تاثیر پیش تیمار سدیم نیتروپروساید SNP و متیلن بلو MB بر گیاهچه گندم Triticum aestivum L تحت تنش شوری

نویسنده(ها): سیدمهدی ناصرعلوی، سیدمحمدجواد آروین، خسرو منوچهری کلانتری
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، سال
کلمات کلیدی: نیتریک اکسید، شوری، تنش اکسیداتیو، گندم.

نیتریک اکسید NO(به عنوان مولکولی سیگنالینگ، اثرات مخرب تنش را در گیاهان کاهش می دهد . آزمایشی جهت مطالعه تاثیر نیتروپروساید سدیمSNP(به عنوان رها کنندهNOو متیلن بلوMB(به عنوان مهار کننده گوانیلات سیکلاز ( بر عملکرد گیاهچه گندم تحت تنش شوریNaCl( انجام شد. درتنش شوری شاخص پایداری غشا به طورقابل توجهی کاهش یافتMSI(و مقدارمالون دآلدهیدMDA(وتولید پراکسید هیدروژن H2O2 افزایش یافت. علاوه بر...


تاثیر تنش شوری کلرور سدیم بر الگوی پروتینی ارقام بهاره کلزا Brassica napus L

نویسنده(ها): نیما دولت آبادی، محمود تورچی، حبیب رمضان زاده ارونقی، محمدرضا شکیبا
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، سال
کلمات کلیدی: کلزا، تنش شوری\SDS، PAGE\تجزیه خوشهای

به منظور بررسی اثر شوری ناشی از کلرور سدیم بر الگوی پروتئینی کلزا Brassica napus L.)دوازده رقم کلزای بهاره در مرحله رشد رویشی مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش در سه سطح شوری و در سه تکرار انجام گرفت. جهت بررسی الگوی پروتئینی با استفاده از تکنیک،SDS–PAGEنمونه های برگی چهار هفته پس از اعمال شوری و در پایان مرحله روزت تهیه شد. برای هر ژنوتیپ در هر سطح تنش سه نمونه پروتئین استخراج گردید و در...


مطالعه جامعه شناختی نقش مداخله گرایانه متغیر پذیرش اجتماعی در تاثیرگذاری رسانه ها بر گرایش زنان به زیبایی با عمل جراحی

نویسنده(ها): محمد عباس زاده، بتول محمودمولایی کرمانی، فرانک اقدسی علمداری
اطلاعات انتشار: جامعه شناسي زنان (زن و جامعه)، پاييز, دوره  ۵ , شماره  ۳ (مسلسل ۱۹)، سال
کلمات کلیدی: جراحی های زیبایی، پذیرش اجتماعی، رسانه های جمعی، تبریز، زنان

امروزه، جراحی های زیبایی، به عنوان یکی از جراحی های پر طرفدار در دنیا شناخته می شود. افرادی که به این جراحی ها اقدام می کنند، لزوما مشکل جسمی ندارند، بلکه اغلب به خاطر ملاک های زیبایی قابل قبول در اجتماع که همانا پذیرش اجتماعی می باشد، دست به این اقدام می زنند. بر این اساس، این تحقیق با هدف سنجش میزان گرایش زنان به زیبایی با عمل جراحی در نظر دارد به بررسی تاثیر عواملی چون پذیرش اجتماعی و...


بررسی نقش شوری بر روی گل لیلیوم بااستفاده ازشبکه عصبی مصنوعی

نویسنده(ها): آیسان خاتمی، معصومه نژادعلی، علیرضا رضایی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، سال
کلمات کلیدی: شبکه های عصبی مصنوعی، شوری، لیلیوم، عمر پس از برداشت

استرس شوری بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیکی گیاهان را تحت تاثیر قرار می دهد. بررسی اثر تنش شوری درگیاهان درآزمایشگاه ها و گلخانه های مجهز انجام می شود که به علت وقت گیر بودن این موضوع و صرف هزینه بسیار برای آن،کاربردآن با محدودیت مواجه خواهد شد. در این پژوهش تاثیر سطوح مختلف شوری بر عمر پس از برداشت گل لیلیوم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بررسی شد. شبکه عصبی مصنوعی به عنوان ابزاری قوی...


تاثیر تنش شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی گیاه گاودانه Vicia ervilia

نویسنده(ها): حسن حیدری، ندا میری، محمداقبال قبادی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، سال
کلمات کلیدی: تنش شوری، تنش خشکی، جوانه زنی، گاودانه

به منظور بررسی تاثیر تنش شوری و خشکی ناشی ازPEG و NaClبر خصوصیات جوانه زنی بذر گاودانه، آزمایشی درقالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی اجرا شد. خصوصیات مورد ارزیابی شامل درصد جوانه زنی بذر، وزن گیاهچه و ویگور بذر بود. پتانسیل های برابر0\3–و0\6–و0\9– مگاپاسکال ازNaCl و PEGبعنوان تیمار بکار رفت و از آب مقطر به عنوان تیمار شاهد استفاده شد. درصد جوانه زنی، وزن...


اثر هوش هیجانی بر هماهنگی و ناهماهنگی زناشویی با میانجی گری ادراک انصاف

نویسنده(ها): سمانه همایونی میمندی، ژاله رفاهی، زهره حسن زاده، نورمحمد بخشانی
اطلاعات انتشار: جامعه شناسي زنان (زن و جامعه)، پاييز, دوره  ۵ , شماره  ۳ (مسلسل ۱۹)، سال
کلمات کلیدی: هوش هیجانی، هماهنگی زناشویی، ناهماهنگی زناشویی، ادراک انصاف

هوش هیجانی جدیدترین تحول در زمینه فهم رابطه میان فکر و هیجان است که فرد را به طور موثری با نیازها، فشارها و چالش های زندگی سازگار می کند. هماهنگی و ناهماهنگی زناشویی یکی از عمده ترین و با این حال چالش انگیز ترین موضوع در حیطه علم مشاوره است. یکی از عوامل ارتباطی که پژوهش ها تاثیر آن را بر هماهنگی رابطه زناشویی نشان داده اند، ادراک انصاف در رابطه زناشویی است. هدف نهایی این مطالعه بررسی...


شناسایی پروتیین آنتی‌ژنی دیکروسلیوم دندریتیکم‌ ‌در گوسفندان آلوده

نویسنده(ها): شاهین فکور
اطلاعات انتشار: تحقيقات دامپزشكي - دانشگاه تهران، سال
کلمات کلیدی: هویت، آلودگی، گوسفند، تشخیص، ژل

دیکروسلیازیس یکی از بیماری ‌‌های انگلی مهم در دام‌هاست که توسط ترماتودی بنام دیکروسلیوم دندریتیکم‌ ‌ایجاد می‌شود. تحقیق حاضر با هدف شناسایی آنتی‌ژن تشخیصی در آلودگی طبیعی گوسفند به دیکروسلیوم دندریتیکم‌ ‌انجام گرفت. برای تهیه دو نوع آنتی‌ژن بدنی و متابولیک، از کرم‌های بالغ که از مجاری صفراوی کبدهای آلوده جمع‌آوری شده بود استفاده شد. عصاره خام ترماتود بالغ متعاقب هموژنیزاسیون و سانتریفوژ...


مطالعه آلودگی به انگل‌های گرگارین در میگو‌‌های وحشی سرتیز

نویسنده(ها): نسیم زنگوئی
اطلاعات انتشار: تحقيقات دامپزشكي - دانشگاه تهران، سال
کلمات کلیدی: خلیج فارس، آلودگی، گزارش، شیوع، جنسیت

‌انگل‌های میگو یکی از عوامل مهم بروز بیماری و مرگ و میر در شرایط طبیعی و پرورشی است. یکی از متداول ترین پروتوزوآهای انگلی در میگو، گرگارین‌ها (Gregarines)‌ می‌باشند. مطالعه حاضر دراستان خوزستـان و جهت تعیین میزان شیوع و شدت آلودگی به انگل‌های گرگارین در میگوی سرتیز که گونه بومی خلیج فارس است و میگوی وانامی که درحال حاضر گونه غالب پرورشی درکشور است، انجام شد. نمونه‌ها به طور کاملاً تصادفی...


در وادی ادبیات: دی 86

نویسنده(ها): زارعی،احمد
اطلاعات انتشار: تیر- شماره ۱۱۴، سال
کلمات کلیدی: -

تاثیر تنش شوری بر پرولین ریشه، قند محلول برگ و رشد آنتوریوم و نقش اسید سالیسیلیک در کنترل آن

نویسنده(ها): مرجان خیری، الهام مطلبی، زهرا اوراقی اردبیلی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، سال
کلمات کلیدی: آنتوریوم، تنش شوری، اسیدسالیسیلیک

به منظور بررسی تاثیر تنش شوری و اسید سالیسیلیک روی پارامترهای رشدی گیاه آنتوریوم آزمایشی انجام شد. شوری در دو سطح2و0(ds\m واسیدسالیسیلیک درسه سطح 0و100و200ppm ازمایشی بصورت طرح کاملا تصادفی با ) 6( تیمار که هر تیمار در ) 3( تکرار و هر تکرار با ) 2( گلدان انجام گرفت .اندازه گیریها شامل سطح برگ،طول دمگل،پرولین ریشه و قند محلول برگ بود. بر اساس نتایج بدست آمده شوری تاثیری کاهنده بر سطح برگ،...


تاثیر استرس شوری با NaCl روی جوانه زنی و بنیه بذر گونه Avena sativa

نویسنده(ها): ناهید محمدی، قاسمعلی دیانتی تیلکی، احسان ساداتی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، سال
کلمات کلیدی: استرس شوری، درصد جوانه زنی، شاخص بنیه\Avena. Sativa، NaCl

یک گراس یکساله Avena sativaایران است که در مناطق نیمهخشک رشد میکند. جوانه زنی یکی از مهمترین مرحله رشد گیاه میباشد که تحت تاثیر فاکتورهای محیطی مثل شوری قرار میگیرد. در این مطالعه تاثیر استرس شوری 0و80و120و160و200میلیمولارNaClبا چهار تکرار در یک طرح کاملا تصادفی بر گونهA. satva رزیابی شد. نتایج آزمایشات نشان داد که شوری جوانه زنی بذر و شاخص بنیه بذر گونهA. sativaرا تحت تاثیر قرار داد. با...


بیان ژن P5CS در ارقام سویا تحت تنش شوری

نویسنده(ها): ولی اله سلیمانی، جعفر احمدی، صابر گلکاری، بهزاد صادق زاده
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، سال
کلمات کلیدی: تنش شوری qRT، PCR\P5CS \سویا.

شوری بعد از خشکی دومین عامل محیطی فراگیر و محدود کننده تولیدات کشاورزی بوده که سطح قابل توجهی از زمین–های کشاورزی ایران را فرا گرفته است. مشکلات شوری در گیاهان در اثر ازدیاد کلرید سدیم به صورت سمیت و تنش اسمزی ایجاد میشود. ژنP5CS فعالیت آنزیم پیرولین – ۵کربوکسیلات سینتتاز را کنترل می کند که در سنتز پرولین دخالت دارد. در این تحقیق بذور دو رقم سویاWilliamsمتحمل(و L17 حساس( در شرایط...


بیان ژن PAP3 در ارقام سویا تحت تنش شوری

نویسنده(ها): ولی اله سلیمانی، جعفر احمدی، صابر گلکاری، بهزاد صادق زاده
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، سال
کلمات کلیدی: تنش شوری\qRT، PCR\PAP3\سویا.

شوری بعد از خشکی دومین عامل محیطی فراگیر و محدود کننده تولیدات کشاورزی بوده که سطح قابل توجهی از زمین–های کشاورزی ایران را فرا گرفته است. مشکلات شوری در گیاهان در اثر ازدیاد کلرید سدیم به صورت سمیت و تنش اسمزی ایجاد میشود. ژنPAP3 )purple acid phosphatase3عضوی از خانواده متالوفسفو استرازها بوده و نقش مهمی دراکتساب و بازیافت فسفر در گیاهان دارد. در این تحقیق بذور دو رقم سویاWilliamsمتحمل(...


بررسی نقش تنشهای دورهای خشکی در بهبود مقاومت به خشکی نهالهای گیاه شور پسند سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum)

نویسنده(ها): ناصر عرب زاده، وفا شهیدی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، سال
کلمات کلیدی: تاغ، خشکی، پتانسیلهای آب و اسمزی

بررسی تغییرات پارامترهای روابط آبی در جهت بهبود مقاومت به خشکی گیاه شورپسند سیاه تاغ از طریق القاء خشکی–های دورهای و روشن نمودن مکانیزمهای فیزیولوژیک سیاه تاغ در پاسخ به کم آبی و خشکی از جمله اهداف این مطالعه بودهاست. برای این کار، روش محفظه فشار به کار گرفته شد. خشکی نسبتأ ملایم از طریق عدم آبیاری ، به نهالها القاء شد؛ به گونه ای که بعد از دو هفته پتانسیل آب شاخساره نهالهای سیاه تاغ...


بررسی و ارزیابی اثرات شوری بر باغات انگور اطراف دریاچه ارومیه

نویسنده(ها): حسین یوسف زاده، هدیه کریمی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، سال
کلمات کلیدی: انگور، شرایط اکولوژیکی، عناصر معدنی، شوری خاک

دراین پژوهش وضعیت عناصر کلر،سدیم،پتاسیم و نیترات در طی ماههای خرداد تا شهریور در خاک، برگ و دمبرگ انگوردرباغات انگور دو منطقه با شرایط اکولوژیکی متفاوت در آذربایجان غربی )منطقه بالو و منطقه کشتیبان( بررسی گردید. نتایجنشان داد که همزمان با نزدیک شدن به ماه شهریور این عناصر در داخل خاک کاهش مییابند. در منطقه بالو غلظت عناصر کلر،سدیم،پتاسیم و نیترات در برگ و دمبرگ همزمان با رشد گیاه کاهش...