طراحی مدل سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم برای بیمارستان هیأت امنایی آیت اله کاشانی شهرکرد

نویسنده(ها): قائدامینی اسدآبادی،روح اله، عامریون،احمد، توفیقی،شهرام، عزیزیان،فاطمه، فیاضی،اعظم
اطلاعات انتشار: مهر و آبان- شماره ۲۶، سال
کلمات کلیدی: مدل سازی، سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم گیری، بیمارستان ها

یکی از انواع سیستم اطلاعات مدیریت بیمارستانی، سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم گیری (Decision support information system یا DSIS) است. این سیستم، از مدل های تصمیم گیری و پایگاه داده های خاص برای تهیه ی اطلاعات در جهت پشتیبانی از تصمیمات نیمه ساخت یافته یا ساخت نیافته استفاده می کند. هدف این پژوهش، طراحی مدل سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم برای بیمارستان هیات امنایی آیت اله کاشانی شهرکرد بود. روش...


نقدی بر کتاب آموزش مهارت های سواد اطلاعاتی

نویسنده(ها): شهرزادی،لیلا
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- شماره ۲۲، سال
کلمات کلیدی: -

عوامل تأثیرگذار بر میزان ترخیص بر خلاف توصیه ی پزشک در بیمارستان نمازی شیراز

نویسنده(ها): کاوسی،زهرا، حاتم،ناهید، حیاتی آب باریک،هادی، نعمتی،جاوید، بیاتی،محسن
اطلاعات انتشار: مهر و آبان- شماره ۲۶، سال
کلمات کلیدی: ترخیص بیمار، رضایت شخصی، بیمارستان ها

رضایت بیمار موضوعی است که امروزه در صنعت سلامت توجه فزاینده ای را به خود جلب نموده است. ترخیص با رضایت شخصی را می توان یکی از نشان گرهای عدم رضایت بیماران در نظر گرفت که بر درمان بیماری اثرات منفی دارد و موجب افزایش هزینه های بیمارستان می گردد، در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر ترخیص بر خلاف توصیه ی پزشک در بیمارستان نمازی شیراز انجام گرفت. روش بررسی: این پژوهش به روش...


نگرش کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان درباره ی اهمیت استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستان، پیش نیازهای به کارگیری و معیارهای انتخاب آن

نویسنده(ها): حیوی حقیقی،محمدحسین، دهقانی،محمد، حسینی تشیزی،سعید، عسگری،بهزاد، رئیسی،مصطفی
اطلاعات انتشار: مهر و آبان- شماره ۲۶، سال
کلمات کلیدی: سیستم های اطلاعات بیمارستان، مدیریت اطلاعات، بخش مدارک پزشکی

به دلیل این که بیمارستان ها ارایه دهندگان اصلی مراقبت سلامت هستند، برای به کار گرفتن سیستم های اطلاعاتی سلامت به عنوان موسسات هدف در نظر گرفته می شوند. بیمارستان ها برای مدیریت نیازمندی های رو به افزایش خود به سیستم اطلاعات بیمارستانی (Hospital information system یا HIS) اثربخش نیاز دارند. مطالعه ی حاضر اهمیت استفاده از HIS از دیدگاه کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستان های وابسته به...


طراحی سیستم تصمیم یار بالینی مبتنی بر شبکه ی عصبی مصنوعی به منظور کشف اولیه ی سرطان از بزرگی خوش خیم پروستات

نویسنده(ها): قادرزاده،مصطفی، صدوقی،فرحناز، کتابت،آروین
اطلاعات انتشار: مهر و آبان- شماره ۲۶، سال
کلمات کلیدی: پزشکی، عملکرد، ارزیابی، تهران، طراحی

در سال های اخیر مفاهیم شبکه های عصبی مصنوعی در کشف اولیه و طبقه بندی بیماری ها متحمل پیشرفت های فراوانی شده است. استفاده از شبکه های عصبی به دلیل توانایی های بالقوه ی آن درکاربردهای پزشکی و در پیدا کردن کنش بین متغیرها، تشخیص و مدل سازی بیماری ها به طور وسیعی مقبول واقع شده است. هدف از این پژوهش، طراحی و پیاده سازی سیستم تصمیم یار مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی به منظور کشف اولیه ی سرطان...


بررسی تغییرات 10– ICD در فرایند روزآمدسازی

نویسنده(ها): مستانه،زهرا، موصلی،لطف اله
اطلاعات انتشار: مهر و آبان- شماره ۲۶، سال
کلمات کلیدی: فرایند روزآمدسازی، 10، ICD، طبقه بندی ها، مدیریت اطلاعات

سازمان جهانی بهداشت با ایجاد تغییرات در ساختار سیستم طبقه بندی بین المللی بیماری ها سعی در روزآمدسازی آن متناسب با نیازهای اطلاعاتی جامعه ی علمی دارد. در این مطالعه تغییرات 10–ICD (International classification of diseases) در فرایند روزآمدسازی مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: داده های این مطالعه ی توصیفی برگرفته از سایت سازمان جهانی بهداشت بود که پس از دسته بندی در قالب تعیین نوع...


بررسی تطبیقی برنامه ی مدیریت خطر در مراقبت سلامت در کشورهای منتخب و ارایه ی الگو برای ایران

نویسنده(ها): احمدی،مریم، ماهر،علی، حیوی حقیقی،محمدحسین، علی پور،جهان پور
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- شماره ۲۲، سال
کلمات کلیدی: مدیریت خطر، مراقبت های سلامت، مدیریت اطلاعات

هدف برنامه ی مدیریت خطر سلامت، کاهش احتمال وقوع حوادث برای بیماران است و شامل مشخص کردن حوادث نامطلوب، تحلیل علت، تخمین احتمال وقوع، نتایج آن ها و اتخاذ اقدام مناسب جهت جلوگیری از تکرار آن ها است. هدف این پژوهش مقایسه برنامه ی مدیریت خطر در مراقبت سلامت در کشورهای منتخب و ارایه ی الگو بود. روش بررسی: این پژوهش به صورت توصیفی– تطبیقی انجام شد. جامعه ی پژوهش، برنامه ی مدیریت خطر در کشورهای...


مقایسه میزان اضطراب امتحان دانش آموران رشته های مختلف مقطع متوسطه دوم

نویسنده(ها): الهام عینالو، اعظم خسروجردی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، سال
کلمات کلیدی: اضطراب، اضطراب امتحان، رشته های مختلف، مقطع متوسطه دوم

هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان اضطراب امتحان رشته های مختلف مقطع متوسطه بود بدین منظور از جامعه آماری دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان تربت حیدریه به حجم حدودا 5234 نفر نمونه ای به حجم 321 نفر از روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای و سپس تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون را تکمیل نموده اند (لازم به ذکر است که ابتدا آزمون ساراسون را برای این جامعه هدف هنجاریابی کرده ایم).پس...


مقایسه اخلاق حرفه ای کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور سقز

نویسنده(ها): فاروق یزدان ستا، فاتح اسعدی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، سال
کلمات کلیدی: اخلاق حرفه ای، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور

هدف از پژوهش حاضر مقایسه ی اخلاق حرفه ای کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور سقز است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور سقز می باشد. نمونه ی مورد بررسی در این پژوهش برابر جامعه در نظر گرفته شد که حجم آن برابر 104 نفر بود. ابزار پژوهش مورد استفاده در این تحقیق عبارت بود از پرسشنامه ی محقق ساخته ی اخلاق حرفه ای. ضریب پایایی بدست آمده برای این...


مقایسه تطبیقی ارزش ها در مکتب ایده آلیسم با مکتب سهروردی

نویسنده(ها): محمد عباسی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، سال
کلمات کلیدی: مکتب ایده ئالیسم، مکتب سهروردی، ارزش ها، مقایسه تطبیقی

این پژوهش با هدف مقایسه ارزش ها در مکتب ایده ئالیسم با ارزشدر مکتب سهروردی با استفاده از روش تحقیق کیفی انجام گرفت. ارزش دارای بار معنایی خاصی است که انسان به برخی اعمال ، پاره ای حالت ها و بعضی پدیده ها نسبت می دهد و برای آن در زندگی خود جایگاه و اهمیت ویژه ای قائل است. ادراک ارزش ها از ادراک واقعیتها متمایز است، یعنی ذهن انسان وقتی ارزش را درک می کند گویی به چیزی علاوه بر ادراک واقعیت...


مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ودانشگاه پیام نور سقز

نویسنده(ها): فاروق یزدان ستا، فاتح اسعدی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، سال
کلمات کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور

هدف از پژوهش حاضر مقایسه ی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور سقزمی باشد.. جامعه ی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور سقز می باشد. نمونه ی مورد بررسی در این پژوهش برابر جامعه در نظر گرفته شد که حجم آن برابر 104 نفر بود. ابزار پژوهشی مورد استفاده در این تحقیق عبارت بود از پرسشنامه ی رفتار شهروندی سازمانی که ضریب پایایی آن برابر با...


مؤلفه های برنامه درسی در مدارس هوشمند

نویسنده(ها): امیر اکبری سرجقائی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، سال
کلمات کلیدی: برنامه درسی، مدارس هوشمند، آموزش و پرورش

برنامه درسی یکی از ارکان اساسی در فرایند یاددهی– یادگیری می باشد. توسعه روزافزون فناوری و تسری آن به حوزه آموزش و پرورش، ضرورت همسوسازی نظام آموزشی را با این تحولات اجتناب ناپذیر ساخته است. این تحقیق با هدف بررسی مؤلفه های برنامه درسی در مدارس هوشمند صورت گرفته است. رویکرد مورد استفاده در این تحقیق رویکرد کیفی بوده و تمرکز اصلی تحقیق بر توصیف مؤلفه های برنامه درسی در مدارس هوشمند می...


فلسفه پوشش در ادیان یهود، مسیحیت، زرتشتی، قرآن و اسلام

نویسنده(ها): حجت نیک نفس، علیرضا عظیمی ثانی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، سال
کلمات کلیدی: زن، قرآن، پوشش (حجاب)، مسیح، یهود، زرتشتی

از لحاظ روانشناسی رشد و توسعه جوامع انسانی زمانی میسر خواهد شد که انسانها بتوانند جوامع خود را هدفمند تربیت کنند. یکی از اساسی ترین مسایل در تربیت جوامع انسانی رسیدن به آرامش روح و روان است آن هم زمانی تحقق می یابد که جلوی شهوات حیوانی انسان گرفته شود. روی این اصل، ادیان الهی جهت رسیدن به این آرامش را در رعایت پوشش و حجاب می دانند. پوشش به عنوان فرهنگ و ارزش پذیرفته شده از طرف تمام...


میزان رعایت اصول تشخیص نویسی در پرونده های پزشکی بیماران بستری با تشخیص شکستگی بیمارستان مطهری ارومیه

نویسنده(ها): زارع فضل الهی،زهرا، خوش کلام اقدم،معصومه، لطف نژاد افشار،هادی، جبرییلی،محمد
اطلاعات انتشار: مرداد و شهریور- شماره ۱۹، سال
کلمات کلیدی: مستندسازی، مدارک پزشکی، بیماران بستری، شکستگی استخوان

پرونده ی پزشکی بیمار مهم ترین منبع برای تحقیقات،آموزش پزشکی و مراجع قضایی به شمار می رود و عملکرد پزشک به عنوان سرپرست تیم درمانی در مورد ثبت دقیق و صحیح اطلاعات، حایز اهمیت می باشد. ثبت کامل تمام موارد شکستگی در شرح تشخیص لازم و ضروری است. از این رو تحقیق حاضر به منظور تعیین میزان رعایت اصول تشخیص نویسی در پرونده های پزشکی بیماران بستری به علت شکستگی در بیمارستان شهید مطهری ارومیه انجام...


وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی همدان در پایگاه های اطلاعاتی Web of science و Scopus

نویسنده(ها): ولی نژادی،علی، وکیلی مفرد،حسین، امیری،محمد رضا، محمد حسن زاده،حافظ، بورقی،حمید
اطلاعات انتشار: بهمن و اسفند- شماره ۲۲، سال
کلمات کلیدی: علم، مرکز آکادمیک پزشکی، دانشگاه ها، پایگاه های اطلاعاتی کتابشناختی، کارکنان پژوهشی

در ارزیابی های علم سنجی، اصلی ترین معیار برای تعیین جایگاه علمی و رتبه بندی کشورها، مراکز علمی و به ویژه دانشگاه ها، میزان مشارکت در تولید علم، نوآوری، فن آوری و به طور کلی مشارکت در روند توسعه ی علم جهانی عنوان شده است. در این پژوهش با بهره گیری از روش های علم سنجی، به مطالعه ی میزان تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی همدان در طی 11 سال پرداخته شده است. روش بررسی: این مطالعه،...

نمایش نتایج ۱۰۱ تا ۱۱۵ از میان ۹۰۰۵۴۸ نتیجه