رابطه ی رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری کارکنان در مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد شهر تهران

نویسنده(ها): ملکی،محمدرضا، جعفری،حسن، صفری،حسین، خدایاری زرنق،رحیم
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- (ویژه نامه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)، سال
کلمات کلیدی: -

پایایی، روایی و برازش مدل پنج عاملی مقیاس قابلیت یادگیری سازمانی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نویسنده(ها): نادی،محمد علی، یارمحمدیان،محمد حسین
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- (ویژه نامه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)، سال
کلمات کلیدی: -

آموزش مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس الگوی شایستگی مدار

نویسنده(ها): سالاریان زاده،محمدحسین، جعفری سیریزی،مهدی، یارمحمدیان،محمد حسین، ماهر،علی
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- (ویژه نامه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)، سال
کلمات کلیدی: -

رابطه ی مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نویسنده(ها): بهرامی،سوسن، یارمحمدیان،محمد حسین، فردوسی،مسعود، اجاقی،رضوان، ایزدی ورکی،فهیمه، گلکار،مرضیه
اطلاعات انتشار: مهر و آبان- شماره ۲۶، سال
کلمات کلیدی: مدیریت کیفیت فراگیر، مدیریت دانش، دانشگاه

مهارت، دانش و بهره وری انسان ها از جمله عوامل مهمی هستند که در موفقیت سازمان ها و مراکز بهداشت و درمان نقش اساسی دارند و مدیریت کیفیت فراگیر نیز به عنوان نوعی سیستم مدیریتی توجه ویژه ای به آن دارد. از طرفی دانش به عنوان منبعی برای بقای سازمان ها ضروری است و برای اجرای مدیریت دانش به یک بازه ی زمانی به نسبت طولانی، فراهم سازی بسترهای فکری و فرهنگی، مهارتی و آموزشی، کانون های دانشی و...


ادراک مدیران و صاحب نظران دانشگاهی در خصوص مؤلفه های مدیریت اسلامی

نویسنده(ها): یارمحمدیان،محمد حسین، فردوسی،مسعود، پسندیده،محمدحسین
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- (ویژه نامه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)، سال
کلمات کلیدی: -

مفاهیم و ویژگی های الگوی اطلاع یابی ویلسون: مروری بر متون

نویسنده(ها): یمین فیروز،موسی، نوشین فرد،فاطمه، صیامیان،حسن
اطلاعات انتشار: مهر و آبان- شماره ۲۶، سال
کلمات کلیدی: رفتار اطلاع یابی، مدل ویلسون، جستجو و ذخیره ی اطلاعات

هدف از مطالعه ی حاضر، بیان مفاهیم و ویژگی های الگوی اطلاع یابی ویلسون (Wilson) به عنوان پراستنادترین الگو در بحث رفتار اطلاع یابی بوده و فرایند تکمیل، بسط و گسترش آن با مرور متون مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان داد که مدل اطلاع یابی ویلسون پایه و بنیان الگوهای اطلاع یابی بعد از خود بوده و یکی از پراستنادترین الگوها در بین انواع الگوهای اطلاع یابی مطرح شده در جهان می باشد. این الگو از...


بار اقتصادی و هزینه های سلامت ناشی از بیماری های مزمن در ایران و جهان

نویسنده(ها): کریمی،سعید، جوادی،مرضیه، جعفرزاده،فاطمه
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- (ویژه نامه اقتصاد سلامت)، سال
کلمات کلیدی: -

رابطه ی بین ارزش های فردی – ابزاری و نهایی – و حرفه ای در بین پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نویسنده(ها): عسکری،آزاده، عریضی،حمید رضا، نوری،ابوالقاسم
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- (ویژه نامه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)، سال
کلمات کلیدی: -

مقایسه ی اجزای سرمایه ی فکری در دانشگاه

نویسنده(ها): بهرامی،سوسن، رجایی پور،سعید، یارمحمدیان،محمد حسین
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- (ویژه نامه اقتصاد سلامت)، سال
کلمات کلیدی: -

ارزیابی شاخص توزیع پزشکان متخصص در بیمارستان های دولتی ایران

نویسنده(ها): طاعتی کلی،الهام، مشکینی،علی، خراسانی زواره،داود
اطلاعات انتشار: مهر و آبان- شماره ۲۶، سال
کلمات کلیدی: توزیع، پزشکان، متخصصین

عدالت در سلامت به معنای عدالت در توزیع تندرستی جامعه است. منظور از رعایت عدالت در سلامت، توجه به نیازهای سلامت همه ی افراد و اقشار جامعه بدون توجه به موقعیت جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن ها است. هدف از پژوهش حاضر مطالعه ی برآورد توزیع نیروی انسانی پزشک متخصص به تفکیک رشته های تخصصی بر حسب جمعیت (000،100 نفر) در بیمارستان های دولتی استان های کشور بود. روش بررسی: این پژوهش مقطعی–...


ارتقای کارآمدی استفاده از نیروی انسانی در خدمات سلامت باروری زنان در ایران؛ یک تحلیل هزینه – خدمت

نویسنده(ها): داوری،مجید، کهن،شهناز، انجذاب،بهناز، جوادنوری،مژگان
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- (ویژه نامه اقتصاد سلامت)، سال
کلمات کلیدی: -

نقدی بر کتاب «آشنایی با منابع مرجع پزشکی در اینترنت»

نویسنده(ها): سلیمان زاده نجفی،نیره، ملک احمدی،پریسا
اطلاعات انتشار: مهر و آبان- شماره ۲۶، سال
کلمات کلیدی: -

اولویت بندی نقاط نیازمند بهبود در بیمارستان الزهرای – س – اصفهان بر اساس نظام خودارزیابی بر مبنای مدل کیفیت اروپایی – EFQM –

نویسنده(ها): جوادی،مرضیه، گنجی،حمید، رئیسی،احمدرضا، یعقوبی،مریم، همتیان،پروین
اطلاعات انتشار: مهر و آبان- شماره ۲۶، سال
کلمات کلیدی: بیمارستان ها، خودارزیابی، مدل تعالی سازمانی

سازمان های پیش رو در دنیای امروز در تلاش برای کسب نتایج و مزایای رقابتی هستند. امروزه، استفاده از شیوه های نوین مدیریتی و به کارگیری ابزارهای نوین مدیریت در حصول نتایج سازمانی مطلوب تاثیرگذار هستند. مدل سرآمدی یا مدل تعالی سازمانی، یکی از کاربردی ترین مدل های ارزیابی است که معیارهای ارزیابی خطوط راهنمایی برای سازمان ها را ایجاد می کند تا پیشرفت عملکرد خود را در زمینه ی مدیریت کیفیت و...


میزان آمادگی بیمارستان های دارای سیستم مدیریت کیفیت اصفهان بر اساس مدل عملکردی استاندارد اعتباربخشی کمیسیون مشترک بین الملل

نویسنده(ها): عباسی،شیرین، توکلی،ناهید، مصلحی،محمد
اطلاعات انتشار: مهر و آبان- شماره ۲۶، سال
کلمات کلیدی: سیستم مدیریت کیفیت، بیمارستان ها، اعتباربخشی، کمیسیون مشترک اعتباربخشی بیمارستان ها

امروزه موضوع اعتباربخشی با هدف ایجاد و ارتقای فرهنگ ایمنی و کیفیت مراقبت از بیمار جایگاه ویژه ای یافته است. در چند سال اخیر، اقداماتی نیز در جهت استقرار استاندارد اعتباربخشی در کشورمان در جریان بوده است که در سال 1390 جایگزین استانداردهای ارزشیابی بیمارستان گردید. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان آمادگی بیمارستان های منتخب استان اصفهان بر اساس مدل عملکردی استاندارد اعتباربخشی کمیسیون مشترک...


ارزیابی ماژول مدارک پزشکی سیستم اطلاعات بیمارستانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس استاندارد ایزو 10 – 9241

نویسنده(ها): سعیدبخش،سعید، احتشامی،اصغر، کسایی اصفهانی،مهتاب
اطلاعات انتشار: مهر و آبان- شماره ۲۶، سال
کلمات کلیدی: سیستم های اطلاعات بیمارستانی، استانداردها، مدارک پزشکی، نرم افزار، ارزیابی

مدیران و ارایه دهندگان خدمات بیمارستانی جهت افزایش کارایی و اثربخشی سازمان و پیشبرد اهداف آن باید به سیستم اطلاعات بیمارستانی مناسب دسترسی داشته باشند. به منظور پاسخگویی به این نیاز، در این مقاله به ارزیابی میزان رعایت اصول استاندارد ایزو 10\9241 در ماژول مدارک پزشکی نرم افزار سیستم اطلاعات بیمارستانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخته شده است. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و...

نمایش نتایج ۷۶ تا ۹۰ از میان ۹۰۰۵۴۸ نتیجه