بررسی تاثیر میزان و نوع املاح آب منفذی در واگرائی خاکهای رسی

نویسنده(ها): نادر عباسی، محمدحسین نظیفی، محمد موحدان
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
کلمات کلیدی: واگرائی خاک، پین هول، روش شیمیائی شرارد، هیدرومتری مضاعف

این پژوهش به منظور ارزیابی و شناخت تاثیر میزان و نوع برخی از املاح موجود در آب منفذی خاکها در پتانسیل واگرائی خاکها صورت گرفته است. بدین منظور با اضافه کردن چهار ماده شیمیایی با درصدهای مختلف به یک خاک رسی، نمونه های آزمایشی بطور مصنوعی ساخته شدند. پس از انجام آزمایش های مختلف شناسایی، آ زمایش تعیین واگرائی نمونه ها به سه روش پین هول، هیدرومتری دوگانه و روش املاح محلول در آب منفذی(شرارد...


بررسی تاثیر مسلح کننده در شیروانیهای مسلح به روش سرعت سنجی تصویری ذرات (PIV)

نویسنده(ها): الهام محمدی، مسعود حاجی علیلو، فروغ اشکان
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
کلمات کلیدی: گسیختگی، ظرفیت باربری.مسلحکننده، PIV

بررسی تاثیر مسلحکننده در میزان جابجاییهای توده خاک زیر پی، ظرفیت باربری پی احداث شده در نزدیکی شیروانی و پایداری شیروانی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. در این تحقیق پس از مدلسازی فیزیکی و با توجه به میزان نشستها و یافتن الگوی تغییر شکل توده خاک با استفاده از روشPIV تاثیر فاصله اولین لایه مسلح کننده از زیر پی درظرفیت باربری و مکانیزم گسیختگی پیهای نواری واقع روی شیروانیهای مسلح مورد...


انقلاب اسلامی ایران و تأثیر آن بر نظریه های علوم اجتماعی

نویسنده(ها): اراضی،صغری
اطلاعات انتشار: بهمن- شماره ۹۸، سال
کلمات کلیدی: ایران، فرهنگ، اسلام، انقلاب اسلامی، شیعه

تا زمان وقوع انقلاب اسلامی در ایران، نقش فرهنگ و عناصر فکری و فرهنگی، به ویژه فرهنگ مذهبی، در ایجاد تحولات انقلابی و تغییرات اجتماعی چندان مورد توجه نظریه پردازان انقلاب نبود. آن‌ها معتقد بودند: برای ایجاد وضعیت انقلابی، باید شرایط ساختاری ویژه ای مقدم بر فشارها یا تحولات اجتماعی وجود داشته باشند. انقلاب اسلامی و نقش غیرقابل انکار مؤلفه هایی مثل فرهنگ، ایدئولوژی و رهبری در صورت بندی...


بررسی تاثیر گسترش جانبی ناشی از روانگرایی بر پی های عمیق منفرد با استفاده ازآزمایش میز لرزان

نویسنده(ها): سیدمحسن حائری، هومن ترابی، علی اکبر کاوند، ایرج رحمانی
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
کلمات کلیدی: مدل فیزیکی، روانگرایی، گسترش جانبی، میز لرزان، پی عمیق منفرد

پدیده گسترش جانبی ناشی از روانگرایی در مناطق ساحلی و زمین های شیبدار باعث خسارت های شدیدی طی زلزل ههای گذشته بوده است و با وجود مطالعات انجام شده، هنوز عدم قطعیت هایی درباره اثر این پدیده بر پی های عمیق وجود دارد. هدف این تحقیق ساخت مدل میزلرزان برای بررسی این پدیده و بررسی اثرات آن بر شمع ها می باشد. در این آزمایش اجزای مدل با استفاده از قوانین تشابه در محیط1g مقیاس شده و ساخته می شوند....


بررسی تاثیر عمق تراز آب زیرزمینی بر روی ظرفیت باربری

نویسنده(ها): علیرضا اسکندری نژاد، مسعود دهقانی، محسن اژدری، عادل عساکره
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
کلمات کلیدی: ظرفیت باربری، تراز آب زیرزمینی، اجزاء محدود، مدل کرنش صفحهای

در مناطق نیمهخشک زمین، به دلیل وقوع تغییرات فصلی و آبوهوایی شاهد جابجایی سطح آب زیرزمینی میباشیم. دراین مقاله، تاثیر اینگونه تغییرات بر روی مقدار ظرفیت باربری خاکهای رسی بررسی شدهاست. با این هدف، از یک سری تحلیلهای اجزاء محدود به صورت مدل کرنش صفحهای استفاده شده که محاسبات مربوط به تغییرشکل، بوسیله نرمافزارPLAXIS و محاسبات آب زیرزمینی بوسیله بسته نرمافزاری اضافی PlaxFlow انجام شدهاست....


بررسی تاثیر دانه بندی و ابعاد نمونه بر روی پارامترهای مقاومت برشی خاک های درشت دانه در آزمایش سه محوری

نویسنده(ها): حمید شعبانزاده، قادر باقری، مهدی سرایلو
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
کلمات کلیدی: مقاومت برشی، خاک های درشت دانه، آزمایش سه محوری، ابعاد نمونه، دانه بندی

در تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک ها، آزمایش سه محوری یکی از کاملترین آزمایش ها می باشد که با این آزمایش می توان رفتار خاک را در شرایط مختلف بررسی کرد. یکی از مهمترین مسائل تاثیرگذار در نتایج آزمایش های سه محوری جهت تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک ها، ابعاد نمونه های تحت آزمایش می باشد. جهت انجام آزمایش سه محوری در خاک های درشت دانه از محفظه های بزرگ استفاده می گردد که مستلزم استفاده...


بررسی پتانسیل روانگرایی در خاک با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی

نویسنده(ها): فریدون پویانژاد، بهمن قاسم زاده
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
کلمات کلیدی: روانگرایی، شبکه عصبی مصنوعی، آزمون نفوذ مخروط، آزمون نفوذ استاندارد

روانگرایی یکی از پیچیدهترین مسائل مطرح در مهندسی ژئوتکنیک میباشد. مقاله حاضر به بررسی پتانسیل روانگرایی در خاک به کمک روشهای شبکههای عصبی مصنوعی میپردازد. شبکههای عصبی به عنوان یک ابزار قوی پردازش اطلاعات برای مدلسازی مسائل پیچیده مورد استفاده قرار میگیرد. مجموعه دادههای قابل اعتمادی برای استفاده در شبکه عصبی، به صورت مجزا از دو آزمایش SPT و CPT عصبی پیشنهاد شده در این مقاله نسبت به...


بررسی تاثیر ساختگاههای آبرفتی بر پارامترهای موثر زلزله

نویسنده(ها): مسعود مطلبیان، حبیب شاه نظری
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
کلمات کلیدی: حوزههای آبرفتی، اثرات ساختگاه، بزرگنمایی لرزهای، زلزله.

یکی از پارامترهای موثر در طراحی مقاوم سازهها در برابر نیروهای زلزله، اثرات محلی ساختگاه میباشد. معمولا تاثیر این پارامتر با تدوین تعدادی حرکت مبنای زمین در نظر گرفته میشود. میزان اثرات ساختگاهی را میتوان تابع عوامل مختلف از جمله هندسه ساختگاه، خواص دینامیکی مصالح لایههای زیر سطحی، خصوصیات امواج ورودی و توپوگرافی ساختگاه دانست. با توجه به قرارگیری اکثر شهرها در نزدیکی و یا بر روی حوزههای...


بررسی پایداری استاتیکی سد البرز با استفاده از دو روش تعادل حدی خالص و روش تعادل حدی مبتنی بر تنشهای بدست آمده از المان محدود

نویسنده(ها): سعید محمدی، سعید خرقانی، سعید قربان بیگی
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
کلمات کلیدی: پایداری استاتیکی، تعادل حدی، روش تعادل حدی مبتنی بر اجزاء محدود، آنالیز های غیرتوام، سدالبرز

پایداری سد البرز در شرایط استاتیکی از دو روش تعادل حدی خالص و روش تعادل حدی مبتنی بر تنشهای بدست آمده از المان محدود (از آنالیزهای غیرتوام) بررسی شده. مقادیر ضریب اطمینان بدست آمده از این دو روش کمی متفاوت میباشد که میتواند به علت عدم امکان در نظر گرفتن شرایط واقعی تنشهای قائم در امتداد سطح لغزشی در حالت تعادل حدی باشد علیرغم اختلاف بین مقادیر ضریب اطمینان تفاوت این مقادیر خیلی زیاد...


بررسی تاثیر عبور تونل های دوقلو از زیرگذر زند با استفاده از روش سختی نسبی– خط یک متروی شیراز

نویسنده(ها): محمد عفیفی پور، مصطفی شریف زاده، کوروش شهریار، حامد جمشیدی
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
کلمات کلیدی: سختی نسبی، تونل دوقلو، برهمکنش سازه، تونل، روش اجزا محدود، متروی شیراز

در طراحی تون لها در محیطهای شهری یکی از اصل یترین دغدغه ها، اجرا با کمترین تاثیر روی کاربری ساز ههای مجاور است. متدولوژی معمول برای این قبیل مسائل، تخمین گودی نشست در حالت سطح آزاد (بدون سازه) و تعیین پارامترهای آسیب وارده بر سازه به صورت مستقل براساس گودی نشست است. در این مقاله، از روش سختی نسبی برای ارزیابی تاثیر سختی سازه زیرگذر در تغییر حرکت زمین و نشست سطح در اثر حفر تونل دوقلوی...


بررسی پایداری تونلهای تکی و دوقلوی خط 2 قطار شهری تبریز در برابر بارهای زلزله

نویسنده(ها): نادر قاسم پور، مجید کیانی
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
کلمات کلیدی: تونلهای تکی و دوقلو، FLAC، تحلیل دینامیکی

یکی از بهترین روشها جهت کاهش معضل ترافیک شهری، استفاده از سیستم حمل و نقل زیرزمینی مانند قطار شهری می باشد. احداث تونلهای مترو به دوصورت تکی و یا دوقلو میتواند صورت گیرد. انتخاب بین این دو حالت بستگی به عوامل فنی و اقتصادی دارد. در تحقیق حاضر، با استفاده از روش عددی پایداری تونلهای تکی و دوقلو برای قطارشهری تبریز بررسی گردیده است. برای این منظور، مقطع بحرانی برای خط 2 قطار شهری تبریز با...


بررسی تاثیر ژئوگریدها در کاهش نشست ناشی از روانگرایی با استفاده از میز لرزه

نویسنده(ها): هادی بهادری، هومن معتمدی
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
کلمات کلیدی: روانگرایی، ماسه اشباع، میز لرزه، ژئوسینتتیک، نشست پی

در این تحقیق یک سری آزمایش میز لرزه 1g برروی مدلی با مقیاس 1:25 از پی معادل یکساختمان چهار طبقه برروی خاک ماسهای شل اشباع که با صفحهای از ژئوگرید مسلح شده انجام گرفته است. برای مدلسازی از ماسه 161 فیروزکوه و به– جای ژئوگرید از مواد پارچهگونه با سختی مقیاس شده استفاده شده است. ابزار بندی کاملی با بهرهگیری از سنسورهای فشار آب حفرهای، شتاب و تغییر مکان جهت اندازهگیری پیوسته پارامترها و ثبت...


بررسی تاثیر تزریق تماسی با دوغاب سیمانی در تونل های دوقلوی متروی اصفهان

نویسنده(ها): احسان حسن خانی، پرویز معارف وند
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
کلمات کلیدی: تزریق تماسی، دوغاب سیمانی، پوشش نهایی، تونلهای دوقلوی متروی اصفهان، نرم افزارudec

مقاله حاضر تحقیقی بر روی تونل های دوقلوی متروی اصفهان است. این تونل ها واقع در قطعه جنوبی مسیر متروحدفاصل ایستگاه آزادی– ایستگاه شیخ کلینی قرار دارد. سیستم نگهداری موقت بکار رفته در این تحقیق شامل یک لایه شاتکریت– مش به ضخامت 10 سانتیمتر می باشد. نتایج نشان می دهد سیستم نگهداری مذکور پایداری تونل های دوقلو را فراهم کرده است. با استفاده از روش عددی اجزا مجزا پوشش نهائی مدلسازی شده و در...


بررسی پتانسیل روانگرایی با استفاده از نسبت آب منفذی (u2) به مقاومت نوک مخروط (qc) در آزمایش CPTu

نویسنده(ها): محمدرضا کنگرانی فراهانی، مهدی خداپرست
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
کلمات کلیدی: آزمایش نفوذ مخروط، روانگرایی، فشار منفذیu2، مقاومت نوک مخروط.

آزمایش نفوذ مخروطCPTu) به عنوان یک آزمایش رایج صحرایی برای تعیین ویژگ یها و شناخت رفتار خاک مطرح م یباشد. در این تحقیق به بررسی نسبت دو پارامتر به دست آمده ازآزمایش CPTu یعنی مقاومت نوک مخروط و فشار آب منفذی در برآورد پتانسیل روانگرایی پرداخته می شود. برای این منظور داد ههای ب هدست آمده از آزمایش CPTu در 16 سایت مختلف از کشورهای ترکیه و تایوان که رخداد زلزله و نیز روانگرایی را تجربه کرده...


بررسی پدیده نشست زمین و تأثیر آن بر روی گسیختگی لوله های جدار چاههای آب درمحدوده شهر مشهد با استفاده از پهنهبندی تغییرات دانهبندی لایههای زمین

نویسنده(ها): سیدمحمد موسوی مداح، محمد غفوری، غلامرضا لشکری پور، سلمه افشار
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
کلمات کلیدی: نشست زمین، پهنه بندی دانه بندی خاک مشهد، آبهای زیرزمینی، گسیختگی لوله جدار.

نشست منطقه ای زمین در اثر برداشت بی رویه آب زیرزمینی در نقاط مختلفی از جهان و دشت های زیادی از ایران گزارش گردیده است. در این تحقیق رابطه بین افت سطح آب و نشست زمین و تأثیر آن بر گسیختگی جدار چاه های آب مورد بررسی قرار گرفته است. دشت مشهد در طول 40 سال گذشته با افت 60 متری سطح آب مواجه بوده است. این افت سبب نشست زمین در محدوده ای از دشت شده است. آثار نشست به صورت گسیختگی و کج شدگی لوله...