بررسی تأثیر شیب جانبی در طرح اقتصادی موج شکن های مایل

نویسنده(ها): میرعبدالمجید مهرداد، میراحمد لشته نشایی، محمد پشدار
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: سازه های دریایی، موج شکن مایل، بهینه یابی.

موج شکنها به عنوان سازه های محافظ بنادر و سواحل از اهمیت خاصی برخوردار می باشند. تحلیل و طراحی این نوع سازه با توجه به پیچیدگی نیروهای وارد بر آن و گوناگونی خصوصیات و شکل موج با مسائل مختلفی همراه است که مطالعه و تحقیق چن دجانبه ای را از لحاظ ساز ه ای، زمی نشناسی، هیدرولیکی و ... م یطلبد. به علاوه، گسترش بند ر سازی در سالهای اخیر درکشور، اهمیت طراحی این سازه را دو چندان کرده است . بدیهی...


بررسی پدیده لنگی برشی در ساختمانهای بلند بتن مسلح با سیستم سازه ای لوله ای

نویسنده(ها): رضا ارزانی، محمودرضا کیوانی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: سیستم سازه ای لوله ای، لنگی برشی، ساختمانهای بلند بتن مسلح.

در ساختمانهای بلند با سیستم سازه ای لوله ای( Tubular System ) تغییر شکل کلی سیستم در مقابل بارهای جانبی مشابه با رفتار یک تیر طره ای با مقطع جعبه ای ( Box ) می باشد، با این تفاوت که در این سیستم به علت انعطاف پذیری تیرهای در گاهی( Spandrel ) که ستونهای پیرامونی را به هم متصل نموده اند، پدیده خاصی بنام لنگی برشی( Shear Lag ) اتفاق می ا فتد، که بیانگر اختلاف رفتار کلی این سیستم با یک تیر...


بررسی تجربی رفتار برشی تیرهای ساخته شده با بتن پرمقاومت

نویسنده(ها): ابوذر صدرکریمی، مسعود فیاض آذر، کسگین خواهشی بناب، رضا علاقه بندیان
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: بتن پرمقاومت، برش، آرماتور برشی(خاموت)، مقاومت فشاری، تیر بتن آرمه

بتن های پرمقاومت و پایا یکی از مصالح مورد توجه محققان، طراحان و پیمانکاران می باشد، اما هنوز رفتار سازه ای قطعات ساخته شده با این بتن بطور کامل شناخته نشده است . هدف این مقاله بررسی رفتار برشی تیرهای ساخته شده با بتن پرمقاومت و مقایسه رفتار آن با تیرهای معمولی و واسنجی نتایج با فرمولهای آ یین نامه بتن ایران و آ یین نامه انجمن بتن آمریکا( ACI ( 318می باشد. برای نیل به این مقصود یک سری...


بررسی تأثیر انواع سخت کننده ها بر روی مقاومت نهایی و شکل پذیری اتصال زانویی

نویسنده(ها): حامد صفاری، امیراحمد هدایت
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: اتصال زانویی، سخت کننده، مدل اجزاء محدود، تحلیل غیر خطی

در این مقاله با استفاده از تحلیل اجزاء محدود، رفتار یک اتصال زانویی با انواع سخت کننده ها بررسی شده است .اتصا ل زانویی عملکرد بسیار پیچیده ای دارد و از نظر استاتیکی مسئله ای نامعین است که پار امترهای زیادی در رفتارسازه ای آن دخالت دارند . با ایجاد کامپیوترهای سریع و نرم افزارهای تحلیل گر اجزاء محدود، روش اجزاء محدودبه صورت روشی مناسب برای حل اینگونه مسائل درآمده است . در این تحقیق با...


بررسی پدیده روانگرایی در حاشیه جنوبی دریای خزر

نویسنده(ها): عیسی شوش پاشا، محمودرضا خوشنویس زاده، نادر روشن
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: روانگرائی، ظرفیت باربری، زلزله، دریای خزر

خرابیهای ناشی از زلزله را می توان بوجود آمدن ترکها و شکافها، حرکتهای غیر طبیعی، نشستهای نامساوی سازه ویا کاهش مقاومت خاک نام برد . کاهش مقاومت خاک در زمینهای ماسه ای، ناشی از افزایش فشار آب منفذی حاصل اززلزله (روانگرایی)، می باشد. وجود ماسه با دانه بندی بد، تراکم کم و بالا بودن سطح آب زیرزمینی و نیز لرزه خیزی حاشیه جنوبی دریای خزر احتمال بروز این پدیده را در این ناحیه تشدید می کند . به...


بررسی پایداری سدهای خاکی و سنگریز های با هستة بتن آسفالتی

نویسنده(ها): پروین صفاپور، محسن صالحی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: سد خاکی، هستة بتن آسفالتی، هستة رسی، پایداری، سد مخزنی سیرجان.

هستة مرکزی در سدهای خاکی و سنگریزه ای، وظیفه آ ببندی و نگهداری آب پشت سد را بر عهده دارد. بدلیل خاصیت نفوذناپذیری رس و فراوانی آن در طبیعت در اغلب موارد، هسته مرکزی را از جنس رس م یسازند. استفاده ازهسته بتن آسفالتی در سدهای سنگریز های، یکی از روشهائی است که توجه کارشناسان این حرفه را به خود جلب نموده است. با توجه به مشکلاتی از قبیل حجم زیاد مصالح رسی مورد نیاز برای هسته، زمان زیاد مورد...


بررسی پدیده بلن دشدگی در مخازن زمینی انعطا فپذیر تحت اثر زلزله

نویسنده(ها): سامان باقری، فیاض رحیم زاده
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: مخزن زمینی، بلندشدگی کف، اندرکنش سازه و سیال، تحلیل لرزه ای.

رفتار مخازن حاوی مایعات تحت اثر زلزله، با توجه به اهمیت آنها و نیز به دلیل وجود اندرکنش بین سیال و سیستم ساز های، مورد توجه و مطالعة بسیاری از مهندسین و محققین قرار گرفته است. مدلهای اولیة مورد استفاده برای تحلیل دینامیکی مخازن حاوی مایعات، بر مبنای صلب بودن جداره و مهار شدگی کف وسایر فرضهای ساد هکنند های بود که به تدریج در آنها اصلاحاتی صورت گرفته است. مخازن را بر حسب نوع اتکای آنها به...


بررسی پایداری شیبهای خاکی براساس تئوری خاک غیراشباع و مقایسه با وضعیت خشک و اشباع

نویسنده(ها): محمد منصورزاده، محمود وفائیان، مسعود میرمحمدصادقی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: خاک غیراشباع، مکش ماتریک، شیبهای خاکی، فشار هوای حفره ای، فشار آب حفر های، درجه اشباع.

در این مقاله، بعد از اشارهای به ویژگیهای خاکهای غیراشباع و سوابق پژوهشی در مورد آنها، به سوابق مطالعات درزمینه بررسی پایداری شیبهای خاکی غیراشباع و نیز به عوامل موثر در بررسی مقاومت برشی خاکهای غیراشباع و نظریه های ارائه شده در مورد آنها اشاره میشود و سپس نتایج بدست آمده از کاربرد برنامه کامپیوتری اجزای محدود UDAM که مخصوص تحلیل محیطهای خاکی غیراشباع نوشته شده است) مورد بحث قرار میگیرد....


بررسی پایداری شبک ههای ژئودینامیکی با استفاده از تنسور دورانی

نویسنده(ها): ابوالفضل شهامت، بهزاد وثوقی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: سطح، تنسور استرین، تنسور دورانی، تغییرشکل، جابجایی، کمیت های ناوردا

ژئودزی مدرن علاو هبر تعیین شکل و میدان ثقل زمین، تغییرات زمانی آن ها را نیز مدنظر قرار می دهد، چراکه در اغلب موارد بررسی این تغییرات و پیش بینی روند آ نها می تواند در طراح یها و برنام هریز یهای مختلف عمرانی وصنعتی و زیست محیطی امری حیاتی باشد و چه بسا عدم اطلاع از این تغییرات هزین ههای گزافی بر جامعه تحمیل کند. ازآ نجاکه ژئودزین ها اغلب با مشاهده کمیت های هندسی در فضای سه بعدی کار می...


بررسی استهلاک انرژی بر روی سرریز های پلکانی لبه دار

نویسنده(ها): غلامعباس بارانی، محمدباقر رهنما، ندا سهرابی پور
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: استهلاک انرژی، سرریز پلکانی لب هدار، جریان لغزشی، جریان آزاد.

استهلاک انرژی یکی از خصوصیات بارز سرریزهای پلکانی می باشد، که درکاهش اندازه حوضچ ههای آرامش پایین دست مؤثر است. به منظور بررسی استهلاک انرژی بر روی سرریز پلکانی، مدل سرریز پلکانی آزمایشگاه هیدرولیک ٤١ درجه ساخته شده، بازسازی و استفاده شده است. استهلاک انرژی در روی این \ دانشگاه شهید باهنر کرمان که با شیب ٤١٣ و ٤ سانتیمتر اندازه گیری گردید. نتایج حاصل ،٢ ،١\٥ ، مدل در دو حالت، پله های...


بررسی پارامتریک گنبدهای بتنی

نویسنده(ها): مهرداد حجازی، شهرام زارعی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: بررسی پارامتریک، گنبدهای بتنی، بارگذاری، وزن، باد، حرارت، زلزله.

دامنه کاربرد و ساخت سقف های پوسته ای و گنبدها در شکلهای جدید و متنوع بخصوص به شکل پوسته ها وگنبدهای بتنی رو به گسترش است . از نظر سازه ای و معماری ساختمانهای پوسته ای جزو ساختمانهای اقتصادی و تکامل یافته هستند و از دیدگاه ریاضی فرم معادلات حاکم بر رفتار مکانیکی این نوع ساختمانها بسیار پیچیده است. در این مقاله، بررسی پارامتریک گنبدهای بتنی با در نظر گرفتن شکل مقطع گنبد ، وجود یا عدم وجود...


بررسی آنالیز تنشی تراورسها

نویسنده(ها): جواد میرمحمدصادقی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: آنالیز تنشی، تراورس، راه آهن، طراحی بهینه

هنوز هیچ روش منظم برای آنالیز و طراحی تراورسها در ایران تدوین نگردیده است . این واقعیت موجب هزینه های سنگینی در ساخت و بکارگیری تراورسها در ایران بوده که متأثر از ایجاد حاشیه های اطمینان زیاد به لحاظ عدم وجود ضوابط مدون در آنالیز تراورسهاست . در راستای جوابگویی به نیاز فوق، کلیة روشهای آنالیز تراورسها در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. مراحل و روشهای پیشنهادی مورد نقد و تحلیل قرار...


بررسی اثر میانقابهای آجری برروی دوره تناوب قابهای بتنی

نویسنده(ها): ملک محمد رنجبر، محمدرضا رحمتی خواه
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: قاب مرکب _میانقاب _ نسبت ابعادی _ مقاومت فشاری _ دوره تناوب

معمولا قابهای باربر ساختمانها توسط دیوارهایی که گاها دارای باز شو هستند پر می شود. هنگامی که درون قابی را با دیوار پر کنیم خواص مکانیکی آن به طور چشمگیری تغییر می کند. میانقابها باعث افزایش قابل توجه سختی جانبی سیستم سازه ای می شوند. تغییر در خواص دینامیکی سازه نظیر دوره تناوب ، شکل پذیری ، ضریب رفتار از دیگر آثار میانقابها می باشد. و این در حالی است که در محاسبات اثر میانقابها در نظر...


بررسی اثرات آرام سازی ترافیک در بهبود کیفیت زندگی شهری (مطالعه تأثیر سرعت گیرها در تأمین ایمنی و رضایت شهروندان)

نویسنده(ها): محمود احمدی نژاد، امیرمسعود رحیمی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: زندگی شهری، آرام سازی ترافیک، سرعت گیر

بهبود کیفیت زندگی شهری از تامین مکانهای خرید یا ایجاد نواحی مناسب قدم زدن در نواحی ساحلی مهمتراست. این امر نیازمند ایجاد نواحی باصفا و آرامش بخش در میان ساختمانها، خیابانها و سایر فضاهای شهری است بنحوی که مردم بتوانند بدون ترس یا تهدید یا ناراحتی از شرایط تحمیل شده بوسیله جریان ترافیک وسایل نقلیه موتوری از آنها استفاده کنند.استفاده از شیوه های آرام سازی ترافیک یکی از مهمترین روشهای مؤثر...


بررسی اثر کشش سختی بر رفتار تیرهای بتن مسلح

نویسنده(ها): کیاچهر بهفرنیا، امین کامرانی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
کلمات کلیدی: تیر بتنی، کشش سختی، خیز.

تحت اثر بارهای بهره برداری یک سری ترکهای کششی در تیرهای بتن مسلح ایجاد می شود که سختی خمشی تیر را بطورقابل ملاحظه ای کاهش می دهد. بطور معمول محاسبه خیز تیر بتنی دراین مرحله با حذف بتن تحت کشش انجام میپذیرد.اما باید توجه داشت که سختی تیر دراین موقعیت هنوز نسبت به حالتی که از مقاومت کششی بتن بطور کامل صرفنظر گردد بیشتر است. پدیده ای که از آن تحت عنوان کشش سختی نام برده می شود بیانگر این...

نمایش نتایج ۲۰۶۳۷۲۶ تا ۲۰۶۳۷۴۰ از میان ۱۲۳۹۰۶۸ نتیجه