بررسی پایداری شیروانی به روش المان مجزا و مقایسۀ آن با روش تعادل حدی

نویسنده(ها): منصور شرفی صفا، محسن دلشاد
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
کلمات کلیدی: شیروانی، روش تعادل حدی، روش عددی، Slide، UDEC

شناخت نوع ناپایداری در شیروانیها و راهکارهای مقابله با آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. دو روش مهم برای تحلیل پایداری شیروانیها، روش تعادل حدی و روش عددی میباشد. با توجه به اینکه مبنای روش تعادل حدی نیروهای وارد بر محیط مورد مطالعه و فاکتور ایمنی حاصل از آنها میباشد، از دقت بالایی برخوردار نیست. ولی تحلیل پایداری با استفاده از روش عددی، بر مبنای تنش و کرنشهای حاصل در محیط صورت میگیرد...


بررسی پایدای لرزهای از طریق آنالیز دینامیکی غیر توام و با روش مبتنی بر تغییرمکان

نویسنده(ها): سعید محمدی، سعید خرقانی، سعید قربان بیگی
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
کلمات کلیدی: آنالیز دینامیکی، آنالیز بلوک لغزشی، آنالیزهای غیرتوام، روش مبتنی بر تغییرمکان، سد البرز

پایداری لرزهای سد البرز از طریق آنالیز دینامیکی غیرتوام و روش مبتنی بر تغییرمکان ارزیابی میشود به طوری که ابتدا پاسخ لرزهای سد از طریق آنالیز دینامیکی دوبعدی با روش معادل خطی بدست میآید و نتایج حاصله در آنالیز بلوک لغزشی که در چارچوب روش تعادل حدی انجام میشود مورد استفاده قرار گرفته و تغییرمکانهای دائمی ناشی از زلزله محاسبه میشود. نسبت ماکزیمم شتاب محاسبه شده تاج به ماکزیمم شتاب پایه...


بررسی اثر مسلح سازی خاک با ژئوگرید بر عملکرد فونداسیون تحت بار قایم هارمونیک

نویسنده(ها): محمدمهدی حیدری، محمدمهدی رحیمی
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
کلمات کلیدی: بارهارمونیک، فونداسیون، فرکانس طبیعی، دامنه ارتعاش، مسلح سازی خاک

بارهای دینامیکی ایجاد شده توسط ماشین آلات صنعتی از طریق فونداسیون به خاک اطراف و زیر آن منتقل می شود. امروزه سیستم های متنوع جداساز لرزه ای را می توان به منظور کاهش انتقال دامنه و نیروی ارتعاش، بین بلوک فونداسیون و ماشین به کار برد. به منظور بهبود پاسخ سیستم فونداسیون تحت بارهای دینامیکی و انتخاب جداساز لرزه ای مناسب، مسلح سازی خاک با ژئوگرید می تواند موثر واقع گردد. در این مقاله اثر...


بررسی اثر تغییر هندسه سد خاکی بر رفتار آن در مرحله ساخت با توجه به پدیده قوسزدگی

نویسنده(ها): مهدی محمدرضایی، سیدعبدالعظیم امیرشاه کرمی
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
کلمات کلیدی: سد خاکی، هندسه سد خاکی، قوس‌زدگی، انتقال تنش

شکست هیدرولیکی از موارد مهم خرابی سدهای خاکی است و یکی از عوامل ایجاد شکس تهیدرولیکی، قو سزدگی Arching می باشد. قوس زدگی در سدها، در اثر اختلاف نشست هسته، فیلتر و پوسته ی سد بوجود میآید. اگر هسته نشستپذیری زیادی داشته باشد، قوس زدگی و از آنجا شکست هیدرولیکی پدید م یآید. با در نظر گرفتن پدیده قوسزدگی، طرح هندسه سد خاکی از پیچیدهترین نکات تصمیمگیری در طراحی است. در این تحقیق با استفاده...


انقلاب اسلامی و بازتاب آن بر لبنان

نویسنده(ها): باغستانی،سعید
اطلاعات انتشار: بهمن- شماره ۹۸، سال
کلمات کلیدی: -

بررسی اثر مسلح کردن خاک در افزایش ظرفیت باربری پی نواری

نویسنده(ها): محمدمهدی احمدی، عباس پوردیلمی، قاسمی فرع
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
کلمات کلیدی: ژئوگرید، ظرفیت باربری، پی نواری، آنالیز عددی، رس بسیار نرم

در این مقاله به بررسی اثر مسلح کردن خاک رسی بسیار نرم در زیر یک شالوده نواری در مجاورت سطح شیبدارپرداخته میشود. برای انجام این کار با استفاده از تحلیل عددی و به کمک نرم افزارFLAC پس از صحتسنجی مدلسازی عددی، به بررسی پارامترهای مختلفی همچون تعداد لایههای ژئوگرید، فواصل بین لایهها وعمق اولین لایه که از جمله پارامترهای مؤثر بر عملکرد لایههای مسلح کننده میباشند، پرداخته شده است. میزان اثر هر...


بررسی اثر شکل و خصوصیات درزه ها بر جریان سیال درون سنگ های درزه دار

نویسنده(ها): محمدجعفر حسن پور حقیقی، نادر هاتف
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
کلمات کلیدی: درزه، قانون دارسی، باز شدگی هیدرولیکی درزه، نفوذپذیری، دبی

توده سنگ را می توان به صورت یک سری بلوک های سنگ بکر که توسط ناپیوستگی هایی از هم مجزا شده اند توصیف کرد. ناپیوستگی ها می توانند به عنوان رسانای هیدرولیکی عمل کنندو مسیری برای انتقال سیالات فراهم نمایید.جریان سیال در توده سنگ به ویژگی های سنگ بکر و ناپیوستگی ها ارتباط دارد.در تحلیل رفتار هیدرولیکی توده سنگ سه مدل به کار می رود:جریان درون سنگ متخلخل،جریان درون درزه های سنگ،جریان درون سنگ...


بررسی پاسخ دینامیکی سازه های نیمه مدفون در برابر زلزله

نویسنده(ها): ساناز محمودپور، رضا عطارنژاد
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
کلمات کلیدی: سازه های نیمه مدفون، اندرکنش خاک و سازه، روش اجزاء محدود مرز مقیاس، میرایی تشعشعی، تحلیل درحوزه فرکانس

در این مقاله پاسخ دینامیکی سازه های نیمه مدفون دربرابر زلزله درحالت دو بعدی مورد بررسی قرار می گیرد. وجود خاک درزیر و اطراف سازه هنگام وقوع زلزله پاسخ دینامیکی سازه را تحت تاثیر قرارداده و حرکت سازه نیز در چگونگی حرکت خاک تاثیر گذار است که از این اثرات تحت عنوان اندرکنش خاک و سازه یاد می شود. در مقاله حاضر برای تحلیل اثرات اندرکنش خاک و سازه از روش زیر سازه استفاده می شود. برای مدلسازی...


بررسی اثرات ترکیبی توپوگرافی و رسوبات در پاسخ لرزهای سایت با استفاده از نرمافزار هیبرید

نویسنده(ها): بهروز گتمیری، طلعت فروتن، پونه معقول
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
کلمات کلیدی: اثرات لرزهای ساختگاه، روش عددی هیبرید، دره های آبرفتی، اثرات میزان پر شدگی

بسیاری از جنبههای لرزهای ساختگاه نیازمند مطالعه در جزئیات بیشتری هستند تا بعد از تعیین میزان تأثیر به عنوان یک معیار لرزهای بیان شوند. هدف این مقاله کمک به برقراری روشهای سادهای است که اثرات پیچیده ساختگاه را در آییننامههای لرزهای مدنظر قراردهد. مطالعات پارامتریک با استفاده از نرم افزار هیبرید صورت گرفتهاست. حرکات افقی زمین در نقاط مختلف پیکربندی های دوبعدی که در معرض امواج مهاجم SV...


بررسی پارامترهای آزمایشگاهی روش اختلاط عمیق در تثبیت خاک رس

نویسنده(ها): رسول عالی پور، محمدسیروس پاکباز، مهدی جامعی
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
کلمات کلیدی: اصلاح خاک، اختلاط عمیق، تثبیت، مقاومت فشاری تک محوری، تحکیم ادئومتر

به منظور بهسازی و اصلاح خاک روشهای مکانیکی، هیدرولیکی، فیزیکی و شیمیایی به کار برده می شوند. معمولا بر اساس چسبنده و یا غیر چسبنده بودن خاک روشهای بهسازی مناسب انتخاب می گردند. اختلاط عمیق خاک به عنوان یک گزینه مناسب جهت بهسازی خاک در محل مطرح است که درایران به صورت محدودی از این روش استفاده گردیده است. استفاده از این روش به منظور کاهش نفوذپذیری خاک در محل ونیزافزایش مقاومت آن باصرفه...


بررسی انحلال پذیری خاکهای کانال اصلی خدا آفرین و روشهای مقابله با آن

نویسنده(ها): نازنین صهبافر، ابراهیم اصغری، مهدی خلیلی نوتاش
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
کلمات کلیدی: خاکهای انحلال پذیر، ژئوممبرین، کانال خدا آفرین

انتقال آب سد خدا آفرین به اراضی کشاورزی، واقع در استان آذربایجانشرقی از طریق یک کانال اصلی به طول 144 کیلومتر انجام می شود. در مسیر این کانال خاکهای آبرفتی ریزدانهای قرار دارد که حاوی مقادیر قابل توجهی مواد حل شونده به ویژه بلورهای گچ است. با انحلال این مواد در زمین، نشست، ترکها و حفرههای بزرگی پدیدار میشود که پوشش بتنی کانال را دچار آسیب و تخریب می کند. برای مقابله با این مشکل، طرح آب...


بررسی اندرکنش بین خاک و گروه شمع تحت بارگذاری جانبی به روشPIV (Particle Image Velocimetry)

نویسنده(ها): محمدحسین محصل، مسعود حاجی علیلو، محمدحسین امین فر، حبیب آذرنیا
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
کلمات کلیدی: گروه شمع، بار جانبِی، Geo PIV، طول گیرداری شمع

در طراحی پی سازه ها اغلب با مساله گروه شمع تحت بارگذاری جانبی مواجه می شویم. رفتارگروه شمع تحت بارگذاری جانبی از وجود شمعهای مجاور تاثیر می پذیرد. اندرکنش شمع– خاک – شمع بسته به فاصله مرکز به مرکز شمعها بوده و الگوی تنش و تغییرشکل را در اطراف یک گروه شمع تحت تاثیر قرار می دهد. دراین مقاله تغییر شکل شمع ها و الگوی تغییرشکل خاک اطراف گروه شمع تحت بار جانبی درآزمایشگاه روی مدلی با مقیاس...


بررسی اثر انعطافپذیری در تراز پی بر رفتار لرزهای دیوارهای برشی بتن مسلح با تکیه به روش طراحی برمبنای تغییرمکان

نویسنده(ها): مجتبی شابدین، مسعود سلطانی محمدی
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
کلمات کلیدی: دیوار بتن مسلح، طراحی براساس جابجایی، اندرکنش خاک، سازه، تیر بر بستر غیرارتجاعی وینکلر

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر انعطافپذیری درتراز پی در دیوارهای برشی بتن مسلح طراحی شده برمبنای تغییرمکان میباشد. برای این منظور 4 دیوار برشی بتن مسلح طره با تعداد طبقات4،8 ، 12 و 16 با استفاده از روش طراحی مستقیم براساس جابجایی برای محدودهی تغییرمکان نسبی مشخص، طراحی و مورد تحلیلهای تاریخچهزمانی غیرخطی قرارگرفتهاند. آنگاه با استفاده از نتایج طراحیها، فونداسیونهایی با درصدهای بلندشدگی...


بررسی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی آبخوان دشت آمل و بابل با استفاده از روش های زمین آماری

نویسنده(ها): محمد نجاری، کاظم فخاریان
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
کلمات کلیدی: آبخوان، کیفیت آب، GIS، kriging، آمل و بابل

بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در دشت آمل و بابل از طریق حفر چا ههای عمیق، کم عمق و یا چشم هها صورت می پذیرد. بررسی کیفیت کنونی آبخوان این دشت و تعیین نحوه توزیع فضایی پارامترهای کیفی آب مانند هدایت الکتریکی EC، شوری salinity، کل مواد جامد محلول TDS، آهن Fe، و کربنات CO3 –2 از اهداف این تحقیق می باشد. در این راستا از روش درون یابی کریجینگ معمولی Ordinary Kriging استفاده شده است. برای...


بررسی امکان پدیده ترک خوردگی هسته رسی سدهای خاکی با نشانه خمیری پایین

نویسنده(ها): علی نورزاد، محمدرضا امام، احمدرضا مظاهری
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
کلمات کلیدی: ترک خوردگی، هسته با نشانه خمیری پایین، سد خاکی، مکانیک خاک حالت بحرانی، سد دوستی

خاکی که برای احداث هسته سدهای خاکی مورد استفاده قرار می گیرد می بایست از نشانه خمیری بالا و نفوذ پذیری پایین برخوردار باشد که معمولا این نوع از خاک حتی الامکان از منابع قرضه نزدیک سد تامین می شود. لیکن در بعضی مناطق خاک رس در دسترس برای ایجاد هسته دارای خاصیت خمیری پایینی است و استفاده از این خاک ممکن است مسائلی را برای سد بوجود آورد. هسته سد خاکی دوستی واقع در استان خراسان از مصالح رسی...