مطالعه اسپکتروفتومتری حذف 4– کلرو–2–نیتروفنل از محلول های آبی با استفاده از نانو گرافن اصلاح شده

نویسنده(ها): سمیه خداداده، معصومه شقاقی، پروین غربانی
اطلاعات انتشار: كاربرد شيمي در محيط زيست، بهار, دوره  ۴ , شماره  ۱۴، سال
کلمات کلیدی: نانو گرافن، 4– کلرو–2– نیتروفنل، حذف، ایزوترم

در این مقاله، نانو گرافن فعال شده به عنوان یک جاذب در حذف 4–کلرو–2– نیتروفنل از محلول های آبی استفاده شده است. فرآیند جذب برای پارامترهای مختلف مثل غلظت اولیه 4–کلرو–2–نیترو فنل، زمان تماس، PH، دوز جاذب و دما بهینه شده است. هم چنین PH نقطه صفر بار جاذب تعیین شده است. نتایج نشان داد که در حدود 20 دقیقه واکنش به تعادل رسیده و حذف 4–کلرو–2–نیتروفنل با افزایش دوز جاذب و دما افزایش می یابد....


بخشنامه های بانک مرکزی ایران

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: تابستان- شماره ۱۶۶، سال
کلمات کلیدی: -

بخشنامه های بانک مرکزی ایران

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: زمستان- شماره ۱۶۸، سال
کلمات کلیدی: -

کلام پروردگار در غزلیات خداوندگار مولانا: (نگرشی بر تجلی قرآن در غزلیات شمس)

نویسنده(ها): حیدری،حسن
اطلاعات انتشار: زمستانو بهار-شماره ۶۸ و ۶۹، سال
کلمات کلیدی: قرآن، دیوان شمس، مولوی، تلمیح، اقتباس، آیه

در این جستار به شیوه استفاده مولوی از قرآن و نحوه انعکاس لفظ و معنای آن در غزلیات شمس می پردازیم. تلاش ما در این مقاله پاسخگویی به این سوال است که قرآن چگونه انعکاسی در لفظ و معنی غزلیات شمس داشته است؟ یا به عبارتی الفاظ و معانی و اشارات قرآنی به چه شیوه هایی در غزل مولوی مجال بروز یافته است؟ آیه های وحی به صورت عین لفظ و نیز به صورت معنا و مفهوم و به عبارتی به دو شیوه اقتباس و تلمیح در...


بررسی بعضی اختلاف های کلیله و دمنه نصرالله منشی با ترجمه عربی ابن مقفع و داستان های بید پای و پنجا کیانه

نویسنده(ها): حیدری،علی
اطلاعات انتشار: زمستانو بهار-شماره ۶۸ و ۶۹، سال
کلمات کلیدی: کلیله و دمنه، نصراله منشی، ابن مقفع، داستان های بیدپای و پنجاکیانه

یکی از مهم ترین کتاب های تاریخ بشریت که از دیر زمان مورد توجه مردم با فرهنگ های مختلف قرار گرفته، کتاب کلیله و دمنه است. به همین جهت مترجمان مختلف این کتاب «متناسب با فرهنگ و زبان قوم خود» در آن دخل و تصرف هایی کرده اند، یکی از مشهورترین ترجمه های این کتاب، ترجمه نصر اله منشی به زبان فارسی است، برتری های این ترجمه چه از نظر ادبی و چه از نظر انتقال پیام بر دیگر ترجمه ها بر کسی پوشیده...


بررسی فرایند نوستالژی غم غربت در اشعار فریدون مشیری

نویسنده(ها): شریفیان،مهدی
اطلاعات انتشار: زمستانو بهار-شماره ۶۸ و ۶۹، سال
کلمات کلیدی: نوستالژی، غم غربت، شعر معاصر فارسی، فریدون مشیری

این مقاله پژوهشی درباره «نوستالژی (غم غربت) در شعر معاصر فارسی» است. این موضوع به عنوان یکی از رفتارهای ناخودآگاه فرد، در شعر «فریدون مشیری» بررسی شده است. پس از ریشه شناسی و تعریف این واژه، با توجه به فرهنگ ها و بهره گیری از نظرات روان شناسان، به عوامل ایجاد غربت اشاره و در ادامه به ارتباط نوستالژی و خاطره پرداخته شده است. در بخش خاطره فردی به نوستالژی دوری از وطن به عنوان غم غربت و در...


بررسی وضعیت توزیع یون در اندام های مختلف برخی ارقام گندم نان Triticum aestivum L. درشرایط شوری

نویسنده(ها): فروغ جهانگیری بابادی، حبیب اله روشنفکر، افراسیاب راهنما، پیمان حسیبی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، سال
کلمات کلیدی: گندم، شوری، پتاسیم، سدیم، عملکرد.

به منظور بررسی اثرات کلرید سدیم بر وضعیت توزیع یونی در گیاه، شش رقم گندم در یک آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک کاملاً تصادفی در سه تکرار با دو سطح شوری )صفر و 251 میلی مولار کلرید سدیم( موردارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اعمال تنش شوری سبب کاهش عملکرد دانه، میزان پتاسیم برگ، نسبت پتاسیم به سدیم برگ و ریشه شد، در حالی که میزان سدیم برگ و ریشه را افزایش داد....


(مدل اقتصاد سنجی پنبه ایران (1

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: تابستان- شماره ۱۶۶، سال
کلمات کلیدی: -

(آمارهای جاری بانک مرکزی ایران (سالهای 1343 تا 1354

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: فروردین و اردیبهشت و خرداد- شماره ۱۶۵ و ۱۶۴ و ۱۶۳، سال
کلمات کلیدی: -

بخشنامه های بانک مرکزی ایران

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: فروردین و اردیبهشت و خرداد- شماره ۱۶۵ و ۱۶۴ و ۱۶۳، سال
کلمات کلیدی: -

اتحادیه پایاپای آسیا

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: فروردین و اردیبهشت و خرداد- شماره ۱۶۵ و ۱۶۴ و ۱۶۳، سال
کلمات کلیدی: -

مطالعه آسیب‌شناسی آرتریت ناشی از کلاژن تیپ2 گاوی و ‌اَجوان کامل فروند دررت

نویسنده(ها): جواد اشرفی هلان
اطلاعات انتشار: تحقيقات دامپزشكي - دانشگاه تهران، سال
کلمات کلیدی: ارزیابی، انسان، رشد، روی، 2

به‌د‌لیل شباهت‌های آسیب شناختی بین آرتریت روماتویید انسان با آرتریت ناشی از تزریق کلاژن در جوندگان، پژوهش های زیادی در این زمینه صورت گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی ضایعات آسیب‌شناختی آرتریت تجربی ناشی از کلاژن بود که بر روی 50 سر رت ماده از نژاد Rattus norvegicus صورت گرفت. آرتریت با تزریق داخل جلدی (2 تزریق به فاصله 14 روز) محلول کلاژن تیپ 2 گاوی به همراه یاور کامل فروند در قاعده...


تاثیر پیش تیمار سدیم نیتروپروساید SNP و متیلن بلو MB بر گیاهچه گندم Triticum aestivum L تحت تنش شوری

نویسنده(ها): سیدمهدی ناصرعلوی، سیدمحمدجواد آروین، خسرو منوچهری کلانتری
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، سال
کلمات کلیدی: نیتریک اکسید، شوری، تنش اکسیداتیو، گندم.

نیتریک اکسید NO(به عنوان مولکولی سیگنالینگ، اثرات مخرب تنش را در گیاهان کاهش می دهد . آزمایشی جهت مطالعه تاثیر نیتروپروساید سدیمSNP(به عنوان رها کنندهNOو متیلن بلوMB(به عنوان مهار کننده گوانیلات سیکلاز ( بر عملکرد گیاهچه گندم تحت تنش شوریNaCl( انجام شد. درتنش شوری شاخص پایداری غشا به طورقابل توجهی کاهش یافتMSI(و مقدارمالون دآلدهیدMDA(وتولید پراکسید هیدروژن H2O2 افزایش یافت. علاوه بر...


تاثیر تنش شوری کلرور سدیم بر الگوی پروتینی ارقام بهاره کلزا Brassica napus L

نویسنده(ها): نیما دولت آبادی، محمود تورچی، حبیب رمضان زاده ارونقی، محمدرضا شکیبا
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، سال
کلمات کلیدی: کلزا، تنش شوری\SDS، PAGE\تجزیه خوشهای

به منظور بررسی اثر شوری ناشی از کلرور سدیم بر الگوی پروتئینی کلزا Brassica napus L.)دوازده رقم کلزای بهاره در مرحله رشد رویشی مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش در سه سطح شوری و در سه تکرار انجام گرفت. جهت بررسی الگوی پروتئینی با استفاده از تکنیک،SDS–PAGEنمونه های برگی چهار هفته پس از اعمال شوری و در پایان مرحله روزت تهیه شد. برای هر ژنوتیپ در هر سطح تنش سه نمونه پروتئین استخراج گردید و در...


مطالعه جامعه شناختی نقش مداخله گرایانه متغیر پذیرش اجتماعی در تاثیرگذاری رسانه ها بر گرایش زنان به زیبایی با عمل جراحی

نویسنده(ها): محمد عباس زاده، بتول محمودمولایی کرمانی، فرانک اقدسی علمداری
اطلاعات انتشار: جامعه شناسي زنان (زن و جامعه)، پاييز, دوره  ۵ , شماره  ۳ (مسلسل ۱۹)، سال
کلمات کلیدی: جراحی های زیبایی، پذیرش اجتماعی، رسانه های جمعی، تبریز، زنان

امروزه، جراحی های زیبایی، به عنوان یکی از جراحی های پر طرفدار در دنیا شناخته می شود. افرادی که به این جراحی ها اقدام می کنند، لزوما مشکل جسمی ندارند، بلکه اغلب به خاطر ملاک های زیبایی قابل قبول در اجتماع که همانا پذیرش اجتماعی می باشد، دست به این اقدام می زنند. بر این اساس، این تحقیق با هدف سنجش میزان گرایش زنان به زیبایی با عمل جراحی در نظر دارد به بررسی تاثیر عواملی چون پذیرش اجتماعی و...