براورد باران موثر با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی – فازی ANFIS و شبکه های عصبی مصنوعی ANNs

نویسنده(ها): سیدصابر شریفی بناب، علی اشرف صدرالدینی، رضا دلیرحسن نیا
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: باران موثر، برآورد، دشت تبریز، روش SCS، سیستم استنتاج تطبیقی عصبی، فازی، شبکه های عصبی مصنوعی

در کشوری مانند ایران که بارش سالانه آن نسبت به متوسط بارش جهانی بسیار کمتر است و قسمت عمده ای از آب استحصالی آن در بخش کشاورزی به مصرف می رسد بهتر است علاوه بر استفاده از سیستمهای ابیاری با راندمان بالا در برآورد نیاز آبی گیاه نیز تجدید نظر شود نمونه ای از مواردی که با براورد دقیق تر آن می توان به مصرف بهتر آب کمک نمود باران موثر است بخشی از بارش که برای رشد و تولید محصول مورد استفاده...


معاشران! با هم گره از زلف یار باز کنیم

نویسنده(ها): عمرانی،غلامرضا
اطلاعات انتشار: مهر- شماره ۸۴، سال
کلمات کلیدی: -

براورد اهمیت اثرات زیست محیطی طرحهای توسعه منابع آب با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره

نویسنده(ها): بهناز خدابخشی، عباس روزبهانی، حمیدرضا جعفری
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: تصمیم گیری چند معیاره، روش جمع وزنی، ارزیابی اثرات زیست محیطی، سد و شبکه ابیاری زهکشی اردبیل

تعیین میزان اهمیت اثرات زیست محیطی یکی از مهمترین دغدغه های فرایند ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA در طرح ها و پروژه های ابی هر کشور می باشد که عمدتا به ماهیت چندمعیاره بودن این مسئله برمی گردد درواقع اهمیت یک اثر زیست محیطی تنها مبتنی بر شدت آن اثر نمی باشد و لازم است معیارهای دیگری نیز در تعریف اهمیت اثر لحاظ گردند از آنجا که در روشهای معمول ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای توسعه منابع اب...


کتاب های خارجی

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مهر- شماره ۸۴، سال
کلمات کلیدی: -

براورد ارزش اقتصادی کاربرد پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر کرمان جهت آبیاری اراضی کشاورزی با ملاحظات زیست محیطی

نویسنده(ها): رامین نیکنام، امیرابراهیم یوسف پور، محمدهادی حاجیان، علیرضا رشیدی شریف آبادی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: پساب، ارزش اقتصادی، زیست محیطی، تصفیه خانه فاضلاب، شهر کرمان

طی قرن بیستم جمعیت جهان 3 برابر و تقاضا برای آب 6 برابر شده است در حالیکه همراه با افزایش تقاضا برای حیاتی ترین منبع مورد نیاز بشر منابع آب قابل دسترس نیز کاهش یافته است لذا یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از هدرروی واستفاده اقتصادی از این منبع ارزشمند به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت بسزایی برخوردار است دراین راستا یکی از راهکارهای موثر استفاده از پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب...


پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC–RAS و سیستم ساماندهی جغرافیایی GIS مطالعه موردی: قسمتی از رودخانه شهر چای در استان اذربایجان غربی

نویسنده(ها): ابوالفضل امامی دهخوارقانی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: پهنه بندی، دبی، دوره بازگشت، شهرچای، HEC، GeoRAS

وقوع سیلابهای باعث ایجاد اثرات منفی درمحیط زیست و عامل تخریب محیط و سازه های اطراف رودخانه و خسارت به ساکنین می گردد از این رو لازم است این مسئله ریشه یابی شده و مدیریت شود اصولا از اساسی ترین گام ها در مدیریت سیلابدشت ها کنترل سیل تعیین حق بیمه سیل و پهنه بندی سیلاب می باشد که دستیابی به این نتایج جز با تحلیل هیدرولیکی میسر نمی باشد هدف ازاین بررسی براورد پهنه سیلاب با دوره بازگشت های...


برآورد شمارهمنحنی رواناب براساس منطق فازی با استفاده از سنجش ازدور

نویسنده(ها): حمید کاردان مقدم، زهرا رحیم زاده کیوی، ابوالفضل اکبرپور، سهیل آزادی نیا
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: سنجش ازدور، شماره منحنی رواناب، منطق فازی، تابع عضویت

پیشرفت های روزافزون بشر سبب گردیده تا در مسائل و براوردهای مهندسی گریبان گیر فناوریهای جدید گردد که ازانی جمله استفاده در مطالعات فرایندهای هیدرولوژیکی در طی سالیان اخیر بوده است استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی و فن سنجش از دور و الگوریتم هایم ختلف باعث بکارگیری فناوریهای جدید گشته است دراین مطالعه به براورد شماره منحنی رواناب برروی حوزه ابریز کامه از توابع شهرستان تربت حیدریه...


برآورد رسوب حوضه با استفاده از مدل اصلاح شده PSIAC و مقایسه آن با آورداندازه گیری شده در ایستگاه هیدرومتری

نویسنده(ها): حامد ارجمندی، سیدمحمود کاشفی پور، ارش آذری
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: تولید رسوب، واحدهای کاری همگن، مدل MPSIC

براساس نتایج حاصله از پژوهشهای انجام شده درا یران مدل MPSIAC از جمله مدلهای براورد رسوب به شمار می اید که در ارزیابی فرسایش و رسوب حوزه های فاقد امار از دقت مناسبی برخوردار است تحقیق حاضر براورد فرسایش و رسوب حوزه ابخیز رکعت با استفاده از مدل MPSIAC و با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد بررسی قرارداده است برای اجرای مدل MPSIC با به کارگیری اصول و مفاهیم همگنی واحدهای کاری حوزه...


پهنه بندی خطر سیل با استفاده از مدلهای هیدرولوژیکی مطالعه موردی – رودخانه قم رود

نویسنده(ها): فاطمه مدنی، احد قیصرانزابی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: مدل هیدرولوژیکی، مدیریت سیل، پهنه بندی خطر سیل، ArcGIS، سنجش از دور

به منظور برنامه ریزی جهت بهره برداری بهینه و کنترل پدیده های طبیعی مطالعات و تحقیقات فراوانی در مورد سیل که از مهمترین مسائل دنیا و کشور ما محسوب می گردد مورد نیاز است با توجه به خسارات وارده ناشی از طغیان رودخانه ها درچند ساله اخیر در اکثر مناطق کشور تدوین برنامه ای جامع دراین زمینه ضروری به نظر می رسد از طرف دیگر برنامه ریزی و اعمال روشهای کنترل سیل بدون در نظر اطلاع از رفتا راین پدیده...


پهنه بندی حوضه دریاچه ارومیه از نظر خشکسالی با استفاده از روش تجزیه به عاملها

نویسنده(ها): مرضیه قربانی اقدم، یعقوب دین پژوه، احمد فاخری فرد، صابره دربندی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: تجزیه به عاملها، مقدار ویژه، SPI، بردار ویژه، حوضه دریاچه ارومیه

پدیده خشکسالی یکی از بلایای طبیعی است که قابل پیشگیری نبوده ولی می توان تدابیری برای کاهش اثرات مخرب آن اندیشید هدف این مقاله پهنه بندی مناطق هم مشخصه خشکی با روش تجزیه به عاملها است برای این منظور با استفاده از شاخص استانداردبارش سه ماهه ابتدا مقادیر SPI برای 30 ایستگاه واقع در حوضه دریاچه ارومیه در دوره اماری 2009–1972 محاسبه شد سپس ماتریس SPI سه ماهه در نظر گرفته شد که در آن سطر ها به...


پهنه بندی اقلیمی استان خراسان جنوبی برمبنای ضریب دو مارتن و به روش عکس فاصله در دوره 2009–1988

نویسنده(ها): حجت ترک زاد، علی شهیدی، ابوالفضل اکبرپور، محمدرضا فرزانه
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: پهنه بندی اقلیمی، ضریب دو مارتن، روش IDW، شدت خشکسالی، خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی به دلیل واقع شدن در منطقه خشک و حاشیه کویر با حوادثی طبیعی مختلف ازجمله خشکسالی موجه است فقدان اطلاع از خرده اقلیم های نواحی برنامه ریزی های اقتصادی و کشاورزی انسان را با شکست مواجه می سازد لذا بررسی تغییرات اقلیم منطقه جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری های اقتصادی می تواند به مدیریت بهتر دراین امر کمک رساند برای این منظور داده های اماری یک دوره 22 ساله 2009–1988 در استان...


پساب تصفیه شده منبعی پایدار برای آب وبررسی روش اکسیداسیون آب فوق بحرانی به عنوان روشی مناسب جهت تصفیه پساب و مدلسازی عددی فرایند

نویسنده(ها): مجید بازارگان، مریم اکبری
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: آب، پساب، تصفیه، فوق بحرانی، راکتور، مدلسازی

آب نقشی محوری در آمایش سرزمین به عهده داشته و زیرساخت توسعه سایر بخشها است همچنین یکی از مولفه های مهم در حفظ محیط زیست است بارش سالانه 240 میلی لیتر در ایران در مقایسه با 860 میلی لیتر متوسط بارش جهانی محدودیت منابع آب شیرین استحصال غیر استاندارد آبهای زیرزمینی اثرات تخریبی فعالیت انسان بر محیط عدم توانایی مهار آبهای سطحی افزایش آلودگی منابع آب و کمبود مراکز تحقیقاتی و علمی مربوط به آب...


پتانسیل یابی منابع آب کارست در تاقدیس پیون با استفاده از RS,GIS

نویسنده(ها): اکبر خدری، محسن رضایی، جواد اشجاری
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: تاقدیس پیون، پهنه بندی، GIS، RS، AHP

دراین مطالعه به بررسی پتانسیل آب در تاقدیس کارستی پیون در جنوب غربی ایران پرداخته شده است بدین منظور پارامترهای موثر در پتانسیل آب کارست شامل لیتولوژی، شیب، پوشش گیاهی تراکم گسل ها، فاصله از گسلها تراکم خطواره، فاصله از خطواره و فاصله از محلهای تخلیه شناسایی و مورد ارزیابی قرارگرفتهاند. با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتب زوجی AHP وزن لایه های موثر در احتمال حضور آب بدست امد. در پایان...


نام های بی سایه نگاهی به رمان «نام ها و سایه ها»

نویسنده(ها): بی نیاز،فتح الله
اطلاعات انتشار: مهر- شماره ۸۴، سال
کلمات کلیدی: -

مضامین چوبین

نویسنده(ها): یوسفی نکو،عبدالمجید
اطلاعات انتشار: مهر- شماره ۸۴، سال
کلمات کلیدی: -