بررسی تغییرات اسیدآسکوربیک درونزاد گیاه کلزا در اثر برهمکنش تنش شوری و ویتامین C

نویسنده(ها): ماه رخ ریگی مطلق، حمیدرضا صادقی پور، احمد عبدل زاده
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، سال
کلمات کلیدی: شوری، اسیدآسکوربیک، ویتامینC \کلزا

پیچیده بودن تنش شوری به دلیل تحمیل کمبود آب و اثرات اسمزی آن بر گستره متنوعی از فعالیت های متابولیکی می باشد. این کمبود آب موجب تشکیل انواع اکسیژن فعالROS)می گردد. گونه های فعال اکسیژن سمی بوده و قادرند متابولیسم معمول سلول را از طریق اکسید کردن به لیپیدها، پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک مختل کنند. اسید آسکوربیک آنتیاکسیدانت قوی است که حتی در مقادیر کم میتواند از تخریب مولکولهای حیاتی توسط...


بررسی تحمل به شوری سه رقم گلرنگ بر اساس برخی شاخص های مقاومت به شوری در شرایط گلخانه

نویسنده(ها): اسماعیل قلی نژاد
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، سال
کلمات کلیدی: گلرنگ، رقم، تنش شوری، رشد گیاهچه، شاخص ویگور بذر.

این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با 4 تکرار در سال 0731 در گلخانه کشاورزی دانشگاه پیام نور ارومیه به اجرا در آمد. فاکتورهای آزمایش شامل 4 رقم زرقان 933 ، گلدشت، فرامان و پدیده و سطوح شوری0,4,8,12,16 دسی زیمنس بر متر محلول کلرید سدیم بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که سطوح مختلف شوری اثر بسیارمعنیداری در مرحله رشد گیاهچه ارقام مختلف گلرنگ داشت. نتایج نشان داد که با...


بررسی زیتوده اندامهای هوایی و تاج پوشش گونههای شورپسند مراتع قشلاقی دشت گمیشان

نویسنده(ها): لیلا مصطفوی زاده اردستانی، غلامعلی حشمتی، حمید مصطفی لو
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، سال
کلمات کلیدی: تاج پوشش، زیتوده اندامهای هوایی، گیاهان شورپسند، مراتع قشلاقی دشت گمیشان

دشت گمیشان از مراتع شهرستان گمیشان واقع در استان گلستان به دلیل شوری خاک دارای گیاهان شورپسند بوده وتنها منبع تولید علوفه برای دامهای منطقه از جمله گوسفند و شتر میباشند. در این تحقیق زیتوده اندامهای هوایی و تاجپوشش برخی از گونههای شورپسند مرتع قشلاقی دشت گمیشان مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 101 نمونه با استفاده از روش توزیع سیستماتیک– تصادفی برداشت گردید. در داخل هر یک از پلات ها درصد تاج...


پژوهش: حقیقت مانندی در ساحت اندیشگی مولوی

نویسنده(ها): غلامی،مجاهد
اطلاعات انتشار: تیر- شماره ۱۱۴، سال
کلمات کلیدی: -

وضع اقتصاد کشور طی نه ماهه اول 1353

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دی و بهمن و اسفند- شماره ۱۶۲ و ۱۶۱ و ۱۶۰، سال
کلمات کلیدی: -

بررسی جوانه زنی دانه های بعضی از گونه های شوررست منطقه قرخلار مرند

نویسنده(ها): فاطمه صغری مرتضوی، کمال الدین دیلمقانی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، سال
کلمات کلیدی: جوانه زنی، شوری، بنگ دانه، سلمه، زلف عروس، یونجه، تاج خروس رنگین سنبل و سیاه شور.

این تحقیق برای بررسی تاثیر شوری روی جوانه زنی دانه های گونه های مرتعی، بنگ دانه Hyoscyamus nigerسلمهAtriplex tatarica(زلف عروسAmaranthus retroflexus(تاج خروس رنگین سنبلAmaranthus chlorostachys و سیاه شور Suaeda altissimaو مقایسه آن با جوانه زنی دانه های گیاه زراعی یونجه Medicago sativa(انجام گرفت. دانه ها از منطقه قرخلار واقع در 56 کیلومتری جاده مرند–خوی جمع آوری شدند. در تیمارNaCl...


مقاله: کوتاه و گزیده گویی در داستان نویسی (مینی مالیسم)

نویسنده(ها): سجادی،سید محمود
اطلاعات انتشار: تیر- شماره ۱۱۴، سال
کلمات کلیدی: -

بررسی رشد و عملکرد کلزا Brassica napus L. تحت اثر متقابل شوری واسیدآسکوربیک

نویسنده(ها): ماه رخ ریگی مطلق، حمیدرضا صادقی پور، احمد عبدل زاده
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، سال
کلمات کلیدی: اسیدآسکوربیک، شوری، کلزا، عملکرد

آنتیاکسیدانتهای طبیعی مانند اسیدآسکوربیک با تخفیف اثرات زیانبار شوری از جمله ممانعت از تولید گونههای فعال اکسیژن سبب بهبود رشد گیاهان میشوند. اثرات سودمند احتمالی اسیدآسکوربیک بربرخی پارامترهای فیزیولوژیکی در مرحلهرشد رویشی و ارزیابی فرآیند میزان تولید دانه و محصول در گیاه کلزا تحت تنش شوری مطالعهگردید. گیاهان در گلخانه، در محیط کشت هیدروپونیک تحت دو فاکتور شوری شامل کلریدسدیم در سه سطح...


بررسی رشد پوشش گیاهی در خاک های شور و تاثیر آنها بر فرسایش مناطق خشک (مطالعه موردی منطقه سیستان)

نویسنده(ها): منصور جهانتیغ، اعظم رضایی نوری
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، سال
کلمات کلیدی: پوشش گیاهی، خاک های شور، فرسایش، سیستان و مناطق خشک.

هدف از اجرای این پژوهش بررسی پوشش گیاهی خاک های شور و تاثیر آنها در کاهش فرسایش مناطق خشک می باشد.برای اجرای این تحقیق، محدوده ای در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان انتخاب و 71 درصد کود حیوانی با– خاک آن مخلوط گردید. پس از یک سال، به منظور تعیین خصوصیات خاک محل اجرای طرح نمونه های خاک از اعماق 30–0سانتی متر از قسمت های مختلف و همچنین شاهد برداشت و ویژگی های آن از جمله ، EC, Na,...


پژوهش: درآمدی بر ادبیات اسلامی

نویسنده(ها): الکیلانی،نجیب، ویسی،زاهد
اطلاعات انتشار: تیر- شماره ۱۱۴، سال
کلمات کلیدی: -

بررسی جوانه زنی بذور دو گونه آتریپلکسAtriplex halimus و Atriplex leucoclada در شرایط شور

نویسنده(ها): آزاده باهنر
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، سال
کلمات کلیدی: شوری\A. leucuclada، A. Halimus\رشد\جوانه زنی

شوری در بسیاری از جنبه های متابولیسم گیاهان را تحت تاثیر قرار می دهد و موجب تغییرات تشریحی و ریختی در آن ها می گردد. در نقاط مختلف دنیا روی گونه های مختلف خصوصا اثر شوری بر روی جوانه زنی آتریپلکس ها به لحاظ اهمیت دارویی و علوفه ای که دارندصورت پذیرفته است دراین تحقیق دوگونه اسفناج شامل Atriplex و Atriplex leucoclada halimus مورد مطالعه قرار گرفت. به منظاور بررسی تحمل شوری، 5 تیمار نمک...


بررسی جوانه زنی بذرهای پرایم شده ارقام جو در واکنش به تنش شوری و تنش خشکی

نویسنده(ها): سعیده رشیدی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، سال
کلمات کلیدی: اسموپرایمینگ، جوانه زنی، کلرید سدیم، پلی اتیلن گلیکول، جو

دراین تحقیق واکنش جوانه زنی بذرهای پرایم شده و پرایم نشده سه رقم جو نصرت ،کویر و ریحان صفر 3 در مواجه باتنش شوری و خشکی در زمان جوانه زنی مورد بررسی قرارگرفت . بذرها تحت پتانسیل 21 – بار به مدت 7 روز ودر دمای 30و20\15 12ساعت12ساعتو10 درجه سانتیگراد به ترتیب پرایم شدند . سپس بذرهای پرایم شده و پرایم نشده تحت تنش های شوری و تنش های خشکی قرار گرفتند و تنش های شوریو خشکی در سطح...


بررسی تنوع ژنتیکی سویه های ایرانی جلبک شورپسند Dunaliella به روش PCR–RFLP

نویسنده(ها): اعظم پناهپور، رضا محمدی، نادر چاپارزاده، محمدامین حجازی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، سال
کلمات کلیدی: جلبکDunaliella\PCR، RFLP، ITS

تنوع ژنتیکی 73 نمونه از سویه های ایرانی جلبکDunaliellaمربوط به مناطق چیچست، گاوخونی، شرف خانه، قم ومهارلو به روشPCR–RFLPبر روی محصولPCRتکثیر شده با جفت آغازگرITSمورد بررسی قرار گرفت. آغازگرITSجهت تکثیر نواحی رونویسی شونده بین ژنی استفاده شد و هضم آنزیمی توسط آنزیمهای 4 بازبرBsp143I ، MseIو3بازبرNcoIبه صورت جداگانه انجام گرفت. باندهای بدست آمده از هضم آنزیمی توسط آنزیمهایBsp143I و...


بررسی تغییرات القاء شده توسط کلرید سدیم بر روی توازن یونها در دو ژنوتیپ انگور

نویسنده(ها): شبنم حیدرپور، ناصر عباسپور
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، سال
کلمات کلیدی: انگور، شوری، یون، تحمل

شوری یکی از موانع و محدودیتهای کشت انگور در مناطق خشک و نیمه خشک به شمار میآید. در این مطالعه اثر شوری بر توازن یونها در دو ژنوتیپ انگور ]صاحبیقرمز و دسترچین[ بعد از اعمال شوری در غلظتهای 0و25و50و75 و000 میلی مولار به مدت دو هفته مطالعه شد. نتایج آزمایشها نشان داد که افزایش شوری موجب کاهش محتوای پتاسیم و نیترات اندام هوایی و ریشه میشود. در حالیکه محتوای سدیم و کلر اندام هوایی و ریشه...


بررسی تأثیر تیمارهای آماده سازی قبل از کاشت بذور بر جوانه زنی و رشد گیاهچه عدس (Lens culinaris) تحت تنش شوری و خشکی

نویسنده(ها): حمید محمدی، محسن جان محمدی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، سال
کلمات کلیدی: پرایمینگ\تنش کلریدسدیم\حبوبات\سرعت جوانه زنی\شاخص ویگور

تنش های شوری و خشکی از مهمترین عوامل محدود کننده مرحله جوانه زنی گیاهان زارعی در مناطق خشک ونیمه خشک به شمار می آیند. استفاده از تیمارهای مناسب برای بهبود جوانه زنی و استقرار گیاهچه تا حدودی زیادی می تواند اثرتنش های محیطی بر روی گیاهان را کاهش دهد. آزمایش حاضر به منظور بررسی اثرات تیمارهای آماده سازی بذور در شرایط تنش های شوری و خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه عدس انجام گردید. آزمایش به...