مقاله نانو سلول های خورشیدی

نویسنده(ها): دانش رسان
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان، سایت مقاله فارسی

کاربرد علم نانو در سیستم های تبدیل انرژی خورشیدی، باعث ایجاد مکانیزم های جدید با کارای بهتر و ارزانتر شمده است. یکی از سپستم های تبدیل انرژی خورشیدی سیستم فتوولتائیک می باشد که در این سیستم با استفاده از مکانیزم های خاص ، نور خورشید به جریان الکتر یکی تبدیل می گردد (نوروزی لواسانی و بازرگان،1388  فناوری نانو، استفاده از سلول های خورشیدی مبدل برق (فتو ولتائیک ) را در ساختمان ها ارزان...


بررسی تأثیر تغییر مقاومت فشاری بتن روی رفتار ستون های CFDST

نویسنده(ها): دانش رسان
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان، سایت مقاله

یکی دیگر از پارامتر های تأثیر گذار روی رفتار ستون های CFDST ، مقاومت بتن پرکننده بین دو جداره داخلی و خارجی در این نوع ستونها است . برای مطالعه این اثر نیز ٥ نمونه با مقاومت فشاری بتن ٢٠تا٦٠ مگاپاسکال را در نظر می گیریم . ابعاد هندسی و سایر مشخصات یکسان است . ٦–١) مقایسه جذب انرژی برای بررسی تأثیر مقاومت فشاری بتن مقطع در جذب انرژی ستون CFDST ، نمودار جذب انرژی ٥ ستون مورد مطالعه در هر...


مقاله ارزیابی اثرات اجتماعی ابزاری برای کاهش مخاطرات محیطی

نویسنده(ها): دانش رسان
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان، سایت مقاله

مقدمه:بلایا به اندازه تاریخ بشر قدمت داشته ، وهمواره همراه زندگی انسان بوده اند، اما خسارات وزیانهای ناشی از آنها روزبه روزافزایش می یابد ودرسالهای اخیر توجه ویژه ای به این شاخه از علم معطوف گردیده است. در چند دهه اخیربلایای طبیعی و یا ساخت بشر بطور بسیار بیرحمانه ای افزایش یافته است. حوادث گزارش شده بین سالهای ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ با معدلی برابر ۴۲۸مورددرهر سال گزارش شده است و این درحالی است،...


بررسی نقش بسزای تعلق سازمانی در کارکنان اداره آموزش و پرورش

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان

فرهنگ سازمانی مجموعهای از معانی و ارزشهای مشترک میباشد که اعضای سازمان را به یکدیگر پیوند میدهد، نظام ارزشی حاکم بر سازمان را تشکیل میدهد و باعث تمایز یک سازمان از سازمانی دیگر میشود. در واقع همان عاملی است که شیوه انجام امور را تعیین کرده و حال و هوایی است که هر تازه واردی در سازمان آن را حس میکند و آنقدر قوی است که ناخودآگاه در وجودش رخنه میکند و تفکر و رفتار سازمانی وی را تشکیل...


مهم ترین مشخصات امضاکننده در نامه های اداری

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان

فواصل مربوط به مشخصات امضاکننده(۱) - با ۳ فاصله عمودی ماشین تحریر از آخرین سطر متن نامه، نام و نام خانوادگی امضاکنندهٔ نامه در سمت چپ کاغذ ماشین می شود. این فاصله در نامه های بزرگ و کوچک یکسان می باشد.(۲) - با یک فاصله عمودی از نام و نام خانوادگی امضاکننده نامه، عنوان سازمانی وی ماشین می شود (۳) - عنوان سازمانی امضاکننده نامه باید طوری ماشین شود که فاصله آخرین کلمه آن از لبه سمت چپ کاغذ...


نکاتی کلیدی در فصل بندی متون

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان

فواصل مربوط به عنوان گیرنده، فرستنده و موضوع نامه:فاصله عمودی ماشین تحریر، از آخرین سطر سرلوحه در نامه های قطع بزرگك و کوچکك عنوان گیرندهٔ نامه با کلمه « به: » ماشین می شود. - فاصله نخستین کلمهٔ عنوان گیرنده نامه یعنی « به:» از سمت راست کاغذهای بزرگ ۵۰ میلیمتر و در حدود ۳۹ فاصله افقی ماشین تحریر میباشد. این فاصله در نامه های کوچک برابر ۳۰ میلیمتر و یا در حدود ۲۱...


فواید رعایت روش صحیح کاربرد نشان دو نقطه

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان

رعایت دقیق نشانه ها و ضوابط مربوط به تنظیم نوشته به خواننده در مطالعه کمک شایانی می نماید برای مثال: رعایت روش صحیح کاربرد نشان دو نقطه (علامت بر شماری)، سهولت کافی در امر مطالعه به وجود آورده و با تفکیک مطالب به مخاطب کمک می نماید تا پیام ها را به راحتی دریافت کند. رعایت علایم دیگر همچون قلاب، گزیر نما، نقل قول، خط پیوند، خط فاصله و کمک مینماید که مطالب همان طوری در ذهن خواننده نقش...


اقدامات لازم جهت کامل کردن نوشته

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان

کامل کردن نوشته برای کامل نمودن نوشته، لازم است که حاصل کار مورد بررسی دوباره قرار گیرد. این مرحله در حقیقت تکمیل مراحل قبلی است. زیرا نوشته های تهیه شده همانند ماده خامی است که باید پرورده و آنگاه ارائه گردد. در این مرحله دو اقدام دیگر ضروری است. نخست وارسی دگر باره نوشته و حک و اصلاح آن به منظور تصحیح، رفع نارسایی ها، برطرف کردن برشها و سایر مواردی است که باعث ابهام نوشته شده و از...


نشانه ی مناسب برای نشان دادن اهمیت قسمتی از نوشته به مخاطب کدامست؟

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان

موارد استفاده صبر در مواردی که خواسته باشیم در نامه یا گزارش اهمیت قسمتی از نوشته را به مخاطب عکس کنیم، زیر آن قسمت را کاربردخط ممتددر نگارش زبان فارسی میکشیم. - آیا احمد از مشغله آمد ؟ ب - به خاطر فوت عمویتان لباس مشکی پوشیده اید؟ " - آیا احمد توانست بلیط هواپیما تهیه کند؟ نشانه پرسش که میان پرانتز(دوقوس) بعد از تاریخ یا عبارتی می آید، بیان کننده شک، تردید، حدس، گمان، طعنه یا کنایه...


فایده نشان گذاری در مکاتبات

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان

نشانگذاری صرفاً مخصوصا خطوط لاتین و اروپایی نبوده، بلکه در سایر زبان ها نیز مورد استفاده بوده است. حضرت علی (ع) به ابواسود دوئلی تکلیف فرمودند: که قواعدی برای درست خواندن عبارات و اصول نحو زبان عرب تدوین - نماید. تا به کمک آن ضوابط، تحریفی در قرائت و مفاهیم آیات پیدا نشود". نشان گذاری در زبان فارسی به کار بردن علائم و تشانها در اغلب زبان ها دیرباز رایج بوده است، ولی سی جایی نداشته است. ...


ویژگی های فرمهای ویژه و موارد اسقاده از آن در سازمان های دولتی

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: انواع دفاتر اداری، فرمهای اداری، دانلود مقاله کاربرد فرم های ویژه، دانش رسان

. فرمنامه ممکن است در داخل یا خارج سازمان مورد استفاده قرار گیرد که اغلب بخشنامه ها، درخواست ها و یا دستورهای قانونی و یا اطلاعیه ها به وسیله  منامه ارت یرند در منامه صور می گیر یک نوع دیگر از فرامنامه در سازمانها رایج است که آن را فرمنامه های مرحله ای - صبر میگویند. بدین ترتیب هر واحد اقدام کننده قسمتی از آن را که مربوط به وظایف همان واحد است، تکمیل میکند. اخیراً فرمنامه ها به...


آشنایی با انواع دستورالعمل در سیستم اداری

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: انواع دستورالعمل، دستورالعملهای اداری، دانلود مقاله نحوه تنظیم دستورالعمل ها، دانش رسان

انواع دستورالعملی در حال حاضر نحوه تهیه و تنظیم و تدوین و ابلاغ دستورالعملها در کشور به صور کوناکون انجام می شود و هنوز در جهت استاندارد نمودن روشی های تنظیم آن اقدامی با بر رسالت خود در انجام این مهم اقدامی دانلود مقاله نحوه تنظیم دستورالعمل ها جدی به عمل آورده و حتی جنبه قانونی به آندستورالعملهای قانونی: این نوع دستورالعمل ها همان طور که گفته شد، در اجرای مفادیا موادی از قانون به...


نحوه تنظیم صورت جلسه

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: متداولترین نوع صورت جلسه، چگونگی تنظیم صورت جلسه، انواع صورت جلسه، دانش رسان

 در حال حاضر یکی از متداولترین گونه های صورت جلسه استفاده از فرم های مخصوصی است. این فرم ها به وسیله سازمانهای ذیربط تهیه و تدوین شده و در جریان کارهمان سازمان قرار می گیرد. مانند، صورت جلسه تحویل اتومبیل، اموال و گونه هایی از در حال حاضر استفاده از فرم های صورت جلسه به دلیل سهولت و سرعت در انجام امور   در بیشتر سازمان ها و مؤسسات دولتی و خصوصی متداول شده است. اغلب دبیران...


آشنایی با انواع بخشنامه ها و نحوه ی نگارش آن

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانلود مقاله انواع بخشنامه ها، چگونگی تنظیم بخشنامه، اهداف صدور بخشنامه، دانش رسان

بعضی از واحدها به هنگام لزوم برای کادر تحت نظارت خود به صدور بخشنامه اقدام می نمایند. محدوده اصلی این گونه بخشنامه فقط همان واحد است. به منظور هماهنگی در صدور بخشنامه هاروال بر این است که نسخه ای از بخشنامه را قبل از صدور برای دفتر بالاترین مقام سازمانی ارسال می دارند. در صورتی که دفتر مزبور صلاح بداند، اجازه صدور بخشنامه را می دهد و در غیر این صورت بخشنامه مورد نظر صادر و توزیع...


نکات مهم در نگارش مقاله

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: مسئولیت امضا کننده نامه، دانلود مقاله مراحل تهیه نامه های اداری، تنظیم متن نامه، دانش رسان

- چنانچه پیش نویسی تهیه شده خط خوردگی بیش از حد دارد، بهتر است - فاصله خط ها با یکدیگر حداقل ۱۵ میلیمتر باشد تا جای کافی برای اصلاحات یا تغییرات لازم وجود داشته باشد.- در تهیه پیش نویس باید در هر چهار طرف نامه حاشیه کافی در نظر گرفته شود.- درستی املای کلمات کنترل شود. در صورت وجود تردید در املای برخی از واژه ها به فرهنگ مراجعه گردد.- سعی شود که هماهنگی لازم بین روال نوشته و موضوع و هدف...

نمایش نتایج ۲۰۶۵۰۷۶ تا ۲۰۶۵۰۹۰ از میان ۱۲۳۹۰۶۴ نتیجه