توسعه انسانی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران

نویسنده(ها): میرمهدی تقوی، سیدعلی پایتختی اسکوئی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، سال
کلمات کلیدی: توسعه انسانی، بهره وری، الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی

در دنیای رقابت آمیز امروز کشورهایی برنده خواهند بود که بتوانند دانش، بینش و رفتار بهره وری را در مدیران و کارکنان خود ایجاد نمایند.بینشی که بتواند فکر کردن، اندیشیدن، آفریدن، نوآوری و خلاقیت را در سازمانها خلق کند. با توجه به وجود مشکلات عدیده ای که اقتصادایران با آن روبرو است از جمله، نرخ رشد بالای جمعیت، اقتصاد تک محصولی، ساختار نامتناسب نظام اقتصادی و اداری، افزایش نرخ بیکاری،پائین...


رسائل: رسل فی حالة غیبوبة (رسالة مفتوحة إلی المثقفین العرب)

نویسنده(ها): النجفی،سالم توفیق
اطلاعات انتشار: یونیو ۲۰۰۰ - العدد ۱۷، سال
کلمات کلیدی: -

إنتفاضة الأقصی المجیدة و العمل القومی العربی

نویسنده(ها): المرسومی،نوری نجم
اطلاعات انتشار: یونیو ۲۰۰۰ - العدد ۱۷، سال
کلمات کلیدی: -

مشروعیة الکفاح المسلح فی القانون الدولی

نویسنده(ها): باسیل یوسف
اطلاعات انتشار: یونیو ۲۰۰۰ - العدد ۱۷، سال
کلمات کلیدی: -

العدوان علی یوغسلافیا و تعمیم إستخدام القوة المسلحة لحل النزاعات الدولیة بعد نهایة الحرب الباردة

نویسنده(ها): المرسومی،نوری نجم
اطلاعات انتشار: یونیو ۲۰۰۰ - العدد ۱۷، سال
کلمات کلیدی: -

قضیة القدس و الأبعاد السیاسیة و الإستراتیجیة لإنتفاضة الأقصی

نویسنده(ها): المیاح،عبداللطیف علی
اطلاعات انتشار: یونیو ۲۰۰۰ - العدد ۱۷، سال
کلمات کلیدی: -

خوشنویسی ایرانی هنری ریشه دار و هویت اآفرین است!؛ در گفتگویی با کاوه تیموری

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: چيدمان، سال
کلمات کلیدی: هنر، پیدایش خطوط اسلامی، خوشنویسی ایرانی، کاوه تیموری، گفتگو، نحوه آموزش خط

جریان نقد آزاد و بازده سهام : نقش تعدیل کننده مالکیت نهادی و مدیریتی

نویسنده(ها): علی اصغر متقی، احد روشن ضمیر
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، سال
کلمات کلیدی: بازده سهام، جریان نقدی آزاد، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی

این پژوهش اثرتعاملی مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی بر رابطهی بین جریان نقدی آزاد و بازده سهام را بررسی می کند. متغیر وابسته این پژوهش بازده سهام است. متغیر مستقل آن جریان نقدی آزاد می باشد. همچنین در این پژوهش از مالکیت نهادی ومالکیت مدیریتی بهعنوان متغیر تعدیل گر استفاده شده است. در این تحقیق از اندازه شرکت و اهرم مالی ،به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده می شود.جامعهآماری این پژوهش از...


جذب نخبگان، افق پیش رو

نویسنده(ها): فرزین فیضی زاد، محمدرضا ارصلان بد
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، سال
کلمات کلیدی: فرار مغزها، نخبه، مهاجرت، سرمایه، کشورصنعتی، تجربه، صندوق بین المللی پول

توسعه علم، فناوری و اقتصاد در هر کشوری مرهون تلاش، پشتکار، نوآوری و خودباوری نیروهای انسانی توانمند آن جامعه است. به شهادت تاریخ،نیروهای انسانی نخبه در هر جامعه، جزو ارکان قدرتمند و ارزشمند آن به شمار میروند. قشر تحصیلکرده ایرانی در سالهای اخیر بهدلایل گوناگون ایران را به قصد زندگی در کشورهای مختلف جهان ترک کردهاند. این پدیده آنچنان رواج داشته که در چند سال گذشتهصندوق بینالمللی پول،...


توسعهی مدل شبیهسازی رفتار خرید ناگهانی با رویکرد مدلسازی مبتنی بر عامل

نویسنده(ها): زهرا صادقی آرانی، محمدرضا مهرگان، محمد ابویی اردکان، محسن نظری
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، سال
کلمات کلیدی: خرید ناگهانی، مدلسازی مبتنی بر عامل، هیجان، فرهنگ، ویژگیهای موقعیتی.

خرید یکی از رفتارهای بسیار پیچیده انسانی است که همواره در زندگی روزمره مردم وجود داشته و تحت تأثیر عوامل مختلف روانشناسی، اجتماعی،موقعیتی و ... تغیر میکند. یکی از این رفتارهای خرید که تحت تأثیر هیجان و احساسات آنی و قوی خریدار شکل میگیرید رفتار خرید ناگهانیاست. مدلسازی و شبیهسازی این رفتار پیچیده، محققان رفتار را در درک و پیشبینی آن و درنتیجه برنامه ریزی های آتی برای بازاریابی در اینحوزه...


بازگشت به روش شناسی در علم سیاست

نویسنده(ها): حامد زارع
اطلاعات انتشار: مهرنامه، سال
کلمات کلیدی: علوم انسانی، اندیشه سیاسی، سیاست، کتاب بینش های علم سیاست، معرفی کتاب

توزیع جغرافیایی فعالیتهای صنعتی با تاکید بر توسعه مالی:مطالعه موردی صنایع کارخانهای استانهای ایران

نویسنده(ها): محمود محمودزاده، صالح قویدل، آرزو قلی زاده
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، سال
کلمات کلیدی: ساختار مالی، توسعه مالی، ارزش افزوده صنعت

عوامل متعددی از جمله وضعیت زیرساختها، دسترسی به بازار)کالا و مالی(، صرفههای تجمع، ساختار دستمزد، مالیاتها، یارانهها، شرایط سیاسی و... بر تجمع مکانی صنایع در یک کشور اثر میگذارند. بنابراین بسیاری از اقتصاددانان تلاش نمودهاند تا ارتباط بین بخش واقعی و مالییک اقتصاد و نحوه توزیع جغرافیایی صنایع در مناطق مختلف یک کشور را مورد بررسی قرار دهند. بخش مالی نقش اساسی در توسعه و رشداقتصادی دارد و...


إنحطاط أمیرکا رؤیة غارودی للقرن الحادی و العشرین

نویسنده(ها): محمود عبدالواحد محمود
اطلاعات انتشار: فبرایر ۲۰۰۰ - العدد ۱۳، سال
کلمات کلیدی: -

تعیین رابطه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با هوش فرهنگی آنها در سازمان آموزش و پرورش

نویسنده(ها): نادر هاشم زاده، منیژه سلیمانی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، سال
کلمات کلیدی: هوش فرهنگی، رفتار شهروندی سازمانی

این پژوهش با هدف تعیین رابطه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با هوش فرهنگی آنان در اداره آموزش و پرورش میاندوآب در سال 49314939 انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش 39 نفرمی باشد که بااستفاده از جدول مورگان نمونه آماری 89 نفر به روش نمونه گیری تصادفیساده انتخاب شد.روش تحقیق ازنوع همبستگی و ابراز گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه، از پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی که توسط مرکز مطالعات هوش فرهنگی...


منظمة بنی بریت أقدم المنظمات الصهیونیة فی العالم و أخطرها

نویسنده(ها): الجبوری،عبدالوهاب محمد
اطلاعات انتشار: فبرایر ۲۰۰۰ - العدد ۱۳، سال
کلمات کلیدی: -