گفتگو: می خواستم رمانی مردمی و همه فهم بنویسم

نویسنده(ها): حسن بیگی،ابراهیم، زارعی،احمد
اطلاعات انتشار: تیر- شماره ۱۱۴، سال
کلمات کلیدی: -

داستان خودمان: نگاه سوم

نویسنده(ها): والایی،علی اکبر
اطلاعات انتشار: تیر- شماره ۱۱۴، سال
کلمات کلیدی: -

بررسی تفاوت ادراک مدیران و دبیران مقطع متوسطه از عوامل انگیزش شغلی بر اساس نظریه آلدرفر

نویسنده(ها): اله محمدی قدرت، هادی پورشافعی
اطلاعات انتشار: رهيافتي نو در مديريت آموزشي، پاييز, دوره  ۵ , شماره  ۳ (پياپي ۱۹)، سال
کلمات کلیدی: انگیزش شغلی، تفاوت ادراک، مدیران، دبیران

این پژوهش با هدف بررسی تفاوت ادراک مدیران و دبیران از عوامل انگیزش شغلی دبیران صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل تمامی مدیران و دبیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان های لامرد و مهر (82 مدیر و 265 دبیر) در سال تحصیلی 90–91 بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران (68 نفر مدیر و 157 نفر معلم) و با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای بدست آمد. برای گردآوری...


بخشنامه های بانک مرکزی ایران درباره امور ارزی خطاب به بانکهای کشور

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: فروردین و اردیبهشت و خرداد- شماره ۱۵۳ و ۱۵۲ و ۱۵۱، سال
کلمات کلیدی: -

فعالیتهای ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری در شش ماهه اول 1352

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دی و بهمن و اسفند- شماره ۱۵۰ و ۱۴۹ و ۱۴۸، سال
کلمات کلیدی: -

قیمت واقعی یک لیتر بنزین چقدر است

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: كارآفرين، سال
کلمات کلیدی: علوم انسانی، قیمت واقعی بنزین، هدفمند کردن یارانه ها، یارانه ها

اخبار

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نامه شورا، سال
کلمات کلیدی: علوم انسانی، خبر، شورای انقلاب فرهنگی، گزارش

بررسی تغییرات پرولین، سدیم و پتاسیم در برگ و ریشه آفتابگردان در واکنش به تنش شوری

نویسنده(ها): فهیمه خلجی، بهروز شیران، فریبا رفیعی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، سال
کلمات کلیدی: تنش شوری، آفتابگردان، پتاسیم، پرولین، سدیم.

به منظور بررسی تجمع پرولین، سدیم و پتاسیم در گیاه آفتابگردان )رقم سیرنا( تحت تنش شوری و در شرایط کشت هیدروپونیک، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشگاه شهرکرد انجام شد.این آزمایش شاملدو سطح تنش شوری 55 و 051 میلی مولار کلرید سدیم و شرایط بدون تنش به عنوان شاهد بود. تنش شوری در مرحله شش برگی و در محیط هوگلند نیم قدرت اعمال شد و بعد از 32 ساعت...


بررسی تغییرات میزان پرولین، کلروفیل و هدایت روزنهای 02 ژنوتیپ کنجد زراعی تحت تنش شوری

نویسنده(ها): امید سفالیان، سیده حمیده ابراهیمی، علی اصغری، سارا دژستان
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، سال
کلمات کلیدی: شوری، کنجد، کلروفیل، هدایت روزنهای، پرولین

امروزه تنشهای زیستی از مهمترین عوامل کاهشدهنده عملکرد محصول به شمار میروند و مقابله یا کاهش اثرات این تنشها راهکاری مفید در جهت افزایش عملکرد خواهد بود. بنابراین، این آزمایش برای بررسی اثر تنش شوری بر میزانپرولین، کلروفیل و هدایت روزنهای در برگهای 02 ژنوتیپ کنجد زراعی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تیمارهای شوری با استفاده از محلولNaClخالص و با سه...


بررسی تغییرات اسیدآسکوربیک درونزاد گیاه کلزا در اثر برهمکنش تنش شوری و ویتامین C

نویسنده(ها): ماه رخ ریگی مطلق، حمیدرضا صادقی پور، احمد عبدل زاده
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، سال
کلمات کلیدی: شوری، اسیدآسکوربیک، ویتامینC \کلزا

پیچیده بودن تنش شوری به دلیل تحمیل کمبود آب و اثرات اسمزی آن بر گستره متنوعی از فعالیت های متابولیکی می باشد. این کمبود آب موجب تشکیل انواع اکسیژن فعالROS)می گردد. گونه های فعال اکسیژن سمی بوده و قادرند متابولیسم معمول سلول را از طریق اکسید کردن به لیپیدها، پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک مختل کنند. اسید آسکوربیک آنتیاکسیدانت قوی است که حتی در مقادیر کم میتواند از تخریب مولکولهای حیاتی توسط...


بررسی تحمل به شوری سه رقم گلرنگ بر اساس برخی شاخص های مقاومت به شوری در شرایط گلخانه

نویسنده(ها): اسماعیل قلی نژاد
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، سال
کلمات کلیدی: گلرنگ، رقم، تنش شوری، رشد گیاهچه، شاخص ویگور بذر.

این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با 4 تکرار در سال 0731 در گلخانه کشاورزی دانشگاه پیام نور ارومیه به اجرا در آمد. فاکتورهای آزمایش شامل 4 رقم زرقان 933 ، گلدشت، فرامان و پدیده و سطوح شوری0,4,8,12,16 دسی زیمنس بر متر محلول کلرید سدیم بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که سطوح مختلف شوری اثر بسیارمعنیداری در مرحله رشد گیاهچه ارقام مختلف گلرنگ داشت. نتایج نشان داد که با...


بررسی زیتوده اندامهای هوایی و تاج پوشش گونههای شورپسند مراتع قشلاقی دشت گمیشان

نویسنده(ها): لیلا مصطفوی زاده اردستانی، غلامعلی حشمتی، حمید مصطفی لو
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، سال
کلمات کلیدی: تاج پوشش، زیتوده اندامهای هوایی، گیاهان شورپسند، مراتع قشلاقی دشت گمیشان

دشت گمیشان از مراتع شهرستان گمیشان واقع در استان گلستان به دلیل شوری خاک دارای گیاهان شورپسند بوده وتنها منبع تولید علوفه برای دامهای منطقه از جمله گوسفند و شتر میباشند. در این تحقیق زیتوده اندامهای هوایی و تاجپوشش برخی از گونههای شورپسند مرتع قشلاقی دشت گمیشان مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 101 نمونه با استفاده از روش توزیع سیستماتیک– تصادفی برداشت گردید. در داخل هر یک از پلات ها درصد تاج...


پژوهش: حقیقت مانندی در ساحت اندیشگی مولوی

نویسنده(ها): غلامی،مجاهد
اطلاعات انتشار: تیر- شماره ۱۱۴، سال
کلمات کلیدی: -

وضع اقتصاد کشور طی نه ماهه اول 1353

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دی و بهمن و اسفند- شماره ۱۶۲ و ۱۶۱ و ۱۶۰، سال
کلمات کلیدی: -

بررسی جوانه زنی دانه های بعضی از گونه های شوررست منطقه قرخلار مرند

نویسنده(ها): فاطمه صغری مرتضوی، کمال الدین دیلمقانی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، سال
کلمات کلیدی: جوانه زنی، شوری، بنگ دانه، سلمه، زلف عروس، یونجه، تاج خروس رنگین سنبل و سیاه شور.

این تحقیق برای بررسی تاثیر شوری روی جوانه زنی دانه های گونه های مرتعی، بنگ دانه Hyoscyamus nigerسلمهAtriplex tatarica(زلف عروسAmaranthus retroflexus(تاج خروس رنگین سنبلAmaranthus chlorostachys و سیاه شور Suaeda altissimaو مقایسه آن با جوانه زنی دانه های گیاه زراعی یونجه Medicago sativa(انجام گرفت. دانه ها از منطقه قرخلار واقع در 56 کیلومتری جاده مرند–خوی جمع آوری شدند. در تیمارNaCl...