نتایج ۲۶ تا ۴۰ از میان ۹۰۰۵۲۸ نتیجه