زدودن سم آفلاتوکسین M1 از شیر با کاربرد مواد جاذب

نویسنده(ها): محمدهادی اسکندری، مهدی زارعی، سیدشهرام شکرفروش
اطلاعات انتشار: مجله دامپزشکي ايران (دانشگاه شهيد چمران اهواز)، زمستان, دوره  ۸ , شماره  ۴ (مسلسل ۳۷)، سال
کلمات کلیدی: شیر، کانی های جاذب، زئولیت، بنتونیت، آفلاتوکسین M1

جستجوی گاومیش های حامل ویروس تب برفکی کشتار شده در کشتارگاه اهواز

نویسنده(ها): آریا رسولی، مسعودرضا صیفی آبادشاپوری، محمدرحیم حاجی حاجی کلایی، امیر کمیلیان
اطلاعات انتشار: مجله دامپزشکي ايران (دانشگاه شهيد چمران اهواز)، زمستان, دوره  ۸ , شماره  ۴ (مسلسل ۳۷)، سال
کلمات کلیدی: تب برفکی، حامل، گاومیش، اهواز، ایران

Second Law analysis of an EGR implemented SI engine running onalternative fuels

نویسنده(ها): Mohsen Mardi K.، Mehran Abdolalipouradl، Shahram Khalilarya، Mohamadreza Nabidoust
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش موتورهای درونسوز، سال
کلمات کلیدی: Second Law Analyses، Alternative fuels، SI Engine، EGR

The first‐law analysis is a proper method to predict engine performance and influence of its various operativeparameters. On the other hand, it is known that the first‐law analysis is unable to give the best observation toengineer about engine performance alone. To analyze the value of engine efficiency that it needs to evaluate theperformance associated with various processes, the...


Power optimization of a marine diesel engine using different turbocharger configuration

نویسنده(ها): Samad Jafamadar، Shahram Khalilarya، Javad Kheyrollahi
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش موتورهای درونسوز، سال
کلمات کلیدی: Marine application، Propulsion، Power law، torque، Fixed and variable pitch propeller

The primary propulsion source of ships is the diesel engines and power required by the propeller to provideenough propulsion to the ship, defines engine running condition. When the ship accelerates, the propeller will besubjected to larger loads than during free sailing, power required for the propeller therefore, will be relativelyhigher than for free sailing, and the engine’s operating...


Prediction of performance and emissions of diesel engine fueled with various biodiesel using by neural networks

نویسنده(ها): Elnaz Alizadeh Haghighi، Samad Jafarmadar، Omid Karimi Sadaghiyani
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش موتورهای درونسوز، سال
کلمات کلیدی: biodiesel، generalized regression function، back propagation neural network، performance، emission

The purpose of this paper is to develop two artificial neural network(ANN) models, back propagation andgeneralized regression neural networks, for estimating exhaust emissions and engine performance of a dieselengine operated with various blends of three different biodiesels with diesel fuel under a variety of operationconditions. Experimental data, which obtained from a semi‐heavy duty,...


Investigation of viscosity effect on velocity profile and cavitation formationin diesel injector nozzle

نویسنده(ها): Seyedmohammadjavad Zeidi، Miralam Mahdi
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش موتورهای درونسوز، سال
کلمات کلیدی: Cavitation، injection nozzle، chokes flow، Modeling، and two‐phase flow

The effect of cavitation inside real diesel injector nozzle is challenging both theoretically and experimentally,since it is characterized by large pressure gradient and small orifice geometry. A mixture based model in Ansysfluent v14 were performed for the simulation. Simulation is validated using available two‐phase nozzle flow data.Simulation was performed with finite volume method...


Influence of adding carbon nanotubes in diesel‐biodiesel blend on theperformance and emission in a CI engine

نویسنده(ها): Hossein Soukht Saraee، Samad Jafarmadar، mohsen mardi kolur
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش موتورهای درونسوز، سال
کلمات کلیدی: Emissions، engine، Fuel، Nanoparticles، Additive

In this present work, the investigations are carried out to study the performance and emission of a 6 cylinderCompression Ignition (CI) engine using carbon nanotubes (CNT) as additive in diesel‐biodiesel blend. Multiwalledcarbon nanotubes Particles with the nano structure of chiral metal (1\3) and zigzag semiconductor(2\3) that has a length of (L = 10μn), the diameter of (D = 5nm) and...


نقد و بررسی کتاب (دانش نامه قرآن، ویراسته ی اولیور لیمن راهنمای قرآن بلک ول، ویراسته ی اندرو ریپین)

نویسنده(ها): هلن بلادرویک، سمر پورمحسن
اطلاعات انتشار: ك‍ت‍اب‌ م‍اه‌: دي‍ن‌، سال
کلمات کلیدی: علوم انسانی، اندرو ریپین، دانش نامه قرآن، راهنمای قرآن بلک ول، نقد و بررسی کتاب، ویراسته ی اندرو ریپین، ویراسته ی اولیور لیمن

مقایسه دو روش PCR مستقیم و PCR با استفاده از روش استخراج DNA در تعیین تیپ های مختلف کلستریدیوم پرفرینجنس

نویسنده(ها): محمدرضا احسنی، مهرداد شمس الدینی بافتی
اطلاعات انتشار: مجله دامپزشکي ايران (دانشگاه شهيد چمران اهواز)، زمستان, دوره  ۸ , شماره  ۴ (مسلسل ۳۷)، سال
کلمات کلیدی: PCR مستقیم، کلستریدیوم پرفرینجنس، استخراج DNA

تجزیه و تحلیل بازخورد نوسانات در بازار سهام تهران

نویسنده(ها): ابو نوری،اسمعیل، مؤتمنی،مانی
اطلاعات انتشار: زمستان- شماره ۲۷، سال
کلمات کلیدی: بازار بورس تهران، سهام، بازخورد نوسانات، مدل گارچ، بازار سهام

بازخورد نوسانات‌1با استفاده از اطلاعات سری زمانی روزانه شاخص کل بورس اوراق‌ بهادار تهران در دوره 5831–1731 مورد آزمون قرار گرفته است.طبق فرضیه بازخورد نوسانات، نوسانات بازدهی قابل پیش‌بینی،تأثیر مثبت و معناداری بر بازده سهام دارد،در حالیکه نوسانات‌ بازدهی پیش‌بینی نشده،موجب کاهش بازده سهام می‌شود.برای آزمون این فرضیه از مدل‌ گارچ‌نمایی در میانگین‌1استفاده شده است.نتایج آزمون حاکی از آن...


کاتالاکسی و عدالت: بررسی پیامدهای توزیعی مداخله در کاتالاکسی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

نویسنده(ها): رنانی،محسن، باستانی فر،ایمان
اطلاعات انتشار: زمستان- شماره ۲۷، سال
کلمات کلیدی: کاتالاکسی، عدالت اقتصادی، عدالت توزیعی، عدالت تخصیصی، شاخص نابرابری‌ ویلیامسون، اصفهان، مطالعه موردی

این مقاله با استفاده از مفهوم کاتالاکسی–که نخستین بار توسط اقتصاددان برجسته نهادگرا، فردریش فون هایک،معرفی شده است–به مقایسه پیامدهای اجتماعی سیاستهای عمومی می‌پردازد. براین‌اساس نخست با معرفی مفهوم و ارائه طبقه‌بندیهای عدالت از منظر اقتصاد؛نشان داده می‌شود که تحقق عدالت به معنی فراگیر آن مستلزم تحقق کارایی اقتصادی است.آنگاه با معرفی مفهوم، اجزا،ساختار و سازوکار کاتالاکسی،خواننده نخست با...


بررسی تأثیر واردات خودرو بر بهره وری (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو)

نویسنده(ها): سلیمیان،عباس، خادم،فاضله
اطلاعات انتشار: زمستان- شماره ۲۷، سال
کلمات کلیدی: ایران خودرو، شرکت، بهره‎وری، واردات، خودرو، تابع تولید کاب داگلاس، بهره‌وری‌ عوامل تولید

در این مطالعه بهره‌وری عوامل تولید با دو روش شاخص و تابع تولید،برای شرکت ایران‌ خودرو به عنوان نماینده‌ای از صنعت خودرو،محاسبه می‌گردد.در روش شاخص،بهره‌وری جزئی‌ عوامل تولید؛یعنی نیروی کار،سرمایه و مواد اولیه به صورت نسبت تولید به نهاده موردنظر محاسبه‌ می‌گردد و در روش تولید،ابتدا تابع تولید شرکت ایران خودرو تخمین زده می‌شود و با بهره‌گیری‌ از کشش عوامل تولید–که از تخمین تابع تولید بدست...


بررسی مبانی و شاخصهای اقتصاد دانایی محور و جایگاه آن در کشورهای منتخب در مقایسه با ایران

نویسنده(ها): عماد زاده،مصطفی، شهنازی،روح الله
اطلاعات انتشار: زمستان- شماره ۲۷، سال
کلمات کلیدی: اقتصاد دانش‌محور، شبکه‌های دانش، شاخص اندازه‌گیری اقتصاد دانایی‌محور، دانش، روش‌شناسی تخمین دانش، مدل‌های کمی بانک جهانی، مدل کمی‌ APEC

اقتصاد دانش محور اقتصادی است که به شکل مستقیم براساس تولید،توزیع و مصرف‌ دانش و اطلاعات قرار گرفته باشد1.واژه اقتصاد دانش‌محور و اقتصاد اطلاعات در دههء 0691 وارد ادبیات اقتصاد امریکا شد؛اما تحولات دههء نود این واژه را تجدید و احیا نمود. در این مقاله پس از بررسی تعریف دانش و اقتصاد دانش‌محور،فرآیندهای اساسی در اقتصاد دانش‌محور،شبکه‌های دانش،شاخصهای اندازه‌گیری اقتصاد دانش‌محور،برنامه‌ها و...


Study of Natural Gas\DME homogeneous charge compression ignition withuse of multi‐ dimensional CFD model and detailed chemical kinetics

نویسنده(ها): A yousefi، A Ghareghani، M Mirsalim
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش موتورهای درونسوز، سال
کلمات کلیدی: HCCI، NG\DME، Computational Fluid Dynamics، Detailed Chemical Kinetics

In this study a multi‐dimensional Computational Fluid Dynamics (CFD) model is coupled with chemical reactionsto investigate the DME\Natural Gas Homogenous Charge Compression Ignition (HCCI) combustion and emissionsprocesses. A detailed chemical mechanism of DME with 79 species and 351 reactions has been used for chemicalkinetics. Performance and combustion process, NOx and CO emissions...


برآورد حجم پولهای کثیف در ایران

نویسنده(ها): خودکاری،لیلا، عرب مازاریزدی،علی
اطلاعات انتشار: زمستان- شماره ۲۷، سال
کلمات کلیدی: ایران، پول کثیف، پولشویی، اقتصاد زیرزمینی، روش کرک، محاسبه حجم پولهای‌ کثیف

«پول‌شویی»پدیده‌ای است که با پنهان نگه داشتن منشأ پول یا دارایی،از آن به عنوان‌ پولسی پاک،قانونی و مشروع استفاده می‌شود و وارد چرخه اقتصاد می‌گردد.«تطهیر پول» اقدامی برای استفاده قانونی از پولهای کثیف حاصل از فعالیتهای غیر قانونی است که روند طبیعی فعالیتهای اقتصادی را به مخاطره می‌اندازد. این مقاله،ضمن مرور مطالعات انجام شده در مورد حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران، با انتخاب یکی از این...