چالش های فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نویسنده(ها): عمیدی مظاهری،مریم، کرباسی،مجتبی، مصطفوی دارانی،فیروزه
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- (ویژه نامه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)، سال
کلمات کلیدی: -

تأثیر استراتژی های مدیریت بر خود بر سطح نوآوری دانشجویان رشته ی مدیریت دانشگاه اصفهان

نویسنده(ها): عطافر،علی، کتابی،سعیده، مؤمنی نورآبادی،زهرا
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- (ویژه نامه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)، سال
کلمات کلیدی: -

مقایسه ی میزان تفکر فلسفی با ویژگی های دموگرافیک مدیران بیمارستان های آموزشی اصفهان

نویسنده(ها): انصاری،مریم، بختیار نصر آبادی،حسن علی، عباسی،نصرت، یعقوبی،مریم
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- (ویژه نامه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)، سال
کلمات کلیدی: -

Comparing executive (planning) functions in individuals affected and none affected by borderline Personality disorder

نویسنده(ها): Maryam azarefrooz–farhangian، Younes Fatehi
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، سال
کلمات کلیدی: borderline personality disorder، executive functions، planning

The aim of this research is to compare executive (planning) functions in individuals affected and none affected by borderline personality disorder. So 25 individuals examined by Tower of London test (computer write) of individuals affected by borderline personality disorder by sampling method and 25 of none affected. Results show that difference was sta


نقش آموزشهای سازمانی ضمن خدمت بر توسعه سرمایه فکری و مولفه های تشکیل دهنده سرمایه فکری در معلمان شهر اصفهان دوره متوسطه و فنی و حرفه ای

نویسنده(ها): زهرا مسیبی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، سال
کلمات کلیدی: آموزشهای سازمانی، سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری دوره متوسطه و فنی و حرفه ای

در سالهای اخیر واژه سرمایه فکری در میان نظریه پردازان به طور مداوم مورد استفاده قرار گرفته است. سرمایه فکری عبارتنداز: جمع دانش اعضای سازمان و کاربرد دانش آنها،می باشد. این سرمایه با آموزش توسعه پیدا کرده و منجر به بهبود وضعیت سازمان خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آموزشهای سازمانی ضمن خدمت بر توسعه سرمایه فکری معلمان دوره متوسطه و فنی و حرفه ای شهر اصفهان، می باشد. این پژوهش...


نقش خانواده و مدرسه در تربیت دانش آموزان

نویسنده(ها): الهام ناصرین
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، سال
کلمات کلیدی: تربیت، افت تحصیلی، تعلیم، انگیزه، موفقیت تحصیلی، هنجار و ناهنجاری

خانواده ، نخستین نهاد اجتماعی است که فرد در آن پا به عرصه زندگی می گذارد واولین پایه های تربیت و تعلیم در آن گذارده می شود . وجود محبت و عاطفه در خانواده رمز سعادت و خوشبختی انسان است و کلید بسیاری از مشکلات و راه جلب احترام و رعایت حقوق دیگران است . عاطفه ، عشق و محبت به فرزندان ، می تواند اراده متزلزل و روح آشفته آنان را درمان کند و آنان را به زندگی سعادتمند و موفق امیدوار سازد . لذا...


نارسا نویسی در بین دانش آموزان دختر و پسر شهرستان جاسک در سال تحصیلی 94–1393

نویسنده(ها): هاجر فهیم
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، سال
کلمات کلیدی: نارسانویسی، شهرستان جاسک، دختر و پسر

هدف پژوهش حاضر مقایسه نارسا نویسی در بین دانش آموزان دختر و پسر شهرستان جاسک در سال تحصیلی 94 – 1393بود. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 20 نفر (10 دختر و 10 پسر ) از دانش آموزان دختر و پسر شهرستان جاسک بودند و نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد . برای جمع آوری اطلاعات علاوه بر مطالعات کتابخانه ای از پرسشنامه مشکلات یادگیری نیز استفاده شده است . داده ها با استفاده از آزمون مستقل...


رابطه ی بین جامعه پذیری و تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان شریعتی اصفهان

نویسنده(ها): رئیسی،زهره، سلیمیان،فرهاد، نجاری،رضا، امیرخانی،امیر حسین
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- (ویژه نامه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)، سال
کلمات کلیدی: -

تعیین و ارزش دهی پارامترهای مؤثر در هزینه ی تولید پروژه های نرم افزاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نویسنده(ها): حاج رحیمی،نفیسه، یعقوبی،طاهره، آیت،سعید
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- (ویژه نامه اقتصاد سلامت)، سال
کلمات کلیدی: -

رابطه ی مخارج سلامت و رشد اقتصادی در استان های ایران

نویسنده(ها): عماد زاده،مصطفی، سامتی،مرتضی، صافی دستجردی،داود
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- (ویژه نامه اقتصاد سلامت)، سال
کلمات کلیدی: -

تعیین میزان معیارهای مشتری مداری در آموزش بر اساس دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نویسنده(ها): شمس،اسداله، یارمحمدیان،محمد حسین، حسن زاده،اکبر، حیاتی آب باریک،هادی
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- (ویژه نامه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)، سال
کلمات کلیدی: -

وضعیت چابکی بیمارستان های شهر اصفهان

نویسنده(ها): یارمحمدیان،محمد حسین، سموعی،راحله، خدایاری زرنق،رحیم، ایوبیان،علی، باقریان محمود آبادی،حسین
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- (ویژه نامه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)، سال
کلمات کلیدی: -

ارتباط عوامل اقتصادی – اجتماعی با شیوع سزارین خودخواسته در زنان نخست زای مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی نیک نفس رفسنجان

نویسنده(ها): داوری،مجید، مرآثی،محمدرضا، قرشی،زهره، مختاری،میترا
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- (ویژه نامه اقتصاد سلامت)، سال
کلمات کلیدی: -

تحلیل کارآیی و تخصیص منابع به بخش های مختلف بیمارستان شریعتی اصفهان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

نویسنده(ها): آزاد،الهه، کتابی،سعیده، سلطانی،ایرج، باقرزاده،مجید
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- (ویژه نامه اقتصاد سلامت)، سال
کلمات کلیدی: -

سنجش میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت دانش از دیدگاه مدیران و سرپرستان بیمارستان های منتخب خصوصی شهر اصفهان

نویسنده(ها): تابنده،سمانه، ابزری،مهدی، صالحی زاده،سعید
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- (ویژه نامه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)، سال
کلمات کلیدی: -
نمایش نتایج ۵۱ تا ۶۵ از میان ۹۰۰۵۴۸ نتیجه