اقدامات لازم جهت کامل کردن نوشته

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان

کامل کردن نوشته برای کامل نمودن نوشته، لازم است که حاصل کار مورد بررسی دوباره قرار گیرد. این مرحله در حقیقت تکمیل مراحل قبلی است. زیرا نوشته های تهیه شده همانند ماده خامی است که باید پرورده و آنگاه ارائه گردد. در این مرحله دو اقدام دیگر ضروری است. نخست وارسی دگر باره نوشته و حک و اصلاح آن به منظور تصحیح، رفع نارسایی ها، برطرف کردن برشها و سایر مواردی است که باعث ابهام نوشته شده و از...


نشانه ی مناسب برای نشان دادن اهمیت قسمتی از نوشته به مخاطب کدامست؟

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان

موارد استفاده صبر در مواردی که خواسته باشیم در نامه یا گزارش اهمیت قسمتی از نوشته را به مخاطب عکس کنیم، زیر آن قسمت را کاربردخط ممتددر نگارش زبان فارسی میکشیم. - آیا احمد از مشغله آمد ؟ ب - به خاطر فوت عمویتان لباس مشکی پوشیده اید؟ " - آیا احمد توانست بلیط هواپیما تهیه کند؟ نشانه پرسش که میان پرانتز(دوقوس) بعد از تاریخ یا عبارتی می آید، بیان کننده شک، تردید، حدس، گمان، طعنه یا کنایه...


فایده نشان گذاری در مکاتبات

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان

نشانگذاری صرفاً مخصوصا خطوط لاتین و اروپایی نبوده، بلکه در سایر زبان ها نیز مورد استفاده بوده است. حضرت علی (ع) به ابواسود دوئلی تکلیف فرمودند: که قواعدی برای درست خواندن عبارات و اصول نحو زبان عرب تدوین - نماید. تا به کمک آن ضوابط، تحریفی در قرائت و مفاهیم آیات پیدا نشود". نشان گذاری در زبان فارسی به کار بردن علائم و تشانها در اغلب زبان ها دیرباز رایج بوده است، ولی سی جایی نداشته است. ...


ویژگی های فرمهای ویژه و موارد اسقاده از آن در سازمان های دولتی

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: انواع دفاتر اداری، فرمهای اداری، دانلود مقاله کاربرد فرم های ویژه، دانش رسان

. فرمنامه ممکن است در داخل یا خارج سازمان مورد استفاده قرار گیرد که اغلب بخشنامه ها، درخواست ها و یا دستورهای قانونی و یا اطلاعیه ها به وسیله  منامه ارت یرند در منامه صور می گیر یک نوع دیگر از فرامنامه در سازمانها رایج است که آن را فرمنامه های مرحله ای - صبر میگویند. بدین ترتیب هر واحد اقدام کننده قسمتی از آن را که مربوط به وظایف همان واحد است، تکمیل میکند. اخیراً فرمنامه ها به...


نحوه تنظیم صورت جلسه

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: متداولترین نوع صورت جلسه، چگونگی تنظیم صورت جلسه، انواع صورت جلسه، دانش رسان

 در حال حاضر یکی از متداولترین گونه های صورت جلسه استفاده از فرم های مخصوصی است. این فرم ها به وسیله سازمانهای ذیربط تهیه و تدوین شده و در جریان کارهمان سازمان قرار می گیرد. مانند، صورت جلسه تحویل اتومبیل، اموال و گونه هایی از در حال حاضر استفاده از فرم های صورت جلسه به دلیل سهولت و سرعت در انجام امور   در بیشتر سازمان ها و مؤسسات دولتی و خصوصی متداول شده است. اغلب دبیران...


آشنایی با انواع بخشنامه ها و نحوه ی نگارش آن

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانلود مقاله انواع بخشنامه ها، چگونگی تنظیم بخشنامه، اهداف صدور بخشنامه، دانش رسان

بعضی از واحدها به هنگام لزوم برای کادر تحت نظارت خود به صدور بخشنامه اقدام می نمایند. محدوده اصلی این گونه بخشنامه فقط همان واحد است. به منظور هماهنگی در صدور بخشنامه هاروال بر این است که نسخه ای از بخشنامه را قبل از صدور برای دفتر بالاترین مقام سازمانی ارسال می دارند. در صورتی که دفتر مزبور صلاح بداند، اجازه صدور بخشنامه را می دهد و در غیر این صورت بخشنامه مورد نظر صادر و توزیع...


نکات مهم در نگارش مقاله

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: مسئولیت امضا کننده نامه، دانلود مقاله مراحل تهیه نامه های اداری، تنظیم متن نامه، دانش رسان

- چنانچه پیش نویسی تهیه شده خط خوردگی بیش از حد دارد، بهتر است - فاصله خط ها با یکدیگر حداقل ۱۵ میلیمتر باشد تا جای کافی برای اصلاحات یا تغییرات لازم وجود داشته باشد.- در تهیه پیش نویس باید در هر چهار طرف نامه حاشیه کافی در نظر گرفته شود.- درستی املای کلمات کنترل شود. در صورت وجود تردید در املای برخی از واژه ها به فرهنگ مراجعه گردد.- سعی شود که هماهنگی لازم بین روال نوشته و موضوع و هدف...


بررسی پرسش های مورد استفاده درنوشته های اداری وامور علمی

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: نحوه نگارش نوشته های اداری، دانلود مقاله نحوه نگار ش گزارش اداری، هزینه و زمان نوشتن یک نامه، دانش رسان

نمونه پرسش هایی که می توان در این مورد مطرح نمود و جهت بررسی و نتیجه گیری به آن پاسخ داد، به شرح زیر است:- آیا می توان به جای نوشتن، از وسایل دیگر ایجاد ارتباط استفاده نمود؟- آیا نوشتن نامه به خاطر آن است که بایگانی نسخه ای از نامه ضروری است ؟- آیا هزینه و زمان صرف شده برای تهیه نامه، نوشتن آن را ایجاب می کند؟شد که باید نامه نش بدیهی است پس از تجزیه و تحلیل پاسخ ها، مشخص خواهد شد که باید...


تحلیل نامه های اداری از نظرگاه سطوح ارتباطی

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: نامه های داخلی، پی نوشت، انواع نامه های اداری، دانش رسان

 نامه های اداری از نظرگاه سطوح ارتباطی نامه های اداری از نظر گاه سطوح ارتباطی، در سازمان ها و ادارات اعم از بخش دولتی و عمده نامه های داخلی و خارجی تقسیم می شوند .با خصوصی به دو گروه عمده نامه های داخلی و خارجی تقسیم می گردند. نامه های داخلی مکاباتی اطلاق گودند که در داخل ساز مان سب واحدها مه های داخلی به مکاتباتی می گرد که در داخل سازمان بین واحدهای مختلف صورت می گیرند که اهم...


چگونگی تبادل اطلاعات وهماهنگی در سازمان ها

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: تشریح ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، تبادل اطلاعات، ارتباط رسمی در سازمان، دانش رسان

از سوی دیگر لازمه انجام امور، تبادل اطلاعات، هماهنگی و برنامه ریزی است که خود، نوع دیگر ارتباط را ایجاب می کند. این طیف ارتباطی بین سطوح هم عرض در داخل و یا با خارج از سازمان باید به وجود آید تا نیل به اهداف یا مأموریتها امکان پذیرصبر گردد. به این ترتیب ارتباطات افقی و یا هم عرض مصداق پیدا نموده و با ارتباطات عمودی، اساس گردونه ارتباطات سازمان ، فهومی شود. ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی تشریح...


فرآیند انتخابی: فرآیند خرید کالا و خدمات

نویسنده(ها): دانش رسان
اطلاعات انتشار: تهران، تهران، سال
کلمات کلیدی: دانلود مقاله، فرایند انتخاب مقاله، دانش رسان

از نواقص عمده موجود در این فرآیند مقاله، می توان به رفت و برگشتهای زیاد آن بین ادارات و مدیریتهای مختلف و در نتیجه زمانبر و هزینهبر بودن آن اشاره کرد. باتوجه به مستندات موجود و مصاحبه حضوری با مسئولین ادارات درگیر در فرآیند خرید و دانلود مقاله(مسئول اداره تدارکات، مسئول بخش بهبود سیستمها و کارشناس بخش بهبود سیستمها) ، روند انجام آن به این صورت است که در ابتدا درخواست کالای...

نمایش نتایج ۲۰۶۵۱۰۱ تا ۲۰۶۵۱۱۱ از میان ۱۲۳۹۰۷۱ نتیجه