تاثیر12هفته تمرینات منتخب پیلاتس برترکیب بدنی و توان هوازی زنان نجات یافته ازسرطان پستان

نویسنده(ها): اکبر اعظمیان جزی، اکرم جعفری خوزانی، محمد فرامرزی
اطلاعات انتشار: همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی، سال
کلمات کلیدی: تمرینات پیلاتس، ترکیب بدنی، توان هوازی، سرطان پستان

پیلاتس روش تمرینی جدیدی است کهدرسالهای اخیر موردتوجه قرارگرفته و به دلیل اینکه تاثیرآن برترکیب بدنی و توان هوازی زنان نجات یافته ازسرطان پستان مبهم است درپژوهش حاضر تاثیر 12هفته تمرینات منتخب پیلاتس برترکیب بدنی و توان هوازی زنان نجات یافته ازسرطان پستان مورد بررسی قرارگرفت داوطلبان شرکت کننده دراین پژوهش نیمه تجربی 27زن نجات یافته ازسرطان پستان با میانگین سنی 6\11±44\11 و میانگین شاخص...


تاثیر12هفته تمرینات منتخب پیلاتس برپروتئین واکنش گرC با حساسیت بالا و پروفایل لیپیدی زنان نجات یافته ازسرطان پستان

نویسنده(ها): اکبر اعظمیان جزی، اکرم جعفری خوزانی، محمد فرامرزی
اطلاعات انتشار: همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی، سال
کلمات کلیدی: تمرینات پیلاتس، پروتئین واکنش گرC با حساسیت بالا، پروفایل لیپیدی، سرطان پستان

باتوجه به بالا بودن غلظت CRP درزناان نجات یافته ازسرطان پستان و احتمالا پروفایل لیپیدی نامطلوب آنها ونیزناشناخته بودن تاثیر تمرینات پیلاتس بربیماران نجات یافته ازسرطان پستان درپژوهش حاضر تاثیر 12 هفته تمرینات منتخب پیلاتس برسطوح سرمی hsCRP و پروفایل لیپیدی زنان نجات یافته ازسرطان پستان مورد بررسی قرارگرفت داوطلبان شرکت کننده دراین پژوهش نیمه تجربی 27زن نجات یافته ازسرطان پستان با میانگین...


تاثیر مصرف هشت هفته مکمل کراتین و گلوتامین به همراه تمرین مقاومتی برسطح آلبومین موشهای کوچک آزمایشگاهی ماده

نویسنده(ها): عباس اسکندری، غلامرضا شریفی، مهرداد مدرسی
اطلاعات انتشار: همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی، سال
کلمات کلیدی: آلبومین، تمرین مقاومتی، کبد، کراتین، گلوتامین، موش آزمایشگاهی ماده

درسالهای اخیر ورزشکاران به منظور افزایش توان سرعت افزایش حجم عضلانی جلوگیری ازصدمات ورزشی و حفظ عملکرد عضلانی ازتمرینات مختلف مقاومتی و مکملهای غذایی استفاده می کنند درهمین راستا تحقیق حاضر با هدف مقایسه تاثیر یک دوره 8هفته ای مصرف مکمل کراتین 2 gr.kg–1.day–1 درهفته اول و 0\48 gr.kg–1.day–1 درهفته های دوم تا هشتم و گلوتامین 1 gr.kg–1.day–1 درهفته های اول تا هشتم به همراه تمرینمقاومتی...


تاثیر یک دوره تمرین توانبخشی ورزشی جامع برسرعت راه رفتن زنان مبتلا به ام اس

نویسنده(ها): علی اکبر فاضل، نادر رهنما
اطلاعات انتشار: همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی، سال
کلمات کلیدی: تمرین توانبخشی ورزشی جامع، سرعت راه رفتن، مولتیپل اسکلروزیس

مولتیپل اسکلروزیس MS بیماری خودایمنی التهابی و مزمن است که تحت تاثیر ضایعات تخریب میلین درجسم سفید مغز طناب نخاعی و اعصاب بینایی بروز می کند یکی ازعمده ترین عوارض این بیماری اختلال درراه رفتن می باشد هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر یکدوره تمرین توانبخشی ورزشی جامع برسرعت راه رفتن زنان مبتلا به ام اس بود تحقیق حاضر ازنوع نیمه تجربی با طرح پیش ازمون – پس ازمون با یک گروه کنترل بود ازمیان...


پایایی سنجی آزمون MABC–2 دررده سنی اول درشیراز

نویسنده(ها): الهام محمدی، غلامحسین ناظم زادگان
اطلاعات انتشار: همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی، سال
کلمات کلیدی: مجموعه ارزیابی حرکتی کودکان ویرایش دوم MABC، 2، شناسایی کودکان، اختلال هماهنگی رشدی dcd، پایایی

مجموعه ارزیابی حرکتی کودکان ویرایش دوم MABC–2 یکی ازشناخته شده ترین ابزارهای استفاده شده برای شناسایی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی dcd می باشد هدف مطالعه حاضر بررسی پایایی این ازمون برای رده سنی 1 کودکان 4تا6 درمهدکودکهای شهرستان شیراز بود ازمودنی های این پژوهش 42 کودک 4تا6ساله درهرگروه سنی 21 نفر بودند بااستفاده ازروش بازازمایی و با استفاده ازضریب همبستگی گشتاوری پیرسون پایایی ازمون...


بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی برنگرش، انگیزه ورفتارمصرف کننده درپیش بینی مسابقات اسب دوانی

نویسنده(ها): مریم پارسائیان، فرشاد تجاری، محسن فلاح
اطلاعات انتشار: همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی، سال
کلمات کلیدی: روانشناسی رفتاری، رفتارمصرف کننده، انگیزه، پیش بینی مسابقات اسب دوانی

پژوهش حاضرباهدف بررسی میزان تاثیر ویژگیهای جمعیت شناختی جنسیت سن وضعیت تاهل سابقه تحصیلی وضعیت کاری درامد افراد تحت تکفل وضعیت اقتصادی محل سکونت توانایی درپیش بینی مسابقات تماشای مسابقات سوارکاری شرکت درپیش بینی مسابقات و تعدادکارتهای خریداری شده پیش بینی مسابقات برنگرش و انگیزه و رفتارمصرف کننده درپیش بینی مسابقات اسب دوانی انجام گرفته است تاباشناخت این عوامل راهکارهای اساسی دراختیار...


تاثیر فعالیت بی هوازی برتغییرات آنتی اکسیدانی و ایمونوگلوبولین A بزاقی درمردان میانسال غیرورزشکار

نویسنده(ها): حمزه عبدی نژاد، ارسلان دمیرچی، ریحانه سریری، حمید اراضی
اطلاعات انتشار: همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی، سال
کلمات کلیدی: فعالیت بی هوازی، تغییرات آنتی اکسیدانی، ایمونوگلوبولین A، مردان میانسال

فعالیت های بدنی و ورزش ازجمله روشهایی است که برای پیشگیری به تاخیر انداختن و درمان مشکلات ناشی ازفرایند پیری به کارمیرود و تاثیرمثبت آن برروی کیفیت زندگی به روشنی مشهود است درروند افزایش سن به سمت پیری بدن باکاهش قابلیت های سیستم ایمنی روبرو میشود تحقیقات نشان دادند فعالیت ورزشی به عنوان یک ع امل فشاراکسیدایشی باعث افزایش میزان فعالیت انزیم های اکسیدانی دربدن میشود درنتیجه با اندازه گیری...


بررسی وضعیت ایمنی فضاهای ورزشی ادارت آموزش وپرورش استان قزوین و مقایسه آن با استانداردهای ملی

نویسنده(ها): محمد اسکندری، نیما ماجدی
اطلاعات انتشار: همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی، سال
کلمات کلیدی: ایمنی اماکن، ایمنی امکانات بهداشتی، ایمنی تجهیزات و لوازم بهداشتی، ایمنی ساخت و سازوتاسیسات

هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت ایمنی فضاهای ورزشی ادارات آموزش و پرورش استان قزوین با استانداردهای ملی می باشد تحقیق حاضر براساس هدف ازنوع کاربردی و براساس نحوه گرداوری داده ها ازنوع توصیفی و مقایسه ای می باشد چک لیست مورد استفاده طبق فرمت های استاندارد طوری طراحی و تنظیم گردید که کلیه ایتم های ضروری ومورد نیاز فضاهای ورزشی جهت بررسی را پوشش دهد جامعه اماری این تحقیق شامل کلیه فضاهای...


حکمت خالده و جایگاه طبیعت در جهان بینی و معماری معابد ادیان مختلف

نویسنده(ها): قدوسی فر،هادی، حبیب،فرح، شهبازی،مهتیام
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۲۰، سال
کلمات کلیدی: معماری، دین، حکمت خالده، معبد، طبیعت، ادراک شهودی

ادیان در جهان سنتی به عنوان عنصر غالب در تعیین خط فکری و آداب و منشهای جوامع مطرح بوده و در شکل گیری و نحوه گسترش هنرها تاثیری ژرف داشته به طوری که در جهان سنتی، دین با فلسفه زندگی و هنرها همزاد و همراه است. طبیعت عنصری حائز اهمیت در ادیان و واجد جایگاهی متفاوت در ایدئولوژیها بوده است، به طوری که در جهان بینی جوامع سنتی علیرغم تشابهاتی که در آنها دیده میشود، جایگاه طبیعت از عنصری که خود...


ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه نقش طراحی به منظور جلب مشارکت مردمی در فرایند معاصرسازی بافت های فرسوده ایران – نمونه موردی محله سیروس تهران –

نویسنده(ها): هاشم نژاد،هاشم، بهزادفر،مصطفی، صالح صدق پور،بهرام، سیدیان،علی
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۲۰، سال
کلمات کلیدی: اعتباریابی، رواسازی، پرسشنامه جایگاه طراحی، معاصرسازی، بافتهای فرسوده

مطالعه حاضر با هدف ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه جایگاه طراحی در معاصرسازی بافتهای فرسوده ایران بر اساس مصاحبه با اساتید دانشگاههای تهران و متخصصین و استخراج نظرات آنان تهیه شد. با روش نمونهگیری تصادفی خوشه ای، نمونه 210 نفری از اهالی محله سیروس تهران انتخاب و پرسشنامه روی آنان اجرا شد. پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار SPSS تحلیل شد. روشهای به کار رفته شامل تحلیل گویه ها (ضریب...


ارزیابی چگونگی تأثیرگذاری بام سبز در کاهش دمای محیط

نویسنده(ها): محمودی،مهناز، پاکاری،ندا، بهرامی،حسن
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۲۰، سال
کلمات کلیدی: بام سبز، انتقال حرارت، کاهش مصرف انرژی، نرمافزار انسیس

بام سبز بامی است که با محیط کشت روینده پوشانده میشود. ایجاد سبزینگی در فضای پشت بام بر آب و هوای شهر و منطقه و هوای داخل ساختمان تاثیر مثبت داشته و با ممانعت از تابش اشعههای خورشیدی در خنک سازی فضا نقش دارد. این خنکسازی با کاهش نوسانات گرمایی بر روی سطح خارجی بام و از طریق افزایش ظرفیت گرمایی بام صورت میگیرد که فضای زیر بام را در تابستان خنک نگه داشته و میزان گرمایش را در طی زمستان...


چالش ساختار و معنا: خوانش واساز از نگاره "بیرون آوردن یوسف از چاه"

نویسنده(ها): آفرین،فریده
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۱۶، سال
کلمات کلیدی: نگارگری ایرانی، هفت اورنگ، پساساخت گرایی، واسازی، ژاک دریدا

این مقاله می کوشد نگاره ایرانی بیرون آوردن یوسف از چاه را بر مفاهیم اصلی واسازی دریدا مورد انطباق قرار دهد. هدف این مقاله بررسی روند تزلزل معنای قطعی و رسیدن به معانی جدید است. از بررسی این نگاره، مفاهیم مهمی سر برمی آورند که در دو موضوع دلالت و روایت دسته بندی می شوند. در موضوع دلالت با بررسی وارونگی تقابل های دوگانه متن هنری، سرگشتگی، آرایه های اثر هنری و در موضوع روایت با بحث...


مطالعه تطبیقی بعد چهارم در نگارگری، نقاشی کوبیسم و طراحی نشانه

نویسنده(ها): موسوی لر،اشرف، اسحاق زاده تربتی،هانیه
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۲۰، سال
کلمات کلیدی: بعد چهارم، حرکت، زمان، طراحی نشانه، کوبیسم، گرافیک، نگارگری

مقاله حاضر به بررسی مفهوم مشترک و کاربرد بعد چهارم در هنر نگارگری ایران، نقاشی سبک کوبیسم و هنر گرافیک در بخش طراحی نشانه پرداخته، همچنین اشارهای به پیشینه بعد زمان در هنر پیش از تاریخ و عهد باستان دارد. این پژوهش با روش تحلیلی و تطبیقی انجام شده است. بدین منظور در نخستین گام، بعد چهارم را از دیدگاههای مختلف توصیف کرده، جنبه های هنری و علمی آن را در حد امکان مورد بررسی قرار داده؛ مفهوم...


رابطه سبک های یادگیری و عملکرد دانشجویان در کارگاه طراحی معماری

نویسنده(ها): کریمی مشاور،مهرداد
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۲۰، سال
کلمات کلیدی: آموزش طراحی معماری، سبک یادگیری واگرا، سبک یادگیری همگرا، سبک یادگیری جذبکننده، سبک یادگیری انطباق یابنده

شناخت دانشجویان یکی از عوامل مهم و موثر بر آموزش در کارگاههای معماری است. جهت کسب نتایج بهتر بر اساس آموزش و پرورش شناختی، در کارگاههای طراحی نیاز است تا به یادگیرندگان نیز در فرایند آموزش توجه شود. بر همین اساس؛ روانشناسان علوم تربیتی سعی در شناخت یادگیرندگان بر اساس ویژگیهای شخصی کردهاند. یکی از این ویژگیها، سبکهای یادگیری است که ترجیحات یادگیری هر شخص را بیان میکند. این نوشتار نیز سعی...


جولیان: آتشکده نویافته ساسانی در آبدانان ایلام

نویسنده(ها): محمدی فر،یعقوب، مترجم،عباس
اطلاعات انتشار: زمستان- شماره ۱۹، سال
کلمات کلیدی: ساسانیان، آتشکده، چهار طاقی، آبدانان، جولیان

تاکنون منطقه زاگرس مرکزی و به طور اخص استان های ایلام و لرستان از منظرگاه مطالعات باستان شناسی در دوران تاریخی مورد مطالعه جدی قرار نگرفته است. در جریان بررسی باستان شناسانه شهرستان آبدانان از مناطق جنوب استان ایلام و در حاشیه جنوبی کبیر کوه، تعداد51 محوطه و اثر باستانی از دوره های مختلف تاریخی توسط نگارندگان این مقاله شناسایی شد. یکی از مهم ترین این کشفیات، محوطه ای وسیع به نام «جولیان»...

نمایش نتایج ۱۲۲۶ تا ۱۲۴۰ از میان ۹۰۰۵۴۸ نتیجه